„Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza przetarg ofertowy

Komentarze

Transkrypt

„Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza przetarg ofertowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza przetarg ofertowy na
ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Brzegu przy ulicy:
1. Westerplatte 32/14- o powierzchni użytkowej 24,94m2 + pomieszczenie przynależne 3,31m2 ,
IV piętro, lokal składa się z: 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, p. pokoju, cena wywoławcza
56.674,00zł, wadium 1000 zł
2. Wileńska 37b/16- o powierzchni użytkowej 27,70 m2 + pomieszczenie przynależne 4,50 m2 i
strychem o powierzchni 14,50 m2 , III piętro, lokal składa się z: 1 pokoju, kuchni, łazienki z
wc, p. pokoju, cena wywoławcza 57.727,00zł, wadium 1000 zł
Termin składania ofert od 22.04.2015 do 15.05.2015. do godz. 14.00
Wpłata wadium do dnia 15.05.2015 na rachunek bankowy
PKO BP SA O/Brzeg 55 1020 3668 0000 5902 0008 6421
Wpłata wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu.
Oferty należy składać w pokoju 108 na I piętrze, w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z
dopiskiem „Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul”-wpisując adres lokalu
mieszkalnego. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, nr
telefonu, siedzibę i oznaczenie firmy w przypadku osób prawnych NIP, REGON, proponowaną cenę,
zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z zakupem lokalu
,oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym lokalu, oświadczenie o
statusie członka oczekującego ,dowód wpłaty wadium
Druki oferty do pobrania w pok. 108 I piętro oraz w Sekretariacie Spółdzielni pok. 216 II piętro
Lokale będą udostępnione do obejrzenia zainteresowanym po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu
z pod numerem telefonu 774482026 lub 774482025.
Pierwszeństwo w nabyciu lokali mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych. W przypadku zgłoszenia się kilku członków oczekujących, pierwszeństwo ma
najdłużej oczekujący.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego anulowania bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione decyzją Zarządu Spółdzielni.