Zbiorcze zestawienie ofert : Kwota jaką zamawiający zamierza

Komentarze

Transkrypt

Zbiorcze zestawienie ofert : Kwota jaką zamawiający zamierza
oznaczenie sprawy AD.ZP.3810-16/2016/KZ
Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert : Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 655 000,00 zł
Nr
oferty/p
akiety
1
1
2
3
Firma Budowlano Usługowo
Handlowa „WALMAR”
Krzysztof Marecki
ul. Rudolfa Menerki 13B
Cena brutto: 856 953,37 zł
Gwarancja: 60 m-cy
...........................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
30.09.2016r
..................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty