regulamin rekrutacji do klas pierwszych publicznego liceum

Komentarze

Transkrypt

regulamin rekrutacji do klas pierwszych publicznego liceum
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/02/15
Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach
z dn. 18 lutego 2015r.
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
O NACHYLENIU WOJSKOWYM ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016.
I.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym
może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:
a) 100 punktów za egzamin przeprowadzony w ostatni roku nauki w gimnazjum,
b) 100 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych poniżej w regulaminie rekrutacji
oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
Komisja rekrutacyjna przeliczając oceny na punkty będzie brała pod uwagę następujące
zajęcia edukacyjne:
1. Język polski:
Punktacja
celujący 21 pkt.
bardzo dobry 18 pkt.
dobry 14 pkt.
dostateczny 10 pkt.
dopuszczający 4 pkt.
2. Przedmioty ogólnokształcące:
Do przeliczania ocen na punkty uczeń wskazuje 3 z 5 przedmiotów:
biologia, geografia, historia, język obcy, wf
Punktacja:
celujący 18 pkt.
bardzo dobry 16 pkt.
dobry 12 pkt.
dostateczny 8 pkt.
dopuszczający 2 pkt.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty według
zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1%
w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
4. Inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym, za które maksymalnie
uczeń będzie mógł uzyskać 25 punktów, w tym za:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 pkt.,
b) udział w konkursach wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 3
Opolskiego Kuratora Oświaty z dn. 4 lutego 2015r.
- na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.,
- na szczeblu ponadwojewódzkim – 5 pkt.,
c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblach:
- powiatowym – 1 pkt. za miejsca I-III,
- wojewódzkim – 2 pkt. za miejsca I-III,
- ponadwojewódzkim – 3 pkt. za miejsca I-VI,
punktacja za osiągnięcia wymienione w ppkt. b) i c) nie może przekroczyć 14 pkt.
d) dodatkowe osiągnięcia:
- wzorowa ocena z zachowania – 1 pkt.,
- udział w zajęciach kulturalno-artystycznych – 1 pkt.,
- uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 pkt.,
- stały wolontariat – 2 pkt.
II.
O przyjęciu do szkoły decydować będzie liczba uzyskanych punktów (minimum 60) i limit
miejsc w klasach według punktowego rankingu. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
III.
Wymagane dokumenty:
a) świadectwo ukończenia gimnazjum,
b) wyniki egzaminu końcowego w gimnazjum,
c) inne zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
d) ewentualne podanie o miejsce w internacie dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie
internetowej szkoły http://www.tltulowice.pl/index.php/podanie-o-internat-2013.