wypoczynek proba

Komentarze

Transkrypt

wypoczynek proba
WYPOCZYNEK
by
Z przyjemnoœci¹ przedstawiamy Pañstwu propozycje, przygotowane przez zespó³ ATJ Lingwista na sezon LATO 2012. W tym roku
zapraszamy na wspania³y letni wypoczynek w rejon basenu Morza Œródziemnego, na s³oneczne wyspy – Cypr i Maltê oraz do Indii.
Cypr, Malta to kraje, które ju¿ na sta³e zagoœci³y w naszej ofercie. Ciep³e morze, gor¹ce piaski i zabawa do bia³ego rana – ta moc
niezapomnianych wra¿eñ jest w zasiêgu Pañstwa rêki.
W naszej ofercie ka¿dy z Pañstwa znajdzie coœ dla siebie: zarówno ci najbardziej wymagaj¹cy jak i turyœci, dla których najwa¿niejsza jest
dobra zabawa w rozs¹dnej cenie. Proponujemy Pañstwu hotele wszystkich kategorii, a tak¿e apartamenty dla rodzin z dzieæmi oraz
m³odzie¿y. Na indywidualne zamówienie jesteœmy w stanie dostosowaæ ofertê do ka¿dego ¿yczenia naszych Klientów, równie¿
wykraczaj¹cego poza ofertê katalogow¹.
Cypr i Malta to wyspy na których podczas letnich miesiêcy mo¿na nie tylko cieszyæ siê gwarantowan¹
dobr¹ zabaw¹ i gor¹cym morzem, ale tak¿e doskonaliæ znajomoœæ jêzyka angielskiego.
Zapraszamy na kurs angielskiego do miêdzynarodowej szko³y wakacyjnej ESSC na Cyprze, oraz
wielu szkó³ jêzykowych na Malcie.
Aktywnych turystów, pragn¹cych po³¹czyæ wypoczynek z pasjonuj¹cym
zwiedzaniem, zapraszamy w tym roku w magiczne rejony Indii. Proponujemy
Pañstwu dwa programy zwiedzania: Indie klasyczne - Rad¿astan dla wszystkich
oraz nowy program Ladakh - szlakiem wysokich prze³êczy, mo¿liwy tylko
podczas okresu letniego.
Jesteœmy przekonani, ¿e w przedstawionej ofercie ka¿dy z Pañstwa
odnajdzie najatrakcyjniejsz¹ dla siebie propozycjê. Pragniemy
podkreœliæ, i¿ ceny wiêkszoœci naszych imprez podane w ofercie
zawieraj¹ wszelkie koszta, zatem nasi klienci nie ponosz¹ na
miejscu ¿adnych dodatkowych op³at.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej
oferty.
Chêtnie s³u¿ymy rad¹ i pomoc¹ w wyborze
idealnej imprezy, najlepiej spe³niaj¹cej Pañstwa
oczekiwania.
AT J L I N G W I S TA p o s i a d a K O N C E S J Ê
ORGANIZATORA TURYSTYKI nr Rej. 0763
wydan¹ przez U.K.FiT z dnia 18.05.99 i posiada
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI
CY WILNE J ORGANIZATORA TURYSTYKI
SIGNAL IDUNA nr: M 217817.
1
1. ZBIÓRKA
Miejsce i godziny zbiórek podawane s¹ przez biuro i
rezydentów w danym kraju. Bilety lotnicze i vouchery
pobytowe Klienci otrzymuj¹ w dniu wylotu na
lotnisku od przedstawiciela Lingwisty na dwie
godziny przed wylotem. Klient jest zobligowany do
potwierdzenia terminu podró¿y powrotnej u
rezydenta. Niestawienie siê na zbiórkê przed
wylotem do kraju powoduje, ¿e Klient powraca na
w³asny koszt, natomiast w sytuacji niestawienia siê na
zbiórkê przed wylotem z kraju, Klient traci prawo
wszystkich œwiadczeñ zwi¹zanych z realizacj¹
imprezy.
2. TRANSPORT LOTNICZY
Odprawa baga¿owo-paszportowa rozpoczyna siê na
dwie godziny przed wylotem. Nale¿y mieæ przy sobie
paszport wa¿ny przynajmniej 6 miesiêcy lub nie
zniszczony dowód osobisty do krajów Unii
Europejskiej. Dopuszczalny ciê¿ar baga¿u g³ównego
to 20kg. Baga¿ podrêczny nie powinien przekraczaæ
5kg. Na podstawie przepisów i umów stosowanych w
m i ê d z y n a ro d ow y m t r a n s p o rc i e l o t n i c z y m
zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ zmiany miejsca odlotu,
trasy lotu (mo¿liwoœæ miêdzyl¹dowania), typu
samolotu oraz planu lotu. Pierwszy i ostatni dzieñ
pobytu przeznaczony jest na przejazd, a nie na
w³aœciwy urlop. Zmiany czasów odlotu mog¹
nast¹piæ w krótkim czasie, mo¿liwe s¹ równie¿
spóŸnienia w odlocie. Spowodowane jest to przez
pogodê, nadmierne obci¹¿enie kana³ów
powietrznych, ale równie¿ skrupulatne kontrole
celne. Turyœci wykupuj¹cy tylko przelot, nie
podlegaj¹ grupowemu ubezpieczeniu. Lingwista
zastrzega sobie prawo odwo³ania Klienta z wycieczki
w sytuacji, kiedy swym zachowaniem narusza
okreœlony ³ad i porz¹dek, jak równie¿ w sytuacji kiedy
istnieje obawa, ¿e taka sytuacja mog³aby nast¹piæ.
Wykluczony jest udzia³ osób w stanie nietrzeŸwym.
3. TRANSFER
Transfer z/do hotelu odbywa siê z udzia³em
rez ydenta, któr y uczestnicz y równie¿ w
zakwaterowywaniu goœci. Je¿eli z przyczyn
zdrowotnych rezydent nie bêdzie móg³ uczestniczyæ
w transferze, wówczas zast¹pi go przedstawiciel
naszego partnera w danym kraju.
4. HOTELE
Oferowane przez nas hotele i apartamenty zosta³y
dok³adnie sprawdzone przez naszych kontrahentów,
którzy maj¹ doœwiadczenie w ocenie bazy
noclegowej w danym kraju. Kategoryzacja ka¿dego z
nich jest dokonana wed³ug kryteriów pañstwa,
dlatego nasza ocena umieszczona w katalogu mo¿e
odbiegaæ od tamtejszych standardów. Mamy jednak
nadziejê, ¿e skala ta bêdzie pomocna w wyborze
zakwate-rowania.
2
Podzia³ obiektów:
Apartamenty – przeznaczone dla rodzin z dzieæmi lub
ma³o wymagaj¹cych klientów, wyposa¿one w aneks
kuchenny, bez obs³ugi.
2* - hotele przeznaczone dla ma³o wymagaj¹cych
klientów, z podstawowym wyposa¿eniem pokoi i
wy¿ywieniem.
3 * - h o te l e d o b re j k a te g o r i i , z s ze r s z y m
wyposa¿eniem, klimatyzacj¹, wy¿ywieniem i obs³ug¹.
4* - hotele dla bardziej wymagaj¹cych klientów,
oferuj¹ pokoje dobrze wyposa¿one z klimatyzacj¹, z
wy¿ywieniem i wysok¹ klas¹ obs³ugi.
5* - hotele najwy¿szej kategorii, oferuj¹ce bardzo
wysok¹ jakoœæ us³ug, obs³ugi, wyposa¿enia z
klimatyzacj¹ i wy¿ywienia.
Obiekty po³o¿one w centrum, s¹siaduj¹ z wieloma
dyskotekami, pubami, barami i restauracjami, które
têtni¹ ¿yciem do póŸnych godzin nocnych. Dlatego
decyduj¹c siê na hotel w takim miejscu, nale¿y liczyæ
siê z niedogodnoœciami w wypoczynku spowodowanymi przez ha³as i zabawê innych turystów.
Lingwista nie ponosi odpowiedzialnoœci za to, w której
czêœci hotelu zostan¹ Pañstwo zakwaterowani, jednak
wszelkie proœby odnoœnie usytuowania pokoju i
widoku na basen, ogród, morze itp. zostan¹
umieszczone na rezerwacji wysy³anej do kontrahenta i
w miarê mo¿liwoœci – spe³nione, jednak nie
gwarantowane. Z tego wzglêdu nie mo¿na tych
œwiadczeñ wymagaæ na miejscu bezpoœrednio od
personelu obiektu, gdy¿ jest to uwarunkowane
mo¿liwoœciami hotelu w danym momencie.
Uwagi praktyczne:
?
doba hotelowa rozpoczyna siê o godz:14:00
?
pokój hotelowy nale¿y opuœciæ do godz.12:00;
przed³u¿enie doby hotelowej jest mo¿liwe w
wyniku indywidualnych ustaleñ z kierownikiem
hotelu lub recepcj¹ (za dop³at¹)
?
wczeœniejszy lub póŸniejszy przyjazd nie
upowa¿nia do d³u¿szego przebywania w pokoju
hotelowym
?
w hotelach zabronione jest wnoszenie w³asnego
jedzenia i picia (wyj¹tek stanowi¹ apartamenty z
aneksem kuchennym)
?
nie nale¿y wynosiæ rêczników k¹pielowych na
pla¿ê czy basen
?
pokój trzyosobowy to pokój dwuosobowy z
dostawk¹
5. WY¯YWIENIE
Jak g³osi przys³owie „co kraj to obyczaj” tak ka¿de
pañstwo, w którym oferujemy wypoczynek, rz¹dzi siê
swoimi tradycjami ¿ywieniowymi. Zazwyczaj obs³uga
hotelowa serwuje potrawy kuchni europejskiej z
akcentami miejscowych specjalnoœci w formie bufetu
jak równie¿ – z karty dañ serwowane przez kelnera. W
obiektach ni¿szej kategorii wystêpuje forma œniadañ
kontynentalnych czyli skromnego posi³ku, na który
sk³ada siê: pieczywo, mas³o, d¿em, kawa i herbata. We
wszystkich hotelach napoje do posi³ków s¹ p³atne
dodatkowo. Nie dotyczy to wykupionych ofert All
Inclusive, gdzie s¹ one wliczone w cenê. Inaczej
wygl¹da sprawa w przypadku zakwaterowania w
apartamentach. Najczêœciej klient wykupuje wersjê
bez wy¿ywienia, gdy¿ w wykupionym na czas
wypoczynku obiekcie do jego dyspozycji jest w pe³ni
wyposa¿ony aneks kuchenny, w którym mo¿e
przygotowywaæ posi³ki wed³ug swoich potrzeb.
6. PLA¯A
Podana w katalogu odleg³oœæ hoteli od pla¿y jest
orientacyjna. Parasole i le¿aki przy basenie s¹
bezp³atne, natomiast przy pla¿y p³atne. Wyj¹tek
stanowi¹ obiekty z w³asn¹ pla¿¹ hotelow¹.
7. POMOC LEKARSKA
Klienci Lingwisty s¹ ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Warszawie,
ul. Jasna 14/16a. W przypadku skorzystania z pomocy
lekarskiej koszty opieki medycznej do 100 EURO
klienci pokrywaj¹ we w³asnym zakresie, a po
powrocie do kraju po przedstawieniu oryginalnych
rachunków kwota ta zostaje im zwrócona w ci¹gu 30
dni. W przypadku szkody powy¿ej 100 EURO s¹
zobowi¹zani poinformowaæ o szkodzie centrum
alarmowe, podaj¹c numer ubezpieczenia ATJ
LINGWISTA.
Centrum Alarmowe:
Inter Partner Assistance Polska:
Telefon: +48(22)864 55 26
Faks: +48(22)575 95 75
sms: +48 661 000 888
Nr Polisy 200 552 101 275
Wszystkie szkody powsta³e podczas trwania imprezy
turystycznej nale¿y zg³aszaæ w terminie 7 dni po
zakoñczeniu imprezy na w/w adres.
Ubezpieczenie zosta³o zawar te w zak resie
podstawowym.
Kwoty ubezpieczenia wyjazdów za granicê w
Europie i basenie Morza Œródziemnego:
• KL: 10 000 EUR
• NNW : 7000 PLN
• NWS: 3 500 PLN
• BAGA¯ : 800 PLN
Ubezpieczenie nie zawiera kosztów rezygnacji z
imprezy. Ubezpieczenie to jest mo¿liwe do
wykupienia w biurze Lingwisty. Jest to 2,4% od ca³oœci
imprezy.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOSTÊPNE S¥ W
NASZYM BIURZE LUB NA STRONIE
www.lingwista.com.pl
8. REZYDENCI
Lingwista w miarê mo¿liwoœci zapewnia opiekê
polskojêzycznego rezydenta w ka¿dym oferowanym
w katalogu kraju. Za jego poœrednictwem mo¿na
wykupiæ wycieczki fakultatywne na miejscu,
wypo¿yczyæ samochód i uzyskaæ pomoc w
ewentualnie zaistnia³ych sytuacjach kryzysowych.
Cypr - Paphos
Hotel Venus Beach
Po³o¿enie:
Ten elegancki piêciogwiazdkowy hotel po³o¿ony
jest przy miejscowoœci wypoczynkowej Paphos
niedaleko s³ynnych staro¿ytnych zabytków i
grobów królewskich. Tu¿ przy pla¿y z piêknym
zadbanym ogrodem, hotel gwarantuje relaks i
udany wypoczynek. Zaledwie 15 minut piechot¹
od hotelu, znajduj¹ siê liczne sklepy, kafejki,
restauracje, tawerny oraz dyskoteki.
Wyposa¿enie:
Hotel posiada piêæ wind, przestronne, eleganckie
lobby, kantor, sklepik z pami¹tkami i gazetami. Za
o p ³ a t ¹ : p u n k t i n te r n e tow y l u b I nte r n e t
bezprzewodowy w miejscach publicznych hotelu.
Pokoje:
Obiekt ten posiada 182 klimatyzowane pokoje
ró¿nej kategoryzacji. Standardowe pokoje 2osobowe z balkonem s¹ nowoczesne i
klimatyzowane; posiadaj¹ mo¿liwoœæ 1 lub 2
dostawek dla dzieci. Wyposa¿enie obejmuje
miêdzy innymi minibarek, sejf, telewizja satelitarna,
telefon.
Wy¿ywienie:
3 restauracje, dania w formie bufetu lub à la carte:
Anemone z tarasem - œniadania, Nefeli z tarasem -
kuchnia miêdzynarodowa, obiady i przek¹ski,
Ariadne - kuchnia lokalna i miêdzynarodowa,
Bacchus bar z tarasem, Kyveli bar, bar przy basenie.
Hotel proponuje róŸne formy wy¿ywienia:
œniadania, 2 posi³ki dziennie lub all inclusive, który
obejmuje: œniadanie (7.00-10.00) w restauracji
Anemone, obiad (12.30-14.30) w restauracji Nefeli,
kolacja (19.00-22.00) w formie bufetu w restauracji
Ariadne; zimne przek¹ski i lody w restauracji Nefelin
i Bacchus barze (11.00-12.00, 16.00-17.00); napoje
bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w
Bacchus barze i barze przy basenie (10.00-24.00).
Sport i rekreacja:
Do dyspozycji goœci: basen, brodzik dla dzieci,
bezp³atne parasole, le¿aki, materace i rêczniki, kryty
basen. Sportowe zaplecze: si³ownia, 2 korty
tenisowe z wypo¿yczalni¹ sprzêtu, tenis sto³owy,
bule, strza³ki. Dla dzieci: plac i pokój zabaw, miniklub (4-12 lat, czynny sezonowo), animacje dla
najm³odszych. Dodatkowo: zajêcia sportowe,
pokazy tañca, muzyka na ¿ywo. Centrum SPA i
odnowy biologicznej: masa¿e, sauna, solarium,
³aŸnia parowa.
Sugerowana wycieczka:
"Zatoka Koralowa”
Rejs na zatokê koralow¹ dla tych, którzy chc¹
spêdziæ kilka godzin na statku. Wyp³yniêcie z portu
Paphos oko³o 10:00 rano. Docieramy do zatoki
koralowej, gdzie jest czas wolny na p³ywanie w
b³êkitnym morzu. Przygotujemy tak¿e piknikowe
przek¹ski z winem, ouzo i sokami.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
3
Cypr - Pissouri
Columbia Beach Hotel
Po³o¿enie:
Columbia Beach Hotel 4* o typowej cypryjskiej
architekturze, znajduje siê na po³udniowym
wybrze¿u wyspy, w zaciszu miasta Pissouri,
po³o¿onego niedaleko mitycznej ska³y Afrodyty
pomiêdzy Paphos a Limassol. Dziêki swemu
po³o¿eniu przy pla¿y, z okien hotelu rozpoœciera siê
malowniczy widok na zatokê.
Wyposa¿enie:
Otoczony bujn¹ zieleni¹ œródziemnomorsk¹,
Columbia Beach Hotel jest idealnym miejscem
odpoczynku dla par chc¹cych siê zrelaksowaæ.
Goœcie mog¹ skorzystaæ z centrum SPA oraz
odnowy biologicznej, w którym znajduje siê ³aŸnia
parowa, sauna oraz fitness. Dziêki bliŸniaczemu
obiektowi znajduj¹cego siê w s¹siedztwie, goœcie
mog¹ skorzystaæ tak¿e ze wszystkich dodatkowych
dogodnoœci Columbia Resort. Hotel zapewnia ³¹cze
internetowe, z którego mo¿na korzystaæ bezp³atnie
w miejscach publicznych.
Pokoje:
Obiekt ten posiada 116 pokoi, z czego wszystkie s¹
klimatyzowane, posiadaj¹ minibarek, sejf i
telewizjê. Dodatkowo ka¿dy ma balkon, z którego
mo¿na kontemplowaæ malownicze widoki na
morze oraz wioskê.
kawiarniê, bar oraz bar przy basenie. Goœcie maj¹ do
wyboru 3 formu³y: œniadania, 2 lub 3 posi³ki
dziennie.
Sugerowana imprezy:
Jeep & Deep
Po³¹czenie safari i wycieczki statkiem rejsowym.
Podziwiaæ mo¿na piêkne tereny Cypru zaczynaj¹c
od spaceru do jaskiñ morskich na zachodzie wyspy.
Przejazd przez stare wioski, a¿ do portu gdzie czeka
statek. Rejs wokó³ klifowych wybrze¿y pó³wyspu a¿
do Fontana Amorowa, to podobno naj³adniejsze
miejsce na wyspie. Po rejsie obiad z winem w
lokalnej tawernie. W drodze powrotnej wizyta u
Ÿróde³ka Adonisa, najbardziej okaza³e na wyspie
wodospady. Czas wolny na p³ywanie w krystalicznej
wodzie Ÿród³a.
Noc Cypryjska
Prawdziwy wieczór cypryjski, który na d³ugo
zapadnie na d³ugo w pamiêci. Niezapomniany
smak tradycyjnej cypryjskiej kuchni, muzyka na
¿ywo, tañce ludowe, doskona³e wino to nie tylko
uczta dla cia³a. Podczas gdy na stole pojawiaj¹ siê
"meze" i wino, na scenê wchodz¹ tancerze i
rozbawiaj¹ goœci swymi artystycznymi pokazami
przy akompaniamencie " buzuki".
Wy¿ywienie:
Ten 4-gwiazdkowy obiekt posiada restauracjê,
4
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Cypr - Limassol
Elias Beach Hotel
Po³o¿enie:
Bardzo ³adny i nowoczesny hotel usytuowany
bezpoœrednio przy pla¿y w dzielnicy Amathus,
oko³o 10 km od starego centrum Limassol i
niedaleko portu jachtowego.
Na terenie obiektu znajduj¹ siê wszelkie
udogodnienia, jakich mo¿na oczekiwaæ od
nowoczesnego, luksusowego obiektu, m.in. nowo
wybudowany basen, sk³adaj¹cy siê z 3 osobnych
sekcji. Jedna z nich uchodzi za najwiêkszy na Cyprze
basen dla dzieci. Znajduje siê przy nim plac zabaw.
Basen po³o¿ony jest w du¿ym ogrodzie, z którego
mo¿na bezpoœrednio przejœæ na piaskow¹ pla¿ê.
Wyposa¿enie:
W hotelu 173 pokoje standardowe i pokoje
rodzinne, recepcja, cztery restauracje, trzy bary,
kawiarnia, ogród, salon dzienny, pokój do gry w
karty, baseny (odkryty ze s³odk¹ wod¹ oraz kryty),
winda, bar przy basenie, fryzjer, sklep.
Pokoje:
W ka¿dym pokoju ³ó¿ka podwójne lub pojedyncze,
³azienka z wc, balkon, telefon, lodówka za
dodatkow¹ op³at¹, centralna klimatyzacja
/ogrzewanie, TV Sat, kana³ muzyczny, sejf za
dodatkow¹ op³at¹, suszarka do w³osów, pokoje z
widokiem na l¹d lub na morze (dodatkowo p³atny).
Sport i rekreacja:
Fitness, kort tenisowy, squash, ³aŸnia parowa,
sauna, ping-pong, si³ownia, nurkowanie, jazda
konna, 9-do³kowe pole golfowe, ³ucznictwo, sporty
wodne, hotelowe animacje, muzyka na ¿ywo,
Country Club 4 km od hotelu, hotelowe animacje,
muzyka na ¿ywo.
Sugerowana wycieczka:
Safari - Akamas
To najpiêkniejsza przyrodnicza wycieczka na
wyspie, dla osób lubi¹cych dobr¹ zabawê i
przygodê. Zwiedza siê obszary dziewicze
pó³wyspu, ulubione miejsca Afrodyty i poznaje
goœcinnoœæ Cypryjczyków. Pierwszy postój to
miejsce legendarnych narodzin Afrodyty. Przerwa
na zdjêcia w jednym z najpiêkniejszych miejsc
widokowych, gdzie spragnieni mi³oœci lub
nieszczêœliwi wi¹¿¹ chusteczki na drzewku mi³oœci
prosz¹c o wsparcie bogini. Dalej samochodami
terenowymi jedziemy na obszar parku
narodowego, gdzie powita nas ksiê¿ycowy
krajobraz i jaskinie morskie w zatoce koralowej.
Trochê dalej s³ynn¹ zatokê Lare, gdzie zielone
¿ó³wie zak³adaj¹ swoje lêgowe stanowiska.
Pod¹¿aj¹c w g³¹b pó³wyspu w w¹wóz Avakas, gdzie
czasami spotkaæ mo¿na muflony. Po krótkim
spacerze w kanionie jedziemy do Ÿróde³ek Afrodyty,
gdzie nasza bogini spotyka³a siê z Adonisem. Na
zakoñczenie obiad z lokalnym winem w tawernie i
czas wolny na k¹piel lub spacer.
Wy¿ywienie:
Œniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje
do obiadokolacji dodatkowo p³atne).
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
5
Cypr - Limassol
St Raphael
Po³o¿enie:
Hotel po³o¿ony w miejscowoœci Amathus, ok. 11 km
od centrum Limassol (regularne po³¹czenia
autobusowe co 15 minut - cena 50 centów
cypryjskich), 55 km od lotniska w Larnace.
Luksusowy obiekt, wczeœniej nale¿¹cy do
miêdz ynarodowej sieci hoteli Sheraton,
usytuowany w egzot ycznym ogrodzie o
powierzchni 43000 m2; oferuje 216 pokoi. Resort
posiada równie¿ dodatkowe skrzyd³o z nowymi 56
pokojami. Hotel posiada prywatn¹, piaszczysta,
szeroka pla¿ê, bar service, prysznic, parasole, le¿aki.
Pokoje:
Dwuosobowe (z mo¿liwoœci¹ dostawki), z ³azienk¹
(WC, wanna z prysznicem, suszarka do w³osów).
Wyposa¿enie:
klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV Sat
(dodatkowo p³atne filmy i gry na ¿yczenie), radio,
telefon, sejf (dodatkowo p³atny), zestaw do robienia
kawy lub herbaty, mini bar (dodatkowo p³atny),
balkon (widok na morze lub basen).
Do dyspozycji goœci:
Recepcja, kantor wymiany walut, restauracje i bary
(Palladium - restauracja g³ówna, Phoenician restauracja libañska, Sailor's - restauracja rybna na
pla¿y, Octagon - restauracja wydaj¹ca lunche i
6
przek¹ski, The Captain's - piano bar, Amphibion bar przy basenie, bar na pla¿y), sale konferencyjne
(Panorama - 525 osób - na planie oœmiok¹ta bez
filarów wewnêtrznych, Megaron Alpha & Beta - 110 i
110 goœci - przedzielone ruchom¹ œcian¹, Megaron
Gamma - 90 osób), pokój spotkañ (10 do 20 osób),
serwis hotelowy 24 h, opieka medyczna na telefon,
pralnia (dodatkowo p³atna), salon fryzjerski, sklepiki
z pami¹tkami, klub nocny z dyskotek¹.
Wy¿ywienie:
BB - œniadania, HB - œniadania i obiadokolacje w
formie bufetu (napoje do obiadokolacji dodatkowo
p³atne) lub All Inclusive: œniadania, œniadania
kontynentalne (10:00 - 12:00), lunch, przek¹ski
(15:00 - 18:00), kolacja; napoje bezalkoholowe i
alkohole lokalne oraz wybrane zagraniczne za
wyj¹tkiem Brandy w godzinach 10:00 - 24:00.
Sport i rekreacja:
Basen odkryty (le¿aki i parasole bezp³atnie), basen
kryty podgrzewany w zimie, Aqua Park z
trampolinami, zje¿d¿alniami i œciank¹
wspinaczkow¹ w wodzie, bogaty wieczorny
program animacyjny, muzyka na ¿ywo, kilka razy w
tygodniu wystêpy, centrum nurkowania (1 lekcja
nurkowania w basenie bezp³atnie), tenis sto³owy,
rzutki, bilard, badminton, siatkówka, sala
gimnastyczna, 2 kor ty tenisowe (œwiat³o
dodatkowo p³atne), si³ownia, sauna, ³aŸnia parowa,
masa¿, jacuzzi, szeroko rozbudowane SPA,
solarium, gabinet kosmetyczny, centrum odnowy
biologicznej, centrum sportów wodnych na pla¿y.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Cypr - Paphos
Louis Phaethon Beach
Gwarantowane udane rodzinne Wakacje i œwietna
zabawa! Codzienne animacje dla dzieci i doros³ych,
tañce, gry, spektakle oraz mini Park wodny blisko
hotelu ze zje¿d¿alniami zadowol¹ nie tylko
najm³odszych!
Po³o¿enie:
Louis Phaethon Beach Hotel po³o¿ony jest przy
pla¿y, kilka minut od sklepów i kafejek. Centrum
Paphos oddalone jest o ok. 5,5 km, a port z centrum
archelogicznym o ok. 3 km.
Wyposa¿enie:
Goœcie maj¹ do dyspozycji przestronny zielony
ogród, który prowadzi do pla¿y z kamiennym
zejœciem. do prywatnej pla¿y. W hotelu znajduje siê
night-club, kantor, pokój telewizyjny, sklep z
pami¹tkami, jubiler, fryzjer, pralnia, wypo¿yczalnia
samochodów, wypo¿yczalnia rowerów. Internet
jest za op³at¹ w punkcie internetowy lub Internet
bezprzewodowy.
Pokoje:
Hotel posiada ponad 400 pokoi. Pokoje
standardowe z balkonem z mo¿liwoœci¹ 1 lub 2
dostawek dla dzieci z widokiem na morze. W ofercie
telewizyjnej s¹ kana³y, jakie proponuje TV kablowa.
Wszystkie pokoje maj¹ sejf i telefon. W wyposa¿eniu
³azienek m.in. suszarka do w³osów. Dodatkowe
udogodnienia to rozk³adana sofa, klimatyzacja i
okna otwierane
kuchnia lokalna i miêdzynarodowa, restauracja/bar
Helios przy basenie (czynna w sezonie letnim) dania w formie bufetu, restauracja China Spieces
przy basenie (czynna w sezonie letnim) - dania w
formie bufetu, bary Atrium i Cafe Vienna. W
restauracjach dostêpne foteliki dla dzieci.
All Inclusive: œniadania, obiady i kolacje w formie
bufetów, ciep³e i zimne przek¹ski w godz. 10.3017.00, po po³udniu kawa, herbata i ciasta w godz.
16.00-17.00. Lody dla dzieci w wieku do 12 lat w
godz. 11.00-12.00 i 16.00-17.00. Lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 10.30-23.00.
Sport i rekreacja:
Basen g³ówny, brodzik dla dzieci, hydromasa¿. Przy
basenach bezp³atne parasole i le¿aki. Zaplecze
sportowe: 2 korty tenisowe, tenis sto³owy, 2 korty
do badmintona, wypo¿yczalnia rowerów. Dla
dzieci: pokój i 2 place zabawi, w tym jeden w formie
pirackiego statku, ¿³obek (1-3 lat), mini-klub (3-12
lat), mini-disco, kino dla dzieci, dzienne i wieczorne
animacje dzieci. Rozrywka i zajêcia dla doros³ych:
zajêcia sportowe, aerobic, ³ucznictwo, strzelectwo,
rzutki, pi³ka wodna, koszykówka, pi³ka no¿na,
siatkówka pla¿owa, pokazy i przedstawienia
kabaretowe, bingo, dyskoteka. Centrum SPA i
odnowy biologicznej: masa¿e, kryty basen, jacuzzi,
sauna, ³aŸnia parowa, si³ownia. Dodatkowo
znajduje siê blisko hotelu: œcie¿ki do biegania, golf i
mini golf, wypo¿yczalnia sprzêtów wodnych,
mo¿liwoœæ nurkowania.
Wy¿ywienie:
Hotel proponujê formu³ê All inclusive, z którego
mo¿na skorzystaæ w nastêpuj¹cych miejscach:
restauracja Esperides - dania w formie bufetu,
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
7
Cypr - Paphos
Louis Imperial Beach
Po³o¿enie:
Louis Imperial zapewnia komfort i wysoki poziom
formu³y all inclusive. Po³o¿enie przy piaszczystej
pla¿y oraz przy nowo zbudowanym deptaku,
sprzyja nie tylko tym, którzy lubi¹ k¹piele morskie,
ale równie¿ tym, którzy preferuj¹ d³ugie spacery
wzd³u¿ morza.
Dziêki œwietnej atmosferze, proponowanym
animacjom dla najm³odszych oraz udogodnieniom
sportowym, ka¿dy znajdzie zajêcie dla siebie. Hotel
zaprasza do wspólnej zabawy rodziny z dzieæmi
oraz grona przyjació³.
Hotel znajduje siê ok. 4 km od centrum Paphos, ale
zaledwie 1,5 km od portu i centrum archeologicznego. Woko³o znajduj¹ siê liczne sklepy i tawerny.
Wyposa¿enie:
Hotel posiada nastêpuj¹ce udogodnienia: punkt
internetowy, odp³atny Internet bezprzewodowy,
centrum SPA i odnowy biologicznej, fryzjer,
opiekunka do dziecka, pralnia, wypo¿yczalnia
samochodów i rowerów. Dodatkowo kantor, sklep z
pami¹tkami.
Pokoje:
Klimatyzowane pokoje standardowe 2-osobowe
(mo¿liwoœæ 1 lub 2 dostawek), posiadaj¹ ³azienkê
(wanna, wc; suszarka), telewizjê satelitarn¹, telefon,
k¹cik kawowy. Ka¿dy pokój ma balkon. Odp³atnie:
sejf, lodówka, mini-bar . Widok na morze za dop³at¹.
restauracji Constantinos z tarasem, gdzie mo¿na
skosztowaæ dania lokalne i miêdzynarodowe.
Wieczorem organizowane s¹ tu animacje
tematyczne. Mo¿na skorzystaæ tak¿e z Coffee Shop z
tarasem, z baru Fontana w lobby czy z baru
Rodonda przy basenie.
Œniadanie (7.00-10.00) w formie bufetu do wyboru
w 1 z restauracji, obiad (12.30-15.00), podwieczorek
(16.00-17.00) w formie bufetu w restauracji Avra,
kolacja (18.30-21.30) w restauracji Constantinos;
przek¹ski w restauracji Avra (11.00-12.00, 15.3017.30); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje
alkoholowe w barach (10.00-24.00).
Sport i rekreacja:
basen, brodzik dla dzieci, kryty basen (w sezonie
letnim tylko dla osób doros³ych), podgrzewany
( l i s to p a d - k w i e c i e ñ ) , 2 k o r t y te n i s owe z
wypo¿yczalni¹ sprzêtu, tenis sto³owy, squash, minigolf, rzutki, bule, ³ucznictwo. Dla dzieci: plac zabaw,
mini-klub (4-12 lat), dzienne i wieczorne animacje.
Zajêcia sportowe organizowane dla goœci:
siatkówka, koszykówka, aqua aerobic, aerobic.
Dodatkowe animacje: przedstawienia i wystêpy
kabaretowe, bingo, muzyka na ¿ywo. Za op³at¹:
bilard. Centrum SPA i odnowy biologicznej z
bezp³atn¹ si³owni¹, saun¹ i jacuzzi (tylko dla osób
doros³ych).
Wy¿ywienie:
Hotel serwuje posi³ki w formie all inclusive w
8
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Cypr - Paphos
Akti Beach Village Resort
Po³o¿enie:
Bardzo ³adny kompleks wypoczynkowy w formie
wioski turystycznej, po³o¿ony w otoczeniu zieleni,
tu¿ przy samym morzu z krystalicznie czyst¹ wod¹.
Oddalony o oko³o 4 km od centrum zabytkowego i
rozr ywkowego Paphos pe³nego sk lepów,
restauracji barów, knajpek, dyskotek. Wypoczynek
w tym obiekcie jest idealny dla rodzin oraz grona
znajomych pragn¹cych po³¹czyæ wypoczynek z
dobr¹ zabaw¹. Obiekt po³o¿ony jest przy
piaszczystej pla¿y, gdzie znajduj¹ siê bezp³atne
le¿aki i parasole oraz rêczniki pla¿owe; zejœcie do
morza po schodkach.
Pokoje:
Przestronne i funkcjonalnie wyposa¿one pokoje 2osobowe z klimatyzacj¹ z mo¿liwoœci¹ 1 dostawki
oraz apartamenty z 1 sypialni¹ przeznaczone dla 2
osób doros³ych i 2 dzieci lub 3 osób doros³ych i 1
dziecka. Wszystkie pokoje posiadaj¹ balkon lub
taras oraz wyposa¿one s¹ w ³azienkê i WC, suszarkê,
telewizor, telefon, sejf. Ka¿dy pokój posiada aneks
kuchenny wyposa¿ony w kuchenkê elektryczn¹,
piekarnik, lodówkê, czajnik elektryczny, naczynia.
Wyposa¿enie:
Przestronny hol, bezprzewodowy Internet w lobby
oraz w pokojach, k¹cik internetowy w lobby (3
EUR/pó³ godz.).
Wy¿ywienie:
restauracja g³ówna Filoxeni, restauracja przy
basenie na œwie¿ym powietrzu z piêknym
widokiem na morze, bar przy basenie, Cocktail Bar
Serina, 07:00 - 10:00 œniadanie serwowane w formie
bufetu w restauracji g³ównej
Mo¿liwoœæ All Inclusive: 10:30 - 12:00 lekkie
przek¹ski w ci¹gu dnia serwowane w barze przy
basenie, m.in.: kanapki, sa³atki, frytki, hamburgery,
hot dogi. 10:00 - 18:00 Napoje Bezalkoholowe
Herbata, ró¿ne rodzaje kaw, woda mineralna, soki
owocowe (z wyj¹tkiem œwie¿o wyciskanych),
napoje gazowane podawane w barze przy basenie.
12:30 - 14:30 lunch podawany w formie bogatego
bufetu w restauracji przy basenie. 12:30 - 14:30 wino
bia³e, czerwone, woda mineralna, soki owocowe
podawane podczas lunchu w restauracji przy
basenie. 15:30 - 17:00 Lek k ie Pr zek¹sk i
Popo³udniowe Serwowane w Barze przy Basenie.
16:00 - 23:00 Napoje bezalkoholowe oraz lokalne
napoje alkoholowe typu: wino bia³e, czerwone,
piwo, wódka, gin, brandy, whisky, koktajle na bazie
alkoholi lokalnych. 11:00 - 23:00 lody serwowane w
Cocktail Bar Serina oraz w barze przy basenie. 18:30
- 21:30 kolacja serwowana w formie bogatego
bufetu dañ kuchni lokalnej i miêdzynarodowej
podawana w restauracji g³ównej Filoxeni. 10:00 18:00 Lokalne Napoje Alkoholowe. 18:30 - 21:30
wino bia³e, czerwone i napoje bezalkoholowe
serwowane podczas kolacji w restauracji g³ównej
Filoxeni
Sport i rekreacja:
basen relaksacyjny, basen aktywny z tarasem
s³onecznym, kryty basen z podgrzewan¹ wod¹, kort
tenisowy, boisko do gry w siatkówkê, aqua aerobik,
water polo, pi³ka wodna, boule, rzutki, bilard.
Centrum SPA: masa¿e, sauna, jacuzzi, si³ownia. Dla
dzieci: basen, mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat,
gry i zabawy w ci¹gu dnia prowadzone przez
polskiego animatora, gry komputerowe. Bogaty
program animacyjny dla doros³ych z polskim
animatorem, przedstawienia na ¿ywo.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
9
Cypr - Limassol
Valana Hotel Apartments
GOOD
PRICE
ESSC
Po³o¿enie:
Kompleks apar tamentów o standardzie
hotelowym, po³o¿onych jest w dzielnic y
Yermasogeia, w sercu turystycznej czêœci Limassol.
Znajduje siê 10 minut spacerem od morza, blisko
kafejek, dyskotek, restauracji oraz sklepów.
Pokoje:
Obiekt o standardzie 2*+ proponuje czyste 2-, 3osobowe apartamenty typu studio z ³azienk¹ oraz
4-, 5-osobowe apartamenty podzielonych na 2
pokoje 2-os. ze wspóln¹ ³azienk¹. Apartamenty
posiadaj¹ wyposa¿one aneksy kuchenne z
lodówkami, klimatyzacjê, telefon i telewizor.
Wiêkszoœæ apartamentów ma balkony.
Do dyspozycji goœci:
Recepcja z holem, sala telewizyjna, bar, basen z
le¿akami oraz ogród. W lobby hotelowym goœcie
mog¹ korzystaæ bezp³atny dostêp do WiFi.
Wy¿ywienie:
Po za sezonem letnim, zak waterowanie
proponowane jest bez wy¿ywienia. Mo¿liwoœæ
œniadañ. W Wakacje, proponowane jest wy¿ywienie
3 posi³ki.
Sport i rekreacja:
W hotelu znajduje siê basen zewnêtrzny ze
s³onecznym tarasem. Obok obiektu mo¿na
skorzystaæ mini terenu do koszykówki, na pla¿y
zagraæ w siatkówkê pla¿ow¹ na przygotowanym
odpowiednio terenie oraz zagraæ w pi³kê no¿n¹ (za
10
op³at¹) na profesjonalnych ogrodzonych miniboiskach ze sztuczn¹ muraw¹.
Sugerowane imprezy:
Limassol - Kolossi - Curium
Ciekawa wycieczka archeologiczna, gdzie zwiedza
siê staro¿ytne pañstwo - miasto Curion z piêknie
zachowanym teatrem greckim i domem Eustoliosa
ze zbiorem wczesnochrzeœcijañskich mozaik. W tym
antycznym pañstwie zobaczymy równie¿ œwi¹tyniê
Apollona. W drodze do Limassol mijamy zamek
Kollosi. To st¹d w³aœnie pochodzi najstarsze wino
"comandaria", zwana winem królów i królem win.
Czas wolny w najwiêkszym kurorcie turystycznym
Cypru. Mo¿liwoœæ zwiedzania zamku w Limassol,
spaceru po starym porcie lub centrum handlowym
miasta. Podczas wycieczki przewidziana jest
przerwa na k¹piel w miejscu narodzin piêknej
Afrodyty.
Noc Cypryjska
Prawdziwy wieczór cypryjski, który na d³ugo
zapadnie na d³ugo w pamiêci. Niezapomniany
smak tradycyjnej cypryjskiej kuchni, muzyka na
¿ywo, tañce ludowe, doskona³e wino to nie tylko
uczta dla cia³a. Podczas gdy na stole pojawiaj¹ siê
"meze" i wino, na scenê wchodz¹ tancerze i
rozbawiaj¹ goœci swymi artystycznymi pokazami
przy akompaniamencie " buzuki”.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Cypr - Pissouri
Hylatio Tourist Village
Po³o¿enie:
Kompleks wypoczynkowy Hylatio, to alternatywa
dla tych, którzy pragn¹ wypocz¹æ z dala
turystycznego zgie³ku. Mi³a i kameralna atmosfera
sprawi¹ ¿e odk r yjesz prawdziwe oblicze
goœcinnoœci Cypryjczyków.
Po³o¿ony w malowniczej wiosce Pissouri,
znajduj¹cej siê miêdzy Paphos oraz Limassol
sprawia, ¿e jest to idealne miejsce na wycieczki.
Obiekt znajduje siê zaledwie 5 minut od pla¿y,
sklepów, restauracji i tawern. Blisko znajduje siê
sklep, w którym mo¿na nabyæ w rozs¹dnych cenach
¿ywnoœæ, napoje i inne niezbêdne produkty.
Pokoje:
Obiekt sk³ada siê z domków, w których znajduje siê
36 w pe³ni wyposa¿onych studio i apartamentów.
Wy¿ywienie:
Mo¿liwa formu³a jest bez wy¿ywienia lub all
inclusive. Na terenie obiektu znajduje siê znakomita
restauracja i bar przy basenie serwuj¹cy pe³ny
zakres dobrej jakoœci porze lunchu posi³ki i
przek¹ski w przystêpnej cenie.
zachowany grecko-rzymski teatr i mozaiki ze
scenami mitologicznymi, a nastêpnie mo¿emy
podziwiaæ ze wzniesienia cudowny krajobraz
okolicy. Krótki przystanek przy skale Afrodyty, gdzie
zgodnie z legend¹, Afrodyta - bogini mi³oœci i
piêkna, ukaza³a siê poœród fal morskich. Nastêpnie
zobaczymy plantacje Pissuri Citrus. Zaraz za Paphos
zwiedzimy katakumby Solomon i Œw. Paw³a, a
nastêpnie zobaczymy dom Dionizosa - willa okresu
rzymskiego z przepiêknymi mozaikami. Nastêpnie
odwiedzimy Akwarium w Paphos, gdzie za
dodatkow¹ op³at¹ mo¿na podziwiaæ ¿ycie morskie i
ryby, na koniec w drodze powrotnej zatrzymamy siê
w Yeroskopiou, wiosce ze s³ynn¹ bazylik¹ Ayia
Paraskevi, tutaj bêdziemy mogli zakupiæ
przepyszne delicje cypryjskie czyli loukoumia.
GOOD
PRICE
Rejs na Akamas
Wycieczka statkiem z portu w Paphos na pó³wysep
Akamas. W zatoce koralowej przystanek na porann¹
k¹piel i kawê. Po przerwie p³yniemy na Akamas,
gdzie zatrzymujemy siê w piêknych zak¹tkach:
St.Georges, jaskiniach morskich, zatoce Lara i
Geronysos. Po po³udniu obiad z dobrym cypryjskim
winem a na deser owoce.
Sport i rekreacja:
Basen zewnêtrzny, brodzik dla dzieci, kort tenisowy.
Nieopodal organizowane s¹ wieczorki cypryjskie
oraz koncerty w amfiteatrze.
Sugerowane wycieczki:
Paphos - Curium
W programie zwiedzanie zamku Kolossi, który
zosta³ wzniesiony przez zakon Templariuszy, a
nastêpnie przejêty przez zakon Joannitów.
Nastêpnie wizyta w staro¿ytnym mieœcie Curium,
piêknym nienaruszonym niemal¿e kompleksie
po³o¿onym na wzgórzu. Zobaczymy œwietnie
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
11
Cypr - Paphos
Paphiessa Hotel & Apartments
GOOD
PRICE
Po³o¿enie:
Po³o¿ony w Paphos, hotel znajduje siê oko³o 10-15
minut spacerem od pla¿y. Restauracje, bary i
tradycyjne tawerny oddalone s¹ od obiektu o 500
metrów.
Pokoje:
Przestronne i jasne pokoje z balkonem. Z balkonów
podziwiaæ mo¿na widok na basen. Ka¿dy pokój
wyposa¿ony jest w telewizor. Niektóre obejmuj¹ te¿
aneks kuchenny z kuchenk¹ mikrofalow¹. Hotel
oferuje bezp³atny bezprzewodowy dostêp do
Internetu w pomieszczeniach ogólnodostêpnych.
Wy¿ywienie:
Restauracja w hotelu Paphiessa serwuje dania
kuchni cypryjskiej i miêdzynarodowej. W
hotelowym barze mo¿na delektowaæ siê drinkami i
koktajlami, ogl¹daj¹c telewizjê.
Sport i rekreacja:
Na miejscu do dyspozycji Goœci jest te¿ basen z
tarasem s³onecznym, brodzik dla dzieci, centrum
SPA z krytym basenem, saun¹, ³aŸni¹ parow¹ i
wann¹ z hydromasa¿em. Dodatkowo znajduje siê
fitness oraz kort tenisowy.
12
Sugerowana wycieczka:
Nikozja - Lefkaria
Wycieczka ta pozwala poznaæ stolicê Cypru. Jest to
ciekawe miejsce, gdzie przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ
mieszaj¹ siê ze sob¹, wspó³tworz¹c
charakterystyczny klimat. DŸwiêk dzwonów z
po³udnia miesza siê z nawo³ywaniem przez
muezinów do modlitwy z minaretów w pó³nocnej
czêœci miasta. Tutaj Grecy i Turcy cypryjscy ¿yj¹cy
niegdyœ wspólnie, oddzieleni s¹ od siebie szczeln¹
granic¹. Mo¿na zobaczyæ tê strefê buforow¹ a w
czasie wolnym punkt widokowy na czêœæ pó³nocn¹.
Zwiedzanie rozpoczniemy jad¹c w kierunku
starego miasta dotrzemy do Katedry œw. Jana. Po
drodze przejedziemy obok Pomnika Wolnoœci oraz
Pa³acu Arcybiskupa, przed którym stoi 7-metrowy
posag Makariosa, prezydenta Cypru. Czas wolny
poœwiêcimy na spacer po w¹skich uliczkach Laiki
Yitonia, wzd³u¿ których ci¹gn¹ siê sklepy z
pami¹tkami oraz tawerny gdzie podaje siê
tradycyjne potrawy. Nastêpnym punktem naszego
programu jest zwiedzanie Muzeum
Archeologicznego, w którym bêdziecie Pañstwo
mieli okazjê obejrzeæ wspania³¹ kolekcjê zabytków
archeologicznych z obszaru Cypru i okolic. W
drodze powrotnej udamy siê do wioski Lefkary,
po³o¿onej na stokach gór Troodos.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Cypr - Limassol
Tasiana Hotel Apartments Complex
Po³o¿enie:
Odkryj mo¿liwoœci oraz swobodê apartamentów z
wy¿ywieniem we w³asnym zakresie korzystaj¹c
jednoczeœnie z udogodnieñ hotelowych! Dogodnie
usytuowane, zaledwie 300 m od pla¿y, sklepów,
tawern, kafejek oraz nocnego ¿ycia. SpêdŸ czas tak
jak lubisz w turystycznym centrum Limassol!
Pokoje:
Do wyboru 2 kategorie pokoi. Przestronne pokoje
typu studio 2-3 osobowe oraz 4-5-osobowe
apartamenty. Ka¿dy jest w pe³ni wyposa¿ony i
posiada kuchniê wraz z lodówk¹, kuchenk¹
elektryczn¹ i piekarnikiem oraz niezbêdnymi
naczyniami.
Wy¿ywienie:
We w³asnym zakresie. Kompleks hotelowy posiada
bar/coffe Shop gdzie mo¿na zamówiæ przek¹ski.
Sport i Rekreacja:
Do dyspozycji goœci: basen, brodzik dla dzieci, kors
tenisowy oraz ping-pong. Hotel organizuje
weekendami animacje.
najwy¿szej góry Cypru [1952 m n.p.m.]. Nastêpnie
przejedziemy do Troni, gdzie znajduje siê grób
Arcybiskupa Makariosa pierwszego prezydenta
niepodleg³ego Cypru. Nacieszmy siê
osza³amiaj¹cym krajobrazem wiejskim i lasów
œwierkowych. St¹d zabierzemy Pañstwa do
s³ynnego zakonu mêskiego w Kykkos, który
zbudowano w 1692 i oddano pod opiekê Œw. Marii.
Znajduje siê tu jedna z trzech ikon namalowanych
przez Œw. £ukasza. Przerwa na obiad w malowniczej
górskiej wiosce, a w drodze powrotnej zobaczymy
klasztor Trooditissa. Ostatnim przystankiem naszej
wycieczki bêdzie Lania, wieœ s³yn¹ca z wyrobu
wspania³ego wina oraz rêkodzie³ ludowych.
GOOD
PRICE
Statek Podwodny
Wycieczka w podwodny œwiat flory i fauny morza.
Rozpoczyna siê z portu w Larnace, gdzie statkiem
rejsowym p³ynie siê oko³o 15 minut w morze. Tam
zaproszeni s¹ Pañstwo na pok³ad Sadko, gdzie na
godzinê schodzi siê w podwodny œwiat. Mo¿na
zobaczyæ wrak Zenobia najs³ynniejsze miejsce na
Cyprze dla nurków, osadzony na 40 metrach na dnie
morskim. Animacje-pokazy nurków oraz piêkna
przyroda morska.
Sugerowana wycieczka:
Góry Troodos - Kykkos
Niezapomniany dzieñ na wycieczce przez,
idylliczne wioski górskie, niezmienione przez lata.
Po upojeniu siê przepiêknym górskim krajobrazem
Troodos, przejdziemy nieopodal Góry Olimpus -
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
13
Malta - Qawra
Qawra Palace
Po³o¿enie:
Po³o¿enie: Hotel znajduje siê w miejscowoœci
Qawra, oddalonej oko³o 30 minut drogi od lotniska.
Po³o¿ony nad piêkn¹ zatok¹ St. Paul's Bay w
niedalekiej odleg³oœci od Buggiby i jej sklepami,
restauracjami, barami i kafejkami.
wod¹, oddzielny brodzik dla dzieci, taras s³oneczny,
bar przy basenie. Le¿aki i parasole przy basenie
udostêpniane s¹ bezp³atnie. Sport: aerobik i
si³ownia. Za dodatkow¹ op³at¹: mini golf i sporty
wodne na pla¿y.
Sugerowana wycieczka:
Pokoje:
Pokoje 1- i 2-osobowe z mo¿liwoœci¹ dostawki,
funkcjonalnie urz¹dzone z wann¹, WC, suszark¹,
klimatyzacj¹, telefonem, TV satelitarn¹ i sejfem za
dodatkow¹ op³at¹. Ka¿dy pokój z widokiem na
morze.
Do dyspozycji goœci:
Hotel posiada 392 pokoje, hol powitalny z recepcj¹
czynn¹ ca³¹ dobê, restauracjê dla niepal¹cych, bar,
sklepy z akcesoriami, pami¹tkami, salon fryzjerski,
latem pizzeria ze stolikami na zewn¹trz hotelu.
Mdina - Rabat - spacer po zabytkowym miasteczku,
gdzie zwiedzimy Katedrê oraz bêdziemy mieli
mo¿liwoœæ podziwiania widoków z murów
obronnych miasteczka, nastêpnie przejedziemy do
Rabatu - zwiedzanie koœcio³a Œw. Paw³a, Groty Œw.
Paw³a, gdzie aposto³ znalaz³ schronienie po rozbiciu
statku w 60r. oraz Katakumb Œw. Paw³a - miejsca
pochówku pochodz¹cego z IV-V w. n.e. Nastêpnie
udamy siê na klify w rejonie DINGLI - na najwy¿ej
po³o¿ony punkt na Malcie, sk¹d mo¿na podziwiaæ
przepiêkne widoki.
Wy¿ywienie:
Mo¿liwe opcje wy¿ywienia: Œniadania, 2 posi³ki
dziennie lub all Inclusive, który sk³ada siê z trzech
posi³ków w formie bufetu, przek¹sek i lodów w
godzinach 11:00-21:00, napojów alkoholowych i
bezalkoholowych, soków, wody, kawy i herbaty w
godzinach 11:00- 23:00. Napoje i przek¹ski w
ramach pakietu All Inclusive serwowane s¹ w barze
przy basenie i w barze z przek¹skami
Sport i rekreacja:
Do dyspozycji goœci basen kryty, sauna i masa¿e za
dodatkow¹ op³at¹. Basen zewnêtrzny ze s³odk¹
14
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Malta - Qawra
Dolmen Resort Hotel
Po³o¿enie:
Hotel po³o¿ony jest w miejscowoœci Qawra,
oddalonej oko³o 30 minut drogi od lotniska.
Po³o¿ony nad piêkn¹ zatok¹ St. Paul's Bay w
niedalekiej odleg³oœci od Buggiby i jej sklepami,
restauracjami, barami i kafejkami. Usytuowany kilka
kroków od ma³ej prywatnej pla¿y.
Pokoje:
1- lub 2-osobowe z mo¿liwoœci¹ dostawki
funkcjonalnie urz¹dzone z balkonem, ³azienk¹ i
klimatyzacj¹. Wiêkszoœæ pokoi ma widok na morze.
Wyposa¿one s¹ w suszarkê, TV satelitarn¹, telefon,
radio, mini-bar i sejf za niewielk¹ dop³at¹.
Sugerowana wycieczka:
Rejs na Sycyliê
Po przyp³yniêciu do portu w Pozzallo typowej
wioski rybackiej - spotykamy siê z przewodnikiem.
Na pocz¹tku przekraczamy trzeci co do wielkoœci
most w Europie, który zaprowadzi nas do
barokowego miasteczka Modici. Trasa zwiedzania
przebiega wzd³u¿ ³añcucha górskiego Iblei wœród
malowniczych wiosek i kanionów. Docieramy do
wulkanu Etna, którego zbocza s¹ poroœniête
drzewkami cytrusowymi i krzewami winnymi.
Do dyspozycji goœci:
Hotel posiada 375 pokoi, hol z recepcj¹ czynn¹ ca³¹
dobê, centrum konferencyjne, kasyno, restauracjê,
bufet, cocktail bar, kafeteriê, Beach Club w stylu
karaibskim.
Wy¿ywienie:
Œniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje
do obiadokolacji dodatkowo p³atne).
All Inclusive: trzy posi³ki w formie bufetu, przek¹ski i
lody w godzinach 11:00-21:00, napoje alkoholowe i
bezalkoholowe, soki, woda, kawa i herbata w
godzinach 11:00- 23:00. Napoje i przek¹ski w
ramach pakietu All Inclusive serwowane s¹ w barze
przy basenie i w barze z przek¹skami.
Sport i rekreacja:
4 zewnêtrzne baseny, centrum welness i spa,
si³ownia, klub przy pla¿y oferuj¹cy najró¿niejsze
sporty wodne, w tym nurkowanie. Le¿aki i parasole
udostêpniane s¹ bezp³atnie.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
15
Malta - Mellieha
Riviera Resort & Spa
Po³o¿enie:
Hotel po³o¿ony jest niedaleko pla¿y, w mieœcie
Mellieha. Riviera Resort & Spa znajduje siê w pobli¿u
takich wartych uwagi miejsc, jak np. Mellieha Bay,
Wioska Sweethaven i Koœció³ w Mellieha. Do
dodatkowych okolicznych atrakcji zalicza siê Pla¿a
Golden Sands i Zatoka Gnejna Bay.
Do dyspozycji goœci:
Riviera Resort & Spa ma takie udogodnienia jak spa
z pe³nym zakresem us³ug, basen odkryty, basen
kryty, sauna oraz centrum fitness. Bezp³atne
bezprzewodowe po³¹czenie internetowe jest
dostêpne w miejscach publicznych. Ten oœrodek
wczasowy spa dysponuje zapleczem
restauracyjnym, na które sk³adaj¹ siê: restauracja,
bar przy basenie i bar/salon klubowy. Zaplecze
pozwalaj¹ce na organizacjê imprez i spotkañ to sale
spotkañ. Dodatkowe udogodnienia to basen dla
dzieci, personel wielojêzyczny oraz sklepy z
pami¹tkami i czasopismami.
Wy¿ywienie:
Mo¿liwe opcje wy¿ywienia: Œniadania, 2 posi³ki
dziennie lub all Inclusive, który sk³ada siê z trzech
posi³ków w formie bufetu, przek¹sek i lodów.
Malta w pigu³ce
Podczas tej ca³odniowej wycieczki bêd¹ Pañstwo
mieli okazje zobaczyæ m.in. Mosta Dome - kaplicê ze
s³ynn¹ kopu³¹ (trzecia na œwiecie pod wzglêdem
wielkoœci), Mdina - Miasto Ciszy z murami
obronnymi z IX wieku i katedr¹ œw. Paw³a oraz Crafts
Village. Bêdzie te¿ mo¿na pop³yn¹æ ³odzi¹ do
B³êkitnej Groty.
Pokoje:
Pokoje maj¹ balkony. W ofercie telewizyjnej s¹
kana³y, jakie proponuje TV kablowa lub satelitarna.
W pokojach goœcinnych jest Internet przez modem.
Wszystkie pokoje maj¹ sejf i telefon. W wyposa¿eniu
³azienek m.in. wanna i prysznic rêczny, bidet,
lusterko do makija¿u/golenia oraz suszarka do
w³osów. Dodatkowe udogodnienia to minibarek,
klimatyzacja i okna otwierane . Oferowane jest
sprz¹tanie codziennie.
16
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Malta - Sliema
Diplomat Hotel
Po³o¿enie:
Hotel po³o¿ony jest w samym sercu Sliemy z
widok iem na mor ze i tu¿ pr z y g³ównej
promenadzie. Oddalony kilkadziesi¹t metrów od
morza z prywatn¹ skalist¹ pla¿¹; niedaleko sklepów,
restauracji, barów i klubów a tak¿e bardzo blisko
kasyna, kina i teatru.
Pokoje:
Wszystkie pokoje s¹ urz¹dzone s¹ w ten sam
sposób: meble z amerykañskiego klonu, miêkkie
dywany, ortopedyczne materace, czarne zas³ony.
Ka¿dy pokój z balkonem i widokiem na morze,
klimatyzacj¹, telefonem, pod³¹czeniem do
Internetu, TV satelitarn¹, radiem, sejfem, mini –
barem, ³azienk¹ z wann¹, prysznicem i suszark¹.
Wiêkszoœæ pokoi ma bezprzewodowy dostêp do
Internetu.
Sugerowane imprezy:
Delfiny
Pó³dniowe zwiedzanie nowego, maltañskiego
parku wodnego, gdzie bêdzie mo¿na podziwiaæ
fantastyczne pokazy i tresurê delfinów, lwów
morskich oraz papug. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ
p³ywania z delfinami .
Festa
Pomiêdzy czerwcem i wrzeœniem, w ka¿dy
weekend, w jednej lub wiêcej wiosek na wyspie
odbywa siê nietypowa celebracja patrona parafii.
Odœwiêtne dekoracje, kolorowe œwiat³a, procesja,
muzyka, fajerwerki, tradycyjne przysmaki tworz¹
ciekaw¹ mieszankê tradycji, kultu religijnego i
weso³ej zabawy.
Do dyspozycji goœci:
Hotel posiada 111 pokoi, otwart¹ ca³¹ dobê
re ce p c j ê , re s t a u r a c j ê , l o b by, b a r, s a l e
konferencyjne.
Wy¿ywienie:
Œniadania w formie bufetu.
Sport i rekreacja:
Hotel ma na dachu basen z piêknym widokiem na
Morze Œródziemne, s³onecznym tarasem i jacuzzi. W
hotelu równie¿ sauna, si³ownia oraz centrum
odnowy biologicznej.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
17
Malta - Sliema
Kennedy Nova
GOOD
PRICE
Po³o¿enie:
Hotel Kennedy Nova 4* szczyci siê doskona³¹
lokalizacj¹ tu¿ przy promenadzie w Gzirze ko³o
Sliemy. Centralnie, bezpoœrednio przy promenadzie
nadbrze¿nej, z widokiem na port jachtowy i miasto
Valetta. Liczne restauracje, mo¿liwoœæ zakupów i
rozrywki w pobli¿u hotelu. Przystanek autobusu
liniowego oddalony o ok. 30 m.
Wyposa¿enie:
97 pokoi rozmieszczonych na 7 piêtrach. Hol
powitalny z recepcj¹, windy, k¹cik telewizyjny i
internetowy (za op³at¹), WLAN w lobby (bez op³aty),
restauracja dla niepal¹cych, bar. Na dachu hotelu, z
którego rozpoœciera siê piêkny widok na port
jachtowy i stolicê Valetta znajduje siê niewielki
basen oraz bar. Le¿aki, parasole i rêczniki k¹pielowe
w cenie.
Pokoje dwuosobowe (1-3A): klimatyzacja, lodówka,
sejf (za op³at¹), TV-kablowa, telefon, balkon
francuski. Wanna lub prysznic, WC, suszarka.
Rozrywka: okazjonalnie muzyka na ¿ywo. Szeroka
oferta rozrywki w Sliemie.
Sport i rekreacja:
W hotelu Kennedy Nova znajd¹ Pañstwo równie¿
centrum fitness z saun¹, jacuzzi i si³owni¹
Sugerowane wycieczki:
Malta w pigu³ce
Podczas tej ca³odniowej wycieczki bêd¹ Pañstwo
mieli okazje zobaczyæ m.in. Mosta Dome - kaplicê ze
s³ynn¹ kopu³¹ (trzecia na œwiecie pod wzglêdem
wielkoœci), Mdina - Miasto Ciszy z murami
obronnymi z IX wieku i katedr¹ œw. Paw³a oraz Crafts
Village. Bêdzie te¿ mo¿na pop³yn¹æ ³odzi¹ do
B³êkitnej Groty.
Wy¿ywienie:
œniadanie w formie bufetu, na kolacjê 4 daniowe
menu.
18
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Malta - Sliema
115 The Strand Apart Hotel
Po³o¿enie:
115 The Strand Apart Hotel usytuowany jest przy
porcie Marsamxett w Sliemie i oferuje apartamenty
z wy¿ywieniem we w³asnym zakresie oraz pokoje, z
których roztaczaj¹ siê zapieraj¹ce dech w piersiach
widoki na Vallettê. Przed hotelem zatrzymuje siê
autobus, kursuj¹cy regularnie do Valletty oraz wielu
atrakcji turystycznych. W pobli¿u obiektu znajduje
siê równie¿ przystañ promowa.
amatorów p³ywania, ¿eglowania, nart wodnych czy
jachtów. Wyspa ta niezwykle sprzyja sympatykom
nurkowania. Jest tu kilkanaœcie firm,
specjalizuj¹cych siê w nauczaniu tego sportu od
szkolenia dla pocz¹tkuj¹cych, a koñcz¹c na
zajêciach dla zaawansowanych. Firmy te proponuj¹
ró¿nego rodzaju kursy, wypo¿yczanie sprzêtu oraz
nurkowanie na otwartym morzu.
GOOD
PRICE
Do dyspozycji goœci:
Na dachu hotelu Strand, sk¹d roztaczaj¹ siê
panoramiczne widoki, znajduje siê ogród, jacuzzi i
restauracja z barem.
Wy¿ywienie:
Oferuje apartamenty z wy¿ywieniem we w³asnym
zakresie.
Sport i rekreacja:
Hotel Strand oferuje tak¿e kryty bar, który jest
otwarty przez ca³¹ dobê. Raz w tygodniu odbywaj¹
siê tutaj wystêpy.
Sugerowane imprezy:
Nurkowanie na Malcie
Malta to tak¿e idealne miejsce na uprawienie
ró¿nego rodzaju sportów wodnych. Dziêki
krystalicznie czystemu i ciep³emu morzu, ze
sportów wodnych mo¿na korzystaæ przez ca³y rok.
Fakt ten czyni wyspê idealnym miejscem dla
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
19
Indie Klasyczne
Rajastan dla wszystkich
Dzieñ 01:
Spotkanie na lotnisku w Warszawie – terminal 1 przy
stanowisku Lingwisty, przelot do Delhi.
Dzieñ 02: Delhi
Przylot do Delhi. Powitanie przez lokalnego
przedstawiciela, transfer do hotelu. Zakwaterowani
i krótki odpoczynek. Po œniadaniu rozpoczynamy
ca³odniowe zwiedzanie Starego i Nowego Delhi.
Odwiedzimy Czerwony Fort – XVII-wieczn¹ fortecê
zbudowan¹ z czerwonego piaskowca, otoczon¹
ogromnym, wysokim na 33 metry murem
granicznym. Wewn¹trz muru znajduj¹ siê
przepiêkne pa³ace oraz cudowne ogrody.
Naprzeciw Czerwonego Fortu znajduje siê Jama
Masjid (Pi¹tkowy Meczet), wybudowany z
czerwonego piaskowca i bia³ego marmuru.
Odwiedzimy tak¿e Raj Ghat, po³o¿one na brzegu
rzeki Jamuna mauzoleum Mahatmy Gandhiego.
Tutaj w styczniu 1948 roku spopielono cia³o
zamordowanego Mahatmy. Po³o¿ony wœród mgie³ i
ogrodów prosty, kwadratowy obelisk z czarnego
marmuru, ozdobiony jest inskrypcj¹ z ostatnimi
s³owami Ghandiego i wiecznym ogniem, p³on¹cym
nieprzerwanie ca³¹ dobê. Kolejny przystanek to
Laxmi Naryan Temple, zwana te¿ Birla Mandir,
wybudowana w 1938 roku œwi¹tynia bogini
szczêœcia i obfitoœci. Œwi¹tyniê otaczaj¹ wspaniale
utrzymane ogrody. Przemierzaj¹c Lutyens Delhi
docieramy do India Gate – Bramy Indii, pomnika
poœwiêconego 70 tysi¹com indyjskich ¿o³nierzy
poleg³ych podczas pierwszej wojny œwiatowej. Na
œcianach ³uku-obelisku znajduje siê 13516 nazwisk
brytyjskich i indyjskich ¿o³nierzy poleg³ych podczas
wojny 1919 roku. Powrót do hotelu, nocleg.
Dzieñ 03: Delhi – Mandawa
Po œniadaniu z wiedzanie Nowego Delhi.
Zaczynamy od Humayun's Tomb - przepiêknego
XVI-wieczny grobowca, zabytku wczesnej
architektury Mogo³skiej, bêd¹cego by³ prototypem
Taj Mahal. Budynek powsta³ z czerwonego kamienia
i bia³ego marmuru, co tworzy niezwyk³¹
kompozycjê. Park otaczaj¹cy grobowiec jest cichy i
daje szansê na odpoczynek. Nieco bardziej na
po³udnie od centrum (15 km) znajduje siê kompleks
Qutb Minar. Na terenie kompleksu znajduj¹ siê
pochodz¹ce z XII wieku ruiny pierwszego meczetu
zbudowanego w Indiach. Meczet powsta³ na
fundamentach œwi¹tyni hinduskiej. Wyró¿niaj¹c¹
siê budowl¹ na terenie kompleksu jest minaret
wznosz¹cy siê na wysokoœæ 27 metrów. Ala-ud-din,
jeden z budowniczych kompleksu, planowa³
zbudowaæ tam jeszcze jeden minaret, jednak 2krotnie wy¿szy od tego ju¿ istniej¹cego. Uda³o siê
postawiæ zaledwie kilka metrów budowli.
Wyjazd w stronê Mandawy. Po drodze wizyta w
Shekhwati – miasta po³o¿onego na pó³pustynnym
terenie znanego g³ównie jako galeria Rad¿asthanu
na powietrzu. Shekhawati jest jedynym na œwiecie
terenem z tysi¹cem Haweli (domami kupców),
œ w i ¹ t y ñ , g r o b o w c ó w, s t u d n i i f o r t ó w,
charakteryzuj¹cych siê kunsztownie malowanymi
œcianami i rzeŸbionymi drzwiami. Zakwaterowanie
w hotelu i nocleg.
Dzieñ 04: Mandawa – Jaipur
Po œniadaniu, zwiedzanie Mandawy znanej z
piêknych Havelis. Nastêpnie przejazd w stronê
Jaipur do Fortu Amber. Fort ten po³o¿ony jest na
wysokoœci 130 m poœród wzgórz Avralli ok. 11 km na
20
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Indie Klasyczne
Rajastan dla wszystkich
pó³noc od Jaipuru. Do 1037 by³a to staro¿ytna
stolica Kachhawaha Rajputs. Dla chêtnych,
opcjonalnie przeja¿d¿ka jeepem lub wjazd na
s³oniu.
Po zwiedzaniu, przejazd do centrum Ró¿owego
miasta, czas wolny na zakupy w lokalnych
sklepikach oraz mo¿liwoœæ zrobienia zdjêæ w pa³acu
wiatrów Hawa Mahal. Jest to 5 piêtrowy budynek z
XVIII w. z fasad¹ o gruboœci 25 cm, posiadaj¹cy 953
okna i nisze aby damy z rodziny królewskiej mog³y
ogl¹daæ procesje i wydarzenia w mieœcie bez bycia
widocznymi dla ludu. Po po³udniu zwiedzanie
Pa³acu Miejskiego (City Palace) znajduj¹cego siê w
centrum Jaipuru. Nastêpnie zwiedzanie Jantar
Mantar (1728-34), s³onecznego obserwatorium,
za³o¿onego przez króla-astrologa Jai Singh II.
Instrumenty s³u¿¹ce do badania harmonii nieba,
wykonane s¹ z kamienia z marmurowym
wykoñczeniem. Ka¿dy instrument pe³ni oddzieln¹
funkcjê, dziêki czemu mo¿liwe jest uzyskanie
dok³adnych odczytów. Powrót do hotelu, nocleg.
Dzieñ 05: Jaipur – Bharatpur
Po œniadaniu wyjazd do Bharatpur, do parku
narodowego Keoladeo Ghana (znajduj¹cego siê na
liœcie UNESCO), gdzie zamieszkuje ponad 360
gatunków ptaków. Transfer do hotelu, wizyta w
pobliskiej wiosce, gdzie bêdziemy mogli zobaczyæ
codzienne ¿ycie tamtejszej ludnoœci.
Dzieñ 07: Bharatpur – Agra
Po œniadaniu, wyjazd do Agry. Po drodze wizyta w w
Fatehpur Sikri, piêknym, pustynnym mieœcie
zbudowanym przez Akbara Wielkiego w XVI wieku
by s³u¿y³o za stolicê jego rozleg³ego imperium.
Kompleks zawiera budynki religijne,
administracyjne oraz rezydencje. Meczet jest kopi¹
Mekki i zawiera elementy perskie i Hindu. Obecnie
jest to sanktuarium Szejka Salima Chisti – jednego z
najwiêkszych œwiêtych Sufi w œwiecie
muzu³mañskim.
N a s t ê p n i e z w i e d z a n i e Fo r t u w Agr ze,
zaprojektowanego i wzniesionego przez Akbara w
1565. Fort otoczony jest 20 metrowym murem, za
którym znajduje siê m. in. piêkny Per³owy Meczet.
Fort po³o¿ony jest na tym samym brzegu rzeki co Taj
Mahal, który od strony Fortu jest widoczny w ca³ej
okaza³oœci. Cesarz Szahd¿ahan, wiêzieñ swojego
w³asnego syna Aurangzeba, zosta³ na staroœæ
wtr¹cony do celi w Forcie, z której móg³ spogl¹daæ
na Taj Mahal. Wykonane z czerwonego kamienia
mury tej imponuj¹cej budowli ci¹gn¹ siê na
d³ugoœæ prawie 3 kilometrów. Zakwaterowanie w
hotelu i nocleg.
Dzieñ 08: Agra-Delhi
Po œniadaniu, zwiedzanie jednego z siedmiu cudów
œwiata - grobowca Taj Mahal z bia³ego marmuru
wzniesionego przez cesarza Mogo³ów
Szahd¿ahana na czeœæ jego ukochanej ¿ony. Jest to
do dziœ najpiêkniejsza i najbardziej fascynuj¹ca
budowla w Indiach znajduj¹ca siê na liœcie UNESCO.
Ten symetryczny gmach po³o¿ony jest poœród
ogrodów na brzegu rzeki Jamuny. Jego marmurowa
fasada mieni siê kolorami ró¿u i z³ota o wschodzie i
zachodzie s³oñca, w ci¹gu dnia jest oœlepiaj¹co bia³a
a w œwietle ksiê¿yca i podczas monsunu mieni siê
per³owym odcieniem.
Nastêpnie przejazd do Delhi. W godzinach
wieczornych transfer na lotnisko, wylot do Europy.
Program ostatniego dnia uzale¿niony jest od
godziny powrotu do kraju.
Dieñ 09: Przylot do Polski.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
21
Indie Ladakh
Szlakiem Wysokich Prze³êczy
Dzieñ 1:
Wylot z Warszawy.
Dzieñ 2: Delhi
Przylot do Delhi. Po przyjeŸdzie powitanie przez
naszego przedstawiciela. Przejazd autokarem do
hotelu. Zakwaterowanie.
Dzieñ 3:Delhi - Amritsar
Rano o 7:20 przejazd poci¹giem o do Amiritsar.
Zakwaterowanie w hotelu.
Po po³udniu zwiedzanie Amiritsaru, stolicy
Pend¿abu, jednym ze œwiêtych miast Sikhów.
Zwiedzanie zaczynamy od Z³otej Œwi¹tyni a
nastêpnie ogl¹damy ca³y kompleks na wodzie, w
którego sk³ad wchodz¹ Akal Takh , Harmandir Sahib.
W Amiritsar odwiedzimy równie¿ miejsce
poœwiêcone pamiêci zamordowanych Indusów
przez brytyjsk¹ armiê w roku 1919.
Dzieñ 4: Amritsar - Dharamashal
Po œniadaniu Transfer do Dharamashala, miasta
gdzie przebywa Dalajlama XVI, przywódca
duchowy Tybetañczyków. Droga prowadzi przez
staro¿ytne regiony Indii. W Dharamshala
zwiedzamy klasztor reprezentuj¹cy wszystkie trzy
odmiany Buddyzmu. Powrót do hotelu.
Dzieñ 5: Dharamashala
Rano zwiedzanie klasztorów. Nastêpnie wizyta w
Instytucie Tibetan Norbulinga, gdzie Tybetañczycy
uczyli siê sakralnej sztuki malowania na drewnie Thangkas, wyrabiania odzie¿y i produkcji
wyrobów z drewna. Przejazd do hotelu.
Dzieñ 6: Dharamashala - Manali
Po œniadaniu wycieczka do Manali, miasta
po³o¿onego w dystrykcie Kully w dolinie rzeki Beas
p³yn¹cej przez Himalaje. Jest to d³uga wycieczka na
oko³o 7 godzin. Po ca³odniowym zwiedzaniu
przyjazd do hotelu i odpoczynek.
Dzieñ 7: Manali – Nagar
Po œniadaniu wycieczka do Nagar- stolicy doliny
Kullu. Zwiedzanie Zamku , siedziby rad¿y o 1660
roku. Na dziedziñcu znajduje siê ma³a œwi¹tynia
zbudowana z kamienia . Wys³uchacie Pañstwo
intryguj¹cej legendy, zwi¹zanej z tym miejscem.
Ciekawa jest równie¿ œwi¹tynia Catarbhuj Vishnu
oraz pagoda Tripura Sundri Devi. Na górze znajduje
siê Galeria Artystyczna, gdzie mo¿na znaleŸæ m.in.
grafikê profesora Nichola Roerich .
Po po³udniu czas wolny. Proponujemy pójœæ na
spacer przez ulicê Manali i po drodze odwiedziæ
dwie œwi¹tynie, tybetañski bazar oraz
w¹sk¹
sklepow¹ ulicê Hindeu .
Dzieñ 8: Manali - Keylong
Wczesnym rankiem wyjazd do Keylong w dolinê
Lahul , przy granicy z Tybetem. Najwy¿szym
punktem na trasie jest Rohtang Pass. Od tego
punktu pojawiaj¹ siê przepiêkne krajobrazy z
roœlinnoœci¹ alpejsk¹ i zaœnie¿onymi górami. Na
22
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
Indie Ladakh
Szlakiem Wysokich Prze³êczy
pó³noc doliny Lahul graniczy z Ladakh , na
po³udniu z Kulu, a na wschodzie z Tybetem.
Dzieñ 9: Keylong - Sarchu
Kolejne dwa dni prawdziwej przygody. Jad¹c
wzd³u¿ rzeki Bhaga, droga zakrêca i pojawia siê
krajobraz, przypominaj¹cy inn¹ planetê. Po
dotarciu do Baralacha rozci¹ga siê przepiêkny
widok na zaœnie¿one góry, niektóre z nich wy¿sze
ni¿ 6000m.
Dzieñ 10: Sarchu - Leh
Rano wyjazd ponownie w góry. Najpierw trasa
prowadzi przez wysokie góry, przez Lachung La i
Tanglang la. W dolinie Leh znajduj¹ siê bia³e
pozosta³oœci dawnej œwi¹tyni.
Dzieñ 11: Leh
Po œniadaniu zwiedzanie Spituk i Pa³acu Leh.
Klasztor Spituk za³o¿ony zosta³ w XI wieku. Pa³ac
Leh jest jednym z najbardziej urzekaj¹cych budowli
z XVII wieku. By³ budowany jako rezydencja dla
królestwa Singge Namgyal. a¿ do zes³ania w 1830
roku. Po obejrzeniu tych zabytków, powrót do
hotelu na obiad. Po obiedzie zwiedzanie klasztorów
Sankar Gompa i Shanti Strupa le¿¹cych w
niedalekiej odleg³oœci od miasta Leh.
Klasztor s³u¿y tak¿e jako oficjalna rezydencja
przywódców religijnych Ladakh's Gelupka.
Nastêpnie zwiedzanie klasztoru Sankar. W tym
klasztorze mieszkaj¹ stale mnisi, dlatego mo¿na
odwiedzaæ go tylko w okreœlonych godzinach.
PóŸnym popo³udniem czas wolny i wizyta w
lokalnym supermarkecie.
Dzieñ 12 : Leh - Shey
Rano kontynuacja wycieczki do doliny Indusu.
Zaczynamy od wizyty w Shey staro¿ytnej stolicy
Ladakh. Klasztor ma ogromn¹ poz³acan¹ statuê
Buddy Sakyamuni z wielk¹ srebrn¹ lamp¹.
Nastêpnie zwiedzanie Thiksey Gompa,
imponuj¹cego kompleksu na wzgórzu. Klasztor ma
piêkn¹ 30 metrow¹ poz³acan¹ statuê Maitreya
Buddy. Jad¹c dalej odwiedzimy s³awn¹ Hemis
Gompa za³o¿on¹ w 1630 roku, tam odbywa siê
dwudniowy festiwal tañca zakonnego na
prze³omie czerwca i lipca. Festiwal jest dedykowany
dla guru Padmasambhava, znanego popularnie
jako drugiego Buddy i odpowiedzialnego za
rozprzestrzenienie Buddyzmu w tybetañskim
œwiecie.
PóŸnym wieczorem powrót do hotelu.
Dzieñ 13: Leh - Alchi
Rano wycieczka do Alchi . Klasztor Alchi Gompa
siêga 1000 lat wstecz i by³ zbudowany przez
t³umacza i autora historii klasztoru -Rinchena
Zangpo. Klasztor jest ulokowany w odleg³oœci oko³o
67km na zachód od Leh. PóŸniej powrót do Leh i
spêdzenie nocy w hotelu.
Dzieñ 14: Leh-Delhi
Po œniadaniu transfer na lotnisko i powrót do Delhi ,
transfer do hotelu. Reszta dnia to czas wolny. Noc w
hotelu.
Dzieñ 15:
Transfer na lotnisko, powrót do Warszawy.
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27, tel. 22 629 09 88 www.lingwista.com.pl
23
Spis Treœci
1
Wstêp
2
Warto wiedzieæ
3
Venus Beach Hotel 5*
Paphos
4
Columbia Beachotel 4*
Pissouri
5
Elias Beach Hotel 4*
Limassol
6
St Raphael Resort Hotel 5*
Limassol
7
Louis Phaethon Beach 4*
Paphos
8
Louis Imperial Beach 4*
Paphos
9
Akti Beach Village Resort
Paphos
10
Valana Hotel Apartment 2*+
Limassol
11
Hylatio Tourist Village
Pissouri
12
Paphiessa Hotel & Apartments 3*
Paphos
13
Tasiana Hotel Apartments Complex
Limassol
14
Qawra Palace Hotel 4*
Qawra
15
Dolmen Resort Hotel 4*
Qawra
16
Riviera Resort & SPA 4*
Mellieha
17
Diplomat Hotel 4*
Sliema
18
Hotel Kennedy Nova 4*
Sliema
19
115 The Strand Apart Hotel 3*
Sliema
20
Indie Klasyczne
Indie Klasyczne
22
Indie Ladakh
Indie Ladakh
Katalogi ATJ Lingwista 2012
ODZIE¯OWE
KURSY I OBOZY M£
s
r
o
i
n
u
j
na ca³ym
œwiecie
na ca³ym
œwiecie
by
by
Kursy jêzykowe: Kilkaset ofert wyjazdów edukacyjnych do szkó³ na ca³ym œwiecie! Angielski w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Australii,
Nowej Zelandii, na Cyprze oraz na Malcie. Polecamy równie¿ naukê niemieckiego, francuskiego, hiszpañskiego, portugalskiego, japoñskiego,
rosyjskiego chiñskiego czy arabskiego. Wszystko w naturalnych warunkach w certyfikowanych i sprawdzonych szko³ach jêzykowych!
Kursy i obozy m³odzie¿owe: To nasza oferta dla m³odszych studentów. Pe³ne atrakcji, sportu, kultury i dobrej zabawy i nauki jêzyka wyjazdy do
najciekawszych miejsc w Europie (i nie tylko!) Polecamy Camp Beaumont, super aktywne obozy w amerykañskim stylu, wyjazdy œladami Harrego
Pottera, naukê w Cannes, Madrycie, Nowym Jorku i Londynie! Dla szukaj¹cych odpoczynku przygotowaliœmy ofertê obozów m³odzie¿owych w Polsce
i za granic¹!
Kursy jêzykowe z pi³k¹ no¿n¹: to zupe³na nowoœæ w ofercie ATJ Lingwista! Nasza firma w kooperacji z najwiêkszymi klubami pi³karskimi œwiata
proponuje unikalne w skali œwiatowej kursy jêzyka angielskiego po³¹czone z wakacyjnymi obozami treningowymi Manchesteru United, Realu
Madryt, Arsenalu, Chelsea, Juventusu, A.C. Milan oraz Tottenhamu Hotspur! Tylko najlepsze oferty, tylko najbardziej znane kluby! Tylko u nas!
Kursy biznesowe i specjalistyczne: to unikalna oferta dla biznesmenów, specjalistów i studentów, którzy chcieliby na co dzieñ u¿ywaæ
specjalistycznego s³ownictwa powi¹zanego ze swoj¹ bran¿¹. Osobom szukaj¹cym szkolenia z zakresu ogólnego jêzyka u¿ywanego w biznesie
polecamy kursy „Business English”, bardziej zaawansowanym: jêzyk specjalistyczny. Proponujemy szeroki wachlarz kursów, od jêzyka mediów i
telewizji, poprzez jêzyk prawniczy, handlowy, bankowy, finansowy, ubezpieczeniowy, specjalistyczne kursy jêzyka medycznego, lotniczego czy
jêzyka dyplomacji. Najlepsze szko³y i uniwersytety i indywidualne obs³uga ka¿dego Klienta.
er United
Manchest
ryt
d
a
M
l
Rea
C.
Chelsea F.
C.
Arsenal F.
n
A.C. Mila ryn
Tu
Juventus
r
m Hotspu
Tottenha
URSY
K
JÊZYKOWE
by
Young Bu
sin
Young La ess
wyers
Young En
genieers
Biznes
Prawo
Lotnictwo
Dyploma
cja
Komunik
acja
Sektor p
ubli
Human R czny
esources
Technolo
gia
Media i d i technika
zie
Turystyk nnikarstwo
a i hotela
rstwo
Finanse
i ba
Przemys nkowoϾ
³ naftowy
ig
Medycyn
a i s³u¿ba azowy
zdrowia
by
KUR
S
Y
B
I
Z
N
E
S
O
W
E
•r
•e
••c
•s
c
o
NA CA£YM
ŒWIECIE
PI£KA NO¯NA
• • ••• •• •
DLACZEGO MY?
DOŒWIADCZENIE
Marka „Lingwista” jest jedn¹ z najstarszych marek
polskiej turystyki! Jako szko³a jêzykowa i
przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê szkoleniami
jêzykowymi istniejemy od 1958 roku! Praca
Agencji Turystyki Jêzykowej sta³a siê mo¿liwa po
zmianach ustrojowych – jako jedna z pierwszych
firm w Polsce wysy³aliœmy polskich studentów za
granicê. Robimy to od ponad 20 lat!
WIEDZA
ATJ Lingwista œciœle specjalizuje siê w
organizacji wyjazdów jêzykowych.
Znamy nasz¹ bran¿ê „na wylot” - w
naszej pracy zajmujemy siê g³ównie
turystyk¹ jêzykow¹, edukacyjn¹ i
m³odzie¿ow¹.
My w odró¿nieniu od wielu innych biur –
odwiedzamy szko³y, do których wysy³amy
studentów. Nie traktujemy turystyki jêzykowej jak
dodatku do oferty, ale jako najwa¿niejsz¹ jej
czêœæ. Wizytujemy szko³y, odwiedzamy miejsca,
do których wyje¿d¿aj¹ nasi Studenci,
uczestniczymy w targach bran¿owych,
spotkaniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych.
Uczymy siê ci¹gle i szukamy nowych, ciekawych
produktów. My naprawdê wiemy, co sprzedajemy!
SPECJALIZACJA
A
T
J
L
i
n
g
w
i
s
t
a
ZESPÓ£
ELASTYCZNOή
Odm³odzony, wykszta³cony, otwarty na
sugestie, ws³uchuj¹cy siê w potrzeby
studentów i zawsze pomocny. Wszyscy
mówimy po angielsku, wielu tak¿e w
innych jêzykach. Staramy siê wci¹¿
podró¿owaæ i rozszerzaæ nasze
horyzonty. Zawsze do Pañstwa
dyspozycji!
NAGRODY
I CERTYFIKATY
Poleca nas wiele polskich i miêdzynarodowych
organizacji, w tym Warszawska Izba Turystyki i
International Association of Language Schools
(Ialc) – najwiêksza miêdzynarodowa organizacja
skupiaj¹ca niezale¿ne szko³y jêzykowe. Jesteœmy
jednym z jedynie 4 biur w Polsce (grudzieñ 2011)
posiadaj¹cych akredytacjê Ialc w Polsce! Poza tym
regularnie szkolimy siê dziêki programom
rz¹dowej organizacji brytyjskiej VisitBritain
uzyskuj¹c presti¿owe miano „BritAgent”.
Wci¹¿ szukamy nowoœci i jesteœmy
otwarci na „nowe”. W tym roku jest ich
naprawdê wiele – od sportowych
programów z Manchester United po
naukê angielskiego w londyñskich
collegach artystycznych, poprzez nowe
metody komunikacji a¿ po nowe formy
naszych mataria³ów.
ATJ Lingwista
01-010 Warszawa, ul. Nowolipki 27
tel. 22 636 76 56, 629 09 88
fax: 22 838 91 54
[email protected]
www.lingwista.com.pl

Podobne dokumenty