OBWIESZCZENIE Nasz znak: ROŚ. 6220.27

Komentarze

Transkrypt

OBWIESZCZENIE Nasz znak: ROŚ. 6220.27
Poddębice, dnia 11 lutego 2013 r.
OBWIESZCZENIE
Nasz znak: ROŚ. 6220.27.2012
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) Burmistrz Poddębic informuje, iż w dniu 11 lutego 2013 r.
została wydana decyzja znak: ROŚ. 6220.27.2012 umarzająca
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na: „rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania
istniejącego budynku byłej winiarni na zakład odzysku olejów
posmażalniczych na działce o nr ewid. 146/2 w miejscowości
Krępa 57, gm. Poddębice”.
Z up. Burmistrza
Sekretarz Poddębic
(-) Elżbieta Król

Podobne dokumenty