Zmiany w Kętrzyńskiej Karcie 3+

Komentarze

Transkrypt

Zmiany w Kętrzyńskiej Karcie 3+
Teatr Capitol
w Kętrzynie
Zapraszamy na spektakl „Kiedy kota nie ma…” Teatru Capitol z Warszawy, który odbędzie się 20 lutego (sobota)
o godz.18.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR
w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A. ►► str. 13
Koncert Walentynkowy
Mieczysław Szcześniak
& Krzysztof Herdzin
►► str. 15
W ŚRODKU
TVprogram
CZWARTEK, 4 lutego 2016, Nr 3 (75)
Zmiany
w
Kętrzyńskiej
Karcie
3+
P
Rada Miejska w Kętrzynie uchwałą
z dnia 30 grudnia 2015 roku podjęła
uchwałę w sprawie „Kętrzyńskiej
Karty Rodziny 3 +”, w której wprowadzono klika zmian. Dokument
uprawniający rodziny wielodzietne
do wielu ulg został wprowadzony od
1 stycznia 2014 r.
1. Karta jest imienna, posiada numer,
datę ważności i datę urodzenia użytkownika.
2. Karta wydawana jest przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie równocześnie wszystkim członkom
rodziny, rodzicom oraz dzieciom, które
ukończyły 3 rok życia, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca.
3. Karta wydawana będzie dzieciom do
ukończenia 18. roku życia, a także
dzieciom do ukończenia 25. roku życia
– w przypadku, gdy dziecko uczy się
w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
obudzi
się akarano w łóżku z Dexem. Nie dość,
w szkole wyższej – Rachel
do końca
roku
ż
demickiego
– w którym jest planowane
►Nowy wzór Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+.
ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
użytkownika – dowód osobisty, legity4. Rodzicom karta wydawana jest do macja szkolna, legitymacja studencka.
czasu trwania programu.
W przypadku dzieci nie posiadających
5. Osobom niepełnosprawnym karta dokumentu tożsamości, Karta jest
wydawana jest na czas obowiązywania ważna wraz z Kartą rodzica i jego doorzeczenia o niepełnosprawności.
kumentem tożsamości.
6. Dzieci poniżej 3 roku życia korzys- 8. Karta ma charakter osobisty i nie
tają ze zniżek wyłącznie w obecności może być użyczana lub udostępniana
rodziców, posiadających Karty.
przez użytkownika innym, nieupoważ7. Karta ważna jest wyłącznie z doku- nionym osobom.
mentem potwierdzającym tożsamość
Franciszek Jaroński
2
.
na Najpopularniejszego Sportowca Kętrzyna,
Trenera oraz Wydarzenie Sportowe Roku
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn
Rozmowa z Dagmarą Iwaniuk,
przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pionier”
Dlaczego Prezes Zarządu
wprowadza spółdzielców w błąd?
Grudniową uchwałą wprowadzono
nowe zasady wydawania i korzystania
z karty oraz nowy wzór wniosku. Oto
najważniejsze z nich.
PLEBISCYT
DWUTYGODNIK
www.nmketrzyn.pl
ISSN 2300-309X
KOLEJNE WYDANIE JUŻ 18 LUTEGO
Spięcia na linii Zarząd Spółdzielni
– Rada Nadzorcza najwyraźniej
przybierają na sile. Jak został
przyjęty przez Prezesa Zarządu
wybór pani na Przewodniczącą
Rady Nadzorczej?
Liczba wydania
93,4%
tyle procent rodzin uprawnionych odebrało Kętrzyńską
Kartę Rodziny 3+ do końca
ubiegłego roku.
Powołanie mnie na Przewodniczącą Rady Nadzorczej SM
„Pionier” spotkało się bardzo nieprzychylnym, a wręcz wrogim przyjęciem mojej osoby przez Prezesa Romana Szydłowskiego. Można to zaobserwować w ostatnich wywiadach
udzielonych przez niego lokalnej prasie i spółdzielczej telewizji. Przenosi się to również na brak woli współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą Spółdzielni. Działania
podejmowane przez Zarząd, a w szczególności przez Prezesa
Szydłowskiego, budzą wiele zastrzeżeń. Rozumiem, że
zmiany osobowe zawsze budzą pewien niepokój, lecz nic
nie uzasadnia tego, by taki organ, jak Zarząd występował na
drogę sądową przeciwko Radzie Nadzorczej, która sprawuje
nad nim nadzór. Członków Rady Nadzorczej wybrali spółdzielcy, by działali oni w ich interesie. Być może Prezes zapomniał o tym w swym zacietrzewieniu. Ze spokojem
jednak podchodzę do takich wyzwań.
c.d. ►► str. 3
Spór o Wliczy Szaniec" ►str. 2
WIEŚCI Z MIASTA
Czy decyzje personalne wójta, to
początek konfliktu? ►str. 5
WIEŚCI Z MIASTA
Kupon do głosowania
na str. 9
Udane sparingi piłkarzy
Granicy►str. 8
SPORT
Kolejne wydarzenie
bilardowe przed nami ►str. 10
SPORT
71 lat temu rozpoczęła się
powojenna historia Kętrzyna cz. I
►str. 11
HISTORIA
Nasza Rozmowa
z zespołem Enej ►str. 12
KULTURA
W lipcu 1940 roku twórca "Organisation Todt", 50-letni gen. mjr dr inż. Fritz Todt otrzymał zadanie budowy tajnego obiektu w Die
Görlitz (Gierłoż). Inżynierowie Todta byli znakomitymi specjalistami od budowy umocnień wojskowych i bunkrów. Dlatego to właśnie jemu zlecono przygotowanie jednego z najsłynniejszych i najtajniejszych obiektów II Wojny Światowej - kwatery kętrzyńskiej
nazwanej "Wilczym szańcem" - "Die Wolfschanze".
Porady prawne
Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy?
Sytuacja jest następująca. Jeden z pracowników przynosi
L4. Pracodawca wyznacza na zastępstwo drugiego pracownika (zatrudnionego na 1/2 etatu), jednak ten pracownik odmawia przyjścia do pracy. Czy może
odmówić? Z powodu odmowy firma jest zamknięta przez
jeden dzień.
Sąd w Olsztynie uznał prawa nadleśnictwa Srokowo
Spór o Wliczy Szaniec
Odpowiada: Marta Handzlik
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym
i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym
pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Odpowiadając na pani pytanie uprzejmie informuję, że najprostszym sposobem zastąpienia nieobecnego pracownika
jest powierzenie jego obowiązków innemu pracownikowi
tego samego zakładu pracy. Takie polecenie pracodawcy jest
dla pracownika wiążące i nie może on odmówić jego wykonania, jeżeli nie jest sprzeczne z przepisami prawa lub
z umową o pracę pracownika (art. 100 § 1 Kodeksu Pracy).
Pracodawca nie może polecić pracownikowi wykonywania
czynności, które nie mają związku z rodzajem pracy określonym w jego umowie o pracę i wykraczają poza zakres tej
umowy.
Pracodawca może zmienić zakres czynności (obowiązków)
określonego pracownika w trakcie zatrudnienia i powierzyć
mu dodatkowo, na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
jego obowiązki. Takie działanie pracodawcy jest dopuszczalne przy zachowaniu dwóch warunków: po pierwsze –
rodzaj powierzonych obowiązków nie może być sprzeczny
z rodzajem umówionej pracy, którą na podstawie zawartej
umowy jest zobowiązany wykonywać pracownik, po drugie
– zakres powierzonych czynności musi umożliwiać pracownikowi wykonanie ich w normalnym czasie pracy niebędącym przekroczeniem dobowej i przeciętnie tygodniowej
normy czasu pracy.
Jeżeli wykonywanie przez pracownika połączonych obowiązków wiązałoby się z koniecznością wykonywania pracy
w godzinach nadliczbowych, to takie powierzenie dodatkowych czynności byłoby niezgodne z prawem. W takiej sytuacji doszłoby bowiem do planowania pracy w godzinach
nadliczbowych, co jest niedopuszczalne.
Zakres czynności (obowiązków) pracownika nie musi być
sporządzony w formie pisemnej. Jeżeli zatem w zakładzie
pracy nie sporządza się zakresów czynności w formie pisemnej, to wystarczy, że pracodawca ustnie poinformuje pracownika o konieczności przejęcia przez niego obowiązków
innego pracownika, do czasu jego powrotu ze zwolnienia.
Również w przypadku, gdy w zakładzie pracy zakres czynności jest określony w formie pisemnej, pracodawca może
w drodze ustnego polecenia powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki pracownika przebywającego na zwolnieniu. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy z przepisów
wewnątrzzakładowych (układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy) wynikałaby konieczność zmiany w takiej sytuacji zakresu czynności pracownika w drodze pisemnej.
Zmiana zakresu czynności (obowiązków) pracownika nie
jest zmianą warunków zawartej umowy o pracę i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego.
Przy powierzeniu pracownikowi dodatkowych obowiązków
innego pracownika przebywającego na zwolnieniu nie jest
wymagana jego zgoda, jeśli obowiązki te są zgodne z charakterem zajmowanego stanowiska pracy. Pracownik nie
może w takim przypadku odmówić przyjęcia wykonywania
dodatkowych czynności.
Źródło: www.eporady24.pl
Fot. Internet
►Jeden z bunkrów na terenie byłej kwatery Hitlera.
Spółka „Wilcze Gniazdo” walczy
o użytkowanie kwatery Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży. Powód to
wypowiedzenie im przez właściciela,
czyli nadleśnictwo Srokowo umowy
dzierżawy za niepłacenie czynszu.
Sąd Okręgowy w Olsztynie 21 stycznia 2016 roku poparł działania nadleśnictwa.
Przed olsztyńskim sądem zapadł wyrok
ws . kwatery Hitlera w Gierłoży. Według sądu właściciel terenu czyli nadleśnictwo Srokowo miało prawo
wypowiedzieć umowę dzierżawiącej
go spółce, która nie płaciła czynszu. To
drugi wyrok w sprawie dzierżawy Wilczego Szańca. Jak właściwie doszło do
takiego konfliktu?
- Kiedy w 2012 roku ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę Wilczego Szańca,
który wygrała Spółka „Wilcze
Gniazdo” w umowie dzierżawy był
rozpisany cały harmonogram, jakie inwestycje będą realizowane przez dzierżawcę do 2018 roku. Remont hotelu
i restauracji, modernizacja alejek historycznych, oświetlenia, parkingu, pola
campingowego, budek z pamiątkami
oraz stworzenie kompleksu muzealnowystawowego. W tym ostatnim spółka
zobowiązała się do współpracy z Ministrem Kultury, który się zaangażował,
a spółka miała przygotować teren i nic
nie zrobiła i cały projekt upadł. Podsumowując nie wywiązała się z żadnego
punktu harmonogramu – wymienia
Zenon Piotrowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo.
Czarę goryczy przelał fakt, że dzierżawca nie płacił czynszu. To spowo-
dowało, że w marcu 2015 r. Nadleśnictwo Srokowo wypowiedziało spółce
„Wilcze Gniazdo” umowę dzierżawy.
W tej chwili dzierżawca jest winny
nadleśnictwu ponad 1 mln złotych. Jest
to kwota za należny czynsz oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Sprawa trafiła do sądu. 21 stycznia Sąd
Okręgowy w Olsztynie orzekł, że Nadleśnictwo Srokowo zgodnie z prawem
wypowiedziało prywatnej spółce
umowę dzierżawy. Jakie zatem są
szanse na odzyskanie Kwatery Hitlera?
- To potrwa jeszcze kilka miesięcy, ponieważ Spółka zapowiedziała złożenie
apelacji od tego wyroku w Białymstoku. Najważniejsze dla nas jest to, by
odzyskać nieruchomość – mówi Zenon
Piotrowicz.
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy również przedstawiciela spółki.
Odpowiedzi do tej pory nie otrzymaliśmy.
Ewa Brzostek
Kętrzyński szpital z tymczasowym dyrektorem
Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego
w Kętrzynie ogłoszony 16 listopada 2015 roku nie przyniósł rozstrzygnięcia. Co prawda zgłosiło się czterech
kandydatów, lecz komisja konkursowa, która obradowała 11 stycznia 2016 roku nie wybrała żadnego z nich.
Kto zatem przejmie ster w szpitalu?
27 stycznia 2016 roku według oficjalnej informacji na stanowisko dyrektora szpitala został powołany dr n. med.
Krzysztof Tytman do czasu wyłonienia kandydata w drodze
konkursu.
- Zarząd Powiatu postanowił dokonać zmiany na stanowisku
dyrektora, ponieważ wiedza i doświadczenie dr n. med.
Krzysztof Tytman pozwolą kontynuować rozpoczęte działania naprawcze – wyjaśnia Ryszard Niedziółka, Starosta
Kętrzyński.
OGŁOSZENIE
W połowie lutego ma być zwołana konferencja prasowa, na
której rzecz jasna można zadawać pytania. My jednak zadaliśmy je nieco wcześniej Staroście Kętrzyńskiemu.
Dlaczego żaden z kandydatów nie został wybrany? Kiedy
zostanie ogłoszony kolejny konkurs?
- Szpital Powiatowy w Kętrzynie potrzebuje strukturalnych
zmian, dlatego poszukiwaliśmy człowieka, który podoła
temu trudnemu wyzwaniu, a jednocześnie będzie w stanie
zacząć budować wokół tego szpitala nową lepszą atmosferę
(wizerunek). W konkursie, nie zdecydowaliśmy się na wybór
kandydata spośród osób, które do niego przystąpiły i w ciągu
najbliższych tygodni zostanie ogłoszony nowy – informuje
Ryszard Niedziółka, Starosta Kętrzyński.
Ewa Brzostek
Zgłoszenia telefoniczne: 89 752 05 20
lub e-mail: [email protected]
Rozmowa z Dagmarą Iwaniuk, przewodniczącą Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, c.d. ze str. 1
Fot. Franciszek Jaroński
►Dagmara Iwaniuk.
Czy od chwili objęcia przez panią tej
funkcji zmieniły się kompetencja i zasady
działania Rady Nadzorczej?
Wraz z objęciem przeze mnie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej nic się w zasadzie nie zmieniło. Rada nadal obraduje na
zaplanowanych przez Prezydium Rady posiedzeniach, w trakcie których realizuje
swoje zadania ustawowe i statutowe, podejmuje uchwały wynikające z jej kompetencji.
Podkreślam, że głównym zadaniem Rady
jest kontrola i nadzór nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności kierującym jej
bieżącą działalnością Zarządem. Rada nigdy
nie chciała wyręczać Zarządu w kierowaniu
Spółdzielnią, ale też Zarząd nie powinien zasłaniać się Radą przed ciążącą na nim odpowiedzialnością. A do takiej sytuacji dochodzi
w sprawie nagłaśnianego przez Prezesa
Szydłowskiego kredytu dla Osiedla Piastowskiego w kwocie 4 mln zł. Prezes chyba
nie tylko nie zapoznał się z ustawą Prawo
Spółdzielcze, ale też ze Statutem Spółdzielni. Jednoznacznie bowiem wynika
z tych przepisów, że Rada Nadzorcza nie
musi wyrażać swojej opinii w kwestii zaciągnięcia kredytu. Decyzję podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków spółdzielni
określając maksymalną sumę wszystkich
kredytów, jakie spółdzielnia może zaciągnąć. Od tej pory piłeczka jest po stronie Zarządu. To, czy Prezes ma odwagę zaciągnąć
„taki rzekomo dobry” kredyt, to inna sprawa.
Nie dopuszczalne jest zasłanianie się Radą
Nadzorczą. Prezesowi brakuje chyba odwagi
przy podejmowaniu ważnych decyzji. Raz
bowiem uważa, że Rada wtrąca mu się w
jego kompetencje, a w tym przypadku, gdy
sam powinien wziąć na siebie odpowiedzialność, zrzuca ją na Radę Nadzorczą. Trzeba
być konsekwentnym.
Jaka więc jest pani opinia na temat - jak
to pani określiła – „rzekomo dobrego”
kredytu?
Osobiście jestem przeciwna zaciąganiu takiego kredytu, gdyż obecnie Osiedle Piastowskie spłaca wcześniej zaciągnięty kredyt
po blisko 1 mln zł rocznie przez najbliższe
dwa lata. Jeśli planowany remont jest bardzo
rozległy i kosztowny, bądź chodzi o duży zakres modernizacji, wówczas bank może domagać się dodatkowego zabezpieczenia
w postaci hipoteki na nieruchomościach,
których właścicielem jest Spółdzielnia. To
może wiązać się w przyszłości z koniecznością sprzedaży mieszkań wraz z lokatorami
– jako przykład można podać Spółdzielnię
w Sosnowcu, która sprzedała 800 mieszkań
za długi. Ale to są moje obawy, a decyzja
i odpowiedzialność jest po stronie Zarządu.
Proszę więc powiedzieć, czy jako Rada
Nadzorcza macie wgląd do dokumentacji
spółdzielni? Pytanie to nie jest przypadkowe bowiem Prezes pozwał Radę Nadzorczą do sądu.
Chcemy dokładnie i rzetelnie wykonywać
swoje obowiązki, co wiąże się z wglądem do
wszelkiej dokumentacji ujawniającej stan
INFORMACJA
Szanowni Państwo,
w związku z ukazaniem się w ostatnim czasie w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej oraz w Tygodniku Kętrzyńskim
wywiadu z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”
Romanem Szydłowskim informuję, że nieprawdą jest
stwierdzenie prezesa dotyczące zamiaru przejęcia Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej przez Kętrzyńskie Centrum Kultury.
Podczas spotkania 2 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółdzielni ustalono, że Kętrzyńskie Centrum Kultury złoży
ofertę na realizację materiałów telewizyjnych na potrzeby
Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej na zasadach takich sa-
majątku spółdzielni. Tak prostej sprawy nie
może pojąć Prezes Szydłowski. Twierdzi, że
chcemy dezorganizować pracę jemu i pracownikom spółdzielni. To bzdura. Chcemy
Pana, Panie Prezesie, kontrolować. To nasz
statutowy obowiązek. W tym celu w listopadzie 2015 r. podjęliśmy uchwałę upoważniającą poszczególnych członków Rady do
żądania od Zarządu udostępnienia dokumentacji spółdzielni. Jest to prawem dopuszczalne i wynika z ustawy i statutu. Prośby
o dokumenty kierowaliśmy na piśmie i początkowo Prezes Szydłowski nam je udostępniał. Jednak w grudniu 2015 roku
pozwał Radę Nadzorczą do sądu zaskarżając
powyższą uchwałę Rady Nadzorczej o udostępnianie dokumentów Spółdzielni. Doszło
do karykaturalnej sytuacji, gdy Zarząd pozywa własną Spółdzielnię. Radca prawny
Spółdzielni reprezentuje Zarząd przed
sądem, a kto ma reprezentować pozwaną
Radę Nadzorczą? Zostaliśmy zmuszeni jako
Rada do skorzystania z zewnętrznej i odpłatnej pomocy prawnej. Prezes Szydłowski
proces „przegrał”, gdyż sąd odrzucił ten
pozew. Naraziło to Spółdzielnię na niepotrzebne koszty. Sama tylko zapłata dla prawnika broniącego Rady przed Zarządem to
kwota blisko 760 zł brutto. Jeżeli pan Szydłowski ma poczucie honoru i odpowiedzialności to powinien wraz z członkami Zarządu
wpłacić do kasy spółdzielni kwotę kosztów
procesowych, a nie obciążać całej spółdzielni. I nie chodzi tylko o pieniądze, ale
o zasady. Powinien również zastanowić się
nad tym, czy korzysta z właściwej pomocy
prawnej. Doświadczenia innych jednostek
wskazują, że można poczynić tu znaczne
oszczędności i poprawić poziom świadczonej obsługi prawnej zlecając to zewnętrznej
firmie prawniczej w ramach przetargu, a nie
zatrudniając prawnika na etacie.
Jako Rada Nadzorcza chcemy, żeby mieszkańcy osiedli ponosili za swoje mieszkania
niższe opłaty. Dlaczego we wspólnocie
mieszkaniowej koszty eksploatacji mogą
być o 33% niższe? To jednak nie podoba się
Zarządowi, który próbuje ośmieszać członków Rady, dezorganizuje jej pracę poprzez
zajmowanie jej cennego czasu tak prostymi
sprawami, jak na przykład ustalanie treści
protokołów z posiedzeń. Dla wygody pracownika Spółdzielni spisującego te protokoły posiedzenia są nagrywane. Jednak, gdy
mych jak to ma miejsce ze Sparrow-Media.
Bezpośrednim powodem wspomnianej propozycji był
fakt, iż firma ta przedstawiła trzy nowe warianty współpracy z Kętrzyńską Telewizją Kablową, z których dwa
pierwsze zakładały zwiększenie nakładów finansowych
i rozszerzenie oferty programowej, trzeci przedstawiał rozwiązanie umowy o współpracy. Warunkiem koniecznym
do kontynuowania współpracy KTK i Sparrow Media było
zaakceptowanie nowych warunków finansowych.
Oferta złożona przez KCK, na tych samych warunkach finansowych co dotychczasowy Zleceniobiorca, została odrzucona, natomiast firma Sparrow Media nadal zajmuje się
członkowie Rady chcą z tych nagrań skorzystać w celu zweryfikowania zapisów
w projekcie protokołu, urządzenie „nagle się
psuje”.
Jednym z zarzutów kierowanych pod adresem Rady Nadzorczej jest sprawa zajmowania się KTK zamiast sprawami
spółdzielców. Co pani na to?
To prawda, Prezes Szydłowski zarzuca mi,
że Rada Nadzorcza zajmuje się za dużo spółdzielczą Kętrzyńską Telewizją Kablową. Jak
ma się nią nie zajmować, gdy telewizja ta
pod kierownictwem Prezesa atakuje mieszkańców zamiast rzetelnie, bezstronnie informować. Trzy skargi na działalność
zatrudnionych w tej telewizji „dziennikarzy”
zostały rozpatrzone przez Radę i uznane za
zasadne. To niedopuszczalne. Ośmiu z dziewięciu członków Rady zagłosowało za
wnioskiem do Zarządu o rozwiązanie
umowy z firmą prowadzącą tę telewizję na
zlecenie Spółdzielni. To mówi samo za siebie o bezstronności i etyce dziennikarskiej
Prezesa Szydłowskiego jako kierownika tej
telewizji. Odnoszę wrażenie, że materiały
zamieszczane w KTK są robione na polityczne zamówienie, a to jest dalekie od
obietnic zawartych we wniosku o koncesję
tej telewizji. Chcę podkreślić, że Rada Nadzorcza nie jest zainteresowana likwidacją
Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Propozycja Rady dotyczyła jedynie zlecenia Kętrzyńskiemu Centrum Kultury realizacji
rzetelnych i bezstronnych materiałów filmowych w miejsce zajmującej się tym dotychczas w mocno kontrowersyjny sposób firmy
Sparro-Media. Po co zatrudniać firmę
z Olsztyna, kiedy na lokalnym kętrzyńskim
rynku mamy młodzież chcącą realizować się
w rzemiośle dziennikarskim. I mogłoby to
być tworzone pod szyldem KTK, a z pewnością kosztowałoby mniej, niż wypłacane dotychczas co miesiąc kilkutysięczne
honoraria.
Apeluję do mieszkańców Spółdzielni PIONIER o rozsądek. Nie dajmy się zmanipulować i skłócić. Wybrali nas Państwo, byśmy
pilnowali spółdzielczego majątku, a nie byli
marionetkami Prezesa Szydłowskiego.
Obiecujemy robić to rzetelnie.
Rozmawiał Franciszek Jaroński
(rozmowa autoryzowana)
realizacją materiałów Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej.
Wynika z tego zatem, że prezes Spółdzielni nie zdecydował
się na wariant trzeci przedstawiony przez firmę SparrowMedia.
Nie było i nie jest celem Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz
Kętrzyńskiego Centrum Kultury przejęcie na wyłączność
Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej, a jedynie przedstawienie
rozwiązania ówczesnego problemu w zakresie funkcjonowania KTK oraz podjęcie obustronnie korzystnej i atrakcyjnej współpracy.
Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn
Damian Nietrzeba
Spółdzielczość zawsze była ruchem osób przedsiębiorczych, ale także wykazujących się wysokim poziomem wrażliwości społecznej,
potrafiących zabiegać i dbać o dobro wspólne.
Źródło: www.krytykapolityczna.pl
KONKURS
„Do PSZOK-u oddajesz
nagrody dostajesz”
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o. o. informuje, że w okresie od
1.02.2016 do 30.06.2016 organizuje konkurs pod nazwą:
Zbiórka Odpadów
Wielkogabarytowych
Informujemy mieszkańców miasta, że odpady wielkogabarytowe - meble
(szafy, stoły, krzesła, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych
rozmiarów należy:
Wystawiać 1 raz w tygodniu (tylko w czwartek)
w punktach selektywnej zbiórki odpadów.
Odpady wielkogabarytowe można również oddać do PSZOK - punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych przy ul. Budowlanej 1, w godzinach 7.00 – 21.00.
„Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz”
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
(PSZOK)
Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Kętrzyn
Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Miasta Kętrzyn,
ze szczególnym zwróceniem uwagi mieszkańców na konieczność segregacji odpadów oraz korzyści z tego wynikających, promocja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
i zachęcenie mieszkańców do korzystania z niego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie odpadów do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK) znajdującego się przy ul. Budowlanej 1 wraz z wypełnionym kuponem konkursowym (znajdującym się poniżej).
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.komunalnik.ketrzyn.pl
„Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz”- Kupon konkursowy (*)
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………
Adres, z jakiego przywieziono odpad: ………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883.)
na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej
………………………………………………
Podpis uczestnika
(*) wypełnić drukowanymi, czytelnymi literami
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Informujemy mieszkańców miasta, że posiadają możliwość nieodpłatnego przekazywania odpadów do
punktu selektywnej zbiórki zlokalizowanego przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie.
PSZOK przyjmuje następujące odpady:
• papier,
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK znajduje się
w Kętrzynie przy ul. Budowlanej 1.
Każdy mieszkaniec Kętrzyna może tam nieodpłatnie oddać selektywnie przygotowane odpady.
Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Telefon 89 752 26 45
Czy wiesz, że:
• Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
• Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4h.
• Wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny.
Działaj
• Zwracaj uwagę innym gdy śmiecą. Sprzątaj po swoim psie gdy wychodzisz z nim na spacer.
W ten sposób dbasz o czystość swojego otoczenia!
• Zacznij segregować odpady w domu. Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które
można ponownie wykorzystać.
• Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną z materiału) zamiast przynosić
ze sklepu torebki plastikowe. W ten sposób wytwarzasz mniej śmieci.
• chemikalia, farby,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe – np.: meble (szafy, stoły, krzesła, komody) dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych,
• opakowania ze szkła, w podziale na bezbarwne i kolorowe,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe,
• metale,
• przeterminowane leki,
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie OZE
Wszelkie informacje dotyczące naboru na powyższe stanowisko
dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.komec.ketrzyn.pl
Kontakt: dział kadr, tel. 89 751-36-61
Dokumenty należy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres:
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie,
ul. Dworcowa 10, 11 – 400 Kętrzyn w terminie do 29 lutego 2016 r. do godz. 14.00
Dokumenty muszą być złożone z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na stanowisko Specjalisty
ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie OZE”
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. inwestycji w zakresie OZE
Wszelkie informacje dotyczące naboru na powyższe stanowisko,
dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.komec.ketrzyn.pl
Kontakt: dział kadr, tel. 89 751-36-61
Dokumenty należy składać w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres:
Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie,
ul. Dworcowa 10, 11 – 400 Kętrzyn w terminie do 29 lutego 2016 r. do godz. 14.00
Dokumenty muszą być złożone z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w zakresie OZE ”
odpady zielone (trwa, liście, gałęzie)
• zużyte opony samochodowe (tylko z samochodów osobowych).
Do PSZOK- u dostarczamy wyłącznie posegregowane odpady.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.00 – 21.00
Kętrzyn, ul. Budowlana 1
Razem dbamy o czysty Kętrzyn
Zarząd Komunalnej Energetyki Cieplnej KOMEC Spółki z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10, oferuje do sprzedaży żużel paleniskowy
(kod odpadu 100180) w cenie brutto 1 zł za tonę.
Odbiór i załadunek żużlu w zakresie odbierającego. Odbiór z kotłowni w Kętrzynie przy
ul. Rynkowej 3 lub ul. Mazurska 15.
Kontakt: tel. 89 741 52 95
Odbiorcami żużlu mogą być osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące
przedsiębiorcami. Żużel może być wykorzystywany do utwardzenia powierzchni dróg
i placów w sposób uniemożliwiający pylenie przez jego zestalenie lub przykrycie warstwą niepyląca z zachowaniem w szczególności przepisów prawa wodnego
i prawa budowlanego.
Żużel nie może być wykorzystywany jako produkt do dalszej przeróbki.
NYCH.
Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn
zaprasza do złożenia ofert na REMONT WOLNYCH LOKALI KOMUNAL-
Link do ogłoszenia na stronie www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „przetargi aktualne”.
Burmistrz Miasta Kętrzyna informuje, że od dnia 1 lutego 2016 roku na terenie Kętrzyna rozpoczęło się płoszenie ptaków, celem ograniczenia ich uciążliwości.
Płoszenie polega na wykorzystaniu urządzeń biosonicznych, naśladujących odgłosy przerażonych i zestresowanych ptaków danego gatunku, w miejscach ich gromadzenia.
Wobec powyższego prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w trakcie prowadzenia prac.
Informacja z sesji Rady Gminy Kętrzyn
Czy decyzje personalne wójta, to początek konfliktu?
Fot. Franciszek Jaroński
►Wójt Gminy Kętrzyn, Paweł Bobrowski (pierwszy z prawej).
Zmiany personalne wynikające z decyzji
wójta Gminy Kętrzyn o wypowiedzeniu
umowy dla kierowniczki GOPS, prezesa
spółki komunalnej, a w ostatnim czasie
wypowiedzenie również umowy o pracę
dla sekretarza Gminy były niewątpliwie
przyczyną napięć jakie pojawiły się w relacjach Rada Gminy – wójt Paweł Bobrowski. Radni dali temu wyraz podczas
ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła
się 27 stycznia.
W jej trakcie, na wniosek radnej Agnieszki
Roszig, wprowadzono do porządku obrad
dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich dotyczyła podjęcia stanowiska przez Radę
Gminy kontroli jaką przeprowadził zespół
kontrolny w grudniu 2015 roku, a której tematem była ocena zatrudnienia w Urzędzie
Gminy w roku 2015. W tym przypadku radni
zdecydowali zwrócić się do NIK-u o zbadanie zgodności ustaleń zawartych w protokole
z przepisami prawa
– Zmiana, o którą zawnioskowałam dotyczyła wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia stanowiska przez
Radę Gminy odnośnie kontroli jaką przeprowadził zespół kontrolny pod moim przewodnictwem w grudniu, a której tematem była
ocena zatrudnienia w Urzędzie Gminy
w roku 2015. Na poprzedniej sesji składałam
sprawozdanie z tej kontroli, które zawierało
uchybienia i uwagi. Wójt natomiast wydał
oświadczenie stwierdzając, że wszystko jest
zgodne z prawem. Okazało się jednak, że
z powodów opisanych w protokole z kontroli wójt złożył wypowiedzenie dla sekretarza Gminy Kętrzyn. Dla mnie jest to więc
sprawa do wyjaśnienia. W związku z tym na
mój wniosek Rada Gminy przegłosowała
dodanie tego punktu do porządku sesji podejmując stanowisko o zgłoszeniu sprawy
do NIK – wyjaśnia powód zgłoszenia
zmiany w porządku sesji Agnieszka Roszig,
radna, a zarazem przewodnicząca zespołu
kontrolującego zatrudnienie w Urzędzie
Gminy.
Druga natomiast ze wspomnianych zmian
w porządku sesji dotyczyła przyjęcia przez
Radę Gminy oświadczenia w sprawie – jak
to określono - „czystek kadrowych” polegających na zwalnianiu pracowników urzędu.
Również i ten wniosek radnej Agnieszki
Roszig został zdecydowaną większością
głosów (12 za przy 2 głosach wstrzymujących) wprowadzony do porządku obrad,
a jego konsekwencją było podjęcie przez
Radę Gminy oświadczenia, w którym radni
wyrażają swoje zaniepokojenie zaznaczając
przy tym, że zawarte w oświadczeniu opinie
są „bezstronne, niezależne od partii politycznych i podyktowane wyłącznie troską
o sprawne funkcjonowanie urzędu oraz
dobrem gminnej społeczności”. A oto pełna
treść tego oświadczenia:
„Oświadczenie Rady Gminy Kętrzyn
Zdecydowana większość Rady Gminy Kętrzyn wyraża zaniepokojenie uprawianą
przez wójta polityką czystek kadrowych, polegającą na zwalnianiu rzetelnych i cenionych przez nas pracowników urzędu, którzy
działając w intencji dobrze pojętych interesów gminy mają odwagę posiadać własne
poglądy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie
zaprasza młodzież gimnazjalną i ponad gimnazjalną
do udziału w Programie
„ANIMATORZY DOBREGO ŻYCIA”
Program kierowany jest do młodzieży, która chce uzyskać więcej informacji na temat szkodliwości substancji
psychoaktywnych i uzależnieżnień oraz młodzieży, która chciałaby pomagać swoim kolegom/koleżankom
pokonać chęć eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.
Zajęcia w formie edukacyjno – warsztatowej odbywać się będą
w każdą środę o godzinie 15.30
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie w pokoju 201 (II piętro).
Na pierwsze spotkanie zapraszamy już dnia 10.02.2016r o godzinie 15.30.
Zajęcia prowadzić będzie terapeuta uzależnień Pan Daniel Sapiński.
Wszelkie informacje o programie pod numerem tel. 692 838 407 lub mail: [email protected]
Wysoko ocenialiśmy zaangażowanie i pracę
byłej kierowniczki GOPS, dlatego też staraliśmy się przekonać pana, aby mimo prawa
dokonywania wyboru, umożliwił jej dokończenie pozytywnych działań na rzecz
usprawnienia pracy jednostki. Niestety,
nasze opinie trafiły w próżnię.
Obecnie wyrażamy poważne zaniepokojenie
o prawidłowe funkcjonowanie Urzędu
Gminy Kętrzyn, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę dotychczasowemu sekretarzowi – Markowi Olszewskiemu.
W naszej opinii jego kompetencja, pracowitość, wiedza samorządowa i prawna, brak
rutyny oraz wyjątkowa kultura osobista
i niespotykane umiejętności komunikacji interpersonalnej mogą być wzorem dla innych
urzędników. Te i inne cechy pana Olszewskiego przyczyniły się do obdarowania jego
osoby ogromnym zaufaniem współpracowników, petentów i miejscowych samorządowców.
Naszym zdaniem, zaufanie społeczne jest wyjątkowo ważnym elementem funkcjonowania
każdego samorządu. Dlatego też nie godzimy
się z decyzją odwołania pana Marka
Olszewskiego ze stanowiska sekretarza, gdyż
w naszej ocenie jest ona sprzeczna z interesem gminy.
Nie rozumiemy jednostronnej i autorytatywnej decyzji wójta i nie zgadzamy się z opinią,
że posiadanie odrębnego zdania w niektórych kwestiach może być „zarzutem” i powodem zwolnienia z pracy. Otwarte
i odważne wypowiadanie się jest cechą pozytywną – zaletą, nie wadą. Tylko takie cechy
osobowości są motorem napędowym rozwoju społeczeństwa.
W trakcie pierwszego roku obecnej kadencji
staraliśmy się dopatrywać w pana działaniach dobrych intencji. Oferując swoje zaufanie,
oczekiwaliśmy
wzajemnie
współpracy, szacunku i zaufania, w celu realizacji wspólnego założenia, jakim jest rozwój gminy. Mimo pewnych kontrowersji,
z końcem 2015 roku wystawiliśmy wójtowi
pozytywną ocenę pracy, co jest równoznaczne z pozytywną oceną urzędu jako całości. Dlatego też z niedowierzaniem
przyjmujemy pana ostatnie decyzje personalne i traktujemy je jako dziwną, niespotykaną dotychczas i niezrozumiałą grę
polityczną, mającą na celu tworzenie nikomu
niesłużących waśni i sporów. Jako Rada
Gminy Kętrzyn oczekujemy od wójta współpracy i etycznego postępowania wobec nas
i podległych pracowników”.
REKLAMA
Co o zaistniałej sytuacji sądzi wójt Paweł
Bobrowski i co w sprawie współpracy
z wójtem mieli do powiedzenia radni?
–Oświadczenie Rady Gminy nie zostało mi
wcześniej przedstawione, ale to, co usłyszałem na dzisiejszej sesji przyjąłem do wiadomości. Odnośnie zwolnienia z pracy Marka
Olszewskiego powiem tylko, że to ja reprezentuję pracodawcę, a powody zwolnienia
ostały przedstawione w wypowiedzeniu
umowy. Z tym pytaniem proszę zwrócić się
do Marka Olszewskiego. Forum Rady
Gminy nie jest natomiast miejscem do rozstrzygania polityki kadrowej urzędu –
stwierdził wójt Paweł Bobrowski unikając
konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie.
Nieco więcej światła na problemy odsłaniają
sami radni, którzy oczekują od wójta współpracy, a nie zaskakiwania decyzjami.
– Deklarowaliśmy od samego początku chęć
współpracy i taka współpraca rzeczywiście
była realizowana. Natomiast w tej chwili zauważam dziwną zmianę w postępowaniu
wójta. Po prostu nie rozumiem tej polityki
i zastanawiam się, czy ktoś wymusza takie
działania na wójcie. Uważam, że współpraca
pomiędzy Radą, a wójtem powinna układać
się dobrze. Do tego jako Rada Gminy dążyliśmy i dążymy bez względu na to kto skąd
przyszedł i w jaką stronę chce iść. Natomiast
pozbawienie stanowiska sekretarza Marka
Olszewskiego, jest niezrozumiałe i bardzo
psuje stosunki. Przecież Marek Olszewski
jest osobą znaną w środowisku i szanowaną
również przez Radę Gminy. To jest osoba,
która w każdej sytuacji starała się pomóc
w jakiejkolwiek sprawie. Nigdy nie odmówił, a do każdego człowieka, który przyszedł
po poradę zwracał się z szacunkiem
i ogromną kulturą. Stanowisko Rady jest
wyrazem naszej rozpaczy - wyraża swoją
opinię Andrzej Sienkiewicz, przewodniczący Rady Gminy.
Podobnego zdania jest również radny Mirosław Tomasik, który stwierdził wprost:
- Nigdy nie uzurpowałem sobie prawa do decydowania za wójta, natomiast jako radny
chciałbym być o decyzjach personalnych poinformowany, a nie zaskakiwany. Takie wyprzedzające informacje zapewne dobrze
wpłyną na naszą współpracę.
Czy zatem wydarzenia podczas ostatniej
sesji Rady Gminy są zapowiedzią poważniejszego konfliktu? Póki co, chyba jeszcze
nie, ale są niewątpliwie zapowiedzią narastającego iskrzenia w relacjach z wójtem.
Franciszek Jaroński
Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” na 2016 rok
W ramach Programu Operacyjnego pod nazwą „Inteligentny Rozwój” na 2016 rok można pozyskać fundusze
europejskie. Zakresem omówienia objęte są w szczególności Poddziałania 2.3.1 i 2.3.4. z Działania „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, jak również
Poddziałanie 3.1.5 z Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału
podwyższonego ryzyka”:
Cele Programów
Pozycja w innowacyjnej gospodarce każdego z państw jest
kluczowym wyznacznikiem jej perspektyw. Powszechniejsza jest też świadomość znaczenia rozwoju wynalazczości
i innowacji również na terenie Polski. Jednym z celów Strategii Lizbońskiej z 2000 r. było zwiększenie przez kraje
członkowskie UE wydatków na rozwój innowacyjnej gospodarki, czego konsekwencją są liczne Programy Operacyjne mające na celu upowszechnienie innowacyjności za
pomocą tworzenia większej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Polscy przedsiębiorcy, w porównaniu z konkurentami z Europy, nadal w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał
tkwiący w tworzeniu przewagi konkurencyjnej wykorzystując i obejmując ochroną wytwarzane w firmie innowacje
oparte o własność intelektualną czy materialne przedmioty
własności przemysłowej. W ostatnich latach zdecydowanie
jednak wzrosła świadomość polskich przedsiębiorców
w tym zakresie, co przełożyło się na ich rosnące zainteresowanie możliwością uzyskania ochrony wyłącznej na przedmioty własności przemysłowej, tj.: wzory przemysłowe czy
wynalazki.
Niezbędna jest precyzyjna interwencja wspierająca tych
przedsiębiorców, którzy zamierzają wdrażać światowe standardy innowacyjności. Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 jest właśnie w tym zakresie
wsparcie przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorców.
Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
1.1. Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla
MSP "
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – dalej jako: MSP – na realizację proinnowacyjnych usług tj.: usług doradczych, oznaczające
doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy,
nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych
oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji,
w których są one osadzone; usług wsparcia oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów
bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej
efektywnych produktów procesów i usług, wspierających
MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub
procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych
w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.
Na etapie przygotowania Wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorca może wskazać do realizacji usługi IOB, który nie
jest akredytowany, jednak najpóźniej w dniu potwierdzenia
złożenia przez przedsiębiorcę Wniosku o dofinansowanie,
IOB musi złożyć do MR wniosek o akredytację. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IOB musi uzyskać akredytację.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy], którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 045
“
Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014 – 2020 jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
000,00 zł, zlokalizowanych w województwach innych niż
mazowieckie wynosi 28 255 000,00zł.
Wnioskowana kwota wsparcia musi spełniać wymogi działania w zakresie: minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych: minimalna kwota wydatków
kwalifikowanych 50 tys. zł, maksymalna wartość wydatków
kwalifikowanych 420 tys. zł, intensywności wsparcia: do
70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na usługi doradcze
w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie, do 50% wartości wydatków
kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców.
WAŻNE: Zakończenie naboru wniosków: 18 marca 2016 r.
1.2. Poddziałania 2.3.4 o nazwie: „Ochrona własności
przemysłowej”
Dofinansowaniu zgodnie z tym pododdziałem będą podlegać
w szczególności projekty dotyczące uzyskania prawa
ochrony własności przemysłowej tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe z możliwością wsparcia przygotowania procesu
komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia tj. wdrożenia do produkcji lub świadczenia usług np.: wzoru użytkowego poprzez zakup usługi doradczej, jak również realizacji ochrony
prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we
wszczętym postępowaniu wystąpi w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie będzie dotyczyć
unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub
stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na
wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, podmiotu konkurencyjnego.
Kwota dofinansowania zgodnie z przyjętą zasadą udzielania
funduszy europejskich na realizację i wdrożenie Programu
zależna jest od wartości projektu: minimalnej i maksymalnej
wartości wydatków kwalifikowanych: minimalna planowana
wartość projektu 10 000 zł, planowana maksymalna wartość
projektu – 1 000 000 zł. Intensywność wsparcia: poziom dofinansowania przewidziany w omawianym projekcie, w zależności od wniosku może sięgać nawet do 50% (bez
względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji
projektu).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się
MŚP.
Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR,
w szczególności celu poddziałania, którym jest wsparcie
MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub
międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu
Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.
WAŻNE: Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.
Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Bućko, Pełnomocnik Urzędu Miasta ds. rozwoju przedsiębiorczości.
Przyszli przedsiębiorcy w Parku Naukowo-Technologicznym
Budowanie relacji pomiędzy młodym biznesem oraz spotkanie z przyszłymi przedsiębiorcami ziemi kętrzyńskiej to główny
powód wizyty młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie. 18
stycznia taki wyjazd zorganizował Urząd
Miasta w Kętrzynie.
Konferencje i spotkania z przedsiębiorcami
i personelem parku technologicznego pozwoliły młodzieży zapoznać się z możliwościami i korzyściami prowadzenia
działalności wśród takiej społeczności. Czy
takie spotkanie było przydatne?
- Organizowanie spotkań z przedsiębiorcami
i możliwość rozmowy o ich początkach,
obecnej działalności oraz problemami z jakimi się spotkali pozwala nam na wdrożenie
się w temat prowadzenia działalności zanim
do niego podejdziemy. Możemy się dowiedzieć na co zwracać uwagę i w jaki sposób
próbować dany problem rozwiązać. Na przykład były ciekawe informacje o czasie tworzenia stron pracy, którą potrzeba włożyć
w jej przygotowanie oraz o procesie tworzenia stron. Dodatkowo społeczność wokół
parku technologicznego pozwala na dzielenie się doświadczeniami oraz problemami.
Szybko można znaleźć pomoc albo zweryfi-
kować pomysł – dzieli się swoimi spostrzeżeniami Patryk uczeń Zespołu Szkół im.
Marii Curie - Skłodowskiej w Kętrzynie,
uczestnik wyprawy do olsztyńskiego parku.
W wyjeździe do Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi, Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego,
Powiatowego
Centrum
Edukacyjnego, Zespołu Szkół im. Marii
Curie Skłodowskiej oraz Zespołu Szkół im.
Macieja
Rataja
w
Reszlu.
Pomysłodawcą i kierownikiem wycieczki
był Krzysztof Bućko, pełnomocnik Urzędu
Miasta ds. rozwoju przedsiębiorczości.
- Olsztyn jest miastem wojewódzkim, które
mogło sobie pozwolić na zbudowanie Parku
Naukowo-Technologicznego. Inaczej jest
w mniejszych miastach takich jak Kętrzyn.
Naszym marzeniem jest utworzenie w Kętrzynie miejsca dla rozwoju przyszłych firm,
start-upów. Może to będzie filia Parku?
Myślę, że dobrym pomysłem jest, aby
w każdym mieście powiatowym naszego
województwa było miejsce dla rozwoju nowych, młodych i innowacyjnych firm tzw.
start-upów – mówi Krzysztof Bućko.
Fot. Krzysztof Bućko
►Uczestnicy wycieczki w Parku Naukowo - Technologicznym w Olsztynie.
Jak oceniają wyjazd jego uczestnicy?
- Moim zdaniem, wyjazd był bardzo ciekawy. Uzyskaliśmy wiele cennych informacji o sposobach finansowania pomysłu,
korzyściach płynących z inkubacji oraz zapoznaliśmy się ze strukturą i możliwościami
parku technologicznego – mówi Julia z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
- Ciekawym rozwiązaniem byłoby organizowanie lokalnych spotkań z przedsiębiorcami
i zorganizowanie podobnej społeczności
wśród młodych firm, by pomóc im się rozwijać. Wyjazd do parku technologicznego
był dobrym pomysłem, bo otworzył nas na
nowe możliwości – podsumowuje Wiktoria
z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
Ewa Brzostek
Koncert charytatywny
„Pomóżmy Gosi wrócić”
„Pomóżmy Gosi wrócić” – pod tym
hasłem 20 stycznia w Kętrzynie
odbył się koncert charytatywny.
Celem była zbiórka funduszy na rehabilitację przebywającej w śpiączce
Małgorzaty Murawskiej.
Biorąc pod uwagę fakt bardzo dużej
frekwencji oraz aktywny udział mieszkańców w licytacji można odczuwać
wielką radość, że tak wiele osób wyraziło chęć pomocy. Nie ukrywa swojej
radości Wiesława Dziekońska, mama
Małgorzaty Murawskiej.
- Dziękuję wszystkim sponsorom, darczyńcom i partnerom za okazane
wsparcie. Jestem przekonana, że
wszyscy uczestnicy koncertu i licytacji
w wymierny sposób przyczynią się do
tego, aby Gosia mogła do nas powrócić.
Nie jest to jednak koniec wsparcia dla
Małgorzaty Murawskiej. Każdy bowiem może przekazać 1% podatku na
konto:
FUNDACJA OSOBOBOM}
NIEPEŁNOSPRAWNYM
„SŁONECZKO”
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
(z dopiskiem Małgorzata Murawska
o numerze subkonta 431/M-darowizna)
KRS FUNDACJI 0000186434
Lista sponsorów:
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
2. Energetyka Cieplna KOMEC Sp.
z o.o.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej KOMUNALNIK Sp. z o.o.
4. Vektor
5. Agencja Ochrony Osób i Mienia
HESSIAN
6. Hotel Koch
KONDOLENCJE
Fot. Dorota Gawerska
►Zespół Enej zagrał dla Gosi.
7. City Club Restauracja & Kręgielnia
8. Restauracja Kardamon
9. Falck Medycyna Sp. z o.o. oddz.
Warmińsko-mazurski
10. Specjalistyczna Firma Przeciwpożarowa FHU Florian
11. Marek i Małgorzata Ludwiczak, ul.
Kasztanowa 4/8, Kętrzyn
12. Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER 13. Zakład Tworzyw Sztucznych
„WEDA” 14. Michał Leński - Prakter
Lista partnerów i darczyńców:
1. Kętrzyńskie Centrum Kultury
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Urząd Miasta Kętrzyn
4. Urząd Gminy Kętrzyn
5. Kancelaria Rady Ministrów – Pani
Premier Beata Szydło
6. Robert Biedroń – prezydent Miasta
Słupsk
7. Warmińsko-Mazurski Oddział
Straży Granicznej w Kętrzynie
8. Powiatowa Straż Pożarna w Kętrzy-
"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach"
Serdeczne wyrazy współczucia
oraz słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach
po stracie
Brata
Pani Teresie Prokop
składają
Rada Powiatu
w Kętrzynie
Zarząd Powiatu
w Kętrzynie
Serdecznie dziękujemy wszystkim kolegom
i koleżankom z Urzędu Miasta w Kętrzynie,
z Sądu Rejonowego w Kętrzynie, z Kętrzyńskiego
Stowarzyszenia Oświatowego, Uniwersytetu III
wieku oraz wszystkim znajomym za wyrazy
szacunku i żalu po śmierci naszej siostry
Hanny Andrzejewskiej
oraz za to, że byliście z nami
w tych trudnych chwilach
i wspieraliście nas w tym smutku i żalu.
Z podziękowaniem
rodzina
OGŁOSZENIE
Za kradzież tablic trafił do aresztu
nie
9. Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kętrzynie PCK- Andrzej Paczkowski
10. Stajnia Kąty- Srokowo
11. Salon Fryzjerski Agnieszka
12. Szkoła Podstawowa nr 3
13. Komenda Powiatowa Policji
w Kętrzynie
14. Zespół Dr Watt
15. Zespół Enej
16. Zespół Ukryta Strona Miasta
17. Punkt Informacji Turystycznej
18. Przedszkolaki i ich rodzice Klasa
„0” Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie
19. Marta Mierzwicka
20. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Fotograficzno-Filmowe Foto MX
21. Zarząd KKS Granica Kętrzyn
22. Hurtownia „PAULINA”
23. Jagoda Nowińska
24. Wioletta Wilk Sosnowska
Wojciech Caruk
W bezpośrednim pościgu policjanci z zespołu patrolowointerwencyjnego zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który
jest podejrzany o kradzież tablic rejestracyjnych. Pijany
Radosław O. zrywał tablice z zaparkowanych pojazdów
w Kętrzynie. Funkcjonariusze odzyskali i zabezpieczyli
9 tablic. Mężczyźnie grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
W nocy z soboty na niedzielę (23-24.01.2016) o godz. 3:30
dyżurny kętrzyńskiej Policji został zaalarmowany, że na ul.
Wojska Polskiego przy jednym z bloków na parkingu jakiś
mężczyzna zrywa tablice rejestracyjne z zaparkowanych aut.
Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjnego. Będący na miejscu funkcjonariusze zauważyli opisanego mężczyznę, który na widok
policyjnego patrolu wyrzucił swój łup i zaczął uciekać.
Chwilę później, po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego Radosława O. Mężczyzna był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał blisko 2 promile
alkoholu w organizmie.
32-latek trafił do policyjnego aresztu, natomiast zabezpieczone tablice rejestracyjne zostały przekazane już prawowitym właścicielom. Mężczyzna usłyszał już zarzuty
kradzieży, za co grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Uczciwość to piękna cnota
Wzorem do naśladowania dla innych jest postawa 10latki, która znalazła na terenie Kętrzyna portfel z dokumentami, a następnie nie czekając ani minuty przyniosła
go policjantom. Za swoją postawę dziewczynka otrzymała od funkcjonariuszy drobne upominki.
Do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie 26 stycznia
przyszła 10-letnia dziewczynka, która chcąc zachować anonimowość poinformowała, że przy jednym ze sklepów na ul.
Mazurskiej w Kętrzynie znalazła portfel. Przedmiot leżał na
murku, i gdy zobaczyła, że ktoś go najprawdopodobniej zgubił, nie czekając ani chwili od razu przyniosła go policjantom. Po sprawdzeniu okazało się, że w środku znajdują się
dowód osobisty, prawo jazdy, karta bankomatowa oraz inne
przedmioty.
Za swoją wzorową postawę dziewczynka otrzymała od funkcjonariuszy drobne upominki, m.in zestaw gadżetów odblaskowych.
Nie zatrzymał się, bo mu się śpieszyło
Stracił prawo jazdy, a do tego grożą mu dwa lata więzienia. Taki los spotkał 32-letniego Markowi O., który kierował Renault mając blisko 2,5 promila alkoholu
w organizmie. Na domiar złego nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ… śpieszył się do Ełku.
Anonimowe zgłoszenie pozwoliło policjantom zatrzymać pijanego kierowcę, który 22 stycznia jechał z Reszla w kierunku Kętrzyna. Na wskazaną trasę natychmiast pojechali
funkcjonariusze kętrzyńskiej drogówki. Policjanci zbliżając
się do Pudwąg zauważyli, że w ich kierunku jedzie opisany
pojazd. Funkcjonariusze bezzwłocznie użyli tarczy oraz sygnałów świetlnych do zatrzymania auta. Kierowca Renault
zignorował wydawane sygnały i nie zatrzymał się do kontroli.
Policjanci ruszyli za nim w pościg i zatrzymali kierowcę
w Biedaszkach. Okazało się, że mężczyzna był pijany. Badanie stanu trzeźwości Marka O. wykazało, że miał blisko
2,5 promila alkoholu w organizmie.
Dalszy los mężczyzny leży teraz w rękach sądu. Oprócz
utraty prawa jazdy, 32-latek może trafić do więzienia nawet
na 2 lata. Nie uniknie również odpowiedzialności za popełnione wykroczenie nie zatrzymania się do kontroli drogowej.
Ewelina Piaścik
KALENDARZ
IMPREZ SPORTOWYCH
Piłka nożna. Udane sparingi piłkarzy Granicy
4 lutego 2016
Tenis_7XUQLHMQD]DNRĔF]HQLH)HULL]7HQLVHP
godz. 10.00 | Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Kazimierza Wielkiego 12A
6 lutego 2016
=DNRĔF]HQLH)HULL=LPRZ\FKQD/RGRZLVNX0LHMVNLP
godz. 11.00 | Lodowisko Miejskie przy ul. Kajki
3LáNDQRĪQD_0HF]HVSDULQJRZH
JRG]_*.60DPU\*LĪ\FNR3LVD%DUF]HZR
JRG]_..6*UDQLFD.ĊWU]\Q5.62UOĊWD5HV]HO
Boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
7 lutego 2016
3LáNDQRĪQD_0HF]VSDULQJRZ\
JRG]_0.6.RUV]H0.60UDJRZLD0UąJRZR
Boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
3LáNDQRĪQD_;9L;9,NROHMND.ĊWU]\ĔVNLHM/LJL)XWVDOX
JRG]_Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Kazimierza Wielkiego 12A
12 lutego 2016
3LáNDQRĪQD_0HF]VSDULQJRZ\
JRG]_2UOĊWD5HPD5HV]HO7ĊF]D%LVNXSLHF
Boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
OXWHJR
3LáND6LDWNRZD_0LHMVND$PDWRUVND/LJD3LáNL6LDWNRZHM
godz. 10.00 | Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Kazimierza Wielkiego 12A
Koszykówka_=LPRZ\7XUQLHM.RV]\NyZNL&KáRSFyZ
godz. 10.00 | Hala Mistrzów, ul. Moniuszki 1
3LáNDQRĪQD_0HPRULDá$QGU]HMD'\G]LĔVNLHJR
godz. 10.30 | Boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
3LáNDQRĪQD_0HF]HVSDULQJRZH
godz. 14.00 _..6*UDQLFD.ĊWU]\Q*.60DPU\*LĪ\FNR
godz. 16.30 | 5.62UOĊWD5HPD5HV]HO7ĊF]D%LVNXSLHF
Boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
14 lutego 2016
3LáNDQRĪQD_;9,,NROHMND.ĊWU]\ĔVNLHM/LJL)XWVDOX
godz. 10.00 | Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Kazimierza Wielkiego 12A
3LáND6LDWNRZD_NROHMND:RMHZyG]NLHM/LJL0áRG]LNyZ
godz. 10.00 | Hala Mistrzów, ul. Moniuszki 1
Fot. Franciszek Jaroński
►Sparing “Granicy” z Łyną Sępopol.
23 stycznia Granica Kętrzyn rozegrała drugie (również
zwycięskie) sparingowe spotkanie, a przeciwnikiem
biało-niebiesko-zielonych był zespół Łyny Sępopol. Mróz
i śnieg nie przeszkodził jednak naszym piłkarzom
w osiągnięciu dwucyfrowego zwycięstwa.
Co prawda, przeciwnik nie był zbyt wymagający, bo zespół
z Sępopola zajmuje 10 miejsce w lidze okręgowej, ale sparingi mają to do siebie, że mają przede wszystkim charakter
szkoleniowy. Są też po to, aby sprawdzić umiejętności piłkarzy i przygotować ich do wiosennej rundy rozgrywek.
Biorąc więc pod uwagę chociażby wynik spotkania (10:3),
można wysunąć wniosek, że umiejętności kętrzynian są na
niezłym poziomie zwłaszcza, że w sparingu wzięli udział
również piłkarze aspirujący do gry w pierwszym zespole
Granicy.
Piłka siatkowa.
Młodzicy na Turnieju Noworocznym - kadeci na sparingu
Organizatorem Noworocznego Turnieju Młodzików był
MOSiR Kętrzyn, który ufundował puchary dla wszystkich
drużyn.
Sporty zimowe_:DOHQW\QNLQD/RGRZLVNX0LHMVNLP
godz. 15.00 | Lodowisko Miejskie przy ul. Kajki
20 lutego 2016
Bilard _0LĊG]\QDURGRZH*UDQG3UL[3ROVNL32/7285
godz. 10.00 | %DáW\FNLH&HQWUXP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
21 lutego 2016
Bilard _0LĊG]\QDURGRZH*UDQG3UL[3ROVNL32/7285
godz. 10.00 | %DáW\FNLH&HQWUXP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
3LáNDQRĪQD_;9,,,NROHMND.ĊWU]\ĔVNLHM/LJL)XWVDOX
godz. 10.00 | Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Kazimierza Wielkiego 12A
3LáNDQRĪQD_0HF]HVSDULQJRZH
godz. 10.00 _0.6.RUV]H2PXOHZ:LHOEDUN
godz. 15.00 | 2UOĊWD5HV]HO0DPU\*LĪ\FNR
ZLĊFHMLQIRUPDFMLQD
ZZZPRVLUNHWU]\QSO
W sobotnim spotkaniu sparingowym bramki dla naszego zespołu strzelali: (w pierwszej połowie): Sebastian Zdankowski (dwie), Kacper Rałowiec (dwie) i Damian Awtuch,
(w drugiej połowie): Damian Awtuch (dwie), Kacper Rałowiec, Mateusz Michałowski i Łukasz Swacha-Sock.
W sparingu z Łyną Sępopol zespół Granicy wystąpił w składzie: Mateusz Papliński - Dawid Szymański, Mateusz Michałowski, Paweł Miłoszewski, Michał Pusio, Mikołaj
Rałowiec, Sebastian Zdankowski, Maciej Wojnowski, Łukasz Swacha-Sock, Kacper Rałowiec, Damian Awtuch. Zagrali również: Mateusz Korowaj, Damian Kielczyk i Kacper
Parda.
W kolejnym sparingu zaplanowanym na sobotę 30 stycznia
przeciwnikiem kętrzynian stawiającym większe wymagania
niż zespół Łyny Sępopol był IV – ligowy zespół Mrągowii
Mrągowo. Tym razem wyrównany mecz zakończył się remisem 1:1, a strzelcem bramki dla biało-niebiesko-zielonych
w drugiej połowowe spotkania był Kacper Rałowiec.
W meczu z Mrągowią kętrzynianie wystąpili w składzie:
Mateusz Papliński, Konrad Gan, Mateusz Michałowski,
Paweł Miłoszewski, Łukasz Ostrowski, Mikołaj Rałowiec,
Sebastian Zdankowski, Marek Traut, Kacper Rałowiec, Maciej Wojnowski, Damian Awtuch. Na boisku pojawili się
również: Michał Pusio, Mateusz Kuraj, Łukasz SwachaSock, Dawid Szymański, Kacper Parda i Maciej Łukasik.
Tym samym Granica po trzech sparingach pokazuje, że
w zbliżającej się rundzie rozgrywek ligowych może sprawić
swoim kibicom niejedną miłą niespodziankę.
Franciszek Jaroński
Fot. archiwum MOSiR
►Energa MKS Kętrzyn - zdobywcy drugiego miejsca w turnieju.
23 stycznia w Hali Mistrzów przy ul. Moniuszki odbył się
pierwszy w tym roku turniej Młodzików. W rozgrywkach
wzięły udział cztery drużyny: Energa MKS MOSiR Kętrzyn, KS Kurian-Volley Absolwent Olsztyn, UKS Herkules EŁK oraz OMEGA Mrągowo.
Dyrektor MOSiRu Emilia Kaczmarek przywitała uczestników życząc wszystkim zawodnikom wygranej, a kibicom
niepowtarzalnej atmosfery. Nie mogło być inaczej. Drużyny
znają się między sobą, jak nie z ligi wojewódzkiej, to ze sparingów. Miło było patrzeć jak rywalizują ze sobą. Na boisku
„wojownik” i gra w duchu fair play, w szatni jak „starzy”
kumple. Kibice również dopisali i miło było zwłaszcza dla
młodzika z Kętrzyna, że na ich mecze przychodzą starsi koledzy.
Pod bacznym okiem Wiesława Antonika - sędziego
z WMZPS turniej rozegrano systemem każdy z każdym.
Podopieczni Marioli Piórkowskiej (Energa MKS MOSiR
Kętrzyn) byli tego dnia prawie najlepsi. Przegrana z Ełkiem
1:2 spowodowała, że Kętrzyn zajął drugie miejsce.
- Chciałabym, aby grali tak na każdych meczach, z takim zaangażowaniem, wiarą w siebie, aby tak jak dziś tworzyli zespół. Zdaję sobie sprawę, że dopiero zaczynamy, że przed
nami dużo pracy, popełniamy sporo błędów, ale niech ta chęć
walki nigdy ich nie opuści. Zrobiło mi się miło jak starszy
kolega z klubu powiedział: przyszliśmy dla was i nie żałujemy. Jestem dumna, że mam takich chłopców – mówi Mariola Piórkowska, trenerka.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: UKS Herkules EŁK (Michał Żywalewski – najlepszy zawodnik)
II miejsce: Energa MKS Kętrzyn (Konrad Skóra – najlepszy
zawodnik)
III miejsce: KS Kurian-Volley Absolwent Olsztyn (Kamil
Chudzik – najlepszy zawodnik)
IV miejsce: Omega Mrągowo (Krystian Krajewski – najlepszy zawodnik)
Skład drużyny Energa MKS MOSiR Kętrzyn: Konrad Skóra,
Przemek Łobodziński, Klaudiusz Cichecki, Filip Grabowski,
Adrian Popławski, Szymon Zalewski, Kacper Lipka, Kamil
Kaczanowski, Szymon Błaszczak, Wojtek Hrycenko.
Wyniki meczów:
1 mecz: UKS Herkules EŁK – Omega Mrągowo - 2:0
(25:21, 25:17)
2 mecz: Energa MKS MOSiR Kętrzyn – Omega Mrągowo 2:0 (25:11, 25:11)
3 mecz: UKS Herkules EŁK – KS Kurian-Volley Absolwent
Olsztyn - 2:1 (17:25, 25:20, 15:10)
4 mecz: KS Kurian-Volley Absolwent Olsztyn – Omega
Mrągowo - 2:0 (25:18, 25:9)
5 mecz: UKS Herkules EŁK – Energa MKS MOSiR Kętrzyn
- 2:1 (25:21, 18:25, 15:13)
6 mecz: KS Kurian-Volley Absolwent Olsztyn – Energa
MKS MOSiR Kętrzyn - 0:2 (23:25, 17:25)
Po sobotnich rozgrywkach młodzika kadeci z MKS MOSiR
Kętrzyn wyjechali do Mrągowa na sparing z juniorami.
Tojuż trochę inna gra. Jedna i druga drużyna reprezentowała
wysoki poziom. Starsi koledzy tym razem byli górą.
Skład drużyny Energa MKS MOSiR Kętrzyn (kadet): Mateusz Batyra, Karol Połoński, Karol Markowski, Patryk Czapliński, Franek Wyszomirski, Michał Wojtkiewicz, Kuba
Makowski.
Michał Kasperowicz
Plebiscyt – Najpopularniejszy sportowiec,
trener, wydarzenie sportowe 2015 roku
Ciężka praca, rywalizacja i osiągnięcia. Tak wygląda
droga do sukcesu najlepszych sportowców oraz ich trenerów. Przez cały rok mogliśmy podziwiać i czytać o ich
wynikach. Rok 2015 obfitował także w szereg wydarzeń
sportowych. Nasi Czytelnicy mogą dziś wybrać najpopularniejszego sportowca, trenera oraz największe wydarzenie sportowe.
W kolejnych wydaniach publikować będziemy listę kolejnych kandydatów w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec, Najpopularniejszy Trener oraz Wydarzenie Sportowe
roku 2015. Wyboru tego dokonała specjalnie do tego celu
powołana Rada Sportu. Na kuponie możemy oddać swój
głos na 10 najpopularniejszych sportowców, 5 najpopularniejszych trenerów oraz jedno wydarzenie sportowe 2015
roku.
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC:
• Aleksandra Łojko
Dyscyplina: taekwondo
Zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwondo
Olimpijskim kat. do 47 kg Puławy, złoty
medal w Technicznych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Puławy, brązowy
medal na Turnieju Międzynarodowy
• Milena Łyszczarek
Dyscyplina: piłka siatkowa
Zawodniczka MKS MOSiR Kętrzyn.
Osiągnięcia w sezonie 2014/2015: III
miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych,
V miejsce w Lidze Wojewódzkiej Młodziczek.
• Sara Masiewicz
Dyscyplina: taekwondo
Zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski
Juniorów w Taekwondo Olimpijskim kat
do 46 kg Kętrzyn, brązowy medal
w Technicznych Mistrzostwach Polski
w Taekwondo Olimpijskim Białystok,
I miejsce w Międzynarodowym Pucharze Polski w Taekwondo Olimpijskim kat. do 46 kg Krynica Zdrój. Członek
kadry narodowej 2015 r.
• Mateusz Michałowski
Dyscyplina: piłka nożna
Zawodnik drużyny seniorów sekcji piłki
nożnej KKS GRANICA Kętrzyn, ur.
22.02.1994 r. Wychowanek Klubu. W rozgrywkach sezonu 2014/2015 był czołowym
zawodnikiem drużyny seniorów występującej w rozgrywkach IV ligi i w poważny sposób przyczynił
się do zdobycia przez nią tytułu mistrzowskiego. Wziął udział
w 12 meczach.
• Dominika Molda
Dyscyplina: piłka siatkowa
Zawodniczka MKS MOSiR Kętrzyn.
Osiągnięcia w sezonie 2014/2015: III
miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych,
V miejsce w Lidze Wojewódzkiej Młodziczek, powołana do szerokiej kadry wojewódzkiej Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, uczestniczka Campu dla
Talentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.
• Mateusz Nowicki
Dyscyplina: koszykówka
III miejsce w Półfinale Mistrzostw Wokjewództwa w koszykówce chłopców Rozgrywek SZS - 29.04.15 r. w Kętrzynie, VIII
miejsce w Finale Ogólnopolskim Orlik
Basketmania w koszykówce - 14.06.15 r.
w Radomiu (z zespołem)
Uwaga! Aby głos był ważny na kuponie należy wypełnić
10 pozycji podając nazwiska wybranej przez siebie dziesiątki sportowców, 5 pozycji podając nazwiska wybranej
piątki trenerów oraz jedno wydarzenie sportowe.
Głosowanie trwa od 7 stycznia do 20 lutego 2016 r. Wypełnione kupony należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do naszej redakcji na adres: Nasze Miasto Kętrzyn.pl
(Informacja Turystyczna), Pl. Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn lub do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kazimierza Wielkiego 12 A lub ul. Moniuszki 1.
Wśród Czytelników, którzy wzięli udział w Plebiscycie na
Najpopularniejszego Sportowca Kętrzyna, Trenera oraz wydarzenie Sportowe Roku rozlosujemy nagrody o łącznej wartości 1000 zł.
Ewa Brzostek
• Dominik Pałasz
Dyscyplina: piłka ręczna,
Rozgrywający z MKS MOSiR Kętrzyn, zawodnik reprezentacji województwa warmińsko-mazurskiego
rocznik
1999.
Osiągnięcia sportowe w 2015 roku: III
miejsce w lidze wojewódzkiej juniorów
i juniorów młodszych, średnio w meczu zdobywa 10 bramek,
II miejsce drużynyw XIX Festiwalu piłki ręcznej w Giżycku,
IV miejsce w ćwierćfinale mistrzostw Polski młodzików
w Dąbrowie Białostockiej, III miejsce w lidze wojewódzkiej
juniorów i juniorów młodszych, IV miejsce w XXXVIII Listopadowym Turnieju Piłki Ręcznej w Gdańsku.
• Mateusz Predko
Dyscyplina: koszykówka
III miejsce w Półfinale Mistrzostw Województwa w koszykówce chłopców Rozgrywek SZS - 29.04.15 r. w Kętrzynie, VIII
miejsce w Finale Ogólnopolskim Orlik
Basketmania w koszykówce - 14.06.15 r.
w Radomiu (z zespołem)
• Szymon Pupel
Dyscyplina: tenis stołowy
Zawodnik UKS Olimp Kętrzyn rocznik
2004. Sezon 2014/2015 wicemistrz województwa w deblu kat. żak,2014/2015 wicemistrz województwa w mikście kat. żak,
Sezon 2014/2015 debiut w III Lidze tenisa
stołowego ( jako najmłodszy zawodnik ).
NAJPOPULARNIEJSZY TRENER
• Jerzy Pruszyński
Dyscyplina: rolki
Założyciel sekcji UKS OLIMP BlueBear
TEAM CROPP Kętrzyn w dyscyplinie freestyle slalom na rolkach, Instruktor jazdy
na rolkach Polskiego Związku Sportów
Wrotkarskich, Menadżer Reprezentacji
Polski na Mistrzostwach Europy Włochy
2015. Popularyzator i pasjonat jazdy na rolkach.
Organizator wielu imprez promujących ruch, rekreację, rywalizację sportową na rolkach. Prezes UKS OLIMP Kętrzyn.
• Kamil Roksela
Dyscyplina: piłka ręczna
Magister wychowania fizycznego trener
piłki ręcznej chłopców, trenujący grupę
młodzików i dzieci. Osiągnięcia sportowe:
prowadzona przez niego grupa młodzików
w rozgrywkach ligi wojewódzkiej młodzików zajęła V miejsce, w towarzyskich turniejach piłki ręcznej
drużyny zajęły następujące lokaty: w III Ogólnopolskim turnieju pod Patronatem burmistrza miasta Kętrzyn - II miejsce,
w IV Pomorskim Festiwalu piłki ręcznej w Nowej Karczmie
VI miejsce, w Turnieju o Puchar Burmistrza miasta Bartoszyc - VI miejsce. Sport szkolny.
2
PLEBISCYT
.
na Najpopularniejszego Sportowca Kętrzyna,
Trenera oraz Wydarzenie Sportowe Roku
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn
Najpopularniejszy sportowiec:
1.................................................................................
2.................................................................................
3.................................................................................
4.................................................................................
5.................................................................................
6.................................................................................
7.................................................................................
8.................................................................................
9.................................................................................
10...............................................................................
Najpopularniejszy trener:
1.................................................................................
2.................................................................................
3.................................................................................
4.................................................................................
5.................................................................................
Wydarzenie sportowe roku:
1.................................................................................
Pełna lista kandydatów znajduje się na www.nmketrzyn.pl oraz
w dwutygodniku Nasze Miasto Kętrzyn.pl
Kupon należy dostarczyć do 20 lutego 2016 r. na adres:
Nasze Miasto Ketrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
z dopiskiem “PLEBISCYT” lub do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
ul. Kazimierza Wielkiego 12 A lub ul. Moniuszki 1.
UWAGA! Każda osoba biorąca udział w plebiscycie może wypełnić tylko
jeden kupon.
Imię i nazwisko
...........................................................................................................
Adres
...........................................................................................................
Tel............................................... e-mail.............................................
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Plebiscytu. Administratorem danych osobowych
podanych na kuponie jest Kętrzyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 24 A.
Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnikom przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia plebiscytu.
Regulamin jest dostępny w redakcji gazety.
Data i podpis ......................................................................................
• Jarosław Rusiecki
Dyscyplina: zapasy
Trener UKS „Olimp” Kętrzyn. II miejsce
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w zapasach styl wolny -21.06.15 r.(zawodnik Patryk Zwada), 4 osoby się zakwalifikowały, III miejsce na Międzynarodowym
Turnieju Młodzików o Puchar Warmii i Mazur (zawodnik
Paweł Mucha)
Pełna lista kandydatów
w kategorii Najpopularniejszy
Sportowiec, Najpopularniejszy
Trener oraz Wydarzenie
Sportowe roku 2015
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC:
• Paweł Aleksandrowicz, dyscyplina: piłka nożna
• Damian Awtuch, dyscyplina: piłka nożna
• Magda Chmielewska, dyscyplina: kolarstwo górskie
• Aleksandra Ciesielska, dyscyplina: piłka siatkowa
• Tomasz Dajnowski, dyscyplina: piłka nożna
• Karolina Demczuk, dyscyplina: piłka siatkowa
• Dawid Jaworski, dyscyplina: rolki
• Wojciech Kowszuk, dyscyplina: piła ręczna
• Aleksandra Łojko, dyscyplina: taekwondo
• Milena Łyszczarek, dyscyplina: piłka siatkowa
• Sara Masiewicz, dyscyplina: taekwondo
• Mateusz Michałowski, dyscyplina: piłka nożna
• Dominika Molda, dyscyplina: piłka siatkowa
• Mateusz Nowicki, dyscyplina: koszykówka
• Dominik Pałasz, dyscyplina: piłka ręczna
• Mateusz Predko, dyscyplina: koszykówka
• Szymon Pupel, dyscyplina: tenis stołowy
• Kacper Rałowiec, dyscyplina: piłka nożna
• Jarosław Rutkowski, dyscyplina: podnoszenie ciężarów
i tenis ziemny
• Patryk Siedlecki, dyscyplina: koszykówka
• Michał Sulinowski, dyscyplina: rolki
• Marek Traut, dyscyplina: piłka nożna
• Artur Trumiński, dyscyplina: taekwondo
• Maciej Wójcik, dyscyplina: piłka ręczna
• Patryk Zwada, dyscyplina: zapasy
Kolejne wydarzenie
bilardowe przed nami
Po raz kolejny Miasto Kętrzyn zostało wyróżnione przez
Polski Związek Bilardowy i mianowane organizatorem
cyklu imprez sportowych rangi Mistrzostw Polski w bilardzie.
Przez dwa dni 20-21 lutego Bałtyckie Centrum Bilardowe
stanie się Polską Stolicą gry w bilard. Wszystko za sprawą
Międzynarodowego Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa Pol Tour oraz Mistrzostw Polski w Karambol 3-bandy,
które w tych dniach odbędą się w kętrzyńskim kompleksie
sportowym przy ul. Moniuszki 1. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców miasta, aby mogli zobaczyć zmagania o tytuły
mistrzowskie! Patrząc na zeszłoroczne mistrzostwa również
w tym roku czeka nas sporo emocji i podziwianie najlepszych zawodników na arenie międzynarodowej.
Rejestracji na zawody dokonywać można do 12 lutego pod
adresami mailowymi: Karambol: [email protected],
Pol Tour: [email protected]
Michał Kasperowicz
Siatkówka.
Czwórka Mistrzem Powiatu
Fot. archiwum MOSiR
►Przez dwa dni 20-21 lutego Bałtyckie Centrum Bilardowe stanie się Polską Stolicą gry w bilard.
Lekkoatletyka. Zawody na
bieżni dla każdego
NAJPOPULARNIEJSZY TRENER
• Joanna Potraffke, dyscyplina: koszykówka
• Agnieszka Preweda, dyscyplina: piłka siatkowa
• Jerzy Pruszyński, dyscyplina: rolki
• Kamil Roksela, dyscyplina: piłka ręczna
• Jarosław Rusiecki, dyscyplina: zapasy
• Tadeusz Snopek, dyscyplina: taekwondo
• Piotr Sopyła, dyscyplina: piłka nożna
• Cezary Tyszka, dyscyplina: piłka ręczna
WYDARZENIE SPORTOWE 2015
• Finał Mistrzostw Polski Kadetów w Piłce Siatkowej,
Kętrzyn 2015.
• Finał Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn
27 – 28 czerwca 2015.
• Mistrzostwa Wschodnioeuropejskiego Związku Piłki
Siatkowej w kategorii mężczyzn do lat 17 (EEVZA U17 Men Championship).
• I miejsce drużyny seniorów Kętrzyńskiego Klubu
Sportowego GRANICA w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2014/2015.
OGŁOSZENIA
Fot. archiwum MOSiR
►Uczestnicy rozgrywek.
W Hali Mistrzów SP 4 w Kętrzynie 14 stycznia odbyły
się Eliminacje Powiatowe Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Siatkowej – dwójek chłopców i dziewcząt.
Mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów
w systemie każdy z każdym.
W kategorii chłopców i dziewcząt Szkoła Podstawowa nr
4 pokonała Szkołę Podstawową z Wilkowa wynikiem 2:0.
Po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się kętrzyńska
„czwórka” i to ona w obydwu kategoriach będzie reprezentować Kętrzyn na etapie rejonowym.
Drużyna dziewcząt:
1. Martyna Kubaczka
2.Aleksandra Karnicka
3. Julia Baturo
4. Kinga Golińska
5. Magdalena Łukasik
6. Maria Szymańska
Drużyna chłopców
1. Kacper Sołowiej
2. Oliwier Zalewski
3. Olaf Kiełdanowicz
4. Piotr Lewczyk
Wioletta Sosnowska
Fot. archiwum MOSiR
►Uczestnicy rozgrywek.
Po raz pierwszy 23 stycznia w siłowni na Hali Mistrzów
odbyły się „Zawody na bieżni dla każdego”. W zawodach
wzięło udział trzynaście osób. Gratulujemy wytrwałości
wszystkim uczestnikom! Zwycięzcy za najlepsze wyniki
otrzymali karnety na obiekty MOSiR.
Kobiety
I miejsce: Elżbieta Moroz: 4,07 km
II miejsce: Gabriela Dymidziuk: 3,92 km
III miejsce: Monika Nestorowicz: 3,81 km
Mężczyźni
I miejsce: Marek Leśnik: 5,70 km
II miejsce: Marek Nestorowicz: 5,12 km
III miejsce: Jacek Wiśniewski: 4,94 km
Michał Kasperowicz
27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona zajęła ówczesne miasto Rastenburg. Żołnierze Armii Czerwonej postępowali z ludnością cywilną
w taki sposób jakiego nie znali weterani z I wojny światowej.
71 lat temu rozpoczęła się powojenna historia Kętrzyna cz. I
Fot. www.bildarchiv-ostpreussen.de
►Zdjęcie z lat 50., na którym widać jeszcze zniszczenia wojenne (dzisiaj
okolica sklepu “Nemezja”).
27 stycznia w godzinach przedpołudniowych pierwsze
oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Kętrzyna. Nie
doszło przy tej okazji do większych starć z żołnierzami
niemieckimi. Nie powstrzymało to jednak Sowietów
przed rzezią i gwałtami na ludności cywilnej.
Rozkaz ewakuacji dotarł do Rastenburga dosyć późno, bo
dopiero 26 stycznia. W efekcie nie wszyscy zdołali opuścić
miasto. Wycofujące się oddziały niemieckie na obecnym pl.
Armii Krajowej (dawniej Targ Lipowy) wysadziły zgromadzoną amunicję. Zniszczyli też most kolejowy na rzece
Guber, miejskie wodociągi i elektrownię. Dzień później do
miasta wkroczyły przybywające od strony Giżycka oddziały
62. dywizji piechoty płk. Lewina. Była to część 44. korpusu
armijnego gen. mjr. Klesznina, która wchodziła w skład 31.
Armii Piechoty gen. Piotra Grigoriewicza Szafranowa. Po
czterech dniach koszmaru zafundowanego mieszkańcom
ówczesnego Rastenburga czerwonoarmiści podpalili 31
stycznia zabudowę Starego Miasta i Nowego Rynku oraz południową stronę obecnej ulicy Traugutta (dawniej Angeburgerstrasse) i ul. Pocztowej. Przez kilka kolejnych miesięcy
skala i rodzaj zniszczeń uległy zwiększeniu. Jednym z bardziej dramatycznych przykładów postępowania „wyzwolicieli” był bestialski gwałt na pielęgniarkach szpitala. Prawie
30 kobiet i dyrektora dr Ludwiga Diehla upamiętnia obecnie
pamiątkowy kamień postawiony w miejscu wcześniejszej
zbiorowej mogiły. Wśród aresztowanych i zamordowanych
osób znalazł się też proboszcz parafii św. Katarzyny, ksiądz
Johann Lindenblatt. Liczba ofiar śmiertelnych, głównie starców, dzieci i zgwałconych wcześniej kobiet sięgnęła w tym
czasie ok. 200 osób cywilnych. Bardzo szybko rozpoczęto
też wywózkę miejscowej ludności w głąb Rosji, którą kontynuowano jeszcze w 1946 roku, co w efekcie zwiększyło
szacunkową liczbę ofiar do ponad 3 tys. Z pierwszym dniem
„wyzwolonego” Kętrzyna powiązywany jest pewien ciekawy epizod. Do pierwszych wkraczających do Rastenburga
żołnierzy radzieckich zgłosił się Obersturmfuhrer Walter
Wiesse, który posługując się fałszywymi dokumentami na
nazwisko niemieckiego komunisty Walter Lencki zaofiarował im swoją pomoc. Prawdziwy Walter Lencki został
wcześniej zamordowany w obozie koncentracyjnym. Specjaliści z radzieckiego kontrwywiadu zabrali Waltera Wiesse
“
Jednym z bardziej dramatycznych przykładów postępowania „wyzwolicieli” był bestialski gwałt na pielęgniarkach szpitala. Prawie
30 kobiet i dyrektora dr Ludwiga Diehla upamiętnia obecnie pamiątkowy kamień postawiony w miejscu wcześniejszej zbiorowej mogiły.
do Giżycka i tam został zdemaskowany. Jednak w Kętrzynie
swoją pomoc zaoferował inny Niemiec, weteran wojskowy
o nazwisku Studenzki. Jako człowiek obeznany w lokalnych
sprawach został chętnie przyjęty przez wojennego komendanta miasta z ramienia Armii Czerwonej, majora Rosenfelda. Przypadek takiej współpracy nie był odosobniony.
Często Niemcy celowo zostawali i zdobywając zaufanie nowych władz wskazywali błędne informacje i miejsca przechowywania broni czy materiałów budowlanych. Być może
w kętrzyńskim przypadku wiąże się to z faktem, że specjalne
Sybiracy na spotkaniu opłatkowym
Obecnie prezesem jest Krystyna Gajdis, która zna każdego
sybiraka i sybiraczkę z imienia i nazwiska. Jest dla wszystkich bardzo życzliwa. Spotkania opłatkowe od paru lat organizuje w restauracji „Aria”. W tym roku również
spotkaliśmy się przy wspólnym stole.
Fot. archiwum prywatne
►Spotkanie przy opłatkowym stole.
Nie zbadane są wyroki boskie. 76 lat temu 10 lutego 1940
roku odbyła się pierwsza wywózka Polaków z Kresów
Wschodnich na Sybir i do Kazachstanu. Powiedziano im, że
nigdy nie wrócą do Europy. Bóg jednak sprawił, że po drugiej wojnie światowej, ci co przeżyli wrócili do Europy, do
Polski. Jednak nie na Kresy. Dużo rodzin trafiło do Kętrzyna.
Tu znaleźli swoją drugą ojczyznę. Obecnie byli Sybiracy cieszą się z życia, z dzieci, z wnuków. Z upływem lat przycichły
wspomnienia o ciężkich zimach syberyjskich czy upałach
kazachstańskich, głodzie i poniewierce.
Wyrazem tej radości są coroczne spotkania opłatkowe. Zapoczątkował je nieżyjący już prezes Kazimierz Baczewski.
Zaczęliśmy od modlitwy prowadzonej przez ks. Stanisława
Majewskiego, kapelana tego związku. Potem złożył nam życzenia wszelkiej pomyślności, łask Bożych na cały 2016 rok
i całe Życie. Urząd miasta reprezentowała Teresa Dudzińska, która przekazała zebranym życzenia bardzo ciepłe i serdeczne w imieniu władz miasta i własnym. Życzenia złożyła
nam także nasza prezes. Dzielenie się opłatkiem przypomina
sybirakom o wzajemnej pomocy i dzieleniu się w ciężkich
czasach zesłania.
W spotkaniu wzięli udział członkowie związku w Giżycku,
który reprezentował Janusz Połujan, koła z Korsz – Witold
Wojszkun, Reszel – Felicjan Bejnar oraz członkowie
z Mrągowa i Wegorzewa. Od kilku lat spotkania opłatkowe
są uświetniane śpiewem kolęd przez chór „Złota Jesień” pod
kierownictwem Romana Buniowskiego. Potem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i ludowe przy stole zastawionym
świątecznymi potrawami. Nikt nie spieszył się do domu. To
był niepowtarzalny klimat życzliwości i ciepła, które stwarza
prezes Krystyna Gajdis.
Maria Rutkowska – Kupran
oddziały NKWD po przybyciu do Kętrzyna czegoś usilnie
poszukiwały, m.in. ryjąc posadzki w kościele św. Jerzego.
Jest to o tyle ciekawy i tajemniczy epizod, ponieważ nie zainteresowały ich bezcenne starodruki i egipskie papirusy
przechowywane w kościelnej wieży. Te zostały wywiezione
dużo później przez tzw. służby „trofiejne”. Czego w takim
razie szukali żołnierze NKWD? Tego prawdopodobnie nigdy
się nie dowiemy. Pewne jest, że Rosjanie zarówno w naszym
mieście, jak i jego okolicy prowadzili bardzo szerokie działania poszukiwawcze. Są one wiązane z różnymi legendami
dotyczącymi m.in. transportu Bursztynowej Komnaty, skarbów i tajnych dokumentów pochodzących z Wilczego
Szańca czy owianych również tajemnicą podziemnych
przejść, schronów czy magazynów broni. Wiele bezcennych
rzeczy i zabytków przy tej okazji opuściło Rastenburg. To
już jednak jest ciekawy i obszerny temat na osobny artykuł.
Warto tylko przypomnieć, że kiedy stacjonująca do wiosny
1946 w Karolewie Armia Czerwona opuściła tą miejscowość, to w piwnicy kościoła znaleziono 33 skrzynie ze zbiorami archeologicznymi z Prussia Museum w Królewcu.
Wojciech Caruk
KALENDARIUM HISTORYCZNE
1 lutego 1818 r. - decyzją rządu i króla Pruskiego ustanowiono
w mieście siedzibę powiatu
8 lutego 1942 r. - około godziny 8:00 z lotniska Rastenburg
w Prusach Wschodnich wystartował zatankowany 3. tonami
paliwa Heinkel 111
16 lutego 1917 r. - w Rastenburgu urodził się Heinz Carrhoppe. W latach 1970-82 wiceprezes koncernu Daimler-Benz
znanaje firmy produkujące samochody marki mercedes
17 lutego 1454 r. - zbuntowani mieszczanie uwięzili prokuratora krzyżackiego Wolfganda Sauera, a następnie po kilku
dniach utopili go w stawie młyńskim, stosując "tzw." sąd boski
"
22 lutego 1347 r. - strażnica Rast została drugi raz zdobyta
i spalona przez Litwinów przez wojska książąt Olgierda i Kiejstuta
22 lutego 1898 r. - w Rastenburgu (ob. Kętrzyn) Elżbieta
Bohem założyła pierwsze na terenie Niemiec Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich, którego podstawowym celem było kształcenie i wymiana doświadczeń.
Burmistrz Miasta Kętrzyn
zaprasza na uroczystość
upamiętniającą
76. rocznicę pierwszej zsyłki na Syberię
9 lutego 2016 r. godz.12.00,
Kino “Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 A
Program:
12.00 - Hymn Sybiraków
12.05 - powitanie gości
12.10 - wystąpienie Burmistrza Miasta
12.30 - projekcja filmu “Wichry Kołymy”
13.45 - zakończenie uroczystości
Nasza Rozmowa z zespołem Enej
Muzyka nie ma żadnych granic
nych. Jeżeli ktoś przyjdzie zrobić sobie
z nami zdjęcie, poprosi o autograf to można
to jedynie zaliczyć do plusów. Jedyny minus,
jaki mógłbym podać to fakt, że trzeba dużo
jeździć, co się czasami daje we znaki.
Czy z perspektywy lat wychodzicie z założenia, że warto było o tą medialną popularność zabiegać? Przecież już wcześniej,
przed udziałem w „Must Be The Music”
mieliście swoją „wyrobioną” publiczność?
Fot. Dorota Gawerska
►Grupa Enej podczas koncertu w Kętrzynie.
Zespołu Enej fanom przedstawiać nie
trzeba. Tym bardziej kętrzyńskim wielbicielom ich twórczości. W końcu z Kętrzynem muzycy związani są od wielu lat,
często goszcząc na scenach koncertowych
naszego miasta. Jak się okazuje te związki
są nie tylko muzyczne, jednak sami zainteresowani o swoim życiu prywatnym nie
bardzo chcą opowiadać. Za to dużo do powiedzenia mają o samej muzyce, czego dowodem jest przeprowadzona przed
koncertem charytatywnym w Kętrzynie
rozmowa z dwójką muzyków – Piotrem
„Lolkiem” Sołodychą oraz Kubą „Czaplayem” Czaplejewiczem.
Rozmawiamy przy okazji koncertu charytatywnego „Pomóżmy Gosi wrócić”.
Generalnie jako zespół często uczestniczycie w podobnych wydarzeniach. Pomaganie macie w genach?
Piotr Sołoducha: W tej sytuacji chyba tak.
Pomaganie jest czymś takim, co sprawia
drugiemu człowiekowi, któremu pomagamy
trochę radości, ale nam wewnętrznie również. Każdy żyje na swój własny sposób, ale
jeżeli możemy coś komuś dać, to to robimy.
W naszym przypadku jest to wyjście na
scenę i zagranie koncertu. Nas to nic nie
kosztuje.
Kuba Czaplejewicz: Możemy swoją obecnością przyciągnąć trochę więcej ludzi i nakłonić ich do tego, żeby też dali coś od
siebie, żeby pomogli. Robimy to z wielką
przyjemnością.
Można powiedzieć, że z Kętrzynem jesteście dosyć mocno związani? Był czas, że
graliście tutaj bardzo często.
PS: Faktycznie, było sporo koncertów wakacyjnych. Dzisiaj w hali MOSiR zaczepiła
mnie jakaś pani i mówiła, że przy naszej
pierwszej płycie graliśmy w tym samym
miejscu koncert z okazji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Dawno w Kętrzynie
nie byliśmy, więc fajnie, bo podobno cała
sala jest wypełniona po brzegi. Cel jest
szczytny, każdy co mógł to powrzucał do pu-
PS: Od „Must Be The Music” minęło już
pięć lat. Faktycznie do tego czasu nas zespół
sporo koncertował i przecierał muzyczne
szlaki. Wprawdzie większość to było tutaj
w regionie, ale my jako ludzie mocno się do
tego przyzwyczailiśmy, że trzeba pojechać,
wsiąść do busa, rozłożyć sprzęt. To wcale nie
jest dla wszystkich takie oczywiste i takie
proste. Jeśli mówimy, że gramy np. 10 koncertów w ciągu miesiąca, to każdy mówi „co
to jest?”. Do tego trzeba doliczyć dni spędzone w trasie po to, żeby wyjść na 1,5 godziny na scenę. Telewizja była dla nas taką
trampoliną, dzięki której dalej trzymając się
ram muzycznych mogliśmy pokazywać siebie ludziom.
KC: Przed programem ta popularność rzeczywiście istniała, ale tylko tutaj w regionie.
To nie było tak, że byliśmy popularni na
Warmii i Mazurach tak samo jak w innych
regionach Polski. Program dał nam szerszą
rozpoznawalność w całym kraju.
“
Pomaganie jest czymś takim, co sprawia drugiemu człowiekowi, któremu pomagamy trochę radości,
ale nam wewnętrznie również. Każdy żyje na swój własny sposób, ale jeżeli możemy coś komuś dać,
to to robimy. W naszym przypadku jest to wyjście na scenę i zagranie koncertu. Nas to nic nie kosztuje.
szek czy generalnie kupił bilety. Oby to
wszystko się przyczyniło do tego, że rzeczywiście pomożemy Gosi do nas wrócić.
Jakie są plusy i minusy grania w znanej
kapeli?
KC: Nie ma minusów.
PS: W naszym przypadku plusy są bardzo
„ludzkie”. Często się wydaje, że zespół,
który jest rozpoznawalny nie może spokojnie wyjść np. po zakupy, że to jest takie wariactwo, jak na filmach amerykańskich.
W naszym przypadku jest inaczej, bo popularność rozkłada się na osiem osób, które są
na scenie, to po pierwsze. Po drugie my
mocno chronimy swoją prywatność, więc
nas się kojarzy tylko ze względów muzycz-
W czym wtedy, przed „Must Be The
Music” tkwiła wasza siła, że mimo tego, że
lokalnie to potrafiliście przyciągać na
koncertach tłumy?
PS: Nie wiem w czym tkwiła. Może w tej
młodzieńczości. Może to była ta szczerość
i kwestia tego, że nam się chciało i chce do
dnia dzisiejszego. Wszystko się tak udaje,
ponieważ wypływa z serca, z prawdziwości.
To się obroniło i znalazło szersze grono słuchaczy. Pozostaje tylko się z tego cieszyć.
My jesteśmy z Olsztyna i z tym się utożsamiamy. Jesteśmy zespołem dwunarodowościowym i niech tak zostanie na wieki.
tylko wpływy ukraińskie, ale również te
pochodzące z innych krajów, np. bałkańskie. Skąd takie otwarcie na „muzykę
świata”?
PS: Jak to mówi nasz basista, muzyka nie
ma żadnych granic i barier. Coś w tym jest.
Na scenie jest ośmiu mężczyzn i każdy słucha czegoś innego. Nas wszystkich łączy
jedno, podstawowe hasło – muzyka. Czy to
jest muzyka ukraińska, czy bałkańska czy
inna to nie ma znaczenia. W nas tkwi folkowa dusza, również słowiańska, oparta na
melodyjności więc jesteśmy otwarci i nie
blokujemy się na nic. Goran Bregovic inspirował nas od czasów, kiedy jeszcze nie było
zespołu Enej, aż do dnia dzisiejszego. To
wszystko nas fascynuje i staramy się łączyć
w jedną całość, która nazywa się Enej.
Jesteście jeszcze na etapie promocji wydanej w ubiegłym roku płyty „Skrzydlate
ręce”. Czy jednak już powstają gdzieś w
waszych głowach, w sali prób zalążki nowych utworów?
PS: Teraz trochę odpoczniemy.
KC: Promocja się powoli kończy. Nie
gramy już praktycznie koncertów klubowych z tym materiałem i nadchodzi czas,
aby powoli brać się za coś nowego.
PS: Przez te pięć lat od „Must Be The
Music” kilka płyt udało się wydać, więc tych
singli też było dużo. Dlatego pewnie teraz
nowa płyta odejdzie w kąt. Myślimy o płycie
z kolędami. Wydaje nam się, że w tym roku
powinniśmy do tej płyty zasiąść i w przyszłym roku lub pod koniec obecnego ją
wydać. Jak nie album z kolędami, to marzy
nam się dvd koncertowe „unplugged”. Plany
są i trzeba trzymać kciuki za ich realizację.
KC: Pomysłów na ten 2016 rok jest sporo
i pozostaje mieć nadzieję, że uda się je zrealizować.
Mówimy o planach na rok 2016. Jednak
w 2017 „stuka” 15 – lecie zespołu. Czy już
o tym myślicie?
PS: Nie, dożyjmy szczęśliwie końca tego
roku i potem będziemy dalej myśleć.
KC: Mamy wrażenie, że jakby wczoraj było
10 – lecie, a tu już pada pytanie o 15 – lecie.
PS: Zaraz trzeba będzie ze sceny schodzić...
KC:..... niepokonanym.
Przeszliście również ewolucję muzyczną.
W waszych dźwiękach słychać już nie
Zabawa w rytm ukraińskiej muzyki
Około trzystu osób bawiło się na zabawie ukraińskiej
w kętrzyńskiej hali MOSiR w sobotę 23 stycznia br.
Od wielu lat impreza ta cieszy się dużą popularnością.
Pierwsze zabawy były organizowane w połowie lat sześćdziesiątych przez miejscowych działaczy Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które w 1990 r.
przekształciło się w Związek Ukraińców w Polsce. I to obecnie Kętrzyńskie Koło ZUwP kontynuuje tę tradycję, a na dorocznej imprezie bawią się wspólnie Polacy
i Ukraińcy.
Co warto podkreślić, miłośnicy ukraińskich rytmów przyjeżdżają nawet z Gdańska, Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Giżycka, Mrągowa i Węgorzewa. Tak było i tym
razem, a do tańca zagrał znany zespół „Kraina” z Olsztyna.
Franciszek Jaroński
Fot. archiwum prywatne
►Uczestnicy zabawy ukraińskiej.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Kultury nie uprawia się zrywami, wtedy, kiedy ktoś orzeknie, że „już można”.
Fundamentem kultury jest uporczywość wysiłku twórczego i żaden internet tego nie zmienia.
Barbara Toruńczyk
„Kiedy kota nie ma…”,
czyli Teatr Capitol w Kętrzynie
„Kiedy kota nie ma...” istnieje szansa, że pojawi się
w najmniej oczekiwanym momencie! A wtedy bieg komicznych wydarzeń w tej znakomitej brytyjskiej komedii
sytuacyjnej może nabrać zawrotnego tempa, a rozbawienie widzów całkowicie wymknąć się spod kontroli.
Chcesz się o tym przekonać zapraszamy na spektakl warszawskiego Teatru Capitol już 20 lutego do hali MOSIR.
Podróż poślubna do Saint Tropez? Tak! Ale w dwudziestą
rocznicę ślubu??? Jak poradzą sobie z wzajemnymi uszczypliwościami dwa zabawne angielskie małżeństwa z 20-letnim stażem? Jak rozbudzić dziką namiętność w mężu
fajtłapie? Jak ów próbuje dotrzymać kroku szwagrowi seksoholikowi? Jak zaimponować zmanierowanej zamożnej
siostrze i nie zabić jej wędzonym łososiem? Oraz czy
szczotka sedesowa z wizerunkiem pary królewskiej może
pomóc w samobójstwie pięknej 20-latce? - odpowiedzi
mogą być abstrakcyjnie zaskakujące! Jedyne przewidywalne
tego wieczoru to ponad 2 godziny dobrego dowcipu, humoru
i śmiechu do łez!
Zapraszamy na spektakl „Kiedy kota nie ma…” Teatru Capitol z Warszawy, który odbędzie się 20 lutego (sobota)
o godz.18.00 do hali sportowo-widowiskowej MOSiR
w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A. Wystąpią:
Katarzyna Skrzynecka, Jacek Lenartowicz, Cynthia Kaszyńska, Wojciech Wysocki, Marta Wierzbicka oraz Aleksandra Grzelak. Reżyseria Andrzej Rozhin, scenografia
i kostiumy Joanna Pielat – Rusinkiewicz, przekład Klaudyna Rozhin.
Bilety w cenie 70 zł można nabyć w kasie kętrzyńskiego
kina „Gwiazda” codziennie w godz. 14-21.00 oraz w sprzedaży internetowej pod adresem:
http://teatrcapitol.biletyna.pl/event/view/id/26154
Beata Szuksztul
Fot. Archiwum MBP
►Klaudia Bartosiewicz.
Wernisaż wystawy fotografii
Pokazaliśmy uroki zimy
Zima zagościła nie tylko na ulicach Kętrzyna, ale również
w budynku Loży. Tam 14 stycznia w Filii Nr 2 Miejskiej
Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy fotografii Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Fotograficzno – Filmowego FOTO MX. Jak wskazuje tytuł wystawy
„Odcień bieli”, prace artystów pokazują zimowe pejzaże.
Ekspozycję stanowi kilkadziesiąt zdjęć autorstwa czternastu
fotografów z Kętrzyna, Mrągowa i Węgorzewa. Połączyła
ich nie tylko najmroźniejsza pora roku, ale również fotograficzna pasja, którą realizują pod szyldem Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Fotograficzno – Filmowego FOTO MX.
- Fotografujemy oczywiście nie tylko zimę, ale również
i inne pory roku. Nie tylko pejzaże, ale też szereg innych tematów. Co jednak można było pokazać klimatycznego o takiej porze? Pokazaliśmy uroki zimy, których nie
dostrzegamy codziennie – mówi Maria Pawluczuk, fotograf.
Wystawa zainaugurowała obchody 30 – lecia istnienia
FOTO MX. Organizacja jako nieformalna grupa powstała
już w 1986 roku, natomiast od 2014 r. oficjalnie działa jako
zarejestrowane stowarzyszenie.
- Inaczej być nie mogło. Jesteśmy stowarzyszeniem fotograficznym i rok jubileuszowy zaczynamy od wystawy fotograficznej. Zdjęcia to efekt naszych wspólnych plenerów, jakie
Klaudia Bartosiewicz
zwyciężczynią II edycji
Bibliotecznej Sceny Literackiej
Fot. Franciszek Jaroński
►Otwarcie wystawy.
zrealizowaliśmy zimą 2014/2015. Jubileusz świętować będziemy jednak przez cały rok i mamy już kolejne pomysły
naszych działań, które chcemy zrealizować – mówi Lucjan
Mikulski, prezes Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Fotograficzno – Filmowego „FOTO MX”. Wystawę zimowych krajobrazów można podziwiać w Loży do 2 marca.
Wojciech Caruk
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie 19 stycznia odbyła się druga edycja Bibliotecznej Sceny Literackiej. Przewodniczący Jury prof. dr hab. Zbigniew
Chojnowski, poeta, krytyk literacki, wykładowca z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie,
z ogromnym zaangażowaniem opowiadał o podstawach
rzetelnego rzemiosła pisarskiego. W tym dniu zaprezentowali swoją twórczość miejscowi poeci.
W wyniku przeprowadzonego tego dnia konkursu zwycięski
utwór wyszedł spod pióra Klaudii Bartosiewicz, 17-letniej
utalentowanej uczennicy. Drugie miejsce zajęła Elwira Żukowska, a trzecie miejsce Regina Ogrodnik.
- Gratulujemy zwycięstwa i bardzo dziękujemy wszystkim
uczestnikom drugiej odsłony sceny literackiej. Dziękujemy
panu prof. Chojnowskiemu za uniwersytecki wykład na
temat pisarstwa oraz członkiniom komisji: pani Stanisławie
Łozińskiej oraz pani Janinie Piaseckiej, a także licznie
przybyłej publiczności. Zapraszamy do udziału w następnej
edycji Bibliotecznej Sceny Literackiej – zachęca Witold Gagacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.
Katarzyna Kieres – Jarosławska
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego za spółdzielnią, własnościowe z kw, sypialnia, łazienka, salon z aneksem, loggia, 36 m2, 111 tys. zł, tel.
501 017 946
• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje na parterze, 53 m2 tel. 696219210.
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 61,3 m2, 3 – pokoje, tel. 696 219 210.
• Sprzedam mieszkanie 39 m2, 2 pokoje z kuchnią, balkon, 3 piętro, u. Różana,
tel. 607 570 307.
• Sprzedam garaż Obrońców Westerplatte Segment VIB nr 14, Tel. 515 155 124
• Sprzedam dom jednorodzinny w Kętrzynie po kapitalnym remoncie, do zamieszkania, garaż, 13 ar ziemi, Tel. 511 253 529
• Sprzedam ziemia 2 ha, kilometr do jeziora Radzieje pełne media, Tel. 511 253 529
• Sprzedam zagospodarowaną działkę. Ogrody Kętrzyńskiego Tel: 89 751 31 68
• Sprzedam mieszkanie 2 pok. I-piętro 48 m2 Centrum Osiedli Dąbrowskiego,
tel. 606 224 132.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, CO, 64m2, Kętrzyn Ul. Żeromskiego, Garaż –
w sąsiedztwie tel. 600 353 449 po godz. 18:00
• Sprzedam mieszkanie 52m2 , piwnica 10m2, II piętro, po remoncie. Kętrzyn,
Sikorskiego 76E. Cena do negocjacji 125.000,- tel. 601 91 61 46
• Zamienię na większe lub sprzedam mieszkanie 50m2 z garażem i działką tel.
667 724 681
• Zamienię mieszkanie w Warszawie 33m2 media miejskie po remoncie, widna
kuchnia, z zasobów 26m na mieszkanie w Kętrzynie ok. 50m2. 539 040 912
• Sprzedam działki w Nowej Różance pow. 3 tys. m. kw. 601 206 037
• Sprzedam dom w Nowej Wsi Kętrzyńskiej tel. 604 407 996
• Sprzedam tanio działkę budowlaną - wszystkie media, Nowa Wieś Kętrzyńska,
piękna okolica, 11 arów, 54.000, tel. 513 429 501
• Sprzedam małe mieszkanie, 1 pokój, około 25 m2, dogodna lokalizacja, parter,
po remoncie, Kętrzyn, ul. Mazurska 11, do obejrzenia po 15 sierpnia, cena 70 tysięcy do negocjacji, tel. 537 016 326 w godz. 20-21.
• Sprzedam dom o powierzchni 220 m2, działka 757 m2 w Kętrzynie, ul. Polna
12, tel. 606 934 962.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 102,35 m2. Tel. 505 961 274
• Sprzedam garaż o powierzchni 24 m2 w centrum miasta, pl. Piłsudskiego na
własnym gruncie z kanałem. Tel. 668 003 276.
• Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel.516 096 888
• Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. 608 208 071.
• Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn,
ul. Chopina, tel. 662 23 83 14
• Dolina Gubra – sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel. 608 011 612
• Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel. 518 371 567
• Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi,
Kętrzyn, tel. 880 384 633
• Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel. 539-171-872
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię
na mieszkanie. tel. 693 758 913
• Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn,
ul. Rzemieślnicza, tel. 606 163 190.
• Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel. 503-852-342
• Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel. 887-562-653
• Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel. 509 125 033
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel.
886 295 494, cena do negocjacji
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów.
Tel. 606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
• Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka
30 a. Tel. 508 414 048.
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance.
Tel. 728-340-432
• Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238 314
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub 660 166
192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie
biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel.
508414048
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel.
790 515 206.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200 744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem
miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel.
692 974 604.
INNE
• Oddam dwie suczki: 1,5 roku - mała, gładka, 6 miesięcy – średnia, czarna, kudłata. Tel. 727 737 008
• Sprzedam piecyk – ogrzewacz gazowy z katalizatorem Ignis na gaz propanbutan. Cena 80 zł, tel. 692 490 278
• Odstąpię salę w Finezji, 7 maja 2016, Agnieszka 501 381 145, Piotr 517 131
535
• Sprzedam elegancki, czerwony telefon Samsung C170. Tel. 723 96 85 26
• Oddam psa rasy husky tel. 694 544 504
• Pilnie oddam dwa średniej wielkości kundelki - samczyki, tel. 693 699 823
• Sprzedam kocioł CO 1,5 m2, typ gejzer ma 2 lata gwarancji, tanio. Tel. 664 24
68 74.
• Sprzedam pustaki 24x60. Tel. 664 086 584
• Sprzedam niemiecki Tryjer do czyszczenia zboża, zabytek rok 1937. Tel. 508
750 305.
• Sprzedam Dyma 8, pilarka „Rema” pilarko - wyrównywarka. Tel. 664-323-812
• Sprzedam betoniarkę, poj. 75l, na 240 V, mało używana, w idealnym stanie,
tel. 691 739 336
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35
55
• Sprzedam toaletę przenośną turystyczną. Stan bardzo dobry. Tel. 602-530-281
USŁUGI
• Wykonuje usługi remontowe malowanie szpachlowanie glazura inne. Tanio!
Tel. 513 648 784
• Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel. 504 404 720
• Francuski, młodzież i dorośli. www.klubjezykowy.eu Tel. 730-006-088.
• Tłumaczenia – wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
14/2, tel. 504 083 917.
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696
291 054.
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404,
801 540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178
404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim
dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA.
Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż
armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież,
dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego te. 503895828
Czas na młody jęczmień
cza i odwadnia jelita, oczyszcza wątrobę, reguluje menstruację, przyspiesza gojenie ran, pomaga w nieżytach żołądka,
zmniejsza żylaki, poprawia wzrok.
Jak go stosować?
Codziennie rano na czczo, ok. 20 min przed posiłkiem rozpuścić łyżkę jęczmienia w szklance letniej wody. Pamiętajmy aby woda nie była gorąca, ponieważ wysoka
temperatura niszczy wiele właściwości.
mgr Natalia Szymańska
e-mail: [email protected]
REKLAMA
Czym jest młody jęczmień?
Młody zielony jęczmień, który dostępny jest na rynku, spotkać możemy pod postacią kapsułek bądź proszku. Wybierając proszek możemy rozróżnić zmielone liście jęczmienia
albo sok. Nie jest to, jak większość osób myśli, mielona
trawa. Bardziej wartościowy a jednocześnie droższy jest
sproszkowany sok ponieważ stanowi on skoncentrowany
ekstrakt z liści. Nie jest to tylko suplement diety, który ma
pokrywać braki witaminowe. Jedna szklanka dziennie przygotowanego napoju z jęczmieniem daje nam tyle witamin,
enzymów i minerałów ile zawiera w sobie cały brokuł.
Jak uzyskuje się sproszkowany sok?
Jęczmień uprawiany jest głównie w okolicach wyschniętych
jezior słodkowodnych w organiczny sposób pozbawiony
sztucznych nawozów. Podlewany jest wodą mineralną pochodzącą z podziemnych źródeł co nie pozwala na przedostawanie się w głąb rośliny szkodliwych substancji. Młode
liście są zbierane, płukane a następnie wyciskane. W późniejszym procesie liście zostają odwirowane a sam sok pozostawiony do odparowania wody pod ciśnieniem.
W konsekwencji powstaje proszek.
Właściwości
Czyli to, co najbardziej nas interesuje - czemu warto go stosować. Pomaga zapobiegać nowotworom, dostarcza żelaza,
odkwasza organizm, oczyszcza organizm z toksyn, oczyszPRACA
kursy oraz pomoc i wsparcie kierownika sprzedaży, indywidualną ścieżkę kariery, wsparcie na każdym szczeblu kariery, umowę agencyjną z największą
firmą ubezpieczeniową w Polsce. Tel. 666 887 130.
• Rzetelna, sumienna, uczciwa poszukuje pracy w charakterze sprzątaczki
lub opiekunki osoby starszej lub niepełnosprawnej. Tel. 500 662 316
• Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie
twojego domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel.
510 133 197
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie:
trzy lata na dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel. 665 665 682
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
• Pomysł na biznes. Co oferujemy: elastyczny czas pracy, atrakcyjny system
wynagrodzeń, w tym prowizje i premie, konkursy z wyjątkowymi nagrodami,
dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy, szkolenia,
MOTORYZACJA
• Sprzedam koła 12 cali KPL z oponami/135SR12 po 60 zł/szt. Tel. 692 490 278
• Sprzedam mazdę3, rocznik 2004, pierwszy właściciel w kraju, tel. 518 225 242
• Sprzedam 4 koła alu do Vektra Omega, 5 otworów 15, 400 zł, tel. 605336650
• Sprzedam Renault Megane Scenic kolor srebrny metalic rok produkcji: 2001
poj:1,9 TDI w idealnym stanie, Tel: 511 253 529
• Sprzedam mercedes W220 5320 rok produkcji 2000, kolor srebrny metalic, stan
idealny, Tel: 515 561 146
• Sprzedam Renault Cango, 1,9 dti, diesel, 2001 r., pierwszy właściciel w kraju,
tel. 502 188 525
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
ma
Kupon należy
należy wypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
Koncert Walentynkowy
Mieczysław Szcześniak & Krzysztof Herdzin
Wybitni muzycy i wielkie przeboje! Podróż artystów
w świat muzycznej młodości, a w niej takie przystanki
jak: „Imagine”, „Satisfaction”, „Alfie”, „Whot’s goin‚
on”, „Over The Rainbow” czy „This is not America”.
Mieczysław Szcześniak i Krzysztof Herdzin w kętrzyńskim Kinie „Gwiazda” już 11 lutego. Nie możesz tego
przegapić - musisz tam być.
Mieczysław Szcześniak i Krzysztof Herdzin wspólnie stworzyli wyjątkową płytę z kategorii „Great American Songbook”. Ten pierwszy zaśpiewał doskonale jak zawsze, ten
drugi jest autorem stylowych i bezpretensjonalnych aranżacji. Muzycy zawiesili sobie poprzeczkę bardzo wysoko decydując się na utwory z repertuaru największych: Johna
Lennona, Marvina Gaye’a czy Steviego Wondera. Na płycie
znalazły się zarówno przeboje-sztandary, takie jak „Satisfaction”, „Yesterday” i „Tears In Heaven”, ale również piosenki
dużo mniej oczywiste, których odkrywanie sprawia wielką
przyjemność. Wykonania duetu Szcześniak-Herdzin często
dalece odbiegają od oryginałów, ale za każdym razem do
historii muzyki popularnej odnoszą się z wielkim szacunkiem. Płyta „Songs From Yesterday” to z jednej strony hołd
złożony wykonawcom światowego formatu, z drugiej spotkanie dwóch znakomitych artystów, którym muzyka daje
ogromną radość. Muzyka uniwersalna, emocjonalna na
wskroś, przeznaczona dla każdego wrażliwego odbiorcy,
szczególnie na kilka dni przed Świętem Zakochanych. Jeśli
zastanawiacie się Państwo gdzie w Walentynki można iść na
imprezę czy gdzie zabrać swoją drugą połowę proponujemy
„romantyczną, muzyczną randkę” z Mieczysławem Szcześniakiem i Krzysztofem Herdzinem trio w koncercie „Songs
From Yesterday”, już 11 lutego 2016 r. o 18.00 w Kętrzyńskim Centrum Kultury!
Skład:
Mieczysław Szcześniak – wokal
Kalendarz Imprez Kulturalnych
4.02 (czwartek), godz. 18.00
„Portret muzyczny Feliksa Nowowiejskiego Kameralnie”
Pro Musica Antiqua
Sala kinowo - widowiskowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 24 A
wstęp wolny
9.02. (wtorek), godz.12.00
Uroczystość upamiętniająca
76. rocznicę pierwszej zsyłki na Syberię
Sala kinowo - widowiskowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 24 A
wstęp wolny
11.02 (czwartek), godz. 18.00
Mieczysław Szcześniak & Krzysztof Herdzin Trio
Sala kinowo - widowiskowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 24 A
Bilety: 35 zł /do nabycia w kasie Kina “Gwiazda”
17.02 (środa), godz. 15.30
Wykład dr hab. Mirona Wolnego - pracownika naukowego
UWM w Olsztynie zatytułowany „Co zrobił Hannibal po wojnie z Rzymianami”
Czytelnia MBP w Kętrzynie Pl. Zamkowy 1
wstęp wolny
18.02. (czwartek), godz. 18.00
Koncert szant – „Ballady z siedmiu mórz” Ryszard Muzaj –
Sala kinowo - widowiskowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 24 A
Bilety: 10 zł.
Krzysztof Herdzin – fortepian
Robert Kubiszyn – kontrabas , gitara basowa
Cezary Konrad – perkusja
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w kasie kina „Gwiazda” codziennie od godz. 14.00- 21.00.
Beata Szuksztul
20.02 (sobota), godz. 18.00
Teatr Capitol - “Kiedy kota nie ma...”
Hala MOSiR, ul. Kazimierza Wielkiego 12 A
Bilety: 70 zł /do nabycia w kasie Kina “Gwiazda”
oraz na stronie: www.teatrcapitol.biletyna.pl
26.02 (piątek), godz. 17.00
XXXII Kaziuki Wilniuki
Hala MOSiR
ul. Kazimierza Wielkiego 12 A
wstęp wolny
Ryszard Muzaj – „Ballady z Siedmiu Mórz”
W zimowe wieczory warto wybrać się do Kina
„Gwiazda”, aby wysłuchać „Ballad z Siedmiu Mórz”.
Już 18 lutego w klimat balladowy wprowadzi nas Ryszard Muzaj. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie Kina
„Gwiazda”.
Ryszard Muzaj (ur. 1955 r. w Zduńskiej Woli) - polski pieśniarz, wykonawca szant i autor piosenek o tematyce morskiej. Współtwórca programów radiowych i telewizyjnych
o tematyce żeglarskiej. Wraz z Jerzym Porębskim, Markiem
Szurawskim i Januszem Sikorskim współzałożyciel i wieloletni członek popularnej polskiej grupy szantowej Stare
Dzwony.
Współtwórca wielu programów radiowych i telewizyjnych
m.in. w latach 1992 - 1995 cykliczny program edukacyjny
dla młodzieży „Kliper” i „Alfabet polskich rzek” realizowany dla TVP1 przez TVP Gdańsk. Żeglarz z zawodu i zamiłowania posiadający stopień jachtowego sternika
morskiego. Ma na swoim koncie wiele rejsów turystycznych, ale pływał także zawodowo na flagowym żaglowcu
REKLAMA
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
Fot. Archiwum prywatne
►Ryszard Muzaj.
ZHP „Zawisza Czarny” i na statku Polskiej Akademii Nauk
„Oceania” w rejsach polarnych. W 1984 roku brał udział
w akcji ratowania rozbitków z zatopionego w okolicach Ber-
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński
Ewa Brzostek - dziennikarz
Wojciech Caruk - dziennikarz
Współpraca: Justyna Tokarzewska, Krzysztof
Bućko, Michał Kasperowicz, Ewelina Piaścik, Wioletta Sosnowska, Maria Rutkowska - Kupran, Beata
Szuksztul, Natalia Szymańska, Katarzyna Kieres Jarosławska
mudów brytyjskiego żaglowca „Marques” przyczyniając się
m.in. do uratowania ośmiu osób. Uczestniczy jako wykonawca i juror we wszystkich znaczących festiwalach marynistycznych i szantowych w kraju i za granicą. Koncertował
m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech,
Skandynawii, USA, Kanadzie. Laureat wielu nagród i wyróżnień - zespołowe Grand Prix 1983 na Shanties, indywidualne Grand Prix na Shanties 1999 r., zespołowe Grand Prix
na Shanties 2000, a w roku 2003 na Pływającym Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Morskiej „Wiatrak” w Świnoujściu zdobył tytuł „Bard Bałtyku”. W grudniu 2002 roku
obchodził 20-lecie zespołu uświetnione jubileuszowym koncertem w studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, transmitowanym na żywo przez Polskie Radio. Pisze, komponuje,
nagrywa i koncertuje. Występuje solowo lub z zespołem
„Stare Dzwony”.
Beata Szuksztul
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
Pitbull. Nowe porządki
REPERTUAR
„Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. A mówię
ci to tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz”. Tymi słowami Bogusław Linda, w roli gangstera złamanego przeszłością, powraca na wielki ekran.
W filmie Patryka Vegi „Pitbull. Nowe porządki” rzuca wyzwanie niepokornemu policjantowi o pseudonimie Majami
z mokotowskiej komendy. Gdy Majami zaczyna rozpracowywać grupę gangsterów, jego droga przecina się z bohaterami dawnego Pitbulla - Gebelsem, Igorem i Barszczykiem.
Okazuje się, że sekcja zabójstw z Pałacu Mostowskich rozpracowuję Grupę Mokotowską do tematu „Gangu obcinaczy
palców”, odpowiedzialnego za serię porwań i zabójstw. Policjanci z obydwu komend zaczynają rozumieć, że mają do
czynienia z najsilniejszą organizacją przestępczą w Polsce
i jeśli chcą ją rozbić, muszą ze sobą współpracować. Patryk
Vega w sposób bezkompromisowy ukazuje życie policjantów, a także po raz pierwszy odsłania przed nami świat gangsterów. „Pitbull. Nowe porządki” to nowe spojrzenie na
policję i przestępczość.
Poza Bogusławem Lindą, którego zobaczymy w roli równie
mocnej jak postać Franza Maurera z „Psów”, wraz z filmem
powraca znany fanom „Pitbulla” Gebels (Andrzej Grabowski), Igor (Paweł Królikowski) i Barszczyk (Michał Kula),
a także gwiazda serialu „Służby specjalne” Krzysztof Czeczot. W zaskakujące kreacje postaci kobiecych wcieliły się:
Maja Ostaszewska, Agnieszka Dygant, Anna Mucha, Beata
Kawka, znana z „Galerianek” Anna Karczmarczyk oraz Julia
Pogrebińska. W roli Majami widzowie zobaczą debiutującego na wielkim ekranie Piotra Stramowskiego. Producenci:
Emil Stępień, Patryk Vega.
Justyna Tokarzewska
05.02.2016 r.
16.00 – MISIEK W NOWYM JORKU
18.00 – PITBULL. NOWE PORZĄDKI
20.45 – PITBULL. NOWE PORZĄDKI
12.02.2016 r.
16.00 – MISIEK W NOWYM JORKU
18.00 – PLANETA SINGLI
20.45 – PLANETA SINGLI
08.02 – 10.02.2016 r.
16.00 – MISIEK W NOWYM JORKU
18.00 – PITBULL. NOWE PORZĄDKI
20.45 – PITBULL. NOWE PORZĄDKI
15.02 – 17.02.2016 r.
16.00 – MISIEK W NOWYM JORKU
18.00 – PLANETA SINGLI
20.45 – PLANETA SINGLI
06.02 – 07.02.2016 r.
13.30 – MISIEK W NOWYM JORKU
15.30 – PITBULL. NOWE PORZĄDKI
18.00 – PITBULL. NOWE PORZĄDKI
20.45 – PITBULL. NOWE PORZĄDKI
13.02 – 14.02.2016 r.
13.30 – MISIEK W NOWYM JORKU
15.15 – PLANETA SINGLI
18.00 – PLANETA SINGLI
20.45 – PLANETA SINGLI
www.kino.ketrzyn.pl
Misiek w Nowym
Jorku
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 5.02. oraz 8-10.02., godz. 18.00 i 20.45
oraz 6-7.02., godz. 15.30, 18.00 i 20.45
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy 11 zł
Planeta singli
Romantyczna Ania bierze udział w reality show ukazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym naiwność kobiet szukających tam ideału.
Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale
niezbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą idealnego
mężczyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana
Tomka (Maciej Stuhr), który prowadzi najpopularniejszy
i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju.
Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje
jej, żeby została bohaterką jego show – ona będzie umawiać
się na randki przez internet, a on w swoim programie pokaże
prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe
przygody Ani szybko stają się wielkim przebojem. Jednak
pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta – Antoniego (Michał Czernecki). Naciskany przez bezwzględną szefową stacji (Ewa Błaszczyk) Tomek musi
ratować oglądalność programu. A może i własne uczucie do
Ani?
Justyna Tokarzewska
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 12.02. oraz 15-17.02., godz. 18.00 i 20.45
oraz 13-14.02., godz. 15.15, 18.00 i 20.45
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy 11 zł
Uwaga konkurs!
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans filmowy Wystarczy
wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (5 lutego) od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej
odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane: imię, nazwisko
i numer telefonu.
A oto pytanie: Ile nominacji do nagrody "Złote Lwy" zdobył film fabularny "Pitbull"
z 2005 roku?
Źle się dzieje na biegunie! Chciwy przedsiębiorca planuje
wybudować tam sieć centrów handlowych i osiedli mieszkaniowych. Już teraz na północy pojawiają się tłumy turystów, śmiecąc i zakłócając spokój zwierzakom.
Poczciwy niedźwiedź polarny, zwany przez wszystkich
Miśkiem, dostaje arcytrudne zadanie.
Misiek ma wyruszyć do Nowego Jorku - siedziby biznesmena - i zniechęcić ludzi do zasiedlania Arktyki. W niebezpiecznej misji towarzyszy mu trójka kompletnie
nieobliczalnych lemingów. Spotkanie zwierzaków z północy
z mieszkańcami wielkiego miasta zaowocuje serią nieporozumień, które rozbawią wszystkich do białości!
Wypełniona gagami animacja "Misiek w Nowym Jorku" zabierze dużych i małych widzów w pełną przygód i śmiechu
podróż - od śniegów Arktyki do centrum Ameryki. A niedźwiedź polarny o gołębim sercu udowodni i ludziom,
i zwierzakom, że spoko z niego misiek!
Justyna Tokarzewska
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 5.02., 8-12.02. oraz 15-17.02., godz. 16.00,
6-7.02. oraz 13-14.02., godz. 13.30
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy 11 zł
WYNIKI KONKURSU
Prawidłowa odpowiedź na pytanie: “W ilu wyreżyserowanych przez siebie filmach Quentin Tarantino wystąpił również jako aktor?” brzmi “6”.
Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie “Gwiazda” wygrali: Agnieszka
Szyszka i Mateusz Kwiatkowski.
Wejściówki do odebrania w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.

Podobne dokumenty