CIG ESOR Przedsiebiorcy 2xA4 110808 EO

Komentarze

Transkrypt

CIG ESOR Przedsiebiorcy 2xA4 110808 EO
Szybkie i wygodne monitorowanie
kondycji ekonomiczno-finansowej
Analiza finansowa, szacowanie ryzyka, przegląd prasy
Poznaj obiektywną ocenę własnej firmy, swoich dostawców, odbiorców i konkurencji!
Rozpocznij współpracę z liderami rynku informacji:
www.cigi.pl
www.cigi.pl
Raporty BIK4Company z Systemu ESOR Biura Informacji Kredytowej S.A.
Badanie kondycji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstw.
Łatwe monitorowanie własnej firmy, dostawców, odbiorców i konkurencji.
Czym są Raporty BIK4Company?
Jakie elementy zawiera Raport BIK4Company?
System ESOR stworzyło Biuro Informacji Kredytowej SA. Raporty
umożliwiają szybką, obiektywną i wystandaryzowaną analizę oceny
sytuacji ekonomiczno–finansowej firm prowadzących pełną
sprawozdawczość finansową. Zestaw informacji zawartych w Raportach
moze być wykorzystywany m.in. przez:
l instytucje finansowe w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym
oraz w procesie sprzedażowym do pozyskiwania informacji
o potencjalnych Klientach,
l instytucje rządowe do monitorowania spółek Skarbu Państwa, jako
elementu nadzoru właścicielskiego,
l instytucje samorządowe do monitorowania własnych spółek, które
nadzorują lub sprawdzania przedsiębiorstw, z którymi współpracują,
l podmioty gospodarcze, które mogą szybko dokonać oceny własnej
sytuacji ekonomiczno-finansowej, na tle branży i swoich partnerów
biznesowych, aby ograniczać ryzyko działalności.
Raporty BIK4Company składają się z następujących części:
1. Klasa sytuacji ekonomiczno-finansowej – ocena ilościowa pięciu
obszarów działalności podmiotu, tzn.: płynności finansowej,
rentowności, sprawności działania, struktury finansowania
(zadłużenia), zyskowności.
2. Porównanie wartości wskaźników badanego podmiotu na tle
branży – pozycjonowanie poszczególnych wskaźników badanej
firmy na tle branży.
2.1. Wybrane pozycje badanych sprawozdań finansowych.
QR
D7
D4
D9 R_L
WRN_KL1
D2
ROE
Wsparcie dla instytucji finansowych
Banki, instytucje kredytowo-pożyczkowe, firmy leasingowe,
faktoringowe czy agencje eksportowe często dysponują specjalnie
opracowanymi metodologiami oraz odpowiednim zapleczem
personalnym, by samodzielnie dokonywać analiz. Jednak nawet dla nich
Raport BIK4Company, dostarczony przez BIK, stanowi istotną wartości
dodaną. Klasa ratingowa, nadana w raporcie, jest oceną całkowicie
niezależną, dlatego może stanowić potwierdzenie oceny ryzyka
wykonanej samodzielnie lub zasygnalizować istnienie aspektów, które
wymagają dalszego rozpoznania. Branżowa baza danych finansowych
Systemu ESOR podlega kwartalnym aktualizacjom i uwzględnia wielkość
badanego podmiotu.
PL
D9
D1
ROA
D9
D9
NPM
D9
IT
WZORZEC BRANŻOWY
QR - Wskaźnik podwyższonej płynności
R_L - Wskaźnik pokrycia zobowiązań
należności
L_E - Wskaźnik zobowiązania/kapitał
D_E - Wskaźnik struktury kapitału
stałego
BADANY PODMIOT
IT PL NPM ROE -
Wskaźnik pokrycia zasobów
Okres regulacji zobowiązań
Stopa zysku netto
Stopa rentowności kapitału
własnego
ROA - Stopa rentowności aktywów
WRN_KL1 - Wskaźnik rotacji należności
3. Wartości wskaźników spółek publicznych działających w branży –
lista spółek publicznych działających w Grupie PKD, w której
prowadzi działalność badana firma. Zestawienie to sprzyja dokonaniu
porównania sytuacji wymienionych spółek publicznych z sytuacją
podmiotu gospodarczego, poddawanego analizie.
4. Wskaźnik ryzyka inwestycyjnego – szacowany w oparciu o wartości
wskaźników ekonomiczno-finansowych, obliczonych na podstawie
danych GUS.
5. Uwagi i klauzule – część informacyjna raportu.
6. Wybrane tytuły artykułów prasowych na temat branży – zakres
informacji uzależniony jest od zastosowanych przez użytkownika
kryteriów wyboru.
Jakie są korzyści z produktów BIK4Company?
l Preselekcja – wstępna analiza potencjalnych Klientów i tworzenie
produktów odpowiednich dla danej grupy;
l Dostęp do wysokiej jakości, unikalnego systemu opracowanego przez
Biuro Informacji Kredytowej;
l Skrócenie czasu analizy kontrahentów i konkurencji;
l Zobiektywizowanie własnej oceny poprzez porównanie
z niezależną oceną z Systemu ESOR;
Jakie raporty są dostępne?
Zakres informacji uzależniony jest od wybranej liczby okresów
sprawozdawczych. Analizę jednego okresu dostarcza Raport
BIK4Company Standard. Analizy od 2 do 5 okresów podaje Raport
BIK4Company Dynamiczny.
l Ograniczenie nadużyć – zwiększenie możliwości kontroli
podejmowanych przez pracowników decyzji;
l Zautomatyzowanie pracy – ujednolicenie i wystandaryzowanie
procesu pomiaru ryzyka;
l Analizy „retro” – analiza historycznych okresów sprawozdawczych,
począwszy od 2002 r.
Centrum Informacji Gospodarczej
Olsztyn
Warunki korzystania z produktów Biura Informacji Kredytowej najłatwiej jest poznać
poprzez Centrum Informacji Gospodarczej. Podstawowym zadaniem CIG jest
pokazanie, jak wykorzystywać informację w działalności gospodarczej oraz
ukazywanie roli, jaką pełni pozytywna historia kredytowa i płatnicza dla
Przedsiębiorców i Konsumentów. Zachęcamy Państwa do spotkania się z Doradcą
Klienta z wybranego Regionalnego Zespołu CIG.
www.cigi.pl
[email protected]
D_E
D5
D1
Raporty BIK4Company stanowią bardzo istotny czynnik, wpływający
na decyzje w procesie biznesowym. Pozwalają uwzględnić aktualne
trendy w branży, przyspieszają i częściowo zastępują pracę analityków, co
pozwala na oszczędność czasu i kosztów. Raporty służą do analiz
benchmarkingowych i porównawczych, dostarczają kadrze kierowniczej
cennych informacji o ekonomicznej pozycji na tle konkurentów.
D1
D1
D4
Przedsiębiorstwa dążące do utrzymania stabilnego i bezpiecznego
standingu finansowego powinny regularnie monitorować kondycję
ekonomiczno-finansową swoich dostawców i odbiorców. Może to ich
zabezpieczyć przed poniesieniem strat np. w przypadku nie otrzymania
zapłaty za sprzedaż towarów czy zrealizowaną usługę lub w wyniku utraty
środków przekazanych jako zaliczki na materiały lub towary w przypadku
upadłości dostawców.
D1
D9
D9
D1
Wsparcie dla Przedsiębiorstw
Centrum Informacji Gospodarczej poleca System ESOR
L_E
D1
D9
tel.: (22) 48 68 407
Białystok
Toruń
Zielona
Góra
Lublin
Opole
Kielce

Podobne dokumenty