Wprowadzenie do obrotu na GPW i ustalenie daty

Komentarze

Transkrypt

Wprowadzenie do obrotu na GPW i ustalenie daty
RAPORT BIEŻĄCY Nr 43/08
Data sporządzenia:
20.12.2008
Temat:
Wprowadzenie do obrotu na GPW i ustalenie daty pierwszego notowania
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, w związku z § 34 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych.
Informacja:
Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że uchwałą nr 961/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stwierdził, że do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje Emperia Holding:
–
82.144 akcji serii M,
–
122.429 akcji serii N,
o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone kodem PLELDRD00017
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem
29 grudnia 2008r., w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww.
akcje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
dniu 29 grudnia 2008r. rejestracji tych akcji i oznaczenia kodem PLELDRD00017.