Część 1 1990-2000 - Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Komentarze

Transkrypt

Część 1 1990-2000 - Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej
KOMITET REDAKCYJNY
gen. bryg. prof. dr hab. Michał Krauze - przewodniczący, płk dr Edward Pomykała -zastępca przewodniczącego, ppłk mgr
Marek Jarząbek, płk prof. dr hab. Tadeusz Panecki, płk dr Maciej Ratajczak, płk mgr Czesław Szafran,
płk prof. dr hab. Bodan Szulc, płk prof. dr hab. Lech Wyszczelski, płk dr hab. Bogdan Zdrodowski, płk dr hab. inż. Józef
Zubek
Zespół redakcyjny: mgr Anna Doraczyńska (tel. 6/814-664), Barbara Lisowska (tel. 6/814-019), płk mgr Czesław Szafran - redaktor naczelny (tel. 6/813-516)
Adres redakcji: 00-910 Warszawa 72
al. gen. Antoniego Chruściela 103, bl. 25
tel./fax: 6/813-356
Tłumaczenia na język angielski: mgr Jolanta Olpińska
Redaktor techniczny: Beata Klarowska
Korekta: Renata Czerwińska, Małgorzata Sęktas
■
Artykuły publikowane w „Zeszytach Naukowych AON"
wyrażają indywidualne poglądy autorów.
Nakładem Akademii Obrony Narodowej
Skład, druk i oprawa: Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, zam. nr 989/2001
SPIS TREŚCI
________________________________________________________
SŁOWO WSTĘPNE ............................................................................................
UKŁAD BIBLIOGRAFII ..................................................................................
I. NAUKI WOJENNE ........................................................................................
1. Zagadnienia ogólne ........................................................................................
2. Doktryny wojenne .........................................................................................
3. Ekonomika wojenna ......................................................................................
3.1. Budżet wojenny i wojskowy ....................................................................
3.2. Gospodarka wojenna ................................................................................
3.3. Gospodarka wojskowa .............................................................................
3.4. Potencjał wojenny ....................................................................................
4. Filozofia wojny i pokoju ................................................................................
5. Geografia wojenna .........................................................................................
6. Historia wojskowa .........................................................................................
6.1. Historia wojskowa do 1914 roku .............................................................
6.2. Historia wojskowa w latach 1914-1939 ...................................................
6.3. Historia wojskowa w latach 1939-1945 ...................................................
6.4. Historia wojskowa po 1945 roku ..............................................................
7. Informatyka wojskowa ...................................................................................
8. Medycyna wojskowa ......................................................................................
9. Pedagogika wojskowa ....................................................................................
9.1. Dydaktyka wojskowa ................................................................................
9.2. Kształcenie wojskowe ...............................................................................
9.2.1. Szkolnictwo wojskowe ........................................................................
9.2.2. Edukacja obronna ................................................................................
9.3. Wychowanie wojskowe ............................................................................
10. Prawo wojenne...............................................................................................
11. Prawo wojskowe ..........................................................................................
12. Psychologia wojskowa .................................................................................
13. Socjologia wojskowa. Etyka ........................................................................
8
10
12
12
12
13
15
17
17
18
19
21
22
23
26
26
30
31
32
33
35
36
38
39
40
40
41
43
46
5
14. Technika wojskowa. Uzbrojenie ..................................................................
49
II. BEZPIECZEŃSTWO ...................................................................................
1. Bezpieczeństwo międzynarodowe .................................................................
2. Bezpieczeństwo narodowe .............................................................................
3. Polityka militarna ...........................................................................................
III. OBRONNOŚĆ PAŃSTWA .........................................................................
1. Zagadnienia ogólne ........................................................................................
2. System obronny państwa ...............................................................................
3. Siły zbrojne ....................................................................................................
3.1. Zagadnienia ogólne ...................................................................................
3.2. Siły lądowe ...............................................................................................
3.2.1. Wojska aeromobilne ...........................................................................
3.2.2. Wojska lądowe ....................................................................................
3.2.3. Wojska łączności i informatyki. Łączność wojskowa ........................
3.2.4. Wojska obrony przeciwchemicznej. Obrona przeciwchemiczna .......
3.2.5. Wojska rakietowe i artyleria ...............................................................
3.3. Siły morskie ..............................................................................................
3.4. Siły powietrzne .........................................................................................
3.4.1. Lotnictwo wojskowe. Obrona powietrzna ..........................................
3.5. Wojska szybkiego reagowania .................................................................
3.6. Wojska specjalnego przeznaczenia ..........................................................
IV. SZTUKA WOJENNA ..................................................................................
1. Sztuka wojenna. Zasady .................................................................................
1.1. Strategia wojenna .....................................................................................
1.2. Sztuka operacyjna .....................................................................................
1.3. Taktyka .....................................................................................................
2. Dowodzenie ...................................................................................................
3. Walka informacyjna .......................................................................................
3.1. Rozpoznanie wojskowe ............................................................................
4. Szkolenie wojskowe .......................................................................................
52
52
54
57
58
58
60
61
61
62
62
63
64
66
68
69
70
72
77
78
79
79
80
82
84
86
91
92
93
6
V. OBRONA TERYTORIALNA I CYWILNA ...............................................
VI. MOBILIZACJA ...........................................................................................
VII. LOGISTYKA WOJSKOWA ....................................................................
1. Zabezpieczenie logistyczne ...........................................................................
VIII. EKOLOGIA ..............................................................................................
IX. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
1. Zagadnienia ogólne ........................................................................................
2. Naukowa Informacja Wojskowa ....................................................................
3. Konferencje naukowe. Sympozja. Konwersatoria. Narady ...........................
4. Recenzje i omówienia ....................................................................................
5. Rozprawy habilitacyjne ..................................................................................
INDEKS OSOBOWY .........................................................................................
INDEKS PRZEDMIOTOWY ...........................................................................
97
102
104
105
110
111
111
114
115
119
128
129
141
7
SŁOWO WSTĘPNE
_____________________________________________________________
Bibliografia „Zeszytów Naukowych AON”, którą oddajemy do rąk czytelników, została opracowana w zawiązku z jubileuszem dziesięciolecia uczelni, a
jednocześnie jubileuszem „Zeszytów ” . Obejmując wszystko to, co ukazało się
w minionym dziesięcioleciu pod szyldem czasopisma, daje ona, jak sądzę, wierny i w miarę reprezentatywny obraz głównych kierunków badań naukowych
prowadzonych w Akademii, a także indywidualnych zainteresowań badawczych
jej pracowników.
Daje też możliwość prześledzenia zmian, jakim w minionym okresie –
stosownie do zmian sytuacji geostrategicznej Polski – podlegała tematyka badawcza podejmowana w uczelni, a także pewnego rozeznania co do charakteru
i temperatury toczącego się w niej życia naukowego. Chociaż właśnie ta ostatnia
kwestia budzić może największy niedosyt, jako że na łamach „Zeszytów” – mimo podejmowanych od kilku lat intensywnych zabiegów – ciągle zbyt mało
ukazuje się materiałów (artykułów dyskusyjnych, polemik, krytycznych recenzji
czy też sprawozdań naukowych) obrazujących najważniejsze przejawy tej –
przecież niezwykle ważnej, bo wyznaczającej główne rysy jej tożsamości jako
zakładu naukowego – sfery funkcjonowania uczelni.
Godzi się zauważyć – jakkolwiek nie jest to widoczne w „Bibliografii..” – że
„Zeszyty Naukowe AON” przeszły w minionym dziesięcioleciu swoistą ewolucję, której dominującą tendencją było dążenie do poprawy zarówno jakości merytorycznej, jak i poziomu redakcyjnego i edytorskiego czasopisma. Służyło temu wprowadzenie od niedawna zasady wewnętrznego recenzowania napływających do redakcji artykułów, a także –widoczne gołym okiem – przemiany szaty
graficznej „Zeszytów”.
Jest to o tyle ważne, że nasz periodyk dawno już przestał być li tylko czasopismem wewnątrzuczelnianym. Obecnie „Zeszyty”, docierają do osób decydujących o polityce obronnej państwa, do wszystkich liczących się w kraju ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych, a także do kilkunastu współpracujących z Akademią ośrodków szkolenia wojskowego europejskich państw-
8
członków NATO – stały się swoistą wizytówką dorobku badawczego uczelni w
sferze szeroko rozumianej myśli obronnej.
Jeśli przyjmiemy, że o faktycznej roli czasopisma naukowego świadczy częstotliwość odwoływania się w pracach naukowych do publikowanych w nim artykułów, to nie bez pewnej satysfakcji możemy powiedzieć, że w wypadku „Zeszytów” rola ta jest znacząca. Trudno bowiem obecnie spotkać poważne opracowanie naukowe poświęcone dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa,
w którym nie przywoływano by tekstów zamieszczanych w naszym czasopiśmie.
Jest to zapewne przede wszystkim zasługa samych autorów tych tekstów –
trafności dokonanego przez nich wyboru tematyki badań, jak i wartości poznawczej prezentowanych w artykule wniosków i konkluzji.
Godzi się w tym miejscu także wspomnieć o inspirującej i ukierunkowującej
prace zespołu redakcyjnego roli komitetu Redakcyjnego „Zeszytów”, na którego
czele od lat stoi gen. Bryg. Prof. dr hab. Michał Krauze – prorektor AON do
spraw naukowych.
I wreszcie – przy jubileuszowej bądź co bądź okazji – warto napomknąć o
codziennym, często niedocenianym trudzie zespołu redakcyjnego „Zeszytów”, a
także pracowników Wydziału Wydawniczego, gdyż to właśnie oni w ostatecznym rachunku decydują o renomie marki „Zeszyty Naukowe AON”.
Jakkolwiek pretekstem do wydania niniejszej „Bibliografii” był wspomniany
jubileusz 10-lecia AON, to jednak została ona opracowana w pierwszym rzędzie
z myślą o przyszłych jej użytkownikach: badaczach, studentach oraz wszystkich
tych, których interesuje szeroko rozumiana problematyka obronności i bezpieczeństwa państwa.
Jestem przekonany, że ułatwi im korzystanie z całego dotychczasowego dorobku naszego czasopisma akademickiego.
Czesław Szafran
redaktor naczelny ZN AON
9
UKŁAD BIBLIOGRAFII
_____________________________________________________________
Bibliografia „Zeszytów Naukowych” Akademii Obrony Narodowej” prezentuje ich pełną zawartość i obejmuje dziesięć lat, tj. od powstania pierwszego numeru czasopisma w 1990 roku do ostatniego (czwartego) numeru z 2000 roku.
Materiał bibliograficzny ujęto w układzie rzeczowym przyjętym na podstawie
kryterium tematycznego zawartego w „Zeszytach Naukowych AON”. Całość
opracowania została podzielona na działy, a niektóre z nich dodatkowo na poddziały, które uszeregowano w porządku alfabetycznym.
W dziale pierwszym przedstawiono nauki wojenne z uwzględnieniem podziału na dziedziny szczegółowe, takie jak: ekonomia wojenna, geografia wojenna,
historia wojskowa, pedagogika i psychologia. Drugi – zawiera opisy artykułów
ukazujących problematykę związaną z bezpieczeństwem państwa. Dział trzeci
poświęcono zagadnieniom obronności państwa, gdzie wyraźnie zaznaczono podział na: system obronny państwa i siły zbrojne. Kolejnym działem jest sztuka
wojenna. To szerokie zagadnienie zostało podzielone na następujące poddziały:
strategia, sztuka operacyjna i taktyka oraz dowodzenie, walka informacyjna
i szkolenie wojskowe. W następnych działach zebrano opisy artykułów, które
omawiają zagadnienia obrony terytorialnej i cywilnej, mobilizacji, logistyki
i ekologii. Całość opracowania zamyka dział ukazujący działalność naukową
AON. Zaprezentowano w nim zagadnienia ogólne, naukową informację wojskową, konferencje naukowe, recenzje oraz rozprawy habilitacyjne, wydane jako dodatki do poszczególnych numerów czasopisma.
Bibliografia zawiera 1051 opisów, które sporządzono z autopsji. Zastosowano
w nim pełny opis artykułów według obowiązujących norm bibliograficznych.
Litera „N” umieszczona na końcu niektórych opisów wskazuje na wydawnictwo
o charakterze niejawnym. Bibliografię zaopatrzono w dwa indeksy: osobowy
i przedmiotowy. Indeks osobowy zawiera alfabetyczny wykaz autorów, współautorów i recenzentów (umieszczony przy nazwiskach wskaźnik liczbowy kieruje do przyporządkowanego mu opisu bibliograficznego). Indeks przedmiotowy zawiera szczegółowe hasła tematyczne dostarczające informacji o zawartości
10
treściowej artykułu. Indeks ten opracowano w oparciu o „Słownik języka haseł
przedmiotowych z zakresu wojskowości”.
11
I. NAUKI WOJENNE
1. Zagadnienia ogólne
1. JURA JÓZEF : Nauki wojskowe czy nauki o wojnie. - 1994 nr 3 (16) s. 205209, tab.
2. KACZMAREK JULIAN : Nauki wojskowe (problem dyskusyjny). - 1992 nr
1(6) s. 5-9.
3. KOZIEJ STANISŁAW : Nauki wojskowe. - 1993 nr 3 (12) s. 197-206, rys.
4. PELC MIECZYSŁAW : Etapy postępowania badawczego stosowanego w
naukach wojskowych . - 1991 nr 3 (4) s. 184-189, rys.
5. SIENKIEWICZ PIOTR : Nauka i obronność. - 1993 nr 1 (40) s. 5-13.
6. STACHOWIAK ZENON : Polityka gospodarczo-obronna - nauka czy praktyka? - 1996 nr 2 (23) s. 99-111, schem.
7. WYSZCZELSKI LECH : Geneza myśli wojskowej, główne kierunki jej rozwoju oraz wpływ na zasady prowadzenia wojen (skrót wykładu inauguracyjnego
– AON, wrzesień 1996). - 1997 nr 1 (26) s. 21-29, bibliogr., rys.
2. DOKTRYNY WOJENNE
8. KOZIEJ STANISŁAW : Doktryny wojskowe państw NATO. - 1991 nr 1 (2)
s. 11-16. N
9. KUKUŁKA JÓZEF : Ewolucja doktryny obronnej współczesnej Francji. –
1996 nr 1 (22) s. 28-47.
12
10. KUNIKOWSKI JERZY : Wystarczalność obronna i wsparcie polskich idei
pokojowych : doktryna obronna RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1991 nr 1 (2)
s.176-183. N
11. STRANAWA MILAN : Doktryna wojenna CSFR. - 1992 nr 2 (7) s. 131136.
12. WÓJCIK TEOFIL : Wybrane problemy teorii dowodzenia w świetle doktryny obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. - 1990 nr 1 (1) s. 185-198, schem., tab.
13. ZUBEK JÓZEF : Analiza wybranych kryteriów obronnego charakteru doktryn wojennych. – 1991 nr 3 (4) s. 77-84, tab.
3. EKONOMIKA WOJENNA
14. FAŁKOWSKI ANDRZEJ : Klasyfikacja wydatków obronnych NATO i
ONZ. - 2000 nr 2 (39) s. 226-235, tab.
15. FAŁKOWSKI ANDRZEJ : Ogólne zasady finansowania w NATO. – 1999
nr 3 (36) s. 80-90.
16. KĘSOŃ TADEUSZ, KULISZ MAREK : Ekonomiczne problemy obronności państwa. - 1998.Cz.1. - nr 3 (32) s. 9-21, wykr.
Cz.2. - nr 4 (33) s. 62-73, rys.
17. KURINIA STEFAN : Brytyjska myśl obronno-ekonomiczna w nowej Europie (1990-1997). - 1999 nr 1 (34) s. 151-166.
18. KURINIA STEFAN : Brytyjska myśl obronno-ekonomiczna w okresie nasilenia zimnej wojny (1979-1990). - 1998 nr 3 (32) s. 257-275.
13
19. KURINIA STEFAN : Perspektywy rozwoju brytyjskiej myśli obronnoekonomicznej. - 2000 nr 2 (39) s. 215-225.
20. KURINIA STEFAN : Powojenna brytyjska myśl obronno-ekonomiczna
(1945-1978) : wybrane problemy. - 1998 nr 2 (31) s. 170-186.
21. LIPSKI ANDRZEJ : System uposażeń i zabezpieczenia socjalne żołnierzy
zawodowych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przededniu wejścia do
NATO. – 1999 nr 1 (34) s. 244-253.
22. ŁUCZAK MACIEJ : Konwersja i restrukturyzacja przemysłu obronnego w
Polsce a przekształcenia własnościowe. - 1992 nr 3 (8) s. 154-160.
23. ŁUCZAK MACIEJ : Zarys koncepcji Wojskowego Funduszu Inwestycyjnego. – 1998 nr 3 (32) s. 298-320.
24. PACH JANINA : Integracja ekonomiczna a bezpośrednie inwestycje zagraniczne. - 1999 nr 1 (34) s. 145-150, tab.
25. PACH JANINA : Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
(zarys problematyki). - 1998 nr 2 (31) s. 160-169.
26. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : Analiza ekonomiczna w wojsku. - 1998 nr 4
(33) s. 88-95, tab.
27. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : Struktura kosztów w wojsku. - 1993 nr 1 (10)
s. 346-360, rys., tab.
28. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : Wydatki wojskowe jako standard informacyjny. – 1992 nr 2 (7) s. 92-102, rys., tab.
29. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : Zarys struktury kosztów systemu obronnego
państwa . - 1994 nr 3 (16) s. 95-103, rys.
14
30. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ, OLEKSYN LESZEK : Współczesne zagadnienia rachunku kosztów w wojsku . - 1993 nr 3 (12) s. 167-185, rys., tab.
31. STACHOWIAK ZENON : Europejska ekonomika obrony : dylematy rozwoju. - 1999 nr 3 (36) s. 70-79.
32. STANKIEWICZ WACŁAW : Akademicki wykład ekonomiki wojskowej
Oswalda Hahna. - 1997 nr 4 (29) s. 25-40.
33. STANKIEWICZ WACŁAW : Bułgarska ekonomika obrony: refleksje nad
obiektem i treścią badań. - 1998 nr 4 (33) s. 226-237.
34. STAŃCZUK STANISŁAW : Rola i miejsce infrastruktury ekonomicznej
transportu RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w ewentualnych działaniach zbrojnych. - 1992 nr 2 (7) s. 57-63, rys.
35. SUŁEK MIROSŁAW : Rozwój badań ekonomiczno-obronnych - od ekonomii politycznej do ekonomii politycznej obrony. - 1995 nr 4 (21) s. 50-61.
36. TESKA JAROSŁAW : Rachunkowość w wojsku. - 1997 nr 4 (29) s. 194200, rys.
37. WAŚKIEWICZ RYSZARD : Ogólne założenia systematycznego rachunku
kosztów w wojskowych jednostkach budżetowych. - 1998 nr 1 (30) s. 181-191,
schem.
3.1.
Budżet wojenny i wojskowy
38. CSABAI GYÖRGY : Ewolucja budżetu obronnego, zmiany w sektorze
obronnym oraz stan węgierskiej technologii zbrojeniowej. Tłum. z ang. Mirosław Sułek. - 1994 nr 2 (15) s. 161-166.
15
39. CSABAI GYÖRGY : Wydatki wojskowe Republiki Węgierskiej w latach
1989-1994. - 1998 nr 4 (33) s. 238-245, rys., tab.
40. FAŁKOWSKI ANDRZEJ : Planowanie, programowanie i tworzenie budżetu (PPBS) [Planning Programming and Budgeting System]. - 1998 nr 4 (33) s.
74-87, rys.
41. FAŁKOWSKI ANDRZEJ : Polski budżet obronny jako system. - 1999 nr 1
(34) s. 133-144, wykr.
42. OLEKSYN LESZEK : Wydatki wojskowe : porównania międzynarodowe. 1994 nr 1 (14) s. 169-184, tab.
43. PŁACZEK JANUSZ: Planowanie budżetu obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. - 1996 nr 2 (23) s.112-122, schem.
44. PŁACZEK JANUSZ: Wydatki wojskowe RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w
latach 1989-1992 : stan i kierunki zmian. - 1993 nr 3 (12) s. 186-196, tab., wykr.
45. PŁACZEK JANUSZ, SOBOLEWSKI ANDRZEJ : Wydatki wojskowe
współczesnego świata. - 1991 nr 3 (4) s. 149-163, tab.
46. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : Zagadnienia rachunku kosztów w oddziale gospodarczym. - 1996 nr 3 (24) s. 222-233, rys., tab.
47. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : Zarys zagadnień budżetu obronnego. - 1998 nr
2 (31) s. 138-145, rys., tab.
48. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ, OLEKSYN LESZEK, KURINIA STEFAN,
PŁACZEK JANUSZ : Prognoza kosztów systemu obronnego państwa. - 1995 nr
1 (18) s. 101-122, rys., tab.
16
3.2.
Gospodarka wojenna
49. LEWANDOWSKI GRZEGORZ : Świadczenia na rzecz sił zbrojnych – konieczność czy anachronizm? - 2000 nr 1 (38) s. 219-229, rys.
50. OLEKSYN LESZEK : Pojęcie gospodarki obronnej. - 1997 nr 1 (26) s. 196203.
51. OLEKSYN LESZEK : Studium gospodarki obronnej Polski w 2015 r. 1994 nr 4 (17) s. 111-122, rys.
52. PŁACZEK JANUSZ : Szacowanie kondycji gospodarki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. - 1995 nr 4 (2) s. 62-71, schem., tabl.
53. PŁACZEK JANUSZ, SUŁEK MIROSŁAW : Polska gospodarka obronna w
latach 1988-1992. - 1993 nr 2 (11) s. 28-39, tab.
54. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : System informacyjny gospodarki obronnej. 1994 nr 1 (14) s. 185-200, rys., tab., wykr.
55. STANKIEWICZ WACŁAW, OLEKSYN LESZEK : Gospodarka obronna
Polski na przełomie wieków. – 1996 nr 2 (23) s. 82-98.
56. SUŁEK MIROSŁAW, PŁACZEK JANUSZ : Planowanie gotowości obronnej gospodarki narodowej. - 1994 nr 3 (16) s. 80-94.
3.3.
Gospodarka wojskowa
57. KOCH MARIAN : Teoria a praktyka gospodarki wojskowej. 1991 nr 3 (4) s.
133-141.
17
58. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : Zagadnienia integracji ewidencji gospodarczej
w oddziale gospodarczym. - 1991 nr 3 (4) s. 219-232, rys.
59. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ, KURPISD MAREK : Wycena elementów majątku wojskowego. - 1997 nr 2 (27) s. 101-116, rys., tab.
60. STĘPLEWSKI BOGUMIŁ : Controlling - metoda przyszłości. - 1996 nr 4
(25) s. 234-242, tab.
61. STĘPLEWSKI BOGUMIŁ : Historia i koncepcja controllingu. - 1996 nr 3
(24) s. 214-221.
62. STĘPLEWSKI BOGUMIŁ : Przegląd metod wyceny majątku trwałego. 1997 nr 1 (26) s. 205-214, tab.
3.4.
Potencjał wojenny
63. DWORECKI STANISŁAW : Problemy planowania rozwoju potencjału
obronnego państwa. - 1999 nr 2 (35) s. 9-30, schem., wykr.
64. JAŚKOWSKI KONRAD, PŁACZEK JANUSZ : Finansowe uwarunkowania zwiększenia potencjału bojowego sił zbrojnych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w latach 1998-2002. - 1998 nr 2 (31) s. 146-159, tab.
65. STANKIEWICZ WACŁAW, OLEKSYN LESZEK : Potencjał wojskowoekonomiczny. - 1995 nr 4 (21) s. 26-49, tabl.
66. SUŁEK MIROSŁAW : Pomiar potencjału wojenno-ekonomicznego. - 1991
nr 3 (4) s. 164-174, tab.
18
4. FILOZOFIA WOJNY I POKOJU
67. ADAMKIEWICZ MAREK : Bezpieczeństwo jako kategoria ekofilozofii. 1998 nr 2 (31) s. 205-212.
68. BARTKOWIAK ZBIGNIEW : Problemy wojny i pokoju w katolickiej doktrynie społeczno-politycznej. - 1992 nr 3 (8) s. 220-233.
69. KARDAS JAROSŁAW STANISŁAW : Poglądy na wojnę i pokój - krok w
starożytność. - 1998 nr 1 (30) s. 252-260, rys.
70. KUBIAK MARIUSZ : Filozofia współczesna wobec wojny, pokoju i bezpieczeństwa. - 2000 nr 4 (41) s. 220-232.
71. KUBIAK MARIUSZ : Pacyfizm : ideologia i ruch społeczno-polityczny. 1997 nr 3 (28) s. 253-267.
72. KUDEROWICZ ZBIGNIEW : Filozofia współczesna wobec groźby wojny i
szansy pokoju. - 1996 nr 1 (22) s. 260-279.
73. MENDRALA ZENON : Koncepcje wojny i pokoju w filozofii Arystotelesa.
- 1998 nr 4 (33) s. 287-295.
74. ROSA RYSZARD : Filozofia współczesna i prawa człowieka. - 1993 nr 3
(12) s. 271-282, zał.
75. ROSA RYSZARD : Historia i filozofia praw człowieka. - 1993 nr 2 (11)
s. 211-223.
76. ROSA RYSZARD : Irenologia, polemologia czy filozofia bezpieczeństwa? 1998 nr 3 (32) s. 193-211.
19
77. ROSA RYSZARD : Kant a zagadnienia bezpieczeństwa. - 1994 nr 4 (17) s.
175-189.
78. ROSA RYSZARD : Renesansowe koncepcje wojen, bezpieczeństwa i pokoju - wartości historyczne i współczesne. - 1995 nr 1 (18) s. 265-279.
79. ROSA RYSZARD : Starożytne koncepcje wojen i pokoju - wartości historyczne i współczesne. - 1992 nr 3 (8) s. 207-219.
80. ROSA RYSZARD : Uniwersalizm i bezpieczeństwo. - 1993 nr 4 (13) s. 4051.
81. ROSA RYSZARD : Wczesnochrześcijańskie koncepcje pokoju, wojen i
wojska - wartości historyczne i współczesne . - 1992 nr 2 (7) s. 209-219.
82. ROSA RYSZARD : Wybrane koncepcje bezpieczeństwa personalnego i
strukturalnego. - 1996 nr 1 (22) s. 280-297.
83. ROSA RYSZARD : Wybrane problemy wojny i pokoju. - 1990 nr 1 (1) s.
139-148.
84. SKOROWSKI HENRYK : Pokój- sprawiedliwość - prawa człowieka : refleksje na gruncie nauki społecznej kościoła. - 1998 nr 2 (31) s. 195-204.
85. SKOROWSKI HENRYK : Problematyka pokoju i wojny w nauce społecznej Kościoła. - 1998 nr 4 (33) s. 273-286.
86. ŚWINIARSKI JANUSZ : Koncepcja filozofii bezpieczeństwa jako przesłanka rozwoju ogólnej teorii nauk wojskowych. - 1997 nr 4 (29) s. 17-24,
schem.
87. WIERZYŃSKI JAN : Personalizm chrześcijański i jego recepcja w Polsce. 1992 nr 2 (7) s. 220-230.
20
5. GEOGRAFIA WOJENNA
88. AUGUSTYNIAK JACEK : Informacja a systemy informacji geograficznej
w wojsku. - 1995 nr 3 (20) s. 131-140, rys.
89. KURZEJA GRZEGORZ, PRZYBYLIŃSKI PIOTR : Technologia automatycznego opracowania map topograficznych oraz możliwości kreowania map
tematycznych z wykorzystaniem interaktywnego systemu kartograficznego. 1995 nr 3 (20) s. 141-144, rys.
90. SKRZYP JULIAN : Geograficzne warunki obronności Rzeczypospolitej
Polskiej. - 1991 nr 3 (4) s. 98-108, rys., zał.
91. STAŃCZUK STANISŁAW : Analiza granic regionów naturalnych i gospodarczych Polski w aspekcie obronnym. - 1996 nr 4 (25) s. 67-80 , rys., tab.
92. STAŃCZUK STANISŁAW : Analiza i wojskowo-geograficzna ocena polskiego transportu kolejowego. - 1994 nr 1 (14) s. 62-80, rys., tab.
93. STAŃCZUK STANISŁAW : Charakterystyka i ocena wojskowogeograficzna infrastruktury polskiego transportu wodnego śródlądowego. - 1994
nr 3 (16) s. 135-153, rys., tab.
94. STAŃCZUK STANISŁAW : Charakterystyka i wojskowo-geograficzna
ocena polskiego systemu transportu samochodowego. - 1994 nr 2 (15) s. 92-112,
rys., tab.
95. STAŃCZUK STANISŁAW : Obiekty mające znaczenie wojskowe, ich podział i zasady oceny. - 1991 nr 2(3) s. 57-64, rys. N
96. STAŃCZUK STANISŁAW : Wartościowanie obiektów o znaczeniu wojskowym. - 1992 nr 4(9) s. 262-273.
21
97. STAŃCZUK STANISŁAW : Wojskowo-geograficzna ocena krajowego systemu transportu rurociągowego. - 1995 nr 1 (18) s.186-199, rys., tab.
98. STAŃCZUK STANISŁAW, BIERNAT ANDRZEJ : Układ przestrzenny
krajowego systemu energetycznego i jego rola w ewentualnych działaniach
zbrojnych . - 1992 nr 3 (8) s. 178-190, rys., tab.
99. STAŃCZUK STANISŁAW, KLIMOWICZ TADEUSZ : Jugosławia (warunki fizycznogeograficzne i społeczno-ekonomiczne). - 1992 nr 1 (6) s. 208222, mapy, rys., tab.
100. WIECZOREK STANISŁAW : Postulaty pod adresem sprawności militarnego systemu ruchu drogowego. - 1997 nr 4 (29) s. 221-229, rys.
6. HISTORIA WOJSKOWA
101. BIEŻUŃSKI ZBIGNIEW : Problemy obrony wybrzeża w ujęciu historycznym. - 1993 nr 4 (13) s. 74-96.
102. MAJEWSKI WIESŁAW : Praktyczna użyteczność historii wojskowej. 1999 nr 3 (36) s. 135-145.
103. NAWROT DARIUSZ : Z dziejów kształcenia oficerów polskiej Marynarki
Wojennej. - 2000 nr 1 (38) s. 295.
6.1.
Historia wojskowa do 1914 roku
104. STACH WACŁAW : Wojsko i reforma systemu obronnego w dobie Sejmu
czteroletniego. - 1996 nr 2 (23) s. 238-252.
22
105. RUDNICKI BOGDAN : Wojskowa myśl wychowawcza w okresie staropolskim. Cz. 1. - 1996 nr 4 (25) s. 276-283.
Cz. 2. - 1997 nr 1 (26) s. 281-290.
Cz. 3. - 1997 nr 2 ( 27) s. 277-286.
106. ŚLIPIEC JEREMIASZ : Carl von Clausewitz w 220 rocznicę urodzin. 2000 nr 3 (40) s. 311-318.
107. WIERZYŃSKI JAN : Armia w systemie obronnym państwa - rzymskie legiony jako złudny filar wielkiego imperium. - 1996 nr 3 (24) s. 353-358.
108. WYSZCZELSKI LECH : Działania nieregularne w myśli wojskowej XIX i
początku XX wieku. - 1996 nr 3 (24) s. 334-352.
6.2.
Historia wojskowa w latach 1914-1939
109. ADAMKIEWICZ MAREK : Moralne tło społecznych postaw oficerów w
Drugiej Rzeczypospolitej. - 1994 nr 1 (14) s. 289-302.
110. AJNENKIEL ANDRZEJ : Położenie militarne i polityczne Polski przed II
wojną światową. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z
konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s.
9-25.
111. ĆWIĘK HENRYK : Efekty polskiego kontrwywiadu w zwalczaniu szpiegostwa niemieckiego w okresie narastającego zagrożenia ze strony III Rzeszy.
W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s. 189-195.
23
112. ĆWIĘK HENRYK : Metody zwalczania niemieckich służb specjalnych
przez kontrwywiad Drugiej Rzeczypospolitej w początkowych latach niepodległości. - 2000 nr 1 (38) s. 296-307.
113. ĆWIĘK HENRYK : O metodach działalności sowieckich służb specjalnych w II Rzeczypospolitej. - 1999 nr 4 (37) s. 250-260.
114. ĆWIĘK HENRYK : Zagrożenie Polski ze strony Niemiec Weimarskich w
świetle rozpoznania służb specjalnych. - 2000 nr 3 (40) s. 302-310.
115. KISIEL ROBERT : Plan obrony Polski autorstwa Wyższej Szkoły Wojennej : próba analizy. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały
z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35) A numer specjalny
s. 70-78.
116. KOŚMIDER TOMASZ : Plan obrony granicy zachodniej Polski autorstwa
gen. Skierskiego (z 1921 r.). - 1998 nr 3 (32) s. 247-256, szkic.
117. MARMURA CZESŁAW : Wybrane poglądy oficerów lekarzy na organizację i taktykę służby zdrowia w myśli wojskowej II Rzeczypospolitej. - 1996 nr
1 (22) s. 173-184.
118. NOWAKOWSKI ZENON : Model osobowo-zawodowy absolwenta Wyższej Szkoły Wojennej. - 1992 nr 1 (6) s. 185-194.
119. PINDEL KAZIMIERZ : Śląsk w systemie obronnym II Rzeczypospolitej.
- 1992 nr 1 (6) s. 151-164.
120. PIWNICKI GRZEGORZ, ZALEWSKI BOGDAN : Poglądy na zadania
operacyjne i rolę sił morskich w obronie wybrzeża morskiego w II Rzeczypospolitej. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji na naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s.
55-69.
24
121. RUDNICKI BOGDAN : Myśl wychowawcza w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej. - 1996. Cz.1. - nr 1 (22) s. 185-203.
Cz.2. - nr 2 (23) s. 217-237.
122. SIEMION CEZARY : Struktura służby oświatowo-kulturalnej Wojska Polskiego w latach 1918-1921. - 1992 nr 1 (6) s. 165-184, schem., tab.
123. ŚLIPIEC JEREMIASZ : Obrona Bełza w 1919 roku jako forma obrony aktywnej. - 1999 nr 4 (37) s. 237-249, szkice.
124. TOMASZEWSKI ROMAN : Zarządzanie szkolnictwem oficerskim Wojska Polskiego w latach 1918-1939. - 1995 nr 1 (18) s. 280-295, rys.
125. WYSZCZELSKI LECH : Bezpieczeństwo granicy wschodniej w myśli
wojskowej i doktrynie wojennej II Rzeczypospolitej. - 1992 nr 3 (8) s. 195-206.
126. WYSZCZELSKI LECH : Działalność oświatowo-wychowawcza w Wojsku Polskim do czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. - 2000 nr 4 (41) s.
259-276.
127. WYSZCZELSKI LECH : Edukacja obronna społeczeństwa polskiego w II
Rzeczypospolitej. - 1999 nr 3 (36) s. 161-175, tab.
128. WYSZCZELSKI LECH : Józef Piłsudski - teoretyk wojskowy. - 1993 nr 4
(13) s. 256-269.
129. WYSZCZELSKI LECH : Polsko - radzieckie działania wojenne w 1920 r. 1991 nr 2 (3) s. 189-204. N.
25
130. WYSZCZELSKI LECH : Przygotowanie Wojska Polskiego do wojny w
drugiej połowie lat trzydziestych. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A
numer specjalny s. 40-54.
131. WYSZCZELSKI LECH : Polsko - czechosłowacki spór o przynależność
Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. - 1992 nr 1 (6) s. 136-150.
132. WYSZCZELSKI LECH, RUDNICKI BOGDAN : Organizacja i kierowanie działalnością oświatowo-wychowawczą w wojsku II Rzeczypospolitej
(1918-1945). - 1993 nr 1 (10) s. 361-381.
133. ŻARKOWSKI ALEKSANDER : Wybrane elementy wojskowego ustawodawstwa emerytalnego Drugiej Rzeczypospolitej. - 2000 nr 1 (38) s. 308-315.
6.3.
Historia wojskowa w latach 1939-1945
134. CHOJNECKI STEFAN : Historiografia kampanii wrześniowej 1939 roku.
W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35) A numer specjalny s. 267-278.
135. GRZELAK CZESŁAW : Armia Czerwona we wrześniu 1939 roku. W:
Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej
z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35) A numer specjalny s. 249-266, rys., tab.
136. HERMANN HENRYK : Polska sztuka wojenna w wojnie obronnej 1939
roku. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji
naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35) A numer specjalny s. 79-93, tab.
137. JACZYŃSKI STANISŁAW : Dzieje badań zbrodni katyńskiej. - 2000 nr 1
(38) s. 249-260.
26
138. JACZYŃSKI STANISŁAW : Żołnierze września w niewoli niemieckiej i
sowieckiej. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35) A numer specjalny s.
230-248.
139. JEMIOŁO TADEUSZ : Słowo wstępne. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s. 40-54.
140. KOPAŃSKI TOMASZ : Lotnictwo w wojnie polsko-niemieckiej 1939 roku. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji
naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s. 154-172.
141. MALAK KAZIMIERZ : Radziecko-niemiecka współpraca wojskowa w latach 1933-1941. - 1998 nr 1 (30) s. 261-284.
142. MATUSZAK ZYGMUNT : Dowodzenie polskimi siłami zbrojnymi na
szczeblu operacyjno-taktycznym [historia]. - 1995 nr 4 (21) s. 286-304.
143. MATUSZAK ZYGMUNT : Ocena użycia wojsk pancernych w kampanii
wrześniowej. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z
konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s.
110-125.
144. NAWROT DARIUSZ : Agresja sowiecka na Polskę w 1939 r. i jej wpływ
na losy oficerów Polskiej Marynarki Wojennej. - 2000 nr 4 (41) s. 277-297, tab.
145. NAWROT DARIUSZ : Polityczne i organizacyjne zabiegi kierownictwa
marynarki wojennej na rzecz zabezpieczenia polskich interesów morskich w
czasie II wojny światowej. - 1997 nr 3 (28) s. 268-279.
27
146. ODZIEMKOWSKI JANUSZ : Polskie duszpasterstwo wojskowe podczas
kampanii wrześniowej. W: Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s. 196-208.
147. OLCHA HENRYK, MATUSZAK ZYGMUNT : Dowodzenie 1DP im. T.
Kościuszki w bitwie pod Lenino. - 1995 nr 1 (18) s. 296-306.
148. PANECKI TADEUSZ : Francja i Wielka Brytania wobec Polski we wrześniu 1939 roku. W : Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z
konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s.
26-39.
149. ROMAN WANDA : Rozbicie wileńskiego okręgu Związku Walki Zbrojnej
przez NKWD w 1941 roku. - 2000 nr 2 (39) s. 281-299.
150. STAŃCZYK HENRYK : Największa bitwa kampanii obronnej 1939 roku.
- W : Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s. 94-109, mapa.
151. STRASBURGER DOMINIK : Walka informacyjna w kampanii wrześniowej 1939 roku. W : Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z
konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s.
173-188, zał.
152. SZCZUROWSKI MACIEJ : Artyleria polska w kampanii wrześniowej :
stan badań i postulaty badawcze. W : Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A
numer specjalny s. 126-153.
153. SZCZUROWSKI MACIEJ : Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich w kampanii libijskiej 1941-1942 roku. - 2000 nr
2 (39) s. 261-280.
28
154. SZCZUROWSKI MACIEJ : Okupacja wojskowa w Polsce w czasie drugiej wojny światowej : poglądy aliantów zachodnich na jej sprawowanie. - 1993
nr 3 (12) s. 252-270, schem.
155. SZCZUROWSKI MACIEJ : Planowanie i przygotowanie artylerii 2 Korpusu do bitwy pod Monte Cassino. - 994 Cz.1. - nr 1 (14) s. 303-328, zał.
Cz.2. - nr 2 (15) s. 256-275, zał.
156. SZCZUROWSKI MACIEJ : Wyższa kadra dowódcza Wojska Polskiego na
froncie wschodnim (14.V.1943 - 8/9.V.1945). - 1993 nr 4 (13) s. 270-287, rys.,
tab.
157. WESOŁOWSKI ANDRZEJ : Kunszt wojenny i postawa polskich żołnierzy
we wrześniu 1939 roku w opinii Niemców. W : Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej z 7 września 1999 r. - 1999 nr
2 (35)A numer specjalny s. 209-229.
158. WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW : Działania 23 Górnośląskiej Dywizji
Piechoty we wrześniu 1939 roku w świetle relacji. [Opracowanie relacji].W:
Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60-lecia : materiały z konferencji naukowej
z 7 września 1999 r. - 1999 nr 2 (35)A numer specjalny s. 281-301.
159. ZUZIAK JANUSZ : 1 [Pierwsza] Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisława Sosabowskiego w bitwie pod Arnhem. - 2000 nr 2
(39) s. 249-260, szkice, zał.
160. ZUZIAK JANUSZ : Sprawa usunięcia generała brygady Stanisława Sosabowskiego z 1 [Pierwszej] Samodzielnej Brygady Spadochronowej. - 2000 nr 4
(41) s. 298-307.
29
6.4.
Historia wojskowa po 1945 roku
161. KMIECIK TADEUSZ : Ewolucja sztuki wojennej lotnictwa polskiego w
latach 1950-1955. - 1999 nr 4 (37) s. 224-236.
162. KMIECIK TADEUSZ : Kształtowanie się podstaw sztuki wojennej lotnictwa polskiego w latach 1945-1949. - 1999 nr 3 (36) s. 146-160.
163. KMIECIK TADEUSZ : Poglądy na użycie lotnictwa w latach 1956-1962. –
2000 nr 1 (38) s. 261-275.
164. KUCZERA PIOTR : Wpływ stalinizacji Czechosłowacji na sprawy wojskowo-polityczne. Tłum. Piotr Woźniak. - 1995 nr 3 (20) s. 321-330.
165. LECHOWSKI ANDRZEJ : Techniczna Szkoła Lotnicza w Boernerowie
1945-1950. - 2000 nr 2 (39) s. 300-314, tab.
166. NALEPA EDWARD JAN : Armie Europy Wschodniej po październiku
1956 roku w opinii Zachodu. - 1998 nr 4 (33) s. 296-311.
167. NAWROT DARIUSZ : Miejsce i rola Polskiej Marynarki Wojennej w polityce zewnętrznej państwa w latach 1918-1947. - 1997 nr 2 (27) s. 266-276.
168. SZCZUROWSKI MACIEJ : Doctor honoris causa - Franciszek Skibiński.
1991 nr 1 (2) s. 218-222. N.
169. SZCZUROWSKI MACIEJ : Profesor Jan Legowicz - doctor honoris causa
ASG WP [Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego]. 1991 nr 2 (3) s.
247-251. N.
170. TOMASZEWSKI ROMAN : Zarządzanie szkolnictwem oficerskim Wojska Polskiego w latach 1945-1990. - 1995 nr 2 (19) s. 303-326, schem.
30
7. INFORMATYKA WOJSKOWA
171. ANTCZAK STEFAN, FLANEK CZESŁAW, MROCZKO FRANCISZEK,
KOSELSKI MARIAN : Przestrzenne odwzorowanie strefy informacji radiolokacyjnej. –
Cz.1 : Wprowadzenie do teorii zasięgowej radaru. - 1999 nr 4 (37) s. 86-106,
rys.
Cz.2. - 2000 nr 2 (39) s. 82-91.
172. BARCZAK ANDRZEJ: Tendencje rozwojowe systemów informatycznych
: systemy ekspertowe. - 1992 nr 3 (8) s. 85-98, rys.
173. BEDNAREK JÓZEF : Wpływ nowych technologii informacji na zmiany w
działaniach bojowych wojsk. - 2000 nr 2 (39) s. 62-81, rys., tab., wykr.
174. KLIMKIEWICZ ZBIGNIEW, ŁOJKO ALEKSANDER : Planowanie zaopatrywania oddziału (pz) w MPS [materiały pędne i smary] w działaniach bojowych przy wykorzystaniu mikrokomputera serii IBM PC. - 1994 nr 1 (14) s.
146-159, tab.
175. MAKOWSKI PIOTR : Stosowanie metod symulacyjnych w działalności
wojsk. - 1994 nr 1 (14) s. 132-145, rys., tab.
176. MAŃKOWSKI ROMUALD : Symulacja komputerowa w prognozowaniu
skutków uderzeń przeciwnika na obiekty logistyczne sił powietrznych RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1994 nr 2 (15) s. 113-118.
177. SIENKIEWICZ PIOTR : Aktualne problemy informatycznego wspomagania szkolenia dowództw i sztabów. - 1994 nr 2 (15) s. 119-139, rys., zał.
178. SIENKIEWICZ PIOTR : Modelowanie systemowe od modeli liniowych i
determistycznych do modeli nieliniowych i stochastycznych. - 1992 nr 4 (9) s.
126-137.
31
179. SIENKIEWICZ PIOTR : Modelowanie systemowe w analizie sytuacji polityczno-militarnych. - 1992 nr 1 (6) s. 195-202.
180. SIENKIEWICZ PIOTR : Nowoczesne badania systemowe. - 1990 nr 1(1)
s. 125-138.
181. SIENKIEWICZ PIOTR : Przypadek i konieczność w wojskowych badaniach systemowych. - 1993 nr 2 (11) s. 188-195.
182. SIENKIEWICZ PIOTR : Wartości, oceny i efektywność systemów. - 1994
nr 4 (17) s. 72-91, rys.
183. SIENKIEWICZ PIOTR : Zasada wystarczalności obronnej w świetle analizy systemowej. - 1992 nr 2 (7) s. 103-107, rys.
184. SPUSTEK HENRYK : Analiza błędów w badaniach wojskowych. - 2000
nr 2 (39) s. 92-98.
8. MEDYCYNA WOJSKOWA
185. HARMATA WŁADYSŁAW : Taktyczno-techniczne aspekty prowadzenia
zabiegów sanitarnych i specjalnych w operacji obronnej na terytorium kraju. 1993 nr 2 (11) s. 128-133.
186. NOWAKOWSKI ROMAN, LEMBKE JÓZEF, BUCZYŃSKI ANDRZEJ :
Organizacja postępowania medycznego podczas katastrof i masowych strat sanitarnych. - 1996 nr 3 (24) s. 165-182, rys., tab.
187. SZAMBORSKI ROBERT, FINDZIŃSKI MICHAŁ : Epidemiologia : rys
historyczny, pojęcia podstawowe. - 1996 nr 3 (24) s. 183-195.
32
188. ZOŃ RYSZARD : Nowe zadania służb medycznych Bundeswehry. - 1998
nr 2 (31) s. 187-194.
189. ZOŃ RYSZARD, SZAMBORSKI ROBERT : Najważniejsze zadania wojskowej służby zdrowia w czasie pokoju. - 1998 nr 4 (33) s. 145-151.
190. ZOŃ RYSZARD, PACH JANINA, SZAMBORSKI ROBERT : Wdrażanie
reformy ubezpieczeń zdrowotnych w MON : organizowanie Wojskowej Kasy
Chorych. - 1998 nr 1 (30) s. 232-240.
191. ZOŃ RYSZARD, SZAMBORSKI ROBERT, PROŃCZUK ROMAN :
Organizacja zabezpieczenia medycznego wojsk korpusu zmechanizowanego w
przeciwuderzeniu. - 1995 nr 4 (21) s. 136-146, zał.
192. ZOŃ RYSZARD, DÓJCZYŃSKI MARIAN, SZAMBORSKI ROBERT,
ZOŃ RYSZARD jr: Organizowanie zabezpieczenia medycznego wojsk korpusu
zmechanizowanego w przeciwuderzeniu - 1996 nr 2 (23) s. 146-164.
193. ZOŃ RYSZARD, SZAMBORSKI ROBERT, DÓJCZYŃSKI MARIAN,
ZOŃ RYSZARD jr : Planowanie zabezpieczenia medycznego wojsk korpusu
zmechanizowanego w przeciwuderzeniu. - 1996 nr 1 (22) s. 160-172, zał.
9. PEDAGOGIKA WOJSKOWA
194. BURAKOWSKI KAZIMIERZ: Artykuł naukowy i popularnonaukowy? 1993 nr 3 (12) s. 294-308, rys., zał.
195. BURAKOWSKI KAZIMIERZ : Czy język batalii jest nam potrzebny? 1999 nr 1 (34) s. 236-243.
33
196. CHMIELIŃSKI BOGDAN : Wartości w pedagogice. - 1998 nr 3 (32) s.
220-231.
197. DOMŻALSKI KRZYSZTOF : Motywowanie studentów do nauki. - 1998
nr 2 (31) s. 249-258.
198. DOMŻALSKI KRZYSZTOF : Rola motywacji w uczeniu się. - 1995 nr 1
(18) s. 209-219, rys.
199. JURA JÓZEF : Funkcje rozprawy doktorskiej. - 1993 nr 3 (12) s. 309-312.
200. KARDAŚ TADEUSZ : Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich
. - 1997 nr 3 (28) s. 207-220, tab.
201. KITLER WALDEMAR : Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli akademickich (sprawozdanie z badań). - 1993 nr 3 (12) s. 242-251, tab.
202. KUNIKOWSKI JERZY : Eutyfroniczne właściwości współczesnej techniki
(aspekt poznawczy i dydaktyczny). - 1992 nr 4 (9) s. 104-114.
203. KUNIKOWSKI JERZY : Komitet Badań Naukowych : (geneza, działalność oraz nowe możliwości finansowania działalności naukowej). - 1992 nr 1
(6) s. 10-21, zał.
204. KUNIKOWSKI JERZY : Metodologia badań pedagogicznych. - 1994 nr 2
(15) s. 167-182.
205. KUNIKOWSKI JERZY : Podstawy gnoseologiczne w pedagogice. - 1994
nr 1 (14) s. 220-232.
206. NOWAK EDWARD : Jak efektywniej uczyć. - 2000 nr 4 (41) s. 199-219,
rys.
34
207. NOWAKOWSKI ZENON : Instrumentarium pedagogiczne współczesnego
dowódcy. - 1996 nr 3 (24) s. 296-307.
208. NOWAKOWSKI ZENON : Pedagogiczne implikacje zarządzania zasobami ludzkimi w wojsku (wybrane problemy). - 1997 nr 3 (28) s. 187-206, schem.
209. NOWAKOWSKI ZENON : Współczesne aksjonaty edukacji pedagogicznej oficerów-dowodców. - 1996 nr 2 (23) s. 175-181.
210. PIURO STANISŁAW : Organizacja i funkcjonowanie systemu działalności terminologicznej. - 1991 nr 1 (2) s. 205-217. N
211. SCHULZ ROMAN : O polskim stylu uprawiania pedagogiki. - 1996 nr 2
(23) s. 165-174.
212. ŚLIWA ZDZISŁAW : Międzynarodowa współpraca naukowa (programy,
warunki, możliwości uczestnictwa). - 1994 nr 2 (15) s. 294-304.
213. TOMIUK SYLWESTER : Kwalifikacje pedagogiczne wojskowego nauczyciela akademickiego oraz kryteria ich oceny. - 1995 nr 4 (21) s. 248-262,
rys.
9.1.
Dydaktyka wojskowa
214. BIEŃKOWSKI JERZY : Kreowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych. - 1997 nr 2 (27) s. 220-233.
215. FALKOWSKI JAN : Technika komputerowa w dydaktyce - "za i przeciw".
- 1992 nr 1 (6) s. 64-69.
216. KRZYMIŃSKI JÓZEF : Internet w pracy naukowej. - 2000 nr 2(39) s. 99107, tab.
35
217. KRZYMIŃSKI JÓZEF : Prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem Internetu. - 1999 nr 3(36) s. 123-127.
218. KRZYMIŃSKI JÓZEF : Z doświadczeń wykorzystania Internetu w pracy
naukowej. - 1999 nr 1 (34) s. 254-258.
219. KUCHARSKI MAREK : Rola i funkcje kształcenia multimedialnego. 1994 nr 2 (15) s. 227-235, rys.
220. KULCZYŃSKI STANISŁAW : Możliwości zastosowania komputerowych
gier rozrywkowych jako programów edukacyjnych w procesie dydaktycznowychowawczym. - 1992 nr 1(6) s. 70-82, rys., tab.
221. MARKOCKI ZYGMUNT : Przemiany edukacyjne w dobie transformacji
ustrojowej. - 1994 nr 2 (15) s. 194-204.
222. STĘPIEŃ RYSZARD : Metodologiczne i metodyczne problemy seminarium dyplomowego. - 1995 nr 3 (20) s. 165-177.
223. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ : Seminaria dyplomowe. - 1995 nr 4 (21) s.
282-285.
9.2. Kształcenie wojskowe
224. BEDNAREK JÓZEF : Kształcenie kadr dowódczo-sztabowych w świetle
zastosowania technologii informatycznych. - 1996 nr 1 (22) s. 143-159, rys.
225. CHMIELIŃSKI BOGDAN : Charakterystyka osobowo-zawodowa absolwenta podstawą ustanowienia celów i doboru treści kształcenia w szkole wojskowej. - 1997 nr 3 (28) s. 221-235, rys.
36
226. CHMIELIŃSKI BOGDAN : Wpływ procesu kształcenia i wychowania na
sytuację zawodową absolwentów szkół chorążych i podoficerskich szkół zawodowych. - 2000 nr 2 (39) s. 236-248, tab.
227. KANARSKI LESZEK, ŚWINIARSKI JANUSZ : Wojna jako przedmiot
edukacji. - 1996 nr 3 (24) s. 249-266.
228. KARDAŚ TADEUSZ : Ewaluacja kadr dydaktycznych w perspektywie
metodologicznej. - 1996 nr 3 (24) s. 267-284, rys.
229. MARKOCKI ZYGMUNT : Co humanizować? - 1991 nr 1 (2) s. 156-160.
N
230. MARKOCKI ZYGMUNT : Edukacja humanistyczna w dobie przemian. 1995 nr 1 (18) s. 201-207.
231. MARSZAŁEK MACIEJ : Kształcenie podstawowe oficerów RAF College
Cranwell. - 1998 nr 2 (31) s. 280-287, rys.
232. NOWAKOWSKI ZENON : Nadmiarowy model kwalifikacji profesjonalnych oficera-dowódcy. - 2000 nr 1 (38) s. 164-182, rys.
233. SOKOŁOWSKI STANISŁAW : Nauki społeczne w systemie kształcenia i
wychowania wojskowego. - 1990 nr 1 (1) s. 74-95, rys.
234. STĘPIEŃ RYSZARD : Badanie efektywności kształcenia w wyższych
uczelniach wojskowych jako czynnik ich rozwoju i doskonalenia. - 1992 nr 1 (6)
s. 22-34, tab.
235. SZPYRA RYSZARD : Zmiany cywilizacyjne a system profesjonalnej edukacji oficerów. - 1999 nr 4 (37) s. 159-176.
37
236. TOMASZEWSKI ADAM : Przygotowanie kadry dowódczo-sztabowej dla
rodzajów wojsk na przykładzie wojsk rakietowych i artylerii. - 1993 nr 3 (12) s.
220-231, rys., tab.
237. ŻARCZYŃSKI ROMUALD : Pomiar skuteczności kształcenia kadr dowódczo-sztabowych oddziałów i związków taktycznych. - 1992 nr 1 (6) s. 5763.
9.2.1. Szkolnictwo wojskowe
238. BEDNAREK JÓZEF : Kierunki rozwoju szkolnictwa cywilnego i wojskowego. - 1993 nr 3 (12) s. 207-219.
239. DOMŻALSKI KRZYSZTOF : Aspiracje studentów wyższych szkół wojskowych. - 1997 nr 1 (26) s. 270-280, tab.
240. DOMŻALSKI KRZYSZTOF : Motywacyjna wartość celu kształcenia w
procesie edukacji w wyższej szkole wojskowej. - 1999 nr 2 (35) s. 255-267, rys.
241. DROST MICHAŁ : Idea perspektywicznego modelu systemu szkolnictwa
wojskowego RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1993 nr 1 (10) s. 36-42. tab.
242. GAŁECKI ANDRZEJ, MROCZKO FRANCISZEK, NAKIELSKI GRZEGORZ, TABACZNIUK TADEUSZ : Rola Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w kształceniu praktycznym podchorążych Wydziału Elektroniki WAT
[Wojskowej Akademii Technicznej]. - 2000 nr 3 (40) s. 225-240, rys.
243. KALIŃSKI MIROSŁAW : Model systemu kształcenia humanistycznego w
uczelni wojskowej. - 1994 nr 2 (15) s. 205-211.
244. KRAUZE MICHAŁ : Taka armia, jakie szkolnictwo wojskowe. - 1993 nr 4
(13) s. 7-16, rys.
38
245. SIENKIEWICZ PIOTR : Szkolnictwo wojskowe w systemie edukacji narodowej. - 2000 nr 4 (41) s. 9-36, rys., tab.
246. STEFANIAK ZBIGNIEW : Rekrutacja kandydatów do sił powietrznych dawniej i dziś. - 1999 nr 1 (34) s. 121-132, rys., tab.
247. STĘPIEŃ RYSZARD : Doskonalenie kształcenia w wyższym szkolnictwie
wojskowym. - 1991 nr 2 (3) s. 120-140. N
248. TOMASZEWSKI ROMAN : Historia szkolnictwa wojskowego jako problem badawczy. - 1994 nr 2 (15) s. 183-193.
249. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ : Ocena kwalifikacji wojskowych nauczycieli
akademickich. - 1992 nr 1 (6) s. 35-48.
9.2.2. Edukacja obronna
250. DROST MICHAŁ : Miejsce i rola sił społeczno-politycznych w edukacji
obronnej społeczeństwa. - 2000 nr 1 (38) s. 211-218, rys.
251. GROSKREJC JERZY : Związki kultury fizycznej z przygotowaniem
obronnym żołnierzy. - 1997 nr 1 (26) s. 262-269, rys., tab.
253. KALIŃSKI MIROSŁAW : Edukacja ekologiczna - formą edukacji obronnej społeczeństwa. - 1994 nr 3 (16) s. 258-265.
254. KARDAS JAROSŁAW STANISŁAW : Rola mediów w edukacji dla bezpieczeństwa. - 1999 nr 2 (35) s. 244-254, rys., tab.
39
255. KARDAS JAROSŁAW STANISŁAW : Rola stowarzyszeń i organizacji
społecznych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w edukacji dla bezpieczeństwa. 1998 nr 4 (33) s. 246-259, rys., tab.
256. KUNIKOWSKI JERZY : Filozofia bezpieczeństwa i socjologia wojska w
edukacji obronnej. - 1999 nr 1 (34) s. 221-228.
257. KUNIKOWSKI JERZY : Motywacja w wychowaniu obronnym. - 2000 nr
4 (41) s. 177-186, rys.
9.3. Wychowanie wojskowe
258. GROSKREJC JERZY : Intelektualno-sprawnościowe wyznaczniki kompetencji pedagogicznych dowódcy. - 2000 nr 3 (40) s. 213-224, zał.
259. JURASIK RYSZARD : Aktywność rekreacyjna żołnierzy w koszarach. 1998 nr 1 (30) s. 210-231, rys., tab.
260. KANARSKI LESZEK, ŚWINIARSKI JANUSZ : O dyscyplinie wojskowej i jej kształtowaniu. - 1996 nr 2 (23) s. 182-199, tab.
261. KUNIKOWSKI JERZY : O współczesnym pojmowaniu istoty wychowania. - 1993 nr 2 (11) s. 224-234.
262. MARKOCKI ZYGMUNT : Diagnozowanie pedagogiczne w wychowaniu
żołnierzy. - 1993 nr 4 (13) s. 237-244, rys.
263. MARKOCKI ZYGMUNT : Leczyć czy wychowywać : przede wszystkim
współdziałać. - 1992 nr 3 (8) s. 234-243. tab.
264. MARKOCKI ZYGMUNT : Wpływ sportu i turystyki na patriotyczne wychowanie żołnierzy : historia i współczesność. - 1992 nr 4 (9) s. 115-125.
40
265. MIECZKOWSKI ZBIGNIEW : Brak motywacji do służby jako przesłanka
dezadaptacyjna. - 1995 nr 3(20) s. 236-253.
266. ROZMYSŁOWICZ PIOTR : Edukacja kulturalna żołnierzy. - 1994 nr 3
(16) s. 241-257.
267. ROZMYSŁOWICZ PIOTR : Koncepcja wychowania przez sztukę w wojsku. - 1992 nr 1 (6) s. 97-114, schem.
268. ROZMYSŁOWICZ PIOTR : Tradycje działalności kulturalno-oświatowej
w Wojsku Polskim. - 1994 nr 1 (14) s. 278-288.
269. RUDNICKI BOGDAN : Przemiany w systemie wychowania wojskowego.
- 1992 nr 1 (6) s. 89-96.
270. RUDNICKI BOGDAN : Wychowanie wojskowe - wychowaniem integracyjnym. - 1997 nr 4 (29) s. 242-249.
10. PRAWO WOJENNE
271. GĄSKA MAREK : Formalnoprawne podstawy oporu przeciwko agresorowi. - 2000 nr 2 (39) s. 177-187.
272. GĄSKA MAREK : Partyzanci a międzynarodowe prawo humanitarne. 1997 nr 1 (26) s. 83-92.
273. GĄSKA MAREK : Prawnomiędzynarodowe aspekty samoobrony. - 1999
nr 2 (35) s. 268-281.
274. GĄSKA MAREK : Problemy prawne funkcjonowania państwa podziemnego. - 1998 nr 4 (33) s. 27-44.
41
275. GĄSKA MAREK : Struktury, kompetencje organów władzy i administracji
oraz sądownictwa "państwa podziemnego" w czasie wojny i okupacji własnego
terytorium. - 1996 nr 3 (24) s. 234-248.
276. ILNICKI MAREK, MAKOWSKI ANDRZEJ : Blokada morska - jej istota
i aspekty prawnomiędzynarodowe. - 1992 nr 4 (9) s. 57-80, rys., aneksy.
277. KORYCKI STEFAN : Z zagadnień prawnych przygotowania państwa do
wojny obronnej. - 1997 nr 1 (26) s. 68-82.
278. KRZESZOWSKI WIESŁAW : Prawne aspekty działalności militarnej w
kosmosie. - 1999 nr 4 (37) s. 217-223.
279. MAKOWSKI ANDRZEJ, ILNICKI MAREK : Prawnomiędzynarodowe
ograniczenia w użyciu morskiej broni minowej. - 1996 nr 2 (23) s. 253-272.
280. PŁOSKI TADEUSZ : Ekstradycja cudzoziemców w świetle międzynarodowego i krajowego porządku prawnego. - 1999 nr 4 (37) s. 200-216.
281. SZAMBORSKI ROBERT, JONAK ROBERT : Zarys międzynarodowego
prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. - 2000 nr 3 (40) s. 281-294, zał.
11. PRAWO WOJSKOWE
282. CHMIELEWSKI HENRYK, IDCZAK WŁODZIMIERZ : Koncepcja modelu ograniczenia stanów osobowych sił zbrojnych zgodnie z ograniczeniami
konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu zawartymi w Traktacie CFE. - 1991 nr 3
(4) s. 47-53, rys.
283. GĄSKA MAREK : Służba wojskowa i prawa człowieka. - 1997 nr 4 (29) s.
201-220.
42
284. KUBIAK MARIUSZ : Prawa i wolności człowieka w warunkach służby
wojskowej : aspekty teoretycznoprawne i edukacyjne. - 2000 nr 1 (38) s. 193202.
285. PŁOSKI TADEUSZ : Prawo do słusznego procesu w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka. - 1999 nr 2 (35) s. 282-295.
286. ŚMIAŁEK WIESŁAW : Ograniczenia praw i wolności żołnierzy w czynnej służbie wojskowej : aspekt międzynarodowo-prawny. - 1994 nr 1 (14) s.
267-277.
12. PSYCHOLOGIA WOJSKOWA
287. BIEŃKOWSKI JERZY : Dydaktyczne wartości dowodzenia przez cele :
wydobywanie ludzkiego potencjału. - 1996 nr 2 (23) s. 200-216.
288. BOESLER PAWEŁ : Doświadczenia, aktualne zagadnienia i tendencje
rozwoju psychologii wojskowej w Stanach Zjednoczonych. - 1992 nr 1 (6) s.
115-124.
289. BOESLER PAWEŁ : Znaczenie i zastosowanie psychologii w siłach
zbrojnych Stanów Zjednoczonych. - 1995 nr 3 (20) s. 277-293.
290. BORKOWSKI JAN : Kształtowanie kondycji antystresowej żołnierzy 1996 nr 4 (25) s. 197-208.
291. BORKOWSKI JAN : Kultura i higiena psychiczna w pracy dowódcy pododdziału. - 1995 nr 2 ( 19) s. 246-257, rys.
292. BORKOWSKI JAN : Ryzyko i jego implikacje wojskowe. - 1995 nr 4 (21)
s. 176-191.
43
293. BORKOWSKI JAN : Style radzenia sobie ze stresem a poczucie tożsamości oficerów. - 2000 nr 1 (38) s. 183-192.
294. BORKOWSKI JAN : Z psychologią na bakier. - 1991 nr 2 (3) s. 242-246.
N
295. BORKOWSKI JAN : Zasady poznawania osobowości podwładnych oraz
samopoznawania. - 1994 nr 3 (16) s. 210-233, rys.
296. CENDROWSKI JERZY : Zagadnienia komunikacji w nauczaniu psychologii wojskowej. - 1991 nr 1 (2) s. 138-144. N
297. FRANKOWSKI MAREK : Jednostka a grupa w warunkach ekstremalnych
wojny. - 1994 nr 3 (16) s. 234-240.
298. FRANKOWSKI MAREK : Reinterpretacja wartości i norm w ekstremalnych warunkach wojny. - 1994 nr 2 (15) s. 248-255.
299. KALIŃSKI MIROSŁAW : Rola przywódcy wojskowego w kształtowaniu
morale podwładnych. - 2000 nr 4 (41) s.162-176.
300. KANARSKI LESZEK : Autoagresja wśród żołnierzy. - 1995 nr 1 (18) s.
251-264.
301. KANARSKI LESZEK : Rozważania o podkulturze żołnierskiej. - 1994 nr
1(14) s. 233-251.
302. KANARSKI LESZEK, ŚWINIARSKI JANUSZ : Rozważania o przywództwie w wojsku. - 1995 nr 3 (20) s. 254-276.
303. KUNIKOWSKI JERZY : Adaptacja i podporządkowanie się podwładnego
jako problem dowódczy. - 1993 nr 4 (13) s. 245-255.
44
304. MARKOCKI ZYGMUNT : Adaptacja - proces czy problem. - 1993 nr 1
(10) s. 382-394.
305. MIECZKOWSKI ZBIGNIEW : Zależność gotowości bojowej od zdrowia
psychicznego żołnierzy. - 1995 nr 4 (21) s. 214-236.
306. NOWAK EDWARD : Intuicja i poznanie pozazmysłowe w procesie podejmowania decyzji. - 1999 nr 4 (37) s. 190-199.
307. PODKOWSKI ANDRZEJ: Działania psychologiczne w walce zbrojnej. 1994 nr 4 (17) s. 211-226.
308. PODKOWSKI ANDRZEJ : Działania psychologiczne w wojsku. - 1999 nr
4 (37) s. 177-189.
309. PODKOWSKI ANDRZEJ : Operacje psychologiczne w militarnych koncepcjach USA. - 1992 nr 1 (6) s. 125-135.
310. PODKOWSKI ANDRZEJ : Rodzaje działań psychologicznych na polu
walki. - 1997 nr 1 (26) s. 130-146.
311. PODKOWSKI ANDRZEJ : Rozpoznanie wojsk przeciwnika na potrzeby
działań psychologicznych. - 2000 nr 3 (40) s. 82-92, rys.
312. PODKOWSKI ANDRZEJ : Specyfika działań psychologicznych w walce
zbrojnej. - 1996 nr 4 (25) s. 185-196.
313. POKINKO PIOTR : Odporność psychiczna na sytuacje trudne i ekstremalne. - 1996 nr 1 (22) s. 204-221.
314. POKINKO PIOTR : Psychologiczne właściwości działania człowieka w
sytuacjach normalnych i trudnych.. - 1995 nr 1 (18) s. 231-237.
45
315. POKINKO PIOTR : Sprawność działania człowieka w sytuacjach normalnych. - 1995 nr 2 (19) s. 222-237.
316. POKINKO PIOTR : Sprawność działania człowieka w sytuacjach trudnych
i ekstremalnych. - 1995 nr 3 (20) s. 200-213, tab.
317. POKINKO PIOTR : Zapobieganie dezorganizującym wpływom sytuacji
trudnych i ekstremalnych. - 1995 nr 4 (21) s. 192-213, tab.
318. ROKICKI BRONISŁAW : Straty psychiczne w działaniach bojowych. 1995 nr 3 (20) s. 214-235.
319. ROKICKI BRONISŁAW, ZOŃ RYSZARD : Zranienia i śmierć podczas
działań wojsk jako przedmiot szkolenia psychologicznego w armii niemieckiej. 1998 nr 2 (31) s. 288-294.
320. SABAK ZBIGNIEW : Pojęcie strategii w psychologii. - 1998 nr 2 (31) s.
259-265, rys.
321. STEFANIAK ZBIGNIEW : Pilot wojskowy. - 1997 nr 2 (27) s. 197-211.
322. ŚWINIARSKI JANUSZ, KANARSKI LESZEK : Rozważania o przemocy
i przymusie w armii. - 1994 nr 4 (17) s. 227-241.
323. ZOŃ RYSZARD, ROKICKI BRONISŁAW : Stres posttraumatyczny i
ograniczanie jego skutków. - 1998 nr 1 (30) s. 199-209.
13. SOCJOLOGIA WOJSKOWA. ETYKA.
324. BORKOWSKI JAN : Komunikacja interpersonalna jako podstawa relacji
przełożony-podwładny. - 2000 nr 4 (41). 187-198.
46
325. BORKOWSKI JAN : Stosunki interpersonalne w wojsku. - 1998 nr 4 (33)
s. 260-272.
326. CELEK JAN : Etos oficera Wojska Polskiego. - 1990 nr 1 (1) s. 19-29.
327. CHMIELIŃSKI BOGDAN : Wartości zawodowe kadry Wojska Polskiego.
- 1996 nr 3 (24) s. 285-295.
328. DĘBSKA ANNA : Obyczajność żołnierska w perspektywie mikrosocjologicznej. - 2000 nr 1 (38) s. 203-210.
329. FRANKOWSKI MAREK : Środowisko społeczne pododdziału wojskowego. - 1996 nr 3 (24) s. 323-333.
330. JARMOSZKO STANISŁAW : Społeczna wartość zawodu wojskowego w
ocenie kadry zawodowej Wojska Polskiego. - 1995 nr 2 (19) s. 290-302 , tab.
331. KŘIVÁNEK ARMOŠT : Kształtowanie systemu wartości profesjonalistów
wojskowych armii czeskiej. Tłum. z czeskiego Zbigniew Mazurek. - 1999 nr 1
(34) s. 229-235.
332. KUNIKOWSKI JERZY : Człowiek i technika jako problem badawczy. 1995 nr 3 (20) s. 190-199.
333. KUNIKOWSKI JERZY : Interpretacyjne i społeczno-systemowe aspekty
w przedmiocie socjologii. - 1998 nr 2 (31) s. 267-279.
334. KUNIKOWSKI JERZY : Współzależność socjologii ogólnej z socjologią
wojska. - 1996 nr 4 (25) s. 36-48, tab.
335. MIECZKOWSKI ZBIGNIEW : Przystosowanie i podporządkowanie w
służbie wojskowej. - 1995 nr 2 (19) s. 238-245.
47
336. NOWAKOWSKI ZENON : Z historii etosu wojskowego. - 1991 nr 2 (3) s.
205-211. N
337. POMYKAŁA EDWARD : Istota komunikowania niewerbalnego. - 1995 nr
1 (18) s. 220-230, rys.
338. POMYKAŁA EDWARD : Komunikowanie interpersonalne w środowisku
wojskowym. Cz.1. - 1995 nr 4 (21) s. 263-281, rys., tab.
Cz.2. - 1996 nr 1 (22) s. 222-239, rys.
339. POMYKAŁA EDWARD : O teorii i praktyce konwersacji. - 1996 nr 3 (24)
s. 308-322, schem.
340. POMYKAŁA EDWARD : Sygnały niewerbalne i ich wpływ na zachowanie ludzi. - 1995 nr 2 (19) s. 270-289, rys.
341. POMYKAŁA EDWARD : Umiejętności interpersonalne oficerów. - 1997
nr 1 (26) s. 252-261, rys., tab.
342. POMYKAŁA EDWARD : Umiejętności społeczne współczesnego przywódcy. - 1998 nr 2 (31) s. 213-233, rys.
343. POMYKAŁA EDWARD : Umiejętność wykorzystania sygnałów niewerbalnych. - 1995 nr 3 (20) s. 304-320.
344. ROSA RYSZARD : Wychowanie moralne w okresie przemian społecznych w Polsce. - 1997 nr 2 (27) s. 250-265.
345. ROZMYSŁOWICZ PIOTR : Potrzeby, zainteresowania i aspiracje kulturalne. - 1994 nr 2 (15) s. 236-247, rys.
346. ŚWINIARSKI JANUSZ : Od deontologii żołnierskiej do etyki żołnierza
jako etyki zawodowej. - 1998 nr 2 (31) s. 234-248.
48
347. ŚWINIARSKI JANUSZ : Relacje między moralnością i polityką - od ich
separacji przez hegemonię do jedności. - 1996 nr 1 (22) s. 240-259, rys.
348. ŚWINIARSKI JANUSZ, KISER KLAUS PETER : Godność człowieka w
warunkach służby wojskowej : doświadczenia polskie i niemieckie. - 1997 nr 2
(27) s. 234-249.
349. WAJDA ANDRZEJ : Gwara żołnierska. - 1994 nr 1 (14) s. 252-266.
350. WAJDA ANDRZEJ : O kulturze języka oficera. – 1995.
Cz. 1. - nr 2 (19) s. 258-269.
Cz. 2. - nr 3 (20) s. 294-303.
351. WIERZYŃSKI JAN : Czy można bogacić się etycznie?. - 1997 nr 3 (28) s.
280-287.
14. TECHNIKA WOJSKOWA. UZBROJENIE
352. ADAMCZYK MIECZYSŁAW : Tendencje rozwoju środków radiolokacyjnych i zautomatyzowanego systemu dowodzenia. - 1992 nr 2 (7) s. 150-159,
rys.
353. BŁASZCZYK JAN, RYBAK PIOTR : Walory bojowe współczesnych
czołgów. - 1999 nr 2 (35) s. 314-326, rys., tab.
354. DWORECKI STANISŁAW : Metoda oceny technicznego sprzętu wojskowego. - 1991 nr 4 (5) s. 233-240, rys.
355. DWORECKI STANISŁAW : Wybrane problemy eksploatacji sprzętu wojskowego. - 1992 nr 2 (7) s. 64-74, rys.
49
356. FLANEK CZESŁAW, GOLEC WIESŁAW : Gotowość techniczna sprzętu
radiolokacyjnego elementem oceny zdolności bojowej wojsk radiotechnicznych.
- 1999 nr 2 (35) s. 308-313.
357. JAKUBOWSKI DAMIAN : O porównywaniu jakości sprzętu bojowego. 1991 nr 3 (4) s. 129-132.
358. JUREK KRZYSZTOF : Lotnicze urządzenia obserwacyjne systemu rozpoznania małogabarytowych obiektów podwodnych. - 2000 nr 3 (40) s. 126-136.
359. JUSZCZYK ADAM, PAPLIŃSKI KRZYSZTOF, SOBCZYK ZBIGNIEW
: Układy i systemy nawigacji naziemnej. - 1999 nr 2 (35) s. 296-307.
360. JUSZCZYK ADAM, PAPLIŃSKI KRZYSZTOF, SOBCZYK ZBIGNIEW
: Układy stabilizacji uzbrojenia wozów bojowych. - 1996 nr 4 (25) s. 260-275,
rys., wykr.
361. KASPEREK TADEUSZ : Iperyt nadal groźny. - 1994 nr 2 (15) s. 305-313,
tab.
362. KOMOROWSKI ANTONI: Kierunki rozwoju broni torpedowej. - 1993 nr
4 (13) s. 191-196.
363. KONIECZNY KRZYSZTOF : Zabezpieczenie techniczne operacyjnego
rozwinięcia sił zbrojnych. - 1996 nr 4 (25) s. 49-54 , rys.
364. KULIŚ JERZY : Od miny i torpedy do podwodnego robota bojowego. –
1997 nr 2 (27) s. 212-219, rys.
365. LABUDA ANDRZEJ : Analiza kierunków rozwoju przeciwpancernych
pocisków kierowanych. - 1995 nr 3 (20) s. 121-130, tab.
50
366. MICHAŁOWSKI BOGUSŁAW, PAPLIŃSKI KRZYSZTOF : Ochrona
wozów bojowych przed czynnikami rażącymi wybuchu jądrowego. - 1998 nr 4
(33) s. 152-169, rys.
367. NOWAK IRENEUSZ : O potrzebie i sposobach doskonalenia armijnego
podsystemu użycia miotaczy ognia. - 1991 nr 2 (3) s. 95-108, tab. N
368. NOWAK IRENEUSZ, SOLARZ JAROSŁAW : Ekologiczne aspekty użycia broni chemicznej. - 1998 nr 2 (31) s. 122-137, tab.
369. OLEKSYN LESZEK : Wdrażanie nowych systemów uzbrojenia - aspekty
techniczne i bojowe. - 1995 nr 2 (19) s. 157-167, rys., tab., wykr.
370. POKRĄTKA TADEUSZ, ŁADNIAK KRZYSZTOF : Nowe aspekty i
uwarunkowania w zakresie organizacji obrony przed bronią masowego rażenia
w operacji obronnej na obszarze kraju. - 1993 nr 1 (10) s. 151-165, zał.
371. SZKODA JERZY : Kierunki i tendencje rozwoju współczesnych czołgów.
- 1991 nr 2 (3) s. 84-89. N
372. SZKODA JERZY : Kierunki rozwoju samochodów wojskowych. - 1991 nr
4 (5) s. 227-232, tab.
373. SZKODA JERZY : Zabezpieczenie techniczno-specjalne na współczesnym
polu walki. - 1991 nr 1 (2) s. 96-104. N
374. ŚWIĄTNICKI WACŁAW : Broń inteligentna. - 1990 nr 1 (1) s. 199-211,
rys.
375. UŻYCKI DARIUSZ : Nowy bojowy wóz piechoty : wymagania taktycznotechniczne. - 1996 nr 4 (25) s. 243-259, rys., tab.
51
376. VOJKOVSKY FRANTIŠEK : Możliwości wykorzystania superlekkich
samolotów. Tłum. Piotr Woźniak. - 1995 nr 2 (19) s. 177-186 , tab.
II. BEZPIECZEŃSTWO
1. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
377. CHACZATUROW WŁADYMIR : Rosja a geopolityczna stabilność świata. Tłum. Ryszard Wróblewski. - 1998 nr 2 (31) s. 56-82.
378. CIUPIŃSKI ANDRZEJ : "Kultura Pokoju" i nowa rola sił zbrojnych. 1996 nr 4 (25) s. 222-233.
379. DROST MICHAŁ : Operacje militarne inne niż wojna w doktrynie NATO
i USA. - 2000 nr 2 (39) s. 9-19, tab.
380. DWORECKI STANISŁAW : O prognozowaniu zjawisk konfliktogennych.
- 1994 nr 3 (16) s. 104-117, rys., tab.
381. DWORECKI STANISŁAW, WOCIAL JANUSZ : Metodyka analizy prognostycznej zagrożeń militarnych państwa. - 1995 nr 4 (21) s. 85-99, rys.
382. KACZMAREK JULIAN : Bezpieczeństwo europejskie. - 1996 nr 3 (24) s.
32-47.
383. KACZMAREK JULIAN, KARKOSZKA ANDRZEJ : Polityka bezpieczeństwa europejskiego. - 1992 nr 4 (9) s. 25-46.
384. KĘSOŃ TADEUSZ : Analiza charakterystycznych cech współczesnych
konfliktów zbrojnych. - 1996 nr 1 (22) s. 89-106, rys.
52
385. KĘSOŃ TADEUSZ : Analiza ilościowa współczesnych konfliktów zbrojnych. - 1995 nr 4 (21) s. 72-84, rys., tab.
386. KĘSOŃ TADEUSZ, KULISZ MAREK : Ilościowe badania konfliktów
zbrojnych. - 1997 nr 4 (29) s. 82-95, rys., tab.
387. KĘSOŃ TADEUSZ, KULISZ MAREK : Jakościowa metoda badań konfliktów zbrojnych. - 1998 nr 1 (30) s. 38-54, tab., rys.
388. KITLER WALDEMAR : Stosunki międzynarodowe i strategia : zainteresowania i kierunki działania specjalistów francuskich. - 1995 nr 1 (18) s. 64-70.
389. ŁUKASZUK LEONARD : Przyszłość Europy Środkowowschodniej. 1995 nr 1 (18) s. 55-63.
390. OLEKSYN LESZEK : Globalna sieć obrony nieofensywnej : opis projektu.
- 1995 nr 2 (19) s. 139-144.
391. PASZKOWSKI KRZYSZTOF : Kategorie i typy operacji pokojowych. 1998 nr 3 (32) s. 71-96, rys., tab.
392. SKRZYP JULIAN : Kaspijska ropa w polityce mocarstw. - 1996 nr 4 (25)
s. 55-66 , rys.
393. SKRZYP JULIAN : Rosjanie jako mniejszość narodowa w krajach byłego
ZSRR. - 1997 nr 1 (26) s. 215-233, rys., tab.
394. SMUTEK-RIEMER ANDREA K. : Wczesne wykrywanie kryzysów :
kwadratura koła? Tłum. Zbigniew Sabak. - 1997 nr 4 (29) s. 96-101.
395. STANKIEWICZ WACŁAW : Konflikt i bezpieczeństwo. - 1991 nr 3 (4) s.
38-46.
53
396. ZACHER LECH : Bezpieczeństwo a konwersja militarna : (refleksje o politycznej filozofii obronności). - 1996 nr 3 (24) s. 56-78, rys.
397. ZAJDZIŃSKI WIESŁAW : Miejsce i rola Eurokorpusu w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego. - 1996 nr 4 (25) s. 7-18 , rys.
398. ZIELIŃSKI JERZY : Problemy transformacji polityczno-militarnej w Rosji
: wpływ na bezpieczeństwo ogólnoeuropejskie. - 1992 nr 4 (9) s. 47-56.
2. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
399. ADAMKIEWICZ MAREK : Bezpieczeństwo Polski w odbiorze społecznym. - 1998 nr 3 (32) s. 212-219.
400. BALCEROWICZ BOLESŁAW : Problemy organizacji bezpieczeństwa
państwa średniej wielkości. - 1995 nr 2 (19) s. 7-23 , rys.
401. BUŁKA WIESŁAW : Wstępne założenia metodyki prognozowania zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej. - 1991 nr 3 (4) s. 19-28, schem.
402. CIBOROWSKI LEOPOLD : Analiza zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej. 1993 nr 3 (12) s. 7-21, rys.
403. CIEŚLARCZYK MARIAN : Modele i wymiary bezpieczeństwa. - 1999 nr
3 (36) s. 38-48, rys.
404. CIEŚLARCZYK MARIAN : Niektóre psychologiczne aspekty bezpieczeństwa, wyzwań, szans i zagrożeń. - 1999 nr 2 (35) s. 232-243, rys.
405. DOMAŃSKI ZYGMUNT, KOSEWSKI ANDRZEJ : Bezpieczeństwo państwa w świetle teorii stosunków międzynarodowych. - 1993 nr 4 (13) s. 17-28.
54
406. DWORECKI STANISŁAW : Analiza zagrożeń stabilności państwa. - 1994
nr 1 (14) s. 17-33, rys.
407. DWORECKI STANISŁAW : Wybrane problemy kształtowania bezpieczeństwa narodowego. - 1995 nr 1 (18) s. 43-54, rys.
408. DWORECKI STANISŁAW, KĘSOŃ TADEUSZ : Sprzeczności interesów, kryzysy i konflikty zbrojne a bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych. - 1997 nr 3 (28) s. 7-29, rys.
409. DWORECKI STANISŁAW, WOCIAL JANUSZ : Podstawy metodologiczne badań prognostycznych zagrożeń militarnych bezpieczeństwa państwa. 1995 nr 3 (20) s. 178-189, rys.
410. JENDRASZCZAK EUGENIUSZ : Niektóre uwarunkowania walki o niepodległość - charakterystyczne dla państwa podziemnego. - 1996 nr 1 (22) s.
134-142.
411. JENDRASZCZAK EUGENIUSZ : Państwo podziemne kontynuacją walki
o niepodległość : (studium). - 1995 nr 2 (19) s. 57-74 , zał., mapy
412. KASPRZEWSKI ANDRZEJ : Kryzys – wieloaspektowość pojęcia. - 1998
nr 3 (32) s. 279-297, tab.
413. KITLER WALDEMAR : Bezpieczeństwo w obliczu wyzwań współczesności. - 1997 nr 2 (27) s. 33-57, rys. tab.
414. KITLER WALDEMAR : Osłona strategiczna w systemie bezpieczeństwa
państwa. - 1996 nr 4 (25) s. 19- 35, rys.
415. KITLER WALDEMAR : Państwo podziemne. - 1995 nr 2 (19) s. 75-84.
55
416. KITLER WALDEMAR : Warunki przygotowania i funkcjonowania państwa podziemnego. - 1996 nr 1 (22) s. 125-133.
417. KOMAŃSKI ALEKSANDER : Bezpieczeństwo a obronność państwa. 1992 nr 1 (6) s. 204-207.
418. KOMAŃSKI ALEKSANDER : Funkcjonowanie systemów militarnych w
różnych państwach. - 1997 nr 2 (27) s. 9-19, tab.
419. KOZIEJ STANISŁAW : Podstawowe założenia wojennego systemu kierowania państwem. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 14-17, schem.
420. KOZIEJ STANISŁAW : Rola naczelnych instytucji państwowych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. - 1993 nr 4 (13) s. 52-56.
421. LASZCZYK MARIAN : Rozważania o obronie południowych obszarów
Polski. - 1991 nr 4 (5) s. 204-209.
422. MADEJSKI ANDRZEJ : Ocena i prognoza zagrożeń Rzeczypospolitej
Polskiej do 2010-2015 roku. - 1991 nr 3 (4) s. 5-18, zał.
423. MALAK KAZIMIERZ : Bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej. 1999 nr 3 (36) s. 19-37.
424. SIENKIEWICZ PIOTR : Modelowanie bezpieczeństwa systemów. - 1991
nr 3 (4) s. 54-60.
425. SIENKIEWICZ PIOTR : Systemowe badania nad bezpieczeństwem narodowym. - 1991 nr 1 (2) s. 161-175. N
426. STACHOWIAK ZENON : Bezpieczeństwo żywnościowe kraju wobec
podstawowych problemów bytu narodu i państwa. - 1995 nr 1 (18) s. 166-185,
schem.
56
427. ŚWINIARSKI JANUSZ : Czym jest bezpieczeństwo? - 1993 nr 4 (13) s.
29-39.
428. WRÓBLEWSKI RYSZARD : Wybrane problemy diagnozy bezpieczeństwa narodowego. - 1991 nr 3 (4) s. 69-76, rys.
429. ZUBEK JÓZEF : System pojęć i podstawowe problemy bezpieczeństwa
RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1992 nr 3 (8) s. 5-11, schem.
3. POLITYKA MILITARNA
430. CIUPIŃSKI ANDRZEJ : Europejska tożsamość obronna. - 1997 nr 1 (26)
s. 55-67, rys., tab.
431. KACZMAREK JULIAN : Zasady polityki wojskowej. - 1991 nr 3 (4) s.
61-68.
432. ŁUCZAK MACIEJ : Przemysł obronny a bezpieczeństwo. - 1997 nr 3 (28)
s. 30-43, rys.
433. ŁUCZAK MACIEJ : Przemysł obronny – dylematy rozwoju. - 1991 nr 3
(4) s. 175-183.
434. MUCHA LONGIN : Przemoc we współczesnym świecie. - 1991 nr 3 (4) s.
29-37, tab.
435. PIURO STANISŁAW : Wojny gwiezdne - 10 lat później. - 1993 nr 3 (12)
s. 22-32.
57
III. OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
436. BALCEROWICZ BOLESŁAW : Środki obrony państwa. - 1996 nr 2 (23)
s. 7-27.
437. BINKOWSKI HENRYK : Kierowanie obronnością kraju i kształt sił
zbrojnych w pracach Sejmu RP [Rzeczypospolitej Polskiej] po 1989 roku. 1999 nr 2 (35) s. 107-124.
438. DOROSZ KRZYSZTOF : Administracja publiczna w realizacji zadań
obronnych. - 2000 nr 4 (41) s. 144-161, rys.
439. DROST MICHAŁ : Ogniwa obrony państwa w czasie kryzysu politycznomilitarnego : (próba nowego spojrzenia). - 1998 nr 2 (31) s. 11-24.
440. DROST MICHAŁ : Struktury pozamilitarne w obronie państwa: współdziałanie z siłami zbrojnymi. - 1995 nr 3 (20) s. 59-66, rys., tab.
441. DWORECKI STANISŁAW : Badanie zagrożenia suwerenności państwa. 1994 nr 2 (15) s. 7-19, rys.
442. GETKA HENRYK : Ogólne zasady formowania jednostek zmilitaryzowanych na potrzeby sił zbrojnych. - 1991 nr 3 (4) s. 214-218.
443. KITLER WALDEMAR : Reforma ustrojowa państwa a zarządzanie kryzysami. - 1998 nr 1 (30) s. 7-27, rys.
444. KŁODZIŃSKI RYSZARD : Bezpieczeństwo energetyczne a gospodarka
gazem ziemnym. - 1997 nr 2 (27) s. 58-69, rys.
58
445. KŁODZIŃSKI RYSZARD : Problem bezpieczeństwa energetycznego : ropa naftowa. - 1997 nr 3 (28) s. 44-62, rys., tab.
446. KOMAŃSKI ALEKSANDER : Rola ministra obrony narodowej i dowódcy sił zbrojnych w kierowaniu obronnością państwa. - 1994 nr 1 (14) s. 5-16,
rys., tab.
447. KOMAŃSKI ALEKSANDER : Wybrane problemy kierowania obronnością państwa demokratycznego. - 1994 nr 4 (17) s. 33-42, tab.
448. KOMAŃSKI ALEKSANDER : Wybrane problemy kierowania obronnością państwa i dowodzenia wojskami. - 1993 nr 2 (11) s. 40-48, zał.
449. KORZECKI KAZIMIERZ : Koncepcja kierowania państwem w czasie zagrożenia i wojny. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 7-13, zał.
450. KURANT ANDRZEJ : Biuro Spraw Obronnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych : miejsce, rola i zadania. - 1999 nr 4 (37) s. 297-299, zał.
451. ŁUCZAK MACIEJ, DROST MICHAŁ : Ogólne założenia funkcjonowania układu pozamilitarnego w czasie kryzysu i wojny po 2000 roku. - 1997 nr 2
(27) s. 20-32.
452. MONDRZYCKI ZDZISŁAW : System osadniczy Polski w świetle potrzeb
obronnych. - 1991 nr 1 (2) s. 105-115, tab. N
453. MONDRZYCKI ZDZISŁAW : Uwarunkowania obronne systemu osadniczego RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w świetle polityki przestrzennego zagospodarowania kraju „Polska 2000 Plus”. - 1998 nr 3 (32) s. 22-32, rys., tab.
454. MORRISON PHILIP, TSIPIS KOSTA, WIESNER JEROME : Przyszłość
amerykańskiej obrony. Tłum. Andrzej Gorzym. - 1994 nr 3 (16) s. 177-190.
59
455. MRÓZ WŁADYSŁAW : Przygotowanie kraju do obrony. - 1993 nr 2 (11)
s. 7-27.
456. RAKOWSKI JERZY : Świadczenia na rzecz obrony kraju. - 1991 nr 4 (5)
s. 255-258.
457. RUTKOWSKI CEZARY : Bezpieczeństwo, obronność: strategie - doktryny - koncepcje : (szkic o pojęciach). - 1995 nr 1 (18) s. 7-42, rys.
458. WIECZOREK STANISŁAW : Obronność a bezpieczeństwo ruchu drogowego. - 1996 nr 4 (25) s. 81-91 , rys.
2. SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA
459. CIEŚLAK RYSZARD : Ogólne założenia budowy systemów kierowania
obroną państwa. : dowodzenie siłami zbrojnymi. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 2931.
460. CIUPIŃSKI ANDRZEJ : Reforma francuskiego systemu obronnego. 1996 nr 3 (24) s. 110-121, tab.
461. FLIS JÓZEF : Kierowanie obroną państwa i dowodzenie siłami zbrojnymi.
- 1992 nr 3 (8) dodatek s. 18-23, schem.
462. KOZIEJ STANISŁAW : Wojskowe aspekty przebudowy systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej w latach dziewięćdziesiątych. - 1991 nr 4 (5) s.
5-17.
463. LEWIŃSKI EUGENIUSZ : Czy neutralność kosztuje? - 1991 nr 4 (5) s.
259-263.
60
464. NOŻKO KAZIMIERZ : Problemy manewru w działaniach operacyjnotaktycznych systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. - 1995 nr 2 (19) s.
85-115, rys.
465. PIOTROWSKI SYLWESTER : Wybrane zagadnienia systemu kierowania
obroną państwa i dowodzenia siłami zbrojnymi RP [Rzeczypospolitej Polskiej]
w okresie zagrożenia wybuchem wojny i w czasie jej prowadzenia. - 1992 nr 2
(7) s. 108-121, tab.
466. STOKALSKI-DZIERŻYKRAJ ANDRZEJ : Uwarunkowania struktury organizacyjno-funkcjonalnej systemów kierowania obroną państwa i dowodzenia
siłami zbrojnymi. - 1992 nr 3 ( 8) dodatek s. 27-28.
467. ŚLADKOWSKI STANISŁAW, POKRĄTKA TADEUSZ : Zmiany polityczno - militarne a system wykrywania skażeń. - 1995 nr 2 (19) s. 128-138, rys.
3. SIŁY ZBROJNE
3.1. Zagadnienia ogólne
468. BLAZEK ROMAN : Kobiety w Armii Republiki Czeskiej. Tłum. Zbigniew Sabak. - 1997 nr 4 (29) s. 230-235, tab.
469. CSABAI GYÖRGY, BELA SEBOK : Budowa nowych sił zbrojnych Niemiec. Tłum. Jan Siekiera - 1995 nr 2 (19) s. 168-175, rys.
470. DĘBSKA ANNA, KLOCZKOWSKI MARIAN : Kobiety w wojsku : wyzwanie dla wojska i socjologii. - 2000 nr 4 (41) s. 241-258, rys., tab.
471. KUNIKOWSKI JERZY : Problem cywilnej i demokratycznej kontroli nad
siłami zbrojnymi RP [Rzeczpospolitej Polskiej]. - 1997 nr 4 (29) s. 7-16,
schem.
61
472. MALAK KAZIMIERZ : Rosyjska triada jądrowa. - 1998 nr 4 (33) s. 209225, tab.
473. OLEKSYN LESZEK : Taktyka zadaniowa i taktyka rozkazowa w Bundeswehrze. - 1997 nr 2 (27) s. 117-123.
474. PODKOWSKI ANDRZEJ : Dowodzenie, dyscyplina i partnerstwo w Bundeswehrze. - 1995 nr 1 (18) s. 150-160.
475. RUTKOWSKI CEZARY : Siły zbrojne RP [Rzeczypospolitej Polskiej]
XXI wieku : co uczynić dziś, by sprawnie działać jutro. - 2000 nr 3 (40) s. 9-38,
rys.
476. STRASZEWSKI KAZIMIERZ : Żandarmeria - formacja wojskowopolicyjna. - 1991 nr 1 (2) s. 184-204. N
477. SZLACHTA MIECZYSŁAW : Reforma sił zbrojnych Francji (1997-2002)
: stan obecny, istota, koszty. - 1999 nr 2 (35) s. 189-202, rys., tab.
478. WŁODARSKI ANDRZEJ, KASPRZEWSKI ANDRZEJ : Koncepcja modelu struktury sił zbrojnych RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1993 nr 1 (10) s.
14-35, zał.
3.2. Siły lądowe
3.2.1. Wojska aeromobilne
479. KORZENIOWSKI STANISŁAW : Działania aeromobilne. - 2000 nr 3 (40)
s. 39-53.
480. KUCZMAŃSKI ZBIGNIEW : Działania zgrupowań aeromobilnych. 1998 nr 2 (31) s. 83-90, zał.
62
481. KUCZMAŃSKI ZBIGNIEW, KWIASOWSKI ZBIGNIEW : Możliwości
tworzenia zgrupowań (oddziałów) aeromobilnych. - 1998 nr 1 (30) s. 123-129,
schem.
482. WOJCIESZAK ANDRZEJ : Koncepcja zabezpieczenia logistycznego działań bojowych jednostek aeromobilnych - szkic wariantu dla DKPow. [dywizji
kawalerii powietrznej]. - 1997 nr 3(28) s. 73-81, rys.
483. WOJCIESZAK ANDRZEJ : Planowanie i organizacja działań bojowych i
zabezpieczenia logistycznego jednostek aeromobilnych NATO. - 1998 nr 4 (33)
s. 178-186, rys.
484. WOJCIESZAK ANDRZEJ : Zabezpieczenie logistyczne wojsk aeromobilnych (na przykładzie dywizji kawalerii powietrznej). - 1996 nr 3(24) s. 196-213.
3.2.2. Wojska lądowe
485. CZAJKA KRZYSZTOF : Możliwości bojowe dywizji w obronie. - 1993 nr
2 (11) s. 77-82, tab.
486. GÓRECKI WALDEMAR : Uzupełnianie wojsk lądowych w czasie wojny.
- 1999 nr 4 (37) s. 57-71.
487. LEWIŃSKI EUGENIUSZ : Zmiana podporządkowania oddziałów i
związków taktycznych. - 1992 nr 1 (6) s. 223-225.
488. ŚCIBIOREK ZBIGNIEW : Kierunki przemian w taktyce wojsk lądowych.
-1992 nr 4 (9) s. 202-212.
63
3.2.3. Wojska Łączności i Informatyki. Łączność wojskowa
489. CICHOSZ JERZY : Podstawowe problemy zapewnienia łączności podczas
kierowania obroną państwa i dowodzenia siłami zbrojnymi. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 55-57.
490. GRZELKA ANDRZEJ : Satelitarny system określania pozycji (Global Positioning Satellite System - GPS). - 1992 nr 4 (9) s. 97-103.
491. KONIECZNY KRZYSZTOF : Oddziaływania na system łączności i jego
przygotowania obronne. - 2000 nr 4 (41) s. 57-64, tab.
492. KONIECZNY KRZYSZTOF : Radiodostęp na bazie radiostacji rodziny
PR4G. - 1999 nr 3 (36) s. 103-113, rys.
493. KONIECZNY KRZYSZTOF : System dostępu radiowego w taktycznej
sieci telekomunikacyjnej. - 1999 nr 1 (34) s. 67-87, rys., tab.
494. KONIECZNY KRZYSZTOF : Węzły łączności rozwijane na szczeblu samodzielnej brygady. - 1998 nr 1 (30) s. 131-144, rys.
495. KOPAŃSKI JERZY, KOWALEWSKI MARIAN : System łączności na
potrzeby związku taktycznego. - 1993 nr 3 (12) s. 106-117.
496. KOWALEWSKI MARIAN : Problemy bezpieczeństwa systemu łączności
związku taktycznego. - 1992 nr 4 (9) s. 245-249, rys.
497. KOWALEWSKI MARIAN : Współpraca systemu łączności związku taktycznego z systemem telekomunikacyjnym państwa. - 1992 nr 3 (8) s. 76-84,
tab.
498. KUKOWSKI ANDRZEJ : Wojskowy system łączności - stan i kierunki
doskonalenia. - 1991 nr 1 (2) s. 39-47. N
64
499. MAZURKIEWICZ JERZY : Metodologiczne podstawy projektowania i
oceny wojskowych systemów łączności. - 1993 nr 4 (13) s. 176-190, rys., tab.
500. MAZURKIEWICZ JERZY : Metodyka obliczania długości linii radiowych
i odległości koordynacyjnych w wojskowych systemach łączności. - 1991 nr 2
(3) s. 109-119, tab. N
501. MAZURKIEWICZ JERZY : Otoczenie wojskowych systemów łączności i
zabezpieczenie ich działania. - 1995 nr 3 (20) s. 105-113, rys.
502. MAZURKIEWICZ JERZY : Zarys teorii wojskowych systemów łączności.
- 1995 nr 1 (18) s. 123-140, rys.
503. PIEDZIUK EUGENIUSZ : Łączność w operacyjnym przygotowaniu kraju
do obrony. - 1994 nr 1 (14) s. 54-61, zał.
504. PIEDZIUK EUGENIUSZ : System łączności państwa na potrzeby obronności kraju. - 1996 nr 2 (23) s. 67-72.
505. PIEDZIUK EUGENIUSZ : Wybrane problemy koncepcji systemu łączności. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 72-84, schem.
506. PIEDZIUK EUGENIUSZ : Wymagania i kierunki rozwoju łączności w siłach zbrojnych. - 1993 nr 1 (10) s. 121-129.
507. PIEDZIUK EUGENIUSZ : Zarys wymagań stawianych łączności przez siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. - 1993 nr 2 (11) s. 49-55.
65
3.2.4. Wojska obrony przeciwchemicznej. Obrona przeciwchemiczna
508. KASPEREK TADEUSZ : Wybrane problemy obrony przeciwchemicznej
jednostek pływających MW [Marynarki Wojennej] w warunkach zagrożenia
toksycznymi środkami przemysłowymi. - 1993 nr 3 (12) s. 118-125.
509. KRAUZE MICHAŁ : Doskonalenie obrony przeciwchemicznej. - 1991 nr
1 (2) s. 28-38. N
510. KUTYŁA JAN : Możliwości likwidacji wtórnych skutków klęsk żywiołowych przez wojska obrony przeciwchemicznej. - 2000 nr 4 (41) s.65-78.
511. KUTYŁA JAN : O obronie przeciwchemicznej w operacji obronnej na obszarze kraju. - 1993 nr 1 (10) s. 175-189.
512. KUTYŁA JAN : Obrona ABC [ Atomische Waffe, Biologische Waffe,
Chemische Waffe] w wojskach lądowych armii niemieckiej. - 1999 nr 3 (36) s.
91-102, zał.
513. KUTYŁA JAN : Obrona NBC [ Nuclear Biological Chemical] w wojskach
lądowych USA na szczeblach taktycznych i operacyjnych. - 1999 nr 2 (35) s.
172-188.
514. KUTYŁA JAN : Problemy funkcjonowania sił i środków obrony przeciwchemicznej w wojskach lądowych RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 2000 nr 1
(38) s. 105-121.
515. MICHAILIUK BOGDAN : Wojska obrony przeciwchemicznej w wojskach obrony terytorialnej – perspektywy użycia. - 2000 nr 3 (40) s. 93-104, rys.
66
516. NOWAK IRENEUSZ, ŁABĘDZKI JÓZEF : Nowa koncepcja obrony
przeciwchemicznej związku taktycznego. –
Cz.1. - 1995 nr 4 (21) s. 123-135.
Cz.2. - 1996 nr 1 (22) s. 83-88.
517. NOWAK IRENEUSZ, SOLARZ JAROSŁAW : Ewolucja zadań obrony
przeciwchemicznej w Wojsku Polskim. - 1998 nr 3 (32) s. 122-141, rys.
518. NOWAK IRENEUSZ, SOLARZ JAROSŁAW : Przeciwdziałanie zagrożeniom toksycznym i skażeniami przemysłowymi w toku działań wojennych. 1996 nr 3 (24) s. 139-154, tab.
519. NOWAK IRENEUSZ, SOLARZ JAROSŁAW : Toksyczne środki przemysłowe jako źródło zagrożeń dla wojsk prowadzących działania na obszarze kraju
. - 1998 nr 1 (30) s. 55-71, rys. , rys., tab.
520. NOWAK IRENEUSZ, SOLARZ JAROSŁAW : Zasady określania możliwości specjalnych wojsk obrony przeciwchemicznej. - 1996 nr 4 (25) s. 112128, rys., tab.
521. POKRĄTKA TADEUSZ : Adaptacja obiektów infrastruktury gospodarczej
kraju na rzecz sił zbrojnych - w wypadku likwidacji skażeń. - 1997 nr 3 (28) s.
82-101, schem., tab.
522. POKRĄTKA TADEUSZ : Interoperacyjność obrony przeciwchemicznej w
perspektywie osiągania przez siły zbrojne RP [Rzeczpospolitej Polskiej] standardów NATO. - 1998 nr 1 ( 30) s. 193-198.
523. POKRĄTKA TADEUSZ : Nowoczesny system wykrywania skażeń sił
zbrojnych. - 1996 nr 3 (24) s. 155-164, schem.
67
3.2.5. Wojska rakietowe i artyleria
524. BIERNACIK RYSZARD : Możliwości artylerii w walce z bronią pancerną
przeciwnika podczas obrony. - 1992. Cz.1 : Kryteria oceny skuteczności. - nr 2 (7) s. 173-184, rys., tab.
Cz.2 : Ocena możliwości. - nr 3 (8) s. 112-123, rys., tab.
525. CZAJKA KRZYSZTOF : Manewr artylerii strzelającej ogniem pośrednim
w obronie dywizji. - 1992 nr 3 (8) s. 124-131, rys.
526. CZAJKA KRZYSZTOF : Planowanie działań bojowych w oddziałach
wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. - 2000 nr 3 (40) s. 54-71, rys.,
tab., zał.
527. CZAJKA KRZYSZTOF : Tworzenie zgrupowania artylerii dywizji w
obronie. - 1992 nr 2 (7) s. 185-192, tab.
528. JARECKI CZESŁAW : Użycie artylerii w działaniach obronnych. - 1996
nr 2 (23) s. 73-81.
529. JARECKI CZESŁAW : Zadania wojsk rakietowych i artylerii w operacji i
walce. - 1996 nr 3 (24) s. 122-138.
530. KRZEMIEŃ TADEUSZ : Porażenie ogniowe nieprzyjaciela przez wojska
rakietowe i artylerii. - 1991 nr 1 (2) s.17-27. N
531. NOWACKI FLORIAN : Cele i główne zadania realizowane przez WRiA
[wojska rakietowe i artylerii] (w aspekcie aktywności broniących się wojsk). 1997 nr 2 (27) s. 287-296, rys.
532. WIĘCEK JAN : Ocena środków pancernych potencjalnego przeciwnika jako obiektów ognia artylerii podczas obrony. - 1992 nr 2 (7) s. 160-172, tab.
68
533. WIĘCEK JAN : Uwarunkowanie pola walki i ich wpływ na struktury organizacyjne i uzbrojenie WRiA [wojsk rakietowych i artylerii]. - 1993 nr 3 (12) s.
91-105, rys.
534. WIĘCEK JAN, CZAJKA KRZYSZTOF : Zadania oddziału artylerii przeciwpancernej związku taktycznego. - 1994 nr 3 (16) s. 30-44, rys., tab.
535. ZIÓŁKOWSKI LESZEK : System wsparcia ogniowego brygady zmechanizowanej (brygady pancernej) USA. - 1997 nr 4 (29) s. 152-173, tab.
3.4.
Siły morskie
536. BABICKI STEFAN : Wprowadzenie do matematycznego modelowania
działań bojowych pododdziałów WRE [walki radioelektronicznej] wykonujących zadania radioelektronicznej osłony sił i środków marynarki wojennej. 1997 nr 2 (27) s. 170-178, rys.
537. BIEŻUŃSKI ZBIGNIEW : Główne uwarunkowania dotyczące obrony wybrzeża morskiego. - 1991 nr 4 (5) s. 210-213.
538. BIEŻUŃSKI ZBIGNIEW : Podstawowe pojęcia dotyczące problematyki
obrony wybrzeża morskiego i zachodzące między nimi relacje. - 1991 nr 2 (3) s.
41-45. N
539. JUREK KRZYSZTOF : Zwalczanie małogabarytowych obiektów podwodnych na akwenach morskich. - 1999 nr 3 (36) s. 114-122, rys.
540. JUREK KRZYSZTOF, MARSZAŁKOWSKI JANUSZ : System rozpoznania hydrolokacyjnego Rosji MG-407. - 2000 nr 1 (38) s. 230-239, rys.
541. MRÓZ WŁADYSŁAW : Obrona wybrzeża morskiego : operacja przeciwdesantowa - przeciwdesantowe działania bojowe. - 1994 nr 3 (16) s. 7-29.
69
3.5.
Siły powietrzne
542. ADAMCZYK MIECZYSŁAW : Wybrane problemy dowodzenia siłami
powietrznymi RP [Rzeczypospolitej Polskiej] na tle integracji z NATO. - 2000
nr 2 (39) s. 20-36.
543. BARTOSIEWICZ SŁAWOMIR : Przystosowanie baz lotniczych sił powietrznych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] do zadań obsługowo-remontowych
sił powietrznych NATO. - 1999 nr 1 (34) s. 88-94, rys.
544. CHAMERA MIECZYSŁAW, MAŃKOWSKI ROMUALD : Wsparcie logistyczne wojsk lotniczych i obrony powietrznej. - 1991 nr 4 (5) s. 61-78, rys.,
tab.
545. COMPA TADEUSZ : Koordynacja międzynarodowych i krajowych ćwiczeń sił powietrznych według procedur NATO. - 1999 nr 3 (36) s. 63-69.
546. COMPA TADEUSZ : Narodowe centrum Wspomagania Operacji Lotniczych - ASOC w jednolitym systemie zarządzania ruchem lotniczym. - 1999 nr
2 (35) s. 125-137, rys.
547. DRĄŻCZYK WOJCIECH : "Druga Droga" zapewnienia siłom powietrznym zasobów logistycznych w działaniach sojuszniczych poza obszarem kraju
(Host Nation Support - HNS). - 1999 nr 2 (35) s. 138-149, rys.
548. DRĄŻCZYK WOJCIECH : Funkcje kontraktów miejscowych w logistyce
sił powietrznych NATO. - 1999 nr 4 (37) s. 115-123, tab.
549. DRĄŻCZYK WOJCIECH : Logistyka sił powietrznych w modelu „2012”
SZ RP [Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]. - 2000 nr 4 (41) s. 103-115,
rys.
70
550. DRĄŻCZYK WOJCIECH, MAŃKOWSKI ROMUALD : Operacyjne
wymogi prawnego usankcjonowania organizacji zabezpieczenia logistycznego
SP RP [Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej] w działaniach sojuszniczych. - 2000 nr 1(38) s. 137-149, rys.
551. MAŃKOWSKI ROMUALD : Doskonalenie systemu kierowania procesami zabezpieczenia logistycznego sił powietrznych we współczesnych warunkach pola walki. - 1997 nr 1 (26) s. 188-195.
552. MAŃKOWSKI ROMUALD : Logistyka sił powietrznych w świetle wymogów systemu operacyjnego. - 1999 nr 1 (34) s. 95-106.
553. MAŃKOWSKI ROMUALD : O podstawach teorii logistyki sił powietrznych zdań kilka. - 1998 nr 1 (30) s. 145-151.
554. MAŃKOWSKI ROMUALD : Odwody logistyczne polskich sił powietrznych. - 1995 nr 1 (18) s. 71-82.
555. MAŃKOWSKI ROMUALD : Podstawowe warunki sprawnego funkcjonowania baz materiałowych w rejonach logistycznych SP [Sił Powietrznych]. 2000 nr 3 (40) s. 153-159.
556. MARSZAŁEK MACIEJ : Użycie sił powietrznych w militarnych operacjach innych niż wojna. - 1999 nr 4 (37) s. 37-56, tab.
557. MICHALAK WOJCIECH : Dominacja z powietrza. - 1999 nr 4 (37) s. 921.
558. MICHALAK WOJCIECH : Polskie siły powietrzne w NATO. – 1998 nr 4
(33) s. 9-26, rys.
71
559. ZABŁOCKI EUGENIUSZ : Rola i zadania sił powietrznych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] na tle podstawowych uwarunkowań ich użycia w systemie
obronnym państwa . - 1994 nr 4 (17) s. 92-110, rys.
3.4.1. Lotnictwo wojskowe. Obrona powietrzna
560. ADAMCZYK ANTONI, GROSZEK ZBIGNIEW : Rozpoznanie w obronie powietrznej RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1993 nr 1(10) s. 251-270, rys.,
tab.
561. ADAMCZYK ANTONI, GROSZEK ZBIGNIEW : Wymagania stawiane
współczesnemu systemowi rozpoznania WLOP [Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej] w aspekcie rozwoju ŚNP [środków napadu powietrznego] i taktyki
ich użycia. - 1991 nr 4 (5) s. 101-121, rys., tab.
562. ADAMCZYK MIECZYSŁAW : Analiza i kierunki doskonalenia integracyjnych możliwości podsystemów zautomatyzowanego dowodzenia wojskami
w systemie obrony powietrznej. - 1992 nr 3 (8) s. 42-54, rys.
563. ADAMCZYK MIECZYSŁAW : Analiza systemów informacyjnych w ujęciu czynnościowym, w ramach doskonalenia podsystemu radiolokacyjnego w
procesie dowodzenia wojskami obrony powietrznej. - 1997 nr 2 (27) s. 152-168,
rys.
564. ADAMCZYK MIECZYSŁAW : Doskonalenie podsystemu rozpoznania
radiolokacyjnego wojsk obrony powietrznej. - 1999 nr 1(34) s. 107-120.
565. ADAMCZYK MIECZYSŁAW : Wybrane metody analizy systemów informacyjnych kierowania - pod kątem doskonalenia dowodzenia wojskami
obrony powietrznej. - 1997 nr 1 (26) s. 157-175, rys.
72
566. ADAMCZYK MIECZYSŁAW, MAKOWSKI PIOTR : Analiza wymagań
dotyczących parametrów informacji w procesie radiolokacyjnego zabezpieczenia działań bojowych pułku lotnictwa myśliwskiego. - 1991 nr 4 (5) s. 143-154,
rys.
567. BOBKOWSKI ANDRZEJ : Współdziałanie lotnictwa myśliwskiego oraz
naziemnych sił i środków w systemie OP [obrony powietrznej]. - 1991 nr 4 (5)
s. 155-167.
568. BOBKOWSKI ANDRZEJ : Współdziałanie w obronie powietrznej. - 1993
nr 1 (10) s. 285-302, rys.
569. BORODZIUK ZDZISŁAW : Transport samochodowy w wojennym systemie logistycznym wojsk lotniczych i obrony powietrznej. - 1998 nr 4 (33) s.
119-128.
570. CHAMERA MIECZYSŁAW : Wybrane problemy zabezpieczenia tyłowego działań bojowych lotnictwa w świetle uwarunkowań restrukturyzacyjnych i
doktryny obronnej. - 1991 nr 1 (2) s. 87-95. N
571. COMPA TADEUSZ : Tendencje rozwojowe systemów łączności, nawigacji, kontroli ruchu lotniczego i ich wpływ na wykorzystanie przestrzeni powietrznej przez lotnictwo wojskowe. - 2000 nr 1 (38) s. 81-93, rys.
572. DOMASZEWSKI JAN KRZYSZTOF : Powszechna obrona powietrzna
RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1993 nr 4 (13) s. 141-152.
573. GOZDECKI CZESŁAW : Kierunki doskonalenia i rozwoju wojsk obrony
przeciwlotniczej. - 1991 nr 1 (2) s. 68-76. N.
574. JEMIOŁO TADEUSZ : Przesłanki budowy jednolitego systemu obrony
powietrznej. - 1991 nr 1 (2) s.5-10, rys., tab. N.
73
575. KOMAREK JAROSLAV : Możliwości analizy ilościowej systemu zaopatrywania lotnictwa. Tłum. Zbigniew Sabak. - 1993 nr 2 (11) s. 264-274, rys.
576. KOWALEWSKI MARIAN, ZDRODOWSKI BOGDAN : Koncepcja modelu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. - 1991 nr 3 (4) s. 114-128,
rys.
577. LISOWSKI GRZEGORZ : Dlaczego pułkom śmigłowców bojowych potrzeby są pododdziały logistyczne? - 1998 nr 1 (30) s. 152-160, rys.
578. LISOWSKI GRZEGORZ : Zabezpieczenie materiałowe pułku śmigłowców bojowych lotnictwa wojsk lądowych z wykorzystaniem rejonów logistycznych. - 1998. Cz.1. - nr 3 (32) s. 174-192, rys., tab.
579. LISOWSKI GRZEGORZ : Zaopatrywanie pułków śmigłowców w lotnicze
środki bojowe i paliwa lotnicze. - 1998. Cz.2. - nr 4 (33) s. 129-144, rys.
580. MACHURA JERZY : Operacyjne i taktyczne konsekwencje połączenia
wojsk lotniczych z wojskami OPK [Obrony Powietrznej Kraju]. - 1991 nr 1 (2)
s. 59-67. N
581. MACHURA JERZY : Wojska lotnicze i obrony powietrznej w systemie
obrony Rzeczypospolitej Polskiej. - 1991 nr 4 (5) s. 30-47, rys.
582. MACHURA JERZY : Zawiłe drogi rozwoju obrony powietrznej RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1991 nr 2 (3) s. 169-176. N
583. MAŃKOWSKI ROMUALD : Koncepcja wsparcia logistycznego śmigłowców transportowych w działaniach wojsk manewrowych. - 1993 nr 3 (12)
s. 161-166.
74
584. MAŃKOWSKI ROMUALD : Logistyka wojsk lotniczych i obrony powietrznej a zasady sztuki operacyjnej. - 1994 nr 3 (16) s. 61-79.
585. MAŃKOWSKI ROMUALD : Lotnictwo transportowe w operacji obronnej
na obszarze kraju. - 1992 nr 4 (9) s. 172-201, rys., tab.
586. MAŃKOWSKI ROMUALD : Organizacja obrony baz lotniczych - ważnym zadaniem wojsk lotniczych i obrony powietrznej. - 1993 nr 2 (11) s. 124127.
587. MAŃKOWSKI ROMUALD : Zabezpieczenie inżynieryjno-saperskie w
jednostkach lotniczych WLOP [Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej]. 1995 nr 3 (20) s. 114-120.
588. MAŃKOWSKI ROMUALD : Wpływ warunków fizycznogeograficznych
kraju oraz oddziaływania przeciwnika na wsparcie logistyczne wojsk lotniczych
i obrony powietrznej w działaniach obronnych. - 1992 nr 2 (7) s. 47-50
589. MAŃKOWSKI ROMUALD : Wybrane zagadnienia kierowania wsparciem
logistycznym wojsk lotniczych i obrony powietrznej. - 1993 nr 1 (10) s. 322329.
590. MAŃKOWSKI ROMUALD : Zabezpieczenie logistyczne śmigłowców
dywizji kawalerii powietrznej w działaniach bojowych. - 1995 nr 2 (19) s. 116127, rys., tab.
591. MAŃKOWSKI ROMUALD : Zabezpieczenie materiałowe lotnictwa sił
powietrznych na przyszłym polu walki. - 1995 nr 4 (21) s. 147-158, rys.
592. MAŃKOWSKI ROMUALD : Zasady zabezpieczenia logistycznego lotnictwa wojskowego państw NATO. - 1998 nr 2 (31) s. 114-121.
75
593. MARSZAŁEK MACIEJ : Definiowanie i podział możliwości bojowych
wojsk obrony powietrznej. - 1998 nr 3 (32) s. 108-121, rys.
594. MAŚLAK ZDZISŁAW : Zabezpieczenie informacyjne lotnictwa myśliwskiego RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w zintegrowanej obronie powietrznej
NATO. - 2000 nr 1 (38) s. 94-104, rys.
595. MICHALAK WOJCIECH : Lotnictwo głównym środkiem aktywizacji
współczesnej obrony. - 1991 nr 2 (3) s. 1-21, tab. N
596. MICHALAK WOJCIECH : Wsparcie lotnicze i inne zadania korpusu lotniczego w operacjach obronnych. - 1991 nr 4 (5) s. 79-85.
597. MIODEK STANISŁAW, KURIATA RYSZARD : Kierunki rozwoju naziemnych środków rażenia obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i koncepcja ich użycia. - 1993 nr 1 (10) s. 225-250, rys.
598. POKRUSZYŃSKI WITOLD : Obronna operacja powietrzna – jako cel i
sposób realizacji obrony powietrznej RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1991 nr
3 (4) s. 109-113.
599. POKRUSZYŃKI WITOLD, ZABŁOCKI EUGENIUSZ : Współczesna
obrona powietrzna. - 1991 nr 1 (2) s. 48-58. N
600. RĘKAS STEFAN : Systemy uzbrojenia WLOP [Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej], ich możliwości i uwarunkowania użycia. - 1991 nr 4 (5) s. 86100, tab.
601. SILLER JÓZEF : Prognozowanie strat środków obrony przeciwlotniczej.
Tłum. Zbigniew Sabak. - 1993 nr 4 (13) s. 161-169, rys., tab.
602. SUCHORA STEFAN : Śmigłowce szturmowe w operacjach obronnych. 1991 nr 4 (5) s. 122-133, rys.
76
603. ŚWIĄTNICKI WACŁAW : O dowodzeniu wojskami lotniczymi i obrony
powietrznej. - 1991 nr 4 (5) s. 48-60, rys.
604. ŚWIĄTNICKI WACŁAW, ŚWIĄTNICKI ZBIGNIEW : Quo vadis obrono
powietrzna? - 1993 nr 3 (12) s. 33-41, rys.
605. ZABŁOCKI EUGENIUSZ : System obrony powietrznej Rzeczypospolitej
Polskiej. - 1991 nr 4 (5) s. 18-29, rys.
606. ZAJAS STANISŁAW : Integracja polskiego lotnictwa bojowego z lotnictwem taktycznym NATO. - 1999 nr 4 (37) s. 23-36, rys.
607. ZAJAS STANISŁAW : Wsparcie obrony powietrznej. - 1993 nr 1 (10) s.
271-284, rys.
608. ZDRODOWSKI BOGDAN : Podstawy teorii współczesnej obrony powietrznej. - 1993 nr 1 (10) s. 204-224, rys.
3.5.
Wojska szybkiego reagowania
609. KUCZMAŃSKI ZBIGNIEW, KWIASOWSKI ZBIGNIEW : Rozwój działań powietrzno-lądowych. - 1998 nr 1 (30) s. 111-122, zał.
610. MOTACKI KRZYSZTOF : Powstanie i rozwój sił szybkiego reagowania. 1994. Cz.1. - nr 2 (15) s. 51-64, tab.
Cz.2. - nr 3 (16) s. 191-204, tab.
611. OGRODOWCZYK WŁODZIMIERZ : Kawaleria powietrzna - konsekwencją potrzeby zwiększenia ruchliwości wojsk lądowych. - 1995 nr 4 (21) s.
111-122.
77
612. PODKOWSKI ANDRZEJ, JASIUKIEWICZ GRZEGORZ : Kawaleria
powietrzna i pancerna armii Stanów Zjednoczonych : (wybrane zagadnienia). 1995 nr 2 (19) s. 201-221, schem.
3.6.
Wojska specjalnego przeznaczenia
613. JAŁOSZYŃSKI KUBA : Bliskowschodni proces pokojowy a terroryzm
palestyński. - 2000 nr 3 (40) s. 295-301.
614. JAŁOSZYŃSKI KUBA : Działania militarne Izraela w walce z terroryzmem. - 1999 nr 2 (35) s. 203-211.
615. JAŁOSZYŃSKI KUBA : Izraelskie pododdziały antyterrorystyczne. - 1999
nr 1 (34) s. 167-174.
616. JAŁOSZYŃSKI KUBA : Pojęcie taktyki antyterrorystycznej - pożądane
cechy psychiczne żołnierza pododdziału antyterrorystycznego według poglądów
amerykańskich. - 2000 nr 4 (41) s. 233-240.
617. JAŁOSZYŃSKI KUBA : Terroryzm a wojsko. - 2000 nr 2 (39) s. 188-198,
fot.
618. JAŁOSZYŃSKI KUBA : Współczesny islamski terroryzm antyizraelski. 2000 nr 1 (38) s. 250-248.
619. KACZMAREK JULIAN : Bezpieczeństwo Europy a fundamentalizm islamski. - 1999 nr 3 (36) s. 9-18.
620. MALISZEWSKI WOJCIECH : Siły działań specjalnych USA - strategiczne uzasadnienie koncepcji użycia, ich cechy i właściwości. - 1994 nr 3 (16) s.
154-164, rys.
78
IV.
SZTUKA WOJENNA
1. SZTUKA WOJENNA. ZASADY
621. BUJAK ANDRZEJ : Teren na współczesnym polu walki. - 1998 nr 2 (31)
s. 92-104, rys.
622. GROSKREJC JERZY : Walka zbrojna jako przedmiot poznania. - 1999 nr
2 (35) s. 212-231, rys.
623. KACZMAREK WALDEMAR : Istota i cel współczesnego natarcia. Cz. 1. - 1998 nr 4 (33) s. 96-111, rys.
Cz. 2. - 1999 nr 1 (34) s. 21-32, rys. kolor.
Cz. 3. - 1999 nr 2 (35) s. 45-65, rys. kolor.
624. KOZIEJ STANISŁAW : Czynniki walki zbrojnej. - 1993 nr 4 (13) s. 5762, rys.
625. NOŻKO KAZIMIERZ : Niepowtarzalny charakter sztuki wojennej Wojska
Polskiego. - 1997 nr 1 (26) s. 30-54, rys.
626. NOŻKO KAZIMIERZ : Zaskoczenie i wykorzystanie jego skutków w operacji i walce. - 1995 nr 3 (20) s. 84-104, rys.
627. PAWŁOWSKI JACEK : Pojęcie i istota przeciwnatarcia. - 1993 nr 2 (11)
s. 170-177.
628. SABAK ZBIGNIEW : Rozważania o działaniach nieregularnych. - 1993 nr
2 (11) s. 178-187, rys.
629. SZYDŁOWSKI ADAM : Psychologiczne podłoże maskowania. - 1996 nr
4 (25) s. 165-184, rys.
79
630. ŚCIBIOREK ZBIGNIEW : Pole walki 2000. - 1994 nr 4 (17) s. 43-58.
631. WRÓBLEWSKI RYSZARD : Teoria sztuki wojennej a strategia wojskowa
: (zarys problemu wzajemnych relacji). - 1996 nr 3 (24) s. 11-31, rys., tab.
632. WYSZCZELSKI LECH : Geneza wojen oraz teoretyczne uzasadnienie potrzeby ich prowadzenia. - 1994 nr 4 (17) s. 190-210.
633. ZUBEK JÓZEF : Potencjał walki niezbrojnej. - 1991 nr 2 (3) s. 229-232. N
1.1.
Strategia wojenna
634. BALCEROWICZ BOLESŁAW : Strategia. Kwestie nie tylko terminologiczne : (wykład dla oficerów Sztabu Generalnego WP - marzec 1996). - 1997
nr 1 (26) s. 7-20, rys.
635. BALCEROWICZ BOLESŁAW : Strategia obronna państwa średniej wielkości. - 1994 nr 4 (17) s. 19-32, rys..
636. CIBOROWSKI LEOPOLD : Zmiany w założeniach strategii wojennej
NATO w latach dziewięćdziesiątych oraz w poglądach na prowadzenie ćwiczeń.
- 1993 nr 4 (13) s. 170-175.
637. DORACZYŃSKA ANNA, POMYKAŁA EDWARD : Strategia obrony
USA. -1994 nr 3 (16) s. 165-176.
638. KOMAŃSKI ALEKSANDER : Wybrane problemy założeń polskiej strategii obronnej. - 1992 nr 3 (8) s. 12-18, zał.
639. KONIECZNY KRZYSZTOF : Zabezpieczenie techniczne strategicznej
operacji obronnej. - 1997 nr 2 (27) s. 70-79, rys., tab.
80
640. ŁEPKOWSKI WOJCIECH : Strategia wojskowa. - 1990 nr 1 (1) s. 149159, rys.
641. ŁEPKOWSKI WOJCIECH : Wybrane problemy z zakresu strategii Rzeczypospolitej Polskiej. - 1991 nr 3 (4) s. 85-89.
642. MENKISZAK MAREK : O potrzebie strategii państwowej dla Polski. 1995 nr 2 (19) s. 24-40.
643. MENKISZAK MAREK : Studia strategiczne na świecie i w Polsce (aspekt
instytucjonalny). - 1995 nr 4 (21) s. 9-25.
644. MUCHA LONGIN : Wpływ nowych środków walki zbrojnej na zmiany w
taktyce i strategii wojskowej. - 1993 nr 4 (13) s. 63-73.
645. OLSZEWSKI RYSZARD : Badanie aspektów odstraszania militarnego
Polski. - 1996 nr 3 (24) s. 48-55, rys.
646. OLSZEWSKI RYSZARD : Broń jądrowa - głównym czynnikiem współczesnego odstraszania militarnego. - 1996 nr 1 (22) s. 48-59, rys.
647. OLSZEWSKI RYSZARD : Odstraszanie militarne, jego istota i uwarunkowania. - 1995 nr 4 (21) s. 100-110, rys.
648. OLSZEWSKI RYSZARD : Odstraszanie militarne w strategii obronnej
Rzeczypospolitej Polskiej. - 1996 nr 2 (23) s. 28-38, rys.
649. PICKERT HERWIG : Strategia NATO. Tłum. z niem. Mariusz Wiatr. 1993 nr 2 (11) s. 235-245.
650. RUTKOWSKI CEZARY : Strategiczne wyznaczniki i uwarunkowania sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu. -1997 nr 1 (26) s. 93-112, rys., tab.
81
651. SABAK ZBIGNIEW : Definiowanie strategii. - 1998 nr 1 (30) s. 28-37.
652. SABAK ZBIGNIEW : Strategia wojskowa Republiki Czeskiej. - 1997 nr 1
(26) s. 147-156.
653. ŚCIBIOREK ZBIGNIEW : O strategii wojennej uwag kilka. - 1991 nr 3 (4)
s. 90-97.
1.2.
Sztuka operacyjna
654. BUJAK ANDRZEJ : Wpływ przeszkód wodnych na działania wojsk. 1998 nr 3 (32) s. 161-173, rys., tab.
655. CZUPRYŃSKI ANDRZEJ : Determinanty przegrupowania. - 1997 nr 4
(29) s. 122-136, rys.
656. CZUPRYŃSKI ANDRZEJ : Prowadzenie operacji obronnej. - 1998 nr 1
(30) s. 94-110, rys., tab.
657. CZUPRYŃSKI ANDRZEJ : System marszu. - 2000 nr 2 (39) s. 37-48, rys.
658. DOMAŃSKI BENEDYKT : Możliwości i sposoby maskowania operacyjnego w operacji obronnej. - 1993 nr 1 (10) s. 190-203.
659. JARECKI CZESŁAW : Przewaga ogniowa warunkiem powodzenia działań zaczepnych. - 1993 nr 4 (13) s. 111-129, rys., tab.
660. KACZMAREK JULIAN : Współczesne operacje wojskowe. – 1998 nr 3
(32) s. 97-107.
82
661. KOZIEJ STANISŁAW : Polska sztuka operacyjna wojsk lądowych u progu lat dziewięćdziesiątych. – 1990 nr 1 (1) s. 160-177, rys.
662. MOTACKI KRZYSZTOF : Planowanie i organizowanie operacji pokojowych według poglądów NATO.- 1998 nr 4 (33) s. 170-177.
663. MRÓZ WŁADYSŁAW : Przygotowanie operacji (walki). - 1991 nr 4 (5) s.
173-193, tab., zał.
664. MRÓZ WŁADYSŁAW : Walka (bitwa) spotkaniowa w działaniach obronnych. 1992 nr 2 (7) s. 137-149.
665. MRÓZ WŁADYSŁAW : Zwalczanie operacyjnych i taktycznych odwodów (drugich rzutów) przeciwnika. - 1993 nr 4 (13) s. 97-110.
666. NĚMEC PETR : Nowe poglądy na działania pozorne. Tłum. Zbigniew Sabak. - 1993 nr 3 (12) s. 81-90.
667. NOŻKO KAZIMIERZ : Właściwości operacji (działań) obronnozaczepnej. - 1994 nr 1 (14) s. 81-111, rys., tab.
668. PAWŁOWSKI JACEK : Wybrane problemy przygotowania i prowadzenia
operacji obronnej w terenie lesisto-jeziornym. - 1991 nr 2 (3) s. 22-32. N
669. PIOTROWSKI SYLWESTER : Działania desantowo-szturmowe. - 1991 nr
2 (3) s. 46-56, rys. N
670. SIKORSKI BOLESŁAW : Działania w głębi ugrupowania przeciwnika
podczas operacji obronnej. - 1997 nr 3 (28) s. 115-122, rys.
671. SIKORSKI BOLESŁAW : „Przemieszczanie” czy przegrupowanie? - 1997
nr 2 (27) s. 179-189,rys.
83
672. SKOBEL WACŁAW : Działania nieregularne. - 1993 nr 3 (12) s. 72-80.
673. SOLARZ JAROSŁAW : Zasady użycia środków dymnych w działaniach
bojowych. - 2000 nr 3 (40) s. 105-125.
674. ŚCIBIOREK ZBIGNIEW : Właściwości obrony rzek granicznych. - 1993
nr 1 (10) s. 139-150.
675. ŚCIBIOREK ZBIGNIEW, KAŁUŻNY KRZYSZTOF : Wybrane problemy
działań nieregularnych. - 1993 nr 3 (12) s. 59-71, rys.
676. WIECZOREK STANISŁAW : Specyfika ruchu drogowego kolumn wojskowych podczas zmasowanych przegrupowań. - 1997 nr 1 (26) s. 124-129, rys.
677. ZIELIŃSKI JERZY : Współczesna polska sztuka operacyjna. - 1994 nr 4
(17) s. 59-71, rys.
1.3.
Taktyka
678. BUJAK ANDRZEJ : Działania bojowe w warunkach ograniczonej widoczności. - 1999 nr 4 (37) s. 72-85, rys., tab.
679. BUJAK ANDRZEJ : Działania bojowe w warunkach zimowych. - 2000 nr
1 (38) s. 54-65, rys., tab.
680. BUJAK ANDRZEJ : Środowisko walki jako determinant działań bojowych. - 2000 nr 4 (41) s. 45-56, rys.
681. BUJAK ANDRZEJ : Teren zabudowany i jego wpływ na działania bojowe.- 2000 nr 2 (39) s. 108-120.
84
682. CZAJKA KRZYSZTOF : Podstawowe problemy realizacji wsparcia bezpośredniego. - 1996 nr 4 (25) s. 93-111, rys.
683. HAUZER WŁODZIMIERZ : Dylematy obrony na szczeblu taktycznym. 1993 nr 2 (11) s. 56-76, rys.
684. HUZARSKI MICHAŁ : Niektóre kierunki zmian w obronie lat dziewięćdziesiątych, organizowanej na szczeblu taktycznym. - 1991 nr 2 (3) s. 33-40. N.
685. ŁABĘDZKI JÓZEF : Normy taktyczne? - 1994 nr 2 (15) s. 86-91.
686. MRÓZ WŁADYSŁAW : Drugi rzut - odwód w obronie. - 1992 nr 3 (8) s.
99-111.
687. MRÓZ WŁADYSŁAW : Kontratak - przeciwuderzenie podczas obrony. 1992 nr 4 (9) s. 229-244.
688. MRÓZ WŁADYSŁAW : Okrążenie - przyparcie wojsk w obronie. 1993 nr
3 (12) s. 42-58.
689. RUTKOWSKI ZBIGNIEW : Zwalczanie taktycznych desantów powietrznych w obronie dywizji zmechanizowanej. - 1993 nr 4 (13) s. 130-140, rys.
690. SIKORSKI BOLESŁAW : Geneza walki z desantami powietrznymi. 1997 nr 4 (29) s. 113-121.
691. SIKORSKI BOLESŁAW : Potrzeby użycia lotnictwa wojsk lądowych do
walki z desantami powietrznymi. - 1997 nr 1 (26) s. 113-123, rys.
692. SIKORSKI BOLESŁAW : Taktyczne desanty powietrzne. - 1994 nr 2 (15)
s. 38-50, rys.
85
693. SIKORSKI BOLESŁAW : Walka z desantami powietrznymi - odwód powietrznoszturmowy. - 1991 nr 4 (5) s. 214-226, rys., zał.
694. SIKORSKI BOLESŁAW : Walka z desantami powietrznymi : doświadczenia i wnioski. - 1994 nr 4 (17) s. 135-156, rys.
695. SIKORSKI KAZIMIERZ : Nowe aspekty oceny możliwości bojowych
zgrupowań wojskowych. - 1991 nr 2 (3) s. 65-74, rys., tab. N
696. TOMASZEWSKI ADAM, JARECKI CZESŁAW, WIĘCEK JAN : Obrona przeciwpancerna (potrzeby, możliwości, kierunki rozwoju). - 1994 nr 2 (15)
s. 20-37, rys., tab.
697. ZAWADZKI STANISŁAW : Nowe ośrodki formowania związków taktycznych (jednostek wojskowych). - 1991 nr 2 (3) s. 212-216. N
698. ZIELIŃSKI JERZY : Problemy współczesnej taktyki. - 1990 nr 1 (1) s.
178-184.
2. DOWODZENIE
699. ADAMCZYK MIECZYSŁAW : Wartość informacji radiolokacyjnej a dowodzenie obroną powietrzną. - 1994 nr 3 (16) s. 45-60, rys.
700. BORKOWSKI JAN : Kompetencje menedżerskie dowódcy. - 2000 nr 2
(39) s. 121-129.
701. BRYK ZENON : Wybrane problemy dowodzenia. - 1992 nr 3 (8) dodatek
s. 32-36.
86
702. DUNKEL WINFRIED : Czy koncepcja wewnętrznego dowodzenia niemieckiej Bundeswehry może służyć jako wzór dla sił zbrojnych państw Europy
Środkowej, Wschodniej i Południowej ? Tłum. z niem. Leszek Oleksyn. – 1995
nr 1 (18) s. 141-149.
703. DYRDA MIROSŁAW : Elementy modelu dowodzenia. - 1993 nr 4 (13) s.
231-236, rys.
704. FEDRAU LESZEK : Wspomaganie dowódcy w podejmowaniu decyzji
przez usprawnienie procesu planowania techniką komputerową. - 1992 nr 3 (8)
s. 67-75, rys.
705. FICOŃ KRZYSZTOF : Zastosowanie systemów eksperckich w zautomatyzowanych systemach dowodzenia. - 1999 nr 1 (34) s. 175-193, rys.
706. FLANEK CZESŁAW : Wspomaganie dowodzenia w systemie OPL [obrony przeciwlotniczej] wojsk operacyjnych. - 1992 nr 2 (7) s. 204-208.
707. FRANKOWSKI MAREK : Socjotechniki w dowodzeniu. - 1996 nr 4 (25)
s. 209-221, rys.
708. GĘBALA ANDRZEJ : Model dowodzenia obroną przeciwlotniczą podczas osiągania gotowości bojowej do walki. - 1992 nr 2 (7) s. 193-203, rys.
709. GÓRSKI PAWEŁ : Koncepcja zintegrowanego dowództwa jednostek logistycznych związku taktycznego. – 2000.Cz. 1. - nr 1 (38) s. 150-163, rys.
Cz. 2. - nr 4 (41) s. 90-102, rys.
710. GÓRSKI PAWEŁ : Organizacja i funkcjonowanie tyłowego stanowiska
dowodzenia na szczeblu taktycznym w armiach głównych państw NATO. 1998 nr 4 (33) s. 187-208, rys.
87
711. KONIECZNY KRZYSZTOF, SMÓLSKI WIESŁAW : Ogólna charakterystyka procesu planowania działań. - 2000 nr 1 (38) s. 30-53, rys., zał.
712. LEPKA STANISŁAW : System dowodzenia siłami zbrojnymi RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 37-47, zał.
713. MARCINKOWSKI BRONISŁAW : Modelowanie procesów decyzyjnych
prowadzenia zakłóceń radiolokacyjnych z wykorzystaniem zautomatyzowanego
systemu dowodzenia. - 1993 nr 3 (12) s. 126-138, rys.
714. MISZCZAK ROBERT : Rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i dowodzenie. - 1999 nr 4 (37) s. 107-114, rys.
715. MRÓZ WŁADYSŁAW : O dywizyjnym systemie kierowania - dyskusyjnie. - 1991 nr 2 (3) s. 148-168, zał. N
716. MRÓZ WŁADYSŁAW : Usprawnianie funkcjonowania wojskowych organów kierowania. - 1994 nr 2 (15) s. 140-160.
717. MUTWICKI WIESŁAW : Model procesu decyzyjnego szefa logistyki. 1995 nr 1 (18) s. 83-100, rys., tabl.
718. NOWAK EDWARD : Doskonalenie intuicji w procesie podejmowania decyzji. - 2000 nr 3 (40) s. 192-212, tab.
719. NOWAK EUGENIUSZ : Ograniczona racjonalność decyzji wojskowych
(na przykładzie wojsk OP [obrony powietrznej]). - 1993 nr 2 (11) s. 158-169
rys., tab.
720. NOWAK EUGENIUSZ : Sztuka czy umiejętność podejmowania decyzji. 1993 nr 1 (10) s. 113-120, rys.
88
721. PIOTROWSKI SYLWESTER : Decyzja dowódcy. - 1991 nr 4 (5) s. 195203.
722. PIOTROWSKI SYLWESTER : Dowodzenie w operacji i walce. - 1992 nr
3 (8) dodatek s. 48-54.
723. PIOTROWSKI SYLWESTER : Próba uporządkowania metod i technik
dowodzenia. - 1993 nr 2 (11) s. 140-157, tab.
724. PIOTROWSKI SYLWESTER : Sztuka dowodzenia operacyjnego i taktycznego w warunkach prowadzenia wojny na terytorium kraju. Cz. 1. - 1992 nr 3 (8) s. 28-41.
Cz. 2. - 1992 nr 4 (9) s. 213-228.
Cz. 3. – 1993 nr 1 (10) s. 100-112.
725. RUTKOWSKI CEZARY : Nieprzewidywalność sytuacji i jej skutki w zarządzaniu strategicznym. - 1996 nr 1 (22) s. 60-72, rys.
726. RUTKOWSKI CEZARY : Zarządzanie strategiczne siłami zbrojnymi (wybrane problemy). - 1996 nr 2 (23) s. 39-56, rys., tab.
727. SACZONEK WŁADYSŁAW : Zastosowanie informatyki w systemach
dowodzenia. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 66-71, rys.
728. SIENKIEWICZ PIOTR : Człowiek i technika w nowoczesnych systemach
dowodzenia. - 1992 nr 3 (8) s. 19-27.
729. SIENKIEWICZ PIOTR : Poszukiwanie modelu decydenta. - 1993 nr 4 (13)
s. 217-230.
730. SIENKIEWICZ PIOTR, WIŚNIEWSKI ANDRZEJ : Struktura modelu
systemu wspomagania zarządzania konfliktami zbrojnymi. - 1996 nr 2 (23) s.
57-66, rys., tab.
89
731. SMYK STANISŁAW : Algorytmizacja procesu decyzyjnego zespołu zabezpieczenia technicznego centrum zabezpieczenia działań stanowiska dowodzenia dywizji. - 2000 nr 4 (41) s. 79-89, rys.
732. TARASIUK BOGDAN : Usprawnianie systemu dowodzenia związku taktycznego. - 1993 nr 2 (11) s. 83-91, tab.
733. TARASIUK BOGDAN : Zautomatyzowane systemy dowodzenia w wojnie
nad Zatoką Perską. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 85-90.
734. WAJDA ANDRZEJ : Anatomia rozkazów okolicznościowych. - 1994 nr 2
(15) s. 276-293.
735. WAJDA ANDRZEJ : O polskim słownictwie wojskowym. 1993 Cz. 1. - nr 3 (12) s. 283-293.
736. WAJDA ANDRZEJ : Polskie słownictwo wojskowe. 1993 Cz. 2. - nr 4 (13) s. 288-297.
737. ZABŁOCKI EUGENIUSZ : Wybrane problemy dowodzenia siłami zbrojnymi. - 1992 nr 3 (8) dodatek s. 24-26.
738. ZIÓŁKOWSKI LESZEK : Udział dowódcy artylerii w procesie dowodzenia dowódcy dywizji (brygady). - 2000 nr 2 (39) s. 130-160, rys., tab., zał.
90
2. WALKA INFORMACYJNA
739. ADAMCZYK MIECZYSŁAW : Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych na tle ochrony informacji. - 2000 nr 4 (41)
s. 129-143.
740. BABICKI STEFAN : Matematyczne podstawy oceny efektywności walki
radioelektronicznej (WRE). - 1997 nr 3 (28) s. 141-159, rys.
741. CZERWIŃSKI JANUSZ : Współczesne formy walki informacyjnej. - 1999
nr 1 (34) s. 33-44, rys.
742. DUBRAWSKI ZBIGNIEW : Walka radioelektroniczna w systemie OP
[obrony powietrznej]. - 1991 nr 4 (5) s. 168-172.
743. FRANKOWSKI MAREK : Socjotechniki w warunkach wojny w systemach totalitarnych. - 1995 nr 1 (18) s. 238-250.
744. JANCZAK JÓZEF : Walka radioelektroniczna w nowych uwarunkowaniach polityczno-militarnych SZ RP [Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]. - 2000 nr 1 (38) s. 66-80, rys., zał.
745. KRUSZYŃSKI MARIAN : Podstawowe zadania obrony radioelektronicznej w walkach i operacjach obronnych prowadzonych na obszarze kraju. - 1992
nr 3 (8) s. 132-138.
746. KRUSZYŃSKI MARIAN : Praca organów rozpoznania i walki radioelektronicznej w zintegrowanym systemie sztabu ogólnowojskowego. - 1993 nr 2
(11) s. 92-102, zał.
747. KRUSZYŃSKI MARIAN : Wybrane problemy planowania walki radioelektronicznej w sztabie dywizji, w świetle przewidywanej restrukturyzacji : (artykuł dyskusyjny). - 1991 nr 2 (3) s. 177-188, schem. N
91
748. MAGNUCKI ZBIGNIEW : Walka radioelektroniczna na tle obszarów
funkcjonalnych pola walki. - 1991 nr 2 (3) s. 75-83, schem. N
749. NOWACKI GABRIEL : Niemieckie poglądy na walkę informacyjną. 2000 nr 3 (40) s. 255-263, rys., tab.
750. NOWACKI GABRIEL : Pojęcie walki informacyjnej. - 1997 nr 3 (28) s.
123-1140, rys., tab.
751. NOWACKI GABRIEL : Wpływ walki informacyjnej na walkę zbrojną. 1997 nr 4 (29) s. 102-112, rys.
752. NOWACKI GABRIEL : Współczesne formy walki informacyjnej. [Polemika z artykułem Janusza Czerwińskiego pt. „Współczesne formy walki informacyjnej, Zeszyty Naukowe AON 1999 nr 1]. - 2000 nr 2 (39) s. 317-321,
753. PODKOWSKI ANDRZEJ : Działania propagandowe i psychologiczne w
armii niemieckiej : historia i teraźniejszość. - 2000 nr 2 (39) s. 199-214, rys.
3.1. Rozpoznanie wojskowe
754. CIBOROWSKI LEOPOLD : Rola rozpoznania i walki radioelektronicznej
w militarnej obronie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. - 1992 nr 4 (9) s. 81-96,
rys., tab.
755. HORAK OLDŘICH : Jakie zadania należałoby postawić rozpoznaniu wojskowemu. Tłum. Piotr Woźniak. - 1994 nr 2 (15) s. 78-85.
756. HORAK OLDŘICH : Możliwości rozpoznania wojskowego reorganizowanego ZT [związku taktycznego].Tłum. Piotr Woźniak. - 1995 nr 2 (19) s. 188200, rys., tab.
92
757. HORAK OLDŘICH : Rozpoznanie w obronie. Tłum. z ang. Adam Zieliński. - 1993 nr 2 (11) s. 246-252, rys., tab.
758. KWEĆKA ROMAN : Operacje rozpoznawcze.Cz. 1 : Informacja w walce zbrojnej. - 1999 nr 2 (35) s. 66-77, rys.
Cz. 2 : Kierunki rozwoju operacji XXI wieku. - 2000 nr 2 (39) s. 49-60.
759. ŁOKOCIEJEWSKI MARIAN : Ogólne założenia rozpoznania wojskowego. - 1996 nr 4 (25) s. 129-153, rys.
760. ŁOKOCIEJEWSKI MARIAN : Wybrane problemy rozpoznania wojskowego na taktycznych i operacyjnych szczeblach wojsk lądowych. - 1993 nr 1
(10) s. 130-138.
761. PODKOWSKI ANDRZEJ, KISER KLAUS-PETER : Rozpoznanie w wybranych armiach świata. - 1996 nr 4 (25) s. 154-164.
762. PODKOWSKI ANDRZEJ, ZUBALIK ZBYNEK, KJAER KARSTEN :
Rozpoznanie taktyczne w wybranych armiach obcych. - 1997 nr 2 (27) s. 124136.
763. WRZOSEK MAREK : Strefy walki i rozpoznania. - 1998 nr 3 (32) s. 142160, rys., tab.
764. WRZOSEK MAREK : Z informacją rozpoznawczą do NATO. - 1996 nr 3
(24) s. 94-109.
3. SZKOLENIE WOJSKOWE
765. BILSKI JERZY : Analiza czynników obniżających efektywność szkolenia
specjalistycznego podchorążych WSOSP [Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych]. - 1998 nr 3 (32) s. 232-246, rys., tab.
93
766. BRZOSTEK WALDEMAR : Informatyka w ćwiczeniach dowódczosztabowych. - 1993 nr 1 (10) s. 43-53, rys.
767. BRZOSTEK WALDEMAR : Zastosowanie symulacji i gier komputerowych do rozwiązywania problemów operacyjnych podczas ćwiczeń dowódczosztabowych. - 1991 nr 1 (2) s. 133-137. N
768. GROSKREJC JERZY : Specyfika wykorzystania środków kultury fizycznej w przygotowaniu obronnym żołnierzy formacji lądowych Wojska Polskiego. - 1998 nr 1 (30) s. 242-251, rys.
769. GROSKREJC JERZY : Sprawność fizyczna kadry nie tylko w aspekcie
funkcjonalności zawodowej. - 1997 nr 3 (28) s. 245-252.
770. GROSKREJC JERZY : Wpływ ćwiczeń fizycznych na kształtowanie odporności psychofizycznej oficerów. - 1995 nr 4 (21) s. 237-247, rys.
771. JANICKI ANDRZEJ : Kierunki doskonalenia systemu szkolenia operacyjno-taktycznego WLOP [Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej]. - 1991 nr 4
(5) s. 134-142, rys., tab.
772. KALIŃSKI MIROSŁAW : Edukacja wojskowa w NATO. - 2000 nr 3 (40)
s. 241-254.
773. KLIMKIEWICZ ZBIGNIEW : Model działań bojowych lotnictwa w komputerowej grze wojennej szczebla taktycznego. - 1993 nr 1(10) s. 54-70, rys.,
tab.
774. KLIMKIEWICZ ZBIGNIEW, ZDZIARSKA-BĄK ANNA : Model symulacyjny działań bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej. - 1993 nr 2 (11) s.
196-210, tab.
94
775. KNETKI JAN, WRZOSEK MAREK : Ćwiczenie 1 Korpusu niemieckoholenderskiego "Agile Sword". - 1997 nr 4 (29) s. 137-151, rys.
776. KUCHARSKI MAREK : Analiza możliwości prowadzenia badań w ćwiczeniach taktyczno-operacyjnych. - 1992 nr 4 (9) s. 149-163, schem.
777. KUCHARSKI MAREK : O istocie i rozwiązywaniu problemów badawczych podczas ćwiczeń. - 1992 nr 3 (8) s. 244-253, rys.
778. LESZCZYŃSKI RYSZARD, STEFANIAK ZBIGNIEW : Selekcja kandydatów do zawodu pilota wojskowego podczas szkolenia praktycznego w powietrzu. - 2000 nr 3 (40) s. 271-280, tab.
779. LORANTY KRZYSZTOF : Zespołowość w szkoleniu bojowym - pododdział jako zespół. - 2000 nr 3 (40) s. 172-191, tab.
780. ŁAZAREK JÓZEF : Sposoby prowadzenia badań w ćwiczeniu taktycznym
z wojskami. - 1991 nr 2 (3) s. 141-147, zał. N
781. ŁYSIAK IRENEUSZ : Cele i zagadnienia szkoleniowe a rodzaj ćwiczenia
taktycznego. - 1992 nr 1 (6) s. 83-88, tab.
782. MICKIEWICZ ROMAN : Model działań bojowych artylerii w komputerowej grze wojennej szczebla taktycznego. - 1994 nr 1 (14) s. 160-168, rys.
783. MICKIEWICZ ROMAN : Zobrazowanie graficzne sytuacji taktycznej
walczących stron w komputerowej grze wojennej. - 1993 nr 1 (10) s. 71-81, tab.
784. MICKIEWICZ ROMAN, HAUZER WŁODZIMIERZ : Gra wojenna
szczebla taktycznego z wykorzystaniem sieci komputerowej – jako narzędzie
dydaktyczne. - 1992 nr 3 (8) s. 55-66, rys.
95
785. MICKIEWICZ ROMAN, SALAK KAZIMIERZ : Moduł funkcjonowania
rozpoznania walczących stron w komputerowej grze wojennej. - 1992 nr 4 (9) s.
164-171, schem.
786. NOŻKO KAZIMIERZ : Operacyjno-taktyczne kształcenie i szkolenie dowódców i oficerów sztabu WP [Wojska Polskiego]. - 1997 nr 3 (28) s. 160-186,
rys.
787. WIECZOREK STANISŁAW : Problemy ergonomiczne kierowców wojskowych i ich szkolenie. - 1997 nr 3 (28) s. 236-244, rys.
96
V. OBRONA TERYTORIALNA i CYWILNA
788. AUGUSTYN STANISŁAW : Koncepcja nowoczesnego systemu zarządzania kryzysowego. - 1998 nr 3 (32) s. 33-60, rys.
789. AUGUSTYN STANISŁAW : Praca menedżera programów kryzysowych
w fazach reagowania i odbudowy. - 1999 nr 1 (34) s. 194-209, rys.
790. GAWLIKOWSKI WOJCIECH, SZALIŁOW MARCIN : Zagrożenie stacjonarnego systemu telekomunikacyjnego w czasie klęsk ekologicznych, katastrof i wojny. - 1997 nr 3 (28) s. 102-114, rys.
791. GĄSIOREK KRZYSZTOF : Kierowanie obroną terytorialną i dowodzenie
wojskami OT [obrony terytorialnej]. W: System obrony terytorialnej III Rzeczypospolitej Polskiej. - 1998 nr 1 (30)A numer specjalny s. 89-117, zał.
792. GĄSIOREK KRZYSZTOF : Ochrona i obrona obiektów siłami OT [obrony terytorialnej]. W: System obrony terytorialnej III Rzeczypospolitej Polskiej 1998 nr 1 (30)A numer specjalny s. 205-207, zał.
793. GĄSIOREK KRZYSZTOF : Wojska obrony terytorialnej na świecie. 1995 nr 2 (19) s. 145-156.
794. GĄSIOREK KRZYSZTOF : Wsparcie logistyczne formacji obrony cywilnej. - 1992 nr 2 (7) s. 51-56.
795. JAKUBCZAK RYSZARD : Działania bojowe wojsk obrony terytorialnej.
W: System obrony terytorialnej III Rzeczypospolitej Polskiej. - 1998 nr 1 (30)A
numer specjalny s. 118-207, zał.
97
796. JAKUBCZAK RYSZARD : Działania humanitarne wojsk obrony terytorialnej. W: System obrony terytorialnej III Rzeczypospolitej Polskiej. - 1998 nr
1 (30)A numer specjalny s. 208-214, zał.
797. JAKUBCZAK RYSZARD, GĄSIOREK KRZYSZTOF : Materiały źródłowe. W: System obrony terytorialnej III Rzeczypospolitej Polskiej. - 1998 nr 1
(30)A numer specjalny s. 215-227, zał.
798. JAKUBCZAK RYSZARD, GĄSIOREK KRZYSZTOF : Wojska obrony
terytorialnej – podstawowym komponentem militarnym obrony powszechnej
państwa. W: System obrony terytorialnej III Rzeczypospolitej Polskiej. - 1998
nr 1 (30)A numer specjalny s. 65-80, tab., zał.
799. JAKUBCZAK RYSZARD, ŁUCZAK MACIEJ : Obrona terytorialna RP
[Rzeczypospolitej Polskiej]. W: System obrony terytorialnej III Rzeczypospolitej Polskiej. - 1998 nr 1 (30)A numer specjalny s. 38-64, tab., zał.
800. JAKUBCZAK RYSZARD, MARCZAK JÓZEF : Obrona powszechna RP
[Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1995 nr 3 (20) s. 7-30, rys.
801. KALINOWSKI ROMUALD : Siły zbrojne w realizacji zadań obrony cywilnej. - 2000 nr 4(41) s. 37-44.
802. KALINOWSKI ROMUALD : System wczesnego ostrzegania. - 1991 nr 2
(3) s. 217-220. N
803. KITLER WALDEMAR : Aspekty wojskowego wsparcia władz cywilnych
w ochronie ludności. - 1999 nr 2 (35) s. 86-106, tab.
804. KITLER WALDEMAR : Obrona cywilna w Polsce i na świecie : dylematy
i rozwiązania. - 1998 nr 4 (33) s. 45-61, rys.
98
805. KITLER WALDEMAR : Samoobrona powszechna w obronie narodowej
RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 2000 nr 1 (38) s. 11-29, rys., tab.
806. KITLER WALDEMAR : Zarządzanie kryzysami na szczeblu wojewódzkim : stan obecny i perspektywy. - 1998 nr 2 (31) s. 25-41, zał.
807. KOTEK KAREL : Awarie w zakładach przemysłu chemicznego i energetyki jądrowej oraz ich skutki, jako element taktycznej (operacyjnej) sytuacji.
Tłum. Zbigniew Sabak. - 1992 nr 2 (11) s. 275-283, tab.
808. KURANT ANDRZEJ : Ewakuacja ludności - za i przeciw. - 1993 nr 2 (11)
s. 134-139.
809. KURANT ANDRZEJ : Klęska żywiołowa - trzęsienia ziemi. - 1998 nr 3
(32) s. 61-70, schem., tab.
810. KURANT ANDRZEJ : Obrona cywilna - nowe spojrzenie. - 1995 nr 3 (20)
s. 31-47, schem.
811. KURANT ANDRZEJ : Obrona obszaru kraju - fortyfikacje. - 1997 nr 4
(29) s. 236-241, tab.
812. KURANT ANDRZEJ : Powódź jako klęska żywiołowa. - 1998 nr 2 (31) s.
42-48.
813. KURANT ANDRZEJ : Powszechna samoobrona ludności. - 1995 nr 4 (21)
s. 170-175.
814. KURANT ANDRZEJ : Prognozowanie przemieszczania ludności na obszarze kraju. - 1993 nr 4 (13) s. 153-160, schem.
815. KURANT ANDRZEJ : System ochrony ludności przed skutkami zagrożeń
czasu pokoju. - 1991 nr 2 (3) s. 221-228. N
99
816. KURANT ANDRZEJ : Udział sił obrony cywilnej w akcji ratunkowej na
rzecz porażonych wojsk operacyjnych. – 1991 nr 4 (5) s. 241-248.
817. KURANT ANDRZEJ : Użycie transportu podczas ewakuacji ludności. –
1995 nr 1 (18) s. 161-165.
818. KURANT ANDRZEJ : Zagrożenie ludności na obszarze kraju. - 1992 nr 4
(9) s. 294-307, rys.
819. KURANT ANDRZEJ, GĄSIOREK KRZYSZTOF : Obrona cywilna w
świetle nowych uwarunkowań. - 1991 nr 3 (4) s. 195-205, rys.
820. ŁUCZAK MACIEJ : Obrona cywilna RP [Rzeczypospolitej Polskiej] spojrzenie w przyszłość. - 1997 nr 4 (29) s. 58-81, zał.
821. ŁUCZAK MACIEJ : Ochrona ludności w Unii Europejskiej. - 1998 nr 2
(31) s. 49-55.
822. MARCINIEC KRZYSZTOF, PŁACZEK JANUSZ : Wybrane problemy
ekonomiczne działania wojsk inżynieryjnych podczas klęsk żywiołowych. 2000 nr 1 (38) s. 122-136, tab.
823. MARCZAK JÓZEF : Strategia powszechnej obrony narodowej. W: System
obrony terytorialnej III Rzeczypospolitej Polskiej. - 1998 nr 1 (30)A numer specjalny s. 10-37, zał.
824. MARCZAK JÓZEF, SKOBEL WACŁAW, LEWIŃSKI EUGENIUSZ :
Szkolenie wojsk i sztabów w systemie obrony terytorialnej. - 1993 nr 1 (10) s.
82-99, schem.
825. MONDRZYCKI ZDZISŁAW : Obrona regionalna (terytorialna) na tle
możliwych zagrożeń militarnych. - 1992 nr 2 (7) s. 122-126.
100
826. PRZEWORSKI KRZYSZTOF : Realizacja zadań obrony cywilnej w samorządzie terytorialnym. - 1998 nr 1(30) s. 72-81, tab.
827. PRZEWORSKI KRZYSZTOF : Współczesne aspekty ewakuacji ludności.
- 1997 nr 4 (29) s. 250-256.
828. SKOBEL WACŁAW : Istota, zakres i formy współdziałania terytorialnych
organów dowodzenia z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. - 1995 nr 3 (20) s. 48-58.
829. SKOBEL WACŁAW : Uwagi o obronie regionalnej. - 1991 nr 3 (4) s. 190194.
830. SKOBEL WACŁAW, GĄSIOREK KRZYSZTOF : Dowodzenie siłami
obrony terytorialnej. - 1994 nr 1(14) s. 34-53, zał.
831. SKOBEL WACŁAW, GĄSIOREK KRZYSZTOF : Obrona terytorialna na
przełomie wieków. - 1996 nr 1 (22) s. 107-124.
832. SOBOLEWSKI GRZEGORZ : Siły obrony terytorialnej w działaniach
obronnych wojsk operacyjnych. - 1999 nr 2 (35) s. 78-85, rys.
833. ŚLADKOWSKI STANISŁAW : O skażeniu promieniotwórczym po zniszczeniu (awarii) obiektów przemysłu jądrowego. - 1991 nr 2 (3) s. 233-241. N
834. WOYTOWICZ JERZY : Udział Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych
MSWiA [Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji] w akcji przeciwpowodziowej w 1997 roku. - 1999 nr 3 (36) s. 128-134.
101
VI. MOBILIZACJA
835. GETKA HENRYK : Charakterystyka procesu planowania mobilizacyjnego. - 1994 nr 3 (16) s. 118-124.
836. GETKA HENRYK : Wpływ czynników doktrynalnych na przygotowanie
mobilizacyjnego systemu państwa. - 1992 nr 2 (7) s. 127-130, rys.
837. GETKA HENRYK : Założenia szkolenia i gromadzenia rezerw osobowych. 1992 nr 4 (9) s. 308-315, rys.
838. KONIECZNY KRZYSZTOF : Zabezpieczenie techniczne mobilizacyjnego
rozwinięcia sił zbrojnych. - 1996 nr 3 (24) s. 86-93, rys.
839. ŁUCZAK MACIEJ : Mobilizacyjne przygotowanie gospodarki narodowej
do zadań logistycznych. - 1992 nr 4 (9) s. 250-261.
840. WDOWSKI LECH : Osłona, ochrona i obrona rejonów mobilizacyjnego
rozwinięcia jednostek wojskowych. - 1994 nr 2 (15) s. 70-77, zał.
841. WDOWSKI LECH : Wpływ oddziaływania przeciwnika na organizację i
przebieg mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk. - 1994 nr 3 (16) s. 125-134.
842. WOJNAROWSKI JAN : Mobilizacja gospodarki narodowej na rzecz sił
zbrojnych. - 1995 nr 3 (20) s. 70-83, rys.
843. WOJNAROWSKI JAN : Nowe kierunki w doskonaleniu systemu mobilizacyjnego. - 1990 nr 1 (1) s. 220-224.
844. WOJNAROWSKI JAN : Potrzeby mobilizacyjne i wojenne sił zbrojnych w
zakresie rezerw osobowych. - 1991 nr 3 (4) s. 206-213, tab., zał.
102
845. WOJNAROWSKI JAN : Teoretyczne podstawy systemu mobilizacyjnego
sił zbrojnych RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1999 Cz. 1. - nr 1 (34) s. 9-20, rys.
846. WOJNAROWSKI JAN : Warunki utrzymania gotowości mobilizacyjnej sił
zbrojnych. - 1996 nr 3 (24) s. 79-85, rys.
847. WOJNAROWSKI JAN : Wpływ uwarunkowań na mobilizację państwa i
sił zbrojnych. - 1992 nr 4 (9) s. 267-293, zał.
848. WOJNAROWSKI JAN : Wybrane czynniki sprawności systemu mobilizacyjnego sił zbrojnych. - 1994 nr 2 (15) s. 65-69, zał.
849. WOJNAROWSKI JAN : Wyznaczniki systemu mobilizacyjnego sił zbrojnych.- 1999 Cz. 2. - nr 2 (35) s. 31-44, rys.
103
VII. LOGISTYKA WOJSKOWA
850. DWORECKI STANISŁAW : Badanie procesów zasilania logistycznego. 1993 nr 4 (13) s. 197-216, rys.
851. DWORECKI STANISŁAW : Pogląd na zasilanie logistyczne wojsk. 1993 nr 2 (11) s. 103-117, rys.
852. DWORECKI STANISŁAW : Rozważania na temat logistyki. - 1993 nr 1
(10) s. 303-321, rys., tab.
853. DWORECKI STANISŁAW : Zabezpieczenie techniczne sprzętu przez organa wykonawcze systemu logistyki. - 1992 nr 3 (8) s. 167-177, rys.
854. FICOŃ KRZYSZTOF : Modelowanie infrastruktury wojskowych systemów logistycznych. - 2000 nr 3 (40) s. 137-152, rys.
855. HANUS JIRI : Zarządzanie akwizycją obronną w Armii Czeskiej. Oprac.
Zdzisław Kurasiński, tłum. Zbigniew Mazurek. - 2000 nr 3 (40) s. 264-270.
856. KAMIŃSKI TADEUSZ : Logistyka w siłach zbrojnych - zarys teorii czy
metoda osiągania wysokiej efektywności? - 1992 nr 2 (7) s. 15-22, rys.
857. KAMIŃSKI TADEUSZ : Transport w systemie logistycznym sił zbrojnych. - 1991 nr 3 (4) s. 142-148, rys.
858. KŁODZIŃSKI RYSZARD : Przyszłościowy model funkcjonowania logistyki narodowej. - 1995 nr 2 (19) s. 41-56.
859. KURINIA STEFAN : Rola logistyki informacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - 1992 nr 3 (8) s. 161-166, rys.
104
860. MASTALERZ MAREK : Logistyka w obronie powietrznej. - 1993 nr 1
(10) s. 330-345, rys., tab.
861. NOWAK EUGENIUSZ : Logistyka lat dziewięćdziesiątych w gospodarce
narodowej i wojsku. - 1992 nr 3 (8) s. 139-153, rys.
862. NOWAK EUGENIUSZ, JASINIEWSKI HENRYK : Rekonesans logistyczny w oddziale i związku taktycznym. – 1998 nr 4 (33) s. 112-118.
863. PŁACZEK JANUSZ : Podstawowe elementy teorii logistyki NATO. 1999 nr 4 (37) s. 124-139, schem.
864. PŁACZEK JANUSZ : Proces dochodzenia polskiego systemu logistyki
wojskowej do standardów obowiązujących w NATO. - 1999 nr 1 (34) s. 56-66.
865. POKRĄTKA TADEUSZ : Logistyka a obrona przeciwchemiczna. - 1997
nr 4 (29) s. 182-193, rys.
866. STANKIEWICZ WACŁAW : O kilku ujęciach logistyki w literaturze
przedmiotu. - 1992 nr 2 (7) s. 5-14.
867. STANKIEWICZ WACŁAW : O zasadach logistyki. - 1996 nr 1 (22) s. 727, tab.
868. WASYLKO MIECZYSŁAW : Zasady logistyczne jako determinanty efektywności procesów gospodarczych. - 1997 nr 4 (29) s. 41-57, tab., zał.
1. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
869. BANCERZ BOGUMIŁ : Rozpoznanie i ocena infrastruktury technicznej
obszaru RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1991 nr 4 (5) s. 249-254.
105
870. CEMPIRÉK MIROSLAW, MUSIL MIROSLAW : Aspekty zabezpieczenia logistycznego brygady zmechanizowanej ARCz [Armii Republiki
Czeskiej]. Tłum. Eugeniusz Nowak, Zbigniew Mazurek. - 1995 nr 4 (21) s.
159-169, tab.
871. DWORECKI STANISŁAW : Analiza problemowa systemu zabezpieczenia
metrologicznego. - 1991 nr 3 (4) s. 233-244, rys.
872. DWORECKI STANISŁAW : Geneza służby metrologii wojskowej. - 1992
nr 4 (9) s. 274-286, rys.
873. DWORECKI STANISŁAW : Podstawowe przedsięwzięcia zabezpieczenia
metrologicznego wojsk w operacji (walce). - 1991 nr 2 (3) s. 90-94, tab. N
874. DWORECKI STANISŁAW : Pogląd na terytorialny (strefowy) system zasilania logistycznego. - 1993 nr 3 (12) s. 139-160, rys.
875. FICOŃ KRZYSZTOF : Planowanie zabezpieczenia logistycznego w operacjach sił sojuszniczych. - 1999 nr 3 (36) s. 49-62, rys.
876. JAKUBISIAK WŁADYSŁAW : Zabezpieczenie tyłowe wojsk na współczesnym polu walki. - 1991 nr 1 (2) s. 77-86. N
877. KLIMKIEWICZ ZBIGNIEW : Komputerowe wspomaganie procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk szczebla taktycznego. - 1996 nr 2
(23) s. 132-145, rys.
878. KLIMKIEWICZ ZBIGNIEW : Model symulacyjny zaopatrywania wojsk
dywizji zmechanizowanej w amunicję oraz materiały pędne i smary. - 1992 nr 2
(7) s. 75-91, rys., wykr.
879. KURASIŃSKI ZDZISŁAW : Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach połączonych. - 2000 nr 4 (41) s. 116-128, rys.
106
880. ŁOJKO ALEKSANDER : Specyfika zabezpieczenia logistycznego wojsk
podczas działań nieregularnych. - 1996 nr 2 (23) s. 123-131.
881. ŁOJKO ALEKSANDER : Zabezpieczenie logistyczne wojsk podczas
obrony w terenie górzystym. - 1994 nr 4 (17) s. 123-134.
882. MRÓZ WŁADYSŁAW : Marsz i przewozy. - 1994 nr 1 (14) s. 112-131.
883. NOWAK EUGENIUSZ : Determinanty zabezpieczenia logistycznego
wojsk w walce i operacji. - 1997 nr 3 (28) s. 63-72.
884. NOWAK EUGENIUSZ : Kierowanie wsparciem logistycznym wojsk. 1992 nr 3 (8) dodatek s. 58-64.
885. NOWAK EUGENIUSZ : Komputerowe wspomaganie procesu planowania
zabezpieczenia logistycznego wojsk na szczeblu taktycznym. - 1997 nr 1(26) s.
176-187, zał.
886 NOWAK EUGENIUSZ : Prowadzenie "działań pośrednich" przeciwko potencjałowi logistycznemu przeciwnika w walce i operacji. - 1997 nr 4 (29) s.
174-181.
887. NOWAK EUGENIUSZ : Racjonalizacja (optymalizacja) procesów wsparcia logistycznego walczących wojsk. - 1993 nr 2 (11) s. 118-123, rys.
888. NOWAK EUGENIUSZ : Wsparcie logistyczne walczących wojsk. - 1992
nr 2 (7) s. 23-46,rys.
889. NOWAK EUGENIUSZ : Wyzyskanie zasobów infrastruktury terenowej w
zabezpieczeniu logistycznym walczących wojsk. - 1998 nr 2 (31) s. 105-113.
107
890. NOWAK EUGENIUSZ : Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych w
aspekcie nowych środków walki oraz sposobów jej prowadzenia. - 1999 nr 1
(34) s. 45-55.
891. NOWAK EUGENIUSZ : Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych w
obronie wybrzeża morskiego. - 1997 nr 2 (27) s. 80-92.
892. NOWAK EUGENIUSZ : Żywotność wojskowych systemów logistycznych
w walce i operacji. - 1998 nr 1 (30) s. 82-93.
893. NOWAK EUGENIUSZ, NOWAK WOJCIECH : Współczesne koncepcje
zabezpieczenia logistycznego wojsk lądowych w operacjach. - 2000 nr 2 (39) s.
161-176, rys.
894. NOWAK EUGENIUSZ, NOWAK WOJCIECH : Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych na szczeblu taktycznym w armii Stanów Zjednoczonych. - 1999 nr 2 (35) s. 150-171, rys., tab.
895. NOWAK EUGENIUSZ, NOWAK WOJCIECH : Zabezpieczenie logistyczne i sanitarne wojsk na szczeblu taktycznym w Bundeswehrze. - 1999 nr 4
(37) s. 140-158, rys., tab.
896. NYSZK WOJCIECH : Organizowanie zabezpieczenia materiałowego oddziału na współczesnym polu walki. -2000 nr 3 (40) s. 160-171.
897. SUSZCZYŃSKI PAWEŁ : Rola i znaczenie zabezpieczenia inżynieryjnego we współczesnych działaniach bojowych. - 1993 nr 1 (10) s. 166-174.
898. WIECZOREK STANISŁAW : Czy możliwy jest "spazm drogowy" w wojnie obronnej? - 1997 nr 2 (27) s. 190-196, rys.
108
899. WOJCIESZAK ANDRZEJ : Bilans potrzeb i możliwości pododdziałów logistycznych oddziału kawalerii powietrznej podczas wykonywania zadań. 1998 nr 1 (30) s. 161-180, tab.
900. WOJCIESZAK ANDRZEJ : Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym w
dywizji kawalerii powietrznej. - 1997 nr 2 (27) s. 93-100, rys.
109
VIII. EKOLOGIA
901. BUKOWICKA STANISŁAWA : System zarządzania środowiskowego jako narzędzie realizacji polityki środowiskowej sektora obronnego. - 1999 nr 1
(34) s. 210-220, tab.
902. KALIŃSKI MIROSŁAW : Ekopolityka a bezpieczeństwo ekologiczne. 1997 nr 1 (26) s. 247-251.
903. KRAUZE MICHAŁ : Bezpieczeństwo ekologiczne - zagrożenia, skutki i
profilaktyka. - 1994 nr 4 (17) s. 157-174.
904. KRAUZE MICHAŁ : Wojskowe aspekty współczesnych zagrożeń ekologicznych. - 1990 nr 1 (1) s. 212-219.
905. MALICKI EUGENIUSZ : O ekologicznych skutkach użycia broni masowego rażenia w działaniach wojennych. - 2000 nr 3 (40) s. 72-81, tab
906. ROSA RYSZARD : Prawo do życia i ochrony przyrody (u źródeł współczesnej etyki ekologicznej). - 1997 nr 1 (26) s. 234-246.
110
IX. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
AKADEMII OBRONY NARODOWEJ
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
907. AJNENKIEL ANDRZEJ : Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna
Wojskowego Instytutu Historycznego AON [Akademia Obrony Narodowej] w
latach 1997-2000. – 2000 nr 2 (39) A numer specjalny s. 143-151, zał.
908. BALCEROWICZ BOLESŁAW : Akademia Obrony Narodowej u progu
XXI wieku. - 2000 nr 2 (39)A numer specjalny s. 7-16, zał.
909. BEDNAREK JÓZEF : Technologia kształcenia w Akademii Obrony Narodowej. - 1994 nr 2 (15) s. 212-226.
910. X [DZIESIĘĆ] lat Akademii Obrony Narodowej : kalendarium najważniejszych wydarzeń (kwiecień 1990 - lipiec 2000). Oprac. A. D. - 2000 nr 2 (39)A
numer specjalny s. 173-186.
911. FILAR WŁADYSŁAW : Kierunki rozwoju zastosowań informatyki w
kształceniu kadr dowódczo-sztabowych w Akademii Obrony Narodowej. 1990 nr 1 (1) s.96-106, rys.
912. FLANEK CZESŁAW : Rola Centrum Informatyki w prowadzeniu technik
teleinformatycznych oraz informatycznego wspomagania dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej. – 2000 nr 2 (39) A numer specjalny s. 153-172, rys.,
tab., zał.
913. IZYDOREK WACŁAW : Doskonalenie pedagogiczne nauczycieli akademickich warunkiem efektywności kształcenia słuchaczy AON [Akademia Obrony Narodowej] . - 1991 nr 1 (2) s. 116-124, rys. N.
111
914. JEMIOŁO TADEUSZ : Kierunki doskonalenia kształcenia w Akademii
Obrony Narodowej . - 1994 nr 4 (17) s. 11-18, rys.
915. JEMIOŁO TADEUSZ : Pierwsze dziesięciolecie Akademii Obrony Narodowej : reminiscencje komendanta. - 2000 nr 2 (39)A numer specjalny s. 17-22.
916. KACZMAREK JULIAN : Formy pracy naukowej w AON [Akademii
Obrony Narodowej]. - 1990 nr 1 (1) s. 30-39. N.
917. KOLIŃSKI IZYDOR: Tradycje walki o wyzwolenie narodowe i niepodległość Polski w wychowaniu słuchaczy AON [Akademia Obrony Narodowej] . 1991 nr 1 (2) s. 145-155. N.
918. KOLIŃSKI IZYDOR : Wiedza społeczna w kształceniu słuchaczy pionu
dowódczo-sztabowego Akademii Obrony Narodowej. - 1990 nr 1 (1) s. 107114.
919. KRAUZE MICHAŁ : Rola Akademii Obrony Narodowej w kształtowaniu
myśli obronnej RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. – 2000 nr 2 (39) A numer specjalny s. 23-45, rys.
920. KUNIKOWSKI JERZY : Humanizacja służby wojskowej jako problem
dydaktyczno-wychowawczy w AON [Akademii Obrony Narodowej]. - 1990 nr
1 (1) s. 115-124.
921. KURIATA RYSZARD : Wykorzystanie symulacyjnych modeli walki o
charakterze gry dydaktycznej w procesie studiów w Akademii Obrony Narodowej. - 1992 nr 4 (9) s. 138-148.
922. ŁAZAREK JÓZEF : Przygotowanie metodyczne absolwentów Akademii
Obrony Narodowej do wykonania zadań w jednostkach wojskowych . - 1992
nr 1 (6) s. 49-56.
112
923. ŁEPKOWSKI WOJCIECH, ZUBEK JÓZEF : Wkład Wydziału Strategiczno-Obronnego [AON] w kształtowanie koncepcji bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz kształcenie kadr na potrzeby obronności. – 2000 nr 2 (39) A numer
specjalny s. 79-97, zał.
924. M. F. : Od redakcji [O powołaniu do życia Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej]. - 1990 nr 1(1) s. 5-6.
925. MICHALAK WOJCIECH : Rola Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej w opracowaniu teorii użycia sił powietrznych i kształceniu kadr. –
2000 nr 2 (39) A numer specjalny s. 115-128, rys., zał.
926. MRÓZ WŁADYSŁAW : Akademia Obrony Narodowej – jej przeznaczenie, struktura i zadania. - 1990 nr 1 (1) s. 7-8.
927. NOWAKOWSKI ZENON : Idea odrodzenia etosu oficerskiego w koncepcjach programowych Akademii Obrony Narodowej. - 1993 nr 3 (12) s. 234241.
928. NOŻKO KAZIMIERZ : Kierunki operacyjno-taktycznego kształcenia dowódców sztabu w Akademii Obrony Narodowej. - 1990 nr 1 (1) s.40-56.
929. NOŻKO KAZIMIERZ: Po dwóch latach doświadczeń kształcenia operacyjno-taktycznego w Akademii Obrony Narodowej. - 1992 nr 4 (9) s. 5-24.
930. PIEKARSKI HENRYK : Przygotowanie studentów Wydziału Wojsk Lądowych [AON] do samodzielnej pracy naukowej. - 1990 nr 1(1) s. 63-73.
931. PRUDZICZ HENRYK : Działalność kulturalno-oświatowa w Akademii
Obrony Narodowej. - 2000 nr 2 (39)A s. 73-77, zał.
932. RYBACKI ANDRZEJ : Kształcenie kadr dowódczo-sztabowych lotnictwa
i obrony powietrznej w Akademii Obrony Narodowej. - 1990 nr 1 (1) s. 57-62.
113
933. SIENKIEWICZ PIOTR : Akademia obrony Narodowej w systemie szkolnictwa wojskowego. – 2000 nr 2 (39) A numer specjalny s. 47-64.
934. STĘPIEŃ RYSZARD : Udział Instytutu Nauk Humanistycznych w rozwoju wojskowych nauk społecznych i kształtowaniu kultury humanistycznej w siłach zbrojnych. – 2000 nr 2 (39) A numer specjalny s. 129-141, zał.
935. SZULC BOGDAN : Główne problemy przemian edukacyjnych w AON. 1991 nr 2 (3) s. 120-128. N.
936. SZYMCZYK JAN : Dokonania logistyki Akademii Obrony Narodowej w
minionym dziesięcioleciu. - 2000 nr 2(39)A numer specjalny s. 65-72, tab., zał.
937. TOMASZEWSKI ADAM : Kierunki zmian w programie studiów dyplomowych w Wydziale Wojsk Lądowych [AON]. - 1995 nr 3 (20) s. 150-164,
schem., tab.
938. TOMASZEWSKI ADAM : Wydział Wojsk Lądowych [AON] w minionym dziesięcioleciu. – 2000 nr 2 (39) A numer specjalny s. 99-113, rys., tab.,
zał.
939. ZIELIŃSKI JERZY : Ćwiczenia taktyczne podstawowym elementem edukacji taktyczno-operacyjnej na Wydziale Wojsk Lądowych AON. - 1991 nr 1
(2) s. 125-132. N
2. NAUKOWA INFORMACJA WOJSKOWA
940. KOLEK ANNA : Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Akademii Obrony Narodowej. - 1994 nr 4(17) s. 242-250, rys.
114
941. KOLEK ANNA : Z działalności Ośrodka Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej AON. - 1999 nr 2 (35) s. 347-353, rys., tab., wykr.
942. NOWAKOWSKI ZENON : Informacja naukowa w uczelni wojskowej (zarys problematyki). - 1997 nr 2 (27) s. 137-151.
943. SIENKIEWICZ PIOTR : Społeczeństwo informacyjne - szanse i zagrożenia. - 1994 nr 1(14) s. 201-219.
944. SKROK ZOFIA : Stan obecny i perspektywy rozwoju języka haseł przedmiotowych z zakresu wojskowości. - 1999 nr 4 (37) s. 289-296.
945. ŻUREK HENRYK : Bibliografia Zeszytów Naukowych ASG WP [Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego] 1974-1990. - Warszawa : AON,
1991. - 170 s. - (Zeszyty Naukowe AON 1991 nr 3 (4) dodatek).
3. KONFERENCJE NAUKOWE. SYMPOZJA. KONWERSATORIA.
NARADY
946. DĘBSKA ANNA : Los i wybór : dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa
polskiego : sprawozdanie z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (1923.09.2000 r.). - 2000 nr 3 (40) s. 337-339.
947. KOZUB MARIAN : Połączone działania powietrzne według poglądów
NATO : sympozjum naukowe Katedry Wojsk Lotniczych (kwiecień 1998 r.).
[Sprawozdanie]. - 1998 nr 2 (31) s. 327-333.
948. KUBIAK MARIUSZ : Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec
wyzwań współczesnego świata. [Sprawozdanie z konferencji, która odbyła się w
Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej dn. 21.11.
1999 r.]. - 2000 nr 1 (38) s. 349-356.
115
949. KURIATA RYSZARD, DUBRAWSKI ZBIGNIEW : Użycie wojsk obrony powietrznej w działaniach defensywnych sił powietrznych NATO : sympozjum naukowe w Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
(28.03.2000 r.). [Sprawozdanie]. - 2000 nr 3 (40) s. 331-336.
950. KURIATA RYSZARD, GLEN ANDRZEJ : Zarządzanie przestrzenią powietrzną wojsk lądowych : sympozjum naukowe w Wydziale Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej (27.04.2000 r.). [Sprawozdanie]. - 2000 nr 4 (41) s. 329332.
951. KURIATA RYSZARD, HALAMA ADAM : Ocena przeciwnika powietrznego w wojskach lądowych. Seminarium naukowe w Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (26.02.1999 r.). [Sprawozdanie]. - 1999 nr 3 (36) s.
208-213, rys.
952. KURIATA RYSZARD, KOZIOŁ JERZY : Podmiotowość w dowodzeniu :
teoria i praktyka : konferencja naukowa w Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (28.01.1990 r.). [Sprawozdanie]. - 1999 nr 3 (36) s. 205-207.
953. KURIATA RYSZARD, RADOMYSKI ADAM : Zakres zmian w przygotowaniu walki przeciwlotniczej w aspekcie integracji z NATO: seminarium naukowe w Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (25.05.1999 r.).
[Sprawozdanie]. - 1999 nr 4 (37) s. 271-276.
954. KURINIA STEFAN : Międzynarodowe sympozjum nt. „Praktyczne aspekty logistyki - Logistics 91”. [Sprawozdanie]. – 1992 nr 3 (8) s. 191-194.
955. LORANTY KRZYSZTOF : Edukacja w wyższych szkołach wojskowych –
dziś i jutro : konferencja naukowa w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej (28-29.11.2000 r.). [Sprawozdanie]. - 2000 nr 4 (41) s.
333-337.
116
956. LORANTY KRZYSZTOF : Rola Instytutu Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w badaniach, dydaktyce i popularyzacji wiedzy humanistycznej : konferencja w Instytucie Nauk Humanistycznych (11.05.1999 r.).
[Sprawozdanie]. - 1999 nr 3 (36) s. 214-217.
957. ŁUKASZUK LEONARD : Międzynarodowa konferencja w Instytucie
Studiów Bezpieczeństwa Unii Zachodnioeuropejskiej (ISB-UZE) poświęcona
badaniom i nauczaniu zagadnień prawnych i politycznych bezpieczeństwa międzynarodowego w placówkach naukowych krajów UZE [Unii Zachodnioeuropejskiej]. (Paryż, 26-27 października 1995 r.). [Sprawozdanie]. - 1996 nr 1 (22)
s. 298-306.
958. OLSZEWSKI JANUSZ, SZLACHTA MIECZYSŁAW : Obronnoekonomiczne implikacje współpracy regionalnej w Europie PołudniowoWschodniej : międzynarodowe seminarium w Skopje (11-12.03.1999 r.) [Sprawozdanie]. - 1999 nr 2 (35) s. 339-342, zał.
959. PODKOWSKI ANDRZEJ : Kierowanie w sytuacjach trudnych: seminarium w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu (26.08-4.09.1998 r.).
[Sprawozdanie] - 1998 nr 4 (33) s. 331-334.
960. PODKOWSKI ANDRZEJ : Wspólne seminaria polskich i niemieckich oficerów - refleksje nie tylko z ostatniego spotkania w Waren i Dreźnie. - 1999 nr 1
(34) s. 280-283.
961. POLAK ANDRZEJ : Działania operacyjne w nowych uwarunkowaniach
geopolitycznych : polsko-niemieckie sympozjum naukowe. (4-6.05.1998 r. w
Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej. [Sprawozdanie]. 1998 nr 3 (32) s. 333-339.
962. REJMAK ADAM : Ratownictwo lotnicze na morzu : sympozjum naukowe
na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (18.11.1998 r.). [Sprawozdanie]. - 1999 nr 1 (34) s. 271-279, rys.
117
963. SIKORSKI BOLESŁAW : Zwalczanie desantów powietrznych : sympozjum naukowe w Wydziale Wojsk Lądowych (18.05.1999 r.). [Sprawozdanie]. 1999 nr 4 (37) s. 277-286.
964. SOKOŁOWSKI ANDRZEJ : Zagospodarowanie czasowo i trwale zbędnego mienia skarbu państwa resortu obrony narodowej. [Sprawozdanie z sympozjum. 28.02.1996 r.]. - 1996 nr 3 (24) s. 361-362.
965. SOKOŁOWSKI TADEUSZ : Konferencja naukowa nt. "Zmiany polityczne i demograficzne w otoczeniu zewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej i ich
wpływ na bezpieczeństwo kraju" (12-13.04.1994 r., Katedra Prawa i Stosunków
Międzynarodowych). [Sprawozdanie]. - 1994 nr 3 (16) s. 266-268.
966. SZAFRAN CZESŁAW : IV [Czwarte] Ogólnopolskie Forum Historyków
Wojskowych w Koszalinie (16-17.12.1998 r.). [Sprawozdanie]. - 1999 nr 1 (34)
s. 284-289.
967. SZAFRAN CZESŁAW : Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego "Zeszytów
Naukowych AON". [Sprawozdanie]. - 1999 nr 3 (36) s. 218-220.
968. SZAFRAN CZESŁAW : Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Zeszytów
Naukowych AON (26.03.1998 r.). [Sprawozdanie]. -1998 nr 2 (31) s. 334-336.
969. SZAFRAN CZESŁAW : Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Zeszytów
Naukowych AON (8.12.1998 r.). [Sprawozdanie]. - 1999 nr 1 (34) s. 290-294.
970. SZAFRAN CZESŁAW : Wczoraj, dziś i jutro Akademii Obrony Narodowej : konferencja naukowa na zakończenie obchodów 10-lecia uczelni
(15.12.2000 r.). [Sprawozdanie]. - 2000 nr 4 (41) s. 338-342.
118
971. SZPYRA RYSZARD : Sympozjum na temat operacji powietrznej „Sojusznicza siła”. [Sprawozdanie z sympozjum, które odbyło się dn. 23.02.2000 r. w
Zakładzie Sztuki Operacyjnej Sił Powietrznych Wydziału Wojsk Lotniczych i
Obrony Powietrznej]. - 2000 nr 1 (38) s. 358-360.
972. ŚLIPIEC JEREMIASZ : Sesja naukowa nt. „Problematyka militarna powstania kościuszkowskiego 1794 r.”(19.04.1994 r., Muzeum Wojska Polskiego). [Sprawozdanie]. - 1994 nr 3 (16) s. 269-271.
973. ŚWINIARSKI JANUSZ : Konferencja naukowa nt. "Prawa i wolności
człowieka w warunkach służby wojskowej : podstawy teoretyczne i praktyka
(27-28.04.1994 r., Wydział Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej). [Sprawozdanie]. - 1994 nr 3 (16) s. 272-274.
974. TOMASZEWSKI ROMAN : Konferencja naukowa nt. "Kształcenie i wychowanie w wojsku w toku przemian" (16.11.1993 r.). [Sprawozdanie]. - 1994
nr 1 (14) s. 331-332.
975. WŁODARSKI ANDRZEJ : Konferencja naukowa nt. "Kierowanie obronnością państwa" (25-26.11.1993 r., Wydział Strategiczno-Obronny). [Sprawozdanie]. - 1994 nr 1 (14) s. 333-335.
976. ZUBEK JÓZEF : Konferencja naukowa nt. "System bezpieczeństwa Polski" pk. "Bezpieczeństwo" (4-5 listopad 1993 r., Wydział StrategicznoObronny). [Sprawozdanie]. - 1994 nr 1(14) s. 329-330.
4. RECENZJE I OMÓWIENIA
977. Adamkiewicz Marek : Z dziejów etosu wojska. Warszawa, 1997. - Rec.
ŚWINIARSKI JANUSZ : Od etosu wojownika homerowego do obyczajów oficerów II Rzeczypospolitej. - 1998 nr 2 (31) s. 312-314.
119
978. Administracja publiczna : zagadnienia wstępne. Red. nauk. Agnieszka
Pawłowska. Wyd. 2. Lublin, 1999. - Rec. KARDAS JAROSŁAW STANISŁAW : Administracja publiczna. - 2000 nr 1 (38) s. 323-326.
979. Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie
transformacji gospodarki na system rynkowy (lata 1989-1997). Red. M. Daniluk. Warszawa, 1999. - Rec. SZLACHTA MIECZYSŁAW : Konwersja przemysłu zbrojnego w Polsce. - 2000 nr 1 (38) s. 331-334.
980. Aspekty prawnomiędzynarodowe i polityczne. Red. L. Łukaszuk. W. Kostecki. Warszawa, 1995. - Rec. CIUPIŃSKI ANDRZEJ : Uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski. - 1996 nr 2 (23) s. 275-278.
981. Athena 1996 : La documentation francaise. Paris, 1996. - Rec. CIUPIŃSKI
ANDRZEJ. - 1996 nr 4 (25) s. 287-291, tab.
982. Bańka Józef : Edukacja i czas : wychowanie dla teraźniejszości. Warszawa,
1995. - Rec. ŚWINIARSKI JANUSZ : Pedagogika recentywistyczna. - 1996 nr
4 (25) s. 298-302.
983. Bednarek Józef : Multimedia w kształceniu kadr dowódczo-sztabowych.
Warszawa, 1999. - Rec. TANAŚ MACIEJ : Multimedia w kształceniu kadr. 1999 nr 3 (36) s. 185-187.
984. Česka Republika v bezpečnostni architektuře Evropy. Pod kier. Zdenka
Křiža. 1998. - Rec. RENGEL KRZYSZTOF : Polityka bezpieczeństwa w Republice Czeskiej. - 2000 nr 2 (39) s. 325-328.
985. Ciborowski Leopold : Walka informacyjna. Warszawa, 1999. - Rec. PODKOWSKI ANDRZEJ : Informacja orężem walki XXI wieku. - 1999 nr 3 (36) s.
179-184.
120
986. Crépon Pierre : Religie a wojna. Gdańsk, 1994. - Rec. ROSA RYSZARD :
Religie uniwersalistyczne wobec wojny. - 1998 nr 2 (31) s. 304-308.
987. Daniluk Marian : Wojsko w gospodarce rynkowej. Warszawa, 1994. - Rec.
STĘPLEWSKI Bogumił : Wolny rynek a wojsko. - 1996 nr 2 (23) s. 282-283.
988. Dębska Anna : Fala w wojsku. Warszawa, 1997. - Rec. TOPOLEWSKI
STANISŁAW : Analiza struktur życia koszarowego. - 1998 nr 1 (30) s. 310314.
989. Dőrfer Ingemar : The Nordic Nations in the New Western Security Regime.
Washington, 1997. - Rec. BINKOWSKI HENRYK : Ku nowemu modelowi
bezpieczeństwa: Skandynawia w drodze do NATO. - 1998 nr 4 (33) s. 315-318.
990. Ekonomika obrony statu - vybrane kapitoly. Brno, 1998. - Rec. PŁACZEK
JANUSZ : Ekonomika obrony. - 2000 nr 2 (39) s. 329-332.
991. Fałkowski Andrzej : Pecunia Nervus Belli : kształtowanie budżetu obronnego Polski - Rec. PŁACZEK JANUSZ : Budżet obronny Polski. - 1999 nr 2
(35) s. 333-336.
992. Frejtag-Mika Eliza, Kołodziejak Zygmunt, Putkiewicz Witold : Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie. Radom, 1996. - Rec. PŁACZEK JANUSZ. - 1997 nr 4 (29) s. 259-262.
993. Fromm Erich : Mieć czy być. Poznań, 1999. - Rec. SIKORSKI MAREK :
Spór o wartości podstawowe. - 2000 nr 4 (41) s. 315-317.
994. Grzelak Czesław K. : Kresy w czerwieni : agresja Związku Sowieckiego na
Polskę w 1939 r. Warszawa, 1998. - Rec. MATUSZAK ZYGMUNT : Agresja
sowiecka na Polskę w 1939 roku. - 1999 nr 3 (36) s. 191-194.
121
995. Gwiazda Adam : Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń, 1998. - Rec. KOPANIA PAWEŁ : Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
- 1999 nr 3 (36) s. 199-201.
996. Handbook of Defense Economics. Amsterdam, 1995. - Rec. KURINIA
STEFAN : Ekonomika obrony : stan i perspektywy. - 1998 nr 1(30) s. 292-301.
997. Hołówko Tadeusz : Oficer Polski. Warszawa, 1996. - Rec. KUNIKOWSKI
JERZY : Wizja obronności wojska i korpusu oficerskiego. - 1977 nr 1 (26) s.
301-305.
998. Jasudowicz Tadeusz : Administracja wobec praw człowieka. Toruń, 1996.Rec. GĄSKA MAREK. - 1997 nr 1 (26) s. 298-300.
999. Jasudowicz Tadeusz : Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : rekonstrukcja międzynarodowego prawa humanitarnego. Toruń, 1996. - Rec. CIUPIŃSKI ANDRZEJ : Ludzki wymiar międzynarodowego prawa konfliktów
zbrojnych. - 1998 nr 1 (30) s. 302-304.
1000. Jędrzejko Mariusz : Armie w dobie przemian. Warszawa, 1997. - Rec.
TOPOLEWSKI STANISŁAW : Kronika przemian zbrojnych. - 1998 nr 2 (31)
s. 322-323.
1001. Kanarski Leszek, Pęksa Rafał, Żak Andrzej : Odmiany przywództwa
[właśc. tytuł „Przywództwo wojskowe”]. Warszawa, 1998. - Rec. SKOROWSKI HENRYK. -1998 nr 1 (30) s. 305-307.
1002. Kanarski Leszek, Świniarski Janusz : Przemiany myślenia w wojsku.
Warszawa, 1997. - Rec. WIERZYŃSKI JAN. - 1997 nr 4 (29) s. 271-273.
1003. Kardas Jarosław Stanisław : Edukacja obronna w Polsce. Warszawa,
1999. - Rec. KUNIKOWSKI JERZY : Przygotowanie obronne społeczeństwa. 1999 nr 3 (36) s. 188-190.
122
1004. Kuderowicz Zbigniew : Filozofia o szansach pokoju : problemy wojny i
pokoju w filozofii XX wieku. Białystok, 1995. - Rec. ROSA RYSZARD. - 1996
nr 2 (23) s. 284-287.
1005. Kunikowski Jerzy : Dowódcze i wychowawcze przygotowanie w systemie
obronnym RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. Warszawa, 1995. - Rec. KUBIAK
MARIUSZ : Przygotowanie kadry do działalności dowódczo-wychowawczej. 1996 nr 2 (23) s. 294-296.
1006. Kurinia Stefan : Współczesna brytyjska myśl obronno-ekonomiczna.
Warszawa, 2000. - Rec. PŁACZEK JANUSZ : Brytyjska myśl obronnoekonomiczna. - 2000 nr 3 (40) s. 325-327.
1007. Leszczyk Marian : Polska i sąsiedzi : stosunki wojskowe 1921-1939. Białystok, 1997. - Rec. KOŚMIDER TOMASZ. - 1998 nr 4 (33) s. 322-324.
1008. Łukaszuk Leonard : Międzynarodowe prawo humanitarne w systemie
ochrony praw człowieka i humanizacji stosunków międzynarodowych. Warszawa, 1995. - Rec. GĄSKA MAREK : Międzynarodowe prawo humanitarne w
dobie humanizacji stosunków międzynarodowych. - 1996 nr 2 (23) s. 279-281.
1009. Łukaszuk Leonard : Międzynarodowe prawo morza. Warszawa, 1997. Rec. CIUPIŃSKI ANDRZEJ. - 1997 nr 4 (29) s. 263-265.
1010. Makowski Andrzej, Ilnicki Marek : Wojna na morzu we współczesnym
prawie międzynarodowym. Warszawa : Toruń, 1996. - Rec. GĄSKA MAREK :
Wojna na morzu. - 1997 nr 2 (27) s. 313-316.
1011. Marczak Józef, Pawłowski Jacek : O obronie militarnej Polski przełomu
XX-XXI wieku. Warszawa, 1995. - Rec. KUBIAK MARIUSZ - 1996 nr 3 (24)
s. 373-377.
123
1012. Mathey Jean-Marie : Comprendre la Strategie. Economica 1995. - Rec.
CIUPIŃSKI ANDRZEJ : Zrozumieć strategię. - 1997 nr 1 (26) s. 293-297.
1013. Międzynarodowa konferencja naukowa. (Kraków, 11-13 maja 2000 r.).
Red. Paweł Tyrała. Kraków, 2000. - Rec. BERLIŃSKI TADEUSZ : Zarządzanie bezpieczeństwem. - 2000 nr 4 (41) s. 311-314.
1014. Miśkiewicz Benon : Polska historiografia wojskowa : próba analizy i syntezy. Poznań, 1996. - Rec. MENDRALA ZENON : Pionierska praca. - 1997 nr 2
(27) s. 305-309.
1015. Mojsiewicz Czesław : Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych. Wyd. 2. Wrocław, 1999. - Rec. KUNIKOWSKI JERZY :
Współczesne problemy międzynarodowe i konflikty zbrojne. - 200 nr 1 (38) s.
319-322.
1016. Piekarski Stanisław : Domy Żołnierza Polskiego. Warszawa, 1997. - Rec.
RZESZUTEK LUCJAN. - 1998 nr 4 (33) s. 319-321.
1017. Piekarski Stanisław : Polskie Teatry Żołnierskie : 1915-1939. Warszawa,
1999. - Rec. WYSZCZELSKI LECH : Działalność kulturalno-oświatowa w
Wojsku Polskim Drugiej Rzeczypospolitej. - 2000 nr 1 (38) s. 343-345.
1018. Pietkiewicz Edward : Protokół dyplomatyczny. Warszawa, 1998. - Rec.
AKSAMITOWSKA ELEONORA : Dyplomacja - sztuka życia. - 1999 nr 3 (36)
s. 195-198.
1019. Pindel Kazimierz : Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej. Warszawa,
1995. - Rec. ROZWADOWSKI PIOTR. - 1996 nr 3 (24) s. 367-369.
1020. Pindel Kazimierz : Śląsk w systemie obronnym II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1998. - Rec. KOŚMIDER TOMASZ : Miejsce Śląska w obronności II
Rzeczypospolitej. - 1998 nr 2 (31) s. 309-311.
124
1021. Piotrkowskie Zeszyty Historyczne. T. 1 (1998). Piotrków Trybunalski,
1998. - Rec. MATUSZAK TOMASZ : Nowe czasopismo historyczne. - 1999 nr
4 (37) s. 266-268.
1022. Ramses 1997 IFRI DUOND. Red. Thierry de Nontbriad, Pierre Jaquet. Rec. CIUPIŃSKI ANDRZEJ : Roczny raport o światowych strategiach i systemach ekonomicznych. - 1997 nr 2 (27) s. 310-312.
1023. Roczny raport o strategii i światowych systemach ekonomicznych. Paris,
1996. - Rec. CIUPIŃSKI ANDRZEJ. - 1996 nr 3 (24) s. 370-372.
1024. Rosa Ryszard : Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa, 1995. - Rec. KUNIKOWSKI JERZY : Problemy bezpieczeństwa, wojny i pokoju. - 1996 nr 2
(23) s. 288-293.
1025. Rosa Ryszard : Filozofia i edukacja dla bezpieczeństwa. Siedlce, 1998. Rec. MATUSIK JERZY : Filozoficzne i edukacyjne aspekty bezpieczeństwa. 1999 nr 1 (34) s. 261-264.
1026. Rosa Ryszard, Świniarski Janusz : Wybrane koncepcje wojny i pokoju w
dziejach myśli ekonomicznej. Cz. 4. Warszawa, 1995. - Rec. SUŁEK MIROSŁAW. - 1996 nr 4 (25) s. 292-297.
1027. Rozwadowski Piotr : Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927-1939. Warszawa, 2000. - Rec. WYSZCZELSKI
LECH : Edukacja obronna społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. - 2000 nr 3
(40) s. 321-324.
1028. Rydzkowski Włodzimierz, Wojewódzka-Król Krystyna : Transport. Warszawa, 1997. - Rec. BORODZIUK ZDZISŁAW : Transport w gospodarce narodowej. - 1998 nr 2 (31) s. 301-303.
125
1029. Sparco Pierre : L´industrie aérospatiale française. Paris, 1996. - Rec.
SZLACHTA MIECZYSŁAW : Francuski przemysł lotniczy. - 1998 nr 4 (33) s.
325-327.
1030. Stankiewicz Wacław : Historia myśli ekonomicznej. Warszawa, 1998. Rec. PŁACZEK JANUSZ : Dzieje myśli ekonomicznej. - 1998 nr 2 (31) s. 319321.
1031. Stankiewicz Wacław : Konwersja zbrojeń : oczekiwania i fakty. Warszawa, 1999. - Rec. PŁACZEK JANUSZ : Kompendium wiedzy o konwersji zbrojeń. - 1999 nr 2 (35) s. 329-332.
1032. Stańczyk Jerzy : Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa,
1996. - Rec. ŚWINIARSKI JANUSZ : Czym jest bezpieczeństwo narodowe i
międzynarodowe. - 1997 nr 2 (27) s. 301-304.
1033. Szczurowski Maciej : Artyleria Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II
wojnie światowej. Piotrków Trybunalski, 2000. - Rec. STAŃCZYK HENRYK :
Nowa książka o dziejach artylerii. - 2000 nr 4 (41) s. 322-325.
1034. Ślipiec Jeremiasz : Drogi do niepodległości - Polska i Ukraina 1918-1921.
Warszawa, 1999. - Rec. WYSZCZELSKI LECH : Stosunki polsko-ukraińskie w
latach 1918-1921. - 1999 nr 4 (37) s. 263-265.
1035. Świniarski Janusz : O naturze bezpieczeństwa. : prolegomena do zagadnień ogólnych. Warszawa, 1997. - Rec. KANARSKI LESZEK : Podstawy nowoczesnej teorii bezpieczeństwa. - 1998 nr 2 (31) s. 297-300.
1036. Tanaś Maciej : Edukacyjne zastosowania komputerów. Warszawa, 1997. Rec. BEDNAREK JÓZEF : Edukacja w dobie komputerów. - 1998 nr 3 (32) s.
327-330.
126
1037. Toffler Alvin, Toffler Heidi : Wojna i antywojna. Warszawa, 1997. - Rec.
ŚWINIARSKI JANUSZ : Nowe myślenie o wojnie i ustanawianiu pokoju. 1998 nr 1 (30) s. 287-291.
1038. Trejnis Zenon : Siły zbrojne w państwie demokratycznym. Toruń, 1997. Rec. ŚWINIARSKI JANUSZ : Przyczynek do nauki o siłach zbrojnych : od Platona do Huntingtona i sił zbrojnych RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. - 1998 nr 3
(32) s. 323-326.
1039. Wiatr Mariusz : Między strategią a taktyką. Toruń, 1999. - Rec. ŚWINIARSKI JANUSZ : Narodziny i rozwój sztuki operacyjnej. - 2000 nr 1 (38) s.
327-330.
1040. Wróblewski Ryszard : Wprowadzenie do strategii wojskowej. Warszawa,
1998. - Rec. ŚWINIARSKI JANUSZ : Od sztuki wojennej do nauki o zarządzaniu siłami zbrojnymi. - 1999 nr 1(34) s. 265-267.
1041. Wyszczelski Lech : Działalność oświatowo-wychowawcza w Wojsku
Polskim w latach 1918-1939. Warszawa, 1995. - Rec. GĄSIOROWSKI MARIUSZ : Wychowanie wojskowe w II Rzeczypospolitej. - 1996 nr 3 (24) s. 363366.
1042. Wyszczelski Lech : Historia myśli wojskowej. Warszawa, 2000. - Rec.
WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA : Dzieje myśli wojskowej. - 2000 nr 4 (41) s.
318-321.
1043. Zasady postępowania ratowniczego. Warszawa, 1997. - Rec. ŁUCZAK
MACIEJ. - 1998 nr 1(30) s. 308-309.
1044. Zieliński Ryszard : Alokacja zasobów w gospodarowaniu obronnym : studium teoretyczne. Łódź, 1997. - Rec. PŁACZEK JANUSZ : Zasoby w gospodarowaniu obronnym. - 1998 nr 2 (31) s. 315-318.
127
1045. Żaroń Piotr : Armia Andersa. Toruń, 1996. - Rec. JACZYŃSKI STANISŁAW : Dzieje armii polskiej w ZSRR. - 2000 nr 1(38) s. 335-342.
1046. Żuk Anna : Filozofia walki. Lublin, 1996. - Rec. ŚWINIARSKI JANUSZ
: Ku zasadniczym przyczynom walk i wojen. - 1997 nr 4 (29) s. 266-270.
5. ROZPRAWY HABILITACYJNE
1047. DWORECKI STANISŁAW : System zabezpieczenia metrologicznego
wojsk lądowych w operacji obronnej armii : rozprawa habilitacyjna. - Warszawa
: AON, 1990 .- 251 k. : il., zał. – (Zeszyty Naukowe AON 1990 nr 7 dodatek). N
1048. GROSZEK ZBIGNIEW : Rozpoznanie w systemie obrony powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa habilitacyjna.- Warszawa : AON, 1995. 284 k.: rys., bibliogr. - (Zeszyty Naukowe AON 1995 nr 1 (18) dodatek).
1049. JARMOSZKO STANISŁAW : Przemiany w Siłach Zbrojnych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] pierwszej dekady transformacji ustrojowej : (analiza zasadniczych przeobrażeń z pogłębioną eksploracją sfery organizacyjnej i społecznej) : rozprawa habilitacyjnej. - Warszaw : AON, 2000. - 350 s. : rys., tab.,
wykr. - (Zeszyty Naukowe AON 2000 nr 3 (49) dodatek).
1050. KACZMAREK WALDEMAR : Natarcie związku taktycznego : rozprawa
habilitacyjna.- Warszawa : AON, 1997. – 230 s. : rys. kolor., err.- (Zeszyty Naukowe AON 1997 nr 4 (29) dodatek).
1051. ZUBEK JÓZEF : Ocena jakości stanów osobowych wojsk : rozprawa habilitacyjna. - Warszawa : AON, 1990. - 253 s. : rys., tab. - (Zeszyty Naukowe
AON 1990 nr 6 dodatek).
128
INDEKS OSOBOWY
Adamczyk Antoni – współaut. 560-561
Adamczyk Mieczysław – 352, 542, 562-565, 699, 739, współaut. 566
Adamkiewicz Marek – 67, 109, 399
Ajnenkiel Andrzej – 110, 907
Aksamitowska Eleonora – 1018
Antczak Stefan – współaut. 171
Augustyn Stanisław – 788-789
Augustyniak Jacek – 88
Babicki Stefan – 536, 740
Balcerowicz Bolesław – 400, 436, 634-635, 908
Bancerz Bogumił – 869
Barczak Andrzej – 172
Bartkowiak Zbigniew – 68
Bartosiewicz Sławomir – 543
Bednarek Józef – 173, 224, 238, 909, 1036
Bela Sebok – współaut. 469
Berliński Tadeusz – 1013
Bieńkowski Jerzy – 214, 287
Biernacik Ryszard – 524
Biernat Andrzej – współaut. 98
Bieżuński Zbigniew – 101, 537-538
Bilski Jerzy – 765
Binkowski Henryk – 437, 989
Blazek Roman – 468
Błaszczyk Jan – współaut. 353
Bobkowski Andrzej – 567-568
Boesler Paweł – 288-289
Borkowski Jan – 290-295, 324-325, 700
Borodziuk Zdzisław – 569, 1028
Brzostek Waldemar – 766-767
Bryk Zenon – 701
Buczyński Andrzej – współaut. 186
Bujak Andrzej – 621, 654, 678-681
Bukowicka Stanisława – 901
Bułka Wiesław – 401
129
Burakowski Kazimierz – 194-195
Celek Jan – 326
Cempiřek Miroslaw – współaut. 870
Cendrowski Jerzy – 296
Chaczaturow Władymir – 377
Chamera Mieczysław – 570, współaut. 544
Chmielewski Henryk – współaut. 282
Chmieliński Bogdan – 196, 225-226, 327
Chojnecki Stefan – 134
Ciborowski Leopold – 402, 636, 754
Cichosz Jerzy – 489
Cieślak Ryszard – 459
Cieślarczyk Marian – 403-404
Ciupiński Andrzej – 378, 430, 460, 980-981, 999, 1009, 1012, 1022-1023
Compa Tadeusz – 545-546, 571
Csabai Győrgy – 38-39, współaut. 469
Czajka Krzysztof – 485, 525-527, 682, współaut. 534
Czerwiński Janusz – 741
Czupryński Andrzej – 655-657
Ćwięk Henryk – 111-114
D. A. – 910
Dębska Anna – 328, 946, współaut. 470
Domański Benedykt – 658
Domański Zygmunt – współaut. 405
Domaszewski Jan Krzysztof – 572
Domżalski Krzysztof – 197-198, 239-240
Doraczyńska Anna – współaut. 637
Dorosz Krzysztof – 438
Dójczyński Marian – współaut. 192-193
Drążczyk Wojciech – 547-549, współaut. 550
Drost Michał – 241, 250, 379, 439-440, współaut. 451
Dubrawski Zbigniew – 742, współaut. 949
Dunkiel Winfried – 702
Dworecki Stanisław – 63, 354-355, 380, 406-407, 441, 850-853, 871-874, 1047, współaut. 381,
408-409
Dyrda Mirosław – 703
130
Falkowski Jan – 215
Fałkowski Andrzej – 14-15, 40-41
Fedrau Leszek – 704
Ficoń Krzysztof – 705, 854, 875
Filar Władysław – 911
Findziński Michał – współaut. 187
Flanek Czesław – 706, 912, współaut. 171, 356
Flis Józef – 461
Frankowski Marek – 297-298, 329, 707, 743
Gałecki Andrzej – współaut. 242
Gawlikowski Wojciech – współaut. 790
Gąsiorek Krzysztof – 791-794, współaut. 797-798, 819, 830-831
Gąsiorowski Mariusz – 1041
Gąska Marek – 271-275, 283, 998, 1008, 1010
Getka Henryk – 442, 835-837
Gębala Andrzej – 708
Glen Andrzej – współaut. 950
Golec Wiesław – współaut. 356
Gorzym Andrzej – tłum. 454
Gozdecki Czesław – 573
Górecki Waldemar – 486
Górski Paweł – 709-710
Groskrejc Jerzy – 251, 258, 622, 768-770
Groszek Zbigniew – 1048, współaut. 560-561
Grzelak Czesław – 135
Grzelka Andrzej – 490
Halama Adam – współaut. 951
Hanus Jiři – 855
Harmata Władysław – 185
Hauzer Włodzimierz – 683, współaut. 784
Hermann Henryk – 136
Horak Oldřich – 755-757
Huzarski Michał – 684
Idczak Włodzimierz – wspólaut. 282
Ilnicki Marek – współaut. 276, 279
131
Izydorek Wacław - 913
Jaczyński Stanisław – 137-138, 1045
Jakubczak Ryszard – 795-796, współaut. 797-800
Jakubisiak Władysław – 876
Jakubowski Damian – 357
Jałoszyński Kuba – 613-618
Janczak Józef – 744
Janicki Andrzej – 771
Jarecki Czesław – 528-529, 659, współaut. 696
Jarmoszko Stanisław – 330, 1049
Jasiniewski Henryk – współaut. 862
Jasiukiewicz Grzegorz – wspólaut. 612
Jaśkowski Konrad – współaut. 64
Jemioło Tadeusz – 139, 574, 914-915
Jendraszczak Eugeniusz – 410-411
Jonak Robert – współaut. 281
Jura Józef – 1, 199
Jurasik Ryszard – 259
Jurek Krzysztof – 358, 539, współaut. 540
Juszczyk Adam – współaut. 359-360
Kaczmarek Julian – 2, 382, 431, 619, 660, 916, współaut. 383
Kaczmarek Waldemar – 623, 1050
Kalinowski Romuald – 801-802
Kaliński Mirosław – 243, 253, 299, 772, 902
Kałużny Krzysztof – współaut. 675
Kamiński Tadeusz – 856-857
Kanarski Leszek – 300-301, 1035, współaut. 227, 260, 302, 322
Kardas Jarosław Stanisław – 69, 254-255, 978
Kardaś Tadeusz – 200, 228
Karkoszka Andrzej – współaut. 383
Kasperek Tadeusz – 361, 508
Kasprzewski Andrzej – 412, współaut. 478
Kęsoń Tadeusz – 384-385, współaut. 16, 386-387, 408
Kiser Klaus Peter – współaut. 348, 761
Kisiel Robert – 115
Kitler Waldemar – 201, 388, 413-416, 443, 803-806
Kjaer Karsten – współaut. 762
132
Klimkiewicz Zbigniew – 773, 877-878, współaut. 174, 774
Klimowicz Tadeusz – współaut. 99
Kloczkowski Marian – wspólaut. 470
Kłodziński Ryszard – 444-445, 858
Kmiecik Tadeusz – 161-163
Knetki Jan – współaut. 775
Koch Marian – 57
Kolek Anna – 940-941
Koliński Izydor – 917-918
Komański Aleksander – 417-418, 446-448, 638
Komarek Jaroslaw – 575
Komorowski Antoni – 362
Konieczny Krzysztof – 363, 491-494, 639, 838, współaut. 711
Kopania Paweł – 995
Kopański Jerzy – współaut. 495
Kopański Tomasz – 140
Korycki Stefan – 277
Korzecki Kazimierz – 449
Korzeniowski Stanisław – 479
Koselski Marian – współaut. 171
Kosewski Andrzej – współaut. 405
Kośmider Tomasz – 116, 1007, 1020
Kotek Karel – 807
Kowalewski Marian – 496-497 współaut. 495, 576
Koziej Stanisław – 3, 8, 419-420, 462, 624, 661
Kozioł Jerzy – współaut. 952
Kozub Marian – 947
Krauze Michał – 244, 509, 903-904, 919
Křivánek Armošt – 331
Kruszyński Marian – 745-747
Krzemień Tadeusz – 530
Krzeszowski Wiesław – 278
Krzymiński Józef – 216-218
Kubiak Mariusz – 70-71, 284, 948, 1005, 1011
Kucharski Marek – 219, 776-777
Kuczera Piotr – 164
Kuczmański Zbigniew – 480, współaut. 481, 609
Kuderowicz Zbigniew – 72
Kukowski Andrzej – 498
133
Kukułka Józef – 9
Kulczyński Stanisław – 220
Kulisz Marek – współaut. 16, 386-387
Kuliś Jerzy – 364
Kunikowski Jerzy – 10, 202-205, 256-257, 261, 303, 332-334, 471, 920, 997, 1003, 1015, 1024
Kurant Andrzej – 450, 808-818, współaut. 819
Kurasiński Zdzisław – 855, 879
Kuriata Ryszard – 921, współaut. 597, 949-953
Kurinia Stefan – 17-20, 859, 954, 996, współaut. 48
Kurpisd Marek – współaut. 59
Kurzeja Grzegorz – współaut. 89
Kutyła Jan – 510-514
Kwećka Roman – 758
Kwiasowski Zbigniew – współaut. 481, 609
Labuda Andrzej – 365
Laszczyk Marian – 421
Lechowski Andrzej – 165
Lembke Józef – współaut. 186
Lepka Stanisław - 712
Leszczyński Ryszard – współaut. 778
Lewandowski Grzegorz – 49
Lewiński Eugeniusz – 463, 487, współaut. 824
Lipski Andrzej - 21
Lisowski Grzegorz – 577-579
Loranty Krzysztof – 779, 955-956
Łabędzki Józef – 685, współaut. 516
Ładniak Krzysztof – współaut. 370
Łazarek Józef – 780, 922
Łepkowski Wojciech – 640-641, współaut. 923
Łojko Aleksander – 880-881, współaut. 174
Łokociejewski Marian – 759-760
Łuczak Maciej – 22-23, 432-433, 820-821, 839, 1043, współaut. 451, 799
Łukaszuk Leonard – 389, 957
Łysiak Ireneusz – 781
M. F. – 924
Machura Jerzy – 580-582
134
Madejski Andrzej – 422
Magnucki Zbigniew – 748
Majewski Wiesław – 102
Makowski Andrzej – współaut. 276, 279
Makowski Piotr – 175, współaut. 566
Malak Kazimierz – 141, 423, 472
Malicki Eugeniusz - 905
Maliszewski Wojciech – 620
Mańkowski Romuald – 176, 551-555, 583-592, współaut. 544, 550
Marciniec Krzysztof – współaut. 822
Marcinkowski Bronisław - 713
Marczak Józef – 823, współaut. 800, 824
Markocki Zygmunt – 221, 229-230, 262-264, 304
Marmura Czesław – 117
Marszałek Maciej – 231, 556, 593
Marszałkowski Janusz – współaut. 540
Mastalerz Marek – 860
Maślak Zdzisław – 594
Matusik Jerzy – 1025
Matuszak Tomasz – 1021
Matuszak Zygmunt – 142-143, 994, współaut. 147
Mazurek Zbigniew – tłum. 331, 855, 870
Mazurkiewicz Jerzy – 499-502
Mendrala Zenon – 73, 1014
Menkiszak Marek – 642-643
Michailiuk Bogdan – 515
Michalak Wojciech – 557-558, 595-596, 925
Michałowski Bogusław – współaut. 366
Mickiewicz Roman – 782-783, współaut. 784-785
Mieczkowski Zbigniew – 265, 305, 335
Miodek Stanisław – współaut. 597
Miszczak Robert – 714
Mondrzycki Zdzisław – 452-453, 825
Morrison Philip – współaut. 454
Motacki Krzysztof – 610, 662
Mroczko Franciszek – współaut. 171, 242
Mróz Władysław – 455, 541, 663-665, 686-688, 715-716, 882, 926
Mucha Longin – 434, 644
Musil Miroslaw – współaut. 870
135
Mutwicki Wiesław – 717
Nakielski Grzegorz – współaut. 242
Nalepa Edward Jan – 166
Nawrot Dariusz – 103, 144-145, 167
Nĕmec Petr – 666
Nowacki Florian - 531
Nowacki Gabriel – 749-752
Nowak Edward – 206, 306, 718
Nowak Eugeniusz – 719-720, 861, 883-892, współaut. 862, 893-895, tłum. 870
Nowak Ireneusz – 367, współaut. 368, 516-520
Nowak Wojciech – współaut. 893-895
Nowakowski Roman – współaut. 186
Nowakowski Zenon – 118, 207-209, 232, 336, 927, 942
Nożko Kazimierz – 464, 625-626, 667, 786, 928-929
Nyszk Wojciech - 896
Odziemkowski Janusz – 146
Ogrodowczyk Włodzimierz – 611
Olcha Henryk – współaut. 147
Oleksyn Leszek – 42, 50-51, 369, 390, 473, współaut. 30, 48, 55, 65, tłum. 702
Olszewski Janusz – współaut. 958
Olszewski Ryszard – 645-648
Pach Janina – 24-25, współaut. 190
Panecki Tadeusz – 148
Papliński Krzysztof – współaut. 359-360, 366
Paszkowski Krzysztof – 391
Pawłowski Jacek – 627, 668
Pelc Mieczysław – 4
Pickert Herwig – 649
Piedziuk Eugeniusz – 503-507
Piekarski Henryk – 930
Pindel Kazimierz – 119
Piotrowski Sylwester – 465, 669, 721-724
Piuro Stanisław – 210, 435
Piwnicki Grzegorz – współaut. 120
Płaczek Janusz – 43-44, 52, 863-864, 990-992, 1006, 1030-1031, 1044, współaut. 45, 48, 53, 56,
64, 822
136
Płoski Tadeusz – 280, 285
Podkowski Andrzej – 307-312, 474, 753, 959-960, 985, współaut. 612, 761-762
Pokinko Piotr – 313-317
Pokrątka Tadeusz – 521-523, 865, współaut. 370, 467
Pokruszyński Witold – 598, współaut. 599
Polak Andrzej – 961
Pomykała Edward – 337-343, współaut. 637
Prończuk Roman – współaut. 191
Prudzicz Henryk – 931
Przeworski Krzysztof – 826-827
Przybyliński Piotr – współaut. 89
Radomyski Adam – współaut. 953
Rakowski Jerzy – 456
Rengel Krzysztof – 984
Rejmak Adam – 962
Rękas Stefan – 600
Rokicki Bronisław – 318, współaut. 319, 323
Roman Wanda – 149
Rosa Ryszard – 74-83, 344, 906, 986, 1004
Rozmysłowicz Piotr – 266-268, 345
Rozwadowski Piotr – 1019
Rudnicki Bogdan – 105, 121, 269-270, współaut. 132
Rutkowski Cezary – 457, 475, 650, 725-726
Rutkowski Zbigniew – 689
Rybacki Andrzej – 932
Rybak Piotr – współaut. 353
Rzeszutek Lucjan – 1016
Sabak Zbigniew – 320, 628, 651-652, tłum. 394, 575, 601, 666, 807
Saczonek Władysław – 727
Salak Kazimierz – współaut. 785
Schulz Roman – 211
Siemion Cezary – 122
Sienkiewicz Piotr – 5, 177-183, 245, 424-425, 728-729, 933, 943, współaut. 730
Sikorski Bolesław – 670-671, 690-694, 963
Sikorski Kazimierz – 695
Sikorski Marek – 993
137
Siller Józef – 601
Skobel Wacław – 672, 828-829, współaut. 824, 830-831
Skorowski Henryk – 84-85, 1001
Skrok Zofia – 944
Skrzyp Julian – 90, 392-393
Smólski Wiesław – współaut. 711
Smutek - Riemer Andrea – 394
Smyk Stanisław – 731
Sobczyk Zbigniew – współaut. 359-360
Sobolewski Andrzej – współaut. 45
Sobolewski Grzegorz – 832
Sokołowski Andrzej – 26-29, 46-47, 54, 58, 964, współaut. 30, 48, 59
Sokołowski Stanisław – 233
Sokołowski Tadeusz – 965
Solarz Jarosław – 673, współaut. 368, 517-520
Spustek Henryk – 184
Stach Wacław – 104
Stachowiak Zenon – 6, 31, 426
Stankiewicz Wacław – 32-33, 395, 886-887, współaut. 55, 65
Stańczuk Stanisław – 34, 91-97, współaut. 98-99
Stańczyk Henryk – 150, 1033
Stefaniak Zbigniew – 246, 321, współaut. 778
Stępień Ryszard – 222, 234, 247, 934
Stęplewski Bogumił – 60-62, 987
Stokalski-Dzierżykraj Andrzej – 466
Strasburger Dominik – 151
Stranawa Milan – 11
Straszewski Kazimierz – 476
Suchora Stefan – 602
Sułek Mirosław – 35, 66, 1026, współaut. 53, 56, tłum. 38
Suszczyński Paweł – 897
Szafran Czesław – 966-970
Szaliłow Marcin – współaut. 790
Szamborski Robert – współaut. 187, 189-193, 281
Szczurowski Maciej – 152-156, 168-169
Szkoda Jerzy – 371-373
Szlachta Mieczysław – 477, 979, 1029, współaut. 958
Szpyra Ryszard – 235, 971
Szulc Bogdan – 935
138
Szydłowski Adam - 629
Szymczyk Jan – 936
Ścibiorek Zbigniew – 488, 630, 653, 674, współaut. 675
Śladkowski Stanisław – 833, współaut. 467
Ślipiec Jeremiasz – 106, 123, 972
Śliwa Zdzisław – 212
Śmiałek Wiesław – 286
Świątnicki Wacław – 374, 603, współaut. 604
Świątnicki Zbigniew – współaut. 604
Świniarski Janusz – 86, 346-347, 427, 973, 977, 982, 1032, 1037-1040, 1046, współaut. 227, 260,
302, 322, 348
Tabaczniuk Tadeusz – współaut. 242
Tanaś Maciej - 983
Tarasiuk Bogdan – 732-733
Teska Jarosław – 36
Tomaszewski Adam – 236, 937-938, współaut. 696
Tomaszewski Roman – 124, 170, 248, 974
Tomiuk Sylwester – 213
Topolewski Stanisław – 988, 1000
Tsipis Kosta – współaut. 454
Użycki Dariusz – 375
Vojkovsky František – 376
Wajda Andrzej – 349-350, 734-736
Wasylko Mieczysław – 868
Waśkiewicz Ryszard – 37
Wdowski Lech – 840-841
Wesołowski Andrzej – 157
Wiatr Mariusz – tłum. 649
Wieczorek Stanisław – 100, 458, 676, 787, 898
Wierzyński Jan – 87, 107,351, 1002
Wiesner Jerome – współaut. 454
Więcek Jan – 532-533, współaut. 534, 696
Wiśniewska Małgorzata – 1042
Wiśniewski Andrzej – współaut. 730
139
Włodarski Andrzej – 975, współaut. 478
Wocial Janusz – współaut. 381, 409
Wojciechowski Zbigniew - 158
Wojcieszak Andrzej – 482-484, 899-900
Wojnarowski Jan – 842-849
Woytowicz Jerzy – 834
Woźniak Piotr – tłum. 376, 755-756
Wójcik Teofil – 12
Wróblewski Ryszard – 428, 631, tłum. 377
Wrzosek Marek – 763-764, współaut. 775
Wyszczelski Lech – 7, 108, 125-131, 632, 1017, 1027, 1034, współaut. 132
Zabłocki Eugeniusz – 559, 605, 737, współaut. 599
Zacher Lech – 396
Zajas Stanisław – 606-607
Zajdziński Wiesław – 397
Zalewski Bogdan – współaut. 120
Zawadzki Stanisław – 697
Zdziarska-Bąk Anna – współaut. 774
Zdrodowski Bogdan – 608, współaut. 576
Zieliński Adam – tłum. 757
Zieliński Jerzy – 398, 677, 698, 939
Ziółkowski Leszek – 535, 738
Zoń Ryszard – 188, współaut. 189-193, 319, 323
Zubalik Zbynek – współaut. 762
Zubek Józef – 13, 429, 633, 976, 1051, współaut. 923
Zuziak Janusz – 159-160
Żarczyński Romuald – 237
Żarkowski Aleksander – 133
Żegnałek Kazimierz – 223, 249
Żurek Henryk – 945
140
INDEKS PRZEDMIOTOWY
Absolwenci szkół wojskowych – 225-226
Adaptacja społeczna w wojsku – 303-304
Administracja – 828
Administracja – zadania obronne - 438
Agresja zbrojna 1939 r. radziecka – 144
Agresywność – żołnierze – 318
Akademia Obrony Narodowej –908, 910, 915, 926, 933
Akademia Obrony Narodowej – Centrum Informatyki – 912
Akademia Obrony Narodowej – Instytut Nauk Humanistycznych – 934
Akademia Obrony Narodowej – logistyka – 936
Akademia Obrony Narodowej – nauczanie – 223, 237, 909, 911, 913-914, 917-918, 920-922,
927-930, 932, 935, 937, 939
Akademia Obrony Narodowej – nauczyciele – 201
Akademia Obrony Narodowej – nauka – 916, 919, 924, 945
Akademia Obrony Narodowej – organizacja – 909, 912, 923, 925, 931, 934, 938
Akademia Obrony Narodowej – Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej – 940-941
Akademia Obrony Narodowej – rozprawy habilitacyjne – 1047-1051
Akademia Obrony Narodowej – Wojskowy Instytut Historyczny – 909
Akademia Obrony Narodowej – Wydział Strategiczno-Obronny – 923
Akademia Obrony Narodowej – Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – 925
Akademia Obrony Narodowej – Wydział Wojsk Lądowych – 938
Analiza systemowa – 179-183
Armia Krajowa – okręg wileński – 149
Artyleria – 527-528, 535
Artyleria – historia – Polska – 152
Artyleria dywizyjna – 525
Artyleria naziemna – 526
Artyleria pancerna – 524
Artyleria przeciwpancerna – związek taktyczny – 534
Artyleria samobieżna – 532
Autoagresja – żołnierze – 300
Bazy lotnicze – obrona – 586
Bazy lotnicze – Polska – 543
Bełza – historia – 1918-1939 r. – 123
141
Bezpieczeństwo informacyjne – 741
Bezpieczeństwo międzynarodowe – 378-379, 381-382, 388, 390-391, 394-398, 430
Bezpieczeństwo międzynarodowe – Europa – 383
Bezpieczeństwo międzynarodowe – Rosja – 377
Bezpieczeństwo narodowe – 80, 399-400, 403-408, 413-414, 418-420, 424-426, 428-429, 457
Bezpieczeństwo narodowe – Federacja Rosyjska – 423
Bezpieczeństwo narodowe – Stany Zjednoczone – 435
Bezpieczeństwo narodowe – terminologia – 427
Bezpieczeństwo narodowe – zagrożenia – 409
Bezpieczeństwo narodowe a obronność – 417
Bezpieczeństwo publiczne – 828
Bitwa 1939 r. nad Bzurą – 150
Bitwa 1940 – 1942 r. pod Tobrukiem – 153
Bitwa 1943 r. pod Lenino – 147
Bitwa 1944 r. pod Arnhem – 159
Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino – 155
Bitwa spotkaniowa – 664
Bliski Wschód – 613
Bliski Wschód – terroryzm – 618
Blokada morska – 276
Broń chemiczna – ekologia – 368
Broń jądrowa – 646
Broń jądrowa – Rosja – 472
Broń masowego rażenia – 370
Broń masowego rażenia – szkody ekologiczne – 905
Broń precyzyjnego rażenia – 374
Broń przeciwpancerna – 365
Brygada (wojsk.) – łączność – 494
Brygada zmechanizowana – Czechy – 870
Brygada zmechanizowana – Stany Zjednoczone – 535
Budżet wojenny i wojskowy – 16, 37, 40-43, 47
Budżet wojenny i wojskowy – struktura kosztów – 42, 44
Budżet wojenny i wojskowy – Węgry – 38-39
Clausewitz Carl (1780-1831) – 106
Czechosłowacja – historia – 131
Człowiek – technika – 332
Czołgi – 371
142
Czołgi – żywotność bojowa – 353
Ćwiczenia dowódczo-sztabowe – 766-767, 775
Ćwiczenia operacyjno-taktyczne – 776
Ćwiczenia taktyczne – 780-781, 939
Ćwiczenia wojskowe – 545
Decyzje (wojsk.) – 704, 718-721, 729
Decyzje – psychologia – 297-298, 306, 316
Desant powietrzny – 690-691, 693-694
Desant powietrzny – zwalczanie – 689
Desant powietrzny taktyczny – 692
Doktryny wojenne – 13, 457
Doktryny wojenne – Czecho-Słowacja - 11
Doktryny wojenne – Francja – 9
Doktryny wojenne – NATO – 8
Doktryny wojenne – Polska – 10, 12
Dowodzenie – 701, 709, 715, 717, 732, 738
Dowodzenie – automatyzacja – 177, 352, 562, 704-705, 713-714, 727, 731, 733
Dowodzenie – decyzje – 721
Dowodzenie – organizacja – 716
Dowodzenie –socjotechnika – 707
Dowodzenie – systemy – 728
Dowodzenie – teoria – 12, 703, 711, 723
Dowodzenie operacyjne – 722, 724
Dowodzenie operacyjne – historia – 142
Dowodzenie operacyjno-taktyczne – 706, 708
Dowodzenie strategiczne – 465
Dowodzenie taktyczne – 724
Dowodzenie taktyczne – historia – 142
Dowódcy – 303
Dowódcy – historia – 156
Dowódcy – kształcenie – 236, 700
Dowódcy – szkolenie – 177, 786
Duszpasterstwo wojskowe – historia – Polska – 146
23 [Dwudziesta Trzecia] Górnośląska Dywizja Piechoty – historia – 158
Dydaktyka wojskowa – gry komputerowe – 220
Dydaktyka wojskowa – multimedia – 215
143
Dymy bojowe – 673
Dyscyplina wojskowa – 260
Dysertacje i prace magisterskie – metody – 199
Dywizja – obrona – 485
Dywizja kawalerii powietrznej – 590
Dywizja zmechanizowana – 689, 878
Działania aeromobilne – 479
Działania bojowe – 526, 673, 680
Działania bojowe – informacja – 173
Działania bojowe – góry i lasy górskie – 881
Działania bojowe w terenie lesisto-jeziornym – 668
Działania desantowoszturmowe – 669
Działania nieregularne – 628, 672, 675, 880
Działania nieregularne – historia – 108
Działania obronne – 528, 670
Działania operacyjno-taktyczne – 464
Działania pośrednie – 667, 886
Działania powietrzne – metody – 557
Działania powietrznolądowe – 609
Działania przeciwdesantowe – 541, 690
Działania psychologiczne – 307, 310-312
Działania sojusznicze – 547, 550
Działania specjalne – Stany Zjednoczone – 620
Działania w miastach – 681
Działania w nocy i ograniczonej widoczności – 678
Działania w zimie i w strefie polarnej – 679
Edukacja obronna – 250-253, 255-257, 772
Edukacja obronna - historia – 127
Edukacja obronna – metody – 254
Edukacja obronna – prognozy – 235
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu – badania – 138
Ekologia – 901-903
Ekologia – etyka – 906
Ekologia – nauczanie – 253
Ekologia – zagrożenie – wojsko – 904
Ekologia – zarządzanie – 901
Ekonomia polityczna – 35
Ekonomika wojenna – 16, 30-33, 45
144
Ekonomika wojenna – analiza – 26-27
Ekonomika wojenna – Bułgaria – 33
Ekonomika wojenna – Polska – 41
Ekonomika wojenna – Wielka Brytania – 17-20
Ekstradycja – prawo – Polska – 280
Ekstradycja – prawo międzynarodowe – 280
Emerytura i renta wojskowa – ustawodawstwo – historia – 133
Energetyka – bezpieczeństwo – 444-445
Epidemiologia – historia – 187
Etyka – 344, 347, 351
Etyka żołnierska – 326, 336, 346, 927
Etyka żołnierska – Czechy – 331
Etyka żołnierska – Niemcy – 348
Etyka żołnierska – Polska – 109, 157, 348
Ewakuacja ludności i dóbr materialnych – 808, 827
Ewakuacja ludności i dóbr materialnych – transport – 817
Ewakuacja medyczna – 186
Filozofia – 74-75, 87
Filozofia bezpieczeństwa – 67, 256
Filozofia chrześcijańska – 84
Filozofia wojny i pokoju – 68-70, 72-73, 76-83, 85
Finanse wojskowe – 23
Finanse wojskowe – Polska – 21
Fortyfikacje stałe – 811
Fundamentalizm – 619
Gaz ziemny – gospodarka – 444
Gazy bojowe – 361
Geografia wojenna – 588
Geografia wojenna – informacja – 88
Geografia wojenna – Polska – 90-95
Geopolityka – 377
Gospodarka narodowa – 65
Gospodarka narodowa – gotowość obronna – 56
Gospodarka narodowa – mobilizacja – 839, 842
Gospodarka obronna – 50
Gospodarka obronna – Polska – 52-53, 55
145
Gospodarka obronna – prognozy – 51
Gospodarka obronna – system informacyjny – 54
Gospodarka wojskowa – 57-59, 62
Gotowość bojowa wojsk – 708
Gotowość mobilizacyjna – 846
Granica – ochrona – historia – 125
Gry wojenne komputerowe – 767, 773, 782-785
Gwara żołnierska – 349
Handel zagraniczny – Polska – 24
Historia wojskowa – 102, 104, 107-108, 116, 119, 125, 155, 625
Historiografia wojskowa – 134
Humanizm (postawa) – 229
Humanizm (postawa) – wojsko – 920
Hydrolokacja – 540
Informacja – ochrona - 739
Informacja (wojsk.) – 173
Informacja naukowa – 943
Informacja naukowa – wojsko – 940-942
Informatyka wojskowa – 174-175, 177-178, 184, 727, 766
Internet – 216
Internet – badania naukowe – 217-218
Interoperacyjność – 522
Inwestycje zagraniczne – Polska – 24-25
Iperyt – 361
Islam – polityka – 619
Jednostki specjalne – taktyka – 616
Jeńcy wojenni – historia – 138
Język haseł przedmiotowych – wojsko – 944
Jugosławia – geografia – 99
Kadry (wojsk.) – 327
Kadry (wojsk.) – zawód – 330
Kampania wojenna 1939 r. wrześniowa – 134-136, 138-140, 143, 146, 148, 150-152, 157-158
Kawaleria powietrzna – logistyka – 899-900
Kawaleria powietrzna – taktyka – 611
Kierowcy wojskowi – szkolenie – 787
146
Klęski elementarne – 510, 790, 809, 812, 822
Klęski elementarne – udział wojska – 834
Kobiety (żołnierze) – 468, 470
Komitet Badań Naukowych – 203
Komputery – stosowanie – wojsko – 174, 704, 784, 877, 885
Komunikacja drogowa – bezpieczeństwo – 100
Komunikacja drogowa a obronność – 458
Komunikacja społeczna – 324, 337-341, 943
Konflikt – przyczyny – 380
Konflikty zbrojne – 384, 395
Konflikty zbrojne – analiza ilościowa – 385
Konflikty zbrojne – badanie – 386-387
Konflikty zbrojne – dowodzenie – 730
Konflikty zbrojne – prawo międzynarodowe – 281
Konflikty zbrojne – prognozowanie – 380
Kontratak – 687
Kontrola cywilna w wojsku – 471
Kontrola przestrzeni powietrznej – 571
Kontrwywiad – historia – Niemcy – 112
Kontrwywiad – historia – Polska – 111 -112
Korpus zmechanizowany – 191-193
Koszty zbrojeń – 45
Koszty zbrojeń – Węgry – 39
Kryzys – 394, 412
Kryzys – zarządzanie – 443, 788-789, 806
Kształcenie – metodologia – 222
Kształcenie wojskowe – 213, 222-223, 225-227, 235, 909
Kształcenie wojskowe – efektywność – 234
Kształcenie wojskowe – informatyka – 224
Kształcenie wojskowe – multimedia – 219
Kształcenie wojskowe – nauki społeczne – 233
Kultura – socjologia – 345
Legowicz Jan (1909-1992) – 169
Logistyka – 858-859, 867-868
Logistyka gospodarcza – 861
Logistyka wojskowa – 174, 850-854, 860-861, 863-865, 874
Logistyka wojskowa – dowodzenie – 717
147
Logistyka wojskowa – transport – 857
Logistyka wojskowa – teoria – 856, 866
Lotnictwo – zaopatrzenie – 575
Lotnictwo bojowe – 606
Lotnictwo myśliwskie – 593
Lotnictwo myśliwskie – współdziałanie - 567
Lotnictwo myśliwskie – zabezpieczenie informacyjne – 594
Lotnictwo taktyczne – NATO – 606
Lotnictwo transportowe wojskowe – 585
Lotnictwo wojsk lądowych – 578-579, 691
Lotnictwo wojskowe – 571, 591, 595
Lotnictwo wojskowe – działania bojowe – 773
Lotnictwo wojskowe – historia – 140, 161, 163
Lotnictwo wojskowe – sztuka wojenna – 161
Lotnictwo wojskowe – urządzenia – 358
Lotnictwo wojskowe – zabezpieczenie logistyczne – 592
Lotnicy – kształcenie – 231
Lotnicy – szkolenie – 765
Łączność wojskowa – 489, 491, 493, 495, 497-498, 502-507, 571
Łączność wojskowa – metodologia – 499
Łączność wojskowa – systemy – 501
Łączność wojskowa – teoria – 500
Łączność wojskowa – związek taktyczny – 496
Majątek wojskowy – 59
Majątek wojskowy – wycena – 62
Manewr (wojsk.) – 464
Manewr ogniem – 525
Mapy wojskowe numeryczne – 171
Marsz (wojsk.) – 657, 882
Marynarka wojenna – działania bojowe – 536
Marynarka wojenna – historia – 120, 144, 167
Marynarka wojenna – kształcenie – historia – 103
Marynarka wojenna – polityka morska – 1939-1945 r. – 145
Maskowanie (wojsk.) – 629, 666
Maskowanie operacyjne – 658
Metodologia – 194, 228, 777
Metrologia wojskowa – 871-873
148
Metrologia wojskowa – zabezpieczenie – 1047
Migracje – Polska – 814
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 450
Miny (ładunki wybuchowe) – 364
Miny morskie – 279
Miotacze ognia – użycie – 367
Misje pokojowe – 391
Młodzież – służba wojskowa – 265
Mniejszości narodowe – Rosjanie – 393
Mobilizacja (wojsk.) – 440, 836, 839, 841, 843-844, 847-848
Mobilizacja (wojsk.) – planowanie – 835
Mobilizacja (wojsk.) – rozwinięcie wojsk – osłona – 840
Mobilizacja (wojsk.) – zabezpieczenie techniczne – 838
Mobilizacja (wojsk.) – zasady – Polska – 845, 849
Modele matematyczne – 178
Modele matematyczne – działania bojowe – 536
Morale żołnierskie – 299
Motywacja – 257
Motywacja uczenia się – 197-198
Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe – 834
Nafta – 392, 445
Natarcie – 623, 659, 1050
NATO – 558
NATO – doktryny – 379
NATO – finanse – 15
NATO – integracja – siły powietrzne – Polska – 542
NATO – koszty zbrojeń – 14
NATO – logistyka – 863
NATO – operacje pokojowe – 662
NATO – siły powietrzne – 545, 548, 592
NATO – strategia – 636
NATO – szkolenie – 772
Nauczyciele – 201, 213, 228, 913
Nauczyciele – doskonalenie – 200
Nauka – współpraca międzynarodowa – 212
Nauka społeczna Kościoła katolickiego – 85
Nauki społeczne – nauczanie – 230
Nauki wojenne – 919
149
Nauki wojenne – filozofia bezpieczeństwa – 86
Nauki wojenne – teoria – 1-7
Nawigacja - 571
Nawigacja lądowa – systemy – 359
Niemcy – polityka militarna – 141
Noktowizory – stosowanie – wojsko – 678
Normalizacja wojskowa – NATO – 864
Normy operacyjno-taktyczne – 685
Obiekty gospodarcze – skażenia – 521
Obiekty podwodne – zwalczanie – 539
Obiekty strategiczne – 95
Obiekty wojskowe – 96
Obrady – 946-976
Obrona – komunikacja drogowa – 898
Obrona cywilna – 440, 788, 794, 801-802, 804, 806, 808-810, 813, 815-816, 818-820, 826
Obrona operacyjna – 656
Obrona powietrzna – 572, 574, 576, 582, 598-599, 605, 742
Obrona powietrzna – dowodzenie – 562, 699
Obrona powietrzna – logistyka – 860
Obrona powietrzna – prognozy – 604
Obrona powietrzna – rozpoznanie – 560, 1048
Obrona powietrzna – środki rażenia – 597
Obrona powietrzna – teoria – 608
Obrona powietrzna – wsparcie – 607
Obrona powietrzna – współdziałanie – 567-568
Obrona przeciwbiologiczna – 513
Obrona przeciwchemiczna – 508-509, 511, 514, 516-518, 521-523
Obrona przeciwchemiczna a logistyka – 865
Obrona przeciwlotnicza – 601, 708, 774
Obrona przeciwpancerna – 524, 696
Obrona radioelektroniczna – 745
Obrona regionalna – 800
Obrona strategiczna – 414
Obrona taktyczna – 683-684
Obrona terytorialna – 791-792, 797, 799, 803, 811, 823-825, 829, 831
Obrona terytorialna – dowodzenie – 828
Obrona terytorialna – działania operacyjne – 832
Obrona wybrzeża – 537-538, 541, 891
150
Obrona wybrzeża – historia – 101, 120
Obronność państwa – 5, 16, 417-418, 436, 438, 442-443, 446-449, 452-453, 455-457, 459,
461, 464-467, 489, 581, 635, 642, 797-798, 800, 823
Obronność państwa – historia – Polska – 130
Obronność państwa – łączność – 504
Obronność państwa – ogniwa pozawojskowe – 440
Obronność państwa – planowanie – 63
Obronność państwa – Polska – 421, 437, 813
Obronność państwa – Stany Zjednoczone – 454, 637
Obronność państwa – teoria – 805
Ochrona granic – historia – 116
Ochrona ludności – 803, 815
Ochrona ludności – ostrzeganie – 802
Oddziały (wojsk.) – logistyka – 862
Odstraszanie militarne – 645-648
Odwód (wojsk.) – 665, 686
Odwód powietrznoszturmowy – 693
Oficerowie – etyka – 326, 927
Oficerowie – język – 350
Oficerowie – kształcenie – 232
Ogniwa obronne pozamilitarne – 451
Okrążenie (wojsk.) – 688
Okupacja – Polska – 1939-1945 r. – 154
Operacje obronne – 370, 511, 585, 602, 639, 658, 670
Operacje obronne – wsparcie lotnicze – 596
Operacje obronne powietrzne – 598
Operacje pokojowe – 379, 662
Operacje połączone – 580, 594, 879
Operacje powietrzne – zarządzanie – 546
Operacje sojusznicze – 875
Operacje wojenne – 656, 660, 663, 758
Organizacja Narodów Zjednoczonych – misje pokojowe – 391
Organizacja Narodów Zjednoczonych – koszty zbrojeń – 14
Organizacje międzynarodowe – 382
Osadnictwo – 452
Osobowość żołnierza – 295
Oswald Hahn (1928-) – 32
151
Pacyfizm – 71
Palestyna – terroryzm – 613
Panowanie w powietrzu – 557
Państwo – gospodarz – 547
Państwo podziemne – 274-275, 410-411, 415-416
Pedagogika – 205, 211, 214
Pedagogika – metodologia – 204
Pedagogika społeczna – 196
Pedagogika wojskowa – 207, 209, 213, 262
Pedagogika wojskowa – kadry – zarządzanie – 208
Personalizm – 76, 87
Piechota – historia – Polska – 158
Piloci wojskowi – 246, 321
Piloci wojskowi – szkolenie – 778
Piłsudski Józef (1867-1935) – 128
Planowanie obronne – 63
Planowanie przestrzenne – 453
Planowanie strategiczne – historia – Polska – 115
Pociski przeciwpancerne – 365
Podchorążowie – szkolenie – 765
Pokój – 84, 378, 413
Pokój – filozofia – 85
Pole walki – 533, 621, 630
Polityka – ekologia – 902
Polityka międzynarodowa – 388, 391-392, 405, 407
Polityka międzynarodowa – Europa Środkowo-Wschodnia – 389
Polityka militarna – 430-431, 434-435, 647
Polityka militarno-gospodarcza – 6
Polska – historia – 110, 131
Polska – polityka międzynarodowa – 1939 r. – 148
Polska – polityka wewnętrzna – 1956-1989 r. – 166
Postawy żołnierskie – historia – 109
Potencjał bojowy – finanse – 64
Potencjał obronny państwa – 63, 65
Potencjał wojenny – 65
Potencjał wojenny – ekonomika – 66
Praca kulturalno – oświatowa w wojsku – 266, 268
Praca kulturalno – oświatowa w wojsku – historia – 122, 126, 132
Prawa człowieka – 85, 285
152
Prawa człowieka – filozofia – 74-75
Prawa człowieka – służba wojskowa – 283-284
Prawa i obowiązki obywatelskie – 286
Prawo międzynarodowe – 273
Prawo międzynarodowe humanitarne a partyzanci – 272
Prawo morskie – 276, 279
Prognostyka obronna – badania – 409
Prognostyka wojskowa – 660
Prognostyka wojskowa – symulacja komputerowa – 176
Propaganda specjalna – Niemcy – 753
Przeciwnatarcie – 627
Przedsiębiorstwo – zarządzanie – 859
Przegrupowanie wojsk – 655, 671, 676
Przemysł chemiczny – awarie – 807
Przemysł zbrojeniowy – 17, 21-23, 432-433
Przestrzeń kosmiczna – prawo – 278
Przeszkody wodne – forsowanie – 654
Przeszkody wodne – obrona – 674
Przewaga (wojsk.) – 659
Przywództwo (psych., socjol.) – 299
Psychofizjologia – 313, 323
Psychofizyka – oficerowie – 770
Psycholingwistyka – 195
Psychologia – 314-315, 320, 342
Psychologia stosowana – wojsko – 289
Psychologia wojskowa – 287, 290-298, 300-302, 304-305, 307-308, 313, 317-319, 322, 335,
616
Psychologia wojskowa – Stany Zjednoczone – 288-289
Pułk lotnictwa myśliwskiego – zabezpieczenie – 566
Pułk śmigłowców bojowych – 578-579
Pułk śmigłowców bojowych – logistyka - 577
Rachunek ekonomiczny – wojsko – 30
Rachunkowość – 46
Radiolokacja wojskowa – 171, 352, 699, 713
Radiostacje wojskowe – 493
Recenzje – 977-1046
Rejony działań bojowych – 763
Rezerwy sił zbrojnych – 837
153
Rosja – transformacja polityczno-militarna – 398
Rozpoznanie morskie – Rosja – 540
Rozpoznanie naziemne operacyjne – 763
Rozpoznanie powietrzne – 560-561
Rozpoznanie radioelektroniczne – 746
Rozpoznanie radiolokacyjne – 564
Rozpoznanie skażeń i zakażeń – 516, 523
Rozpoznanie taktyczne – 762
Rozpoznanie techniczne – 869
Rozpoznanie wojskowe – 754-760, 764
Rozpoznanie wojskowe – NATO – 761
Ruch lotniczy – zarządzanie – 546
Ruch oporu – prawo – 271
Ryzyko – 292
Rzeki – obrona – 674
Rzym – historia – 107
Samochody wojskowe – 372
Samoloty – 376
Samoobrona ludności – 805, 813
Samoobrona ludności – prawo – 273
Samorząd terytorialny – 826, 828
Semiotyka – 350
Siły powietrzne – 543, 553, 586, 593
Siły powietrzne – dowodzenie – 542, 563, 603
Siły powietrzne – historia – 162
Siły powietrzne – logistyka – 549, 554-555, 584
Siły powietrzne – logistyka – NATO – 547-548
Siły powietrzne – operacje pokojowe – 556
Siły powietrzne – Polska – 246, 543, 558-559, 581
Siły powietrzne – szkolenie – 771
Siły powietrzne – sztuka wojenna – 557
Siły powietrzne – uzbrojenie – 600
Siły powietrzne – zabezpieczenie inżynieryjne – 587
Siły powietrzne – zabezpieczenie logistyczne – 550-553, 589, 591
Siły zbrojne – dowodzenie – 448, 459, 461, 466, 489, 712, 726, 737
Siły zbrojne – Niemcy – 469
Siły zbrojne – organizacja – 478
Siły zbrojne – Rosja – 472
154
Siły zbrojne – Stany Zjednoczone – 612
Siły zbrojne a obrona cywilna – 801
Skażenia promieniotwórcze – 833
Skibiński Franciszek (1899-1991) – 168
Słownictwo wojskowe – 210
Służba wojskowa – 327
Służba wojskowa – prawo – 286
Służba wojskowa kobiet – 470
Służba wojskowa kobiet – Republika Czeska – 468
Służba wojskowa zasadnicza – 265
Służba zdrowia wojska – 189-190
Służba zdrowia wojska – Budeswehra – 188
Służba zdrowia wojska – historia – 117
Socjolingwistyka – 350
Socjologia – 332-333
Socjologia wojskowa – 256, 328-330, 334-335
Socjotechnika – 302
Sosabowski Stanisław (1892-1967) – 160
Sprzęt wojskowy – 354, 357
Stan osobowy sił zbrojnych – 282, 1051
Stanowiska i punkty dowodzenia – NATO – 710
Stosunki interpersonalne – 339-340, 343
Stosunki interpersonalne – wojsko – 324-325, 338
Strategia – komunikacja drogowa – 650
Strategia wojenna – 455, 457, 634-635, 638, 640-642, 644-645, 647-648, 651, 653
Strategia wojenna – nauczanie – 643
Strategia wojenna – Republika Czeska – 652
Strategia wojenna – Stany Zjednoczone – 637
Strategia wojskowa – 631
Straty bojowe – obrona przeciwlotnicza – 601
Stres – 318, 323
Stres – zapobieganie – 290, 293
Subkultura żołnierska – 301
Suwerenność państwa – 441
Symulacja – 175, 767
Symulacja – stosowanie – wojsko – 178, 183, 774, 921
System obronny – prawo – 277
System obronny państwa – 459, 461-464
System obronny państwa – Francja – 460
155
System obronny państwa – koszty – 29, 46
System obronny państwa – łączność – 491
System obronny państwa – siły powietrzne – 559
Systemy ekspertowe – 172, 705
Systemy informacyjne wojskowe – 563, 565
Systemy informatyczne – bezpieczeństwo – 739
Systemy informatyczne wojskowe – 172, 714
Sytuacja kryzysowa – 818
Szkody ekologiczne – 903-904
Szkolenie bojowe – metody – 779
Szkolenie kadry dowódczo-sztabowej – 824
Szkolenie operacyjno-taktyczne – 771, 786
Szkolenie wojskowe – 765, 781
Szkolnictwo wojskowe – 245-246
Szkolnictwo wojskowe – historia – 124
Szkolnictwo wojskowe – kształcenie humanistyczne – 243
Szkolnictwo wojskowe – zarządzanie – 170
Szkolnictwo wojskowe wyższe – 234, 238-244, 247-248, 929, 933, 935
Szkolnictwo wojskowe wyższe – historia – Polska – 115
Szkolnictwo wojskowe wyższe – nauczyciele – 200, 249
Szkolnictwo wyższe – 238
Sztuczny satelita wojskowy – 490
Sztuka operacyjna – 660, 663, 677
Sztuka operacyjna – zasady – 584
Sztuka wojenna – 162, 631
Sztuka wojenna – historia – 136, 625
Sztuka wojenna – zasady – 622-623, 626
Śląsk – system obronny – historia – 119
Śmigłowce – 590
Śmigłowce szturmowe – 602
Śmigłowce transportowe – 583
Środki i urządzenia radiolokacyjne – 356
Środki i urządzenia rozpoznania – 358
Środki masowego przekazu a edukacja obronna – 254
Środki napadu powietrznego i kosmicznego – 561
Środki rażenia – 361, 890
Środowisko człowieka – higiena i ochrona – 903
Środowisko człowieka – skażenia – 508
156
Świadczenia obronne – 49
Świadomość społeczna – 399
Taktyka – 644, 698
Techniczna Szkoła Lotnicza, Boernerowo - 1945-1950 r. – 165
Technika – filozofia – 202
Technika wojskowa – 353
Telekomunikacja – 497
Telekomunikacja – zagrożenia – 790
Telekomunikacja wojskowa – 492
Teoria poznania – 205, 306
Teoria systemów – 180, 182
Teren – 621
Terminologia – 427
Terminologia wojskowa – 195, 210, 734-736
Terroryzm –zwalczanie – 618
Terroryzm –zwalczanie – Izrael – 614-615
Terroryzm a wojsko – 617
Toksykologia – 508
Toksykologia wojskowa – 518-519
Topografia wojskowa – informatyka – 89
Torpedy – 362, 364
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego – przemiany edukacyjne – 221
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego – wojsko – 1049
Transport – urządzenia – 97
Transport drogowy – 650
Transport kolejowy – 92
Transport samochodowy – 94
Transport wodny śródlądowy – 93
Transport wojskowy – 34, 857, 882
Transport wojskowy drogowy – 676
Transport wojskowy samochodowy – 569
Ubezpieczenia społeczne – 190
Uczenie się – metody – 206
Unia Europejska – ochrona ludności – 821
Uposażenie wojskowe – Polska – 21
Urządzenia – eksploatacja – 355
Uzbrojenie – 369
157
Walka – teoria – 633
Walka informacyjna – 741, 751-752
Walka informacyjna – historia – Polska – 151
Walka informacyjna – Niemcy – 749
Walka informacyjna – teoria – 750
Walka narodowowyzwoleńcza – 410
Walka radioelektroniczna – 742, 744, 746-748, 754
Walka radioelektroniczna – teoria – 740
Walka zbrojna – teoria – 622, 624, 644
Węgry – budżet obronny – 38
Władza państwowa – bezpieczeństwo narodowe – 420
Wojna – socjotechnika – 743
Wojna – teoria – 632
Wojna 1918-1919 polsko–ukraińska – 123
Wojna 1919-1920 r polsko – radziecka – 129
Wojna 1939-1945 r. – 153-154, 159
Wojna iracka 1991 r. – 733
Wojna psychologiczna – 308
Wojna psychologiczna – Stany Zjednoczone - 309
Wojska aeromobilne – 481-482, 484
Wojska aeromobilne – NATO – 483
Wojska inżynieryjne – ekonomika – 822
Wojska lądowe – 514, 890
Wojska lądowe – logistyka – 891
Wojska lądowe – obrona – 512
Wojska lądowe – obrona terytorialna – 832
Wojska lądowe – rozpoznanie – 760
Wojska lądowe – ruch wojsk – 611
Wojska lądowe – sztuka operacyjna – 661
Wojska lądowe – taktyka – 488
Wojska lądowe – uzupełnianie – 486
Wojska lądowe – zabezpieczenie logistyczne – 893
Wojska lotnicze i obrony powietrznej – logistyka – 569
Wojska NATO – strategia – 649
Wojska obrony powietrznej – 564-565
Wojska obrony przeciwchemicznej – 367, 510, 515-517, 520
Wojska obrony przeciwlotniczej – 573, 706
Wojska obrony terytorialnej – 515, 793, 795-796, 798
Wojska obrony terytorialnej – dowodzenie – 791, 830
158
Wojska pancerne – historia – 143
Wojska radiotechniczne – żywotność bojowa – 356
Wojska rakietowe i artyleria – 236, 526, 530
Wojska rakietowe i artyleria – historia – 533
Wojska rakietowe i artyleria – taktyka – 529, 531
Wojska sojusznicze – 397
Wojska specjalnego przeznaczenia – 616, 620
Wojska szybkiego reagowania – 609-612
Wojska zmechanizowane – zaopatrywanie – 878
Wojsko – historia – ZSRR - 1920–1939 r. – 135
Wojsko – inwestycje – 23
Wojsko – kadry – zarządzanie – 208
Wojsko – prawo międzynarodowe – 278
Wojsko – rachunkowość – 36
Wojsko – służby informacyjne – 764
Wojsko a terroryzm – 617
Wojsko amerykańskie – 535, 612
Wojsko amerykańskie – działania specjalne – 620
Wojsko amerykańskie – obrona przed skażeniami – 513
Wojsko amerykańskie – operacje psychologiczne – 309
Wojsko amerykańskie – zabezpieczenie logistyczne – 894
Wojsko czechosłowackie – historia – 11, 164
Wojsko czeskie – logistyka – 855
Wojsko francuskie – reforma – 477
Wojsko holenderskie – ćwiczenia – 775
Wojsko niemieckie – 469
Wojsko niemieckie – ćwiczenia – 775
Wojsko niemieckie – dowodzenie – 702
Wojsko niemieckie – obrona – 512
Wojsko niemieckie – organizacja – 474
Wojsko niemieckie – propaganda – 753
Wojsko niemieckie – służba zdrowia – 188
Wojsko niemieckie – szkolenie – 319
Wojsko niemieckie – taktyka – 473
Wojsko niemieckie – zabezpieczenie logistyczne – 895
Wojsko polskie – historia – 122, 130
Wojsko polskie – prognozowanie – 475
Wojsko polskie – restrukturyzacja – 463
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa – nauczanie – 242
159
Wozy bojowe – 360, 366, 375
Wsparcie ogniowe – 535, 682
Wybuchy jądrowe – 366
Wychowanie – metody – 196
Wychowanie – teoria – 261
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna w wojsku – 251, 768-770
Wychowanie moralne – 344
Wychowanie wojskowe – 213, 233, 258-259, 261-264, 266, 269-270, 917
Wychowanie wojskowe – historia – 105, 121
Wychowanie wojskowe – metody – 267
Wywiad wojskowy – historia – Niemcy – 111, 114
Wywiad wojskowy – historia - Polska – 114
Wywiad wojskowy – historia – ZSRR – 113
Wyższa Szkoła Wojenna, Warszawa – 115, 118
Zabezpieczenie bojowe – 897, 899
Zabezpieczenie działań bojowych – lotnictwo – 570
Zabezpieczenie inżynieryjne – 897
Zabezpieczenie logistyczne – 482, 484, 543, 552, 578-579, 583, 590, 794, 869, 874-877, 879881, 883-885, 887-892, 896, 898, 900
Zabezpieczenie logistyczne – Czechy – 870
Zabezpieczenie logistyczne – siły powietrzne – 544, 550, 588-589, 591
Zabezpieczenie lotnicze – 543, 578-579
Zabezpieczenie materiałowe – 896
Zabezpieczenie materiałowo-techniczne – 878
Zabezpieczenie medyczne – 186, 191-193
Zabezpieczenie radiolokacyjne – 566
Zabezpieczenie techniczne – 355, 373, 639, 853
Zabezpieczenie techniczne – Czechy – 870
Zabezpieczenie techniczne działań bojowych – 363
Zabiegi specjalne i sanitarne – 185
Zachowanie – 297-298, 316-317
Zagrożenie militarne – 381, 825
Zagrożenie państwa – Polska – 401-402, 422
Zagrożenie państwa – skażenia – 467
Zarządzanie – automatyzacja – 714
Zarządzanie – kontrola – 60-61
Zarządzanie – strategia – 725-726
Zaskoczenie przeciwnika – 626
160
Zdolność obronna – 442
Zgrupowanie wojsk i służb – 695
ZSRR – polityka militarna – 141
Związki taktyczne – 534, 697
Związki taktyczne – dowodzenie – 732
Związki taktyczne – logistyka – 862
Związki taktyczne – łączność – 495
Związki taktyczne – organizacja – 487
Związki taktyczno-rozpoznawcze – 756
Zwierzchnictwo cywilne nad wojskiem – 446, 471
Żandarmeria wojskowa – 476
Żołnierze – odpoczynek – 259
Żołnierze – psychologia – 318
Żołnierze służby zasadniczej – zdrowie psychiczne – 305
Żywotność bojowa – 892
161

Podobne dokumenty