Prezentacja systemu SZPROT (2 MB ) - Programu e-Cło

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja systemu SZPROT (2 MB ) - Programu e-Cło
SPRATTUS SPRATTUS
SZPROT
Łysomice, 05.10.2012 r.
CO TO JEST?
S ystem
Z integrowanej
P rzedsiębiorców
R ejestracji
O brotu
T owarowego
ZAKRES PROJEKTU
• SYSTEM ZINTEGROWANEJ REJESTRACJI
PRZEDSIĘBIORCÓW …. ale nie tylko
ZAKRES PROJEKTU
Wnioski i baza danych:
- jeden proces od wniosku (ewent. wszczęcia
z urzędu) do wpisu danych/rozstrzygnięcia;
- migracja danych.
ZAKRES MERYTORYCZNY PIONU ORZECZNICTWA W SC
ZAKRES BIZNESOWY PROJEKTU
CŁO
AKCYZA
GRY
INTRASTAT
VAT Z TYT. IMPORTU
Cel projektu: wdrożenie systemu, który
1.
2.
3.
JAK TO MA DZIAŁAĆ?
NA CZYM MA POLEGAĆ?
SISC a obszary działalności SC
REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORCY
I REPREZENTANTÓW
CŁO
• EORI-PL
• PDR –
Kraków, Łódź
• SARP
• INTRASTAT
• AGENT
• EBTI PL
AKCYZA
GRY
• SEED-PL
• KRAG
1. JEDEN ID SISC
2. Wiele rejestrów, wykazów
ECIP/SEAP – formularz
wniosku
NADANIE NUMERU SZPROT/
ROZSTRZYGNIĘCIE
WALIDACJA techniczna i
merytoryczna
ELEKTRONICZNA
KOMUNIKACJA Z
PODMIOTEM/SI SC/INNYMI
ORGANAMI
SZPROT
UPD
WERYFIKACJA/
POSTĘPOWANIE
class Podmiot - model szczegółow y
Dane Agenta
-
Decyzj a
Wykształcenie: Słownik
Numer wpisu na listę agentów: T ekst
Imię ojca: T ekst
Imię matki: T ekst
Data wpisu: Data
Data skreślenia: Data
Data zawieszania od: Data
Data zawieszenia do: Data
Spraw a
Pozw olenia/Zezw olenie/Koncesj a/Dokument
rej estracyj ny
0..* 1..*
1..*
-
0..*
Skan dokumentu
Rodzaj: Słownik
Numer: T ekst
Status: Słownik
T ermin ważności: Słownik
Data ważności od: Data
Data ważności do: Data
0..*
Dokument
0..1
Sposób reprezentacj i
0..* -
Rodzaj dokumentu: Słownik
Data wpisu: Data
Numer wpisu: T ekst
Dodatkow e numery
-
0..*
Rodzaj numeru: Słownik
Numer: T ekst
-
1..*
Dane podstaw ow e
Liczba osób: Całkowity
Osoba reprezentująca: Słownik
Sposób reprezentacji: Słownik
Konto bankow e
1
-
Kod PKD
-
Numer kodu i opis: Słownik
0..*
Numer akcyzow y
-
Numer podmiotu pośredniczącego: T ekst
Numer Akcyzowy: T ekst
Rodzaj działalności: Słownik
T ermin ważności: Słownik
Data ważności od: Data
Data ważności do: Data
-
Rodzaj dokumentu: Słownik 0..*
Seria dokumentu: T ekst
Numer dokumentu: T ekst
0..*
ID SISC: T ekst
Imię: T ekst
Drugie imię: T ekst
Nazwisko: T ekst
Rodzaj przedsiębiorcy: Słownik
Forma działalności gospodarczejn KRS: Słownik
Nazwa pełna: T ekst
Nazwa skrócona: T ekst
Data urodzenia: Data
Miejsce urodzenia: T ekst
Numer PESEL: Całkowity
Numer NIP/T IN: T ekst
Numer VAT : T ekst
Numer EORI: T ekst
Czy wyraził zgodę na komunikację elektroniczną?: Logiczny
Numer REGON Centrali: Całkowity
Czy organ uprawniony do reprezentowania w KRS?: Logiczny
Kod języka: Słownik
0..*
Reprezentanci
1
T yp konta: Słownik
Nazwa banku: T ekst
Numer CIF: T ekst
Numer konta: T ekst
Oddział banku: T ekst
SWIFT banku: T ekst
Rodzaj pow iązania
1
1
-
Forma reprezentacji: Słownik
T ermin ważności: Słownik
Rodzaj pełnomocnictwa: Słownik
Ważne od: Data
Ważne do: Data
Zakres pełnomocnictwa podmiotowy: Słownik
Zakres pełnomocnictwa przedmiotowy: Słownik
Zakres pełnomocnictwa systemowy: Słownik
Dokument tożsamości
0..*
1
0..*
Dane Centrala/Oddział
1
1..* -
Podmiot zagraniczny z kraj u trzeciego
-
-
Nazwa oddziału: T ekst
Numer REGON Oddziału: Całkowity
ST ARY Numer EORI: T ekst
Kraj: Słownik
Numer podatkowy/celny: T ekst
Adres
1..* -
Rodzaj adresu: Słownik
T elefon 1: T ekst
T elefon 2: T ekst
Fax: T ekst
E-mail: T ekst
Strona WWW: T ekst
Kraj: Słownik
Województwo: Słownik
Powiat: Słownik
Gmina: Słownik
Miejscowość : Słownik
Kod pocztowy: Słownik
Poczta: Słownik
Ulica: Słownik
Nr domu: T ekst
Nr lokalu: T ekst
Nr skrzynki pocztowej: Całkowity
0..*
0..*
Skład celny typu E
Segmentacj a
Numery VAT
Stan aktyw ności praw no-ekonomicznej
-
1
1..*
0..*
-
Kod aktywoności ekonomiczno-prawnej (APE): Słownik
Data początku: Data
Data końca: Data
Przyczyna zaprzestania działalności gospodarczej: T ekst
Numer VAT EU: T ekst
0..*
Lokalizacj e tow aru
0..* -
1
Akcyza
-
Czy podatnik podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?: Logiczny
Czy podatnik będzie składał deklarację akcyzową?: Logiczny
Miesiąc i rok, za który podatnik złożył pierwszą deklarację akcyzową: Data
Rodzaj wyrobu dominującego przy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym: Słownik
Rodzaj wyrobu zużywanego: Słownik
Średnia miesięczna ilość zużywanego wyrobu akcyzowego: Całkowity
0..*
Rodzaj miejsca: Słownik
Numer miejsca: Słownik
T ermin ważności: Słownik
Data ważności od: Data
Data ważności do: Data
Certyfikat elektroniczny
-
Numer seryjny certyfikatu: T ekst
Odcisk palca: T ekst
Data ważności od: Data
Data ważności do: Data
Miej sce urządzania gier
-
Nr koncesji: T ekst
Nr zezwolenia: T ekst
Nr zgłoszenia: T ekst
Data zatwierdzenia regulaminu gry: Data
Data ważności od: Data
Data ważności do: Data
Uzgodnienia dokumentacji dot. modelu
danych i procesów biznesowych
(IC W-wa, IC Rzepin – WIT, WIP;
IC Szczecin – INTRASTAT;
MF AG – akcyza i gry)
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
1. MF
PC, AG, CA, DI, SC
OBECNIE
2. IC POZNAŃ
3. IC PRZEMYŚL, WROCŁAW, GDYNIA, KRAKÓW
4. ZESPÓŁ KONSULTANTÓW
OTOCZENIE PROJEKTOWANEGO SYSTEMU
1. SISC (e-cło): SISC
INFRA,
ECIP/SEAP PL, HelpDesk, HERMES2, PKI
PDR PL UE, ZEFIR2, ZISAR2, OSOZ2
ARIADNA,
1. e-podatki (e-REJESTRACJA)
2. MG - CEIDG
3. UE - TAXUD (EOS, SEED, EBTI, CD, inne)
SISC
EREJESTRACJA
SZPROT
TAXUD
CEIDG
CECHY PROJEKTOWANEGO SYSTEMU
PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO
SYSTEMU:
•
•
•
Liczba usług (wykorzystywanych i udostępnianych na rzecz innych systemów
wewnątrz organizacji)- 33,
Liczba systemów, z których będą migrowane dane – 9
Liczba rodzajów raportów – 6
• Liczba dokumentów inicjujących przebiegi w systemie (workflow)
– ok. 100
•
•
Średnia liczba okien (dot. jednego dokumentu - workflow) – ok. 10
Średnia liczba kroków procesu (dot. jednego dokumentu inicjującego –
workflow) – 13
PODSTAWOWA CECHA PROJEKTOWANEGO
SYSTEMU
Elastyczność: dodawanie nowych przebiegów,
modyfikacja procesów biznesowych i ich
odwzorowanie w systemie: dot. workflow i
bazy danych.
DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU
99,5% , wymagana reakcja na zgłoszone
błędy od kilku godzin do kilku dni
roboczych.
CO I KIEDY NAS CZEKA
STAN PRAC W PROJEKCIE
ULOKOWANIE PROJEKTU/PRZETARG
IC POZNAŃ
DO POŁ PAŹDZIERNIKA 2012:
UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
W II POŁ. PAŹDZIERNIKA 2012:
KONTROLA EX ANTE WWPE
LISTOPAD 2012:
OGŁOSZENIE PRZETARGU
I KWARTAŁ 2013:
WYŁONIENIE WYKONAWCY SYSTEMU
STYCZEŃ 2013-LISTOPAD 2014
KAMPANIA REKLAMOWA
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2013:
POCZĄTEK WDRAŻANIA - I TRANSZA WNIOSKÓW
DO LISTOPADA 2014:
ZAKOŃCZENIE WDRAŻANIA SYSTEMU
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014:
URUCHOMIENIE SYSTEMU
SZKOLENIA
od ok. IX 2013 do ok. IX 2014 r.
• Użytkownicy (ok. 6000 osób)
• Administratorzy techniczni i merytoryczni
(tylko MCK)
• Developerzy (modyfikują istniejące i tworzą
nowe przebiegi/workflow – tylko MCK).
STRUKTURA SI SC (AS IS)
2012
STRUKTURA SI SC (TRANSITION)
2013/2014
STRUKTURA SI SC (TO BE)
2014
WWW.E-CLO.GOV.PL

Podobne dokumenty