Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku 1. Powiatowe Centrum

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku 1. Powiatowe Centrum
Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr 15
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
z dnia 18 kwietnia 2014r.
Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku
zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:
przeprowadzenia dwóch wyjazdowych, całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z
programem aktywizacji zawodowej (doradztwem zawodowym) realizowanych zgodnie z
założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu UMIEM
WIĘCEJ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 dla mieszkańców
powiatu łowickiego.
I turnus – 39 osób, w tym 33 osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich
lub poruszających się o kulach), 4 opiekunów osób niepełnosprawnych + 2
opiekunów grupy
II turnus – 39 osób, w tym 33 osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich
lub poruszających się o kulach), 4 opiekunów osób niepełnosprawnych + 2
opiekunów grupy
Obydwa turnusy mają być przeprowadzone w tej samej miejscowości i w tym samym ośrodku.
Przedstawiona oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia.
2. Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić:
LOKALIZACJA – Obiekt lub kompleks rehabilitacyjny powinien być położony nad
polskim morzem i przystosowany do organizacji turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 z póżn. zm.) i
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.).
Ośrodek powinien być położony w odległości nie dalszej niż 500 m od linii brzegowej,
zapewniając utwardzone, wyrównane dojście do plaży nadmorskiej. Wypoczynek powinien
być zapewniony w jednym obiekcie sanatoryjnym lub wypoczynkowym, uprawnionym do
realizacji turnusów rehabilitacyjnych. Bezpieczny, ogrodzony teren ośrodka dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Turnusy
rehabilitacyjne oraz zajęcia aktywizacyjne powinny odbywać się na terenie tego samego
ośrodka. Stołówka dla uczestników powinna znajdować się na terenie tego samego ośrodka.
Na terenie ośrodka powinna znajdować się sala (w której prowadzone będą zajęcia z zakresu
aktywizacji zawodowej - grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego) - wyposażona miedzy
innymi w: rzutnik multimedialny, ekran, flipczart, dostęp do internetu, tablicę, odpowiednią
akustykę i oświetlenie, stoły, krzesła dla każdego uczestnika szkolenia. W pobliżu sali
wykładowej powinny znajdować się toalety.
Ośrodek powinien posiadać na swoim terenie basen kryty lub basen zewnętrzny z
podgrzewaną wodą, dostępny dla uczestników wyjazdu lub zapewnić uczestnikom
korzystanie z basenu w innym ośrodku przynajmniej 2 razy w trakcie pobytu zapewniając
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
opiekę ratownika. W przypadku basenu położonego poza ośrodkiem należy pokryć koszt
biletów wstępu i ewentualnego dojazdu.
ZAKWATEROWANIE:
Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z następującymi
schorzeniami:
- neurologicznymi
- choroba psychiczna
- upośledzenie umysłowe
- dysfunkcja narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach lub o kulach,
balkonikach
- dysfunkcja narządu wzroku
- onkologicznymi
- cukrzyca
- narządu słuchu
- układu krążenia
- układu oddechowego
- układu moczowo – płciowego
- układu pokarmowego
- epilepsja
Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwu lub maksymalnie trzy osobowych o
podwyższonym standardzie wyposażonych w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV,
telefon. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą, szafy
ubraniowe, krzesła i stolik. Ośrodek, pokoje oraz łazienki powinny być czyste i zadbane.
Uczestnicy turnusu winni być usytuowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku.
Meble mają być niezniszczone i funkcjonalne. Ściany czyste. Osoby niepełnosprawne z
opiekunami mają być zakwaterowane razem w pokojach dwuosobowych. Kadra
zakwaterowana w pokoju 2 osobowym. Minimum dwa pokoje (w każdym turnusie) winny
być dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ośrodek powinien zapewnić obsługę sprzątająco–porządkową dla utrzymania czystości w
pokojach i węzłach sanitarnych oraz innych pomieszczeniach, z których będą korzystać
uczestnicy.
BAZA ZABIEGOWA:
Powinna znajdować się w tym samym ośrodku, w którym zakwaterowani są uczestnicy
turnusu. Ilość posiadanego sprzętu musi być adekwatna do ilości wykonywanych zabiegów
dla uczestników turnusu. Ośrodek powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą
rehabilitantów i fizjoterapeutów. W ośrodku powinna być zapewniona całodobowa opieka
pielęgniarska i lekarska. W przypadku konieczności przewozu uczestnika do szpitala w
trakcie trwania turnusu - gwarancja bezpłatnego transportu, opieki pielęgniarskiej lub
lekarskiej.
DOJAZD – Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego dojazd z Łowicza
do ośrodka organizującego turnus i powrót do Łowicza. Wykonawca odpowiedzialny jest za
wynajem przewoźnika posiadającego wszelkie zezwolenia, licencje. Autokar powinien być
sprawny techniczne, wykonawca usługi transportu posiadać wszelkie uprawnienia do
wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 6
września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 874 z ze zm.), a
ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka
wynikającego z prowadzonej działalności). W przypadku awarii pojazdu Wykonawca
zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy.
KADRA – organizator ma zapewnić uczestnikom kadrę gwarantującą prawidłową
organizację i przeprowadzenie turnusu (w tym lekarz, fizjoterapeuta, doradca zawodowy).
Wykonawca zapewni uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego z programem aktywizacji
zawodowej:
a) warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa higieny pracy w trakcie pobytu.
b) zabiegi rehabilitacyjne dla każdego uczestnika (niepełnosprawnego) 3 rodzaje zabiegów
przez 10 dni, razem 30 zabiegów zaordynowanych przez lekarza. Przeprowadzenie badań
ogólnych przez lekarza (na początku turnusu i na zakończenie).
c) raz w każdym tygodniu zabiegi z zakresu: odnowy biologicznej, pakietu SPA lub
kosmetyczne (do wyboru w zależności od oferty danego ośrodka) – razem 2 zabiegi dla
każdej osoby.
d) pełne wyżywienie tj. min 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem,
kolacja) uwzględniające diety zalecane przez lekarza uczestnikowi turnusu, do każdego
posiłku napoje w postaci (do wyboru przez uczestnika): kawy, herbaty, napoju zimnego.
Suchy prowiant na czas podróży w dniu wyjazdu.
e) zorganizowanie co najmniej 1 wycieczki całodniowej wraz z opłaceniem przejazdu,
ewentualnych biletów wstępu i wyżywienia.
f) zorganizowanie dwóch spotkań integracyjnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla
uczestników turnusu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
g) oznakowanie miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu poprzez umieszczenie
plakatów informacyjnych dotyczących projektu, które wykonawca otrzyma od
Zamawiającego po podpisaniu umowy.
h) przeprowadzenie programu aktywizującego (z zakresu doradztwa zawodowego –
grupowych warsztatów z doradcą zawodowym) w sposób dostosowany do możliwości i
schorzeń osób niepełnosprawnych z podziałem na grupy nie większe niż 17 osób, w
pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy w wymiarze 10 godz./grupa. Warsztaty powinny odbywać się nie
dłużej niż 5 godzin dydaktycznych dziennie.
i) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego z zakresu zagadnień programu aktywizacji
zawodowej (warsztatów doradztwa zawodowego): egzamin wewnętrzny/praca grupowa
lub test sprawdzający.
j) materiały edukacyjne (długopisy, zeszyty min. 60 kartkowego, podręczniki, komplety
materiałów szkoleniowych, kompendium etc.) z logo EFS, POKL.
k) zapewnienie uczestnikom zajęć z zakresu programu aktywizacji zawodowej: napojów
(kawy, herbaty, wody mineralnej) w czasie przerw między zajęciami oraz poczęstunku w
postaci ciasta, kruchych ciastek, itp.
l) nadzór wewnętrzny służący podniesieniu jakości zajęć,
ł) rozdanie uczestnikom zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej (w dniu zakończenia zajęć)
ankiet służących do oceny, a następnie przekazania ich do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu oraz, wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w zajęciach
aktywizacyjnych i zaświadczeń o udziale w turnusie rehabilitacyjnym,
Wykonawca jest zobowiązany do:
a) prowadzenia dokumentacji zdjęciowej podczas turnusu i przekazania jej w formie zapisu
cyfrowego na płycie CD Zamawiającemu po zakończeniu turnusu.
b) prowadzenia kart zabiegów, potwierdzanych własnoręcznymi podpisami uczestników,
które po zakończeniu turnusu zostaną przekazane Zamawiającemu,
c) prowadzenia dokumentacji szkoleniowej tzn. listy obecności, harmonogramy, materiały
szkoleniowe, konspekty zajęć itp. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
d) poniesienia kosztu opłaty klimatycznej/uzdrowiskowej za wszystkich uczestników turnusu
i opiekunów (jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka),
e) wyznaczenia opiekuna turnusu, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad realizacją
turnusu oraz będzie współpracować z opiekunami grupy wskazanymi przez
Zamawiającego,
f) ubezpieczenia uczestników turnusu i opiekunów od następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych w trakcie trwania turnusu oraz w drodze dojazdu i wyjazdu (całodobowy 14
dniowy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym na kwotę nie niższą niż 10.000,00zł na jedną
osobę.
g) umożliwienia monitoringu realizacji zadania przez pracowników PCPR w Łowiczu oraz
zapewnienie im noclegu wraz z wyżywieniem – 2 wizyty 2 osobowe po 2 doby pobytu.
3. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców
poza:
- wynajmem transportu, zatrudnieniem trenera – doradcy zawodowego, organizacji
wycieczek.
4. Termin wykonania zamówienia:
I turnus : 08 lipca 2014r. - 21 lipca 2014r.
II turnus: 22 lipca 2014r. – 4 sierpnia 2014r.
Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny – kalkulacji kosztów:
1. drogą elektroniczną na adres: [email protected]
2. faxem na nr: 46 837 03 44
3. drogą pocztową, kurierską lub złożenie osobiście na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz
do dnia 29 maja 2014rr do godz. 10
Bliższych informacji udziela: P. Małgorzata Janicka - pracownik socjalny PCPR w
Łowiczu osobiście lub pod nr tel. 46 837 03 44
Szacunkowa cena – kalkulacja kosztów
Nazwa i adres
wykonawcy
oraz nr telefonu,
faxu, e-mail
Cenę brutto za 1
uczestnika
Cenę netto za 1
uczestnika
Całkowity koszt
(cena brutto)
zamówienia
Całkowity koszt
(cena netto)
zamówienia