Katalog

Komentarze

Transkrypt

Katalog
PRZYCISKI STEROWNICZE /
1.1 DANE TECHNICZNE /
฀฀฀฀฀฀฀
฀
/ TECHNICAL DATA
znamionowe napięcie izolacji Ui
500V
฀
฀
rated insulation voltage Ui
znamionowy prąd cieplny Ith
฀
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
฀
10 A
฀
rated permanent current Ith
znamionowe prądy łączeniowe w kategoriach użytkowania Ie:
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ e ฀฀
NEF30, P22, NEF30W:
AC 15 — Ue 230V/400V
6A/4A
rated switched currents in userʼs categories Ie:
DC 13 — Ue 110V/220V
1A/0,25A
NEF, N:
AC 15 - Ue 230V/400V/500V
DC 13 - Ue 24V/110V/220V
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
฀
฀
rated voltage - voltage surge
2500V
฀
฀
prąd ograniczony wytrzymywany
฀
6A/4A/2,5A
4A/1A/0,25
1000A
฀
฀
limited current
stopień zanieczyszczenia środowiska
฀
฀
2
฀
฀
environmental pollution degree
stopień ochrony napędów przycisków
฀
฀
฀
NEF, NEF30, NEF30W,
N...-1U
IP 56
protection degree of button drives
NEF30-U, NEF30W-U,
IP 66
NEF30WK-U
stopień ochrony części podpulpitowej
฀
฀
฀
P22, PO22
N...-1
IP 65
IP 30
NEF30, P22, PO22
N, NEF
IP 20
IP 00
P22, PO22
N, NEF
105
1,2 x 106
NEF30, NEF30W, NEF30WK
3 x 106
protection degree of the part under console
trwałość mechaniczna /
฀
฀/
mechanical life
- dla przycisków z napędami powrotnymi /
฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀ ฀
฀
/ for return drive
control buttons
- dla przycisków z napędami ryglowanymi /
฀฀฀฀฀฀฀
105
/ for locked drive
control buttons
฀
znamionowa częstość łączeń /
/ rated frequency of connections
- dla przycisków powrotnych /
฀
฀
฀฀
฀
600 ł/h /
. / con/h
฀
12 ł/h /
. / con/h
฀฀฀฀฀฀฀/ for return drive control buttons
- dla przycisków ryglowanych /
฀
฀฀฀฀฀฀฀/ for locked drive control buttons
฀
฀/ or 2x LY
przekroje przewodów przyłączeniowych
1x lub /
฀
฀
cross sections of connecting wires
0,75 - 1,5 mm2
฀
1x lub /
1- 1,5 mm2
znamionowe napięcie izolacji transformatora
฀
฀
฀
rated insulation voltage of the transformer
250V
฀/ or 2x DY
6
PRZYCISKI STEROWNICZE /
znamionowe napięcie transformatora
฀
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
230V/24V
฀
lub /
฀/ or
rated voltage of transformer
110V/24V
znamionowa moc transformatora
2W
฀
฀
rated power of transformer
położenie pracy
฀
dowolne
working position
any
temperatura pracy dla wykonania
฀
฀
฀
฀
N/2
W/3
฀
-15°C … +30°C
-30°C … +50°C
ambient temperature for version
Wyrób zgodny z normą
PN-EN 60947-1:2002 + A2:2004
฀
฀
฀
PN-EN 60947-1:2002 + A2:2004
Product consistent with standard
PN-EN 60947-1:2002 + A2:2004
7
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
31
1.3 PRZYCISKI STEROWNICZE ∅22
฀฀฀฀฀฀
฀
∅22 / CONTROL PUSH–BUTTONS ∅22
฀
Przyciski sterownicze typu P22 z napę-
฀
฀
dami kwadratowymi i PO22 z napędami
okrągłymi, z korpusami wykonanymi z
฀PO22฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
wykonane w różnego rodzaju urządze-
฀
฀∅22,5
฀
฀
฀
฀
฀
niach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub
bezpośrednio w korpusach maszyn i
฀ ฀
฀
urządzeń. Są one produkowane w dwóch
wykonaniach klimatycznych N/2 oraz W/3.
drives and PO22 with circular drives, with
plastic bodies, are designed to be built
฀
฀ ฀
tworzywa, są przeznaczone do wbudowania w znormalizowane otwory ∅22,5 mm
Control push-buttons P22 with squared
฀P22฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
into standarized ∅22,5 holes made in
various types of control and signal equip-
฀ ฀
ment or directly on mashines housings.
฀
There are produced two climatic versions
N/2 and W/3.
฀
฀ ฀
฀
฀N/2฀ ฀W/3
฀
Each of P22 and PO22 push-buttons consists of the following units:
Przyciski sterownicze typu P22 mają
budowę członową. Każdy przycisk składa
฀
฀
฀
฀
się z:
฀
- członu napędowego zwanego napędem
przycisku (1)
-
- członu pośredniego zwanego korpusem
-
przycisku (5)
- członu łączeniowego składającego się z
฀
฀
intermediate body.
฀
฀5
฀
฀
฀
฀
Illumanited push-buttons consist of:
฀
฀7฀
- drive unit called the button drive (1)
฀ ฀
- intermediate unit called intermediate
body (5)
฀
฀
฀
Przyciski sterownicze podświetlane
-
- członu pośredniego zwanego korpusem
pośrednim (5)
-
- lighting unit fastened to intermediate
body
฀ ฀
฀
-
- członu napędowego zwanego napędem
przycisku (1)
฀
฀
฀
฀
฀5
฀
się z jednego lub dwóch łączników (7)
Push-button drive can be standard made
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀7฀
contact blocks (7) fastened to lighting
unit.
฀
฀
-
- contact unit consist of one, two or three
฀
฀1฀
฀
฀
- elementu podświetlającego przymocowanego do korpusu pośredniego
- członu łączeniowego składającego
฀1
฀
฀
-
- contact unit consisting of one, two or
three contact blocks (7) fastened to
฀
฀
przymocowanych do korpusu pośredniego
składają się z:
body (5)
฀
฀
jednego, dwóch lub trzech łączników (7)
- drive unit called the button drive (1)
- intermediate unit called intermediate
฀P22฀ ฀PO22
฀
฀
of black plastic or metallized.
฀
฀
฀
Assembly of push-buttons P22 can be
฀ ฀
done by means of two screws, what is
฀
przymocowanych do elementu podświe-
described below:
tlającego.
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
Napęd przycisku może być wykonany
jako standardowy z czarnego tworzywa
- put button drive into the mounting hole,
lub metalizowany.
฀
฀
฀
฀
Montaż przycisków P22 i PO22 odbywa
się przy pomocy dwóch wkrętów mocujących w następujący sposób:
- disconnect button drive (1) with its intermediate body (5) by releasing catches
(6),
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
- rozłączyć napęd przycisku (1) z korpu-
- włożyć napęd do otworu montażowego,
np. w pulpicie od strony czołowej,
- połączyć napęd z korpusem pośrednim;
-
฀
฀
diate body; catches of the intermediate
body should be placed in the grooves of
฀
- tighten two fastening screws (6) to eliminate clearance between units.
฀6 ฀
฀
-
฀5฀
฀
฀1฀ ฀
฀
฀ ฀
฀1฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
the button drive,
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
e. g. in the control desk from the front
side,
- connect button drive with its interme-
฀
฀
-
sem pośrednim (5) zwalniając zaczep
(6),
฀
฀
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
zaczepy korpusu pośredniego powinny
spocząć w rowkach napędu,
- dokręcić dwa wkręty mocujące (6) tak
-
฀
฀
฀6฀
฀
฀
฀
฀
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
฀
฀
฀
aby zlikwidować luz między zespołami.
6
8
P
O
ST
7
5
PO22-W
4
3
2
P22-W
1
OPIS:
1. Napęd przycisku
1.
DESCRIPTION:
1. Drive of push–button
2. Uszczelka
3. Tabliczka informacyjna
2.
3.
2. Seal
3. Information plate
4. Płyta pulpitu
4.
4. Plate of console
5. Korpus pośredni
6. Wkręt mocujący z zaczepem
5.
6.
5. Intermediate body
6. Fastening screw with catch
7. Element łączeniowy lub element
podświetlający (tylko w przyciskach
7.
podświetlanych)
8. Wkręty mocujące element łączeniowy
7. Contact block or illuminating unit (in
illuminated push–buttons only)
(
)
8.
8. Fastening screws for contact block
32
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
IP
Napęd
Type
Oznaczenie
Kolor guzika
Masa
przycisku
฀
Colour of button
Weight
5
(kg)
6
Drive
1
2
3
Symbol
4
z guzikiem
65
standard
P22 – Kc…
czerwony /
standard
P22 – Kz…
P22 – Kg…
zielony /
żółty /
P22 – Ks…
czarny /
niebieski /
krytym
฀
฀
฀
P22 – Kn…
P22 – Kb…
with covered
button
M.
z guzikiem
65
2)
biały /
P22 – KMc…
฀
P22 – Wg…
P22 – Ws…
P22 – Wn…
standard
with
żółty /
czarny /
niebieski /
biały /
P22 – Wb…
0,021
/ green
฀/ yellow
฀/ black
฀/ blue
฀/ white
0,022
czerwony /
zielony /
P22 – Wz…
฀
/ red
1)
P22 – Wc…
standard
wystającym
33
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
/ red
฀/ green
0,022
฀/ yellow
฀/ black
฀/ blue
฀/ white
protruding,
button
z guzikiem
65
dłoniowym
฀
฀
0,023
M. 2)
P22 – WMc… 1)
standard
P22 – Dc…
czerwony /
standard
P22 – Dz…
P22 – Dg…
zielony /
żółty /
/ green
฀/ yellow
P22 – Ds…
czarny /
฀/ black
฀
/ red
0,025
with palm
button
M. 2)
W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu
฀
฀6฀
฀
przycisku wraz z korpusem pośrednim,
฀
฀
bez elementów łączeniowych. Masy
elementów łączeniowych są podane w
฀
฀
฀
฀
P22 – DMc… 1)
In column 6 of the table there are weights
฀ ฀
of drives and intermediate body without
฀
฀
฀1.4฀
฀ ฀
0,026
฀
contact blocks. Weights of contact blocks
are given in chapter 1.4 of this catalogue.
rozdziale 1.4 niniejszego katalogu.
1) Kolory guzików wersji metalizowanej są
1)
identyczne jak dla wersji standardowej. W
kolumnie 4 podano przykładowe oznaczenie
przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach
określających typ napędu.
2) metalizowany
฀
฀
฀ ฀
฀4฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
2)
฀
฀
฀
1) Colours of metallized version are the same
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀M฀
฀
฀
฀
as for standard. In column 4 there are only
examples of symbols for metallized push buttons with red buttons. The symbols of metallized push buttons can be done by adding M
to the standard symbols.
฀
2) metallized
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
1
2
3
4
5
z guzikiem
65
standard
PO22 – Kc…
czerwony /
standard
PO22 – Kz…
PO22 – Kg…
zielony /
żółty /
PO22 – Ks…
czarny /
niebieski /
krytym
฀
฀
PO22 – Kn…
PO22 – Kb…
with covered
button
M.
z guzikiem
wystającym
65
฀
2)
PO22 – KMc…
czerwony /
zielony /
standard
PO22 – Wg…
żółty /
czarny /
with
protruding,
PO22 – Wb…
65
dłoniowym
฀
฀
฀/ red
฀/ black
฀/ blue
฀/ white
niebieski /
biały /
฀/ red
฀/ green
0,022
฀/ yellow
฀/ black
฀/ blue
฀/ white
0,023
M. 2)
PO22 – WMc… 1)
standard
PO22 – Dc…
czerwony /
standard
PO22 – Dz…
PO22 – Dg…
zielony /
żółty /
฀/ green
฀/ yellow
PO22 – Ds…
czarny /
฀/ black
฀
0,021
฀/ green
฀/ yellow
0,022
PO22 – Wc…
PO22 – Wz…
PO22 – Ws…
PO22 – Wn…
z guzikiem
biały /
6
1)
standard
฀
button
34
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
฀/ red
0,025
with palm
button
W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu
przycisku wraz z korpusem pośrednim,
M. 2)
฀
฀6฀
฀
฀
฀
bez elementów łączeniowych. Masy
฀
฀
contact blocks. Weights of contact blocks
฀
฀ ฀
฀1.4฀
฀
are given in chapter 1.4 of this catalogue.
rozdziale 1.4 niniejszego katalogu.
1) Patrz opis pod tabelą 1.3.2
1)
2) metalizowany
2)
฀
฀
฀
0,026
In column 6 of the table there are weights
of drives and intermediate body without
฀ ฀
฀
฀
elementów łączeniowych są podane w
PO22 – DMc… 1)
฀1.3.2
1) See description under the table 1.3.2
2) metallized
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
1
2
3
4
5
z guzikiem
65
standard
P22 – KLc…
czerwony /
zielony /
standard
P22 – KLz…
P22 – KLg…
krytym
฀
฀
żółty /
P22 – KLn…
฀
35
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
niebieski /
bezbarwny
P22 – KLb…
with covered
6
฀/ red
฀/ green
0,023
฀/ yellow
฀/ blue
฀/ colourless
button
M.
z guzikiem
wystającym
65
2)
P22 – KLMc…
P22 – WLc…
P22 – WLz…
standard
฀
P22 – WLg…
standard
P22 – WLn…
฀
0,024
1)
P22 – WLb…
czerwony /
zielony /
żółty /
niebieski /
bezbarwny
with
฀/ red
0,024
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
฀/ colourless
protruding,
button
z guzikiem
65
P22 – WLMc… 1)
standard
P22 – DLc…
czerwony /
P22 – DLz…
zielony /
żółty /
dłoniowym
฀
฀
0,025
M. 2)
standard
P22 – DLg…
M. 2)
P22 – DLMc… 1)
฀/ red
0,027
฀/ green
฀/ yellow
฀
with palm
button
W kolumnie 6 podano masę napędu wraz
z korpusem pośrednim, bez elementów
฀
฀6฀
łączeniowych. Masy elementów łącze-
BA9s 6V, 12V, 24V, 2W oraz STARLED
z trzonkiem BA9s na 24V AC/DC i 230V
AC. Oznaczenie zacisków elementu
฀
฀
฀
P22฀
฀ ฀
1)
2) metalizowany
2)
For illuminated push buttons P22 bulbs
type BA9s 6V, 12V, 24V, 2W as well as
STARLED type BA9s na 24V AC/ DC and
฀BA9s 24V
฀
230V AC are applied. Sings of illuminating
element terminals: X1, X2.
฀
฀
฀
฀
BA9s 6V ฀12V ฀24V ฀2W฀ ฀
฀
1) Patrz opis pod tabelą 1.3.2
are given in chapter 1.4 of this cataloge.
฀
฀
฀STARLED ฀
AC/DC฀ ฀230V AC ฀
podświetlającego: X1, X2.
contact block. Weight of contact block
฀1.4฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
In column 6 of the table there weight of
drives and intermediate body without
฀ ฀
฀
฀
niowych są podane w rozdziale 1.4
niniejszego katalogu. W przyciskach podświetlanych serii P22 stosuje się: żarówki
฀
฀
0,028
฀
฀
฀X1 ฀X2
฀1.3.2
1) See description under the table 1.3.2
2) metallized
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
1
2
z guzikiem
65
3
4
5
standard
PO22 – KLc…
czerwony /
zielony /
żółty /
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
niebieski /
฀/ blue
krytym
PO22 – KLz…
฀
฀
PO22 – KLg…
standard
PO22 – KLn…
PO22 – KLb…
฀
with covered
button
36
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
6
0,023
bezbarwny
฀/ colourless
M.
z guzikiem
65
2)
PO22 –
standard
wystającym
฀
PO22 – WLc…
czerwony /
PO22 – WLz…
zielony /
żółty /
PO22 – WLg…
PO22 – WLn…
standard
฀
0,024
KLMc…1)
PO22 – WLb…
niebieski /
฀/ red
0,024
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
bezbarwny
with
฀/ colourless
protruding,
button
z guzikiem
65
M. 2)
PO22 – WLMc…1)
standard
PO22 – DLc…
PO22 – DLz…
czerwony /
zielony /
standard
PO22 – DLg…
żółty /
M. 2)
PO22 – DLMc…1)
dłoniowym
฀
฀
0,025
฀/ red
฀/ green
0,027
฀/ yellow
฀
with palm
button
W kolumnie 6 podano masę napędu wraz
z korpusem pośrednim, bez elementów
฀
฀6฀
łączeniowych. Masy elementów łączenio-
BA9s 6V, 12V, 24V, 2W oraz STARLED
z trzonkiem BA9s na 24V AC/DC i 230V
AC. Oznaczenie zacisków elementu
฀
฀
฀
wych są podane w rozdziale 1.4 niniejszego katalogu. W przyciskach podświetlanych serii PO22 stosuje się: żarówki
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
1)
2) metalizowany
2)
฀
For illuminated push buttons PO22 bulbs
type BA9s 6V, 12V, 24V, 2W as well as
STARLED type BA9s na 24V AC/ DC and
230V AC are applied. Sings of illuminating
element terminals: X1, X2.
฀
฀
฀
฀
฀BA9s 24V
฀
฀
1) Patrz opis pod tabelą 1.3.2
are given in chapter 1.4 of this cataloge.
฀
BA9s 6V ฀12V ฀24V ฀2W฀ ฀
฀STARLED ฀
AC/DC฀ ฀230V AC ฀
podświetlającego: X1, X2.
contact block. Weight of contact block
฀1.4฀
฀ ฀
฀
PO22฀
In column 6 of the table there weight of
drives and intermediate body without
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
0,028
฀
฀
฀X1 ฀X2
฀1.3.2
1) See description under the table 1.3.2
2) metallized
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
1
2
3
4
5
z guzikiem
krytym
65
standard
P22 – KLTc…
P22 – KLTz…
czerwony /
zielony /
standard
P22 – KLTg…
żółty /
niebieski /
฀
฀
P22 – KLTn…
P22 – KLTb…
฀
with covered
button
6
฀/ red
฀/ green
0,140
฀/ yellow
฀/ blue
bezbarwny
฀/ colourless
M.
z guzikiem
65
2)
฀
standard
P22 – WLTc…
czerwony /
zielony /
standard
P22 – WLTz…
P22 – WLTg…
฀
with
protruding,
0,141
P22 – KLTMc…1)
wystającym
P22 – WLTn…
żółty /
niebieski /
P22 – WLTb…
bezbarwny
฀/ red
0,024
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
฀/ colourless
M.
button
z guzikiem
dłoniowym
฀
37
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
65
฀
2)
0,025
WLTMc… 1)
P22 –
standard
P22 – DLTc…
P22 – DLTz…
czerwony /
zielony /
standard
P22 – DLTg…
żółty /
M. 2)
P22 – DLTMc… 1)
฀/ red
฀/ green
0,140
฀/ yellow
฀
with palm
button
W kolumnie 6 podano masę napędu wraz
z korpusem pośrednim, bez elemen-
฀
฀6฀
tów łączeniowych. Masy elementów
฀
฀
฀
฀
฀1.4฀
฀ ฀
฀
฀
żarówki BA9s 24V, 2W lub STARLED z
X2 ฀ ฀
ry 230V/24V lub 110V/24V, 2VA.
230V/24V฀
1) Patrz opis pod tabelą 1.3.2
1)
2) metalizowany
2)
฀ ฀
฀STARLED ฀
฀
฀X1 ฀
illuminated push buttons P22 bulbs type
BA9s 24V, 2W as well as STARLED type
BA9s na 24V AC/DC are applied. Sings
of illuminating element terminals: X1, X2.
Transformers 230V/ 24V or 110V/24V are
applied.
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀BA9s 24V AC/DC ฀
฀
฀
X1, X2. W przyciskach podświetlanych z
transformatorem stosuję się transformato-
given in chapter 1.4 of this cataloge. For
฀
฀
฀
฀BA9s 24V ฀2W฀
trzonkiem BA9s na 24V AC/DC. Oznaczenie zacisków elementu podświetlającego:
contact block. Weight of contact block are
฀
฀ ฀
P22฀
In column 6 of the table there are weight
of drives and intermediate body without
฀ ฀
฀
฀
łączeniowych są podane w rozdziale
1.4 niniejszego katalogu. W przyciskach
podświetlanych serii P22 stosuje się:
฀
฀
฀
฀
฀110V/24V ฀2VA
฀
฀
0,145
฀1.3.2
1) See description under the table 1.3.2
2) metallized
PRZYCISKI STEROWNICZE /
1
2
z guzikiem
65
4
5
standard
PO22 – KLTc…
czerwony /
zielony /
żółty /
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
niebieski /
฀/ blue
PO22 – KLTz…
฀
standard
PO22 – KLTg…
PO22 – KLTn…
PO22 – KLTb…
฀
with covered
button
M.
65
2)
฀
PO22 –
PO22 – WLTc…
standard
PO22 – WLTz…
PO22 – WLTg…
PO22 – WLTn…
PO22 – WLTb…
฀
0,024
czerwony /
zielony /
żółty /
niebieski /
bezbarwny
with protruding
฀/ red
฀/ green
0,024
฀/ yellow
฀/ blue
฀/ colourless
button
65
0,025
M. 2)
PO22 – WLTMc…1)
standard
PO22 – DLTc…
czerwony /
PO22 – DLTz…
zielony /
żółty /
dłoniowym
฀
0,023
bezbarwny
KLTMc…1)
standard
wystającym
฀
6
฀/ colourless
z guzikiem
z guzikiem
38
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
3
krytym
฀
฀
standard
PO22 – DLTg…
M. 2)
PO22 – DLTMc…1)
฀/ red
0,027
฀/ green
฀/ yellow
฀
with palm
button
0,028
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu wraz z korpusem pośrednim, bez
elementów łączeniowych. Masy elemen-
6฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
stosuje się transformatory 230V/24V lub
110V/24V, 2VA.
฀
230V/24V฀
1)
2)
฀
฀
110V/24V are applied.
฀
฀
฀
฀BA9s ฀ ฀
is possibility to apply multi-LED with
BA9s stem. Transformers 230V/24V and
฀
฀24V ฀
฀
฀X1 ฀X2 ฀
are given in chapter 1.4 of this catalogue.
For illuminated push buttons PO22 bulbs
type BA9s 24V, 2W are applied. There
฀
฀BA9s฀ ฀
skach podświetlanych z transformatorem
Patrz opis pod tabelą 1.3.2
฀
฀PO22฀
2W฀ ฀
multileda z trzonkiem BA9s. W przyci-
฀
฀
฀ ฀
zacisków elementu podświetlającego:
X1, X2. Istnieje możliwość zastosowania
2) metalizowany
฀1.4฀
฀ ฀
฀
฀LED฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀110V/24V ฀2VA
฀
฀1.3.2
39
In column 6 of the table there weights
of drives and intermediate body without
contact blocks. Weights of contact blocks
฀ ฀
฀
฀
฀
podświetlanych typu PO22 stosuje się
1)
฀
฀
฀
tów łączeniowych są podane w rozdziale
1.4 niniejszego katalogu. W przyciskach
żarówki z trzonkiem BA9s o mocy 2W i
napięciu znamionowym 24V. Oznaczenie
฀
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
1)
See description under the table 1.3.2
2) metallized
PRZYCISKI STEROWNICZE /
Opis działania
IP
฀
Description of working
Napęd
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
Oznaczenie
Kolor pokrętła
Masa (kg)
przycisku
฀
Colour of knob
฀
Weight (kg)
6
Drive
฀
Symbol
1
2
3
4
5
0-I
stabilny, kąt obrotu pokrętła
90°
฀
฀
฀90°
stable, angle of turn 90°
65
standard
P22 – Pas…
czarny /
standard
P22 – Pac…
P22 – Paz…
czerwony /
zielony /
P22 – Pag…
żółty /
P22 – Pan…
niebieski /
0←I
niestabilny, kąt obrotu
pokrętła 90°
฀
฀
65
I - 0 - II
stabilny, zestyki łącznika są
M. 2)
P22 – PaMc… 1)
standard
P22 – Pbs…
standard
P22 – Pbc…
P22 – Pbz…
P22 – Pbg…
P22 – Pbn…
฀90°
return, angle of turn 90°
65
przełączane oddzielnie: kąt
obrotu pokrętła 2x60°
,
฀
฀
฀
2x60°
stable, ontacts are switched
czarny /
czerwony /
zielony /
żółty /
niebieski /
standard
P22 – Pcs…
czarny /
czerwony /
standard
P22 – Pcc…
P22 – Pcz…
P22 – Pcg…
P22 – PcMc… 1)
standard
P22 – Pds…
P22 – Pdc…
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
฀/ black
฀/ red
0,026
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
0,027
P22 – PbMc… 1)
P22 – Pcn…
0,026
0,027
M. 2)
M. 2)
฀/ black
zielony /
żółty /
niebieski /
฀/ black
0,026
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
0,027
separately: angle of turn
2x60°
I - 0 ← II
65
poz. I stabilna, poz. II niestabilna, zestyki łącznika są
przełączane równocześnie,
kąt obrotu pokrętła 2x60°
฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
2x60°
pos. I stable, pos. II return,
contacts are switched simultanously, angle of turn 60°
standard
P22 – Pdz…
P22 – Pdg…
P22 – Pdn…
M. 2)
40
P22 – PdMc… 1)
czarny /
czerwony /
zielony /
żółty /
niebieski /
฀/ black
0,026
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
0,027
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
O
I
II
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
1
2
3
4
5
I → 0 ← II
niestabilny, zestyki łącznika
są przełączane oddzielnie
(jak Pc), kąt obrotu pokrętła
2x60°
฀
฀
฀
฀
฀
2x60°
return, contacts are switched
separately (as Pc), angle of
turn 2x60°
65
standard
P22 – Pes…
standard
P22 – Pec…
P22 – Pez…
czarny /
czerwony /
I - 0 ← II
poz. I stabilna, poz II niestabilna, kąt obrotu pokrętła
2x60°, zestyki łącznika są
przełączane oddzielnie
฀ ฀
฀
฀฀
฀
฀
2x60°,
฀
฀
pos. I stable, pos. II return,
angle of turn 2x60°, contacts
are switched separately
65
W kolumnie 6 podano masę napędu wraz
z korpusem pośrednim, bez elementów
łączeniowych. Masy elementów łączenio-
żółty /
niebieski /
M. 2)
P22 – PeMc… 1)
standard
P22 – Pfs…
standard
M.
2)
฀6฀
P22 – PfMc…
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
zielony /
żółty /
niebieski /
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
฀/ black
฀/ red
0,026
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
In column 6 of the table there are weight
of drives and intermediate body without
contact block. Weight of contact block are
฀ ฀
฀
฀1.4฀
0,026
0,027
1)
฀
฀ ฀
go katalogu.
P22 – Pfz…
P22 – Pfg…
P22 – Pfn…
6
฀/ black
฀/ red
0,027
czarny /
czerwony /
P22 – Pfc…
฀
wych są podane w rozdziale 1.4 niniejsze-
zielony /
P22 – Peg…
P22 – Pen…
฀
given in chapter 1.4 of this cataloge.
฀
1) Patrz opis pod tabelą 1.3.2
1)
2) metalizowany
2)
฀
฀
฀
฀1.3.2
41
1) See description under the table 1.3.2
2) metallized
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
Opis działania
IP
฀
Description of working
Napęd
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
Oznaczenie
Kolor pokrętła
Masa (kg)
przycisku
฀
Colour of knob
฀
Weight
฀
Drive
฀
Symbol
1
2
0-I
stabilny, kąt obrotu pokrętła
90°
฀
฀
฀90°
stable, angle of turn 90°
65
0←I
niestabilny, kąt obrotu
pokrętła 90°
฀
฀
65
3
4
5
standard
P22 – PKas…
czarny /
standard
P22 – PKac…
P22 – PKaz…
czerwony /
zielony /
P22 – PKag…
żółty /
P22 – PKan…
niebieski /
M. 2)
P22 – PKaMc… 1)
standard
P22 – PKbs…
standard
65
przełączane oddzielnie: kąt
obrotu pokrętła 2x60°
,
฀
฀
฀
2x60°
stable, contacts are switched
P22 – PKbz…
P22 – PKbg…
P22 – PKbn…
zielony /
żółty /
niebieski /
฀/ black
0,028
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
฀/ black
฀/ red
0,026
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
0,027
M. 2)
P22 – PKbMc… 1)
standard
P22 – PKcs…
czarny /
czerwony /
standard
P22 – PKcc…
P22 – PKcz…
P22 – PKcg…
zielony /
żółty /
niebieski /
P22 – PKcn…
6
0,029
czarny /
czerwony /
P22 – PKbc…
฀90°
return, angle of turn 90°
I - 0 - II
stabilny, zestyki łącznika są
(kg)
฀/ black
0,028
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
0,029
M. 2)
P22 – PKcMc… 1)
standard
P22 – PKds…
czarny /
standard
P22 – PKdc…
P22 – PKdz…
czerwony /
zielony /
P22 – PKdg…
żółty /
P22 – PKdn…
niebieski /
separately: angle of turn
2x60°
I - 0 ← II
65
poz. I stabilna, poz. II niestabilna, zestyki łącznika są
przełączane równocześnie,
kąt obrotu pokrętła 2x60°
฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
2x60°
pos. I stable, pos. II return,
contacts are switched simultanously, angle of turn 60°
M.
2)
P22 – PKdMc…
1)
฀/ black
0,028
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
0,029
42
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
O
I
II
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
1
2
3
4
5
I → 0 ← II
niestabilny, zestyki łącznika
są przełączane oddzielnie
(jak Pc), kąt obrotu pokrętła
2x60°
฀
฀
฀
฀
฀
2x60°
return, contacts are switched
separately (as Pc), angle of
turn 2x60°
65
standard
P22 – PKes…
czarny /
czerwony /
standard
P22 – PKec…
P22 – PKez…
P22 – PKeg…
P22 – PKen…
żółty /
niebieski /
I - 0 ← II
poz. I stabilna, poz II niestabilna, kąt obrotu pokrętła
2•60°, zestyki łącznika są
przełączane oddzielnie
฀ ฀
฀
฀฀
฀
฀
2x60°,
฀
฀
pos. I stable, pos. II return,
angle of turn 2x60°, contacts
are switched separately
65
W kolumnie 6 podano masę napędu wraz
z korpusem pośrednim, bez elementów
P22 – PKeMc… 1)
standard
P22 – PKfs…
czarny /
P22 – PKfc…
czerwony /
zielony /
żółty /
P22 – PKfn…
M. 2)
฀6฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
0,026
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
฀/ black
0,026
฀/ red
฀/ green
฀/ yellow
฀/ blue
0,027
In column 6 of the table there are weight
of drives and intermediate body without
฀ ฀
฀
contact block. Weight of contact block are
฀
฀ ฀
go katalogu.
niebieski /
P22 – PKfMc… 1)
฀
wych są podane w rozdziale 1.4 niniejsze-
P22 – PKfz…
P22 – PKfg…
6
฀/ black
0,027
M. 2)
standard
฀
łączeniowych. Masy elementów łączenio-
zielony /
฀1.4฀
฀
given in chapter 1.4 of this cataloge.
฀
1) Patrz opis pod tabelą 1.3.2
1)
2) metalizowany
2)
฀
฀
฀
43
฀1.3.2
1) See description under the table 1.3.2
2) metallized
PRZYCISKI STEROWNICZE /
Opis działania
฀
IP
Description of working
Napęd
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
Oznaczenie
przycisku
Masa (kg)
฀
฀
Drive
Weight (kg)
Symbol
1
0-I
stabilny, kąt obrotu klucza 90°
฀
฀
2
65
3
standard
4
P22 – Za…
5
1)
0,065
standard
฀90°
stable, angle of turn 90°
metalizowany
P22 – ZaM… 1)
0,066
P22 – Zb… 1)
0,065
P22 – ZbM… 1)
0,066
P22 – Zc… 1)
0,065
P22 – ZcM… 1)
0,066
P22 – Zd…1)
0,065
P22 – ZdM…1)
0,066
metallized
0←I
niestabilny, kąt obrotu klucza 90°
฀
฀
฀90°
return, angle of turn 90°
65
standard
standard
metalizowany
metallized
I - 0 - II
stabilny, zestyki łącznika są prze-
65
łączane oddzielnie, kąt obrotu
klucza 2x60°
,
฀
฀
฀
฀
2x60°
stable, contacts are switched
standard
metalizowany
metallized
separately, angle of turn 2x60°
I - 0 ← II
poz. I stabilna, poz. II niestabilna,
zestyki łącznika są przełączane
równocześnie, kąt obrotu klucza
2x60°
฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
2x60°
pos. I stable, pos. II return, contacts are switched simultanously,
angle of turn 60°
standard
65
standard
standard
metalizowany
metallized
44
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
O
I
II
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
1
2
3
4
5
I → 0 ← II
niestabilny, zestyki łącznika są
przełączane oddzielnie (jak Zc),
kąt obrotu klucza 2x60°
฀
฀
฀
฀
฀
260°
return, contacts are switched
separately (as Zc), angle of turn
2x60°
65
standard
P22 – Ze… 1)
0,065
P22 – ZeM… 1)
0,066
I - 0 ← II
poz. I stabilna, poz II niestabilna,
zestyki łącznika są przełączane
oddzielnie (jak Zc), kąt obrotu
klucza 2x60°
฀ ฀
฀
฀฀
฀
฀
2x60°,
฀
฀
65
P22 – Zf… 1)
0,065
P22 – ZfM… 1)
0,066
45
standard
metalizowany
metallized
standard
standard
metalizowany
metallized
pos. I stable, pos. II return,
angle of turn 2x60°, contacts are
switched separately
W kolumnie 5 tabeli podano masę napędu przycisku wraz z korpusem pośrednim,
฀
฀5฀
bez elementów łączeniowych. Masy
฀
฀
฀
elementów łączeniowych są podane w
rozdziale 1.4 niniejszego katalogu. Klucz
฀
฀
฀
1)
฀
blocks. The weights of contacts blocks
฀1.4฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
are given in chapter 1.4 of this catalogue.
Key can be removed from lock at position
„0” only.
฀
฀
In column 5 there are weights of drives
and intermediate body without contact
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
daje się wyjmować tylko w pozycji „0”.
1) Patrz opis pod tabelą 1.3.2
฀
฀
฀
฀1.3.2
1) See description under the table 1.3.2
PRZYCISKI STEROWNICZE /
Opis działania
IP
฀
Description of working
Napęd
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
Oznaczenie
Masa (kg)
przycisku
฀
Drive
฀
Weight (kg)
฀
Symbol
1
2
0-I
stabilny, kąt obrotu klucza 90°
฀
฀
90°
stable, angle of turn 90°
65
3
4
5
standard
P22 – ZKa…1)
0,065
P22 – ZKaM…1)
0,066
P22 – ZKb…1)
0,065
P22 – ZKbM…1)
0,066
P22 – ZKc…1)
0,065
P22 – ZKcM…1)
0,066
P22 – ZKd…1)
0,065
P22 – ZKdM…1)
0,066
standard
metalizowany
metallized
0←I
niestabilny, kąt obrotu klucza 90°
฀
฀
90°
return, angle of turn 90°
65
standard
standard
metalizowany
metallized
I - 0 - II
stabilny, zestyki łącznika są przełączane oddzielnie, kąt obrotu
klucza 2x60°
,
฀
฀
฀
฀
2x60°
65
standard
metalizowany
stable, contacts are switched
separately, angle of turn 2x60°
I - 0 ← II
poz. I stabilna, poz. II niestabilna,
zestyki łącznika są przełączane
równocześnie, kąt obrotu klucza
2x60°
฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
2x60°
pos. I stable, pos. II return, contacts are switched simultanously,
angle of turn 2x60°
standard
metallized
65
standard
standard
metalizowany
metallized
46
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
O
I
II
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
1
2
3
4
5
I → 0 ← II
niestabilny, zestyki łącznika są
przełączane oddzielnie (jak Zc),
kąt obrotu klucza 2x60°
฀
฀
฀
฀
฀
260°
return, contacts are switched
separately (as Zc), angle of turn
2x60°
65
standard
P22 – ZKe…1)
0,065
P22 – ZKeM…1)
0,066
I - 0 ← II
poz. I stabilna, poz II niestabilna,
zestyki łącznika są przełączane
oddzielnie, kąt obrotu klucza
2x60°
฀ ฀
฀
฀฀
฀
฀
2x60°,
฀
฀
65
P22 – ZKf…1)
0,065
P22 – ZKfM…1)
0,066
47
standard
metalizowany
metallized
standard
standard
metalizowany
metallized
pos. I stable, pos. II return,
contacts are switched separately,
angle of turn 2x60°
W kolumnie 5 tabeli podano masę napę-
฀
฀5฀
du przycisku wraz z korpusem pośrednim,
bez elementów łączeniowych. Masy
elementów łączeniowych są podane w
฀
฀
฀
฀
฀
rozdziale 1.4 niniejszego katalogu. Klucz
daje się wyjmować tylko w pozycji „0”.
1) Patrz opis pod tabelą 1.3.2
฀
฀
฀
1)
฀
฀1.4฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
In column 5 there are weights of drives
฀ ฀
฀
฀1.3.2
฀
and intermediate body without contact
blocks. The weights of contacts blocks
are given in chapter 1.4 of this catalogue.
Key can be removed from lock at position
„0” only.
1) See description under the table 1.3.2
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
Rodzaj
IP
Type
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
Oznaczenie przycisku
Kolor guzika
Masa (kg)
Symbol
฀
Colour of button
฀
Weight (kg)
1
2
3
4
z guzikiem dłoniowym ∅30
65
P22-Rc…
czerwony /
฀/ red
0,061
65
P22-DRc…
czerwony /
฀/ red
0,063
฀
฀
48
5
฀
฀∅30
with covered
button ∅30
z guzikiem
dłoniowym ∅40
฀
฀
฀
฀∅40
with palm button ∅40
Przyciski sterownicze awaryjne
฀
blokowane, są odblokowywane przez
obrót guzika
฀
฀
guzik dłoniowy ∅40 z zamkiem
฀
฀∅ ฀ ฀
65
Emergency stop, locked push buttons are
฀
฀
฀
P22-DZc…
released by turn of button
czerwony /
฀/ red
0,085
with palm button ∅40 and with
lock
Przycisk sterowniczy awaryjny zamkowy,
odblokowywany przez obrót klucza
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
Emergency stop push buttons with locks
are released by turn of key.
฀
PRZYCISKI STEROWNICZE /
1
z guzikiem dłoniowym ∅30
฀
∅30
฀
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
2
3
4
65
PO22-Rc…
czerwony /
฀/ red
0,061
65
PO22-DRc…
czerwony /
฀/ red
0,063
49
5
฀
with palm button ∅30
z guzikiem dłoniowym ∅40
฀
฀
฀
∅40
with palm button ∅40
฀
Przyciski sterownicze awaryjne
blokowane, są odblokowywane przez
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Emergency stop, locked push buttons are
released by turn of button
obrót guzika
guzik dłoniowy ∅40
z zamkiem
฀
฀∅
65
PO22-DZc…
czerwony /
฀/ red
0,085
฀
฀
with palm button ∅40 and with
lock
Przycisk sterowniczy awaryjny zamkowy,
odblokowywany przez obrót klucza
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
Emergency stop push buttons with locks
are released by turn of key.
PRZYCISKI STEROWNICZE /
P22
PO22 - K, PO22 - W, PO22 - KL,
P22
PO22 - D, PO22 - DL
฀
50
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
P22
P22 - P, P22 - Z
PO22 - WL
34
20
84
65
46
14
24
29
36
63
29,5
47
P22
P22
P22
PO22 - KLT, PO22 - WLT
PO22 - DZ
PO22 - R, PO22 - DR
40
40
131
84
84
65
65
46
46
40
68
30
PRZYCISKI STEROWNICZE /
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
51
Przycisk sterowniczy P22; PO22
฀
฀P22; PO22
Push–button P22; PO22
Typ napędu wg katalogu (oprócz Pc,
Pe, Pf, Zc, Ze i Zf)
฀
฀
฀ ฀
Pc, Pe, Pf, Zc, Ze Zf)
฀(
Type of drive, as in catalogue (besides
Pc, Pe, Pf, Zc, Ze and Zf)
Kolor guzika, pokrętła
,
Napięcie żarówki lub napięcie
Colour of button, knob
pierwotne transformatora (tylko w
przyciskach podświetlanych)
Kod typu zestyków łączników wg tabeli
w rozdziale 1.4
(
1.4
)
Code of contact blocks according to
Rated voltage of bulb or transformer
table in chapter 1.4
(in illuminated push-buttons only)
฀
Przykład zamówienia:
Przycisk sterowniczy PO22 - DLcXY /
24V - przycisk sterowniczy z guzikiem
dłoniowym podświetlanym czerwonym,
Example of order:
PO22 - DLcXY /
Control push-button PO22 -DLcXY / 24V
- illuminated control push-button with red
24V ,
,
łącznik z jednym torem zwiernym i jednym
rozwiernym, napięcie żarówki 24V.
palm button, contact block with one no
and one nc contacts, rated voltage of bulb
24V.
,
24 .
Przycisk sterowniczy w wykonaniu W/3
PO22 - DLcXY / 24V W/3
฀
PO22 - DLcXY / 24V W/3
W/3
Push–button in version W/3
PO22 - DLcXY / 24V W/3
PRZYCISKI STEROWNICZE /
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
52
Przycisk sterowniczy P22; PO22
฀P22; PO22
฀
Push–button P22; PO22
Typ napędu Pc, Pe, Pf, Zc, Ze i Zf
฀
Pc, Pe, Pf, Zc, Ze Zf
Type of drive Pc, Pe, Pf, Zc, Ze and Zf
Kolor pokrętła
Colour of knob
Kod typu zestyków łączników przełą-
Kod typu zestyków łączników przełą-
czanych w pozycji I wg tabeli w rozdziale 1.4, tylko kody z wyró˝nikiem c)
czanych w pozycji II wg tabeli w rozdziale 1.4, tylko kody z wyróżnikiem
(maksymalnie 3 zestyki)
c) (maksymalnie 3 zestyki)
1
1.4.,
c)
(
3
II
1.4,
1.4
c) (
)
3
)
Code of contacts switched in position
Code of contacts switched in position
I accor-ding to table in chapter 1.4,
only codes with mark c) (maximum 3
II accor-ding to table in chapter 1.4,
only codes with mark c) (maximum 3
contacts)
contacts)
฀
Przykład zamówienia:
Przycisk sterowniczy
P22 - Pcs I/XY II/2XY
Example of order:
Control push-button
P22 - Pcs I/XY II/2XY
฀
฀
P22 - Pcs I/XY II/2XY
przycisk sterowniczy z napędem
,
pokr´tnym typu c, kolor pokrętła czarny,
,
control push-button with turned drive, type
,
zestyki przełączane:
- w pozycji I: jeden zwierny i jeden roz-
:
฀
1:
wierny
- w pozycji II: dwa zwierne i jeden rozwier-
฀
2:
of work c, colour of knob black, contacts
switched:
i- in position I: one no and one nc
,
i- in position II: two no and one nc
ny
Przycisk sterowniczy w wykonaniu W/3
PO22 - DLcXY / 24V W/3
฀
PO22 - DLcXY / 24V W/3
W/3
Push–button in version W/3
PO22 - DLcXY / 24V W/3
PRZYCISKI STEROWNICZE /
฀
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
53
1.4 ELEMENTY ŁĄCZENIOWE EF30
฀฀฀฀฀฀
฀EF30 / CONTACT BLOCKS EF30
Elementy łączeniowe (łączniki) typu EF30
EF30
są stosowane w przyciskach sterowniczych serii NEF30, PO22 i P22.
control push-button series NEF30, PO22
and P22.
P22.
57
38
19
NEF30, PO22
Schemat
Typ
Schemat
Typ
Schemat
Typ
Diagram
1
Type
2
Diagram
3
Type
4
Diagram
5
Type
6
WYKONANIA STANDARDOWE
/ STANDARD VERSIONS
.3
X
E
.3 .3 .3 .3
4X
E
.4
.3 .3
2X
E
.3 .3 .1 .1
.4 .4
.4 .4 .4 .4 .4 .4
2X2Y
E
.1 .1 .1 .1
.4 .2
3X3Y
E
.4 .4 .4 .2 .2 .2
4Y
.1 .1 .1 .1 .1 .1
6Y
E
E
.1 .1
.3 .3 .3 .1 .1 .1
.4 .4 .2 .2
XY
6X
E
E
.3 .1
.3 .3 .3 .3 .3 .3
.4 .4 .4 .4
.2 .2 .2 .2
.2 .2 .2 .2 .2 .2
2Y
E
.2 .2
.1
Y
E
.2
WYKONANIA SPECJALNE
/ NONSTANDARD VERSIONS
.3 .3 .3 .1
3XY
.3 .3 .3 .3 .3
.1
.4 .4 .4 .4 .4
.2
5XY
E
E
.4 .4 .4 .2
.3
.1 .1 .1
X3Y
.3 .3 .3 .3
.1 .1
.4 .4 .4 .4
.2 .2
4X2Y
E
E
.4
.2 .2 .2
Contact blocks type EF30 are used in
.3 .3 .1 .1 .1 .1
2X4Y
E
.4 .4 .2 .2 .2 .2
.3
.1 .1 .1 .1 .1
.4
.2 .2 .2 .2 .2
E
X5Y
PRZYCISKI STEROWNICZE /
1
2
3
4
5
฀
54
/ CONTROL PUSH-BUTTONS
6
WYKONANIA ŁĄCZNIKA EF30 DLA PRZYCISKÓW TYPU:
฀
EF30
:
VERSIONS CONTACT BLOCK EF30 FOR PUSH BUTTONS TYPE:
NEF30-TPc, NEF30-TPe, NEF30-TPf, NEF30-TZc, NEF30-TZe, NEF30-TZf,
P22-Pc, P22-Pe, P22-Pf, P22-Zc, P22-Ze, P22-Zf
PO22-Pc, PO22-Pe, PO22-Pf
.3
X
E
2X
.3 .3
.4
.1
E
.4 .4
Y
E
.4 .4 .2
XY
.3 .1
X2Y
.3 .1 .1
E
.2
2XY
.3 .3 .1
E
E
.4 .2
.4 .2 .2
2Y
.1 .1
3X
.3 .3 .3
E
E
.2 .2
.4 .4 .4
3Y
.1 .1 .1
E
.2 .2 .2
Masa członów łączeniowych
Wymiary gabarytowe członu
(bez wkrętów mocujących)
łączeniowego EF30
(
)
Weight of contact block
EF30
Dimensions of contact block EF30
(without fastening screws)
19
Typ łącznika pojedynczego
Masa kg 5%
Type of contact block
Weight kg 5%
X,Y
0,0185
XY, 2X, 2Y
0,0245
47
5%
max 7,5
30
.2
.1
3,8
Uwaga:
:
Istnieje możliwość zakupu samych
członów łączeniowych EF30. W
Notice:
EF30.
zamówieniu należy podać nazwę (człon
łączeniowy EF30) oraz typ (X, Y, XY, 2X,
(
2Y).
(X, Y, XY, 2X, 2Y).
EF30)
There is possibility to purchase contact
bloks EF30 alone. In order one should
state the name (contact block EF30) and
type (X, Y, XY, 2X, 2Y).

Podobne dokumenty