CENA 2,00 z³ NR 10 (136) PA DZIERNIK 2010 ISSN 1507-91-55

Komentarze

Transkrypt

CENA 2,00 z³ NR 10 (136) PA DZIERNIK 2010 ISSN 1507-91-55
CENA 2,00 z³ NR 10 (136)
PADZIERNIK 2010
ISSN 1507-91-55
JESIEÑ
W kwiaty d³ug¹ ma spódnicê
I serdaczek, i szlafmycê
Z koszem skarbów Jesieñ kroczy
Kasztanem mieni¹ siê oczy
Sznur korali rubinowy
Kosz - jab³kowy zawrót g³owy
Dojrza³a Pani, bogata
Godna nastêpczyni Lata
Soczysta jak dzikie wino
Czerwieñ g³ogów z jarzêbin¹
Koncert zaraz siê odbêdzie
Jesieñ staje w pierwszym rzêdzie
Krople rosy to dzwoneczki
Z babiego lata skrzypeczki
Borowiki bêbny w lesie
Po ³¹kach echo siê niesie
Oj bêdziemy tañcowali!
Ogieñ w sercach siê rozpali
Dooko³a jak Indianie
Rytualne zaklinanie
Czy to kolor jarzêbiny?
Czy smak wina? Ust dziewczyny?
S³odko zmiesza³ zmys³y moje
Chcê zatañczyæ - nie ustojê!
Zawirowaæ w liœci zlocie
Bez tchu upaϾ na paprocie
Zamkn¹æ oczy, tañczyæ jeszcze!
I zach³ysn¹æ siê powietrzem!
Wielbiæ przemian tajemnice
Z ca³ych si³ ukochaæ ¿ycie!
Teraz spokój w serce wkracza
Wraz ze zmierzchem mnie otacza
Kot na piecu, œwierszcz w kominie
Cichuteñko ¿ycie p³ynie
Zmêczon¹ pochylam g³owê
Czekaj¹ mnie sny… Zimowe
Julita Niep³och-Sitnicka
Kasia i Magda
08.10.2010 Otwarcie GOK-u po remoncie
Poœwiêcenie obiektu przez kap³anów.
Zaproszeni goœcie.
Wyrektor WOAK Andrzej Dydra³ (drugi z lewej).
Uroczyste przyjêcie.
Dyrektorzy GOK-u w Gródku Jerzy Chmielewski
i Micha³owie Anna Dobrowolska.
Przedszkolacy w GOK-u.
Stare, dobre "Archiwum".
Tu¿ po przeciêciu wstêgi.
3
OD REDAKTORA
Redaktorzy Beata Golak i Miko³aj Greœ.
Dzisiaj, gdy piszê te s³owa mamy po³owê miesi¹ca paŸdziernika. Kilka dni temu uroczyœcie obchodziliœmy w naszym mieœcie Dzieñ
Edukacji Narodowej. To œwiêto wszystkich pedagogów. Raz w roku nie musz¹ biec z torbami
wypakowanymi ksi¹¿kami do szko³y. Nie musz¹
siê œpieszyæ. Przybyli do GOK-u na swoj¹ uroczystoœæ. Odœwiêtnie ubrani, zadowoleni z ¿ycia i swojej pracy. Gros nauczycieli w naszej gminie to kobiety. Otrzymali od w³adz kwiaty i zas³u¿one nagrody. A od swoich uczniów prezenty oraz dobre
s³owo. Jakoœ siê przyjê³o, ¿e zawód nauczyciela
kojarzony jest z paniami.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w Polsce na
100 urodzonych dziewczynek przypada œrednio
106 ch³opców. Liczebna przewaga mê¿czyzn utrzymuje siê do 39 roku ¿ycia. Ze wzglêdu na nadumieralnoœæ mê¿czyzn w grupie wiekowej powy¿ej 80 lat jest ju¿ ponad dwa razy wiêcej kobiet.
Œredni stopieñ feminizacji polskiego spo³eczeñstwa
wynosi 107. Iloœæ zdecydowanie przechodzi w jakoœæ. Kobiety s¹ lepiej wykszta³cone i zorganizowane, bardziej pracowite i odporne psychicznie.
Dobrym przyk³adem jest w Micha³owie
pani Dorota Burak. Ma troje dzieci, wspólnie z
mê¿em Karolem koñcz¹ budowê domu, a pani
Dorota wygra³a konkurs i kieruje Zespo³em Szkó³
w Micha³owie. W Banku dyrektorem jest pani Ania
¯aczkowska, a GOK-iem rz¹dzi ju¿ ponad 7 lat
pani Ania Dobrowolska. Przyk³adów mo¿na podaæ
jeszcze kilka. Na przyk³ad w pawilonie handlowym SiS-u sprzedaj¹ same panie (Leokadia, Renata
i Teresa).
Wkrótce tj. 21 listopada wybory samorz¹dowe. Dot¹d na 15 by³y 4 panie radne i to z Ma³ej Ojczyzny. Na listach wyborczych pojawi³y siê
znowu kobiety. To dobrze. Moim zdaniem im
wiêcej tym lepiej. Ju¿ dominuj¹ panie wœród so³tysów.
Jednak najwy¿sze stanowiska s¹ rodzaju mêskiego i o dziwo, nie maj¹ ¿eñskich odpowiedników. Prezydent, premier, minister, komisarz, rektor czy dziekan s¹ z za³o¿enia przeznaczone dla panów. A nawet redaktor, nieprawda¿? Za to
nazwy rodzaju ¿eñskiego nosi wiêkszoœæ powa¿nych chorób (gruŸlica, malaria, cholera, ospa czy
padaczka) i nieszczêœæ (klêska, powódŸ czy wojna).
Polka statystycznie umiera po osiemdziesi¹tce. Samotna, bo mê¿czyŸni ¿yj¹ œrednio
prawie 10 lat krócej. W micha³owskim Zwi¹zku
Emerytów kierowanym przez pana W³odzimierza
Owsiejczyka gros cz³onków to niestety – wdowy.
B³êdem mê¿czyzn jest o¿enek z m³odsz¹ dziewczyn¹. ¯ona musi byæ starsza, wówczas nie bêdzie
tyle samotnych kobiet w starszym wieku.
Przys³owia równie¿ popieraj¹ p³eæ
brzydk¹, np. „niechby pi³, niechby bi³, byle by³”.
Wracaj¹c do Dnia Nauczyciela to 16
paŸdziernika minê³o ju¿ 10 lat od œmierci wspania³ego pedagoga dr Leszka Nosa. Jak ten czas leci...
Pamiêtamy, wspominamy, zapalamy znicze. Pan
Leszek by³ cz³onkiem redakcji naszej lokalnej gazety. Pisa³ teksty, pomaga³, doradza³. Tu¿ obok grobu pana Leszka spoczywa bardzo m³ody i lubiany
nauczyciel, wicedyrektor micha³owskiego Liceum,
radny, cz³owiek dusza – Janek Sakowicz. Pamiêtamy, wspominamy...
A ¿ycie toczy siê dalej. Wkrótce wybory samorz¹dowe. To swoisty egzamin dla samorz¹dowców. 21 listopada wybierzemy burmistrza.
Chêæ poddania siê wyrazi³ aktualny burmistrz
Marek Nazarko. Przez ostatnie 8 lat Micha³owo i
nasza gmina zdecydowanie siê zmieni³a na lepsze.
Ci co nie byli kilka lat po prostu nie poznaj¹
naszego miasta. Dawid Arciszewski mieszka od 8
lat w USA: – Jestem pod ogromnym wra¿eniem.
Wyjecha³em 8 lat temu ze wsi, a przyjecha³em do
miasta.
To samo potwierdzi³ Bartek: - Mieszkam w Nowym Jorku, przyjecha³em na wakacje do
mamy. A tu sensacja, telebim no i Ratusz. Podoba
mi siê gospodarz, burmistrz Marek Nazarko.
To rzeczywiœcie w du¿ej mierze zas³uga naszego w³odarza. To on napêdza wszystkich
do dzia³ania. Hitem wyborczym okaza³o siê wypracowanie wspólnego stanowiska lidera micha³owskiej opozycji radnego Eugeniusza Siemieniuka
z burmistrzem Markiem Nazarko. – Startujê z Platformy Obywatelskiej do Rady powiatu bia³ostockiego – powiedzia³ naszej redakcji Eugeniusz
Siemieniuk. – Jak zostanê radnym powiatowym, to
bêdê w pe³ni popiera³ dzia³ania burmistrza Marka
Nazarko.
Myœlê, ¿e kolega Gienek ma szansê
zostaæ radnym powiatowym, gdy¿ na kandydata
g³osuj¹ mieszkañcy 3 gmin. A przypomnê, ¿e
w³aœnie E. Siemieniuk by³ 3 kadencje wójtem w
Gródku. Cieszy mnie fakt, ¿e ludzie potrafi¹ ze
sob¹ rozmawiaæ. Praktycznie opozycji w Micha³owie nie ma, bo ona nie ma nic do zaoferowania.
A Marek Nazarko ma i to du¿o interesuj¹cych pomys³ów (proszê przeczytaæ wywiad z naszym burmistrzem). Jak powiedzia³a do mnie jedna z
czytelniczek, panie redaktorze, nasz burmistrz ma
tytu³ magistra, dlaczego pan o tym nie pisze. Szanowna Pani, rzeczywiœcie, Marek Nazarko jest
magistrem. W tych czasach to oczywiste. Ja tytu³
mgr zdoby³em w 1977 roku. Wtedy to by³o „coœ”,
a teraz to norma. Choæ ponoæ wahaj¹cy siê
kandydat w wyborach Leszek Gryc nie ma nawet
matury. Nie wiem czy to prawda. Ponoæ tak. Spróbujê dociec u Ÿród³a i tak¹ informacjê podam w
listopadowej „GM”.
Otrzymujê mnóstwo listów i pozytywnych sygna³ów o naszym gospodarzu. Naprawdê
nie mogê zamieszczaæ tylu pochwa³, bo pó³ gazety
by³oby o Marku Nazarko. Tu jest zdecydowana
cenzura. Przepraszam autorów. Pisz¹ panie. Jakie
to mi³e. Sta³yœmy w kolejce do badañ mammograficznych. Podszed³ do nas Marek Nazarko, poda³
rêkê, porozmawia³. Panie redaktorze, jakie to mi³e,
ludzkie. Taki po prostu jest pan Marek. Kto go
pozna bli¿ej ma szalenie pozytywn¹ opiniê. Albo
pani Emilia Szmigielska – panie redaktorze, proszê
bardzo serdecznie i to na ³amach „GM” podziêkowaæ mgr Markowi Nazarko za 50% dop³atê do
leków. A Klaudiusz Kazberuk z Bondar: dziêkujê
burmistrzowi za plany, dziêki czemu móg³ sprze-
daæ swoje dzia³ki itd., itp.
Burmistrz Marek Nazarko czêsto spotyka siê z ludŸmi. Jest otwarty, s³ucha, notuje i realizuje. Bo jak powiedzia³ na jednym z zebrañ: - Od
ludzi nie uciekam. Wolê s³uchaæ i uczyæ siê, bo sami mieszkañcy najlepiej wiedz¹, czego dana wieœ
czy ulica potrzebuje najbardziej.
Z kolei matki dzieci z Szymek s¹ zadowolone, ¿e ich dzieci maj¹ tak wspania³e warunki
w micha³owskiej szkole. Dzieci wracaj¹ na czas do
Szymek. W Micha³owie jest wspania³a sto³ówka,
ko³a zainteresowañ, maj¹ swoje towarzystwo.
Szkoda, ¿e wczeœniej by³yœmy „podpuszczane”,
aby broniæ szko³y w Szymkach. Teraz jest dobrze,
mówi¹ matki dzieci, panie Marta i Kasia.
Do naszej gminy p³yn¹ kolejne pieni¹dze z zewn¹trz. Ostatnio ponad milion z³otych na
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego. Na zajêciach
widzia³em ludzi, którzy byli przeciwko aktualnej
w³adzy. Ca³e szczêœcie, ¿e z pieniêdzy unijnych
korzystaæ mog¹ wszyscy mieszkañcy gminy Micha³owo.
Radny Andrzej Kasperowicz na s³owa
burmistrza na jednej z Sesji, ¿e bêdzie remontowana droga ¯ednia – Wid³y wsta³ i pokazuj¹c d³oñ,
rzek³: - Tu mi kaktus wyroœnie, jak zacznie siê remont.
Jecha³em drog¹, ju¿ trwaj¹ prace. Kto
mówi³ prawdê, a kto k³ama³? Przekona³em siê, ¿e
nasz burmistrz mówi wtedy, gdy jest pewny, ¿e tak
w³aœnie bêdzie. A opozycja swoje, nie – bo nie.
Ca³e szczêœcie, ¿e mój kolega ze szkolnej ³awy
Eugeniusz Siemieniuk zmieni³ pod koniec kadencji
zdanie. A radnemu z Sokola Andrzejowi „roœnie
kaktus”. Podobnie by³o z drog¹ tzw. schetynówk¹
z Topolan do Wali³. By³a na tzw. liœcie rezerwowej.
Ale jak poinformowa³ mnie radny powiatowy Jan
Kaczmarek – burmistrz Marek Nazarko jak tylko
zobaczy³ cieñ szansy, to tak siê stara³, ¿e ju¿ mo¿emy jechaæ po piêknym asfalcie. Wiara czyni cuda.
Jak zaproponowa³ jeden z czytelników „GM”,
œmia³o mo¿na by³oby nazwaæ drogê Micha³owo Gródek im. Marka Nazarko.
W latach 80-tych pracowa³em w Kombinacie Rolnym. Wówczas zbudowaliœmy drogê
Hieronimowo - Topolany. A dyrektorem Kombinatu Rolnego Micha³owo by³ mgr Stanis³aw Nazarko.
Wspania³y cz³owiek i cudowny organizator. Widaæ
ludzie, którzy nosz¹ nazwisko Nazarko kochaj¹
pracowaæ i to z g³ow¹. Umiej¹ zarz¹dzaæ i d¹¿yæ
do dobrobytu.
Szef Marek Nazarko jest bardzo wymagaj¹cy i rzetelnie podchodzi do wszystkich problemów. Ma pe³n¹ orientacjê w ca³ej gminie. Nie jest
³atwo pracowaæ u takiego prze³o¿onego. Ale powiem krótko – warto. Z racji, i¿ jestem dziennikarzem „GM” czêsto uczestniczê w ró¿nego rodzaju
imprezach. Widzê zazdroœæ s¹siednich wójtów i
burmistrzów. Znowu Micha³owo gór¹, znowu nas
wyprzedzili. Zapamiêtam s³owa wójta Narwi –
Jakuba Sadowskiego skierowane do Marka Nazarko: „Marku, ty szczêœciarzu!”. Pomyœla³em, fantastycznie. Jak nasz w³odarz ma szczêœcie to i ca³a
gmina ma szczêœcie.
I ca³e szczêœcie!
Op³aca siê ciê¿ko pracowaæ, aby na
koñcu mieæ ogromn¹ i zas³u¿on¹ satysfakcjê.
Zapraszam do paŸdziernikowej lektury
„Gazety Micha³owa”. Jak zwykle proszê o opinie, o
wspó³pracê i wszelkie kontakty: 507 182 039 lub email: [email protected]
Miko³aj Greœ
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
4
Micha³owo piêknieje w oczach
Rozmowa z proboszczem kanonikiem parafii katolickiej – Ryszardem Paszkiewiczem
Ks. prob. Ryszard Paszkiewicz i Marsza³ek Jaros³aw Dworzañski
„Gazeta Micha³owa” – Minê³o ju¿ kilka lat, jak
ksi¹dz proboszcz obj¹³ parafiê pw. Opatrznoœci Bo¿ej w
Micha³owie. Proszê powiedzieæ, jakie Micha³owo ks. proboszcz zobaczy³, a jakie jest dzisiaj? Czy coœ siê zmieni³o?
Ks. Proboszcz Ryszard Paszkiewicz – W tym roku
ju¿ minie 7 lat od mego przyjazdu do Micha³owa w dn. 15
XI 2003 roku. Jestem wiêc sporo czasu i dostrzegam, ¿e Micha³owo wypiêknia³o jako miejscowoœæ. Przyjecha³em do
Micha³owa, które mia³o status wsi, a obecnie ju¿ drugi rok
mieszkamy w mieœcie.
Je¿eli chodzi o zmiany, to przede wszystkim prawie wszystkie ulice maj¹ tward¹ nawierzchniê: asfalt lub
polbruk. Najbardziej ucieszy³em siê z drogi asfaltowej przechodz¹cej przy naszych cmentarzach. Dlaczego? Prawie
100 lat katolicy i prawos³awni odprowadzali na miejsce
wiecznego spoczynku swoich najbli¿szych. Gdy pada³o,
sta³y ka³u¿e, a gdy by³o sucho – unosi³y siê tumany kurzu.
Cieszê siê bardzo z wykonania bramy miêdzy
cmentarzem katolickim a prawos³awnym. Czêsto odwiedzaj¹cy cmentarz katolicki udaj¹ siê nastêpnie na prawos³awny, by tam pomodliæ siê za swoich krewnych lub przyjació³ zmar³ych.
Oczywiœcie, ¿e najwiêcej uroku naszemu miastu
dodaje Ratusz Miejski, którego móg³by nam pozazdroœciæ i
Bia³ystok. Jest on dobrze usytuowany w centrum Micha³owa i ma du¿y parking, a to obecnie bardzo wa¿ne.
Ksi¹dz proboszcz pochodzi ze wschodnich rubie¿y. Proszê powiedzieæ jak uk³ada siê wspó³praca z prawos³awnym proboszczem i mieszkañcami wyznania prawos³awnego?
Istotnie, urodzi³em siê w Oszmianie, gdzie mieszka³em do roku 1958, a póŸniej w ramach ostatniej repatriacji, rodzice wyjechali do Polski Zachodniej i zamieszkaliœmy w powiecie Miêdzyrzecz Wielkopolski, oko³o 40
km od Gorzowa Wielkopolskiego.
Wkrótce po moim przyjeŸdzie do Micha³owa uda³em siê z wizyt¹ do ks. Proboszcza Parafii Prawos³awnej. Ks.
Mitrat Jan Jaroszuk przyj¹³ mnie z Matuszk¹ Helen¹ bardzo
¿yczliwie i ta przyjaŸñ trwa po dziœ dzieñ. Wierni wyznania
prawos³awnego s¹ do mnie ¿yczliwi. Obiektywnie trzeba
stwierdziæ, ¿e katolicy i prawos³awni ¿yj¹ w naszej gminie
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
w zgodzie i wzajemnym szacunku. Wynika powy¿sze st¹d,
ze wiêkszoœæ rodzin jest ze sob¹ spokrewniona i œwiêtujemy tutaj œwiêta katolickie i prawos³awne.
Bardzo mile te¿ wspominam ¿yczliwoœæ prawos³awnych z Gródka i Batiuszki Miko³aja, gdzie proboszczowa³em w latach 1992-1996.
Ks. proboszcz imponuje znajomoœci¹ jêzyka hiszpañskiego. To efekt przygotowañ do misji w Argentynie i
Chile. Proszê krótko powiedzieæ jak ¿yj¹ katolicy w tych
krajach.
Przed wyjazdem na Misje do Argentyny zosta³em
skierowany na kurs jêzyka hiszpañskiego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie - Zacisze. Kurs jêzyka i wyk³ady z zakresu misjologii trwa³y od 10.09.1986 do koñca
maja 1987 r.. Jêzyk ten bardzo polubi³em, a potem jeszcze
ponad 7 lat pracy w Ameryce Po³udniowej bardziej pog³êbi³o jego znajomoœæ. W Ameryce £aciñskiej by³em dwukrotnie i tak najpierw w latach 1987-1991, a póŸniej od r.
1996 do 2000. Argentyñczycy ¿yj¹ coraz gorzej, natomiast
Chile ekonomicznie sta³o wtedy najlepiej ze wszystkich
krajów Ameryki Po³udniowej. Z³e rz¹dy doprowadzi³y po II
wojnie œwiatowej do ubóstwa jeden z najbogatszych krajów œwiata, jakim by³a Argentyna w roku 1945. Kraj ten
zajmowa³ wtedy pod wzglêdem zamo¿noœci 4 miejsce na
œwiecie, a gdy ja pracowa³em na przestrzeni lat 1987-2000,
Argentyna spad³a wówczas na 80 miejsce.
Wkrótce obchody 100-lecia parafii w Micha³owie. Ksi¹dz proboszcz przeprowadza w koœciele i na plebanii remonty. Jak uk³ada siê wspó³praca z burmistrzem i
Rad¹ Miasta? I czy burmistrz pomaga? Jeœli tak to, w jakiej
formie?
Za kilka lat, a wiêc w r. 2016 Parafia Rzym.-Kat.
pod wezwaniem Opatrznoœci Bo¿ej w Micha³owie bêdzie
obchodziæ 100-lecie istnienia, Koœció³ Katolicki i Cerkiew
Prawos³awna zosta³y zbudowane prawie w tym samym
czasie i od razu w r. 1908 powsta³a Parafia Prawos³awna,
natomiast Parafia Katolicka zosta³a erygowana dopiero w r.
1916 r. Wczeœniej nale¿eliœmy do Zab³udowa.
Pan Burmistrz - Marek Nazarko i Rada Miasta Micha³owo sukcesywnie, co 2 lata, udzielaj¹ ka¿dej parafii na
terenie naszej gminy dotacji. W 2009 roku nasza Parafia
otrzyma³a dotacjê w zwi¹zku z 100 rocznic¹ budowy koœcio³a, z czego przy wspó³udziale œrodków w³asnych wykonaliœmy posadzkê w prezbiterium koœcio³a, napêd elektryczny na 3 dzwony, a tak¿e zamontowano nowy silnik dmuchawê do organów koœcielnych. Wspó³praca z burmistrzem i Rad¹ Miasta uk³ada siê bardzo dobrze.
Proszê podaæ dane statystyczne od stycznia br. tj.
urodzenia, œluby i zgony.
Od stycznia do 15 wrzeœnia 2010 r. by³o 20
chrztów, 12 œlubów i 29 pogrzebów.
Do chwili obecnej by³o najwiêcej pogrzebów, ale
byæ mo¿e do koñca roku bêdzie jak zawsze od 30 do 36.
Najwiêcej pogrzebów mieliœmy w zimie od 1.01. do 15.02.
– a¿ 15, co jest niespotykane w ogóle w naszej parafii. Dziêki Bogu, ¿e œmieræ wyjecha³a na weekend.
Co zrobiæ, aby w naszej gminie rodzi³o siê wiêcej
dzieci?
No có¿, dzieci s¹ Darem Bo¿ym i nic nie pozosta³o
dla mnie, jak i wszystkim ksiê¿om proboszczom modliæ siê
w tej intencji, o wiêkszy przyrost naturalny. Niski przyrost
naturalny jest te¿ efektem starzenia siê polskiej wsi, bo
m³odzi wyje¿d¿aj¹ za prac¹.
Jakie ks. proboszcz ma hobby, zainteresowania?
Lubiê du¿o czytaæ i to dobre czasopisma katolickie,
jak i œwieckie.
Nadal mam kontakt z jêzykiem hiszpañskim i tak
od czasu do czasu modlê siê w tym jêzyku: odmawiam brewiarz, Ró¿aniec. Mam te¿ sporo nagrañ, je¿eli chodzi o muzykê ludow¹ i œpiewy koœcielne z Ameryki Po³udniowej.
Posiadam te¿ Bibliê wydan¹ w Argentynie i w Hiszpanii
oraz inne ksi¹¿ki.
Po 35 latach powróci³em do gry w szachy i szczerze ¿a³ujê z powodu tak d³ugiej przerwy. W szachy gram z
komputerem, dziêki czemu nie denerwujê siê, gdy najczêœciej przegrywam. Ponadto mogê ustaliæ z góry na jakim poziomie bêdzie gra.
Nadal uprawiam sport, a wiêc chodzê czy te¿ je¿d¿ê rowerem. Bardzo lubi³em w m³odoœci p³ywaæ na jeziorze i nadal, gdy jadê w czasie urlopu nad jezioro, to wtedy
sobie p³ywam. Lubiê bardzo zwiedzaæ zabytkowe koœcio³y
oraz s³uchaæ muzyki powa¿nej: Mozarta, Bacha czy naszego rodaka Chopina. Od najm³odszych lat bardzo lubi³em kwiaty, a wiêc doniczkowe w domu i w ogrodzie. Praca
w ogrodzie stanowi dla mnie relaks. Dziêki temu zami³owaniu w r. 2004 zasadzi³em sad oraz posadzi³em du¿o iglaków, krzewów i kwiatów. Zosta³y te¿ wykonane dwa skalniaki. Cieszê siê, ¿e przy koœciele i plebanii jest ³adniej.
Wiem, ¿e ks. proboszcz ma liczn¹ Rodzinê, i to nie
tylko w Polsce. Czy spotykacie siê?
Pochodzê z rodziny wielodzietnej. Mam 4 siostry i
3 braci. Moje 3 siostry mieszkaj¹ nadal na Zachodzie Polski,
w powiecie miêdzyrzeckim i tam te¿ spoczywaj¹ moi zmarli rodzice, babcia i szwagier. Z kolei a¿ czworo z rodzeñstwa mieszka w Kanadzie. Jeden z braci od 28 lat mieszka w
5
Edmonton (Stan Alberta), a dwaj pozostali i siostra te¿ od
dawna ¿yj¹ w Toronto. Oczywiœcie, ¿e siê spotykamy.
Dwukrotnie by³em w Kanadzie, najpierw w Edmontonie, a
póŸniej w Toronto, sk¹d brat Romuald zawióz³ mnie nad
s³ynny wodospad Niagara le¿¹cy na pograniczu Kanady i
USA.
Obecnie od 2002 roku powróci³em na sta³e do
mojej Archidiecezji w Bia³ymstoku. Po wielkich podró¿ach
misyjnych do Ameryki Po³udniowej straci³em w ogóle
ochotê na podró¿owanie, bo ile mo¿na siedzieæ na walizkach. W czasie urlopu jadê jedynie odwiedziæ moje siostry i
siostrzeñców na Zachodzie Polski, a tak¿e krewnych w
innych czêœciach Polski. Nie zapominam te¿ o misjonarzach, którzy ze mn¹ wtedy pracowali w Argentynie. Teraz
z kolei odwiedza mnie rodzeñstwo z Kanady. W tym roku
od 1-8 lipca goœci³em brata Romualda z Toronto. Bratu spodoba³o siê bardzo Micha³owo. Œwiêtowa³ te¿ z nami Odpust Opatrznoœci Bo¿ej.
Ksi¹dz proboszcz jest bardzo lubiany w naszym
spo³eczeñstwie. Czy istnieje jakaœ recepta, aby u ludzi
mieæ taki szacunek? I czy ks. proboszcz na zawsze zostanie
w Micha³owie?
Je¿eli chodzi o mnie, to zawsze by³em ¿yczliwie
nastawiony do wszystkich. To wynika z mojej wrodzonej
natury, a tak¿e z pracy misyjnej. Ka¿dego cz³owieka szanowa³em bez wzglêdu na jego status spo³eczny.
Wszêdzie, gdzie przebywa³em, a wiêc w Micha³owie czy w Gródku, w Moñkach, Boguszewie k. Moniek,
Bia³owie¿y jak równie¿ w Argentynie i Chile, na ogó³ ludzie
byli do mnie ¿yczliwi.
Na ostatnie pytanie Pana Redaktora naprawdê nie
potrafiê odpowiedzieæ, gdy¿ tylko Pan Bóg wie ile jeszcze
bêdê pracowaæ w Micha³owie. W myœl prawa naszej archidiecezji móg³bym jeszcze proboszczowaæ 15 lat, gdybym
tak d³ugo ¿y³. Byæ mo¿e, ¿e Dobry Bóg ma jeszcze „w zanadrzu” jak¹œ inn¹ dla mnie parafiê, a tego jeszcze nie
wiem. Z wyrazami szacunku ks. Ryszard Paszkiewicz
M. Greœ
Z³ote gody
50 lat ze sob¹ prze¿yli pani Nina (z domu Krêtowska) i Miko³aj Gorbacz.
26 wrzeœnia br. odby³a siê z tej okazji piêkna uroczystoœæ. Najpierw w Cerkwi w Micha³owie, a póŸniej w
Gospodzie wœród rodziny i wielu przyjació³. Na te niezwyk³e spotkanie zosta³em zaproszony wraz z ma³¿onk¹ Krystyn¹.
Mi³o by³o zobaczyæ „m³od¹ parê” oraz spotkaæ tylu
dostojnych goœci. By³y ¿yczenia, prezenty oraz „mnogaje
leta”.
Ja ¿yczê pañstwu Ninie i Miko³ajowi diamentowych godów, du¿o zdrowia i prawnuków.
Siedzimy u pañstwa Gorbaczów w domu przy ulicy
Fabrycznej 17 w Micha³owie. Wspominaj¹ te minione pó³
wieku.
Czas szybko p³ynie – mówi pan Miko³aj patrz¹c w
oczy pani Ninie. 50 lat minê³o, jak biczem trzasn¹³. Wia-
domo, ciê¿ko by³o. Pracowaliœmy, postawiliœmy dom,
ci¹gle praca, ¿ycie w biegu. Ale po 50 latach pewny jestem,
¿e dokona³em m¹drego wyboru. Jeszcze serce mocniej bije
jak patrzê na moj¹ urocz¹ ¿onê. A poderwaæ wcale nie by³o
³atwo. Cieszê siê, ¿e uda³o siê. Mi³oœæ, mimo minionych 5
dekad wcale nie przemija. Jak siê kocha, to ³atwiej ¿yæ. A i
¿ycie ma sens.
Mam dobrego i pracowitego mê¿a – podkreœla pani
Nina. To bardzo szlachetny cz³owiek, uczynny i pracowity.
Te¿ kocham swego mê¿a. Dumni jesteœmy, ¿e otrzymaliœmy ¿yczenia od Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego.
Siedzimy, rozmawiamy, pijemy kawê. A oto
wspomnienia dawne i aktualne pañstwa Niny i Miko³aja
Gorbaczów.
Od lat znaliœmy siê z ³awy szkolnej w Micha³owie.
Po ukoñczeniu Szko³y Oficerskiej i Studium Pedagogicz-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
6
nego zacz¹³ pracowaæ jako nauczyciel w Szkole Zawodowej w Micha³owie, a ja w tej¿e szkole pracowa³am od za³o¿enia jako sekretarka i g³. ksiêgowa.
Chodziliœmy ró¿nymi œcie¿kami. Ja mia³am dwóch
starszych braci i spêdza³am wolny czas w towarzystwie ich
kolegów i poznanych kilku studentów godnych uwagi z
Akademii Medycznej, Politechniki, Teologii Prawos³awnej
oraz wojskowego oficera. Ubiegali siê o moj¹ rêkê, ale
wszystko koñczy³o siê fiaskiem. Czeka³am wci¹¿ na „Królewicza z Bajki zza oceanu”.
Czeka³am oko³o 3 lat. By³ chrzestnym Pani Pu³kownikowej Aleksandry Stankiewicz. Uczy³a mnie gry na fortepianie i chcia³a, abym zosta³a jej kuzynk¹. „Dobra swatka”.
Mi³e listy i fotografie sprawia³y mi satysfakcjê. Raptem urwa³a siê korespondencja zza oceanu i do swej cioci te¿ nic
nie pisa³, oko³o roku.
Postanowi³am wyjœæ za m¹¿ za bardzo przystojnego kawalera, który by³ mn¹ zainteresowany od lat i przyrzek³ siê nie ¿eniæ zanim jestem pann¹. Swych uczuæ nie
ukrywa³ wœród przyjació³. O czym ja te¿ wiedzia
Mia³am wówczas 27 lat, a On 28 lat. Œlub siê odby³
26 IX 1960 r. w Œwi¹tyni Prawos³awnej w Micha³owie. By³
piêkny s³oneczny dzieñ. Dru¿ki w samych sukniach sz³y w
orszaku. Trzech Batiuszków celebrowa³o uroczystoœæ, a
chór piêknie œpiewa³.
Obecny Arcybiskup Szymon wspomina przy spotkaniu, ¿e œpiewa³ na naszym œlubie w chórze cerkiewnym,
jako profesor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Micha³owie.
10 dni wczeœniej mieliœmy Œlub Cywilny w Micha³owie.
Id¹c ze œwiadkami do Urzêdu w Micha³owie (wówczas nie
by³o ¿adnej taksówki w Micha³owie) na rogu ul. Gródeckiej
Nina i Miko³aj Gorbacz 26.09.1960r.
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
³¹cz¹cej siê z ul. Bia³ostock¹, wyskoczy³y z parku na chodnik 2 wiewiórki, dorodne z piêknymi br¹zowymi kitkami i
biega³y przed nami po chodniku do drzwi USC, który
wówczas siê mieœci³ opodal obecnego Ratusza. Na schodach Urzêdu przebiega³y na przemian nam drogê, ¿e trudno by³o wejœæ do drzwi, aby ich kitek nie uszkodziæ.
Niep³ochliwe, sk¹d siê wziê³y o godz. 14 i w mig wskoczy³y
na rosn¹ce obok drzewo.
Podczas uroczystej przedmowy urzêdnika Stanu
Cywilnego zatr¹bi³a syrena po¿arowa, wiêc na chwilê
przerwano ceremoniê zaœlubin. To by³a wielka zaduma nad
nasz¹ przysz³oœci¹???
W 1962 r. na Dzieñ Matki urodzi³am syna. By³am
w bardzo ciê¿kim stanie przez 15 dni w szpitalu. W tym
czasie przyjecha³ mój „Królewicz z Bajki zza oceanu”. Nie
przysz³o siê nam nawet zobaczyæ i porozmawiaæ!! Zostawi³
list u Pani Pu³kownikowej. „Przepraszam bardzo za swe
milczenie. Koñczy³em Akademiê Medyczn¹. Mia³em wiele
k³opotów, gdy¿ zmieni³em miejsce zamieszkania. Oddelegowano s³u¿bowo mê¿a siostry do innego stanu w Ameryce
i mnie zabrali ze sob¹ jako studenta. Rodzice ju¿ nie ¿yli.
Chcia³em byæ kimœ ¿eni¹c siê. Los tak chcia³, ¿e nie byliœmy
sobie przeznaczeni. ¯yczê pomyœlnoœci w ¿yciu rodzinnym. Z myœl¹ o Tobie zostajê, Gienek”.
Dziêki pomocy Bo¿ej i wielkiej tolerancji partnerskiej oraz wzajemnemu wsparciu prze¿yliœmy ju¿ 50 lat.
Prze¿yliœmy ró¿ne wzloty i upadki. Przepracowaliœmy w
tej¿e szkole po 38 lat; odeszliœmy na zas³u¿on¹ emeryturê.
Za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ byliœmy odznaczani ró¿nymi orderami.
Pracowaliœmy usilnie przy budowie swego „gniaz-
7
da rodzinnego” przy ul. Fabrycznej 17. Du¿o zawdziêczamy mej Mamusi kochanej, która pomaga³a nam w prowadzeniu gospodarstwa domowego i czeka³a na nas z ciep³ymi wymyœlnymi obiadami. My ci¹gle byliœmy w biegu. Praca moja wymaga³a czêstego siedzenia wieczorami. Komputerów i maszyn licz¹cych nie by³o wówczas. Wszystko na
liczyd³ach siê liczy³o, a mno¿enie w „g³owie”.
Dom nasz to ca³y œwiat, gdzie siê ¿yje i wci¹¿ siê
pracuje. W czasie urlopów wyje¿d¿aliœmy na ró¿ne wycieczki zagraniczne i poznawaliœmy piêkne zak¹tki kraju
naszego. W Ziemi Œwiêtej doznaliœmy wielkich wzruszeñ.
Niezapomniany by³ te¿ pobyt w Moskwie, Leningradzie,
Soczi i Kijowie na przepiêknych wystêpach w teatrach i
operach. Byliœmy w Carskich Dwarcach i na statku ogl¹daliœmy „Bie³yje Noczi”. To wszystko wspominamy z dawnych lat. Dziœ tylko sanatoria odwiedzamy.
50 lat to du¿o, ale nam up³ynê³y jak potok górskiej
wody - szybko i bezpowrotnie. Nie raz w oczach zab³ys³y
³zy, ¿e siê nie wróci swych m³odych lat. Zmarszczki i srebrny w³os zmieni³y bardzo nasz wygl¹d. Ale jesteœmy szczêœliwi, ¿e mamy wspania³ego syna, choæ jedynak - jest nasz¹
„dum¹”. Doczekaliœmy siê dwóch kochanych wnucz¹t Kasiuniê i Maciusia. Oni s¹ naszym bodŸcem do stawiania
czo³a ¿yciu codziennemu.
26 wrzeœnia 2010 r. obchodziliœmy jubileusz „Z³otych Godów” w gronie rodziny i przyjació³. Uroczysta ceremonia odby³a siê w Œwi¹tyni Prawos³awnej w Micha³owie.
Celebrowana by³a przez Mitrofornego Batiuszkê Miko³aja z
Gródka w asyœcie Batiuszki Wiktora. Przyjêcie odby³o siê
przy muzyce w restauracji. Goœcie przyjezdni zachwyceni
byli wystrojem i ró¿norodnoœci¹ smacznych potraw serwowanych przez zespó³ pracowników Pañstwa Gra¿yny i Anatola Timoszuków. Otrzymaliœmy moc ¿yczeñ i kwiatów ró¿
od 50 osób uczestnicz¹cych uroczystoœci, ale i od innych
te¿, którzy nie mogli byæ razem z nami, z kraju i z zagranicy.
Serdecznie dziêkujemy tym, którzy o nas pamiêtali.
Wzruszyliœmy siê do ³ez z radoœci otrzymuj¹c w
tym uroczystym dniu Gratulacje od Prezydenta Polski Pana
Komorowskiego z okazji „Z³otych Godów”.
Daj Bo¿e, ¿eby ¿yczenia wszystkich siê spe³ni³y, a
my w dobrym zdrowiu razem u schy³ku ¿ycia, cieszyæ siê
mogli piêknem Dnia Codziennego i „Zachodz¹cym S³oñcem”.
Wspomnieñ „m³odej pary” wys³ucha³
M. Greœ
Widzê wspó³pracê z burmistrzem Markiem Nazarko
Wywiad z Eugeniuszem Siemieniukiem
Eugeniusz Siemieniuk sadzi ¿onkile w rodzinnej wsi.
Byliœmy w jednej klasie micha³owskiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. A by³o to w latach 1968-1972. Wychowawc¹ naszej klasy by³ profesor Wies³aw Marciniak.
Pamiêtasz? Micha³owskie LO mia³o wówczas poziom,
praktycznie kto zdawa³ na studia to zostawa³ studentem.
Proszê, powiedz s³ów kilka o sobie. Szczególnie jak trafi³eœ
do pracy w samorz¹dzie.
Mam 57 lata, urodzi³em siê i mieszkam we wsi Nowa Wola, ¿onaty. ¯ona Joanna jest nauczycielk¹ szko³y
podstawowej i gimnazjum w Bia³ymstoku, córka Anna, syn
Micha³ mieszkaj¹ i pracuj¹ w Warszawie. Ukoñczy³em Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Micha³owie. Z rodzinnego domu wynios³em szacunek do pracy i ludzi oraz mi³oœæ do Ojczystej Ziemi. Jestem absolwentem Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukoñczy³em studia po-
dyplomowe z zakresu zarz¹dzania kadrami w administracji publicznej na WSAP w Bia³ymstoku oraz z zakresu prawa samorz¹du europejskiego w Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie. Po studiach w roku 1977 wróci³em w rodzinne
strony podejmuj¹c pracê w Pañstwowym Gospodarstwie
Rolnym w Hieronimowie. Pracowa³em w Okrêgowej Stacji
Hodowli Zwierz¹t w Bia³ymstoku oraz Polskim Zwi¹zku
Hodowców Koni. W 1991 roku zosta³em wybrany po raz
pierwszy Wójtem Gminy Gródek, funkcjê Wójta sprawowa³em przez trzy kolejne kadencje. W 2002 r. rozpocz¹³em
pracê w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
jako Kierownik Biura Powiatowego w Bia³ymstoku. Nadal
pracujê w Agencji - od 2007 roku na stanowisku g³ównego
specjalisty. W roku 1992 przej¹³em wspólnie z bratem po
rodzicach, gospodarstwo rolne które prowadzimy wspólnie. Z sentymentem i ³ezk¹ w oku wspominam czas nauki
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Myœlê, ¿e my w przewa¿aj¹cej mierze, dzieci pochodz¹ce z ch³opskich rodzin, mieliœmy szczêœcie spotkaæ na swej edukacyjnej drodze wspania³ych nauczycieli, którzy tworzyli wysoki poziom Naszej
Szko³y. Rzeczywiœcie m³odzie¿ z Micha³owskiego LO zdawa³a i koñczy³a z powodzeniem najlepsze uczelnie w ca³ym kraju.
Podj¹³eœ decyzjê o starcie w wyborach 21 listopada i to na radnego powiatu. Startujesz z Platformy Obywatelskiej .Rozmawia³eœ z burmistrzem Markiem Nazarko
i innymi radnymi np. Jaros³awem Symko. Czy to oznacza,
¿e mo¿na z nimi rozmawiaæ ?
W wyborach samorz¹dowych 21 listopada zdecydowa³em siê wystartowaæ do Rady powiatu Bia³ostockiego
z Okrêgu Wyborczego obejmuj¹cego Gminy: Gródek, Micha³owo, Supraœl. Ostateczn¹ decyzjê podj¹³em po rozmo-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
8
wie z burmistrzem Markiem Nazarko. Uznaliœmy, ¿e takie
rozwi¹zanie bêdzie korzystne dla Naszej Gminy. Z Jarkiem
Symko znamy siê od wielu lat i rozmawialiœmy zanim zastaliœmy radnymi. Rozmowa jest naturalnym sposobem komunikowania siê pomiêdzy ludŸmi, dlatego te¿ uwa¿am,
¿e nie tylko mo¿na, ale trzeba rozmawiaæ. Tylko szczera i
bezpoœrednia rozmowa mo¿e doprowadziæ do wyjaœnienia
swoich stanowisk i do ewentualnego kompromisu, czy
wspólnego stanowiska. Okr¹g³y Stó³ czyli rozmowy stworzy³y podwaliny systemu demokratycznego w Naszym Kraju, myœlê ¿e tak samo powinno byæ i w przypadku Naszej
Gminy.
Bêdziesz reprezentowa³ nasz¹ gminê Micha³owo.
Twój program wyborczy to... Ja jako absolwent micha³owskiego Liceum ju¿ proszê o zajêcie siê pustymi budynkami
szkolnymi przy ulicy Gródeckiej. Zbli¿a siê zima a budynki
niszczej¹.
Za najwa¿niejsze zadania w nadchodz¹cej kadencji dla radnego do Rady Powiatu uwa¿am:
1.dzia³ania na rzecz poprawy nawierzchni dróg powiatowych:
- budowa drogi powiatowej do miejscowoœci Narew na odcinku od drogi Nowa Wola –Suszcza do granicy powiatu.
- dokoñczenie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej
Zab³udów – Micha³owo.
- utrwalenie masami bitumicznymi drogi z Topolan do Potoki
2. dzia³ania z zakresu edukacji publicznej:
-utrzymanie w Micha³owie ponadgimnazjalnego zespo³u
szkó³
- zagospodarowanie budynków poszkolnych przy ul. Gródeckiej
3. dzia³ania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepe³nosprawnych:
- DPS Ja³ówka, warsztaty terapii zajêciowej i hospicjum
w Nowej Woli
4. dzia³ania na rzecz scalenia gruntów np. .w miejscowoœæ
Kobylanka.
Sta³y kontakt z mieszkañcami Gminy, Rad¹ Gminy
i Burmistrzem bêd¹ uzupe³nia³y mój program wyborczy
o zadania, które przyniesie codzienne ¿ycie w okresie trwania kadencji.
Czy widzisz wspó³pracê z burmistrzem Markiem
Nazarko ?
Oczywiœcie, ¿e widzê. Musz¹ zostaæ spe³nione tylko dwa warunki: Pan Marek Nazarko zostanie Burmistrzem
na nastêpn¹ kadencjê, a mnie mieszkañcy wybior¹ swoim
przedstawicielem do Rady Powiatu. A tak ca³kiem powa¿nie – nie wyobra¿am sobie sytuacji, ¿e radny powiatowy
mo¿e nie wspó³pracowaæ z Burmistrzem. Zadaniem radnego powiatowego jest miêdzy innymi reprezentowanie na
forum Rady Powiatu interesów Gminy i jej Mieszkañców.
W wolnych chwilach widzê Ciebie czêsto na ci¹gniku jak uprawiasz pole w Nowej Woli. To hobby czy
Ÿród³o zdobycia pieniêdzy ?
Jak ju¿ powiedzia³em wczeœniej od 18 lat prowadzê wspólnie z bratem gospodarstwo rolne. Wszystkie prace wykonujemy sami, a to, ¿e pracujê na ci¹gniku nikogo
nie dziwi. Praca na roli uczy szacunku, pokory i pokazuje
nam, ¿e nie na wszystko co siê dzieje wokó³ nas cz³owiek
ma wp³yw. Uprawa roli, sprawia mi ogromn¹ radoœæ i satysfakcjê, lubiê to zajêcie pomimo, ¿e na ogó³ zwi¹zane jest
ono z ciê¿k¹ prac¹ fizyczn¹ i zmêczeniem.
M. Greœ
Micha³owo przyjê³o nas z otwartym sercem
Rozmowa z Jerzym Ostapczukiem
Gazeta Micha³owa - Zespó³ Prymaki jest dobrze
znany publicznoœci gminy Micha³owa. Dot¹d by³ kojarzony z Gródkiem. Proszê powiedzieæ, jak to siê sta³o, ¿e Prymaki s¹ w Micha³owie.?
Ka¿dy zespó³ niesie swego rodzaju misjê. My te¿
mamy takow¹ misjê. Jest ni¹ o¿ywienie, poprzez nasz¹ muzykê, kultur pogranicza. Wiele piosenek z naszego repertu-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
aru, to piosenki, które wyci¹gnêliœmy z tak zwanego „strychu”. By³y one ju¿ zapomniane, a dziêki nowemu opracowaniu, bardziej wspó³czesnemu, piosenki te na nowo o¿y³y. Tak samo dzieje siê z kultur¹, o¿ywa wtedy, kiedy coœ siê
podoba, kiedy coœ pobudza do ¿ycia, tak ¿e mo¿na w niej
siê znaleŸæ, mo¿na siê ni¹ bawiæ. Tak¹ misjê spe³niliœmy w
Gródku, gdzie uda³o siê nam o¿ywiæ kulturê bia³orusk¹.
Dowodem na to, jest spo³ecznoœæ, która licznie przybywa
na nasze imprezy. Od niedawna rozpocz¹³em prace w
Micha³owie, gdzie pozna³em wspania³ych ludzi. Moim
zadaniem bêdzie rozwój kultury pogranicza. Wpad³em,
wiêc na pomys³, aby nasz zespó³ kolejn¹ swoj¹ misje podj¹³
w³aœnie w gminie Micha³owo. Bardzo mnie to ucieszy³o,
kiedy Burmistrz nasz¹ wspó³pracê przyj¹³ z otwartym sercem. Teraz do³o¿ymy wszelkich starañ, aby wspania³a
spo³ecznoœæ Gminy Micha³owo te¿ otworzy³a swoje serca
na nasz¹ muzykê.
Jest Pan liderem znakomitego i lubianego zespo³u. Proszê powiedzieæ jak Wy to robicie, ¿e publicznoœæ na
koncertach znakomicie siê bawi?
Przede wszystkim to, co przedstawiamy na scenie,
robimy spontanicznie i z czystego serca. Nigdy nie staramy
siê byæ jakimiœ gwiazdorami. Staramy siê byæ z publik¹, z
9
widzami i bawiæ siê razem z nimi.
Jak zespó³ czuje siê w Micha³owie? Czy to prawda,
¿e powstaje u nas kolektyw m³odzie¿owy Prymaczki ?
Tak to prawda. W najbli¿szym czasie bêdziemy
organizowali nabór dzieci do nowego zespo³u dzieciêcego
„Prymaczeñki”, ale wiêcej szczegó³ów nie bêdê zdradza³.
Wszystko w swoim czasie. Powiem krótko: „oj bêdzie siê
dzia³o….” w Micha³owie.
Czy oprócz dzia³alnoœci muzycznej jest czas i chêci na hobby. Jeœli tak to jakie one s¹.
Zawsze trzeba mieæ czas na relaks. W moim przy-
padku jest go niewiele, ale lubiê czasami pomajsterkowaæ i
powêdkowaæ.
Kiedy wyst¹picie na scenie w Micha³owie. Jakie s¹
plany ?
Na pewno o wiele wiêcej razy ni¿ do tej pory. W
koñcu „my u¿o swaje”. Obecnie napisaliœmy projekt do
MSWiA o dofinansowanie nowej imprezy pt.: „PRYMACKAJA BIASIEDA U MICHA£OWI”, która odbêdzie siê w
pierwsz¹ sobotê (6-go) sierpnia 2011 r., na któr¹ ju¿ dziœ
serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy i do zobaczenia na
koncertach.
M.G.
Bajka o dobrym królu
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami by³o
sobie pañstwo, które zwa³o siê Polandi¹. By³ to kraj nizinny,
bogaty w lasy i bagniska. Ziemia nie bardzo ¿yzna, lecz przy
pewnej starannoœci w uprawie dawa³a dobre plony. Tym samym zapewnia³a œrednio dostatnie ¿ycie mieszkañcom tej
krainy, a w szczególnoœci ch³opom, pierwotnie pañszczyŸnianym, zaœ po zniesieniu pañszczyzny wolnym gospodarzom. Przez Polandiê przep³ywa³a rzeczka o nazwie Lsarpus. Nie du¿a ona by³a lecz zasobna w ró¿nego rodzaju
wodne ¿yj¹tka, jak te¿ ryby (piskorze, kie³bie, karasie,
szczupaki) oraz ¿abki i pijawki. Brzegi zaroœniête wysok¹
traw¹, krzakami i bluszczem, w wodzie masa ¿ó³tych i
œnie¿nobia³ych lilii. Wiosn¹ swe wody szeroko rozlewa³a,
tworz¹c szereg b³otnistych wodnych oczek. Wody tej
rzeczki, poprzez du¿e rzeki, dociera³y do morza. Stolicê
le¿¹c¹ nad t¹ rzeczk¹ nazywano Owo³ahcim. Za³o¿y³ j¹ jeden z ksi¹¿¹t i uruchomi³ w niej wiele warsztatów cha³upniczych produkuj¹cych z juty, lnu i konopi materia³y odzie¿owe dla pañszczyŸnianych ch³opów i innych mieszkañców.
W póŸniejszych okresach zas³ynê³a ze swych wyrobów
w³ókienniczych, na które by³o zapotrzebowanie nawet za
granic¹.
W Królestwie tym ¿y³o siê sielsko i spokojnie.
Uwolnieni od pañszczyzny ch³opi uprawiali ju¿ w³asn¹
ziemiê i parali siê ró¿nego rodzaju us³ugami na rzecz
wszystkich mieszkañców tego kraju. To byli ko³odzieje,
cieœle, kowale, rybacy, przewoŸnicy itp. W tym pañstwie
uruchomiono ju¿ wówczas podatki na rzecz króla i jego
dworu, a tak¿e na inne cele pañstwowe. Za ró¿nego rodzaju
czynnoœci jak np. za przejazd przez rogatki, mosty, groble,
za przekroczenie granicy miasta, jak te¿ za przewozy towarów i nimi handlowanie – pobierano c³o, tzw. myto. Ch³opi
zaœ mieli obowi¹zek œwiadczyæ w naturze lub pieni¹dzach
na rzecz króla zaœ w okresie feudalnym na rzecz pana. Z
tego utrzymywa³ siê król i jego pañstwo. Polandia by³a
królestwem. Najwy¿sz¹ w³adz¹ by³ król, który to dzier¿y³
swe ber³o kadencyjnie. W tym czasie król ju¿ nie by³ jedyn¹
w³adz¹, mia³ bowiem do pomocy i wspó³rz¹dzenia grupê
ksi¹¿¹t, którzy to byli jednoczeœnie doradcami w³adcy.
Czyli istnia³ ju¿ w pewnym sensie ustrój demokratyczny.
Króla w czasie elekcji co cztery lata wybiera³a rada elektorów wy³onionych spoœród szlachty. Czyli wybory by³y po³owicznie bezpoœrednie.
W tym opisywanym królestwie, ber³o dzier¿y³ król
Keram. Jakim cz³owiekiem by³ ten król? Jak rz¹dzi³ i co
zdzia³a³? Przede wszystkim by³ w kwiecie wieku, ambitnym, energicznym cz³owiekiem i bardzo dobrym gospodarzem. S³owa na wiatr nie rzuca³. Konsekwentnie dba³ o
rozwój swego kraju. Budowa³ i budowa³ jak król Kazimierz
Wielki. Prawie wszystkie wsie po³¹czy³ drogami jak na owe
czasy zdatnymi do przejazdów prymitywnymi wozami jak
te¿ karocami. Interesowa³ siê bytem swoich poddanych i
by³ nadzwyczaj kontaktowy. Czêsto wizytowa³ wsie i miasta. Jego oczkiem w g³owie by³y te¿ sprawy zdrowotnoœci
poddanego ludu. Na swój sposób promowa³ w³asny kraj na
zewn¹trz. Wizytowa³ te¿ kraje oœcienne, a tak¿e przyjmowa³ wa¿ne osobistoœci u siebie, by z dum¹ prezentowaæ
swoje osi¹gniêcia. Jako œwiat³y monarcha dba³ o rozwój
kultury. Aby stale popularyzowaæ swój kraj poleci³ pa³acowemu skrybie uruchomiæ periodyczne czasopismo, które
zawiera³oby aktualne informacje o wszystkich sprawach
pañstwowych, a tak¿e rzeczow¹ krytykê poddanych. Pa³acowy skryba Serg w sposób genialny sprawowa³ swój
urz¹d. Tak go udoskonali³, ¿e to czasopismo w rankingu z
innymi czasopismami w krajach oœciennych uzyskiwa³o
najwy¿sze noty. Ludnoœæ Polandii swego króla lubi³a i
ceni³a. Popularne przys³owie mówi, ¿e: jeszcze siê taki nie
urodzi³, który by wszystkim dogodzi³. I tak te¿ by³o za
panowania króla Kerama. W radzie ksi¹¿êcej byli te¿ przeciwnicy króla, którzy bez przerwy mia¿d¿¹co krytykowali
jego rz¹dy, a nawet go osobiœcie. Natomiast nie raczyli z
królem rozmawiaæ, mimo jego zabiegów o to, by przedstawili swoje pogl¹dy i ewentualnie konkretne zarzuty dotycz¹ce spraw pañstwowych. Niestety nigdy nie dosz³o do
spotkania twarz¹ w twarz. Im chodzi³o przede wszystkim o
skompromitowanie króla tak, by on nie uzyska³ przewagi i
by oni mogli wyp³yn¹æ na szerokie wody. W czasie
kampanii przed elekcyjnej król Keram wyg³osi³ orêdzie do
ca³ego narodu przedstawiaj¹c swoje pozytywy z ubieg³ej
kadencji, a tak¿e swoje zamierzenia na przysz³oœæ. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na koniecznoœæ przyœpieszenia
rozwoju infrastruktury ekonomicznej na terenie ca³ego
kraju. I ¿e bêdzie pilotowa³ sprawy kultury i bytowe
mieszkañców najbiedniejszych i bezrobotnych. Nie
wstrzyma tempa dzia³ania we wszystkich dziedzinach
gospodarki. Kampania wyborcza przesz³a bez zgrzytów.
Król Keram wygra³ mia¿d¿¹co, czyli wygra³a m¹droœæ i
trzeŸwe patrzenie w przysz³oœæ przez wiêkszoœæ elektoratu.
Przegrali ci, którzy szukali w ca³ym dziury, której nie by³o.
W swoim powyborczym wyst¹pieniu podziêkowa³ narodo-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
10
wi za udzielenie mu mandatu do dalszego królowania. W
publikacjach historycznych podano, ¿e król Keram w trzeciej kadencji m¹drze rz¹dzi³ i by³ oceniany przez naród
bardzo dobrze. W dalszym ci¹gu budowa³, budowa³ i budo-
wa³. Czy opozycja zm¹drza³a i zmieni³a swoj¹ taktykê dzia³ania? Tego skryba nie podaje.
Ikcetsok
Startujê w wyborach, bo mam ogromn¹ chêæ dzia³ania
Rozmowa z radnym Jaros³awem Symko
Gazeta Micha³owa – Panie radny, piêknie pan zadebiutowa³ w tej roli. Pierwsza pana kadencja, a jest pan
jednym z najaktywniejszych radnych. Proszê powiedzieæ,
warto by³o? Co da³y panu te 4 lata s³owem, czego siê pan
nauczy³? Jak to jest byæ samorz¹dowcem?
Jestem bardzo dumny, ¿e tyle osób odda³o na moj¹
skromn¹ osobê swój g³os. To by³o wielkie wyzwanie dla
mnie i mojej rodziny, bo bycie radnym, to nie „odbêbnienie
sesji”, to ogrom pracy pozakuluarowej, spotkania w komisjach (jestem w komisji oœwiaty oraz rewizyjnej), spotkania
w starostwie, z w³adzami wojewódzkimi, jednym s³owem –
wszystkimi, którzy mog¹ pomóc naszej Gminie i Miastu.
Wreszcie to masa spotkañ i rozmów bezpoœrednich z
mieszkañcami. Lata te nauczy³y mnie odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, pokory do ¿ycia i wiary w naszych
mieszkañców, ¿e razem mo¿emy naprawdê du¿o zrobiæ. A
czy by³o warto, po tym jak siê zmieni³a nasza Gmina Micha³owo – zdecydowanie tak.
Na pocz¹tku kadencji opozycja zarzuci³a radnym
„Ma³ej Ojczyzny” i Markowi Nazarko, ¿e do Gminy Micha³owo wp³ywa ma³o œrodków unijnych. W ostatnim
okresie do naszej gminy wp³ywa wprost ogromny strumieñ
pieniêdzy. Jak to pan wyt³umaczy?
Jeœli chodzi o œrodki unijne to sprawa jest skomplikowana i nie da siê tego powiedzieæ w kilku s³owach.
Strumieñ unijnych pieniêdzy ca³a Polska wykorzystuje w
ostatnich latach najlepiej, ze wszystkich krajów, co docenili
komisarze UE chwal¹c nasz rz¹d. Gmina nasza równie¿
sk³ada mnóstwo wniosków, bo chyba ka¿dy zdrowo myœ-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
l¹cy cz³owiek chcia³by dostaæ od 30 do 80% dop³aty do
inwestycji. Pieni¹dze unijne dzielone s¹ przez kilka strumieni i instytucji. To te¿ sztuka wiedzieæ, kiedy i gdzie z³o¿yæ taki wniosek, czy jest szansa na dotacjê (czasami nie
mo¿emy dostaæ dotacji, bo gmina jest np. za bogata), ale
nad tym czuwaj¹ nasi pracownicy z El¹ Rosiñsk¹ na czele.
Oprócz pozyskanych pieniêdzy na inwestycje, do gminy
wp³ywa masa pieniêdzy z drobnych grantów sk³adanych
przez nasze jednostki – GOPS, Dom Kultury, Szko³y i
Przedszkole oraz prywatne firmy. I tu pragnê wszystkim tym
osobom podziêkowaæ, to jest naprawdê ogrom pracy. A
jeœli chodzi o opozycjê i jej zarzuty, to proponujê najpierw
pomóc komuœ pozyskaæ choæ z³otówkê, a dopiero póŸniej
w³¹czyæ siê do dyskusji.
Proszê s³ów kilka o Lokalnej Grupie Dzia³ania.
Jeœli chodzi o Lokaln¹ Grupê Dzia³ania w której
mam zaszczyt reprezentowaæ nasz¹ Gminê, jako przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, razem z kilkoma wspania³ymi
i bezinteresownymi osobami (np. Joasia Stpiczyñska) i
oczywiœcie burmistrzem, który jest w zarz¹dzie LGD, widzê w niej ogromn¹ przysz³oœæ. Ju¿ pozyskaliœmy kilka set
tysiêcy, a to dopiero pocz¹tek. Z naszej pracy bêd¹ mogli
skorzystaæ przede wszystkim mieszkañcy, o czym bêdziemy informowaæ na bie¿¹co. Z naszych programów skorzysta³y np. niepe³nosprawne dzieci z naszej gminy, które wys³aliœmy wraz z rodzicami na hipoterapiê (dziêki walce naszych pracowników i trochê mojej, z naszej gminy pojecha³o najwiêcej osób).
W innych gminach (np. Supraœl) mieszkañcy korzystaj¹ ze œcie¿ek rowerowych. A jak jest w Gminie
Micha³owo? Czytelnicy „GM” sugeruj¹, aby tak¹ œcie¿kê
utworzyæ od ul. Hieronimowskiej przez Kazimierowo do
Nowej Woli. Tylko nie dokoñczono budowy drogi z Kazimierowa do Nowej Woli (pocz¹tek na zakrêcie k. by³ego
So³tysa Trusewicza).
Jeœli chodzi o drogê z Nowej Woli do Kazimierowa
to jest ona w kilkuletnim planie budowy dróg lokalnych w
naszej gminie, którego pomys³em by³a „Ma³a Ojczyzna”.
Natomiast œcie¿ki rowerowe doskonale wpisuj¹ siê w projekt LGD i Lasów Pañstwowych (ma powstaæ œcie¿ka z Bia³egostoku, przez ¯edniê, Micha³owo nad Zalew Siemianówka, razem z ma³¹ infrastruktur¹, czyli parkingi, zadaszenie do odpoczynku i wie¿e widokowe na Narwi i Zalewie).
Prowadzi pan jedn¹ z najbardziej dynamicznych
firm SiS. Co maj¹ przedsiêbiorcy, gdy gmina im sprzyja? I
co zrobiæ, aby by³o wiêcej firm? Wówczas zniknie bezrobocie. A tak du¿o ludzi doje¿d¿a do Bia³egostoku.
Razem z moim wspólnikiem Marianem Sawickim
firmê SiS budowaliœmy od przys³owiowego „0”. Dziêki naszym pracownikom krok po kroku siê rozwijamy. Mamy
11
jeszcze kilka pomys³ów, które planujemy rozpocz¹æ w najbli¿szym czasie, co równie¿ przyczyni siê do zmniejszenia
bezrobocia.
Nasza gmina sprzyja przedsiêbiorcom. Niestety
opozycja, szczególnie radny Gryc, co mówiê z przykroœci¹,
dzia³aniami swoimi zniechêca³ przedsiêbiorców do inwestowania w naszej gminie.
Co na dzieñ dzisiejszy oferuje firma SiS? I ilu
pracowników zatrudnia?
Obecnie zajmujemy siê transportem krajowym i
miêdzynarodowym, posiadamy sk³ad materia³ów budowlanych, opa³u i nawozów, oraz sklep przemys³owy. Ponadto oferujmy us³ugi budowlane, budowê dróg, przepustów i
inne prace. Pracuje u nas od 14 do 20 wspania³ych pracowników.
Rozmawia pan z kole¿ankami i kolegami radnymi
z innych gmin. Co mówi¹ o Micha³owie?
W relacjach z ludŸmi, którzy przyje¿d¿aj¹ do nas
oraz w rozmowach Gmina Micha³owo postrzegana jest bardzo pozytywnie. Czasami mam wra¿enie, ¿e my mieszkañcy sami nie doceniamy tego co mamy.
W³adze wojewódzkie, pañstwowe, itd. Co to daje
gminie? Widzia³em, ¿e z jednym z pos³ów rozmawia pan
na stopie kole¿eñskiej. Pomaga to gminie?
Do naszej gminy przyje¿d¿a Panie Redaktorze bardzo du¿o ró¿nych osób, które maj¹ wp³yw na decyzje, a jest
to jedn¹ z form pozyskiwania gminie ró¿nych spraw. To
równie¿ dodaje rangi naszym przedsiêwziêciom i pokazuje, ¿e my mieszkañcy Gminy Micha³owo naprawdê siê liczymy. Osobiœcie znam kilku pos³ów, a pose³ Robert Tyszkiewicz jest moim koleg¹ z lat szkolnych. Wszyscy ci ludzie
bardzo pomagaj¹ naszej gminie.
Startuje pan w wyborach? Jeœli tak to dlaczego?
Tak, startujê w wyborach razem z „Ma³¹ Ojczyzn¹”, a dlaczego – dlatego, ¿e my w Micha³owie zaczêliœmy
razem z naszymi mieszkañcami tak¹ Ma³¹ Ojczyznê budowaæ, ale jeszcze brakuje trochê inwestycji, wiêc jeœli mogê
swoj¹ osob¹ w jakiœ sposób pomóc, postaram siê to zrobiæ.
Zag³osuje pan na Marka Nazarko bo….
Na Marka Nazarko zag³osujê, bo jest przebojowy,
dalekowzroczny, zaanga¿owany w nasze dzia³ania emocjonalnie, bo ma pomys³ na gminê a jego decyzje wynikaj¹ z
dog³êbnej analizy popartej opinia spo³eczn¹. Pomimo, ¿e
czasami s¹ mu rzucane k³ody pod nogi on siê nie poddaje, a
mi siê jeszcze podoba, ¿e potrafi s³uchaæ ludzi (ja to nawet
czêsto siê „sprzeczam” na niektóre sprawy gminy i on kilkoma punktami wygrywa). Daje pewnoœæ rozwoju i lepszej
przysz³oœci dla mieszkañców Micha³owa.
Czy pan wie, czego chce opozycja?
Nie, nie wiem. Przez cztery lata jako przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przeprowadzi³em kilkanaœcie
kontroli. Czêœæ z nich by³a pomys³em radnego Leszka Gryca. Nigdzie nie znaleŸliœmy œladu jakichœ „afer” czy nieprawid³owoœci, a drobne pomy³ki siê zdarzaj¹, bo ten nie myli
siê, kto nic nie robi. Wszêdzie, przy ka¿dej kontroli pracownicy gminy i innych jednostek samorz¹dowych okazywali
maksymalny profesjonalizm i nic nigdzie nie ukrywali. Dziwiê siê wiêc tym notorycznym atakom na pracowników
gminy i innych – i prawdê powiedziawszy nie mogê tego
przez cztery lata zrozumieæ. Mo¿e to zazdroœæ, ¿e komuœ
ca³y czas siê udaje, a mo¿e „im gorzej tym lepiej dla nas” –
nie wiem.
Jak Pan skomentuje zmianê w postawie radnego
Siemieniuka, który zadeklarowa³ wspó³pracê z Burmistrzem i Ma³¹ Ojczyzn¹. Czy dziwi siê Pan, ¿e odszed³ od
Gryca?
Komentarz mo¿e byæ tylko jeden. Wszystko to, co
wygadywa³a opozycja i to, co wygaduje teraz radny Gryc
jest kompletna bzdur¹. Wylewan¹ ¿ó³ci¹ na innych. Celem
jest walka o sto³ek. Bo przecie¿ gdybyœmy byli tacy Ÿli, to
radny Siemieniuk walczy³by dalej z nami, a tak uzna³, ¿e nasza praca idzie w dobrym kierunku i przynosi korzyœci dla
mieszkañców. Poza tym, musi uwa¿aæ naszego Burmistrza
za dobrego cz³owieka, nie mœciwego. Jednak najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest to, ¿e nasza praca, nasza droga, nasza wizja
gminy i nasze osoby uznano za rzetelne i uczciwe. Okaza³o
siê, tak jak by³o od pocz¹tku, ¿e jesteœmy zdolni do wspó³pracy, ¿e nie chcemy k³ótni i wojen, co próbowa³a k³amliwie wmówiæ innym opozycja. Prawda wysz³a na wierzch.
Jeszcze raz udowodniliœmy, ¿e ciê¿k¹ prac¹ mo¿na zas³u¿yæ na dobre zdanie, przychylnoœæ i zaufanie, nawet najbardziej zatwardzia³ych. Nie dziwiê siê wiêc, ¿e radny Siemieniuk odszed³ od Gryca. Zastanawiam siê tylko czemu tak
póŸno. Przez cztery lata nikogo do siebie nie przyci¹gnêli a
po odejœciu Siemieniuka, to pozosta³a jedynie grupa sfrustrowanych ludzi, nie mog¹ca zaproponowaæ nic gminie i jej
mieszkañcom, oprócz obelg, szyderstwa i k³ótni. Ostatnio
radny Gryc przyzna³ siê, ¿e leczy³ siê w Choroszczy. Umiejêtnie chcia³ omin¹æ sedno sprawy informuj¹c, ¿e jest tam
wiele oddzia³ów, o czym ka¿dy wie, ale pytanie dotyczy³o
czy leczy³ siê psychicznie i czy ma z tego tytu³u orzeczony
uszczerbek na zdrowiu, a co za tym idzie dodatek do emerytury. Czytelnika równie¿ interesowa³o, jak¹ szko³ê œredni¹ skoñczy³ i czy ma maturê. Je¿eli jasno na te pytania nie
odpowiedzia³ a mia³ mo¿liwoœæ, to czy ma coœ do ukrycia?
Czy czegoœ siê wstydzi? Je¿eli Gryc zadaje pytania, mówi¹c, ¿e ludzie o to pytaj¹, to ¿¹da œcis³ej i konkretnej odpowiedzi. Gdy jego mieszkañcy pytaj¹, to krêtaczy, oskar¿aj¹c, ¿e obrzuca siê b³otem. Taka osoba nie przyci¹ga ludzi
do siebie a wrêcz odpycha, czego przyk³adem jest radny
Siemieniuk.
Co chcia³by pan dodaæ, uzupe³niæ do tych pytañ?
Ostatnie zdanie do wyborców. IdŸcie i g³osujcie
zgodnie ze swoim sumieniem, sami widzicie czy ktoœ robi
coœ dobrego gminie, czy nie i jakie s¹ efekty czyjejœ pracy.
Radny i Burmistrz ma reprezentowaæ gminê – wszêdzie i
byæ z niej dumny, bo to jest klucz do dobrej pracy.
Dziêkujê serdecznie, ¿e mog³em siê podzieliæ z
pañstwem tymi kilkoma uwagami. Jestem zawsze do dyspozycji.
(mig)
Nowa szansa dla gminy
Burmistrz Micha³owa Marek Nazarko 16.10.2010
zosta³ wybrany do Zarz¹du Regionu Platformy Obywatel
skiej na Podlasiu. Jest to w¹skie i decyzyjne gremium, które
decyduje o wa¿nych sprawach. Gratulujemy.
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
12
Preferujê bezpoœrednie kontakty z ludŸmi
rozmowa z radnym Krzysztofem Urwanem
GM - Panie radny , Pana teren dzia³ania to...
Krzysztof Urwan - Teren rozleg³y - Bachury, Leonowicze, £uplanka Stara, £uplanka Nowa, Romanowo,
Zaleszany , Nowosady , Cisówka i Szymki.
- Czy jest pan skutecznym radnym ?
-To zostawiam do oceny wyborców. Z racji zawodu listonosza spotykam czêsto swoich wyborców. Oczekuj¹ oni aby w³adze realizowa³y proœby mieszkañców ich
postulaty. Chc¹ ¿yæ lepiej. Tego oczekuj¹. Ja staram siê
poruszyæ to w rozmowach z burmistrzem i radnymi i zjednaæ ich. Muszê przyznaæ, ¿e udaje mi siê to.
- Co trzeba zrobiæ w terenie, o co prosz¹ ludzie ?
- Ludzie chc¹ bezpiecznie dojechaæ do lekarza czy
po zakupy. Prosz¹ aby widoczne by³y wyjazdy na g³ówne
drogi czyli wyciêcie krzaków. Tak jest np. w £uplance czy
Leonowiczach . Rolnikom przeszkadzaj¹ bobry itd. Nale¿y
rozmawiaæ z ludŸmi i ich s³uchaæ. Powiedz¹ wszystko.
Cieszê siê, ¿e Burmistrz i Rada nie zaniedbuj¹ terenu, ze
dbaj¹ jednakowo o teren i Micha³owo. To widaæ.
- Czy weŸmie pan udzia³ w nadchodz¹cych wyborach? Która to bêdzie ju¿ kadencja? Czy zag³osuje pan na
burmistrza i dlaczego?
- Panie redaktorze, lata jednak lec¹. To bêdzie ju¿
moja 4 kadencja. Oczywiœcie czujê siê na si³ach i
wystartujê w wyborach. Zdecydowanie popieram program
,,Ma³ej Oj-czyzny" i naszego lidera Marka Nazarko. To
bardzo praco-wity cz³owiek. Stara siê i robi za trzech. Jak
coœ zacznie to koñczy. My radni, staramy siê dotrzymaæ mu
kroku i ufamy sobie nawzajem. Marek Nazarko daje
gwarancjê, ¿e nasza gmina bêdzie nadal szybko siê
rozwijaæ. Rozumie ludzi, nie wywy¿sza siê, jest jednym z
nas – swój ch³op. Oczywiœcie ja i zdecydowanie moi
wyborcy oddadz¹ g³os 21 .11. 2010 na naszego aktualnego
i przysz³ego burmistrza. Zag³osuje-my na Marka Nazarko.
- Pana hobby to...
- Moje hobby to konie. Poniewa¿ jestem po czêœci
listonoszem a po czêœci rolnikiem. Rozumiem ludzi, ich
problemy. Staram siê reagowaæ na ka¿dy sygna³ od ludzi.
Czêsto rozmawiam z burmistrzem i sprawy za³atwiamy od
rêki. Nie lubiê pisaæ pism czy k³óciæ siê. Moim zdaniem
dobry radny to skuteczny radny. I tej ¿yciowej dewizy
staram siê trzymaæ.
- Dziêkujê za rozmowê i powodzenia w wyborach.
(mig)
DEMENTI
Czy to prawda, ¿e radny, lider opozycji Eugeniusz Siemieniuk wspó³pracuje ju¿ z burmistrzem?
- Tak. To prawda. Opozycja w Micha³owie kruszy siê. Pewnie brakuje argumentów.
*
Czy to prawda, ¿e radnemu Andrzejowi Kasperowiczowi roœnie ju¿ kaktus na d³oni?
- Pewnie tak. Jak spotkam to sprawdzê. Andrzej z Sokola powiedzia³, ¿e wyroœnie mu kaktus jak zacznie
siê budowa drogi z ¯edni do Wide³. Jecha³em, widzia³em, ¿e prace id¹ pe³n¹ par¹. Pewnie i kaktus roœnie.
*
Czy to prawda, ze radny Leszek Gryc nie ma matury?
- Nie wiem. Jak spotkam radnego to zapytam. Tak mówi¹ na mieœcie.
*
Czy to prawda, ¿e nast¹pi w Topolanach zmiana proboszcza?
- Tak. To prawda. Ks. proboszcz Grzegorz Ostaszewski udaje siê na emeryturê. Funkcjê proboszcza ju¿ pe³ni
ks. proboszcz Aleksander Aleksiejuk. Nasze gratulacje.
*
Czy to prawda, ¿e w Szymkach w Oœrodku nie bêdzie lekarza?
- Nie prawda. Lekarz z³o¿y³ stosown¹ dokumentacjê w NFOZ i czeka na decyzjê.
Mo¿liwe jest,¿e zacznie dzia³alnoœæ ju¿ w listopadzie.
*
Czy to prawda, ¿e radny z Sokola Andrzej Kasperowicz nie by³ obecny na zebraniu we wsi z burmistrzem?
- Tak, to prawda. Marek Nazarko specjalnie u³o¿y³ tak grafik, aby zebranie odby³o siê w niedzielê.
Gros mieszkañców Sokola na co dzieñ pracuje. Szkoda, bo rol¹ radnego jest kontakt ze spo³ecznoœci¹.
A mo¿e wstydzi³ siê, bo mu na rêku kaktus wyrós³.
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
Krzy¿e w Bindziudze poœwiêcone...
19 wrzeœnia 2010 roku to radosny dzieñ w ¿yciu
ma³ej wsi po³o¿onej w zakolu rzeki Narew. Bindziuga, ma³a wieœ, s¹siadka Suszczy, mieszka w niej tylko 27 mieszkañców. Sami prawos³awni.
Pojecha³em na zaproszenie so³tysa Miko³aja Krêtowskiego. So³tys mieszka w Suszczy. Kiedyœ z jego inicjatywy zosta³y odnowione i poœwiêcone krzy¿e w Suszczy.
Teraz to samo uczyniono w Bindziudze.
W prawos³awnej tradycji by³o i jest, ¿e na koñcu
wsi stoj¹ krzy¿e lub krzy¿. W czasie pogrzebu mieszkañcy
wsi szli za konduktem pogrzebowym, a¿ do krzy¿a. Tam
kap³an odprawia³ krótk¹ modlitwê, a ludzie ¿egnali swoich
bliskich, s¹siadów i znajomych.
Dot¹d na skraju wsi sta³y dwa podniszczone krzy¿e. Krzy¿ po prawej postawi³y siostry Helena i Julianna. Na
Sybir zostali wywiezieni Opolski Jan i Zachariusz oraz Miruæ Raisa. By³ to okres I wojny œwiatowej. Po lewej sta³ krzy¿
postawiony przez Józefa Ciwoniuka z matk¹ El¿biet¹ po ojcu wywiezionym na Sybir w 1920 roku. Miêdzy nimi w
œrodku sta³ postawiony krzy¿ w 1982 roku przez Piotra Grygorowicza.
Pieni¹dze zarobili mieszkañcy pracuj¹c ciê¿ko w
lesie robi¹c tzw. kopalniaki, czyli przygotowywali drzewo
do kopalni.
Chodzi³em po wsi Bindziuga, zbiera³em podatki.
Ludzie ci¹gle mnie nagabywali – mówi so³tys Miko³aj Krêtowski – aby te krzy¿e przenieœæ w jedno miejsce i ogrodziæ. W domu przypomina³a mi ci¹gle o tym moja ¿ona,
Nina. Postanowi³em dzia³aæ. Rozmawia³em z burmistrzem
Markiem Nazarko. Sprawê przekaza³ Stanis³awowi Grabiakowi, który nadzorowa³ prace. Bardzo im dziêkujê.
Gmina ogrodzi³a teren i przenios³a te krzy¿e.
Mieszkañcy wsi za wykonanie metalowego krzy¿a zap³acili
400 z³. Materia³ na krzy¿ da³ Andrzej Miruæ i tak doszliœmy
do szczêœliwego koñca. Tu¿ przed 13-t¹ przyjecha³ proboszcz prawos³awny parafii w Nowej Woli Jaros³aw Szczerbacz z matuszk¹ Miros³aw¹. Zebrani wierni uczestniczyli w
uroczystej mszy poœwiecenia krzy¿y. Proboszcz w krótkim
kazaniu przypomnia³ o roli krzy¿a w ¿yciu wyznawców
Chrystusa: - Musimy pamiêtaæ, ¿e na krzy¿u straci³ ¿ycie
nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Modlimy siê za jego mêki i
13
zmartwychwstanie. Modlimy siê wspólnie za zdrowie i ¿ycie mieszkañców wsi Bindziuga.
Wierni po modlitwie zaprosili na wspólny obiad.
Przyjêcie odby³o siê u pani Marii Smó³ko: - Mieszkam tu
tylko latem. Piêknie i ³adnie w naszej wsi. A na zimê jadê do
Bia³egostoku. Wiosn¹ znowu zje¿d¿am. Takie ¿ycie na staroœæ. We wsi mieszkaj¹ starzy ludzie.
Mamy 4 kawalerów - ¿artuje so³tys i a¿ 8 wdów.
Najm³odszy kawaler Adam ma 35 lat, a najstarszy grubo po
szeœædziesi¹tce. Adam to dobra partia, pracuje na gospodarstwie, nie pije i nie pali. Wprost idealny kandydat na mê¿a. Tylko trudno na wieœ znaleŸæ odpowiedni¹ dziewczynê. Co rok to gorzej w tym temacie - ¿artuje so³tys.
Tobie ¿arty, a sprawa powa¿na - ripostuje ¿ona so³tysa, pani Nina.
Ja wysz³am za m¹¿ maj¹c 19 lat - mówi pani Raisa.
Przyjechali w tzw. swaty i wesele. Tak szybko to by³o, ¿e
nawet powa¿nie nie pomyœla³am. Kiedyœ by³o inaczej. Sz³o
siê na wesele. Spotykali siê panny i kawalerowie. Wesele
by³o okazj¹, aby poderwaæ dziewczynê lub uwieœæ ch³opaka. Teraz to g³upota, na wesele wszyscy id¹ parami. To
jak nasz kawaler Adam znajdzie panienkê? Jak mo¿e siê
o¿eniæ? I z kim? A co rok, to bêdzie jeszcze gorzej.
Kiedyœ któryœ mieszkaniec z Bindziugi produkowa³
smaczne lody. Pamiêtam jak w latach 70-tych przywozi³ na
odpusty w Micha³owie. Monopolist¹ w Micha³owie w produkcji lodów by³ Konstanty Michaluk. Próbowa³ konkurowaæ Jan Po³ocki. Ale jak przywióz³ lody pan Piotr to u
niego by³a najwiêksza kolejka – wspomina.
Od 6 roku ¿ycia pomaga³am ojcu przy lodach.
£atwo nie by³o. Zim¹ ciêliœmy lód na rzece, robiliœmy to
pi³¹. Nastêpnie zwoziliœmy i przykrywaliœmy trocinami. A
póŸniej sz³a produkcja. Mieliœmy swój tajemniczy przepis.
Po prostu krêciliœmy lody (œmiech).
I to, jakie dobre - potwierdzili wszyscy.
Ten smak czujê do dzisiaj - przytakn¹³ so³tys. Skoro
jestem przy g³osie, to moi mieszkañcy z Bindziugi prosz¹
w³adze gminy o: - asfaltow¹ drogê we wsi. Nie mo¿emy
niczego upraæ. Jak tylko powiesimy pranie na podwórku, to
ca³e w kurzu. Samochody ciê¿arowe wo¿¹ ¿wir z Waniewa
przez nasz¹ wieœ. Nie ma spasienija - mówi¹ zgodnym
chórem panie. Po przejechaniu samochodu ca³a wieœ zakurzona. Niby mamy piêknie, rzekê, spokój. Jedyna przeszkoda to droga i te kurz¹ce samochody. Zreszt¹ droga asfaltowa
(nawet tzw. pryskanka) przyda³aby siê a¿ do Suszczy. A to
tylko ok. 1500 m.
Chwa³a Bogu, ¿e mamy tak dobrego proboszcza.
A¿ chce siê do cerkwi jeŸdziæ. I to ju¿ 15 lat. Modli siê za
nas, a my za niego, aby by³ jak najd³u¿ej w naszej parafii.
Tylko szkoda, ¿e tak szybko ¿ycie up³ywa - podsumowuje pani Raisa. Jakie my m³ode durne by³yœmy. Teraz
dopiero wyczyta³am, ¿e kobiety ¿yj¹ w Polsce statystycznie
prawie 10 lat d³u¿ej. To nic dziwnego, ¿e u nas we wsi tyle
wdów. Patrzy³yœmy, aby m¹¿ by³ starszy, a trzeba by³o robiæ
dok³adnie odwrotnie - œmieje siê. Szkoda, ¿e czasu minionego ju¿ nie cofniesz, oj szkoda...
M. Greœ
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
14
Uroczyste przeciêcie wstêgi
Uroczyste przeciêcie wstêgi, poœwiêcenie oraz
wystêpy wokalno-taneczne - tak wygl¹da³o otwarcie budynku Gminnego Oœrodka Kultury w Micha³owie po gruntownym remoncie.
W pi¹tek 08.10.2010 r. w obecnoœci Burmistrza
Micha³owa – Marka Nazarko, Marsza³ka Województwa
Podlaskiego – Jaros³awa Dworzañskiego, proboszcza parafii katolickiej Ryszarda Paszkiewicza i prawos³awnej
Jana Jaroszuka, przedstawicieli rady miasta, dyrektorów
placówek kulturalnych oraz dyrektorów zak³adów bud¿etowych oficjalne otwarto odnowion¹ placówkê kulturaln¹.
Podczas imprezy na scenie pojawili siê najm³odsi
wychowankowie GOK-u oraz ci trochê starsi. Mo¿na by³o
obejrzeæ choreografiê w wykonaniu m³odej grupy tanecznej, a tak¿e wys³uchaæ najm³odszej grupy wokalnej. Na
scenie nie zabrak³o znanego wszystkim zespo³u „Prymaki” wykonuj¹cego pieœni z pogranicza polsko-bia³oruskiego oraz zespo³u muzycznego „Archiwum”.
- Gratulujê kolejnego zrealizowanego projektu cieszê siê,
¿e Micha³owo rozwija siê tak szybko i sprawnie. Cieszê
siê, ¿e projekty, które s¹ sk³adane do RPO i do PROW-u
realizuj¹ siê z takim sukcesem i powodzeniem – powie-
dzia³ Marsza³ek Jaros³aw Dworzañski.
Wczeœniej w odnowionym budynku mieœci³o siê
w nim kino "Stolica", wraz z sal¹ widowiskow¹ na 170
miejsc. Wnêtrze budynku zosta³o nieznacznie przebudowane, gruntownie wyremontowane, gustownie wystylizowane, nowoczeœnie wyposa¿one w sprzêt nag³oœnieniowo – oœwietleniowy. Inwestycja jest szans¹ pozwalaj¹c¹ rozpocz¹æ niejako „now¹ drogê ¿ycia” dla domu
kultury. Wzrost atrakcyjnoœci budynku prze³o¿y siê bezpoœrednio na wzrost mo¿liwoœci w zakresie przygotowania oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej skierowanej bezpoœrednio do Mieszkañców Micha³owa, ale
nie tylko.
Inwestycjê zrealizowano w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. „Odnowa i rozwój wsi”. Nazwa projektu i cel: „ Kulturalne
serce Micha³owa remont i rozwój oferty GOK w Micha³owie”. Koszt realizacji operacji wynosi 1 377 464, 24 z³.
Wnioskowana kwota z w.w programu – 500 000z³.
Micha³owo rozpoznawalne jest dziêki takim imprezom jak Œwiêto Grzyba, Regaty o Puchar ¯ubra nad
Zalewem Siemianówka, Dni Micha³owa.
Najwa¿niejsi s¹ ludzie.
– rozmowa z Burmistrzem Markiem Nazarko
„GM” – Panie Burmistrzu, wieœæ gminna niesie, ¿e
lider micha³owskiej opozycji, radny Eugeniusz Siemieniuk
by³ u Pana z propozycj¹, aby wystartowaæ z listy Platformy
Obywatelskiej do Rady Powiatu Bia³ostockiego. Je¿eli to
prawda, to jest to hit jesiennych wyborów.
Marek Nazarko – Panie Redaktorze, s¹ takie rzeczy
na œwiecie, które nawet filozofom siê nie œni³y. Dla mnie to
równie¿ wydawa³o siê niewiarygodne. Pan radny Siemieniuk zadeklarowa³ wspó³pracê i powiedzia³, ¿e temat opozycji i poprzednie dzia³ania chcia³by zamkn¹æ, a swoje si³y i
doœwiadczenia samorz¹dowe poœwiêciæ dzia³alnoœci w powiecie. (W powiecie jest 25 radnych. Z trzech gmin – Micha³owo, Gródek, Supraœl wybranych zostanie 5 radnych –
red.).
Zachowania opozycji przez te lata pozostawia³y
wiele do ¿yczenia. Musia³o odbiæ siê to na Pana zdrowiu.
Zapewne by³a to trudna decyzja. Zgodzi³ siê pan?
Ka¿dy na pocz¹tku kadencji stawia przed sob¹ zadania. Je¿eli opozycja za cel postawi³a dokuczyæ burmistrzowi Markowi Nazarko, to muszê stwierdziæ, ¿e chocia¿
ten jedyny cel zosta³ osi¹gniêty. Tylko, czy przez to ludziom
¿yje siê lepiej? Myœlê, ¿e przez to odci¹gali mnie, a szczególnie pracowników od spraw wa¿niejszych. Czy dla mnie
to by³a trudna decyzja? Na pocz¹tku oczywiœcie bardzo. Te
bezpodstawne oskar¿enia bola³y. Ale sztuka podejmowania decyzji jest sztuk¹ zadawania sobie pytañ.
Pojawi³y siê nastêpuj¹ce dylematy. Czy ja, jako
burmistrz, powinienem skreœlaæ ludzi czy dawaæ im szanse?
Czy powinienem ³agodziæ konflikty czy je eskalowaæ? Czy
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
wa¿niejszy jest interes gminy czy moje wewnêtrzne
przykre doœwiadczenia? Po g³êbokich przemyœleniach i
wnioskach, ¿e to chyba dobrze jak do mnie ludzie siê
przekonuj¹. Prze-cie¿ do tego d¹¿ymy, podda³em tê sprawê
do szerszej kon-sultacji.
To Pan sam nie zadecydowa³?
Wszystkie wa¿ne decyzje, a szczególnie sprawy
personalne podejmujemy w „Ma³ej OjczyŸnie” demokratycznie. Ka¿dy ma jeden g³os. A z uwagi, ¿e Pan Siemieniuk
startowa³by z Platformy Obywatelskiej zdanie decyduj¹ce
mia³o micha³owskie ko³o PO.
Jak widzi Pan, Panie Redaktorze, taka decyzja wymaga³a szerokiego konsensusu. Cieszê siê jednak, ¿e
wszyscy radni z „Ma³ej Ojczyzny” i Klubu PO podzielili
moje zdanie i wyrazili zgodê na tê now¹ tak zaskakuj¹c¹
sytuacjê. Trzeba ludziom zawsze dawaæ szansê.
A co maj¹ myœleæ zwykli ludzie?
Myœlê, ¿e otrzymali oni odpowiedŸ na wiele pytaæ:
Kto jest uczciwy? Czyje dzia³ania by³y i s¹ korzystne? Kto
daje szansê zmian w gminie? Z którymi ludŸmi warto iœæ
dalej? Z kim mo¿na zmieniaæ gminê? W którym œrodowisku
panuje prawdziwa demokracja? Czy ludzie s¹ nastawieni
przyjaŸnie do innych? itp. Tym, co popierali mnie i Ma³¹
Ojczyznê mówiê, ¿e by³o warto i dzisiaj mo¿ecie chodziæ z
podniesionymi g³owami.
Pewnie Leszek Gryc i Andrzej Kasperowicz trzês¹
siê ze z³oœci. Stracili lidera.
Moim zdaniem ca³kowicie stracili swoj¹ wiarygodnoœæ. Ale to ju¿ jest ich problem, ich zmartwienie. Ka¿dy
15
m¹dry cz³owiek z ¿ycia, z zaistnia³ej sytuacji powinien
czerpaæ nauki, wyci¹gaæ wnioski. Czy oni zrozumiej¹ i wyci¹gn¹ wnioski? My nie chcemy z nikim walczyæ. Chcemy
ludzi godziæ i razem pracowaæ dla dobra gminy i jej mieszkañców. Jak widaæ problem nie tkwi w nas – ludziach
„Ma³ej Ojczyzny”, a w opozycji. Szczerze mówi¹c czy
potrafi¹ sobie poradziæ z takimi uczuciami jak zawiœæ,
zazdroœæ, nienawiœæ itp. Nie warto i nie trzeba budowaæ
¿ycia na tych negatywnych uczuciach, szczególnie osobom
m³odym. Pytam, po co? Komu to s³u¿y?
Czy Pan wierzy w to, ¿e kiedyœ opozycja Pana
dzia³ania zaakceptuje?
Panie Redaktorze, praca, praca i jeszcze raz praca
(burmistrz naprawdê du¿o pracuje, piszemy ten wywiad w
niedzielê – red.). Uwa¿am, ¿e w³aœnie prac¹ na rzecz innych ludzi, realizacj¹ ich potrzeb, przekona³em wielu nawet najbardziej nieprzekonanych.
Czy ma pan na myœli Eugeniusza Siemieniuka?
Miêdzy innymi... Wystarczy przeczytaæ Gazetê Micha³owa. Jest mi mi³o, cz³owiek czuje satysfakcjê ze swego
wysi³ku jak czyta niektóre artyku³y. Je¿eli chodzi o moje
dzia³ania to uwa¿am, ¿e opozycja ju¿ je akceptuje – tylko
trudno im do tego siê przyznaæ. Po prostu musz¹ prze³amaæ
siê i poradziæ z w³asnym charakterem.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e uczestnicz¹ ju¿ w niemal
wszystkich uroczystoœciach, programach, przedsiêwziêciach czy szkoleniach prowadzonych i organizowanych
przez gminê. A przecie¿ ka¿dy gospodarz jest rozliczany ze
swoich dzia³añ i efektów. Stosunek personalny czy walka o
sto³ek z burmistrzem nie stanowi kryterium i nie warto tym
siê zajmowaæ. WyraŸnie widaæ, ¿e opozycja w rzeczywistoœci popiera moje dzia³ania.
Wkrótce wybory, jak ocenia pan szanse naszych
kandydatów w powiecie?
Jeszcze wszystkich nie znamy. Ka¿dy ma swój
elektorat, œrodowiska, które oddadz¹ g³osy na swoich kandydatów. W naszym okrêgu wyborczym wybierzemy tylko
5 radnych z trzech gmin. Rywalizacja bêdzie b. trudna.
Wœród kandydatów s¹ tak¿e m.in. Jan Kaczmarek, Jan
Kaczan. Tu ka¿dy wynik jest mo¿liwy. Mnie osobiœcie bardzo interesuje rywalizacja dwóch dyrektorów Gimnazjów
Anny Grycuk z Gródka i Jana £ukszy z Micha³owa. Myœlê,
¿e Micha³owo bêdzie gór¹.
Apelujê do wyborców, aby oddawali swoje g³osy
na naszych ludzi. Aby reprezentacja gminy w powiecie by³a
silna.
Jakie wyzwania czekaj¹ burmistrza w nastêpnej
ka-dencji? A jakie by³o najwiêksze w mijaj¹cej?
Je¿eli chodzi o mijaj¹c¹ kadencjê, to okreœli³bym
jako kadencjê samych wyzwañ. Bo i budowa Zalewu, krytej
p³ywalni czy tylu kilometrów dróg (niemal 80 km – red.), a
szczególnie dróg na ¯edniê i Zab³udów – Gródek, czyli
dobrego po³¹czenia z Bia³ymstokiem.
Umiejscowienie karetki pogotowia, uzyskanie
praw miejskich czy budowa Ratusza i zwi¹zane z tym przeniesienie magistratu. S¹ to przecie¿ rzeczy, które nie
zdarzaj¹ siê codziennie.
A i ryzykowne, Panie Burmistrzu.
Analizuj¹c to dzisiaj to w zupe³noœci z Panem siê
zgadzam. Mo¿na by³o siê wy³o¿yæ na ka¿dym kroku
(œmiech). Jednak wówczas nie myœla³em o tym. Mo¿e to i
dobrze.
I ca³e szczêœcie.
Wówczas myœla³em tylko jak to zrobiæ, bo taka
szansa dwa razy siê nie zdarza. Trzeba by³o decyzje podejmowaæ szybko, ale i rozwa¿nie, roztropnie i po g³êbokim
przemyœleniu (tak, zdecydowanie potwierdzam – red.)
W³aœnie mnie to zastanawia, ¿e Pan m³ody jeszcze
cz³owiek ma takie cechy jak rozwa¿noœæ, roztropnoœæ,
spokój i trafia w gusta ludzi.
Po prostu ludzi trzeba umieæ s³uchaæ. Staram siê
rozumieæ potrzeby dzieci, m³odzie¿y, doros³ych i starszych. Trzeba korzystaæ z m¹droœci ludzi bêd¹cych ju¿ w
jesieni swego ¿ycia. Czêsto wspominam nieocenione rozmowy z moimi dziadkami, rodzicami. Ich ¿yciowego doœwiadczenia i pomocy brakuje mi dzisiaj.
Wymieni³ Pan sporo, ale najwiêksze wyzwanie
to...
Przypominam sobie kampaniê wyborcz¹ 4 lata temu i krzyk opozycji, ¿e nale¿y pozyskiwaæ œrodki z zewn¹trz. A przecie¿ ka¿dy o tym wie. Tak wiêc za najwiêksze
wyznanie postawi³em pozyskanie pieniêdzy z zewn¹trz.
Szanowni mieszkañcy! Pozyskanie œrodków z zewn¹trz wymaga wielu przygotowañ. Dobry pomys³ musi byæ
poparty przygotowaniami stosownej dokumentacji, przejœcia wielu procedur administracyjnych, realizacja inwestycji
a jeszcze to musi póŸniej sprawnie zadzia³aæ. Zrozumia³ym
jest, ¿e nale¿a³o siê dobrze do tego przygotowaæ. Wymaga³o to sporo czasu. Tak jak pisaliœmy w swoim programie
wyborczym „Najwiêkszy nacisk powinniœmy po³o¿yæ na
przedsiêwziêcia, które pozwol¹ gminie Micha³owo staæ siê
centrum gospodarczym, oœwiatowym, kulturalnym i turystycznym naszego regionu. S³u¿yæ ma temu budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych jak te¿ zagospodarowanie
terenów ju¿ dzisiaj licznie i chêtnie odwiedzanych przez
turystów. Jesteœmy do tego przygotowani, posiadamy dokumentacje, a rozmowy przeprowadzone z w³adzami wy¿szych szczebli daj¹ szansê na ich realizacjê”.
A wiêc nie k³amaliœmy, ¿e praca w samorz¹dzie to
nie sprint na 100 metrów, a maraton, a wrêcz bieg w
nieskoñczonoœæ. Wszystkie te dzia³ania doprowadzi³y do
ogromnego sukcesu. Ponad 20 milionów z³otych œrodków z
zewn¹trz sp³ynê³o na inwestycje w gminie Micha³owo.
Pragnê zauwa¿yæ, ¿e do tej rywalizacji o œrodki przyst¹pi³y
wszystkie samorz¹dy. A wiêc wyœcig po pieni¹dze by³
trudny. No i uda³o siê. Jesteœmy w œcis³ej czo³ówce województwa podlaskiego. A wrêcz s³u¿ymy za przyk³ad jak
mo¿na zmieniaæ i rozwijaæ swoj¹ gminê.
Panie Burmistrzu w tamtej kadencji by³a droga do
Sokola (trudny spo³ecznie temat i wydawa³oby siê nie do
rozwi¹zania). A w tej?
W tej, Osiedle Kombinatu Rolnego przy ulicy Œwiêtojañskiej. A dok³adnie mówi¹c kot³ownia. Mieszkaj¹cy
tam ludzie i my samorz¹dowcy Micha³owa zostaliœmy postawieni pod œcian¹. Agencja Nieruchomoœci Rolnych zaprzesta³a dostaw ciep³a do ludzkich mieszkañ. Sytuacja ta
spad³a na nas jak grom z jasnego nieba. Trzeba by³o dzia³aæ
szybko. Problem przez ANR nie by³ rozwi¹zany latami.
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
16
Trzeba by³o znaleŸæ wyjœcie rozs¹dne i to w ci¹gu kilku
miesiêcy. Pisaliœmy o tym w poprzedniej „GM”, ale jeszcze
raz chcê podziêkowaæ mieszkañcom za ich rozs¹dek,
opanowanie i m¹droœæ. Wspólnie znaleŸliœmy rozwi¹zanie. W³aœnie tak widzê swoj¹ rolê teraz i w przysz³oœci.
Znajdowanie rozwi¹zañ wspólnie z ludŸmi.
Otrzyma³em do redakcji mnóstwo s³ów podziêkowania, abym je Panu przekaza³. Co niniejszym czyniê. Prosili mnie o to mieszkañcy i nowo wybrany Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „Osiedle” Pani Halina Lewsza.
Dziêkujê bardzo. To piêkne i mi³e chwile w pracy
burmistrza.
Wróæmy jednak do wyzwañ. Co czeka nasz samorz¹d w nastêpnej kadencji?
Inwestycje to proces. Nale¿y wiêc dokoñczyæ rozpoczête i mówiê tu o wielu aspektach tj. technicznym, finansowym i organizacyjnym. Bo np. w nowobudowanej
krytej p³ywalni bêdzie utworzony MOSiR (Miejski Oœrodek
Sportu i Rekreacji – red.). A wiêc nale¿y powo³aæ nowy
zak³ad bud¿etowy – to bêd¹ nowe miejsca pracy. To szanse
na prowadzenie dzia³alnoœci (np. gabinet rehabilitacyjny,
odnowy, itp.).
Kolejne wyzwanie to oczywiœcie pozyskiwanie
funduszy unijnych. Jesteœmy do tego przygotowani. Mamy
dokumentacjê i ju¿ z³o¿yliœmy wnioski na: remont tzw.
Kamczatki i utworzenie tam – Galerii Starego Filmu, DŸwiêku i Fotografii; na budowê stadionu pi³karskiego w Micha³owie, na remont Domu Ludowego w Sokolu i budowê
ma³ej infrastruktury turystycznej na terenie ca³ej gminy.
Inwestycje te, to równie¿ nowe miejsca pracy i wzrost znaczenia w rejonie.
To budowa Micha³owa i naszej gminy jako centrum gospodarczego, kulturalnego, oœwiatowego, turystycznego i sportowego, a nawet zdrowotnego w rejonie. Mamy
równie¿ projekty na remont parku i ulicy Bia³ostockiej oraz
paru dróg w terenie. Ostatni rok przysz³ej kadencji tj. 2014
jest jednoczeœnie pierwszym rokiem nowego rozdania
œrodków unijnych (2014-2020). Bêd¹ wiêc tworzone projekty kluczowe jak te¿ zapadn¹ inne najwa¿niejsze decyzje
co do finansowania w³aœnie w latach 2014-2020. Warto
wiêc, aby nasza gmina w tych planach by³a ujêta. Potrzeba
wiêc przychylnoœci i zrozumienia u w³adz wy¿szego szczebla.
Ja i wszyscy mieszkañcy wierzymy, ¿e Pan to zrobi.
W ramach tych dzia³añ musimy pomyœleæ o dalszym rozwoju gospodarczym, sportowym i turystycznym. A
wiêc rozbudowa MOSiR, mam nadziejê, ze w budynkach
Zespo³u Szkó³ przy ulicy Gródeckiej czy rozbudowa bazy
turystycznej nad Zalewem Siemianówka. Jak te¿ innych wyj¹tkowych przedsiêwziêciach, które uczyni¹ nasz¹ gminê
atrakcyjn¹ nie tylko w województwie, ale równie¿ w kraju.
Myœlê równie¿ o znacznych nak³adach w nasz¹
gminn¹ oœwiatê. No i jednym z wiêkszych wyzwañ, które
ci¹gle stoi przed nami, to pozyskanie nowych inwestorów i
rozwój firm z terenu naszej gminy. I tu jak sam Pan Redaktor
dobrze wie, prace s¹ mocno zaawansowane, a nie chc¹c
zdradzaæ szczegó³ów jest ogromna szansa, aby w naszej
gminie powsta³y nowe miejsca pracy.
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
Tak, sam na w³asne uszy s³ysza³em, jak..., ¿e zacytujê pana burmistrza: „s¹ takie rzeczy, które nawet filozofom siê nie œni³y”.
Podobnie jak 4 lata temu powiem i dzisiaj: „Zrobimy wszystko, aby gmina Micha³owo sta³a siê centrum
gospodarczym, oœwiatowo-kulturalnym i turystycznym naszego regionu. Aby powsta³y nowe miejsca pracy, aby
nasze dzieci i m³odzie¿ mia³y dobry start, a osoby starsze
z³ot¹ jesieñ ¿ycia. Aby powstawa³y nowe inwestycje, nowoczesne obiekty. Jesteœmy jak 4 lata temu przygotowani,
posiadamy dokumentacje, a rozmowy przeprowadzone z
w³adzami wy¿szych szczebli i wypracowana pozycja naszego samorz¹du daj¹ szansê na ich realizacjê”.
Tê szansê wykorzystaliœcie Wy – mieszkañcy, kiedy to 4 lata temu z waszej woli powierzyliœcie ster w³adzy
„Ma³ej Ojczyzny” w naszej gminie. Nie zawiedliœmy Was 4
i 8 lat temu i dajê swoje s³owo, na które ciê¿ko pracujê, ¿e
nie zawiedziemy Was i teraz. To Wy zadecydujecie czy w
kolejnych 4 latach nasza gmina wykorzysta szansê, która
przed nami stoi.
Rzeczywiœcie, Panie Burmistrzu nie staæ nas, aby
straciæ 4 lata. Tak sobie myœlê, ¿e gdyby nie Pan, to przecie¿ w naszej gminie mo¿e i by³yby robione jakieœ drogi
czy wodoci¹gi, ale pewny jestem, ¿e nie na tak¹ skalê i na
pewno nie by³oby ratusza, zalewu, krytej p³ywalni, karetki, praw miejskich. A do Bia³egostoku jeŸdzilibyœmy nadal
starymi drogami.
¯yczê panu nastêpnej, równie¿ udanej, kadencji,
wielu si³, a wówczas skorzystamy my wszyscy. Czego jeszcze panu ¿yczyæ?
Panie redaktorze, zdrowia i szczêœcia.
Tylko tyle?
Ja bym powiedzia³, ¿e a¿ tyle. Lecz w naszej gminie
tak prê¿nie rozwijaj¹cej siê w nowej kadencji chcê zaproponowaæ naszym mieszkañcom nie tylko swoj¹ osobê jako
burmistrza Marka Nazarko, ale ca³y projekt „Ma³a Ojczyzna”. Bo oprócz mnie burmistrza s¹ radni w liczbie 15-tu. Jest
równie¿ ca³a kadra kierownicza, dyrektorzy, kierownicy,
pracownicy jak równie¿ przychylnie nastawieni ludzie
chc¹cy uczestniczyæ i kreowaæ zmiany na lepsze w gminie.
Wszystkich uwa¿nie s³uchamy, bo przecie¿, abym móg³
skutecznie dzia³aæ, rozwijaæ i walczyæ o sukces naszej gminy, aby w³aœnie zd¹¿yæ wsi¹œæ do poci¹gu, a nie zostaæ na
stacji - musimy sobie wzajemnie ufaæ. Zarówno w Radzie
Miejskiej jak i w Urzêdzie. Wszyscy musimy byæ systematyczni i przewidywalni. Zarz¹dzanie gmin¹ 8 lat temu a
dzisiaj to zupe³nie dwa inne œwiaty. Dzisiaj czasy s¹ dynamiczne, wymagaj¹ odwagi, pewnoœci i ogromnej wiedzy.
Za³ó¿my, ¿e pojawi³a siê szansa realizacji jakiegoœ
ciekawego przedsiêwziêcia i gminie trzeba do³o¿yæ jakieœ
œrodki finansowe. Burmistrz spokojnie mówi – Panie
Marsza³ku, Panie Wojewodo nie jestem w stanie daæ dzisiaj
Wam konkretnej odpowiedzi. Musi siê zebraæ Rada, która
zbierze siê po tygodniu. Tylko, ¿e ju¿ w tym czasie w
kolejce ustawi³oby siê wielu innych i przechwyci³o
pieni¹dze. Przecie¿ tak nie mo¿e byæ. Czas – to pieni¹dz.
Burmistrz i radni musz¹ sobie nawzajem ufaæ, byæ
w dobrym kontakcie i musz¹ byæ przewidywalni nawzajem. W omawianym przypadku burmistrz wstêpnie musi
17
zadeklarowaæ zgodê, „zaklepaæ” to, co jest do wziêcia, a
nastêpnie w miarê szybko uzyskaæ akceptacjê Rady. Takie
s¹ po prostu czasy i tak trzeba dzia³aæ. Patrz¹c z dystansu 8letniego doœwiadczenia zrozumienie istoty samorz¹du,
mogê stwierdziæ, ¿e radni z Ma³ej Ojczyzny to rozumiej¹.
To tacy w³aœnie radni daj¹ gwarancjê rozwoju i dobrego,
sprawnego dzia³ania. Równie¿ wa¿nym ogniwem projektu
„Ma³ej Ojczyzny” dla naszych mieszkañców s¹ kompetentni i oddani dla spraw gminnych dyrektorzy, kierownicy
i pracownicy. Bo tylko wówczas jest swoboda dzia³ania,
gwarancja realizacji inwestycji i przedsiêwziêæ jak te¿ budowania przyjaznej gminy dla mieszkañców. Chcia³bym,
aby ludzie mieszkaj¹cy w gminie Micha³owo wziêli pod
uwagê, ¿e to w³aœnie dla nich proponujemy projekt „Ma³a
Ojczyzna”.
Zachêcam wszystkich mieszkañców do wziêcia
udzia³u w wyborach samorz¹dowych 21 listopada (wybieramy burmistrza i 15 radnych – red.). Zadecydujmy sami o
swoich sprawach i nie ulegajmy plotkom tworzonym na
potrzeby kampanii a œwiadomie i odpowiedzialnie oddajmy swój g³os.
W ostatni weekend by³o otwarcie po remoncie
Domu Kultury w Micha³owie i Hospicjum w Nowej Woli.
Jakie to ma znaczenie dla naszej gminy?
GOK – to centrum kulturalne naszej gminy. Tam
wszyscy mieszkañcy mog¹ rozwijaæ swoje zdolnoœci i zainteresowania. Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o siê wyremontowaæ
budynek, który od 50 lat wygl¹da³ tak samo. Mam nadziejê,
¿e spe³ni on oczekiwania wszystkich i bêdzie s³u¿y³ naszym
mieszkañcom.
A jeœli chodzi o Hospicjum w Nowej Woli, to cieszê siê, ¿e poszkolny budynek nadal bêdzie pe³ni³ rolê spo³eczn¹. Bêd¹ nowe miejsca pracy (10,5 etatu – red.), a poprzez fakt, i¿ zasiêgiem swojego dzia³ania wykracza poza
teren gminy (promieñ ok. 40 km – red.) podnosi rangê i
znaczenie naszej gminy.
To zapewne wpisuje siê w Pana postrzeganie naszej gminy.
Jako ¿ywo, Panie Redaktorze. Wszystkie nasze
dzia³ania id¹ w tym kierunku (zalew, kryta p³ywalnia, koniecznoœæ pomocy w rozwoju szko³y œredniej, hospicjum,
karetka pogotowia), temu s³u¿¹. Musimy zrobiæ wszystko,
aby tego typu instytucje i obiekty umiejscawiane by³y w
naszej gminie. Wówczas bêd¹ zje¿d¿ali do nas ludzie z
okolicznych gmin i bêd¹ powstawaæ nowe miejsca pracy.
Teraz dzia³ania naszego pañstwa id¹ w kierunku przekazania kompetencji jak najni¿ej w dó³, w³aœnie do gminnego
szczebla. Przecie¿ nie wiemy, kiedy zapadn¹ kolejne decyzje np. zawodowej stra¿y po¿arnej, itp. My musimy byæ
na to przygotowani. I jesteœmy.
Marek Nazarko po 8 latach to...
Panie redaktorze, kiedyœ 34-letni ch³opak marzy³
jak i wielu naszych mieszkañców o gminie, w której:
- dzieci nie bêd¹ musia³y czekaæ na dworze, aby ktoœ otworzy³ im salê gimnastyczn¹;
- bêd¹ mia³y dobre warunki do nauki i sportu;
- w której Dom Kultury bêdzie dzia³a³ prê¿nie;
- bêd¹ asfaltowe drogi, ulice: zim¹ odœnie¿one, latem ukwiecone, a w okresie œwi¹t udekorowane;
- woda bie¿¹ca w ka¿dym domu; bêd¹ boiska sportowe,
zalew, amfiteatr.
A kryta p³ywalnia to zdarzenie z gatunku fantazji. Gdzie
Centrum Micha³owa bêdzie szczególnie zagospodarowane
i zadbane. Gdzie bêdzie porz¹dna restauracja i hotel, itd.
Ale zawsze dla mnie najwa¿niejszy by³ cz³owiek. Zawsze
chcia³em, aby ka¿dy móg³ mieæ szansê w ¿yciu (a nie biæ siê
jak ryba o lód). Aby ka¿dy by³ równo traktowany (aby ju¿
nikt nie œmia³ powiedzieæ, ¿e tacy jak ty to u mnie bêd¹
pracowaæ za miskê zupy).
Premier RP Donald Tusk i Burmistrz Marek Nazarko.
Krótko mówi¹c, aby nie by³o elit, bo ludzie, a
szczególnie w sferze publicznej powinni uczciwie i ciê¿ko
pracowaæ dla innych. I w koñcu, aby ka¿dy mieszkaniec
naszej gminy zawsze móg³ przyjœæ do gospodarza gminy i
uzyskaæ pomoc. Tak w³aœnie zawsze stara³em siê postêpowaæ, i tak widzê swoj¹ rolê.
Po drodze pojawi³y siê inne marzenia, plany i oczekiwania naszych mieszkañców (prawa miejskie, ratusz,
oœrodki zdrowia, œwietlice w terenie i wiele innych). Czy to
wszystko zrealizowa³em? O tym wiedz¹ najlepiej sami
mieszkañcy.
A dzisiaj w paŸdzierniku 2010 roku Marek Nazarko to ten sam cz³owiek z podobnymi a zarazem wiekszymi
marzeniami. Tak samo widz¹cy swoj¹ rolê w gminnych
sprawach. Tylko bardziej doœwiadczony, pe³en wiary w
ludzi i pe³en zdrowego optymizmu cz³owiek.
I dzisiaj dla mojej gminy mogê zdecydowanie wiêcej zrobiæ. Przez te ostatnie 8 lat spotka³em wielu wartoœciowych ludzi. Te¿ siê od nich wiele nauczy³em i nadal siê
uczê. Nawi¹za³em wiele kontaktów, zjedna³em wielu przyjació³ dla naszej gminy.
Dlatego Drodzy Wyborcy, stawiam swoj¹ osobê
do Waszej dyspozycji na kolejne 4 lata.
Panie Burmistrzu, bardzo dziêkujê za tak d³ug¹
rozmowê i ¿yczê sukcesu w wyborach na Burmistrza Micha³owa w dniu 21 listopada 2010 roku.
Miko³aj Greœ
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
HOSPICJUM W NOWEJ WOLI
Nabo¿eñstwo w Cerkwii.
Ks. prob. Aleksander Dobosz z Ja³ówki i ks. Antoni
Wiszowaty (z prawej).
Prezent od Wandy i Lecha Barszczewskich.
Przyjaciele Hospicjum.
Na sali podczas prezentacji.
Sadzenie ¿onkili.
Ks. prob. z Nowej Woli Jaros³aw Szczerbacz z
matuszk¹ Miros³aw¹.
Kapela z Ja³ówki.
Dzieñ Nauczyciela
Nagrody Burmistrza otrzymali Jolanta Dzieniszewska, Renata Ostapczuk, Iwona Anchim i Jan £uksza.
Nagrodê otrzymuje Agnieszka Czerniawska.
Nagrodê otrzymuje Czes³aw Barszczewski.
Nagrody otrzymuj¹ Dorota Ostaszewska i El¿bieta
Zubrycka.
Nagrodê otrzymuje Urszula Kaczmarek.
Iwona Anchim i Jan £uksza.
20
Dlaczego warto pos³aæ dziecko do przedszkola?
Rozmowa z dyrektorem Gminnego Przedszkola w Micha³owie – Jolant¹ Dzieniszewsk¹
„GM” - Dlaczego warto pos³aæ dziecko do przedszkola?
Jolanta Dzieniszewska - Moim zdaniem jest to najlepsza inwestycja, inwestycja w przysz³oœæ dziecka. Badania potwierdzaj¹, ¿e pobyt dziecka w przedszkolu bardzo
korzystnie wp³ywa na jego rozwój, sprzyja intensywnemu
przyswajaniu wiedzy, umiejêtnoœci i postaw. To w³aœnie w
przedszkolu dzieci ucz¹ siê podstawowych regu³ wspó³¿ycia z rówieœnikami, partnerstwa, tolerancji i samodzielnoœci. Tu rozpoczynaj¹ siê przyjaŸnie trwaj¹ce przez wiele lat.
W tym wa¿nym okresie bardzo intensywnie kszta³tuje siê
osobowoœæ dziecka, ujawniaj¹ siê talenty, dlatego niezwykle wa¿ne jest aby m³odemu cz³owiekowi pokazaæ w czym
móg³by byæ dobry, daæ szansê i daæ mu mo¿liwoœæ dalszego
rozwoju i odczuwania z tego satysfakcji. Jako dyrektor
przedszkola mogê z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e dzieci,
które korzysta³y z edukacji przedszkolnej du¿o lepiej radz¹
sobie z adaptacj¹ w szkole, s¹ bardziej pewne siebie, dobrze s¹ przygotowane do podjêcia nauki w szkole. Wiedza,
postawy i umiejêtnoœci, które ma³e dziecko wynosi z przedszkola, procentuj¹ w szkole lepszymi wynikami w nauce, a
w doros³ym ¿yciu lepszym funkcjonowaniem spo³ecznym i
zawodowym.
Czy istnieje takie pojêcie jak „obowi¹zek przedszkolny”?
Od 1 wrzeœnia 2009 r. wszystkie dzieci 5-letnie
maj¹ prawo do wychowania przedszkolnego, co oznacza,
¿e samorz¹d gminny ma obowi¹zek zapewniæ edukacjê
przedszkoln¹ wszystkim chêtnym piêciolatkom. Od 1
wrzeœnia 2011 r. prawo dzieci w wieku 5 lat zostanie
przekszta³cone w obowi¹zek rocznego przygotowania
przedszkolnego.
Jaka jest organizacja pracy w nowym roku szkolnym?
Na nowy rok szkolny 2010/2011 przyjêto do
przedszkola 102 dzieci. S¹ to dzieci 3,4,5-letnie. Bêd¹
funkcjonowaæ oddzia³y: 3-latków, 4-latków i dwa oddzia³y
dzieci 5-letnich. Przedszkole jest czynne w godzinach od
7:00 do 16:00. Op³aty za przedszkole wynosz¹ 70,00 z³
plus koszty ¿ywienia (4,00z³ ka¿dy dzieñ) – s¹ one ustalane
przez Radê Miejsk¹ w Micha³owie i od wielu lat s¹ niezmienne. Przedszkole jest placówk¹ publiczn¹ i realizuje
podstawê programow¹ MEN wychowania przedszkolnego,
realizuje dodatkowo programy profilaktyczne ogólnopolskie takie jak: „Czyste powietrze wokó³ nas”, „Ma³y program profilaktyki próchnicy”, „Bezpieczny przedszkolak”.
Ponadto przedszkole organizuje zajêcia dodatkowe: nauczanie religii obu wyznañ, zajêcia logopedyczne, zajêcia z
jêzyka angielskiego, rytmika wszystkie prowadzone przez
specjalistów oraz ko³a zainteresowañ w poszczególnych
oddzia³ach prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup.
Coraz czêœciej mówi siê o wyrównywaniu szans
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich, jak to wygl¹da
u nas w gminie?
Zapewnienie lepszego dostêpu najm³odszych
dzieci do edukacji, to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Przedszkole otacza edukacj¹
przedszkoln¹ wszystkie chêtne dzieci z obszaru ca³ej gminy Micha³owo w wieku od 3 do 5 lat. Corocznie wszystkie
dzieci s¹ przyjmowane do przedszkola. Od roku 2009
zainteresowanie edukacj¹ przedszkoln¹ by³o tak du¿e, ¿e
utworzono dodatkowo w Szkole Podstawowej w Micha³owie dwa oddzia³y dzieci 6 letnich. Wszystkie dzieci z terenu s¹ dowo¿one autokarami szkolnymi do przedszkola i
szko³y. Dzieci z rodzin o niskich dochodach otrzymuj¹ od
MOPS w Micha³owie wsparcie w postaci pokrycia kosztów
obiadu. Zajêcia dodatkowe organizowane w przedszkolu
s¹ op³acane dodatkowo przez samorz¹d, rodzice nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. W celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci utworzono w przedszkolu gabinet logopedyczny, w którym s¹ prowadzone dodatkowe zajêcia profilaktyczne i lecznicze z dzieæmi maj¹cymi wady wymowy.
Przedszkole prowadzi swoim wychowankom zajêcia w zakresie wczesnego wspomagania. Dziêki pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dzia³aj¹cej przy Radzie Miejskiej w Micha³owie
wyposa¿ono gabinet logopedyczny i wczesnego wspomagania w programy komputerowe, które s¹ du¿¹ pomoc¹
podczas prowadzenia specjalistycznych zajêæ z dzieæmi.
Rada Pedagogiczna przedszkola od kilku lat realizuje program w³asny „Rozwijanie Twórczych Zainteresowañ Dzieci” w ramach, którego s¹ prowadzone ko³a zainteresowañ
plastyczne, teatralne, muzyczne, recytatorskie. Dziêki temu, dzieci maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania w³asnej twórczoœci i
zainteresowañ, osi¹gania sukcesów na miarê w³asnych
mo¿liwoœci, bior¹ udzia³ w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Twórczoœæ dzieciêca jest prezentowana w Galerii Przedszkolaka w przedszkolu, w GOK oraz podczas
imprez kulturalnych w Micha³owie i Pieñkach.
Jakie potrzeby ma przedszkole?
Teren i budynek przedszkola jest estetycznie urz¹dzony. Na przestrzeni kilku lat wykonano termomodernizacjê budynku (wymieniono okna, poprawiono obieg energii cieplnej), wykonano remont kapitalny kuchni, zaplecza
kuchennego, szatni, wyposa¿ono kuchniê w nowe meble i
urz¹dzenia gastronomiczne, systematycznie wymieniono
na nowy sprzêt sportowo- rekreacyjny w ogrodzie przedszkolnym, utworzono gabinet logopedyczny, gabinet
wczesnego wspomagania oraz k¹ciki komputerowe w
ka¿dym oddziale. Jednak budynek ten zosta³ oddany do
u¿ytku w 1986r. i ju¿ wymaga gruntownego remontu.
Praca dyrektora to równie¿ wspó³praca z samorz¹dem gminnym …
Bez wspó³pracy z samorz¹dem przedszkole by nie
mia³o szans funkcjonowania. To samorz¹d przekazuje dotacjê na dzia³alnoœæ, tworz¹c tym warunki do efektywnej i
21
bezpiecznej nauki. Wg ustawy o systemie oœwiaty samorz¹d jest odpowiedzialny finansowo za remonty i zadania
inwestycyjne, wyposa¿enie w sprzêt i pomoce dydaktyczne
na miarê XXI w. i z tych zadañ w pe³ni siê wywi¹zuje.
Burmistrz i Rada Miejska okazuj¹ sta³e zainteresowanie
problemami oœwiaty, zawsze mogê liczyæ na ich wsparcie.
Dziêki temu przedszkole ma tak¿e finansowane przez samorz¹d zajêcia dodatkowe dla dzieci, dobre wyposa¿enie
w sprzêt, pomoce dydaktyczne i profesjonalnie wykszta³con¹ kadrê. Wszystkie te dzia³ania wp³ywaj¹ na wysoki
poziom edukacji przedszkolnej.
Powstaj¹ce w naszej gminie inwestycje, szczególnie kryta p³ywalnia stworzy mo¿liwoœæ prowadzenia dodatkowych zajêæ dla dzieci z przedszkola, przez co bêdziemy
zdrowsi i bardziej wysportowani.
Jak Pani postrzega pracê samorz¹du?
Na przestrzeni ostatnich lat samorz¹d da³ z siebie
wszystko, co mo¿liwe. Ka¿dy, kto tylko chce zauwa¿y postêp w naszej miejscowoœci i gminie. Powstaj¹ nowe inwestycje, modernizowane s¹ budynki u¿ytecznoœci publicznej,
budowane i remontowane drogi, ulice… Ten kontrast miêdzy tym, co by³o a jest, pomaga doceniæ pracê samorz¹du.
Burmistrz i Rada Miejska daleko patrzy w przysz³oœæ naszego miasta i gminy. Mimo wielu przeciwnoœci i trudnoœci
udaje siê osi¹gn¹æ wszystko, co jest mo¿liwe i zaplanowane. Obecne i przysz³e pokolenia bêd¹ korzystaæ z osi¹gniêtych dobrodziejstw. Ten imponuj¹cy dorobek jest baz¹
do dalszych sukcesów samorz¹du.
Micha³owo sta³o siê miastem zadbanym, przyjaznym i ciekawym pod wzglêdem turystycznym i atrakcyjnym
Szanowny Panie Burmistrzu!
Panie i Panowie Radni Micha³owa.
Z ogromnym wzruszeniem przeczyta³em zaproszenie na uroczyste otwarcia Ratusza Miejskiego w
Micha³owie.
To mi³o, ¿e w³adze mojej rodzinnej gminy pamiêtaj¹ o mnie.Niestety z ró¿nych wzglêdów nie jestem
w stanie przyjechaæ.
Sk³adam natomiast na rêce Burmistrza Marka
Nazarko szczere gratulacje za tak sprawne zarz¹dzanie
gmin¹.
¯yczê aby praca micha³owskiego samorz¹du
by³a bardzo owocna i przynosi³a konkretne rezultaty
mieszkañcom.
¯yczê dalszych udanych inwestycji, œmia³ych
dzia³añ dla dobra micha³owskiego spo³eczeñstwa.
Panu burmistrzowi ¿yczê zdrowia, wszelkich
pomyœlnoœci i zwyciêskiego startu w jesiennych wyborach .
Ja i moja Rodzina kibicujemy z Warszawy aby
Micha³owo ros³o w si³ê a ludziom ¿y³o siê jeszcze lepiej.
Zdzis³aw Zambrzycki
miejscem do zamieszkania.
Je¿eli burmistrz jest tak skuteczny, i tak dobrze
dba o nasz¹ gminê oraz mieszkañców, to jak Pani uwa¿a
czy bêd¹ konkurenci w najbli¿szych wyborach?
Z ludzkiego punktu podejœcia nie powinni. Bo kto
mo¿e dla gminy wiêcej zrobiæ? Kto ma takie kontakty z
w³adzami? Kto mo¿e pozyskaæ tyle pieniêdzy?
Demokracja rz¹dzi siê jednak swoimi prawami,
które nale¿y uszanowaæ. I w zwi¹zku z tym byæ mo¿e jacyœ
konkurenci siê pojawi¹. Albowiem jest to ³akomy k¹sek,
tym bardziej, ¿e sprawy pilne, a nawet trudne spo³ecznie
nasz burmistrz ju¿ rozwi¹za³. Teraz ka¿dy by chcia³ przyjœæ
na tzw. gotowe, gdzie mo¿na parê lat nic nie robi¹c
korzystaæ z efektów pracy pana Marka.
Co chcia³aby Pani za poœrednictwem gazety przekazaæ?
Ca³ej spo³ecznoœci szkolnej z okazji nadchodz¹cego nowego roku szkolnego ¿yczê dobrego zdrowia, spe³nienia oczekiwañ i zwi¹zanych z tym satysfakcji. Pragnê
podziêkowaæ za zrozumienie, wsparcie i pomoc Burmistrzowi i Radzie Miejskiej. Wszystkim osobom i instytucjom,
które dzia³aj¹ na rzecz przedszkola serdecznie dziêkujê.
Szczególne podziêkowania kierujê ZGKiM w Micha³owie,
który s³u¿y przedszkolu pomoc¹ podczas ró¿nych prac i
awarii.
Mieszkañcom gminy ¿yczê udanych i trafnie podjêtych decyzji w zwi¹zku z nadchodz¹cymi wyborami samorz¹dowymi.
(mik)
Szanowny Pan
Marek Nazarko
Burmistrz Micha³owa
By³bym niewdziêcznikiem, gdybym nie podziêkowa³ serdecznie Panu za zaproszenie mojej
skromnej osoby na, jak rozumiem, otwarcie Ratusza
miejskiego w powi¹zaniu z rocznic¹ Samorz¹du Terytorialnego.. Chocia¿ ju¿ nie jako sekretarz doczeka³em
jednak, ¿e Micha³owo otrzyma³o prawa miejskie – du¿a
w tym zas³uga Pana i Samorz¹du. ¯yczê Panu i ca³emu
personelowi Urzêdu d³ugich lat korzystania z tak piêknego obiektu, d³ugich lat w zdrowiu i co najmniej na
tym stanowisku.
Jestem do g³êbi wzruszony, wzruszony a zarazem jest mi bardzo przykro, ¿e nie mogê osobiœcie
wzi¹æ udzia³u w uroczystoœci – stan zdrowia nie pozwala mi na to. Proszê mi wierzyæ, ¿e nawet gdybym wzi¹³
udzia³, ze wzruszenia nie potrafi³bym zabraæ g³osu, a
wypada³oby.
Pozdrawiam wszystkich obecnych na uroczystoœci, wœród których z pewnoœci¹ nie zabraknie i moich
by³ych prze³o¿onych, i znajomych. Serdecznie przepraszam, ¿e nie mogê wzi¹æ udzia³u osobiœcie.
Z wyrazami szacunku
Pawe³ Ko³osowski
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
22
Hospicjum w Nowej Woli
Prezes i viceprezes fundacji.
Podlaskie Hospicjum Onkologiczne to nowa fundacja, która rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 9 paŸdziernika
br. w Nowej Woli. Zajmowaæ siê bêdzie prowadzeniem domowego hospicjum i warsztatów terapii zajêciowej dla
osób niepe³nosprawnych.
Siedziba mieœci siê w budynku by³ej szko³y, któr¹
za symboliczn¹ z³otówkê kupi³a od gminy parafia prawos³awna w Nowej Woli. W³aœnie w sobotê odby³a siê uroczystoœæ inauguracji hospicjum. Najpierw by³a msza w miejscowej cerkwi z udzia³em zaproszonych goœci. PóŸniej by³a
prezentacja planu dzia³alnoœci hospicjum i zwiedzanie pomieszczeñ.
- Fundacja zajmuje siê pomoc¹ ludziom chorym przede
wszystkim na raka, ale te¿ osobom niepe³nosprawnym i ich
rodzinom. To jest wa¿ne, ¿e oprócz chorego cierpi równie¿
rodzina, która nie wie, jak sobie poradziæ. Fundacja ma na
celu zapewniæ wsparcie bliskim, tak¿e po œmierci chorego –
zapewniona bêdzie pomoc psychologów i naszych fachowców – powiedzia³ wiceprezes Fundacji, ks. prob. Jaros³aw
Szczerbacz.
Prezes Fundacji Pawe³ Grabowski bardzo dziêkowa³ przyby³ym goœciom i sponsorom.
- Najwiêcej zawdziêczamy ks. proboszczowi Jaros³awowi,
który poœwiêci³ wiele dni, aby to dzie³o powsta³o. Dziêkujê
równie¿ burmistrzowi, który du¿o pomóg³. Bêdzie to hospicjum (uruchomienie 1 grudnia 2010 r.) na 30 miejsc. Teren dzia³ania do 40 km. Bêdzie 6 pracowni w ka¿dej 5 osób,
bêd¹ specjaliœci i pokój rehabilitacji.
Sk¹d pieni¹dze? – PFRON zapewni 90%, 5% starosta i 5% burmistrz. Liczymy na sponsorów – informowa³
Prezes. Ju¿ s¹ wp³aty (pañstwo Gra¿yna i Anatol Timoszuk
wp³acili na konto Fundacji 10 tys. z³ – red.)
Dlaczego Podlasie?
- bo istnieje wielka potrzeba opieki paliatywnej
- goœcinnoœæ, otwartoœæ, tolerancja mieszkañców,
- Micha³owo – przyjazna gmina,
- g³êboka duchowoœæ i zaanga¿owanie,
- mieszkañcy Podlasia na to zas³uguj¹,
- wspania³e podejœcie i zaanga¿owanie ks. prob. J. Szczer-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
bacza,
Sk¹d œrodki?
- kwesty w parafiach,
- jarmarki,
- sponsorzy,
- wolontariusze,
- indywidualni darczyñcy.
- Jak coœ po¿ytecznego dzieje siê w naszej gminie, to ja
jestem ca³ym sercem za - zapewni³ burmistrz Marek Nazarko. Hospicjum to wiara i nadzieja. Ka¿dy z nas chce ¿yæ
godnie, szczególnie jak jest chory. Cieszê siê, ¿e starsi
ludzie otrzymaj¹ profesjonaln¹ opiekê. I ¿e bêd¹ nowe
miejsca pracy (szansê pracy otrzyma 10 osób – red.).
Nie zd¹¿yli przyjechaæ, a ju¿ chc¹ dalej rozbudowywaæ. To dobrze. Znaczy to, ze Fundacja dobrze zosta³a przyjêta w Nowej Woli (Prezes Fundacji mówi³ o planach budowy – red.).
Marku, ty szczêœciarzu! – powiedzia³ wójt Narwi
Jakub Sadowski. – Masz tyle sukcesów w swojej gminie, ¿e
a¿ zazdroœæ bierze (s³owa skierowane do burmistrza Marka
Nazarko – red.).
Cz³owiek jak zdrowy to nie myœli o chorobie. Dopiero jak dosiêgnie bieda to rozumie. Ostatnio mia³em problemy z chor¹ mam¹. I dog³êbnie pozna³em mechanizm
dzia³ania szpitali. To dobrze, ¿e coœ takiego powstaje w
Nowej Woli. Chcia³bym, aby opiek¹ zostali objêci mieszkañcy mojej gminy.
Nastêpnie uczestnicy spotkania przed siedzib¹
Fundacji zasadzili cebulki ¿onkili. Kwiaty tworz¹ tzw. „Pola
nadziei”, które zakwitn¹ na wiosnê. W uroczystoœciach
oprócz burmistrza uczestniczyli: przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Miko³aj Worona, radni Eugeniusz Siemieniuk i
Jaros³aw Symko oraz dyrektorzy szkó³ i kierownicy jednostek. Wszyscy byli pod ogromnym wra¿eniem tej tak piêknej
inicjatywy. ¯yczyli powodzenia i wytrwa³oœci. Docenili ogromny wk³ad i serce ks. prob. Jaros³awa Szczerbacza.
Na koniec by³ poczêstunek. Katering przygotowa³a
micha³owska Gospoda.
- Tak smacznych potraw w ¿yciu nie jad³em – zwierza³ siê
Richard z Liverpoolu. Przyjecha³em tu na zaproszenie Moniki Cydzik z Warszawy (cz³onek Zarz¹du Fundacji – red.).
- Wspania³a kuchnia – podkreœla³ Pawe³ Grabowski, Prezes
Fundacji. – Spotka³em tu, w waszej gminie, tak wspania³ych
ludzi, ¿e chcê tu zostaæ i pracowaæ. Planujemy rozbudowê
budynku na 14 kolejnych ³ó¿ek. Mamy tyle zapa³u i chêci
dzia³ania. Warto ¿yæ, warto pomagaæ chorym ludziom.
Patrz¹c po entuzjazmie i podejœciu ludzi, wiem, ¿e ta
piêkna inicjatywa uda siê. G³êboko w to wierzê.
Konto bankowe Hospicjum:
52 8060 0004 0551 0139 2000 0010
INFORMACJA
W dniu 23.10.2010 r. (sobota) o godz. 13:30
- w radiu Bia³ystok wywiad z Burmistrzem,
powtórka tego samego dnia o godz. 22:30.
23
ABY JESIEÑ ¯YCIA BY£A Z£OTA
– to has³o wyborcze W³odzimierza Owsiejczyka – przewodnicz¹cego
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Micha³owie
W³odzimierz Owsiejczyk z ¿on¹ Halin¹.
„Gazeta Micha³owa” – Panie przewodnicz¹cy,
mamy paŸdziernik, coraz d³u¿sze wieczory. Proszê powiedzieæ, co robi¹ starsi ludzie w tych ponurych pogodowo
dniach?
W³odzimierz Owsiejczyk – Rzeczywiœcie jesteœmy
w tej porze roku, która mo¿e powodowaæ pesymistyczne
nastroje. My, seniorzy, ludzie trzeciego wieku, jesteœmy w
tej fazie ¿ycia, bogaci w „doœwiadczenia” ¿yciowe – ubodzy w zdrowie. W tych szarych pogodowo dniach seniorzy
aktywnie uczestnicz¹ w zajêciach Klubu „Z³otej Jesieni”.
Panie maluj¹ obrazy (olejne), bior¹ udzia³ w przegl¹dach
twórców nieprofesjonalnych organizowanych przez Wojewódzki Oœrodek Animacji Kultury w Bia³ymstoku i s¹ nagradzane i wyró¿niane. Wachlarz wykonywanych prac jest
bardzo bogaty obejmuje: kwiaty, stroiki okolicznoœciowe
(pisanki, choinki itd.). W sali lustrzanej wyremontowanego
GOK-u rozpoczê³a siê gimnastyka po³¹czona z tañcem
(zajêcia ruchowe). S³owa podziêkowania dla Pani Ma³gorzaty Tarasewicz.
Kabaret „Niezapominajka” aktualnie pracuje nad
nowym programem. Wspomnê tylko, ¿e otrzyma³ on wyró¿nienie i dyplom uznania na przegl¹dzie zespo³ów artystycznych „Seniorada 2010” w Czarnej Bia³ostockiej.
Czynione s¹ starania o utworzenie grupy wokalnej.
Ponadto organizujê ¿ycie towarzyskie, gdy¿ w czasie zabaw ludzie zapominaj¹ o samotnoœci, bólu, troskach dnia
codziennego, maj¹ okazjê do wspólnych rozmów, spotkañ.
Nadmieniam, ¿e zorganizowaliœmy przy pomocy sponsorów bal „witamy wiosnê”, piknik integracyjny w Podozieranach, zabawê po³¹czon¹ z wystêpami artystycznymi w klubie rolnika w Pieñkach – „po¿egnanie lata”. Planujemy zorganizowanie „Balu Seniora”, ponadto organizowaliœmy i
bêdziemy nadal to czyniæ: wieczór andrzejkowy, spotkanie
op³atkowe, zabawê sylwestrow¹.
Organizujê wycieczki turystyczno-krajoznawcze
do œw. Wody, Supraœla, Kruszynian, do Osowca i na bagna
biebrzañskie. Dalsze wycieczki organizowane we wspó³-
pracy z zarz¹dem okrêgowym do Kowna – Ryga, Na³êczowa, Kazimierza, Kruszwicy, Gniezna. Emeryci chêtni do
wspó³pracy nie powinni siê nudziæ.
Coraz wiêcej mamy w Micha³owie emerytów i rencistów. Pana zwi¹zek roœnie w si³ê. Ilu jest cz³onków ZEiR?
Jakie maj¹ przywileje? Co nale¿y zrobiæ, aby zostaæ cz³onkiem? Czy maj¹ obowi¹zki, etc.?
Niestety.... ¿yjemy w czasach, gdy brak jest miejsc
pracy dla ludzi m³odych, wykszta³conych. Ale emerytów,
rencistów i inwalidów przybywa. Jesteœmy w tej chwili w
gminie „najwiêkszym zak³adem pracy”, w którym dzia³a
520 osobowy zwi¹zek. Aby zostaæ cz³onkiem naszego
zwi¹zku nale¿y otrzymywaæ œwiadczenia z ZUS-u oraz
wyraziæ chêæ do wst¹pienia. Sk³adaka miesiêczna wynosi 2
z³. Cz³onkowie korzystaj¹ z 37% zni¿ki na dwukrotne
przejazdy PKP, np. do sanatorium. Z przywilejów, to mo¿liwoœæ korzystania z wszelkich form dzia³alnoœci oferowanych przez nasz¹ organizacjê i porad prawnych udzielanych za naszym poœrednictwem przez rzeczniczkê ZUS-u,
radcê prawnego z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, z którymi wspó³pracujemy. Cz³onkowie zwi¹zku
znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji ¿yciowej otrzymuj¹ pomoc ¿ywnoœciow¹ w ramach realizacji programu „PEAD2010”. Nadmieniam, ¿e pomoc tak¹ otrzyma³o 383 osoby.
Obowi¹zkiem cz³onka jest wspieranie naszej dzia³alnoœci,
pomoc wzajemna w ramach swoich mo¿liwoœci i stanu
zdrowia.
Na spotkaniu z burmistrzem w nowym Ratuszu
emeryci sugerowali, aby kandydowa³ pan na radnego. Jeœli
tak, to co chcia³by pan zrobiæ w Radzie Miejskiej? Pana
program wyborczy to...
Has³o wyborcze: „Aby jesieñ ¿ycia by³a z³ota”.
Widzi pan redaktor – aktywnoœæ, m¹droœæ ¿yciowa
i doœwiadczenie na ka¿dym kroku s³u¿¹ m³odym pokoleniom. Moja mamusia zmar³a, gdy mia³em 13 lat, powiedzia³a mi „Pamiêtaj, pokorne cielê dwie matki ssie. Pamiêtaj, abyœ dobrze ludziom robi³ i im s³u¿y³”. Jej ¿yczeniem by³o, bym zosta³ nauczycielem. Jedno z jej ¿yczeñ siê spe³ni³o.
Pozosta³e – jeszcze przede mn¹.
Miko³aju, starsi ludzie poruszaj¹ siê wolniej, ale
wiedz¹, dok¹d zd¹¿aj¹. Wolniej podejmuj¹ decyzje, ale s¹
one m¹drzejsze. Wolniej myœl¹, ale ich myœli s¹ bardziej
przenikliwe. Mo¿e gorzej widz¹, ale ich wzrok siêga g³êbiej. Mo¿e gorzej s³ysz¹, ale wiedz¹ czego wogóle s³uchaæ.
Mo¿e gorzej radz¹ sobie z nowoczesn¹ technologi¹, ale
wiêcej wiedz¹ o ¿yciu.
Rzeczywiœcie, grupa emerytów prosi³a mnie, abym
kandydowa³ na radnego. Po zastanowieniu siê doszed³em
do wniosku, ¿e to ¿adna przyjemnoœæ (w moim wieku), ale
obowi¹zek. Bo wiele jest problemów dotycz¹cych nie tylko
ludzi III wieku i... mówiê TAK!
Mój program wyborczy:
- potêg¹ wiêksz¹ od ka¿dej w³adzy jest wola ludu;
- bêdê d¹¿y³ w swoich dzia³aniach, aby mieszkañcy nie tyl-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
24
ko mogli powiedzieæ, ale i odczuæ w swoich sercach, ¿e
Micha³owo jest ich „Ma³¹ Ojczyzn¹”;
- troska i rozwi¹zywanie na szczeblu rady miasta problemów rencistów i inwalidów;
- aktywizacja ludzi niepe³nosprawnych, bezrobotnych i niezaradnych ¿yciowo, walka z patologi¹ spo³eczn¹;
- realizacja poprawy stanu dróg (z uwzglêdnieniem ul. Fabrycznej);
- ochrona œrodowiska (modernizacja oczyszczalni œcieków
oraz kanalizacji);
- aktywizacja ludnoœci wiejskiej przez zak³adanie „wsi
tematycznych”;
- aktywne uczestnictwo w realizacji obiektów sportoworekreacyjnych;
- poprawa warunków ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa
mieszkañców;
- uzyskanie przez Micha³owo statusu miejscowoœci
uzdrowiskowej w zwi¹zku z tym bêdê d¹¿y³ do dobrej
poprawy estetyki i dzia³alnoœci kulturalnej;
- realizacja programu energetyki wiatrowej i energii ze
Ÿróde³ odnawialnych;
- d¹¿yæ do realizacji programu o ma³ym ruchu granicznym i
zacieœniaæ wspó³pracê z Wo³kowyskiem;
- rozwój oœwiaty na terenie gminy;
- promocja i podnoszenie presti¿u Micha³owa;
- resztê programu i zadañ do realizacji poka¿e ¿ycie.
Jak uk³ada siê wspó³praca zwi¹zku z burmistrzem
i GOPS-em w Micha³owie?
W miesi¹cu kwietniu ub. roku zwi¹zek nasz wizytowa³a przewodnicz¹ca Zarz¹du G³ównego ZERiI w Warszawie Pani El¿bieta Arciszewska, która by³a zachwycona
atmosfer¹ i wspó³prac¹ na linii burmistrz – przewodnicz¹cy. Stwierdzi³a, ¿e Marek Nazarko w swojej bogatej dzia³alnoœci „Ojca Miasta” poœwiêca wiele troski, uwagi ludziom
III wieku. Oddzia³ nasz okreœli³a jako jeden z trzech najlepszych... w Polsce. Nasz pan burmistrz zosta³ zaproszony
na X Krajowy Zjazd w Warszawie, z czego jesteœmy bardzo
dumni, na którym Burmistrz zaprezentowa³ program lekowy i inne dzia³ania dla osób starszych. Zosta³ przyjêty
owacyjnie.
Marek Nazarko to bardzo ambitny, wykszta³cony i
m¹dry gospodarz naszej gminy. Pamiêtam, jako uczeñ, by³
bardzo aktywny, dzia³a³ spo³ecznie, œwietny uczeñ i sportowiec. Piêknie post¹pi³ z budow¹ Zalewu. Móg³ wybudowaæ
na swojej ziemi i wzi¹æ du¿e pieni¹dze. Nie uczyni³ tego,
chocia¿ mia³ do tego prawo. Post¹pi³ godnie. Marek Nazarko doskonale zna i rozumie starszych ludzi. Do koñca z
¿on¹ Iwon¹ opiekowa³ siê swoimi dziadkami (Nadzieja i
Aleksander Ostrowieccy). Mieszka³ z nimi, wozi³ do lekarza
itp. Taki cz³owiek rozumie dobrze nas, emerytów. Jego
dzia³ania s¹ wymierne i trafiaj¹ w nasze potrzeby: nowy
gabinet rehabilitacyjny i to na parterze, ciep³y i wyremontowany oœrodek zdrowia, dop³aca 50% do leków, mamy
bogatsze paczki i wspiera nas na ka¿dym kroku. Wiele mu
zawdziêczamy, dziêki jemu osobom starszym w naszej
gminie ¿yje siê lepiej. A codziennoœæ jest bardziej radosna,
dlatego zdecydowa³em siê jego i innych radnych poprzeæ i
wystartowaæ z z ramienia Ma³ej Ojczyzny w najbli¿szych
wyborach na radnego. Apelujê do g³osowania na Marka Na-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
zarko. On zaryzykowa³ a nie czeka³ na ciep³¹ emeryturkê.
Chocia¿ w ten sposób mu siê odwdziêczymy. Damy tym
dobry przyk³ad dla naszych dzieci, ¿e w naszej gminie
warto rzetelnie pracowaæ.
Bardzo pozytywnie wspó³pracuje siê z MGOPS-em
w Micha³owie. Wyra¿a siê to w pomocy technicznej przy
realizacji programu pomocy ¿ywnoœciowej „PEAD 2010”,
oraz organizacji „Dnia Seniora”.
Co powie pan o Micha³owie i o naszej gminie?
Zmiany w Micha³owie i w naszej gminie widaæ
go³ym okiem. Myœlê, ¿e obrazowo opisa³ je mój dobry
kolega A. Kruæko w artykule „Dumny jestem, ¿e mieszkam
w Micha³owie” („GM” nr 9, wrzesieñ 2010). W Micha³owie
mieszkam ponad 50 lat. Pe³ni³em ró¿ne funkcje spo³eczne.
Posiadam wy¿sze wykszta³cenie techniczne, ukoñczy³em
wiele form doskonalenia, w tym kurs liderów ekonomiki
spo³ecznej. Cieszê siê z dotychczasowych osi¹gniêæ w
Micha³owie, ale zawsze jest jeszcze coœ do zrobienia.
By³ pan wieloletnim pedagogiem w Zespole Szkó³.
By³o du¿o uczniów, teraz stoj¹ puste obiekty. Pana pomys³
na rozwi¹zanie tego problemu.
W Zespole Szkó³ przepracowa³em ponad 44 lata.
Pe³ni³em ró¿ne funkcje: starszego technologa, nauczyciela
zawodu, nauczyciela techniki w LO, kierownika warsztatów, nauczyciela przedmiotów zawodowych. By³em wychowawc¹ kilku pokoleñ. Szko³a têtni³a ¿yciem, przechodzi³a ró¿ne etapy rozwoju, o czym pisa³em w „GM” nr 8 z
sierpnia br. w artykule „Historia Zespo³u Szkó³ w Micha³owie”. Z powodu ni¿u demograficznego obiekty szko³y i
internatu stoj¹ puste.
Jestem oburzony postaw¹ w³adz powiatu, którzy za
obiekty nie przez nich budowane, ¿¹daj¹ 1,5 mln z³ od
naszej gminy, a co gorsze bez woli ich zagospodarowania
na potrzeby tutejszej szko³y i spo³ecznoœci lokalnej. To ja,
ze œp. dyr. Bronis³awem Wysockim za³atwia³em bloczki cementowe na budowê internatu. Korzystaj¹c z tzw. „znajomoœci i uk³adów” z panem Cywiñczykiem, który kierowa³
betoniarni¹ w Wali³ach. To my, nauczyciele razem z m³odzie¿¹, szkolnym transportem woziliœmy je, wykonywaliœmy wykopy, pomagaliœmy w pracach budowlanych i wykoñczeniowych, anga¿uj¹c w to si³y i czas w³asny. W³adze
powiatu nie pozwoli³y nawet na czasowe przeniesienie (na
czas remontu) do internatu biblioteki publicznej. Pytam –
po co nam taki powiat?
Serce boli, gdy budynki niezagospodarowane marniej¹. Zagospodarowanie tych budynków nast¹pi z chwil¹,
gdy stan¹ siê one w³asnoœci¹ gminy (budynki stoj¹ w naszym miasteczku) i powiat ich nie przeniesie. Szkoda, ¿e
idzie tu gra na zw³okê.
Co mo¿na z tym zrobiæ? Pomys³ów jest wiele:
- wykorzystaæ istniej¹c¹ i rozbudowan¹ bazê na centrum
sportowo-rekreacyjne (kryta p³ywalnia, boiska sportowe,
skate park, zbiornik retencyjny na rzece Supraœl, zalew
Siemianówka, bogate pok³ady borowiny oraz atrakcyjne
po³o¿enie miêdzy puszczami Knyszyñsk¹ i Bia³owiesk¹) i
d¹¿yæ do utworzenia miejscowoœci uzdrowiskowej;
- w budynku internatu utworzyæ zak³ad przyrodo-leczniczy,
salê gimnastyczn¹ wykorzystaæ do æwiczeñ rekreacyjnych
pacjentów (podobnie jak w Augustowie, u nas nie ma na
25
przejœciach tyle TIR-ów);
- w budynkach szko³y tworzyæ zak³ady aktywnoœci zawodowej (ZAZ-y), w których zatrudnione by³yby osoby niepe³nosprawne (œrodki do pozyskania z PFRON-u);
- powo³aæ mo¿na te¿ Centrum Integracji Spo³ecznej tworzone przez burmistrza w formie gospodarstwa lub organizacje
pozarz¹dowe – dofinansowanie z funduszy PFRON-nu.
Beneficjentami by³yby osoby zagro¿one wykluczeniem
spo³ecznym;
- mo¿na powo³aæ stowarzyszenia, fundacje lub spó³dzielnie
socjalne, w których mo¿na wykorzystaæ fundusze z Unii
Europejskiej;
- mo¿na utworzyæ œwietlice dziennego pobytu dla osób
samotnych, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym czy
dom opieki spo³ecznej;
- wykorzystaæ internat na organizacjê zimowisk, kolonii
oraz innych form zorganizowanego wypoczynku dla m³odzie¿y we wspó³pracy z takimi organizacjami jak TPD,
Caritas, Aloes itp. Bêdzie mo¿na przyjmowaæ na wypoczynek m³odzie¿ zagraniczn¹. Utworzone centrum szkoleniowo-wypoczynkowe umo¿liwi odbywanie ró¿nych kurso konferencji, spotkañ, narad oraz indywidualny wypoczynek.
Pomys³ów jest wiele, który z nich bêdzie w³aœciwy
poka¿e ¿ycie. Wiem, ¿e niektóre z nich nasza gmina stara³a
siê wdro¿yæ, ale powiat je blokowa³. Nic straconego, do
tematu trzeba wróciæ.
Co chcia³by pan dodaæ, uzupe³niæ do tych pytañ?
Na spotkaniu pana burmistrza z emerytami pad³y
s³owa (mojej ¿ony Halinki).... ¿yczê, aby w tej sali (sala
obrad radnych), w tym budynku, piêknym ratuszu podejmowane by³y zawsze m¹dre, sprzyjaj¹ce ludziom decyzje.
Nigdy w ¿yciu nie pe³ni³em funkcji radnego, dlatego raz w
¿yciu warto by by³o spróbowaæ. Je¿eli Pañstwo uwa¿aj¹, ¿e
spe³niê Wasze oczekiwania proszê o Wasze g³osy.
Pana hobby, zainteresowania.
Lubiê czytaæ ksi¹¿ki historyczne, interesujê siê nowoœciami technicznymi, turystyk¹ rowerow¹. A jak przychodzi jesieñ grzybobranie – to sport pieszy po³¹czony z
przyjemnoœci¹. Kiedyœ aktywnie gra³em w tenis sto³owy i
siatkówkê. Teraz kibicujê naszej dru¿ynie pi³ki no¿nej. Latem lubiê pop³ywaæ. Moj¹ pasj¹ jest organizowanie ¿ycia
kulturalno-rozrywkowego oraz wycieczek turystycznych
ludziom starszym. A najwiêksze zadowolenia sprawia uœmiech na ich twarzach i s³owo „dziêkujê”.
Dziêkujê panie redaktorze za rozmowê.
(M.G.)
Uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej p.por. Józefa Adamskiego
Niech pamiêæ o polskich oficerach-bohaterach zamordowanych przez bolszewickich oprawców w sercach
Polaków trwa po wieczne czasy. Jednym z takich patriotówficerów, który by³ nauczycielem w dwóch szko³ach i naucza³ m³odzie¿, tak¿e patriotyzmu, by³ p.por. Józef Adamski.
Zgin¹³ w Kozielsku. By³ dobrym nauczycielem i prawym
cz³owiekiem.
W chwilê po ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej, jedyny ¿yj¹cy tam uczeñ pana Józefa – K³okowski Antoni
powiedzia³: „Dobrze pamiêtam mego wychowawcê, i to, ¿e
za jakieœ, doœæ mocne przewinienie dosta³em linijk¹ po
³apie, to do dzisiaj ona mnie boli”. Ale opinie o swoim
nauczycielu wyda³ œwietn¹.
Micha³owski uczeñ pana Adamskiego Edward Bergiel, gdy go wspomina³ mia³ w oczach ³zy. Ten¿e Edward
Bergiel widzia³ go jako ostatni micha³owianin we wrzeœniu
1939 r. jad¹cego rowerem szos¹ Gródeck¹ ju¿ w wojsko-
wym uniformie, by po¿egnaæ siê z rodzin¹.
Zgodnie z dewiz¹ - pamiêtajmy o bohaterach, dyrektor Szko³y Podstawowej w Starych Bajkach pan mgr Micha³ Swis³ocki wspólnie z wójtem i przewodnicz¹cym
Gminnej Rady w Trzciannem zadecydowali ufundowaæ i
ods³oniæ tablicê pami¹tkow¹ by³ego nauczyciela szko³y w
Starych Bajkach - Józefa Adamskiego. Jak mi wiadomo
sprawê tê pilotowa³ tamtejszy mieszkaniec, obecnie ¿yj¹cy
w Bia³ymstoku pan Ryszard Wiszowaty. Na uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy p. dyrektor szko³y Micha³ Swis³ocki przede
wszystkim zaprosi³ najbli¿sz¹ rodzinê Józefa Adamskiego,
mianowicie jego siostrzeñca Zenona Tworkowskiego z ¿on¹ Jadwig¹, siostrzenicê Alicjê z domu Tworkowska i córkê
Adamskiego Alicjê Boczarsk¹. Z Micha³owa byli Miko³aj
Greœ, Edward Bergiel oraz pisz¹cy ten artyku³ Mieczys³aw
Kostecki.
W uroczystoœci bra³o udzia³ ca³e grono nauczycielskie szko³y w Starych Bajkach oraz wielu mieszkañców
tej wsi. Mi³o by³o spotkaæ micha³owiankê Barbarê Magnuszewsk¹, która uczy w tej szkole. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili te¿ Wójt Gminy w Trzciannem oraz Przewodnicz¹cy Rady tej gminy. Nie mo¿na pomin¹æ te¿ aktywnego
udzia³u w uroczystoœci dzieci tej¿e szko³y.
Uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ w parafialnym koœciele. We mszy
uczestniczy³a prawie ca³a wieœ. Ksi¹dz proboszcz wyg³osi³
wznios³e kazanie na temat martyrologii narodu polskiego,
jego mêczeñstwa i cierpienia w okresie wojny. Odniós³ siê
przede wszystkim do komunistycznego terroru i masowej
zag³ady polskiej inteligencji, a przede wszystkim likwidacji
polskich oficerów w Katyniu, Miednoje, Kozielsku. Do Komunii przyst¹pili bodaj¿e wszyscy uczestnicz¹cy we mszy
œw. Po mszy œw. wszyscy udali siê na plac szkolny przed
umieszczon¹ tam pami¹tkow¹ tablicê. Po jej poœwiêceniu i
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
26
krótkim przemówieniu dyrektora Micha³a Swis³ockiego
uczestnicz¹cy w tej uroczystoœci udali siê do szkolnej œwietlicy udekorowanej akcesoriami œciœle zwi¹zanymi z przedmiotem tej uroczystoœci jak: krzy¿ Katyñski, po obu stronach te¿ krzy¿e oraz dwie bia³o-czerwone szarfy. Dekoracja ta tworzy³a klimat patriotyzmu, powagi i zadumy.
Mieczys³aw Kostecki i dyrektor szko³y Micha³ Œwis³ocki.
Jako pierwszy przemawia³ dyrektor szko³y w Bajkach. Nawi¹za³ on w swych s³owach do osoby p.por. Adamskiego Józefa, który zgin¹³, dlatego ¿e by³ polskim oficerem,
najwiêkszym wrogiem ustroju komunistycznego. A ten
bestialski mord to by³ odwet za pora¿kê w 1920 r. Oni do
dzisiaj nie mog¹ tego przeboleæ. Nastêpnie g³os zabra³ wójt.
Mocno siê rozczuli³, nie móg³ przeboleæ tych zbrodni sowieckich i nie mo¿e o nich zapomnieæ. W Katyniu zgin¹³
jego dziadek. Kilka s³ów powiedzia³ przewodnicz¹cy gminy, a pan Ryszard Wiszowaty bardzo impulsywnie i z humorem „wyrzuca³” swoje s³owa jak z karabinu maszynowego. Po kilka zdañ wypowiedzieli te¿ Zenon Tworkowski i Edward Bergiel. Na pocz¹tku oficjalnych przemówieñ zaprezentowano spektakl dzieciêcy, na przemian
œpiewano i recytowano. Tak œwietnie wyre¿yserowany i
wykonany, ¿e wprowadzi³ zebranych w zachwyt. Dzieciaki
wysz³y ze swojej misji celuj¹co. Brawa te¿ za to dla nauczycieli. Na zakoñczenie szwedzki stó³, puchar szampana i
frykasy.
W³odarze gminy w Trzciannem wraz z dyrektorem
szko³y w Starych Bajkach panem Micha³em Swis³ockim nie
zapomnieli o by³ym nauczycielu, wychowawcy tamtejszej
szko³y, który sercem oddany by³ m³odzie¿y. Dlatego te¿
ufundowanie tablicy pami¹tkowej temu cz³owiekowi to
wspania³y przyk³ad do naœladowania. Dotyczy to te¿ w³adzy naszej gminy oraz dyrektora szko³y podstawowej w
Micha³owie, bowiem z r¹k zbrodniarzy hitlerowskich zginê³o 6 osób zwi¹zanych z micha³owsk¹ szko³¹. To byli –
kierownik Szko³y Powszechnej pracuj¹cy w Micha³owie od
czasu odzyskania niepodleg³oœci Karol Cieœluk, jego ¿ona i
malutkie córeczki (4 i 2 latka). Franciszek Skrabacz – historyk, wielki patriota wraz z ¿on¹. O nich nie mo¿na
zapomnieæ. Uczniowie tamtych czasów na ten szlachetny
gest czekaj¹!
Mieczys³aw Kostecki
JEDNO OKO NA MAROKO - DRUGIE NA … MICHA£OWO
Witam wszystkich dumnych mieszkañców Micha³owa i okolic! Dumnych, a bo ju¿ pe³noprawnych obywateli
miasta z Ratuszem! Niebywa³e wydarzenie i piêkna strona
w historii naszego miasta! Gratulujê Burmistrzowi i wszystkim mieszkañcom posiadania takiej pere³ki regionu - Piêknego Ratusza! Niech s³u¿y wytrwale wszystkim pracownikom i interesantom przez d³ugie lata!
A tymczasem nadesz³a jesieñ (zaraz po wioœnie i
lecie moja ulubiona pora roku). S³oñce œwieci pod innym
k¹tem wydobywaj¹c najcudowniejsze kolory i kontrasty
natury. Drzewa obsypuj¹ siê zlotem, czerwieni¹ i br¹zem, a
pod drzewami gradobicie jab³ek, ¿o³êdzi, kasztanów i…
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
orzechów w³oskich! Tak w³aœnie! Orzechów! Mamy w naszym parku rz¹dek drzew orzecha w³oskiego, które co roku
rodz¹ tony orzechów. Najciekawsze jest to, ¿e nikt ich nie
zbiera. Najpierw myœla³am, ze s¹ niejadalne, ale jeden test
smakowy dowiód³, ¿e by³am w b³êdzie - i odt¹d po ka¿dym
spacerze z psem wraca³am z kieszeniami wypchanymi
orzechami. A¿ pewnego razu zgrzybia³a starowinka bêd¹ca
na spacerze ze swoim wiekowym te¿ pieskiem podesz³a do
mnie i z uœmiechem poprosi³a, abym zostawi³a choæ trochê
orzechów dla wiewiórek. I to mnie rozbroi³o! Jak to siê
sta³o, ¿e wczeœniej o tym nie pomyœla³am! Jeszcze raz dowiod³am naszej polskiej natury ³owców i zbieraczy, którzy
ani rybce ani grzybkowi czy jagódce nie przepuszcz¹, a co
dopiero orzechowi! Muszê przyznaæ, ¿e uprzednio nawet
przez myœl mi wiewiórka nie przelecia³a - ale teraz, jeœli
zbieram orzechy biorê jeden sobie drugi odrzucam wiewiórce . Chyba sprawiedliwie, nie?:-)
Jesieñ zawsze te¿ kojarzy mi siê z gor¹c¹ herbat¹ z
mlekiem, ciep³ym we³nianym kocem i dobr¹ ksi¹¿k¹ - a
wszystko to razem z nocn¹ lampk¹ i wygodn¹ sof¹ tworzy
najlepsze lekarstwo na jesienne chandry. Rozszerzaj¹c temat herbaty napomknê tylko, ¿e pod tym wzglêdem da³am
siê zangielszczyæ, bo tzw. bawarka przypad³a mi do gustu, a
szczególnie o tej porze roku nabiera nies³ychanego smaku.
I nawet, gdy jadê do domu rodzinnego w Micha³owie zawsze biorê ze sob¹ pud³o „English brekfast” - robiê to dlatego,
gdy¿ polska herbata nie daje siê tak zaparzyæ jak angielskie
mieszanki. Tajemnica dobrego kubka herbaty z mlekiem
27
polega na dobrym zaparzeniu torebki herbaty - musi ona
mocno naci¹gn¹æ - a¿ do stanu tzw. siekiery i wtedy pora na
mleczko. Angielska herbata naci¹ga szybko i jest czarna jak
kawa, dodatek mleka powoduje wra¿enie zawiesistoœci i
gêstoœci, ale jednoczeœnie nies³ychanego aksamitu. Nic tak
nie rozgrzewa duszy w ch³odne deszczowe dni jak dymi¹cy
kubek dobrej herbaty - koniecznie z mlekiem! A do herbatki
niezast¹pione s¹ zapiekanki - croque madame (lub monsieur). Podam Pañstwu przepis na gor¹c¹ kanapkê, dziecinnie ³atw¹ w wykonaniu, ale te¿ jak¿e inn¹ w smaku od
zapiekanek, które jad³am w Polsce. Podstaw¹ dania bêdzie
chleb tostowy (bo jak¿e by inaczej), mas³o, cienkie plasterki
szynki, tarkowany ser ¿ó³ty (najlepiej œrednio dojrza³y Cheddar) i s³odka œmietana. Chleb tostowy dok³adnie smarujemy mas³em i k³adziemy plastry szynki, nastêpnie uk³adamy na blasze. Tarkowany ser mieszamy w miseczce ze
œmietan¹ i rozprowadzamy po kanapce tak, aby ledwo co
dotyka³ brzegów. Tak¹ blachê - szuch, do uprzednio rozgrzanego piekarnika, na ok. 5 min., a¿ siê ser zarumieni i
zacznie „bulgotaæ”. Jeœli piekarnik jest elektryczny z nawiewem to najlepiej ustawiæ go na opcje nawiewu z grillowaniem z góry - wtedy ser piêknie siê zarumieni. Wersja
croque-monsieur jest podawana z jajem sadzonym na
wierzchu. Ale ja preferujê wersjê „madame” - proszê
Pañstwa - niebo w gêbie! Kalorie, no tak, ale kto by je tam
liczy³ u progu zimy? Pomyœlimy o nich na wiosnê . Teraz
trzeba zadbaæ o tzw. „winter coat” - p³aszczyk zimowy - aby
nasze koœci czymœ ogrzaæ przed zimnem - czy¿ nie?
W ch³odne wietrzne wieczory fajnie jest te¿ powspominaæ wakacje, poogl¹daæ zdjêcia tchn¹ce ciep³em i
radoœci¹. Tu chcia³abym siê odwo³aæ do mojego zdjêcia z
Afryki uprzejmie umieszczonego we wrzeœniowym wydaniu Gazety Micha³owa. Odwiedzi³am Maroko - kraj z gwarantowan¹ pogod¹ i s³oñcem, wspania³e miejsce na wypoczynek w kurortach na wybrze¿u. Jest to kraj wielb³¹dów,
turbanów, targuj¹cych siê kupców i skórzanych klapek
(tzw. babusz). Jest to równie¿ kraj nieopisanej biedy, kraj
gdzie obok luksusowego autokaru z klim¹ jedzie drog¹ zaprzêg z osio³kiem ci¹gn¹cy wózek z ogromn¹ iloœci¹ chrustu,
melonów, czy te¿ po prostu rupieci. Ró¿nice klasowe, ró¿nice zamo¿noœci s¹ przepastne. Z jednej strony bogaci
w³aœciciele hoteli, firm turystycznych, ekskluzywnych restauracji z drugiej ludnoœæ pustyni (Beduini), którzy wci¹¿
piek¹ placki kukurydziane na ognisku, w³aœciciele stad kozich i wielb³¹dzich. A przy tym wszystkim ¿ar z nieba temperatury do +55oC, na pustyni jeszcze wy¿sze. To nie
do koñca tak, ¿e odczuwa³am dla nich litoœæ - raczej podziw
i ¿ywe zainteresowanie kultur¹ oraz religi¹, jak¿e inn¹ ni¿
nasza. Trafiliœmy do Maroka w czas Ramadanu (jest to okres
postu u muzu³manów, kiedy mog¹ jeœæ tylko przed i po
zachodzie s³oñca, w ci¹gu dnia religia nakazuje odst¹pienie
od jakiegokolwiek jad³a - nie mo¿na piæ nawet wody! A
tak¿e nakazuje wstrzemiêŸliwoœæ seksualn¹ od œwitu do
zachodu s³oñca). To jest dopiero post! Jeœli komuœ z
katolików nie w smak rezygnowaæ z miêsa w pi¹tek, niech
pomyœli o muzu³manach, którzy nie jedz¹ nic w ci¹gu dnia
przez 40 dni! W czas Ramadanu rodziny spo¿ywaj¹
œniadanie o 4-5 rano a nastêpny posi³ek dopiero o 7-8
wieczorem w zale¿noœci, o której zachodzi s³oñce. O za-
chodzie wyje w mieœcie syrena daj¹ca znak, ¿e ju¿ mo¿na
przyst¹piæ do spo¿ywania pokarmu. Kolacje s¹ bardzo
œwi¹teczne - rodziny odwiedzaj¹ siê nawzajem i jêdz¹ do
póŸna, ucztuj¹. Pamiêtam, pewnego ranka zbudzi³am siê
nies³ychanie wczeœnie jak dla mnie, by³o jeszcze ciemno mo¿e 4 rano - wysz³am na taras sprawdziæ, co mnie zbudzi³o, jakiœ ruch na zewn¹trz. Wtedy us³ysza³am przepiêkn¹, p³aczliw¹ i zawodz¹c¹ melodiê piosenki - by³y to
echa modlitwy z mosku (meczetu). Nies³ychane odczucie,
scena jak z filmu: budz¹cy siê mgliœcie œwit i œpiew
arabskiego kap³ana w modlitwie unosz¹cy siê nad dachami
domów… Ruch, który mnie zbudzi³ okaza³ siê byæ odg³osem stóp obs³ugi hotelu œpiesz¹cej na modlitwê.
Jedna tylko rzecz stanowi³a dla mnie zagadkê - nie
widzia³am tam w ogóle kobiet. By³y turystki i sprz¹taczki w
hotelu, ale na ulicach czy na pla¿y nie widzia³am kobiet…
miasto mê¿czyzn? Zagadywa³am o to obs³ugê hotelow¹,
kelnerów, portierów czy sklepikarzy i wszêdzie odpowiedz
by³a jedna: tak, owszem kobiety s¹, ka¿dy z nich mia³ ¿onê
(a jeden nawet dwie!), ale ich miejsce by³o w domu. Opieka
nad dzieæmi, zajmowanie siê gospodarstwem, „ogniskiem”
domowym, gotowanie etc. oto, co robi³y. Dopiero, kiedy
pojechaliœmy na tamtejszy targ (rynek o powierzchni 10
km2 - wszystko pod dachem z uwagi na temperatury, gdzie
kupiæ mo¿na dos³ownie wszystko tzw. myd³o, szyd³o i
powid³o) tam zobaczy³am tubylcze kobiety. Zrozumia³am
miejsce Marokanki (w wiêkszoœci przypadków). A wiêc
by³y d³ugie kaftany, zawsze szczelnie okryte chustami
g³owy, czasem i twarze. Kobiety chodzi³y grupami i przynajmniej jedna by³a widocznie starsza. Wtedy stanê³y mi
przed oczami obrazy z ksi¹¿ek opisuj¹ce ¿ycie kobiet
krajów muzu³mañskich, urywki z filmów, tragiczne opowieœci z telewizyjnych news-ów… to, co by³o tylko ciekawostk¹ dla Europejki stanowi³o namacaln¹ rzeczywistoœæ
dla kobiet z tamtych krajów. Taka jest prawda. Poczu³am siê
jak wybraniec losu bo urodzi³am siê w XX wieku w
nowoczesnej Polsce, gdzie moi rodzice zawsze uczyli mnie
umieæ g³oœno wypowiedzieæ swoje zdanie, ¿e mam prawo
wyboru… choæ z drugiej strony czy rzeczywiœcie kobiety w
Europie, w Polsce, w Micha³owie... maj¹ takie same
prawa? I choæ daleka jestem od hase³ feministycznych to nie
widzia³am ani jednej damskiej pary r¹k przecinaj¹cej
wstêgê na otwarciu Ratusza… Czy nie znalaz³a siê ani jedna
zas³u¿ona i godna dama, aby dost¹piæ tego zaszczytu???
To pytanie rzucam w wir zmagañ przedwyborczych - naprawdê wa¿nym jest, aby umieæ wybraæ
m¹drze, rozs¹dnie i sprawiedliwie.
Z Wysp Brytyjskich
Micha³owianka Julita Niep³och-Sitnicka
Urz¹d Miejski w Micha³owie informuje, ¿e w
dniach 18.10. - 31.12.2010
zostanie przeprowadzona sterylizacja i kastracja
psów oraz kotów.
Chêtni proszeni s¹ o zg³aszanie siê do Lecznicy
Weterynarii w Micha³owie przy ulicy Leœnej 10
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
28
HISTORIA DZIECI SYBIRU c.d.
Motto:
„...ONE tak¿e - POLSKIE DZIECI,
Za Polskê cierpia³y!
Ka¿de z nich, wiadomo przecie¿,
To by³ POLAK MA£Y!!!”
(Fragment wiersza autora pt. „Polskie dzieci Ko³ymy”).
...Poluj¹c na ptactwo, dostrzegali nieraz trop zaj¹ca. Ustawiali tam stalowe pêtle, co ju¿ rzadziej dawa³o efekty. Takim bowiem myœlistwem – „achotoj”, trudni³o siê wiêcej osób i gdy tylko ktoœ napotka³ zaj¹ca w sid³ach - zabiera³!
Gdy to uczyni³ brat - Janek, to nawet tego zaj¹ca nie doniós³
do domu. Zosta³ bowiem pojmany, obity i... pozbawiony
swego ³upu przez starszych, „achotników” - myœliwych. Takie jednak polowania mia³y miejsce, gdy le¿a³ œnieg.
Wiosn¹ zaœ, poza wybieraniem jaj z gniazd ptasich,
Janek po okresie lêgowym, wybiera³ z gniazd... pisklêta!
Upycha³ je w torbie uwieszonej u szyi i po przyniesieniu do
domu... patroszy³! Uciête, ptasie g³ówki, otwiera³y swe
dziobki, a krew bryzga³a po œcianach ziemlanki. Ale kto by
tam zwraca³ uwagê na takie „drobiazgi”! Siostra Marysia z
Jankiem i tak pójd¹ po „kiziaki” (wyschniête krowie ³ajno),
przynios¹, rozrobi¹ w wiadrze i to wszystko, „³adnie” potem - zasmaruj¹!
Najwa¿niejsze, ¿e na jakiœ czas, odesz³o od nas
widmo... g³odu! Sparzone „kipiatkom” (wrz¹tkiem) i oskubane srocze i wronie pisklêta, stanowi³y dla ca³ej rodziny
jedyne po¿ywienie na kilka dni! Miêso to by³o ³ykowate,
cuchn¹ce „wiatrem”, a srocze to nawet gorzkie, ale zawsze
by³o to miêso i nie da siê temu zaprzeczyæ!
Próbowaliœmy nawet jeœæ miêso z... lisa, którego
upolowa³ „komsomolec” - syn Kozaka - Kirgiza SYZDYKA,
lecz ono nie nadawa³o siê do jedzenia. Nie doœæ, ¿e w trakcie gotowania œmierdzia³o niesamowicie, to i jeszcze potem
nie dawa³o, siê po¿uæ, nie mówi¹c ju¿ o po³kniêciu!
MATKA jednak czyni³a wszystko, a¿eby tylko te
swoje „pisklêta” nakarmiæ! Pracuj¹c w ko³chozie, widzia³a
padniête cielê. Skontaktowa³a siê z innymi robotnicami,
a¿eby je, po cichu... wykraœæ, poæwiartowaæ i zabraæ ze
sob¹!
Dowiedzia³ siê o tym „priedsiedatiel” - przewodnicz¹cy ko³chozu i nakaza³ to cielê posypaæ jak¹œ trucizn¹, a
nastêpnie... zakopaæ! Sam by³ syty! Nie przypuszcza³ nawet, ¿e te jego „zabiegi” nie odnios¹ skutku i ¿e cielê...
„zniknie”! Tylna nó¿ka z „szynk¹”, znalaz³a siê w saganie,
w naszej rodzinie! Znanymi sobie sposobami, MATKA zdo³a³a „wyp³ukaæ” truciznê i po ugotowaniu, wyjê³a sagan z
pieca, postawi³a na ziemi i powiedzia³a:
- No, kochane dzieci, „kuszajtie”!. Albo siê potrujemy i jutro
siê nie obudzimy, albo jeœli Bóg pozwoli, prze¿yjemy! Tak,
czy tak najemy siê do syta!
Prze¿yliœmy!!! Obudziliœmy siê z prawdziwie „wilczym” apetytem i ka¿dy, jak móg³, jeden przez drugiego,
siêga³ ³y¿k¹ drewnian¹, do sagana w nadziei, ¿e coœ tam
jeszcze zosta³o!...
Co znaczy³o jedzenie, w tym czasie dla masy g³o-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
duj¹cych ludzi, to wie tylko ten, kto w takiej masie siê znalaz³!
Pamiêtam zabawne wydarzenie, w naszym siele
ASTRACHANKA! Roznios³a siê bowiem wieœæ, ¿e przywieŸli w „ambar” - taki magazyn zbo¿owy... œwiñsk¹ skórê!
Wiadomo - Kozacy, czy Kirgizi, a nawet Czeczeñcy, to w wiêkszoœci wyznawcy Allacha - Islamu, uznaj¹cego
œwiniê za zwierzê... „nieczyste”! Nikt z nich, wiêc nie czai³by siê na zagarniêcie œwiñskiej skóry! Po³akomi³by siê najwy¿ej na skórê... barani¹! Ale byli tam przecie¿... POLACY!! Rosjanie! Niemcy! Ka¿dy z nich zd¹¿y³ ju¿ poznaæ
smak tego „nieczystego” zwierzêcia! „Priedsiedatiel”, wyczuwaj¹c „pismo nosem”, powiadomi³... milicjê! Wystawiono wiêc ko³o tej skóry, w ambarze... wartownika, który
z karabinem, bez naboi, chodzi³ wokó³ tego „ambaru”, pilnie obserwuj¹c! Nie upilnowa³!!!
Tajemnic¹ poliszynela by³o to, ¿e wartownik nie
ma naboi w karabinie, i ¿e jest... ROSJANINEM! Zebra³a siê
wiêc grupa œmia³ków, która z nadejœciem zmroku, zaatakowa³a wartownika! Wœród, nich znalaz³ siê i mój brat - Janek!
Kneblowany i wi¹zany wartownik b³aga³... „napastników”,
a¿eby i jemu zostawili, w umówionym miejscu „chatia kusoczok swinoj korzy” (chocia¿ kawa³eczek œwiñskiej skóry).
Wy³amawszy pod³ogê w „ambarze”, ju¿ bez jakiejkolwiek zgody i przyjaŸni, poczêli ci¹gaæ i dzieliæ ka¿dy dla
siebie! Jak najwiêcej! Jankowi uda³o, siê przynieœæ do domu, ca³¹ tyln¹ czêœæ, przylegaj¹c¹ do... ogona i to nawet z
jego kawa³kiem! ...Czy o zakneblowanym wartowniku ktoœ
pamiêta³ - nie wiadomo. Faktem jest bezspornym, i¿ dziêki
temu kawa³kowi „œwiñstwa”, pozna³em smak wieprzowego
t³uszczu, który wyda³ mi siê rajem dla podniebienia i który
pamiêtam do chwili obecnej!
MATULA szybko zajê³a siê tym kawa³kiem skóry i
podzieliwszy na pó³, jedn¹ czêœæ usma¿y³a w ¿eliwnym
„czyhunnym tryno¿ku”, a drugi kawa³ek wrzuci³a do du¿ego sagana, aby ugotowaæ prawdziw¹ zupê, a nie zwyczajn¹
– „pachlopkê”! Mieliœmy wiêc prawdziwe œwiêto w naszej
rodzinie! Prawdziwe, bo... POLSKIE! A nie, z jakiejœ tam
okazji „rewolucji paŸdziernikowej”! A by³o to œwiêto
pañstwowe! Jednego z nich nie zapomnê nigdy! Zawsze
ono bêdzie mi siê kojarzyæ z nog¹... wielb³¹da! A w³aœciwie, to z przednimi jego racicami! Na to „œwiêto” bowiem
postanowiono zabiæ jedynego, chodz¹cego swobodnie po
ko³chozie i opluwaj¹cego ka¿dego, kto by³ w pobli¿u - wielb³¹da! I to nie jakiegoœ tam dromadera! Lecz „nastojaszczewo wierbluda” - prawdziwego wielb³¹da! Dwugarbnego!!!
Wiadomo, pies nie gryzie rêki, która jeœæ mu daje!
A wówczas obowi¹zywa³a jedna zasada? „Kto nie rabotajet,
tot nie kuszajet!” - Kto nie pracuje, ten nie je! A, ¿e w ko³chozie wszyscy pracowali ciê¿ko, a zatem, pod wzglêdem
„prawnym”, w pe³ni zas³u¿yli na... zjedzenie tego, wielb³¹da!
Ci¹g dalszy nast¹pi
Pawe³ Kalinowski
29
Milion z³otych trafi³o na kszta³cenie do Micha³owa!
14 wrzeœnia w Szkole Podstawowej im. W. Syrokomli w Micha³owie odby³a siê uroczysta inauguracja projektu pt. „Kszta³cenie Ustawiczne bli¿ej Ciebie”w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX, Dzia³anie 9.3 Upowszechnianie formalnego kszta³cenia ustawicznego. Celem projektu jest zwiêkszanie dostêpnoœci formalnego zawodowego kszta³cenia ustawicznego osób doros³ych. Projekt jest
skierowany do 80 mieszkañców gm. Micha³owo woj. podlaskiego w wieku 25-64 lata zg³aszaj¹cych z w³asnej inicjatywy chêæ kszta³cenia ustawicznego w formach szkolnych.
Nowy rok szkolny 2010/2011 uroczyœcie otworzy³
Burmistrz Micha³owa, Pan Marek Nazarko. Z radoœci¹ poinformowa³ zebranych, i¿ w ramach projektu bêd¹ prowa-
dzone zajêcia w Micha³owie na kierunkach, takich jak:
- florysta,
- opiekunka œrodowiskowa
- technik BHP.
Do projektu zosta³o rekrutowanych 110 osób.
Zak-walifikowano 80 osób w tym: 22 osoby na kierunek:
florysta, 19 osób na kierunek technik BHP, a¿ 33 osoby na
kierunek technik BHP, i na kierunek opiekunka œrodowiskowa – 23 osoby. To bardzo dobry wynik.
Obecna na spotkaniu, dyrektor Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Bia³ymstoku mgr in¿. Bo¿ena Krasnodêbska wyrazi³a swoje zadowolenie, z podjêcia wspó³pracy z Gmin¹ Micha³owo oraz podkreœli³a koniecznoœæ
kszta³cenia cz³owieka przez ca³e ¿ycie. Przedstawi³a misjê
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Bia³ymstoku i jego
najwa¿niejsze projekty. Burmistrz Micha³owa Marek Nazarko nie kry³ swojej radoœci - pieni¹dze trafi³y do Micha³owa, skorzystaj¹ z nich bezpoœrednio mieszkañcy gminy,
w tym osoby bezrobotne. Kierunki kszta³cenia s¹ bardzo
praktyczne, a przy tym interesuj¹ce dla uczestników i perspektywiczne. Gmina pozyska³a nowego profesjonalnego
partnera CKU w Bia³ymstoku i tym samym zapocz¹tkowa³a
wspó³pracê mog¹c¹ przynieœæ bardzo wymierne korzyœci w
postaci przygotowania i realizacji kolejnych projektów dla
mieszkañców Micha³owa.
Alina Smyk – kierownik projektu podziêkowa³a za
pomoc w organizacji projektu na terenie gminy, w szczególnoœci dyr. Szko³y Podstawowej Renacie Ostapczuk, kierownikowi Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Micha³owie Annie Funkowskiej i dyr. Gminnego Oœrodka Kultury w Micha³owie, Annie Dobrowolskiej.
Umiejêtnoœæ pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych, nawet w gminie zamo¿nej, œwiadczy o zaradnoœci,
praktycznoœci œwiadomoœci jej samorz¹du.
Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ chêæ w³asnego rozwoju i uczenia siê osób doros³ych, dobrze rokuje na przysz³oœæ dynamicznie rozwijaj¹cej siê gminie. Wszak „m¹drzy
ci¹gle siê ucz¹, a g³upcy wszystko umiej¹”
Opr.ad
Podziêkowanie
Ad rem do artyku³u o rodzinie Sawickich
Radnym Romanowi Kononczukowi i Miko³ajowi
Woronie za udro¿nienie studzienek kanalizacyjnych na
osiedlu kombinatu przy bloku nr 2 serdecznie dziêkuj¹
mieszkañcy.
¯yczenia
Z okazji jak¿e piêknych Rubinowych Godów
Kochanym Rodzicom Ninie i Wincentemu £uksza z Bondar ¿yczymy, aby dalej szli razem przez ¿ycie trzymaj¹c
siê mocno za rêce, zawsze uœmiechniêci, zawsze pewni
swoich uczuæ. Szczêœliwej podró¿y do kolejnych Jubileuszy! Niech dobry los siê k³ania w pas... Sto lat, sto lat
jeszcze raz!
Dzieci: Marek, Marta, Marcin, Micha³; synowe: Sylwia i
Marzena; ziêæ: Andrzej i wnuki:Patrycja, Wiktoria, Bartek
i Ola
Bronis³aw Sawicki
(na zdjeciu) zgin¹³ na
polu chwa³y pod
Monte Cassino.
Walczy³ bohatersko o
wolnoϾ Polski. Nie
wywalczy³ poniewa¿
zosta³ oszukany jak
zreszt¹ nasz polski
naród. Zgin¹³ m³ody,
porz¹dny cz³owiek,
moj s¹siad. Czeœæ jego
pamieci!
Mieczys³aw Kostecki
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
30
Minê³o 10 lat …
By³a pani dyrektor Anna Barszczewska i dyrektor Jan £uksza
dziel¹ jubileuszowy tort.
Istniej¹ wydarzenia, które zachowuje siê w pamiêci
na zawsze. Daty powracaj¹ i o¿ywiaj¹ wspomnienia. Takim
niezwykle wa¿nym dniem w historii ka¿dej szko³y jest 10
rocznica jej istnienia. Jest to doskona³y moment, aby dokonaæ podsumowania, przedstawiæ tradycje i historiê naszej
szko³y.
1. Tak to siê zaczê³o...
Gimnazjum w Micha³owie rozpoczê³o swoje
funkcjonowanie 1 wrzeœnia 1999 roku na mocy uchwa³y
Rady Gminy w Micha³owie z dnia 10 marca 1999 roku. Jego
pierwszym dyrektorem zosta³a pani magister Anna Barszczewska. W pierwszym roku istnienia szko³y uczy³o siê w
niej 122 uczniów w piêciu klasach pierwszych, a trud ich
nauczania podjê³o 17 nauczycieli. W kolejnych latach
szko³a powiêksza³a siê o nastêpne klasy i pracowników.
Tworzy³a swoje tradycje i bra³a czynny udzia³ w ¿yciu Micha³owa. Gimnazjum mieœci siê na pierwszym piêtrze budynku przy ul. Sienkiewicza 21, gdzie od pocz¹tku funkcjonuje wraz ze szko³¹ podstawow¹.
Rytm ¿ycia szko³y wyznaczaj¹ nie tylko tradycyjne
uroczystoœci pañstwowe takie jak Dzieñ Edukacji Narodowej, Œwiêto Niepodleg³oœci czy rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Wypracowaliœmy w³asne tradycje i
szkolne obyczaje, wiele siê u nas dzieje.
2. Jesieñ...
Czas od 1 wrzeœnia do pierwszych mrozów skwapliwe wykorzystujemy na zorganizowanie klasowych ognisk, wycieczek integracyjnych, a gdy spadnie œnieg - kuligów.
Jesieni¹ zawsze uczestniczymy w akcji „Sprz¹tania
œwiata” podczas której przedstawiciele naszej szko³y pomagaj¹ w uprz¹tniêciu œmieci w okolicznych lasach.
Wrzesieñ to czas, gdy jedziemy do Bia³egostoku,
aby wzi¹æ udzia³ w „Marszu ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru” dla uczczenia tysiêcy Polaków zes³anych w czasie II
wojny œwiatowej na Syberiê.
Lokaln¹ imprez¹, w której uczestniczymy, jest
„Œwiêto Grzyba” organizowane w Micha³owie od 2005
roku.
3. A zim¹...
Choæ zima mo¿e kojarzyæ siê z marazmem i zimo-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
wym snem, to jednak w naszym gimnazjum wrêcz przeciwnie: praca wre! Co roku przygotowujemy spotkania op³atkowe, klasowe wigilie i jase³ka, nasi uczniowie bior¹ udzia³ w
konkursach kolêdniczych. Podczas ferii organizowane s¹
dodatkowe zajêcia w szkole oraz wyjazdy na p³ywalniê, do
kina i na lodowisko. Wzoruj¹c siê na tradycji szkó³ œrednich
– w lutym, w po³owie drugiej klasy organizowana jest dyskoteka po³owinkowa z poczêstunkiem.
4. Kiedy przychodzi wiosna...
Na Dzieñ Wiosny tradycyjnie ju¿ przygotowywane
s¹ programy artystyczne – prezentuj¹ siê klasy pierwsze i
drugie. Klasy trzecie, które za chwilê opuszcz¹ mury Gimnazjum, odwiedzaj¹ Zespó³ Szkó³ w Micha³owie lub inne
placówki organizuj¹ce dni otwarte, jak na przyk³ad Liceum
Plastyczne w Supraœlu. Wiosna to dla trzecioklasistów trudny czas: przystêpuj¹ do egzaminu gimnazjalnego i musz¹
dokonaæ wyboru szko³y œredniej.
Kiedy dni s¹ ju¿ ciep³e, organizujemy rajdy rowerowe i biwaki.
Z okazji Dnia Dziecka odbywa siê w naszej szkole
Œwiêto Sportu – wszystkie klasy rywalizuj¹ w meczach pi³ki
siatkowej, biegach prze³ajowych i konkurencjach lekkoatletycznych, najlepsza klasa otrzymuje puchar przechodni
Dyrektora Gimnazjum.
(cdn.)
„Bajka”
W jednym z lasów na polanie
Zwierz¹t w³aœnie trwa zebranie
Bo okazja siê nadarza
Aby wybraæ gospodarza
I choæ rz¹dziæ kilku chcia³o
Chêci to troszeczkê ma³o
Nikt z kud³atych jego moœci
Nie chce odpowiedzialnoœci
Aby nie marnowaæ czasu
Wzi¹³ rosomak – stra¿nik lasu
Na siê funkcjê gospodarza
Wnet pomys³y niez³e wdra¿a
I jest drzewo na remonty
Ju¿ s¹ czyste wszystkie k¹ty
Ka¿dy ma co robiæ w lesie
W wieœæ o tym w œwiat siê niesie
Jak wœród zwierz¹t i wœród ludzi
Taki stan ju¿ zawiœæ budzi
Borsuk fuka, niedŸwiedŸ mruczy
Puchacz coœ pod nosem huczy.
I na ka¿dym leœnym wiecu
Wrze jak w martynowskim piecu
Fuki, mruki i huczenie
Dobrych chêci zaprzeczenie
ChodŸ las ¿yje ¿ycia pe³ni¹
To hamulców rolê pe³ni¹
Huki, mruki i fukanie
W gminie czy te¿ na polanie.
Wiêc gdy staniesz przed wyborem
Pomyœl: zgoda albo spory?
Przyk³ad weŸ z lasu owego
Wybierz w³odarza dobrego!
Aga
LISTY, OPINIE, WYPOWIEDZI...
Szanowny Panie Miko³aju!
Jak zawsze, na pocz¹tku, potwierdzam odbiór w dniu
dzisiejszym, Nr 9 „GAZETY MICHA£OWA” i serdecznie dziêkujê
za jego piêkne wydanie! Jak zawsze, z biciem serca, bra³em ten
numer do rêki i jak zawsze, czytanie rozpoczyna³em od Pana
artyku³u wstêpnego, jak i od zamieszczonych w nim fotoreporta¿y.
Przepraszam za nadu¿ywanie s³ów „jak zawsze”, ale
jeszcze raz powiem, ¿e JAK ZAWSZE i w tym numerze „GM” WSZYSTKO JEST... WSPANIA£E!
Nie bêdê zatem niczego komentowaæ ani te¿ okreœlaæ
jakimkolwiek... SUPERLATYWEM! Nie chcê bowiem niczego
zepsuæ, co jest wrêcz idealnie na SWOIM MIEJSCU!
Pragnê jedynie serdecznie podziêkowaæ Panu, Szanowny Panie Naczelny Redaktorze, za tak cudowne ujêcie ka¿dego
tematu! Za wspania³y wywiad z Panem Adolkiem KRUÆKO, który
czyta³em z zapartym tchem, wg³êbiaj¹c siê w szczegó³y Jego ¿ycia, o których do tej pory nic nie wiedzia³em! A przecie¿ by³ i
pozosta³ moim serdecznym Koleg¹, z którym, nie tylko chodzi³em
do Szko³y Powszechnej w Micha³owie, lecz i wracaliœmy razem w
jednym i tym samym „esza³onie” z deportacji na SYBIR! Czyli z
„raju” do „KRAJU”! Dziêkujê Ci, Adolku, za udzielenie tego wywiadu Panu Naczelnemu „GM”! Przyznam szczerze, i¿ jestem
za¿enowany tak pochlebn¹ o mnie opini¹! Sam nie wiedzia³em, ¿e
taki jestem! Dziêkujê!
Dziêkujê, Szanowny Panie Miko³aju za reporta¿ z otwarcia i poœwiêcenia Ratusza Miejskiego w Micha³owie. Za 3 wrzeœnia 2010 roku, która to data przejdzie do HISTORII MICHA£OWA!
Dziêkujê bardzo Wielce Szanownemu Panu Mieczys³awowi Kosteckiemu, za tak piêknym jêzykiem opisane – „CHRZCINY RATUSZA”! Panu, Panie Miko³aju, za wspania³e wywiady z
Panem Burmistrzem Micha³owa - Markiem Nazarko, z Panem
Adolkiem Kruæko! Z Pañstwem El¿biet¹ i Czes³awem Morawskimi!
Z prawos³awnym proboszczem Janem Jaroszukiem! Dziêkujê
równie¿ za zamieszczenie fotografii „mojego LICEUM”, tak piêknie odnowionego! Za... wszystko! Aha! I za fotografiê Miejskiego
Ratusza, który kojarzy mi siê z baœniowymi zamkami Disneya!
¯yczê Panu, Szanowny Naczelny Redaktorze, nadal takiego polotu i takiej wra¿liwoœci w ujmowaniu tematów, tak bardzo interesuj¹cych gros Czytelników!
£¹czê wyrazy g³êbokiego szacunku i powa¿ania
P.S. Gratulujê dorodnego borowika! By³, chocia¿ „zdrowy”?
Pawe³ Kalinowski, ¯agañ
OD REDAKTORA
Tak. By³ zdrowy i wa¿y³ prawie kilogram. W ogóle w tym
roku grzybów i to prawdziwków by³o multum. Gor¹co pozdrawiam, dziêkujê Panu za tak interesuj¹ce teksty i ¿yczê du¿o
zdrowia.
Panie redaktorze!
Wrzeœniowego numeru „GM” szuka³em po ca³ym mieœcie. Sprzedali i ju¿. A¿ w koñcu przywióz³ mi znajomy ze sklepu w
Bondarach. Kupi³ ostatni. Mój m¹¿ powiedzia³, abym bez gazety
nie wraca³a do domu. Teraz poprosi³am sprzedawczyniê, aby mi
zostawia³a jeden numer. Gazeta jest ciekawa, tyle zdjêæ. Bardzo
mi siê podoba³ artyku³ o Adolku Kruæko.
Wszystkiego dobrego. Czekam ze swoim „starym” na
paŸdziernikow¹ gazetê.
Wiera
Redaktorze!
Jestem mieszkank¹ wsi Sokole. Jad¹c do Bia³egostoku
31
zauwa¿y³am prace przy budowie drogi od ¯edni do Wide³. Bardzo
mnie to cieszy. Dowiedzia³am siê, ¿e w tym roku zrobione zostanie 5 km, a w nastêpnym kolejne 5 km. To jest rewelacja. Racjê
mia³ burmistrz, a naszemu radnemu Andrzejowi pewnie roœnie ju¿
kaktus na d³oni.
Sokolanka
Od redaktora
Rzeczywiœcie prace trwaj¹. Przy udziale finansowym
gminy droga ta zostanie gruntownie odnowiona.
Podlaski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich wyst¹pi³ o zgodê
na wyciêcie krzaków i starych drzew na poboczu na kolejnym 5
km odcinku.
Szanowny Redaktorze!
Czytam „GM” i podziwiam. Œwietny artyku³ o Prezesie
GS-u Juliuszu Zaleskim. Bardzo dobry pomys³.
Prowadzê drobn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i czêsto je¿d¿ê do Bia³egostoku. Aktualnie s¹ roboty na drogach przez Zab³udów i ¯edniê to spokojnie œmigam przez Pieñki – Wali³y.
Dobrze, ¿e jest ta droga, bardzo dobrze wykonana.
Wiem, ¿e jej realizacja wisia³a na w³osku. Prawda to?
Romek z Bondar
Od redaktora
Droga Topolany – Micha³owo – Wali³y to tzw. schetynówka. Prawd¹ jest, ¿e by³a ona na liœcie rezerwowej. Ale jak
poinformowa³ mnie radny powiatowy Jan Kaczmarek zosta³a ona
zbudowana dziêki ogromnej determinacji i osobistemu zaanga¿owaniu Marka Nazarki. Zdaniem radnego nasz burmistrz dwoi³
siê i troi³, aby by³a ta droga. Uda³o siê. I ca³e szczêœcie. Trzeba do
koñca dzia³aæ i nie traciæ wiary. A efekty s¹ i to najwa¿niejsze,
panie Romanie.
Redaktorze!
Leszek Gryc, by³y policjant pobiera ponad 3200 z³ i jeszcze pcha siê na burmistrza? Dziwny jest ten œwiat, po co mu to? A
ponoæ nawet nie ma matury. Dziwne, w tych czasach bez matury?
Danusia
Redaktorze!
Marek Nazarko to wspania³y i dobry cz³owiek. Myli siê
ten, kto uwa¿a, ¿e jest niedostêpny. Ja, jak pozna³em bli¿ej, porozmawia³em to wiem, ¿e to super facet. Cieszê siê, ¿e mu siê jeszcze
chce. M³ody jest, ledwo przekroczy³ 40-tkê, a ju¿ nabra³ niezbêdnego doœwiadczenia.
By³em na otwarciu Domu Kultury po remoncie. Wspania³e warunki do zajêæ kulturalnych.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e we wrzeœniu by³o tylu oficjeli, a 8
paŸdziernika znowu by³ w Micha³owie, w³aœnie w Domu Kultury
Marsza³ek Województwa Podlaskiego Jaros³aw Dworzañski. Trochê prze¿y³em tych lat i widzê jak nasz burmistrz rozmawia z
Marsza³kiem. Widaæ, ¿e siê „lubiej¹” i maj¹ o czym rozmawiaæ. To
wa¿ne, aby takie kontakty serdecznoœci pielêgnowaæ. To siê po
prostu op³aca naszej gminie Micha³owo. Po co zmieniaæ jak mamy
sprawdzonego i m¹drego gospodarza. Kibicujê Markowi, jego pomys³om i oddam swój g³os na Marka Nazarko. Zreszt¹ to samo
uczyni moja rodzina i znajomi.
W³odek
Panie redaktorze!
Od ponad 25 lat przyje¿d¿am do osiad³ej tu rodziny. I
widzê jak zmieni³o siê i zmienia w ci¹gu ostatnich lat Micha³owo.
Niew¹tpliwie jest to zas³uga bardzo m³odego i odwa¿nego gospodarza. Skupi³ on wokó³ siebie fajnych, oddanych ludzi.
Proszê zobaczyæ jak piêknie wygl¹da WIM, Zajazd i pe³en parking samochodów. Czytam gazetê lokaln¹. I pamiêtam jak
w poprzedniej kadencji jedna z ówczesnych radnych by³a prze-
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
32
ciwko wyra¿eniu zgody na ten w³aœnie parking. Micha³owem powinni zarz¹dzaæ ludzie z wyobraŸni¹, otwarci na ludzi z zewn¹trz.
By³em na otwarciu Ratusza. Imponuj¹ca impreza i tylu
znanych osób z pierwszych stron gazet. Dla mnie – rewelacja.
Szkoda, ¿e tu nie mieszkam i nie mogê zag³osowaæ 21 listopada.
Macie dobrego burmistrza. Korzystajcie z jego chêci do pracy, jego pomys³ów. Powiem, ¿e nawet wam zazdroszczê, bo dobry,
m¹dry burmistrz to prawdziwy skarb. A szansa taka nie zdarza siê
czêsto.
Krzysztof Modzelewski, Ostrów Mazowiecka
Drogi Panie Pawle,
Piêknie dziêkujê za tak wysok¹ ocenê mojej twórczoœci.
Pracujê wytrwale i zawsze staram siê dostarczaæ Gazecie materia³y o jak najwy¿szym standardzie. I choæ skromnoœæ jest moj¹
najwiêksz¹ zalet¹ (ha, ha!) to pochwa³y zawsze motywuj¹ mnie do
pracy. Zreszt¹, czy¿ nie my wszyscy twórcy autorzy, nie jesteœmy
³asi na pochwa³y? Ja przyznajê siê otwarcie, ze tak . Choæ i krytykê
umiem przyj¹æ jako twórczy, konstruktywny i potrzebny element
dojrzewania autorskiego. Tak wiêc za ciep³e s³owa- dziêkujê.
Ale ja nie o tym chcia³am Panie Pawle pisaæ tym razem pragnê wyraziæ swoje zdziwienie, zachwyt i szok wywo³any faktem, ¿e zna³ Pan moj¹ œ.p. Ciociê Lidê. A¿ mi siê gard³o œcisnê³o,
kiedy czyta³am Pañski list - to by³o jak pocztówka z przesz³oœci,
któr¹ ktoœ kiedyœ wys³a³ dawno, dawno temu, a dopiero teraz po
latach dotar³a ona do adresata. Nagle poczu³am jakby czas siê
cofn¹³, jakby Ciocia wci¹¿ by³a z nami i jakbym mog³a pójœæ do
niej na najlepsze w œwiecie placki ziemniaczane i herbatê…
Dziêkujê za Pañskie wspomnienia Panie Pawle, trzeba je
chroniæ od zapomnienia!
Z Wysp Brytyjskich
Micha³owianka Julita Niep³och-Sitnicka
Mistrzynie Bia³orusi w Micha³owie
Na zaproszenie Klubu Sportowego w dniach 1314 paŸdziernika 2010r. goœci³y w Micha³owie pi³karki
Szko³y Sportowej Bie³kard Grodno. Z tej okazji zosta³ zorganizowany halowy turniej pi³karski pod has³em „U¿ywkom stop-wybieram sport”, w którym wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce dru¿yny:
Herkules Micha³owo
Gimnazjum Micha³owo
KS Micha³owo
Bie³kard Grodno
Promieñ Moñki
PG Nurzec Stacja
W meczach eliminacyjnych uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:
Mecz pó³fina³owy
KS Micha³owo – Gimnazjum Micha³owo 6 : 0
Mecz pó³fina³owy
Bie³kard Grodno – PG Nurzec Stacja 3 : 2
Mecz o V miejsce
Herkules Micha³owo – Promieñ Moñki 1 : 5
Mecz o III miejsce
Gimnazjum Micha³owo – PG Nurzec Stacja 0 : 2
Fina³
KS Micha³owo – Bie³kard Grodno 0 : 3
Wyniki koñcowe Miêdzynarodowego Turnieju Pi³ki
No¿nej Dziewcz¹t:
I miejsce - Bie³kard Grodno
II miejsce – KS Micha³owo
III miejsce – PG Nurzec Stacja
IV miejsce – Gimnazjum Micha³owo
V miejsce – Promieñ Moñki
VI miejsce – Herkules Micha³owo
Organizatorzy przygotowali wiele wyró¿nieñ, w
tym dwa przyznawane przez mêsk¹ czêœæ widowni, dla
Gazeta Micha³owa PADZIERNIK 2010
Mis Polski i Mis Bia³orusi:
- Mis Polski – Ewelina Urbanowicz (Gimnazjum Micha³owo)
- Mis Bia³orusi – Siemianowicz Anastasija
Za dokonania sportowe, wyró¿nienia w poszczególnych zespo³ach otrzyma³y nastêpuj¹ce zawodniczki:
Herkules Micha³owo – Szymusiuk Anna
Gimnazjum Micha³owo – Gasowska Sylwia
KS Micha³owo – Trusewicz Dominika
Bie³kard Grodno – Siergiejczyk Lizawieta
Promieñ Moñki – Zalewska Iwona
PG Nurzec Stacja – Ró¿añska Justyna
Trenerzy postanowili tak¿e przyznaæ nagrody rzeczowe dla;
Najlepszej zawodniczki Turnieju – Emilii Golak
Najlepszej strzelczyni – Dominice Juszczyk
Najlepszej bramkarki – Oldze Horyt
Najaktywniejszej zawodniczce – Paulinie Zienkiewicz
Wyró¿niaj¹cej siê zawodniczce – Adzie Koronka
Nastêpnego dnia rozegrano mecz sparingowy na
boisku trawiastym, w którym spotka³y siê dru¿yny: KS Micha³owo i Bie³kard Grodno. Mimo wielu okazji jakie mia³y
gospodynie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1 : 1. Bramkê
dla zespo³u z Micha³owa strzeli³a Agnieszka Gryko.
By³a to wspania³a okazja do obejrzenia umiejêtnoœci pi³karskich jakimi dysponuj¹ dziewczyny. Konfrontacja z Mistrzem Bia³orusi w roczniku 1995 pokaza³a, ¿e
nie mamy siê czego wstydziæ. Szczególnie zespo³y KS Micha³owo i Gimnazjum Micha³owo dorównywa³y kole¿ankom z innych dru¿yn i walczy³y jak równy z równym.
Serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy pomagali
w organizacji turnieju, a szczególnie dla: Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Pani Dyrektor Szko³y
Podstawowej Renacie Ostapczuk, Prezesowi KS Micha³owo Stanis³awowi Malesiñskiemu, Dyrektorowi Gimnazjum Janowi £uksza
Dariusz Golak
33
Og³oszenia
PUNKT konsultacyjny dla osób uzale¿nionych i cz³onków ich
rodzin czynny w ka¿d¹ œrodê w godzinach 16.15 - 20.15 w
budynku oœrodka zdrowia, ul. Szkolna 20.
GRUPA AA "RAZEM" spotyka siê w budynku Oœrodka Zdrowia,
ul. Szkolna 20 w ka¿dy czwartek w godz. 17.00 - 19.00
Kurs prawo jazdy kat. B - Oœrodek Szkolenia Kierowców
"SLALOM" Marta £awniczuk, Micha³owo, ul. Sosnowa 4/8,
Gródek, ul. Szkolna 11/2, tel. 792 001 819
Halina KoŸmian upiecze tort na ka¿d¹ okazjê tel. 604 357 907
NAPRAWA zbiorników mleczarskich, lodówek, zamra¿arek tel.
604 884 492, 506 350 867
NAPRAWA I PODWYKONANIE PROTEZ
Micha³owo, ul. ¯wirki i Wigury 24
tel. d. 85 718 9921 lub. kom. 511 265 091
Wyrób pomników granitowych i lastryko.
Micha³owo, ul. M³ynowa 8, tel. 85 718 96 48, 663 495 795
KUPIÊ dzia³kê budowlan¹ w Micha³owie b¹dŸ okolicy, tel. 504
333 898.
Agent PZU w Micha³owie zaprasza, ul. Hieronimowska 48, tel.
(85) 7189 618 lub 607 633 320.
Kwiaciarnia Dolce Vita w Micha³owie zaprasza codziennie w
godz. 9-16, tel. 602 443 034
INSEMINACJA KRÓW
S³awomir Ostrowiecki tel. 506612249
US£UGI DEKARSKIE- KRYCIE I WYKONYWANIE DACHÓW
Janusz Ostrowiecki tel. 513914328
Sprzedam mieszkanie 63 m2 tel. 500 724 734
Zespó³ muzyczny - wesele - tanio i solidnie tel. 887 044 881
Wynajmê mieszkanie w Micha³owie. Najlepiej w bloku i w
centrum tel. 691 912 992
Us³ugi remontowo-budowlane tel. 501 136 706
Sprzedam dzia³kê w Micha³owie. Telefon kontaktowy
796757885.
Na terenie Micha³owa w okolicy zalewu utracono telefon
komórkowy ipfon. Telefon i numer zosta³ zablokowany przez
operatora a wiêc jest on bezu¿yteczny. Uczciwego znalazcê
prosimy o kontakt z nr 509 765 611. Przy zwrocie nagroda 100
z³.
Sprzedam mieszkanie w Bia³ymstoku ul. Gruntowa okolice
nowego Auchan, 37mk2, 2pok, ceg³a, tel.505 123 480
Sprzedam mieszkanie 72 m2 w Micha³owie przy ulicy
Sienkiewicza, tel. 502 574 647
Micha³owa
Wydawca: Gminny Oúrodek
Kultury w Michalowie. Pismo
zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z
siedzib¹ w Krakowie. Ukazuje
siê raz w miesi¹cu w Micha³owie i okolicy. Redaktor naczelny:
Miko³aj Greœ (tel. (085) 7189 591, 0507 182 039). Wspó³praca:
parafie prawos³awna i katolicka, GOK, szko³y, przedszkole oraz
Bogdan Balcerowicz, Jerzy Chmielewski, Jan Cie³uszecki,
Dariusz Golak (sport), Nina Gorbacz, Mieczys³aw Kostecki,
Roman Kalinowski, Pawe³ Kalinowski (¯agañ), Edward
Kuczyñski (Warszawa), Julita Niep³och - Sitnicka (Anglia).
Rysunki - Anna Bura. Adres redakcji: „Gazeta Micha³owa”,
Kazimierowo 16, 16-050 Micha³owo. Tel./fax (085) 7189 591, tel.
kom. 507 182 039, 604 063 559. E-mail: gazetamichalowa
@gmail.com. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada oraz
zastrzega sobie prawo do redagowania materia³ów przekazanych do opublikowania. Numer z³o¿ono 19.10.2010r. Wydrukowano w drukarni ARES w Bia³ymstoku. Nak³ad 850 egz.
.
.
Gazeta
Urz¹d Stanu Cywilnego w Micha³owie informuje:
- pary, które zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski w 1961 r.
poza terenem Gminy Micha³owo
- obecnie zameldowane na pobyt sta³y
lub czasowy w naszej gminie
- mog¹ zg³osiæ chêæ odznaczenia medalem
Prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Zainteresowane pary powinny siê zg³osiæ
do Urzêdu Stanu Cywilnego w Micha³owie
ul. Bia³ostocka 11 do dnia 31.12.2010 r.
(od poniedzia³ku – do pi¹tku w godz. 7:15 – 15:15,
tel. 85 7 131 786).
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
Agnieszka Ancipiuk
Firma SiS oferuje :
- wêgiel kamienny ,
- brykiet torfowy paczkowany ,
- brykiet drzewny paczkowany ,
Na terenie Micha³owa transport gratis
(85) 7 189 665, 505 093 915
Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania so³tysowi wsi Hieronimowo panu Andrzejowi Tarasewicz za koszenie trawy
wokó³ œwietlicy sk³adaj¹ dzieci i wychowawczyni ze
œwietlicy w Hieronimowie .
Klinika Okulistyczna Dr. Jerzego Michnowskiego
specjalizuje siê w œwiadczeniu us³ug medycznookulisty-cznych w zakresie diagnostyki, leczenia
zachowawczego i operacyjnego:
- operacje zaæmy
- USG - dobór soczewki wewn¹trzga³kowej u chorych
na zaæmê
- GDX - najnowoczeœniejsza diagnostyka jaskry
- OTC - prze³omowa technologia w badaniu siatkówki
- laseroterapia cukrzycy i jaskry
- angiografia fluoresceinowa
- komputerowe badanie wzroku i pola widzenia
- bezkontaktowy pomiar ciœnienia w oku
- optyka, szk³a kontaktowe
Najnowoczeœniejszy sprzêt medyczny, wysoka jakoœæ
badañ diagnostycznych, bezpieczeñstwo
przeprowadzonych zabiegów operacyjnych.
ul. Œw. Rocha 12a (obok dworca PKS) tel. 085
7460548 kom. 0 602649865
ZAPRASZAMY
Gazeta Micha³owa na www.michalowo.pl
Ekspresem ze SP Micha³owo
Pamiêtaj o:
16 paŸdziernik 2010 – Dzieñ Papie¿a Jana Paw³a II
17 paŸdziernik 2010 – Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z
Ubóstwem
18 paŸdziernik 2010 – Dzieñ Poczty Polskiej
19 paŸdziernik 2010 – 26 rocznica porwania i œmierci
ksiêdza Jerzego Popie³uszko
24 paŸdziernik 2010 – Dzieñ Walki z Oty³oœci¹.
– Dzieñ Organizacji Narodów
Zjednoczonych
31 paŸdziernik 2010 – Zmiana czasu z letniego na zimowy (w nocy z 30 na 31.10 z
godz. 3.00 na 2.00)
29 paŸdziernik 2010 – up³ywa termin sk³adania wniosków o œwiadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego
31 paŸdziernik 2010 – Halloween
– Œwiatowy Dzieñ Oszczêdnoœci
1 listopad 2010 – Wszystkich Œwiêtych
2 listopad 2010 – Dzieñ Zaduszny
3 listopad 2010 – Œwiêto Myœliwych
9 listopad 2010 – 21 rocznica rozpoczêcia burzenia
muru berliñskiego
11 listopad 2010 – Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci (92
rocznica)
15 listopad 2010 – Œwiatowy Dzieñ Rzucania Palenia
– up³ywa termin p³atnoœci IV raty
podatku od nieruchomoœci, rolnego,
leœnego
16 listopad 2010 – Miêdzynarodowy Dzieñ Tolerancji
SERWIS RTV
NAPRAWA
- telewizorów, magnetowidów
- radioodbiorników
Jan Nazarko, Micha³owo,
ul. Polna 18, tel.
(085) 7189 748
lub 515 791 522
"WOAG" Zak³ad
Remontowo-Budowlany
Wojciech Sowa
Micha³owo ul. Bia³ostocka 4/2
Œwiadczy us³ugi w zakresie:
- sprzeda¿ oraz monta¿ okien
- systemy dociepleñ (elewacja)
- krycie dachów
- szpachlowanie, malowanie
- uk³adanie glazury i terakoty
- wycena gratis
tel. 504 046 423
Witamy ! Tak, jak pisaliœmy we wrzeœniowym numerze
szko³a ¿yje pe³n¹ par¹. Nauka , zajêcia dodatkowe , uroczystosci
szkolne ruszy³y z kopyta. Mozemy pochwaliæ siê organizacj¹
ogniska integracyjnego klas IV, spotkaniem z wolontariuszkami z
£odzi na temat przybli¿enie informacji o hospicjum i wolontariacie, lekcj¹ przyrody klas V w Urzêdzie Miejskim w Micha³owie, jak te¿ apelem z okazji Dnia Patrona Szko³y - W³adys³awa
Syrokomli. Apel przybli¿y³ ca³ej spo³ecznoœci szkolnej najistotniejsze fakty z ¿ycia twórcy oraz jego utwory. Nie zabrak³o te¿
mi³ych i serdecznych s³ów z okazji Dnia Nauczyciela. Potwierdzeniem tego niech bêdzie ten wiersz:
"Dla mojej Pani"
Dla mojej Pani postaram siê byæ grzeczna
moje zeszyty i nauka bêdzie dla mnie bajeczna
dla mojej Pani narysujê piêkn¹ laurkê
niech wie, ¿e ma we mnie szkoln¹ córkê
dla mojej Pani nauczê siê na pamiêæ wiersza
stanê przy tablicy i wyrecytujê go pierwsza
a kiedy ju¿ bêdê babci¹ z siw¹ chuteczk¹ na g³owie
powiem wnukom, ¿e najlepsi nauczyciele S¥ W SZKOLE W
MICHA£OWIE!
Kaja i Krystian Stoccy, IIa i Va
Mamy ju¿ pierwszych laureatów Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej "Zachowaj TrzeŸwy Umys³". S¹ to: Mateusz
Wirkowski kl VIb Patrycja Rakowicz kl V a, Ola Czarniawska kl
IIb, Daniel Ziuzia kl IIb, Julita Gryko kl Va oraz Mateusz Nazarko absolwent Szko³y Podstawowej w Micha³owie. Z r¹k pani dyrektor Renay Ostapczuk nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody
w postaci gier komputerowych SAMOROST. Gratulujemy!
Nades³a³a Aniela Monach
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
DU¯Y WYBÓR FIRM
ELEKTRYK
-instalacje alarmowe licencja
-us³ugi elektroinstalacyjne
-przy³¹cza ASXSN (warkocz)
-tablice licznikowe
-przeniesienie licznika
na zewn¹trz budynku
-dokumentacja
-Cyfrowy Polsat i Cyfra+
KONCESJA ZE BIA£YSTOK
FAKTURY VAT,
Mo¿liwoœæ zap³aty
w ratach (AIG):
op³aty w ZE Bia³ystok,
odgromienie,
inne instalacje
tel. (085) 7179 175,
kom. 606 206 420
ZAPRASZAMY KLIENTÓW
w godz. 8.00 – 21.00
MICHA£OWO, ul. 3 Maja 12 („Bia³y Domek”)
MICHA£OWO, Plac 11 listopada 12 (obok stacji paliw)
Tel. 661 289 801, 518 076741
Naprawa ci¹gników i maszyn rolniczych.Mariusz Filipczuk
Silniki,skrzynie biegów.hydraulika,alternatory,rozruszniki,toczenie,spawanie.
Nowa Wola 131 k/Micha³owa tel.509 635 599
DOM POGRZEBOWY „AWIS” T. Gawina
- wykonuje wszystkie us³ugi pogrzebowe
- od ubierania do pochowania
- posiadamy garderobê damsk¹ i mêsk¹
- wieñce, kwiaty, wi¹zanki
- zadzwoñ, a najlepiej zg³oœ siê w celu
uzgodnienia ceremonii pogrzebowej
Micha³owo, ul. Gródecka 32a, tel. 7189 161,
kom. 609 777 073 lub 609 777 074
ZAK£AD
FRYZJERSKI
Twój Styl
PKO BP S.A. (agencja)
w Micha³owie zaprasza
ul. Bia³ostocka 19 budynek GOK-u
- wp³aty (prowizja 2,5 z³)
- wp³aty na konto PKO (bez prowizji)
- wyp³aty z karty
(w godzinach otwarcia agencji)
- kredyty
Czynny od pn-pt.: 8.00-16.00
tel. (085) 7179-012
lub 517 315 444
Micha³owo,
ul. Fabryczna 12
ko³o piekarni Ziarenko
zaprasza codziennie
9.00-17.00
w soboty 9.00-14.00
tel. 691 650 997
LEODENT
NAPRAWA
PROTEZ
OG£OSZENIE
Us³ugi koparko - ³adowark¹:
- niwelacje terenu,
- przy³¹cza wod-kan,
- studnie,
- szamba,
- oczyszczanie rowów melioracyjnych.
- Us³ugi transportowe od 2 – 24 ton.
Tel. 85 7189665, 505093915
FIRMA SIS - MICHA£OWO
Micha³owo,
ul. Sienkiewicza 2/17
tel. (085) 7179 131,
516 096 477
Gazeta Micha³owa na www.michalowo.pl
Ludzie i wydarzenia
Chór œpiewa burmistrzowi mnogaja leta.
Miko³aj Gobiec.
Do¿ynki w Ja³ówce. So³tys L. Ostapczenia wrêcza
burmistrzowi bochen chleba.
Jesienna orka w Pieñkach.
Drogi w Pieñkach.
Pi³karze KS Micha³owo.
Siedmioletni Szymek w akcji.
Ludzie i wydarzenia
Pi³karki KS Micha³owo.
Miko³aj Moroz w Ratuszu.
Droga ¯ednia - Wid³y w przebudowie. A czy radnemu
roœnie kaktus?
Mieszkañcy Biñdziugi przy krzy¿u.
Czas na zmianê opon. Aleksander Masaj³o (Jacek).
Tak siê mieszka w Zaleszanach.
50-lecie pañstwa Niny i Miko³aja Gorbaczów.
W banku PKO w Micha³owie zawsze mi³a obs³uga.

Podobne dokumenty