ogłoszenie o zawarciu umowy

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o zawarciu umowy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Zamawiający – Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki została zawarta umowa dotycząca części 10.II zamówienia
na realizacje usługi przeprowadzenia 9 godzin zajęć w ramach szkolenia pn. „Pracownik ds. kadr i płac” dla
uczestników Projektu „Rozwój umiejętności i stałe podnoszenie kwalifikacji jako warunek sukcesu
zawodowego dorosłych osób pracujących na regionalnym rynku pracy” realizowanego przez ARL Sp. z o.o.
( znak sprawy: 1/05/08/ZKP/8.1.1/POKL/10.II)
z Wykonawcą
Panią: Agnieszka Indyka, zam. 27-400 Ostrowiec Św.
za cenę oferowaną : 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto
Zamówienie publiczne udzielane jest w związku z realizacją umowy nr UDA-POKL.08.01.01-26045/08-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój umiejętności i stałe podnoszenie kwalifikacji jako
warunek sukcesu zawodowego dorosłych osób pracujących na regionalnym rynku pracy” w
ramach Priorytetu VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1:„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
UZASADNIENIE
Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi szkolenia, dlatego też Zamawiający skorzystał z możliwości
wynikającej z art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przeprowadził postępowanie z wolnej ręki bez
konieczności spełniania przesłanek określonych w art. 67 ust.1 tejże ustawy.
Do negocjacji zaproszony został Wykonawca, który posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń
będących przedmiotem postępowania.
Oferowana przez Wykonawcę usługa spełnia wszystkie postawione przez Zamawiającego założenia
merytoryczne, czasowe i organizacyjne, a cena mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Wobec powyższego uzasadnione było zawarcie stosownej umowy z tym Wykonawcą.
Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Magdalena Salwerowicz
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach
Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

Podobne dokumenty