W esci - Wieści Polickie

Komentarze

Transkrypt

W esci - Wieści Polickie
Rodzina 500 + w Policach
Gdzie złożyć wniosek
Gmina Police jest przygotowana do
realizacji programu „Rodzina 500+”.
Burmistrz Polic Władysław Diakun wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej do
realizacji tego zadania. OPS poczynił już
przygotowania. Dostosowano pomieszczenia, zakupiono komputery, program
komputerowy, wnioski. „Osobiście nadzoruję wdrażanie programu „Rodzina
500+” w naszej gminie. Jesteśmy dobrze
przygotowani. Wyznaczyłem dodatkowe punkty w mieście do wydawania
i przyjmowania wniosków. Teraz czekamy
tylko na środki z Urzędu Wojewódzkiego,
abyśmy mogli jak najszybciej wypłacić świadczenia uprawnionym rodzinom.” – mówi burmistrz Diakun.
W Policach będzie łącznie 10 stanowisk przyjmowania wniosków, rozlokowanych
w czterech punktach:
dwa w Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Siedleckiej (budynek przychodni), jeden w Bibliotece przy
ul. Bankowej i jeden w Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej.
Do wdrożenia ustawy potrzebni są
nowi pracownicy. W ramach współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy Gmina
zatrudni na staż 6 osób. Będą pracować od 21 marca, aby mogli przejść
odpowiednie przeszkolenie. Ponadto
w Ośrodku Pomocy Społecznej zostały dokonane przesunięcia kadrowe.
Pracownicy socjalni zostali oddelegowani do pracy przy wdrażaniu ustawy.
Od kiedy przyjmujemy wnioski ?
Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu ,,500 +” rozpocznie się od 1 kwietnia
2016r.
Jeśli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni
płynność wypłat. Osoby, które wniosek
złożą po 1 lipca takiego wyrównania
nie otrzymają. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca, w którym złożą wniosek.
Gdzie przyjmujemy wnioski?
W Policach głównym punktem
przyjmowania
wniosków
będzie
Ośrodek Pomocy Społecznej przy
ul. Siedleckiej 2a – Dział Świadczeń
Rodzinnych – I piętro i parter – pokój nr 10 ( w godz. od 8.00 do 18.00)
Dodatkowo utworzono dwa punkty tj.
- Biblioteka Filia Nova przy ul. Bankowej
5b/9 (wejście od ul. Bankowej, w godz.
– w poniedziałek od 10.00 do 15.00, od
wtorku do piątku od 10.00 do 18.00)
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji przy
ul. Piaskowej 97 (od poniedziałku do
piątku w godz. od 10.00 do 18.00 ).
We wszystkich wymienionych punktach ma działać łącznie 10 stanowisk.
Wypełnione wnioski będzie można
składać osobiście lub pocztą na adres
Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział
Świadczeń Rodzinnych, ul. Siedlecka 2a
, 72-010 Police. Wniosek będzie można również złożyć za pośrednictwem
zewnętrznych serwisów: Empatia, PUE
ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Wniosków nie należy przesyłać pocztą elektroniczną ( e-mail ).
500 zł na pierwsze dziecko.
Na pierwsze lub jedyne niepełnoletnie dziecko rodzice otrzymają
świadczenie po spełnieniu kryterium
dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w
niej wychowywane dziecko niepełnosprawne. Tacy rodzice będą musieli
uzupełnić swój wniosek o kilka dokumentów takich jak m. in. oświadczenie
o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, a więc m.in. o alimentach, świadczeniach z Funduszu
Alimentacyjnego, czy o stypendiach.
Informacje o dochodach ( za 2014r.)
z urzędu skarbowego, wysokości składek odliczonych od dochodu i należnego podatku Ośrodek w miarę możliwości elektronicznych pozyska sam.
500 zł na drugie i kolejne dziecko.
Na drugie i kolejne niepełnoletnie
dziecko
rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
Praca za granicą jednego z rodziców.
Jeżeli w rodzinie jeden z rodziców
pracuje za granicą,
postępowanie
administracyjne w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego
przeprowadza Urząd Marszałkowski.
Wlesci
POLICKIE
Wniosek złożony w Ośrodku zostaje
tam przekazany. Mają wówczas zastosowanie unijne przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.
Czas realizacji wypłaty świadczeń.
Na początku samorząd będzie miał
trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie
przyznawane na okres od 1 kwietnia
2016r. do 30 września 2017r. W kolejnych latach świadczenie zostanie przyznane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku.
Pieniądze będą wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
Świadczenia nienależnie pobrane.
Zgodnie z ustawą osoba , która pobrała
nienależnie świadczenie wychowawcze,
jest obowiązana do jego zwrotu wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności
powodujących ustanie, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie
fałszywych zeznań lub dokumentów
albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez
osobę pobierającą to świadczenie;
3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa
w art. 16 ust. 6, za okres od dnia,
w którym osoba stała się uprawniona do
świadczeń na rodzinę w innym państwie
4) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu
jej wydania bez podstawy prawnej lub
z rażącym naruszeniem prawa albo
świadczenie wychowawcze przyznane na
podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono
prawa do świadczenia wychowawczego;
5) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została
wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
Dokończenie na str. 5
3
Rozwój gwarancją bezpieczeństwa
Rozmowa z Andrzejem Malickim
rocznie, z czego 150 tys. ton zostanie
przeznaczone do zużycia wewnętrznego. Pozostałe 250 tys. ton spowoduje, że Police będą jednym z najważniejszych producentów propylenu w
Europie. A co równie ważne, a dla mnie
najważniejsze, da pracę wielu ludziom
zarówno na etapie budowy – bo zakładam, że wykorzystany zostanie lokalny
rynek pracy – oraz już po uruchomieniu
produkcji. Oczywiście, tak jak działo się
to dotychczas, będę dbał o kontakty
z załogą. Nie zamknę się w przysłowiowej wieży z kości słoniowej, tylko regularnie będę spotykał się na
Wydziałach czy indywidualnie z pracownikami, bo przecież w większości
to moi koledzy, a jeśli otrzymam możliwość działania w Radzie Nadzorczej
- będę miał wpływ na rozwój Spółki.
- Życzymy zatem powodzenia i sukcesu w osiągnięciu celu.
- Dziękuje bardzo i zapewniam, że
zrobię wszystko co w mojej mocy, aby
tak – jak powiedziałem to na początku rozmowy - nasza Spółka rozwijała się dynamicznie , bo to gwarantuje
nam wszystkim to, co najważniejsze,
obok rodziny, czyli spokojną pracę.
Chciałbym też podkreślić, że w dążeniu do celu będę się posługiwał wyłącznie pokojowymi argumentami. Nie będę
nikogo szkalował, obrażał, szukał haków.
Nie leży to w mojej naturze oraz uważam, że takie działanie ma „krótkie nogi”.
Dziękujemy za rozmowę
Dokończenie ze str. 3
Andrzej Malicki, 30 lat
w Zakładach,
wiceprzewodniczący
NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty Zakłady
Chemiczne „POLICE” SA, startuje
w wyborach na przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej
Spółki.
- Kandyduje Pan do Rady Nadzorczej
bo.... ?
- Powodów jest kilka, ale wszystkie
sprowadzają się do jednego wspólnego
mianownika : pracuję tu od 30 lat, znam
doskonale naszą fabrykę, ale przede
wszystkim znam załogę, oczekiwania i
wierzę, że jako przedstawiciel załogi w
Radzie Nadzorczej mogę wiele zdziałać
dla moich koleżanek i kolegów.
- A bardziej konkretnie? Jaki jest Pana
plan działania?
- Mój program jest jasny – rozwój Spółki
jest gwarancją bezpieczeństwa i dobrobytu załogi. Stąd główny nacisk chcę położyć na współpracę, która przyczynia
się do jeszcze lepszej pozycji Zakładów.
Myślę tu przede wszystkim o nowej inwestycji, zwanej także Police 2 , czyli budowie instalacji do produkcji propylenu
metodą PDH. To może być największa w
historii Grupy Azoty inwestycja. Długo
oczekiwana nowa instalacja w Policach.
Ma produkować 400 tys. ton propylenu
4
- O tym pewnie będą mówili też inni
kandydaci. Co przemawia za Panem?
k
- Mam doświadczenie we współpracy
z ludźmi. Ja wiele lat nie tylko pracujję w fabryce, ale jestem także działacczem, a obecnie wiceprzewodniczącym
NSZZ „Solidarność” i problemy ludzi
N
zznam bardzo dobrze. To mogę wnieść
do Rady -lepszą współpracę między
d
pracownikami, związkami zawodop
wymi, Radą Nadzorczą i Zarządem.
Bo w taka współpraca może zapewnić
dobrą przyszłość naszym Zakładom.
- Czy to nie jest zbyt idealne ?
- Mogę zapewnić, że ja nie unikam pracy
i nie boję się zmian. Jak już mówiłem w
Zakładach jestem od 30 lat, byłem kierowcą, pracowałem w drukarni, od wielu lat działam w związku zawodowym,
życia nauczyła mnie też praca sanitariusza w pogotowiu ratunkowym czy
w młodości wakacyjne „dorabianie” na
budowach, w ogrodnictwie. Cały czas,
podczas pracy, podnosiłem tez swoje
kwalifikacje, kończyłem szkoły, robiłem
różne kursy. Nauczyłem się , że współpraca zawsze procentuje.
A tak na marginesie, uważam, że w takim gremium, jakim jest Rada Nadzorcza,
świeże - i nie oderwane od rzeczywistości - spojrzenie na sprawy załogi jest bardzo potrzebne. Ja blisko załogi jestem
zawsze i wiem co jest dla niej dobre.
Wlesci
POLICKIE
Zatem, aby uniknąć zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do
świadczenia wychowawczego , osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia
o tym organu właściwego wypłacającego to
świadczenie.
Program ,, Rodzina 500 +’’
Informacja
dotycząca
wydawania
i przyjmowania wniosków o świadczenia
wychowawcze.
1. Wydawanie wniosków:
od 21 marca 2016r.
• Punkt główny - Ośrodek Pomocy
Społecznej - ul. Siedlecka 2a
Dział Świadczeń Rodzinnych - I piętro oraz
parter – pokój nr 10
w godzinach od 8.00 - 15.30
2. Przyjmowanie i wydawanie wniosków:
od 1 kwietnia 2016r.
• Punkt główny - Ośrodek Pomocy Społecznej
- ul. Siedlecka 2a Dział Świadczeń Rodzinnych
- I piętro oraz parter – pokój nr 10
w godzinach od 8.00 - 18.00
Dodatkowe punkty:
• Biblioteka Filia Nova - ul. Bankowa 5b/9 (
wejście od ul. Bankowej )
w godzinach:
- poniedziałek od 10.00 - 15.00
- wtorek - piątek od 10.00 - 18.00
• Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Piaskowa 97
od poniedziałku do piątku - w godzinach od
10.00 - 18.00
Spotkanie z przedsiębiorcami
Burmistrz wyjaśnia
Burmistrz Polic Władysław Diakun
i Przewodniczący Rady Miejskiej w
Policach Witold Król rozmawiali w poniedziałek, 14 marca, z przedsiębiorcami, działającymi na terenie gminy
Police, którzy zawnioskowali o takie
spotkanie. Tematem był projekt uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu
Użyteczności Publicznej „Trans-Net”
SA w Policach zadań własnych Gminy.
Uchwała ta miała być omawiana podczas sesji Rady Miejskiej 23 lutego br.,
ale została zdjęta z porządku obrad.
Spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się w Urzędzie Miejskim w Policach.
Uczestniczyło w nim 20 osób. Gminę
Police reprezentowali m.in. burmistrz
Władysław Diakun, jego zastępcy Jakub
Pisański i Maciej Greinert, przewodniczący R.M. w Policach Witold Król,
adwokat Michał Olechnowicz oraz prezes PUP „Trans-Net” SA Adam Pacholik.
Przedsiębiorcy usłyszeli wyjaśnienie,
dlaczego Gmina zamierza powierzyć
spółce „Trans-Net” swoje zadania. Jak
się okazuje, wynika to z odpowiedzialności Burmistrza Polic zarówno za
spółkę, której jedynym właścicielem
jest Gmina, jak i za zadania, do których realizacji jest Gmina zobowiązana.
Od 2013 roku „Trans-Net” realizuje
niektóre zamówienia Gminy w ramach
procedury „in house”, czyli z możliwością
pominięcia przetargu. Są to takie zadania, jak utrzymanie czystości na terenie
gminy czy drobne prace remontowe.
Żeby móc korzystać z "in house", spółka
musi wykonywać większą część swojej
działalności (co najmniej 51%) na rzecz
Gminy. W przypadku "Trans-Netu" poziom ten obecnie wynosi 58%. Ale jest
nowa dyrektywa Unii Europejskiej, która
to kryterium podnosi do minimum 80%.
Polski rząd przygotowuje ustawę, która
ten próg może podnieść jeszcze wyżej.
Nowe przepisy mają wejść w życie w
kwietniu 2016r. To oznacza, że spółka
„Trans-Net”, aby móc nadal realizować
zadania Gminy w ramach „in house” będzie musiała przejąć więcej zadań od
Gminy, niż to było do tej pory. I właśnie
Wlesci
POLICKIE
to zaniepokoiło polickich przedsiębiorców. Obawiają się, że stracą źródło dochodu, którym są zamówienia z Gminy.
Podczas spotkania przedsiębiorcy
usłyszeli, że ich obawy są nieuzasadnione. „Trans-Net” przejmie część zadań Gminy, ale tylko niektóre z nich
wykona we własnym zakresie (np.” akcja
zima”), a inne powierzy wykonawcom,
których wybierze w przetargach lub
konkursach ofert (np. prace budowlane
czy remontowe). Różnica dla prywatnego przedsiębiorcy będzie jedynie taka,
że zamiast z Gminą, jak to było do tej
pory, podpisze kontrakt z „Trans-Netem”.
Jednocześnie, aby uzyskać poziom
80% Spółka „Trans – Net” będzie musiała z takiej samej części realizowanych
prac, a pozyskanych z innych źródeł
niż z Gminy, zrezygnować i zlecenia te
pozostawić innym podmiotom, w tym
przedsiębiorcom z terenu Gminy Police.
Co ważne: „in house” obejmuje wyłącznie zadania w całości finansowane z budżetu Gminy. Nie obejmuje
prac, realizowanych w ramach funduszy zewnętrznych. To oznacza, że przy
realizacji tego rodzaju zadań, wykonawcy będą wyłaniani w przetargach.
5
Przeciw pneumokokom
Od 21 marca br. Gmina Police rozpoczyna realizację programu profilaktyki
zakażeń pneumokokowych wśród dziec
zamieszkałych na terenie gminy Police
zamieszkałych na terenie gminy Police.
Do programu mogą przystąpić dzieci w wieku 2 lat (urodzone w 2014
roku) zamieszkałe na terenie gminy
Police. W ramach programu zostaną
przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom poprzedzone wywiadem oraz
badaniem lekarskim kwalifikującym
do szczepienia. W 2016 roku realizatorami programu szczepień są:
- ,,Medika" Usługi Medyczne sp.
z o. o. z siedzibą w Policach przy ul.
Kuźnickiej 1, rejestracja pod nr tel. 91
884 88 88, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 18:00 lub w filii "Mediki"
przy ul. Wyszyńskiego 29A w Policach,
nr tel. 91 312 88 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 12:00
- ,,POLVITA" sp. z o. o. z siedzibą w
Policach przy ul. Siedleckiej 2a - rejestracja telefoniczna pod nr 91 317 26
83. w poniedziałki i w środy, w godz.
8:00-18:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki, w godz. 8:00-14:00.
Wszystkie osoby kwalifikujące się do
programu mogą być zaszczepione w ww.
placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.
Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police.
Usuwanie azbestu
Burmistrz Polic zaprasza zainteresowane osoby do składania wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest, jak np. pokrycia
dachowe lub elewacje budynków.
Wnioski należy składać w Urzędzie
Miejskim w Policach do dnia 20 maja
2016 r. Wzór wniosku dostępny jest
do pobrania na stronie internetowej
gminy – www.police.pl - lub w pokoju 3A w Urzędzie Miejskim w Policach.
Do wniosku należy załączyć kopie
dokumentów:
1.
Dokument stwierdzający własność do obiektu (np. kopię aktu notarialnego lub wypis z księgi wieczystej).
2.
Dokument
potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa (w przypadku demontażu azbestu z obiektu).
Program skierowany jest do osób
fizycznych będącymi właścicielami
nieruchomości w gminie Police, stowarzyszeń, fundacji, kościołów, związków
wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych oraz użytkowników
Rodzinnych Ogródków Działkowych.
Zadanie realizowane będzie w
okresie od lipca do września 2016 r.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać w pok. 3A w Urzędzie
Miejskim w Policach, przy ul. Stefana
Batorego 3 lub pod nr tel. 91 431 18 87.
Zwolnienia z opłat za śmieci
Burmistrz Polic uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostały wprowadzone
częściowe zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulgi w wysokości
40 %., przyznawane będą rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie o Karcie
Dużej Rodziny (co najmniej z trójką dzieci).
W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć:
1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy
właścicieli zabudowy jednorodzinnej);
2. Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej;
3. Dokumenty potwierdzające liczbę i wiek dzieci (np. kopie aktu urodzenia lub kopie
Karty Dużej Rodziny).
Powyższe dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Gospodarki
Odpadami w pok. 2D lub 3A do dnia 15-ego każdego miesiąca.
Ulga przyznawana będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały
złożone kompletne dokumenty.
Wyjątkowo, aby uzyskać ulgę od kwietnia 2016 r., dokumenty można składać do dnia 25
marca 2016 r.
Druki deklaracji oraz oświadczenia, o których mowa powyżej dostępne będą do pobrania
(od dnia 10 marca 2016 r.) na stronie internetowej www.police.pl w zakładce Gospodarka
Odpadami lub w pok. 2D lub 3A Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 91 431 18 38, 91 431 18 87 lub 91 431 18
89.
6
Wlesci
POLICKIE
Bardzo dobry wynik Grupy Azoty POLICE
Jeden z najwyższych zysków w historii
Rok 2015 przyniósł kolejne przełomowe wyniki finansowe Grupy Azoty Police.
W ciągu ostatnich pięciu lat, największy
kompleks przemysłowy na Pomorzu
Zachodnim, pod kierownictwem obecnego Zarządu z Krzysztofem Jałosińskim
na czele, notował stałe wzrosty, osiągając w minionych 12 miesiącach prawie
165 mln zysku netto i niespełna 300
mln wypracowanej nadwyżki pieniężnej. Przeprowadzone działania tworzą
znakomite perspektywy dalszego rozwoju i wzmacniają pozycję Spółki na
świecie. W ubiegłym roku rozpoczęto
inwestycję wartą 1,7 mld zł dot. budowy
instalacji do produkcji propylenu metodą PDH oraz zwiększono o kolejne 100
tys. ton zużycie fosforytów z Senegalu.
Dzięki blisko 14% wzrostowi przychodów ze sprzedaży (2,74 mld zł wobec
2,41 mld zł w 2014 r.) i dalszej optymalizacji działalności, Grupa Azoty Police odnotowała w 2015 r. jeden z najwyższych
w historii zysków netto na poziomie 165
mln zł. Wynik EBITDA (nadwyżka środków pieniężnych) wzrósł w tym okresie
o 69%, tj. do 293 mln zł (173 mln zł w
2014 r.). Głównymi czynnikami wpływającymi na uzyskanie tak znakomitych
wyników są m.in.: umocnienie pozycji
Spółki Afrig w Senegalu, zmniejszenie
wskaźników zużycia surowców i liczby
awarii na instalacjach produkcyjnych,
realizacja programu Azoty Pro, zmniejszenie liczby nawozów i skuteczna realizacja programu marketingowego, w
tym sportowego. – Od czasu zakończenia konsolidacji nasz zysk wzrósł czterokrotnie. Skutecznie realizujemy strategię obraną przez Grupę Azoty, dzięki
czemu zarówno jej, jak i nasza pozycja
na polskim i międzynarodowym rynku
jest coraz mocniejsza. Świadczą o tym
wyniki finansowe „Polic” za 2015 r. – niemal trzykrotny wzrost zysku netto oraz
podniesienie o prawie 70 proc. wyniku
EBITDA. A co ważne – drugi rok z rzędu
to biznes nawozowy jest motorem i lokomotywą naszej Spółki – powiedział
Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
S.A. Ostatnie pięć lat było okresem, w
którym Grupa Azoty Police charakteryzowała się stałym i dynamicznym
rozwojem zwiększając efektywność
działania na wielu płaszczyznach. W
tym czasie wypracowano 13 mld zł przychodów, 1,2 mld zł EBITDA, 731 mln zł
zysku netto, a także poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 824 mln
zł, a na dywidendy dla akcjonariuszy
przeznaczono 116 mln zł. Akcje Spółki z
poziomu 7,5 zł na koniec 2010 r. wzrosły do poziomu 27,5 zł na koniec 2015
r. – Dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami jest dla nas bardzo ważne i to nie
tylko z punktu widzenia realizowania
strategii Grupy Azoty. Chcemy w ten
sposób uwiarygodniać reprezentowaną
przez nas Spółkę wśród dotychczasowych akcjonariuszy, ale także zachęcać
nowych inwestorów do inwestycji kapitałowych w Spółkę z Polic. Dlatego
od trzech lat wypłacamy dywidendę, a
obecnie zarekomendowaliśmy wypłatę
dywidendy za 2015 r. na najwyższym
w historii Spółki poziomie, bo 67,5 mln
zł, tj. 0,90 zł/1 akcję – dodał Wojciech
Naruć, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W 2013
r. z powodzeniem zrealizowano transakcję przejęcia spółki African Investment
Group, dzięki czemu Grupa Azoty Police
uzyskała dostęp do własnych złóż fosforytów uniezależniając się od dostaw
surowców oraz obniżając koszty ich pozyskiwania. W ciągu ostatnich pięciu lat
Grupa Azoty Police umocniła pozycję
stabilnego i największego pracodawcy w regionie zachodniopomorskim,
podnosząc świadczenia dla pracowników, a także dzieląc się z nimi zyskiem,
tak jak w przypadku akcjonariuszy.
W ubiegłym roku firma rozpoczęła
realizację jednej z największych inwestycji w historii polskiej chemii ciężkiej.
Wart 1,7 mld złotych projekt budowy
instalacji do produkcji propylenu metodą PDH ma w założeniu podwoić
przychody i zyski spółki. W wyniku inwestycji powstanie instalacja dorównująca wielkością istniejącym Zakładom,
w której zatrudnienie znajdzie kilkaset
osób. Projekt zakłada także rozbudowę
polickiego portu. – Instalacja PDH to
nasza flagowa inwestycja, która podniesie znaczenie Spółki oraz wzmocni
wpływ „Polic” na gospodarkę regionu i
całej Polski. W 2015 r. podjęliśmy szereg
działań zmierzających ku realizacji tego
przełomowego dla branży chemicznej
projektu. Było to m.in. podpisanie umowy z globalnym koncernem Honeywell
na dostawę innowacyjnej technologii
oraz powołanie spółki celowej PDH
Polska S.A. – dodał Krzysztof Jałosiński.
Wlesci
POLICKIE
Istotnym elementem realizacji strategii jest także optymalizowanie kosztów
operacyjnych. Zainicjowany w Policach,
obejmujący całą Grupę Azoty, program
doskonałości operacyjnej Azoty PRO
przynosi wielomilionowe oszczędności,
a jego wyniki w 2015 r. pięciokrotnie
przewyższyły prognozy. Jako największy
pracodawca w województwie zachodniopomorskim Grupa Azoty Police przywiązuje szczególne znaczenie do rozwijania relacji ze społecznością lokalną,
współorganizując najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe w regionie.
W 2015 r. hala widowiskowo-sportowa
w Szczecinie oficjalnie zmieniła nazwę
na „Azoty Arena”. Firma aktywnie wspierała też zachodniopomorskie drużyny
sportowe: siatkarskiego mistrza Polski
kobiet - Chemika Police oraz piłkarską
drużynę - Pogoni Szczecin. Promowanie
marki poprzez sport przekłada się na
utożsamianie się z nią klientów, a w
konsekwencji podnosi wolumen sprzedaży nawozów. Realizacja strategii, w
tym działań marketingowych, wpływa
na umocnienie obecności Spółki i produktów wytwarzanych w Policach na
rynku krajowym i międzynarodowym.
Miniony rok był dla Grupy Azoty Police
historyczny nie tylko ze względu na
wyniki i rozpoczęcie kluczowej inwestycji, ale także w związku z obchodami 50-lecia Zakładów oraz dziesiątej
rocznicy debiutu spółki na Giełdzie
Papierów Wartościowych. W trakcie
dekady notowania „Polic” wzrosły o ponad 120 proc., a obecnie przekraczają
wartość początkową o ponad 150 proc.
7
Spotkanie samorządów uczniowskich
Reaktywacja Młodzieżowej Rady Regionu
podejmowanych jest w szkołach,
• zorganizowanie kilku edycji Turnieju
drużyn amatorskich w piłce siatkowej,
• zorganizowanie Kongresu Młodzieżowych Rad Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem „Damy
Radę”, na którym dyskutowano w formie warsztatów, wykładów o ważnych sprawach dla młodzieży województwa
zachodniopomorskiego.
17 marca w Starostwie Powiatowym
w Policach odbyło się spotkanie samorządów uczniowskich w sprawie
reaktywowania Młodzieżowej Rady
Regionu.Reaktywowania, bo taka Rada
już istniała. Została powołana w 2009
roku. Jej członkiem mógł zostać każdy
uczeń, który ukończył 13 lat, nie przekroczył 20. roku życia oraz uczęszczał
do szkoły na terenie powiatu polickiego.
Pierwsze wybory do Młodzieżowej
Rady Regionu odbyły się 7 grudnia
5) prowadzenie wśród młodzieży
kampanii informacyjnej na temat swojej
roli w samorządzie oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego,
6) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych,
7) współpraca z samorządami
uczniowskimi,
8) działanie na rzecz ochrony praw i
godności ucznia,
9) uchwalanie zmian w Statucie
W bieżącym roku podjęto działania
reaktywowania
Młodzieżowej
Rady Regionu w powiecie polickim.
Planowane jest przeprowadzenie wyborów i powołanie nowych członków.
Do zakresu jej działań należeć
będą wszystkie sprawy dotyczące młodzieży Powiatu Polickiego,
a jej celem będzie w szczególności:
1)
upowszechnianie
idei
2009r. Pierwszą Przewodniczącą została Paulina Giec z Gimnazjum Nr 1 w Poli
cach. Młodzieżowa Rada Regionu w ciągu trzech kadencji podejmowała wiele działań i inicjatyw na rzecz uczniów
z terenu powiatu polickiego, w tym m.in.:
•
zorganizowanie
konkursu
„Najlepszy Samorząd”, który pokazał jak wiele ciekawych inicjatyw
Młodzieżowej Rady Regionu w Policach.
Podczas czwartkowego spotkania
ustalono, że wybory do Młodzieżowej
Rady Regionu zostaną przeprowadzone
już w kwietniu bieżącego roku.
Tekst i foto: Mateusz Frąckowiak
samorządności wśród młodzieży oraz
zwiększanie aktywności młodych ludzi,
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,
3) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w podejmowaniu decyzji bezpośrednio wpływających na sposób
i jakość ich życia,
4) kształtowanie i utrwalanie postaw
demokratycznych,
8
Wlesci
POLICKIE
Spotkanie z Andrzejem
Stasiukiem
Twórczo czytaliśmy w
lutym, marcu
Pula śmierci Deadpoola
Wlesci
POLICKIE
9
10
Wlesci
POLICKIE
Wlesci
POLICKIE
11
SPIS TREŚCI
Zapowiedzi kulturalne
Zapowiedzi kulturalne ............................................... 4
Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, W. Wasilewski .... 5
Pula śmierci Deadpoola, N. G. Lipińska ..................... 5
Twórczo czytaliśmy w lutym, marcu, E. Rauhut ......... 6
Spotkanie z „AlekSandrą”, E. Rauhut ......................... 7
Poliartystyczny dialog słowa z obrazem, E. Rauhut, P. S.
Drozdow .................................................................... 8
Zegarek, E. Rauhut .................................................... 9
Rubryka dla smyka, A. Rauhut ................................. 10
Poliartyzm, nr 3 (4), marzec 2016: dodatek do
Wieści Polickich
Red. naczelna: Edyta Rauhut
E-mail: [email protected]
Wydawca: Andrzej Marek,
ul. Łucznicza 12a/3, 71-472 Szczecin
www.wiescipolickie.pl
Współpraca:
Adrianna Rauhut,
Waldemar Wasilewski,
Natalia G. Lipińska,
Patrycja S. Drozdow,
Edyta Rauhut.
Korekta, skład komputerowy i łamanie do druku:
Edyta Rauhut.
Projekt okładki: Patrycja S. Drozdow.
Ośrodek Teatralny Kana
Spektakl „Lailonia” - 16.03.2016 r., godz. 20.15, cena
biletu: 25/20 zł.
Koncert Dżem session – 18.03.2016 r., godz. 22.00, wystąpi: zespół „Chango”, wstęp wolny.
Spektakl „Projekt: Matka” - 20.03.2016 r., godz. 17:00,
cena biletu: 25/20 zł
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Szkoła zdrowia – 16.03.2016 r., godz. 17.00, sala Księżnej Anny Jagiellonki. Prowadzenie: prof. dr hab. n .
med. Jacek Rudnicki. Gość spotkania: mgr Maja Wilczewska-Wojczyszyn. Temat: Biblioterapia.
Szczecin. Retrospekcje – 18.03.2016 r., godz. 17.00, sala
Księżnej Anny Jagiellonki. Prowadzenie: mgr Joanna Kościelna. Temat: Historia księżnych Pomorskich
(Małgorzaty Brandenburskiej, Anny Jagiellonki).
Miejski przegląd zespołów teatralnych – 19.03.2016 r. 20.03.2016 r. sala księcia Bogusława X. W przeglądzie
biorą udział: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
średnie, dorośli. Wstęp wolny.
Wokół pomorskiego dziedzictwa – 30.03.2016 r., godz.
17.00, sala księżnej Anny Jagiellonki. Prowadzenie: dr
Janina Kochanowska. Wstęp wolny.
Teatr Polski w Szczecinie
Nieformalna grupa artystyczna „Iuvenis Ars”,
Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w
Policach.
Masz artystyczną duszę?
Chciałbyś/chciałabyś rozwijać
swoje pasje?
Skontaktuj się z nami i dołącz
do grupy.
http://iuvenisars.pl/
E-mail: [email protected]
12
Wlesci
POLICKIE
Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem
Waldemar Wasilewski
Na początku marca w szczecińskim Teatrze Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Wieczór literacki”. Z Andrzejem Stasiukiem rozmawiał prof. US Andrzej Skrendo.
Na spotkanie przybyło wielu miłośników jego twórczości. Autor opowiadał o swoich dziełach m.in. o
książce „Dziewięć”, a także „Jadać do Babadag”, wspomniał też o scenariuszach, które napisał.
Andrzej Stasiuk jest prozaikiem, dramaturgiem, poetą, publicystą i wydawcą (Wydawnictwo Czarne),
laureatem wielu nagród literackich. Wielokrotnie był
nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”, którą
otrzymał za „Jadąc do Babadag”.
Opowiedział, czym dla niego jest pisanie książek. Stanowi to dla niego pewnego rodzaju terapię. Wspomniał także, że nie ma w zwyczaju czytania własnych
dzieł. Ceni sobie ciszę i spokój po burzliwych latach
życia.
Pula śmierci Deadpoola
Natalia G. Lipińska
Z czym się kojarzy Marvel? Gdy tylko słyszę
nazwę mojej ulubionej wytwórni filmowej, widzę
przed oczami przystojnych mężczyzn, superbohaterów i emocjonującą walkę dobra ze złem. Jeśli tego
oczekiwaliście, to się przeliczycie. Do naszego komiksowego uniwersum wdarł się cudowny, powiew
nowości. Na początku tego roku zamiast zwyczajowego filmu o wspaniałych superbohaterach, dostaliśmy
zwariowaną komedię o byłym żołnierzu, o którym
można powiedzieć wiele (żartowniś, wariat, psychol),
ale nie to, że jest bohaterem.
Już od samego początku filmu możemy poczuć, że nie będzie to film z kategorii wiekowej PG-13,
w której robiona jest większość tego typu filmów. W tle
pięknego obrazka, przedstawiającego Deadpoola walczącego ze złymi gośćmi w skórach, lecą sobie napisy
przedstawiające obsadę, między innymi: gorącą laskę,
boskiego idiotę, brytyjskiego złoczyńcę. Wymyślne
wyzwiska lecą też pod adresem reżyserów, scenografów i innych twórców filmu. Bardzo się to wpasowuje
w ten deadpoolowski klimat. Jakby sam główny bohater zaczął ich wymieniać. To on jest najważniejszy,
przedstawia swoją historię i będzie do nas często mówił. Bo wiecie, on wie, że to film i dba o widzów.
Oglądając „Deadpool”, poznajemy byłego żołnierza jednostek specjalnych, najemnika, który dzięki
Wlesci
POLICKIE
13
niebezpiecznemu eksperymentowi zyskuje zdolność
szybkiej regeneracji organizmu. Przybiera nową tożsamość – Deadpoola – i rozpoczyna polowanie na
człowieka, który go oszpecił i prawie zniszczył mu życie. A wszystko po to, by wrócić do swojej przepięknej
narzeczonej Vanessy Carlysle.
Film wprost ocieka humorem od pierwszych
scen. Możemy znaleźć w nim żarty, które każdy zrozumie, na przykład o koszmarnym ojcu z filmu „Uprowadzona”, który nie umie upilnować córki, jak i subtelne podteksty, które zrozumie tylko prawdziwy fan
Marcela. A tych drugich jest pełno! Od wyśmiewania
się z X-Men-ów, Wolverina i wiecznie niszczonego
Instytutu Xaviera po sceny wyrwane prosto z komiku i nazwanie baru najemników „Siostra Margaret”.
Wszystko to sprawi, że nie raz wybuchniesz śmiechem.
Do aktora grającego główną rolę, Ryana Reynoldsa również nie można się przyczepić. Po raz kolejny pokazuje, po „Głosach” i „Amityville”, że jest
stworzony do grania postaci, które mają nie do końca
po kolei w głowie. Jako Deadpool jest bardzo przekonywujący i naturalny. Morena Baccarin była piękną, geekowatą Vanessą. Film wszedł do polskich kin
przed Walentynkami, więc oczywiście musieli dodać
całkiem niepotrzebny wątek miłosny. A więc akcję
ciągle przerywają nudne retrospekcje.
Pomimo wystąpienia oklepanego wątku miłosnego, uważam film za jeden z najlepszych Marcela,
może dlatego, że to w końcu coś innego. Bardzo dobrze zekranizowany komiks od fanów dla fanów.
Twórczo czytaliśmy w lutym, marcu
Edyta Rauhut
Raz w miesiącu w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich odbywają się „Warsztaty Twórczego czytania”.
Ten cykl spotkań prowadzi Krystyna Maksymowicz. W
lutym uczestnicy mieli okazję czytać fragmenty powieści „Sońka” Ignacego Karpowicza, a w marcu tematem
był „Wschód” Andrzeja Stasiuka.
Dzień dobry, luty
Fot.: Adrianna Rauhut.
„Warsztaty twórczego czytania” rozpoczęły się
w poniedziałek (29.02.2016) o godzinie siedemnastej
w sali ks. Anny Jagiellonki. Ten cykl spotkań w Zamku Książąt Pomorskich prowadzi Krystyna Maksymowicz, która jest aktorką Teatru Współczesnego w
Szczecinie od 1998 roku, specjalistką pracy z głosem.
Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną
14
w Krakowie, a zadebiutowała już podczas studiów rolą
Marcjanny w „Zdziczeniu obyczajów współczesnych”
(Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu). Tematem
warsztatów była „Sońka” Ignacego Karpowicza.
Na początku spotkania nie zabrakło rozgrzewki. Czytanie fragmentów prozy poprzedziły wprowadzenie i trening głosu. Ćwiczeń było wiele, a jedno z
nich stanowiło wypowiadanie zwrotu „dzień dobry”,
przy okazji witając osoby, które weszły w trakcie.
Krystyna Maksymowicz przybliżyła zgromadzonym sylwetkę autora powieści „Sońka”. Ignacy
Karpowicz jest polskim prozaikiem, tłumaczem z języka angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego oraz
podróżnikiem. Prócz dzieła, którego fragmenty były
czytane podczas tego spotkania napisał jeszcze: „Niehalo”, „Cud”, „Gesty”, „Balladyny i romanse”, „Ości.
Został laureatem Paszportu Polityki 2010 za „Balladyny i romanse”. Wcześniej był nominowany do tej samej nagrody za „Niehalo”. Autor ma na swoim koncie
cztery nominacje do Nagrody Literackiej NIKE.
Czytaniu fragmentów towarzyszył pokaz
slajdów z fotografiami wybranymi przez Krystynę
Maksymowicz. Prowadząca nie zostawiła uczestników samych z tekstami. Demonstrowała, jak można
je interpretować za pomocą głosu. Ochotników nie
brakowało, a ich odwaga nagradzana była książkami. Można było także usłyszeć członków grupy teatralno-wokalnej ESPERO, która działa przy Polskim
Związku Niewidomych (Okręg Zachodniopomorski
w Szczecinie). Od początku jej istnienia prowadzili ją
Zbigniew Niecikowski, Maria Jamińska, a obecnie zajmuje się tym Krystyna Maksymowicz. Należy do niej
wiele utalentowanych osób, a podstawowy trzon gru-
Wlesci
POLICKIE
Prowadząca przybliżyła sylwetkę pisarza. Nie
py tworzą Wiesława Buczulińska, Alicja Czarnuszka,
zabrakło także ćwiczeń głosu i łamańców językowych
Danuta Łuszczek, Danuta Tymecka.
Przepraszam, teraz marzec
(np. „Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, a
bąk się zląkł.”). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z właściwą realizacją głosek „ą”, „ę”. Tego dnia zwrot
„dzień dobry” został zastąpiony słowem „przepraszam”. Do czytania zgromadzeni chętnie się zgłaszali,
a nagrodę za odwagę stanowiła biała koperta z tajemniczą zawartością. Na tym spotkaniu warsztatowym
również można było posłuchać tekstów w wykonaniu
członków grupy ESPERO.
Fot.: Edyta Rauhut.
Podczas marcowych „Warsztatów twórczego
czytania głośno było po raz kolejny w tym miesiącu o
Andrzeju Stasiuku i równie głośno była czytana jego
proza. Warto przypomnieć, że autor był bohaterem
„Wieczoru literackiego” w szczecińskim Teatrze Polskim. Spotkanie Krystyny Maksymowicz rozpoczęło
się w piątek (11.03.2016) o godzinie 17.00.
Fot.: Edyta Rauhut.
Krystyna Maksymowicz zapowiedziała już kolejne „Warsztaty twórczego czytania”. Odbędą się one
5 kwietnia. Mamy rok Henryka Sienkiewicza, więc
spotkamy się z „Trylogią”.
Fot.: Edyta Rauhut.
Spotkanie z „AlekSandrą”
Edyta Rauhut
Pod koniec lutego w szczecińskim Pałacu Młodzieży
odbyło się spotkanie autorskie Anny Bożeny Zaniewskiej promujące powieść
„AlekSandra” Było to 38.
wydarzenie w ramach cyklu
„W Pałacu literacko” Z pisarką rozmawiała Róża Czerniawska-Karcz.
Anna B. Zaniewska studiowała psychologię
oraz filozofię. Jest też autorką bajek. W książce zatytułowanej „AlekSandra” zgłębia tajniki ludzkiej natury oraz porusza dosyć kontrowersyjne zagadnienie,
a mianowicie: przeszczep mózgu. Jakie mogłyby być
skutki takiego zabiegu – zdaniem autorki – możecie
dowiedzieć się, poznając losy głównego bohatera, Piotra (wybitnego specjalisty w dziedzinie transplantologii).
Wlesci
POLICKIE
15
Poliartystyczny dialog słowa z obrazem
Edyta Rauhut, Patrycja S. Drozdow
Edyta Rauhut
Zabawa liryczna
Wyburzam alfabetyczną harmonię cegieł
spojoną cementem wyblakłym z rutyny,
budując wersy, tomy demontuję,
a potem znów aglomeracje bazgrząc
podczas zabawy lirycznej,
odbudowuję nowy chaos.
28.11.2015
Fotografia: Patrycja S. Drozdow. Modelka: Olga
Kozieł.
Edyta Rauhut
(Nie)dokończony taniec
Niedopowiedzenie
prosi do tańca
ostatnie kroki,
ukrywając w ciszy.
Metafora odpowiada,
wnętrze ubierając
w układankę z dźwięków
abstrakcyjną analogicznie.
Fotografia: Patrycja S. Drozdow. Modelka: Monika
Brzozowska. Model: Zawisza Drozdow.
Odchodzą z parkietu
zanim muzyka ucichnie
zamknięci w maskach
czyniąc pląs (nie)dokończonym.
30.01.2015
16
Wlesci
POLICKIE
Patrycja Sabina Drozdow - ur. 13.11.1988 r. w Częstochowie. Trzy lata później przeprowadziła się z rodzicami do Szczecina i już tu została. Jest młodą, aktywną
dziewczyną, kopalnią pomysłów i energii. Pisze, rysuje, fotografuje, puszcza wodze wyobraźni. Jej największą pasją jest jednak żeglarstwo maści każdej. Jako
młoda dziewczyna z powodzeniem startowała w regatach windsurfingowych, lecz kontuzja nie pozwoliła
jej na dalsze treningi, dzięki czemu odkryła w sobie
bardziej twórcze pasje. Na swoim koncie ma wystawy: „Od miłości do nienawiści - jeden krok” w Szczecin Meeting Point (29.04. 2015 – 12.05.2015), „Modliszka - jak kobieta rządzi światem” w Cafe Hormon
(maj 2015), „Interakcje: poezja - fotografia - grafika”
w Klubie 12. Dywizji Zmechanizowanej (grudzień
2015).Jest wiceprezesem Iuvenis Ars.
Grafika: Waldemar Wasilewski.
Edyta Rauhut, pseudonim: Edis Anonima – ur.
06.06.1990 r. w Szczecinie. Studentka dziennikarstwa
i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Szczecińskim, blogerka, członkini i opiekunka grupy literackiej w Iuvenis Ars. Od 2013 roku prowadzi bloga
„Edis Anonima Art”, gdzie publikuje zarówno teksty
publicystyczne, informacyjne, jak i swoją twórczość
literacką. W latach 2014-2015 działała w nieformalnej grupie artystycznej „Nowy Akord”. Publikowała
również między innymi w: kwartalniku fantastyczno-kryminalnym „Qfant” (grudzień 2009), serwisie
„Mmszczecin.pl” (2010 r), „Szczecinblog.pl” (2012 r.),
magazynie studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej „Zoom” (nr 6.,
2012 r.), czasopiśmie szczecińskiego Koła Młodych Językoznawców „Wyjątek „(nr 5., 2014 r.) oraz „Pegazie
Polickim” (numery: 10. i 17. – 2014 r.). Brała udział
w piątej edycji Korytowskiej Nocy Poetów. Od czasu
do czasu hobbistycznie zajmuje się fotografią i grafiką.
Zegarek
Edyta Rauhut
Studentka miejskiego uniwersytetu siedzi w
niewielkim pokoju przy biurku. Redaguje artykuł publicystyczny na zajęcia, które się odbędą 08.12.2010
r. Będą to warsztaty dziennikarza prasowego. Dzwoni
telefon komórkowy leżący obok monitora komputerowego. Na małym ekraniku wyświetla się numer studenta medycyny.
- Cześć – przywitała się po odebraniu i przyłożeniu
urządzenia do ucha.
- Hej, słuchaj, nie dam rady się dzisiaj z tobą spotkać.
Mam trochę spraw do załatwienia – usłyszała męski
głos.
- Okiś, nie ma sprawy. Daj znać, jak będziesz miał trochę więcej wolnego czasu. Kawa i zegarek poczekają
– odpowiedziała.
- Muszę kończyć, odezwę się. Trzymaj się – pożegnał
się chłopak.
- Ty też trzymaj się ciepło, do usłyszenia – rozłączyła
się.
***
Dziennikarka miesięcznika kulturalnego spaceruje po galerii, wykonując zdjęcia powieszonych na
ścianach obrazów, gości. Materiał musi znaleźć się na
biurku redaktora naczelnego przed początkiem stycznia 2030 roku. Poczuła, że telefon komórkowy w jej
kieszeni zaczął wibrować. Odłożyła aparat na stoliku
z poczęstunkiem i wyciągnęła telefon.
- Hej, wiem, że miałem wpaść i odebrać od ciebie ten
zegarek dzisiaj, ale mam dyżur w szpitalu. Może spotkamy się w po Nowym Roku i przy okazji wypijemy
jakąś kawę? - rozległ się głos ze słuchawki.
- Nie ma sprawy, odezwij się i daj znać, kiedy konkretnie. Ja i tak będę miała trochę zdjęć do obrobienia
– odpowiedziała.
- Trzymaj się ciepło, odezwę się – powiedział.
- Ty też, do usłyszenia. Miłej pracy – pożegnała się, po
czym schował telefon i wzięła ze stołu kieliszek czerwonego wina.
***
Wlesci
POLICKIE
17
Emerytowany lekarz ze swoją żoną wchodzą
do małego mieszkania. W przedpokoju wita ich czterdziestoletnia kobieta i wręcza im zegarek z elektronicznym wyświetlaczem na baterie. Pod godziną widać datę: 5 stycznia 2060 r.
- Ciocia podczas Wigilii wspominała, że przyjdą państwo. Chciała to oddać. Miło pana wspominała i cieszyła się, że tym razem uda się jej z panem spotkać...,
ale niestety wczoraj zmarła. Napiją się państwo kawy?
– powiedziała po chwili.
Grafika: Kartki życia, Adrianna
Rauhut.
Rubryka dla smyka
Adrianna Rauhut
Kolorowanka
18
Wlesci
POLICKIE
Rusza program „Aktywny Samorząd
PCPR dla osób z niepełnosprawnościami
dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu komputerowego i
oprogramowania.
PCPR w Policach zaprasza osoby z niepenosprawnościami mieszkające na terenie powiatu polickiego do ubiegania
się w roku 2016 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”, finansowanego ze środków
PFRON.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program w 2016 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:
Obszar A – likwidacja bariery
transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B – likwidacja barier w
Powiatowa
Rada
Zatrudnienia
11 marca odbyło się XIII posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Policach. Posiedzenia Powiatowej Rady
Zatrudnienia odbywają się co 3 miesiące. Rada jest organem opiniodawczo –
doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy. Jej kadencja
trwa cztery lata.
Na XIII posiedzenie zaproszony został Zbigniew Pluta Prezes
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Przedstawił cel i misję stowarzyszenia
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
inwalidzkim;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
2016 r. (semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2015/2016)
od 1 SIERPNIA 2016 r. do 10
PAŹDZIERNIKA 2016 r. (semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego
2016/2017)
W przypadku wysyłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego)
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Policach-Dział Aktywizacji Społecznej
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Szkolna 2, 72-010 Police
Interesanci przyjmowani są:
Poniedziałek 7:30 – 16:00
Wtorek
7:30 – 15:30
Środa
7:30 – 15:30
Czwartek
7:30 – 15:30
MODUŁ II
od 14 MARCA 2016 r. do 15 KWIETNIA
Druki wniosków wraz z załącznikami
dostępne są w PCPR w Policach, Dział
Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna
2 oraz na stronie internetowej www.
pcpr.police.pl w zakładce DRUKI DO
POBRANIA.
Więcej informacji można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach, Dział Aktywizacji
Społecznej i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 42
40 700 wew. 205.
oraz dotychczasowe osiągnięcia i planowaną współpracę ze Starostwem
Powiatowym
oraz
Powiatowym
Urzędem Pracy w Policach.
Podczas posiedzenia poinformowano o wykorzystaniu środków Funduszy
Pracy zgodnie z prawem, podjęto
uchwałę w sprawie zaopiniowania celowości realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja. Omówiono także sytuację na lokalnym rynku oraz wysłuchano sprawozdania z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Policach
za rok 2015.
Ważnym punktem porządku obrad
było jednogłośne przyjęcie przez członków Rady opinii dotyczącej celowości
planowanego projektu Powiatowego
Urzędu Pracy, który realizowany będzie
w 2016 roku w gminie Kołbaskowo tj.
Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
Program zakłada intensywne wsparcie
w postaci pomocy psychologicznej,
zajęć z doradcą zawodowym, dając
jednocześnie szansę na reintegrację
zawodową w postaci zatrudnienia bezrobotnych przez gminę w ramach prac
społecznie użytecznych.
Rada zapoznała się z przedsięwzięciami Powiatowego Urzędu Pracy na 2016
rok oraz planem szkoleń dla bezrobotnych. Przedsięwzięcia to między innymi:
- Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych w SOSW nr 1 w Policach
w dniu 27.04.2016r.,
- Polickie Targi Gospodarcze organizowane przez gminę Police w dniach
8-10.04.2016r.
Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady
Zatrudnienia zaplanowano na czerwiec
br.
Tekst: Mateusz Frąckowiak
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MODUŁ I
Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym od 4 KWIETNIA 2016 r. do 30
SIERPNIA 2016 r.
Wlesci
POLICKIE
19
Jolanta Pawlak Mistrzynią Świata
Niepokonana na ergonometrze
Janusz
Chmielewski
Duży sukces odniosła nasza wioślarka Jolanta Pawlak. Pewna już startu w
Igrzyskach Paraolimpijskich policzanka
startowała w Mistrzostwach Świata na
Ergometrze. Przypomnę, że jest to odmiana wioślarstwa, bo odbywa się w
hali i oczywiście bez wody. Mistrzostwa
odbyły się w Bostonie 28 lutego i brało w
nich udział ponad 2300 niepełnosprawnych wioślarzy! Polska reprezentacja
liczyła 4 zawodników, w tym trzech ze
szczecińskiego KSI „Start”. Trenerem kadry od lat jest kolejny mieszkaniec Polic
– Tomasz Kaźmierczak. Nasza mistrzyni
startowała w kategorii TA czyli używając
terminu wioślarskiego ciągnęły ręce
i
tułów. Na dystansie 1000 metrów nasza
zawodniczka uzyskała czas 4.12 i po raz
pierwszy została mistrzynią świata na ergometrze. W jej ślady poszli też i pozostali podopieczni trenera Kaźmierczaka.
Partner Joli z wioślarskiej dwójki Michał
Gadowski (Start Szczecin) też okazał się
najlepszy w kategorii TA i wrócił ze złotym medalem, podobnie jak Krzysztof
Pikulski (Bydgoszcz) w kategorii LTA.
Srebrny medal wywalczył Jarosław
Kailing (Start Szczecin) w kategorii AS.
Jako ciekawostkę dodam, że wszyscy
zwycięzcy oprócz złotych medali otrzymali też w nagrodę okolicznościowe
młotki. Młotek ten jest symbolem stalowej mocy i nic go nie złamie. Po powrocie nasza mistrzyni powiedziała:
„ Jestem bardzo zadowolona z pierwszego złota. Po trzech medalach srebrnych w końcu mam złoto. Może to dobry prognostyk przed najważniejszym
tegorocznym startem czyli w moich
czwartych Igrzyskach? W Rio będę
chciała popłynąć po jak najlepszy wynik,
ale o medal będzie bardzo ciężko. Mówi
się, że do trzech razy sztuka, ale złoto
zdobyłam dopiero
w czwartym
starcie. Może więc historia powtórzy
się i na Igrzyskach, bo brakuje mi tylko
już medalu olimpijskiego? Medal ten
20
jest też zasługą moich trenerów czyli Tomasza Kaźmierczaka i Krzysztofa
Krupeckiego. Od początku kariery zawsze mogę też liczyć na pomoc pierwszego trenera Piotra Zeissel (pływanie
i siłownia). Na koniec chciałabym też
podziękować sponsorom, dzięki którym
mogliśmy wystartować w Bostonie czyli
USA Concept 2, INC, Futrex Sp zoo, 4F,
Wlesci
POLICKIE
Brenda, PK Parol, PZSN Start, TZMO SA.
Teraz czas na kolejne treningi i już na
wodzie, abym dopłynęła do kolejnych
Igrzysk”. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że nasza wioślarska dwójka czyli
Jolanta Pawlak i Michał Gadowski to wychowankowie polickiego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo.
VIII Policka Gala Ruchu
Miłośnicy ruchu w Gimnazjum nr 3
VIII
Policka
Gala
Ruchu
Już po raz ósmy spotkali się miłośnicy ruchu w gościnnym Gimnazjum Nr 3.
5 marca odbyła się tam kolejna Policka
Gala Ruchu. Impreza przeznaczona jest
dla miłośników rekreacji i ruchu, a jej
celem jest zachęcanie wszystkich do aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez
ruch. Tegoroczna galę organizowała
nauczycielka kultury fizycznej Dorota
Zagórska-Maryś, asystowała jej Monika
Szymanowicz, a nad całością czuwał
dyrektor Artur Zagórski. W tegorocznej
gali brało udział ponad 100 uczestników, przy czym jak zawsze przeważały
panie. W gronie uczestników widzieliśmy stałe bywalczynie poprzednich
gali, ale wielu było też po raz pierwszy.
Wśród tych ostatnich wyróżniały się rosłe siatkarki młodej ligi z Chemika Police
pod wodzą trenerki Joanny Mirek (dwukrotnej mistrzyni Europy). Po odbiorze
pakietów startowych (pieczywo WASA,
woda mineralna, baton energetyczny
OSHEE, owoce) i przebraniu się uczestnicy wyszli na parkiet sali gimnastycznej. Program gali zawierał 5 bloków
ćwiczeniowych, każdy po 40 minut.
Jako pierwszy na scenie pojawił się utytułowany lekkoatleta policki Bartosz
Nowicki. Swoją karierę sportową rozpoczynał przed wielu laty w UKS „Ósemka”.
W bogatej karierze wywalczył brązowy
medal Halowych Mistrzostw Europy,
złoty medal ME Juniorów i 14 medali
MP (większość na 1500m)! Nadal jeszcze
startuje, jest też trenerem, udziela się we
wszelkich działaniach aktywności fizycznej, w tym
i Psychologii Sportu
Pozytywnego. Bartek poprowadził wyczerpujący trening ogólnorozwojowy.
Po takiej rozgrzewce na uczestników
czekała Anna Niemczynow (trener personalny i fitness). Poprowadziła blok
treningowy GREEN FITNESS o wysokiej
intensywności, angażujący całe ciało.
Najwytrwalsza uczestniczka otrzymała od prowadzącej w nagrodę książkę
„Szkoła Latania”. Trzecim blokiem była
ZUMBA Agaty Śmieleckiej. Było to połączenie tańca, fitness i aerobiku
w
rytmach latynoskich. Był to wspaniały
trening kondycyjny i kształtujący sylwetkę, a zawierał hip-hop, soca, sambę,
salsę, merengue, mambo, sztuki walki,
elementy Bollywood, taniec brzucha,
trening siłowy. Kolejnym blokiem był
trening obwodowy po okiem trenera
personalnego Barbary Bartczak. Były to
dynamiczne ćwiczenia o charakterze
ogólnorozwojowym, łączące trening
cardio i wzmacnianie mięśni, w trakcie których spala się tkanka tłuszczowa
i kształtuje sylwetka. Na zakończenie po
tych intensywnych blokach była joga
Joanny Kmity czyli ukojenie dla ciała
i radość dla duszy. Pomiędzy blokami
były oczywiście chwile na odpoczynek.
Można było wówczas podziwiać pokazy
taneczne grupy Rebel Dance, zbadać
skład ciała w analizatorze Tanita, wykonać profesjonalny makijaż i posłuchać
cennych porad u wizażystki Kornelii
Tomaszewskiej i oczywiście
posilić się. Zdrowy i smaczny catering przygotowało NA ZDROWIE POLICE, dipy do
warzyw – Pit& Rock, soki ze świeżych warzyw i owoców (Sp. zoo AlfaFruit Macieja
Sapińskiego) Mariola Szymanowicz,
pyszne słodkości orzechowo-migdałowe Przewodnicząca Rady Rodziców
Gimnazjum Nr 3 Marzena Popławska. Na
Wlesci
POLICKIE
zakończenie wszyscy uczestnicy losowali atrakcyjne nagrody, panie otrzymały
tulipany z kwiaciarni Arabeska, a prowadzący bloki ćwiczeń uhonorowano upominkami Magdaleny Florek-Sapińskiej
(sklep Marcus). Gala nie mogła by się
odbyć gdyby nie wsparcie sponsorów:
WASA, Gmina Police, Rada Miejska,
Starostwo Powiatowe, Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej,
TransNet,
Decathlon, Grupa Azoty ZCH Police
SA, KPS Chemik Police, Klub Fitness
Calypso, Joyoga, Siłownia Tytan, Rancho
Ponderosa, Sklep Rowerowy „Góral”,
Intersport, mkBowling, BilardClub,
Multikino, Klub Bilardowy Classic,
Flextek,
Autoeksport,
Frankowski
i Synowie, Kwiaciarnia Arabeska,
Puerebeau-Agi, Salon Beauty, Estetica
Studio, Gabinet Kosmetyczny „Uroda”,
Studio Fryzjerskie „Grażyna”, Fryzjer
damsko-męski Cleopatra, Pracownia
Fryzjerska Look, Anro, „Na Zdrowie
Police”, Pizzerie Corleone i Capricorno,
Galeria Doti, Cafe Venezia, hurtownia owoców i warzyw „Bajlo”, Jubiler
ONYKS II, AlfaFruit, sklep Marcus.
Patronat medialnym objęły VIII
Policką Galę Ruchu: police.info.pl, Głos
Szczeciński, TV Police. Zmęczeni, ale zadowoleni Galowicze dziękowali organizatorom z Gimnazjum Nr 3 za wspaniałą
zabawę. My zaś dziękujemy w imieniu
organizatorów wszystkim uczestnikom
na liczne przybycie
i do zobaczenia
za rok! Na stronie www.gim3police.
eu oraz na facebooku Gimnazjum nr
3
w Policach są do obejrzenia
zdjęcia z tegorocznej gali. Galę z zainteresowaniem jak co roku obserwował
J. Chmielewski
21
Pod okiem nowego trenera
Wygrana z Dąbrową Górniczą
Mecz Chemika Police MKS z Dąbrawą
Górniczą zapowiadał się na niełatwą
przeprawę dla zespołu znad Odry.
W pierwszym secie Chemik przegrywał
nawet 9:15, a na prowadzenie wyszedł
przy stanie 19 : 18. W drugiej partii gra
się wyraźnie uspokoiła na korzyść policzanek. Na przestrzeni całego seta
lepsze były Chemiczki. Dwa pierwsze
zakończyły się w tym samym stosunku
25:21.. W meczu bardzo równo i skutecznie gra Anna Wreblińska. Wtóruje
jej Kowalińska. Z ławki mecz ogląda
Madelaynne Montano. Taka jest decyzja trenera. Montano ma odpoczywać.
Jakub Głuszak zdecydowanie bardziej
uczestniczy w spotkaniu od swojego
poprzednika. Stale jest obecny bardzo
blisko boiska i udziela instrukcji dziewczynom. W trzeciej partii mamy powtórkę sprzed kilkudziesięciu minut. Chemik
prowadzi od początku do końca seta
żeby wygrać 25:2o. 3:0 dla Chemika.
Najlepsza na boisku Joanna Wołosz.
TEATR POLSKI
Ceny biletów – marzec 2016:
WIECZÓR LITERACKI – ^WKd<E/EZ:D^d^/h</D;ƵǏĂ^ĐĞŶĂͿ
ϭnjų– bilet normalny
WIECZÓR W TEATRZE ;ƵǏĂƐĐĞŶĂͿ
/ŵ;ƌnjČĚ/– XII) normalny 35 njų͕ƵůŐŽǁLJϯϬ njų
IIm (XIII – y/yͿŶŽƌŵĂůŶLJϯϬ njų͕ƵůŐŽǁLJϮϱ njų
D/^dZ/DB'KZd;ƵǏĂƐĐĞŶĂͿ
/ŵ;ƌnjČĚ/– y//ͿŶŽƌŵĂůŶLJϯϱnjų͕ƵůŐŽǁLJϯϬnjų
IIm (XIII – y/yͿŶŽƌŵĂůŶLJϯϬnjų͕ƵůŐŽǁLJϮϱnjų
WE'>,;ƵǏĂƐĐĞŶĂͿ
/ŵ;ƌnjČĚ/– y//ͿŶŽƌŵĂůŶLJϰϬnjų͕ƵůŐŽǁLJϯϱnjų
IIm (XIII – y/yͿŶŽƌŵĂůŶLJϯϱnjų͕ƵůŐŽǁLJϯϬnjų
<K>:>'BhW;ƵǏĂƐĐĞŶĂͿ
/ŵ;ƌnjČĚ/– y//ͿŶŽƌŵĂůŶLJϰϬnjų͕ƵůŐŽǁLJϯϱnjų
IIm (XIII – y/yͿŶŽƌŵĂůŶLJϯϱnjų͕ƵůŐŽǁLJϯϬnjų
<K/d͕<dMZh'KdKtBD%‚ ;DĂųĂƐĐĞŶĂͿ
EŽƌŵĂůŶLJϰϬ njų͕
hůŐŽǁLJϯϬ njų
Dzz;DĂųĂƐĐĞŶĂͿ
EŽƌŵĂůŶLJϰϬ njų
hůŐŽǁLJϯϬ njų
<KE/KD/<K,EzD^/EKW,E//E:;<ůƵď_ǁŝħƚŽŬƌĂĚĐſǁWĂƌĂĨŝŝnjĂƌŶĞŐŽ
<ŽƚĂZƵĚĞŐŽͣĞŬĂĚĞŶĐũĂ͟Ϳ
ϰϬnjų– bilet normalny
WKZEK'Z&;<ůƵď_ǁŝħƚŽŬƌĂĚĐſǁWĂƌĂĨŝŝnjĂƌŶĞŐŽ<ŽƚĂZƵĚĞŐŽͣĞŬĂĚĞŶĐũĂ͟Ϳ
ϰϬ njų– bilet normalny
PIASKOWNICA ;ƵǏĂ ^ĐĞŶĂͿ
ŐĞŶĐũĂƌƚLJƐƚLJĐnjŶĂDŽŶŽůŝƚ
/ŵ;ƌnjČĚ/– XII) normalny 75 njų
IIm (XIII – XIX) normalny 65 njų
22
Wlesci
POLICKIE
Misterium Męki Pańskiej
Fotogaleria z przedstawienia
Kabaret pod Wyrwigroszem
w Miejskim
j
Ośrodku Kultury
y
Ich występy to niesamowicie zabawne widowiska- dynamiczne, pełne
drwiny i rubasznego humoru. Artyści
zaprezentują się w kwietniu w polickim MOK-u! Bilety już w sprzedaży.
Aktorzy Kabaretu pod Wyrwigroszem
są absolwentami Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej. Ale w kabarecie radzą
Wlesci
POLICKIE
sobie bardzo dobrze wbrew panującej
opinii, że zawodowi aktorzy nie mają
do siebie dystansu. Oni mają, nie tylko
dystans, ale też świetne poczucie humoru. Najbardziej lubią się przebierać i parodiować. Przyłożą każdemu od gwiazd
telewizji do szanowanych naukowców. Nie boją się też satyry politycznej.
23
Eksporterzy napędzają
Pomorze Zachodnie
Firmy z Pomorza Zachodniego
konkurują bez kompleksów, nie tylko ceną ale również jakością produktów i zdobywają międzynarodowe
rynki. Poznaliśmy najlepszych eksporterów regionu, których nagrodzono mianem „Regionalnych Orłów
Eksportu”. „Nagrodzeni przedsiębiorcy to wzór do naśladowania dla kolejnych firm” – podkreślał Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz, który uczestniczył
w wydarzeniu.
- Wiele z nominowanych firm to
przedsiębiorstwa wpisujące się bezpośrednio w specjalizacje Pomorza
Zachodniego. Takie dziedziny jak biotechnologia czy przemysł drzewny
stanowią o zachodniopomorskim eksporcie, ale i stanowią o sile regionalnej
gospodarki. Te sukcesy cieszą, ale szczególnie cieszą laury dla firm, którym mogliśmy pomóc w nawiązaniu pierwszych
kontaktów z zagranicznymi partnerami
- mówił Marszałek Olgierd Geblewicz.
Pomoc w kontakcie z zagranicznymi rynkami to bezpośrednie nawiązanie do historii sukcesu firmy Freedomes, nagrodzonej m.in.
w kategorii „Innowacyjny Produkt”.
Produkowane przez Freedomes namioty sferyczne poznaliśmy dzięki
Hollywodzkiemu „Marsjaninowi”. Branża
filmowa tak upodobała sobie produkt z Kołbaskowa pod Szczecinem,
że namioty wykorzystano również
w promocji sagi „Gwiezdnych Wojen”.
- Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego
pomogło nam w organizacji spotkań
z naszymi klientami w USA. Dzięki
24
temu zdobyliśmy wiedzę jakie produkty możemy oferować, jakie powinniśmy wprowadzić. Mamy teraz
nową, rozszerzoną ofertę nad którą
pracowaliśmy dwa lata – wyjaśniał
Adam Łyczakowski z firmy Freedomes.
Wartość eksportu z głównych branż
zachodniopomorskiego przemysłu wynosi ponad 12 miliardów złotych rocznie, na tyle szacowana jest. Warto dodać,
że kwota oszacowana przez Izbę Celną
dotyczy tylko takich sektorów jak przemysł drzewno-meblarski, budowa statków i jachtów, chemia, przemysł maszynowy i metalowy, rolnictwo i żywność.
Zdobywanie nowych rynków zbytu, często wiąże się ze zwiększeniem produkcji i tworzeniem nowych miejsc pracy.
Konferencja Orły Eksportu była
okazją do zdobycia wiedzy o możliwościach wsparcia dla polskich eksporterów. Swoim doświadczeniem
o tym jak budować markę przedsiębiorstwa na międzynarodowych rynkach, dzielili się regionalni liderzy.
Przedsiębiorcy poznali narzędzia badania potencjalnych rynków zbytu,
a także metody weryfikacji rzetelności potencjalnych kontrahentów.
- Nasza oferta się rozwija. Bardzo
mocno rozwinęliśmy pro eksportowe spotkania w terenie, połączone
ze szkoleniami z podstawowej wiedzy. Zachęcamy naszych przedsiębiorców do eksportu, zbieramy dane
o poszukiwanych na rynkach produktach – opisywał działania COIE, dyrektor jednostki Jacek Wójcikowski.
Tylko w ubiegłym roku dzięki środkom z Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
na
lata
Wlesci
POLICKIE
2007-2013, udało się zorganizować
spotkania szkoleniowo-informacyjne
w których wzięło udział blisko 100 podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy
zdobyli wiedzę m.in. o rynkach skandynawskich (to kierunek eksportu
dla blisko 20% zachodniopomorskich
przedsiębiorców) ale i o tym jak tworzyć
strategie produktowe i dystrybucyjne.
To niezbędny zasób wiedzy, jeszcze
przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu
ekspansji. Kolejnym krokiem powinno
być znalezienie partnerów handlowych,
w czym pomocne są branżowe targi.
Również takie wsparcie oferowaliśmy
w ubiegłym roku m.in. firmy z sektora IT
i ICT, które uczestniczyły w branżowych
targach INTEROP w Londynie. Sektory
offshore i metalowy wzięły udział
w „Offshore Technology Days” w norweskim Stavanger. Firmy z branży stoczniowej, metalowej i logistycznej pojawiły się
na targach EUROPORT w największym
europejskim porcie w Rotterdamie.
Regionalne Orły Eksportu przyznano w następujących kategoriach:
Najlepszy eksporter:
Npordglass
Fosfan
Najdynamiczniejszy eksporter:
Espersen Polska
Ot Logistics
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Rzecku
Telzas
Agrofreez
Eksportowy produkt:
Espersen Polska
Fosfan
Meble Morskie
Innowacyjny Produkt:
Copernicus
Freedomes
Garo Polska
Nordglass
Telzas
Kronospan
Osobowość eksportu:
Krzysztof Jałosiński, Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne Police S.A.
Rafał Kowalik, Rolnicza Spółdzielnia
w Rzecku
Agnieszka Syczewska, Freedomes
Regionalne Orły Eksportu to ogólnopolski cykl konferencji organizowanych
przez Gremi Business Communication
Sp. z o.o. wydawcę dziennika
Rzeczpospolita.
WyĪsza Szkoáa Humanistyczna TWP w Szczecinie
WysokoĞü czesnego na studiach podyplomowych
dla nauczycieli
w roku akademickim 2015/2016
Specjalna oferta WSH TWP
DLA N A U C Z Y C I E L I
Promocja dla
studiujących
w Policach
L.p.
POLICE 2016
Dla nauczycieli Polic i okolic
:\İV]D6]NRãD+XPDQLVW\F]QD7:3Z6]F]HFLQLH
QDVLZ\NáDGRZF\GRMDGąQD]DMĊFLDdo Polic
gwarantujemy 35202&-ĉ w RSáDFLHczesnego – CZESNE o 1,ĩ6=(
GODRVyENWyUH]áRĪąSRGDQLDQDVWXGLD w terminie do 29.02. br. WPISOWE GRATIS
XPRĪOLZLDP\RSáDW\F]HVQHJRw ratach
]DSHZQLDP\NDGUĊG\GDNW\F]QąNWyU\PLVąpraktycy SU]HND]XMąF\VZyMZDUV]WDW
SURJUDP\VWXGLyZVąXNLHUXQNRZDQHQD]GRE\FLHXPLHMĊWQRĞFLPRĪOLZ\FKGR
wykorzystania EH]SRĞUHGQLRSRXNRĔF]Hniu studiów
- SURJUDP\VWXGLyZVą]JRGQH]QDMQRZV]\PLprzepisami ministerialnymi*
- SRGDQLDQDVWXGLDPRĪQDVNáDGDüZVHNUHWDULDFLH=HVSRáX 6]NyáLP,àXNDVLHZLF]D
w Policach przy ul. Siedleckiej 6, gab.100
=DMĊFLDRGE\ZDüVLĊEĊGąZZespole 6]NyáLP,àXNDVLHZLF]Dw Policach,
przy ul. Siedleckiej 6, tel.: 91 42 41 306 lub 505 158 798
Studia dwusemestralne WHUPLQUR]SRF]ĊFLDPDU]HF – WHUPLQ]DNRĔF]HQLD
Studia trzysemestralne termin UR]SRF]ĊFLDPDU]HF – WHUPLQ]DNRĔF]HQLD
6áXĪ\P\VZRMąSRPRFąSU]\Z\ERU]HNLHUXQNXVWXGLyZXG]LHODMąFZV]HONLFKLQIRUPDFML
pod numerem tel. 91 424 14 94. Adres strony internetowej uczelni: www.wshtwp.pl
Druki na podanie i NZHVWLRQDULXV]]QDMGXMąVLĊQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMXF]HOQLZ5HNUXWDFMLQDVWXGLDSRG\SORPRZH
Podania na pierwsze edycje studiów SURVLP\VNáDGDüZWHUPLQLHGR29.03.2016 r.
:DUXQNLHPXUXFKRPLHQLDVWXGLyZMHVW]HEUDQLHVLĊJUXS\RVyE]DLQWHUHVRZDQ\FKSRGMĊFLHPGDQHJRNLHUXQNX
studiów podyplomowych.
Czas trwania
studiów
1500
1350
2 semestry
2
Diagnoza i terapia pedagogiczna
1200
1080
3 semestry
3
Edukacja i rehabilitacja osób z
QLHSHáQRVSUDZQRĞFLąLQWHOHNWXDOQą
1500
1350
2 semestry
4
Edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna
1300
1170
3 semestry
5
,QIRUPDW\NDL]DMĊFLD
komputerowe dla nauczycieli
1300
1170
3 semestry
6
Logopedia szkolna – terapia dzieci
z zaburzeniami komunikacji
MĊ]\NRZHM
1400
1260
3 semestry
7
Praca z dzieckiem zdolnym i
utalentowanym
1300
1170
2 semestry
8
Przygotowanie pedagogiczne
1200
1080
3 semestry
1400
1260
3 semestry
9
Resocjalizacja i socjoterapia
10
Surdopedagogika
1500
1350
2 semestry
1500
1350
2 semestry
11
Tyflopedagogika
12
:F]HVQHQDXF]DQLHMĊ]\ND
angielskiego
1200
1080
3 semestry
13
:F]HVQHQDXF]DQLHMĊ]\ND
niemieckiego
1200
1080
3 semestry
14
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
1400
1260
3 semestry
1200
1080
2 semestry
15
:\ĪV]D6]NRáD+XPDQLVW\F]QD7:3Z6]F]HFLQLHSRVLDGDRFHQĊSR]\W\ZQą3ROVNLHM
Komisji Akredytacyjnej na kierunku PEDAGOGIKA.
Czesne
QLĪV]H
Bibliotekoznawstwo i edukacja
biblioteczna
w ramach której:
-
Czesne
za 1 sem.
1
SU]\JRWRZDãD
specjalną ofertĊ
studiów podyplomowych
kwalifikacyjnych i doskonalących
Kierunek studiów
=DU]ąG]DQLHRĞZLDWą
W ramach promocji: nasi wykáDGRZF\GRMDGąQD]DMĊFLDdo Polic, gwarantujemy – ]QLĪNLZRSáDFLH
czesnego, XPRĪOLZLDP\RSáDW\F]HVQHJRZUDWDFK, ]DSHZQLDP\NDGUĊG\GDNW\F]QąNWyU\PLVąSUDNW\F\
SU]HND]XMąF\VZyMZDUV]WDW, SURJUDP\VWXGLyZVąXNLHUXQNRZDQHQD]GRE\FLHXPLHMĊWQRĞFLPRĪOLZ\FKGR
Z\NRU]\VWDQLDEH]SRĞUHGQLRSRXNRĔF]HQLXVWXGLyZ, SURJUDP\VWXGLyZVą]JRGQH]QDMQRZV]\PLSU]HSLVDPL
ministerialnymi*.
:\ĪV]D6]NRáD+XPDQLVW\F]QD7:3Z6]F]HFLQLHSRVLDGDRFHQĊSR]\W\ZQąPolskiej Komisji
Akredytacyjnej na kierunku PEDAGOGIKA.
Wlesci
POLICKIE
25
Wlesci
POLICKIE
Dwutygodnik lokalny
wydawany od 1999 r.
ISSN 2353-2963
Redaktor naczelny:
Andrzej Marek
Współpracownicy:
Janusz Chmielewski
sport
Jan Matura
historia, edukacja, kultura
Edyta Rauhut
kultura, sztuka
Waldemar Wasilewski
grafika, fotografia
Motocykliści
Taksówkarze
Emeryci
Adam Siedlecki
literatura
Aleksandra Słowińska
kultura, sztuka
Małgorzata Litwin
bezpieczeństwo
Marcin Głuszyk
edukacja, integracja
Strzyżenie 10 zł !
26
Wlesci
POLICKIE
e-mail: [email protected]
www.wiescipolickie.pl

Podobne dokumenty

W esci - Wieści Polickie

W esci - Wieści Polickie Premier Ewa Kopacz podkreśliła podczas konferencji prasowej, że połączone zostaną m.in. Szczecin z Trójmiastem w ramach drogi S6. W tym tygodniu Program zostanie przedstawiony do zatwierdzenia podc...

Bardziej szczegółowo