Emisja obligacji serii E

Komentarze

Transkrypt

Emisja obligacji serii E
Emisja obligacji serii E
Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2015 r. podjął
uchwałę w sprawie emisji obligacji serii E. Obligacje serii E zostaną zaoferowane w trybie
określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji
nabycia obligacji serii E do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w
sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.
O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w
alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Osoby reprezentujące podmiot:


Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty