katalog produktów

Komentarze

Transkrypt

katalog produktów
KATALOG
PRODUKTÓW
ASFALTY DROGOWE
ASFALTY WIELORODZAJOWE
ASFALTY MODYFIKOWANE
Katalog produktów
LOTOS Asfalt
O firmie4
Asfalty drogowe
8
Asfalty wielorodzajowe
13
Asfalty modyfikowane
16
3
O firmie
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. to jeden z największych producentów
asfaltu w Europie. Spółka powstała w 2004 roku i od początku koncentruje swoją działalność na produkcji asfaltów i emulsji drogowych.
Długoletnie doświadczenie wyniesione z Grupy LOTOS a także nowoczesna technologia, wysoka jakość produktów i obsługi klienta pozwalają z powodzeniem realizować przyjętą przez
LOTOS Asfalt misję.
Celem firmy jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji,
handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych, realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom oraz zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie
potencjału pracowników.
Działania spółki zmierzają do utrzymania pozycji wiarygodnego
oraz godnego zaufania partnera, postrzeganego jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo w branży budownictwa drogowego.
Potencjał wytwórczy
Działalność produkcyjna LOTOS Asfalt jest skoncentrowana
w trzech nowoczesnych ośrodkach produkcyjnych: Gdańsku,
Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle.
Spółka dysponuje jednymi z największych w Europie instalacji, przeznaczonych do produkcji asfaltów drogowych. Potencjał
wytwórczy zakładów należących do LOTOS Asfalt wynosi ponad
1 milion ton rocznie.
Specjalistyczne badania, testy drogowe oraz współpraca z instytutami badawczymi w kraju i za granicą zaowocowały bogatą
ofertą produktów o najwyższej światowej jakości, które znalazły
powszechne zastosowanie w budownictwie.
4
LOTOS Asfalt jako pierwszy producent w Polsce uruchomił
produkcję i sprzedaż asfaltu typu multigrade o nazwie UNIBIT,
charakteryzującego się specjalnymi właściwościami. Dzięki
dużej wydajności instalacji, sprawnej logistyce i szerokiej bazie
magazynowej LOTOS Asfalt jest w stanie zapewnić szybkie
dostawy produktów w kraju i za granicą.
Dystrybucja produktów odbywa są drogą lądową: autocysternami,
cysternami kolejowymi a także drogą morską za pomocą statków.
Nowoczesne produkty dla budownictwa
LOTOS Asfalt specjalizuje się w produkcji i sprzedaży asfaltów
do budowy i utrzymania dróg, w tym najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku krajowym asfaltów modyfikowanych MODBIT.
Asortyment oferowanych przez spółkę produktów obejmuje
ponadto drogowe emulsje asfaltowe JASBIT. W trzech ośrodkach produkcyjno-dystrybucyjnych spółka oferuje asfalty drogowe typu 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220,
asfalty wielorodzajowe UNIBIT 20/30-64/74, UNIBIT 35/5057/69, UNIBIT 50/70-54/64 oraz asfalty modyfikowane:
MODBIT 10/40-65, MODBIT 25/55-60, MODBIT 45/80-55,
MODBIT 45/80-65, MODBIT 65/105-60, MODBIT 90/150-45.
i bardzo wysokomodyfikowane MODBIT 25/55-80; MODBIT
45/80-80; MODBIT 65/105-80.
LOTOS Asfalt jest również producentem innowacyjnych proekologicznych produktów do budowy dróg w nowoczesnych technologiach: asfaltów WMA – pozwalających na wbudowanie mieszanek mineralno-asfaltowych w obniżonej temperaturze oraz
asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy z recyklingu, stosowanych do budowy cichych i trwałych nawierzchni.
LOTO S A S FA LT
>
O FIRMIE
Nowoczesne zarządzanie
Jednym z celów LOTOS Asfalt jest osiągnięcie jak najwyższego stopnia satysfakcji klientów i partnerów biznesowych. Spółka realizuje to poprzez zapewnienie najwyższych standardów jakości zarówno w sferze zarządzania jak i w procesach
produkcji oraz w odniesieniu do świadczonych usług.
Wchodząc w skład Grupy Kapitałowej LOTOS spółka podlega
rygor om certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
obejmującego wymagania trzech systemów:
Potwierdzeniem pozycji czołowego dostawcy na rynku asfaltów są przyznane LOTOS Asfalt nagrody i wyróżnienia, które
potwierdzają wysoką jakość produktów i usług świadczonych
przez firmę. LOTOS Asfalt z powodzeniem sprzedaje swoje wyroby do Rumunii, Szwajcarii, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech a także na rynek skandynawski i do krajów
nadbałtyckich.
Zarządzania jakością zgodnego z normą
PN-EN ISO 9001
Zarządzania środowiskowego zgodnego
z normą PN-EN ISO 14001
Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
zgodnego z normą PN-N-18001
Ścisłe przestrzeganie procedur określonych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania oznacza zarządzanie ukierunkowane na konsekwentne doskonalenie procesów w zakresie:
Jakości produktów i świadczonych usług
Współpracy z partnerami biznesowymi
Bezpieczeństwa pracy
Zastosowanie nowych technologii, optymalizacja procesów
produkcji i nowe inwestycje wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju. To także wyraz troski o dobro partnerów biznesowych, z którymi LOTOS Asfalt zmienia obraz polskiej infrastruktury inżynieryjnej i budowlanej.
Marka uznana na rynku
Znaczący potencjał wytwórczy, nowoczesne metody zarządzania, wiedza i zaangażowanie pracowników oraz elastyczność w reagowaniu na potrzeby klientów pozwalają firmie realizować strategię innowacyjnego rozwoju w obszarze produkcji
i handlu asfaltami. LOTOS Asfalt aktywnie uczestniczy w budowie i modernizacji sieci drogowej w Polsce i Europie. Asfalty
wytwarzane i sprzedawane przez firmę stosowane są przez
renomowane firmy europejskie do budowy i remontów dróg,
autostrad oraz lotnisk.
7
Asfalty drogowe
LOTOS Asfalt oferuje wysokiej jakości asfalty drogowe,
przeznaczone do budowy i utrzymania wszystkich warstw
nawierzchni w technologii „na gorąco”, które sprawdziły się
w wielu kluczowych inwestycjach drogowych realizowanych
w Polsce i poza granicami kraju.
Asfalty drogowe spełniają wymagania techniczne oraz są
poddawane ocenie zgodności na podstawie normy PN-EN
12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – wymagania dla asfaltów drogowych.
Asfalty drogowe stosuje się do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Są one najpowszechniej stosowanymi lepiszczami do mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” we wszystkich warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych. Asfalty miękkie 70/100, 100/150,
160/220 w Polsce stosuje się głównie do produkcji emulsji oraz
wyrobów hydroizolacyjnych.
Oferta asfaltów klasycznych obejmuje:
Asfalt 20/30
Asfalt 35/50
Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
Asfalt 100/150
Asfalt 160/220
8
Asfalt 20/30
Asfalt przeznaczony do wykonywania warstw asfaltowych nawierzchni drogowych w technologii „na gorąco” a przede wszystkim
do produkcji betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS), który znajduje zastosowanie jako warstwy podbudowy
i wiążąca nawierzchni. Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 12591:2010.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
20 - 30
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
55 - 63
PN-EN 1427
Temperatura łamliwości
°C, max
-5
PN-EN 12593
Temperatura zapłonu, °C min
°C, min
240
PN-EN ISO 2592
Rozpuszczalność
% m/m, min
99,0
PN-EN 12592
Zmiana masy (wartość bezwzględna)
% m/m, max
0,5
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C
%, min
55
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia
°C, max
8
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
Asfalt 35/50
Asfalt przeznaczony do wykonywania wszystkich warstw asfaltowych nawierzchni drogowych w technologii „na gorąco”.
W szczególności lepiszcza te stosuje się do warstw wiążących i podbudów wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych
rodzaju beton asfaltowy (AC) w kategorii ruchu KR3 - KR4 oraz KR5 - KR7. Asfalt może być wykorzystywany jako lepiszcze do produkcji asfaltu lanego. Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 12591:2010.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda Badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
35 - 50
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
50 - 58
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C, min
240
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C, max
-5
PN-EN 12593
Rozpuszczalność
% m/m, min
99,0
PN-EN 12592
Zmiana masy (wartość bezwzględna)
% m/m, max
0,5
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C
%, min
53
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia
°C, max
8
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
9
Asfalt 50/70
Asfalt przeznaczony do wykonywania wszystkich warstw asfaltowych nawierzchni drogowych w technologii „na gorąco”, w szczególności do wytworzenia betonu asfaltowego (AC) stosowanego do budowy i utrzymania dróg kategorii ruchu KR1 - KR2 oraz
KR3 - KR4 oraz do produkcji emulsji asfaltowych. Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 12591:2010.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
50 - 70
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
46 - 54
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C, min
230
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C, max
-8
PN-EN 12593
Rozpuszczalność
% m/m, min
99,0
PN-EN 12592
Zmiana masy, (wartość bezwzględna)
% m/m, max
0,5
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C
%, min
50
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia
°C, max
9
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
Asfalt 70/100
Asfalt stosowany głównie do produkcji emulsji asfaltowych, mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na gorąco”
przeznaczonych do ruchu lekkiego (KR1 - KR2), mas impregnacyjnych i hydroizolacyjnych oraz asfaltów upłynnionych. Wyrób jest
zgodny z normą PN-EN 12591:2010.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
70 - 100
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
43 - 51
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C, min
230
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C, max
-10
PN-EN 12593
Rozpuszczalność
% m/m, min
99,0
PN-EN 12592
Zmiana masy, (wartość bezwzględna)
% m/m, max
0,8
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C
%, min
46
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia
°C, max
9
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
10
Asfalt 100/150
Asfalt przeznaczony do produkcji emulsji asfaltowych, mas impregnacyjnych i hydroizolacyjnych oraz asfaltów upłynnionych.
Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 12591:2010.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
100 - 150
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
39 - 47
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C, min
230
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C, max
-12
PN-EN 12593
Rozpuszczalność
% m/m, min
99,0
PN-EN 12592
Zmiana masy, (wartość bezwzględna)
% m/m, max
0,8
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C
%, min
43
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia
°C max
10
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
Asfalt 160/220
Asfalt przeznaczony do produkcji emulsji asfaltowych, mas impregnacyjnych i hydroizolacyjnych, asfaltów upłynnionych oraz
materiałów hydroizolacyjnych. Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 12591:2010.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Penetracja w 25°C,
1/10 mm
160 - 220
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
35 - 43
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C, min
220
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C, max
-15
PN-EN 12593
Rozpuszczalność
% m/m, min
99,0
PN-EN 12592
Zmiana masy, (wartość bezwzględna)
% m/m, max
1,0
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C
%, min
37
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia
°C, max
11
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
11
LOTOS A S FA LT
>
A S FA LT Y D RO G OW E
Asfalty wielorodzajowe
LOTOS Asfalt oferuje wysokiej jakości asfalty wielorodzajowe przeznaczone do budowy i utrzymania wszystkich warstw
nawierzchni w technologii „na gorąco”.
Oferta asfaltów wielorodzajowych obejmuje:
UNIBIT 20/30-64/74
UNIBIT 35/50-57/69
UNIBIT 50/70-54/64
Asfalty wielorodzajowe spełniają wymagania techniczne oraz są poddawane ocenie zgodności na podstawie normy PN-EN
13924-2:2014-04/Ap1.
Asfalty wielorodzajowe stosuje się do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Rekomenduje się stosowanie tego rodzaju lepiszcza do mieszanek mineralno-asfaltowych w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowych znajdujących się w strefach klimatycznych o dużej amplitudzie temperatur, w których wymagana jest duża sztywność w wysokich temperaturach przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w niskich temperaturach. Asfalty wielorodzajowe zaleca się stosować do
produkcji: betonów asfaltowych (AC) do wszystkich warstw nawierzchni, betonów asfaltowych o wysokim module sztywności (AC
WMS) do warstw wiążącej i podbudowy, do nawierzchni typu SMA, do asfaltu lanego (MA). Wykorzystanie tego asfaltu przy produkcji betonu asfaltowego pozwala uzyskać materiał budowlany, który cechuje się bardzo dużą odpornością na deformacje trwałe,
przy jednoczesnym zachowaniu znacznej odporności na spękania niskotemperaturowe.
UNIBIT 20/30-64/74 Asfalt UNIBIT 20/30-64/74 znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym do produkcji:
betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) do wykonywania warstw: podbudowy, wiążącej dla kategorii
ruchu od KR3 - KR7.
Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
20 - 30
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
64 - 74
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C ,min
250
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C, max
-8
PN-EN 12593
Indeks penetracji
(Pen/PiK)
0,3 - 2.0
PN-EN 13924-2 Załącznik A
Rozpuszczalność
%, min
99,0
PN-EN 12592
Lepkość dynamiczna w 60°C
Pas, min
1500
PN-EN 12956
Lepkość kinematyczna w 135 °C
Pas, min
NR
PN-EN 12595
Zmiana masy po starzeniu,
(wartość bezwzględna)
% m/m, max
0,5
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C, po RT FOT
%, min
60
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
RT FOT
°C, max
12
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
13
UNIBIT 35/50-57/69 Asfalt UNIBIT 35/50-57/69 znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym do produkcji:
betonu asfaltowego (AC) do wykonywania warstw: podbudowy, wiążącej dla kategorii ruchu od KR3 - KR7,
asfaltu lanego (MA) do wykonywania warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej (ochronnej) nawierzchni na mostach dla kategorii
ruchu od KR1 - KR7,
betonu asfaltowego o podwyższonym module sztywności (AC WMS) do warstw wiążących dla kategorii ruchu od KR3 - KR7.
Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
35 - 50
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
57 - 69
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C ,min
250
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C, max
-15
PN-EN 12593
Indeks penetracji
(Pen/PiK)
0,3 - 2.0
PN-EN 13924-2 Załącznik A
Rozpuszczalność
%, min
99,0
PN-EN 12592
Lepkość dynamiczna w 60°C
Pas, min
1500
PN-EN 12596
Lepkość kinematyczna w 135 °C
Pas, min
NR
PN-EN12595
Zmiana masy po starzeniu, (wartość bezwzględna)
% m/m, max
0,5
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w temperaturze 25°C
%, min
60
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C, max
10
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
NR – No Requirement (brak wymagań)
14
UNIBIT 50/70-54/64 Asfalt wielorodzajowy UNIBIT 50/70-54/64 jest przeznaczony do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych
i wbudowywanych „na gorąco”: betonu asfaltowego (AC) do wykonywania warstwy podbudowy kategorii ruchu od KR3 - KR7,
betonu asfaltowego (AC) do wykonywania warstwy wiążącej i ścieralnej dla kategorii ruchu od KR1 - KR4,
mieszanek typu SMA do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu od KR1 - KR4.
Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1.
Specyfikacja techniczna
Właściwość
Jednostka
Wartość
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
50 - 70
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
54 - 64
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C ,min
250
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości, wg Fraasa
°C, max
-17
PN-EN 12593
Indeks penetracji
(Pen/PiK)
0,3 - 2.0
PN-EN 13924-2 Załącznik A
Rozpuszczalność
%, min
99,0
PN-EN 12592
Lepkość dynamiczna w 60°C
Pas, min
900
PN-EN 12596
Lepkość kinematyczna w 135 °C
Pas, min
NR
PN-EN 12595
Zmiana masy
(wartość bezwzględna)
% m/m, max
0,5
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w temperaturze 25°C
%, min
50
PN-EN 12607-1, PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia
°C, max
10
PN-EN 12607-1, PN-EN 1427
Właściwości po starzeniu
15
Asfalty modyfikowane
Spółka LOTOS Asfalt rozwija produkcję asfaltów modyfikowanych polimerami. Asfalty modyfikowane znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w budownictwie drogowym, a zwłaszcza wszędzie tam gdzie kładzie się szczególny nacisk na najwyższe
parametry techniczne i użytkowe nawierzchni. Asfalty modyfikowane służą jako materiał wiążący w mieszankach mineralno-asfaltowych, przeznaczonych do zastosowania na drogach, pasach startowych i innych nawierzchniach obciążonych ruchem o wysokim natężeniu i zmiennych warunkach klimatycznych.
Oferta asfaltów modyfikowanych polimerami obejmuje:
MODBIT 10/40-65
MODBIT 25/55-60
MODBIT 45/80-55
MODBIT 45/80-65
MODBIT 65/105-60
MODBIT 95/150-45
Oferta asfaltów bardzo wysokomodyfikowanych obejmuje:
MODBIT 25/55-80
MODBIT 45/80-80
MODBIT 65/105-80
Asfalty stosowane są przy produkcji:
betonów asfaltowych (AC) do wszystkich warstw nawierzchni,
betonów asfaltowych o wysokim module sztywności (AC WMS) do warstw nawierzchni wiążącej i podbudowy,
mastyksu grysowego (SMA),
asfaltu lanego (MA),
asfaltu porowatego ( PA),
cienkich powłok natryskiwanych na gorąco (SAM, SAMI).
16
Asfalty z serii bardzo wysokomodyfikowanych
Asfalt bardzo wysokomodyfikowany polimerami to nowa odsłona zaawansowanych technicznie asfaltów. Poziom modyfikacji polimerem rodzaju SBS jest ponad dwukrotnie większy niż w asfaltach modyfikowanych, które są stosowanie powszechnie w warstwach ścieralnych nawierzchni drogowych. Wysoka zawartość modyfikatora przekłada się na uzyskanie mikrostruktury asfaltu z przewagą fazy polimerowej, dzięki czemu wyrób posiada podwyższone parametry funkcjonalne, jednocześnie nie powodując
utrudnień przy wbudowywaniu gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Asfalt bardzo wysokomodyfikowany polimerami (rodzaje 25/55-80, 45/80-80 oraz 65/105-80) stosuje się do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Rekomendowane zastosowanie tego rodzaju lepiszcza to w szczególności mieszanki mineralno-asfaltowe w warstwach konstrukcyjnych bardzo trwałych – „długowiecznych” nawierzchni drogowych,
w których wymagana jest bardzo wysoka odporność na starzenie, odporność na spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe oraz
odporność na odkształcenia trwałe.
MODBIT 25/55-80
Zaleca się stosowanie tego asfaltu do budowy warstw podbudowy i wiążącej nawierzchni dróg o obciążeniu ruchem bardzo
ciężkim KR5 - KR7, w szczególności do mieszanek mineralno-asfaltowych z betonu asfaltowego (AC) i mieszanek o podwyższonym module sztywności typu AC WMS.
Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
25 - 55
3
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 80
2
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
TBR (w 15 °C)
-
PN-EN 13598
PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
7
PN-EN 12607-1
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤8
2
PN-EN 12607-1
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C
≤ - 15
7
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
°C
≥ 80
2
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w 10°C
°C
TBR
1
PN-EN 13398
Przedział plastyczności
°C
NR
0
Spadek temperatury mięknienia po badaniu wg
EN 12607-1
°C
TBR
1
PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg EN
12607-1
%
≥50
4
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w 10°C po badaniu wg EN
12607-1
%
NR
0
PN-EN 13398
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Stabilność magaynowania
Różnica penetracji
1/10 mm
NR
0
PN-EN 13399
PN-EN 1426
Dolna granica penetracji w 25 °C/górna granica penetracji w 25 °C – dolna granica temperatury mięknienia.
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania).
NR – No Requirement (brak wymagań).
17
MODBIT 45/80-80
Asfalt bardzo wysokomodyfikowany zaleca się stosować do warstw ścieralnych nawierzchni z mieszanek „na gorąco” obciążonych
ruchem ciężkim i bardzo ciężkim KR3 - KR4 i KR5 - KR7. W szczególności rekomenduje się go do budowy dróg, od których wymagana jest wysoka odporność na deformacje trwałe i odporność na spękania niskotemperaturowe.
Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
45-80
4
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 80
2
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
TBR (w 10 °C)
-
PN-EN 13598
PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
7
PN-EN 12607-1,
PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤8
2
PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C
≤ -18
8
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
°C
≥ 80
2
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w 10°C
°C
TBR
1
PN-EN 13398
Przedział plastyczności
°C
NR
0
Spadek temperatury mięknienia po badaniu wg
EN 12607-1
%
TBR
1
PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg EN
12607-1
%
≥ 60
3
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w 10°C po badaniu wg EN
12607-1
°C
NR
1
PN-EN 13398
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Stabilność magazynowania
Różnica penetracji
1/10 mm
NR
0
PN-EN 13399
PN-EN 1426
Dolna granica penetracji w 25 °C/górna granica penetracji w 25 °C – dolna granica temperatury mięknienia.
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania).
NR – No Requirement (brak wymagań).
18
MODBIT 65/105-80
Zaleca się stosowanie produktu do budowy warstw ścieralnych nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych na gorąco
na drogach o kategorii ruchu KR3 - KR4 i KR5 - KR7. W szczególności zalecany jest do wykonywania cienkich warstw asfaltowych
o grubości nie większej niż 3,5 cm z mieszanek o nieciągłym uziarnieniu typu SMA, BBTM oraz do asfaltów porowatych (PA).
Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
65-105
6
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 80
2
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
TBR (w 10 °C)
-
PN-EN 13598
PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
7
PN-EN 12607-1,
PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤8
2
PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
PN-EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C
≤ -18
8
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
°C
≥ 80
2
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w 10°C
°C
TBR
1
PN-EN 13398
Przedział plastyczności
°C
NR
0
Spadek temperatury mięknienia po badaniu wg
EN 12607-1
%
TBR
1
PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po badaniu wg EN
12607-1
%
≥ 70
2
PN-EN 13398
Nawrót sprężysty w 10°C po badaniu wg EN
12607-1
°C
TBR
1
PN-EN 13398
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Stabilność magazynowania
Różnica penetracji
1/10 mm
NR
0
PN-EN 13399
PN-EN 1426
Dolna granica penetracji w 25 °C/górna granica penetracji w 25 °C – dolna granica temperatury mięknienia.
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania).
NR – No Requirement (brak wymagań).
NR – No Requirement (brak wymagań).
19
Asfalty modyfikowane polimerami o średnim i wysokim stopniu modyfikacji MODBIT 10/40-65
Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 10/40-65 stosuje się w budownictwie drogowym do wykonywania warstw podbudów
i wiążących nawierzchni o kategorii ruchu KR3 - KR4 i KR 5 - KR7. MODBIT 10/40-65 zalecany jest do mieszanek mineralno asfaltowych z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności typu AC WMS.
Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
10 - 40
2
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 65
5
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
≥ 2 w 10°C
6
PN-EN 13589 PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
7
PN-EN 1426
PN-EN 12607-1
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤8
2
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C
≤ -5
3
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
%
≥ 60
4
PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica w mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
°C
TBR
1
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu
%
≥ 50
4
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
TBR oznacza wartość podawaną w atestach
20
MODBIT 25/55-60
Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 25/55-60 stosuje się do warstw podbudów i wiążących nawierzchni asfaltowych
o ruchu KR3 - KR4 i KR5 - KR7. W szczególności zalecany jest do mieszanek mineralno asfaltowych z betonu asfaltowego (AC) oraz
z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności typu AC WMS oraz do asfaltów lanych (MA). Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
25 - 55
3
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 60
6
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
≥2 w 10 °C
6
PN-EN 13589 PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
7
PN-EN 12607-1 PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤ 8
2
PN-EN 12607-1 PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
PN-EN 13398
Temperatura łamliwości
°C
≤ -10
5
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
%
≥ 60
4
PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica w mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
°C
TBR
1
PN-EN 12607-1 PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu
%
≥ 50
4
PN-EN 12607-1 PN-EN 13398
TBR oznacza wartość podawaną w atestach
21
MODBIT 45/80-55
Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 45/80-55 stosuje się w budownictwie drogowym do wykonywania warstw
ścieralnych nawierzchni dla wszystkich kategorii ruchu.
Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
45 - 80
4
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 55
7
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
≥3 w 5°C
2
PN-EN 13589 PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
7
PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤8
2
PN-EN 12607-1 PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C
≤ -15
7
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
%
≥ 70
3
PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica w mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
°C
TBR
1
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu
%
≥50
4
PN-EN 12607-1
PN-EN 13398
TBR oznacza wartość podawaną w atestach
MODBIT 45/80-65
Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 45/80-65 stosuje się w budownictwie drogowym do wykonywania warstw ścieralnych
nawierzchni dla wszystkich kategorii ruchu. Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
45 - 80
4
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 65
5
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
≥ 2 w 10 °C
6
PN-EN 13589 PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
7
PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤8
2
PN-EN 12607-1 PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C
≤ -15
7
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
%
≥80
2
PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica w mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
°C
TBR
1
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
3
PN-EN 12607-1
PN-EN 13398
TBR oznacza wartość podawaną w atestach
22
MODBIT 65/105-60
Zaleca się stosowanie produktu do budowy warstw ścieralnych nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych na gorąco
na drogach o kategorii ruchu KR3 - KR4 i KR5 - KR7. W szczególności zalecany jest do wykonywania cienkich warstw asfaltowych
o grubości nie większej niż 3,5 cm z mieszanek o nieciągłym uziarnieniu typu SMA , BBTM oraz do asfaltów porowatych (PA).
Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
65 - 105
6
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 60
6
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
≥3 w 5°C
2
PN-EN 13589 PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
7
PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤ 10
3
PN-EN 12607-1 PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C
≤ -15
7
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
%
≥ 70
3
PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica w mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
°C
TBR
1
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu
%
≥ 60
3
PN-EN 12607-1
PN-EN 13398
TBR oznacza wartość podawaną w atestach
23
MODBIT 90/150-45
Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 90/150-45 stosuje się jako materiał wiążący w mieszankach mineralno-asfaltowych
przeznaczonych do zastosowania na drogach, lotniskach i innych powierzchniach obciążonych ruchem o wysokim natężeniu.
MODBIT 90/150-45 jest stosowany do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni asfaltowych, produkcji emulsji asfaltowych oraz
jako materiał izolacyjny.
Specyfikacja techniczna
Parametr
Jednostka
Wartość
Klasa
Metoda badań
Penetracja w 25°C
1/10 mm
90 - 150
8
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
°C
≥ 45
9
PN-EN 1427
Siła rozciągania (energia odkształcenia)
J/cm2
NR
0
PN-EN 13589 PN-EN 13703
Zmiana masy po starzeniu
% m/m
≤ 0,5
3
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C po starzeniu
%
≥ 50
5
PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
≤ 10
3
PN-EN 12607-1 PN-EN 1427
Temperatura zapłonu
°C
≥ 235
3
EN ISO 2592
Temperatura łamliwości
°C
≤ -18
8
PN-EN 12593
Nawrót sprężysty w 25°C
%
≥ 50
5
PN-EN 13398
Stabilność składowania - różnica w mięknienia
°C
≤5
2
PN-EN 13399
PN-EN 1427
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
°C
TBR
1
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu
%
≥ 50
4
PN-EN 12607-1
PN-EN 13398 TBR oznacza wartość podawaną w atestach
24
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. +48 58 308 72 39
fax +48 58 308 84 49
www.lotosasfalt.pl
Dział Dystrybucji w Gdańsku
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. +48 58 308 83 95
fax +48 58 308 84 64
e-mail: [email protected]
Dział Dystrybucji w Czechowicach
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. +48 32 323 78 12
fax +48 58 308 84 64
e-mail: [email protected]
Dział Dystrybucji w Jaśle
ul. 3 Maja 101
38-200 Jasło
tel. +48 13 446 65 44
fax +48 58 308 84 64
e-mail: [email protected]
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. +48 58 308 72 39
fax +48 58 308 84 49
www.lotosasfalt.pl

Podobne dokumenty