Najem dzier¿awa p³ywalni - konkurs ofert1 FORMULARZ OFERTY

Komentarze

Transkrypt

Najem dzier¿awa p³ywalni - konkurs ofert1 FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Oferenta
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
FORMULARZ OFERTY (wzór POPRAWIONY)
OFERTA
NA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYNAJEM PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE
KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
przy ul. Jana Kasprowicza 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Odpowiadając na ogłoszenie o konkursie, składam Ofertę:
1. Oferuję następujący zakres najmu:
1) pływalnia,*
2) pływalnia, jacuzzi, sauny,*
3) cały obiekt (pływalnia, jacuzzi, sauny, sale do squasha, siłownia).*
2. Oferuję następujący okres najmu:
1) 3 miesiące,*
2) 6 miesięcy,*
3) 12 miesięcy.*
* niepotrzebne skreślić
3. Oferuję następujący termin najmu**:
1) dzień: ___________,
2) godzina: ___________
** należy wybrać spośród terminów wskazanych w warunkach konkursu w rozdz.
„Dostępność przedmiotu najmu”
1
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami konkursu
i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że warunkami oferty pozostaję związany do czasu zawarcia umowy najmu.
6. Załączniki do oferty:
1) informacje dodatkowe: zakres oferowanych zajęć, opis sprzętu do prowadzenia zajęć
(nie dotyczy podmiotów gospodarczych wynajmujących przedmiot konkursu dla swoich
pracowników).*
2) aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (wpis do CEIDG, KRS - w
przypadku spółek prawa handlowego oraz w przypadku spółki cywilnej - kserokopię umowy
spółki cywilnej),*
3) zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,*
4) decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,*
5) w przypadku osoby prawnej - oświadczenie, że nie wszczęto przeciwko niemu
postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.*
Miejscowość i data
Nazwa i adres
Oferenta/Pełnomocnika
Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Oferenta/Pełnomocnika
Nazwisko i imię
Podpis osoby
1.
2.
3.
2