znajdź właściwe rozwiązanie - Publiczne Gimnazjum im. Papieża

Komentarze

Transkrypt

znajdź właściwe rozwiązanie - Publiczne Gimnazjum im. Papieża
"ZNAJDŹ WŁAŚCIWE
ROZWIĄZANIE"
W roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II po raz pierwszy przystąpiło do programu profilaktyki palenia
tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
Obecnie trwa jego kontynuacja. Głównym celem programu jest
zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
Adresatami programu ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE są
uczniowie klas II. Uczniowie oraz nauczyciele zostali poinformowani o
celach i formach realizacji programu. O realizacji programu
powiadomiono również rodziców uczniów. Podczas realizacji programu
uczniowie zaangażowani byli w zajęcia warsztatowe prowadzone przez
liderów klasowych, obejmujące następujące zagadnienia:
 uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia,

ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede
wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza,

przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się
rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku
grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy,
 uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych,
uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności
radzenia sobie z problemami,
 uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego
myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
Program rozszerzony został o dodatkowe działania:
 wykonanie galerii plakatów z zakresu profilaktyki antynikotynowej,
 wykonanie prezentacji multimedialnej na temat szkodliwości palenia,
 opracowanie oraz zestawienie ankiety dla uczniów dotyczacej
palenia tytoniu wśród gimnazjalistów oraz wiedzy na tematat
szkodliwości palenia,
 wykonywanie na bieżąco gazetek na korytarzu.
Jako szkoła promująca zdrowie nie poprzestaniemy na laurach i w
kolejnych latach zamierzamy kontynuować program ZNAJDŹ
WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE i poszerzać go o dodatkowe, nowe
działania.