Załącznik nr 1 - BIP

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 - BIP
Załącznik nr 1
OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO
1
2
3
Komórka
organizacyjna
Proponowane
stanowisko
Zakres
obowiązków
Wydział Organizacyjny
Referent
(liczba osób planowanych do zatrudnienia – 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
5
Przełożeni
Warunki
pracy



Obsługa administracyjno-kancelaryjna Sekretariatu Burmistrza Miasta i jego
Zastępcy oraz Kancelarii Urzędu Miejskiego, w tym:
 sprawne i prawidłowe kierowanie interesantów do właściwych
Wydziałów Urzędu Miejskiego,
 prowadzenie spraw związanych z przyjęciami stron,
 organizacja spotkań reprezentacyjnych Burmistrza Miasta i jego Zastępcy,
 ewidencjonowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek
kierowanych do Urzędu Miejskiego,
 przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej na zewnątrz (listy
zwykłe, polecone, paczki, itp.),
 dostarczanie korespondencji przychodzącej do Urzędu Miejskiego,
 umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz
kontrola ich aktualności,
 prowadzenie ewidencji decyzji i zarządzeń Burmistrza Miasta,
 zamieszczanie zarządzeń Burmistrza Miasta na portalu Baza Aktów
Własnych Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.
Prowadzenie ewidencji szkoleń, zgłaszanie oraz przygotowywanie przedpłat
za udział w szkoleniach.
Prowadzenie ewidencji kart drogowych samochodów służbowych.
Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz przygotowywanie
zestawień zbiorczych dla Wydziału Finansowego.
Kontrola i zatwierdzanie dokumentów przewidzianych do umieszczenia na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy,
miejsce pracy – Łaziska Górne, głównie - Plac Ratuszowy 1, parter
(Kancelaria) i I piętro (Sekretariat) - w budynku znajduje się podjazd dla
niepełnosprawnych
niemniej
jednak
praca
wymaga
(pieszego)
przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami (brak windy) i pomiędzy
budynkami zajmowanymi przez Urząd i inne jednostki organizacyjne gminy
Łaziska Górne oraz pomiędzy innymi budynkami instytucji współpracujących
z Urzędem Miejskim na terenie Łazisk Górnych gdzie brak jest podjazdów,
charakter pracy – praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu,
wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, w pracy występuje częsty
(bezpośredni i telefoniczny) kontakt z klientem zewnętrznym oraz z kadrą
Urzędu.
UWAGA!
Zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.:
1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas
nieokreślony lub na czas określony.
2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r,
umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania
stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
3. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach,
o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r, na czas nieokreślony albo na
czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem
pozytywnym.
Załącznik nr 2
CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU
1
Wykształcenie
Konieczne:
-
wykształcenie średnie
Pożądane:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo,
zarządzanie lub inny kierunek przydatny do pracy na w/w stanowisku
2
3
4
Praktyka
Konieczna:
- 2 letni staż pracy
Pożądana:
- staż pracy w administracji publicznej
Uprawnienia
Konieczne:
----------------------
Pożądane:
----------------------
Umiejętności
Konieczne:
- znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o
pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
- umiejętność obsługi komputera (w tym znajomość pakietu MS
Office – Word, Excel),
Pożądane:
- umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji oraz zdolność do
ich selekcji i krytycznej oceny,
- komunikatywność, swoboda wysławiania się,
- dyspozycyjność,
- znajomość języka migowego

Podobne dokumenty