DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji

Komentarze

Transkrypt

DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji
DOMIQ/Base
Instrukcja konfiguracji
Wersja oprogramowania 1.7.3
Styczeń 2012
CM-BL-PL-120103
Copyright 2011 DOMIQ Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Styczeń 2012.
DOMIQ oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi DOMIQ Sp. z o.o.
LCN jest zastrzeżony znakiem towarowym Issendorff KG.
SATEL jest zastrzeżonym znakiem towarowym SATEL Sp. z o.o.
iPhone, iPod Touch i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc.
Dokumentacja opisuje produkty i oprogramowanie DOMIQ w najnowszej wersji dostępnej w chwili opublikowania niniejszej dokumentacji. W związku z ciągłym rozwojem produktów możliwe są drobne zmiany w wyglądzie i funkcjach poszczególnych ekranów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:
Skype: domiq-support
Email: [email protected]
Aktualizacje dokumentacji są dostępne na stronach internetowych www.domiq.pl.
II
Spis treści
1. Wstęp....................................................................................................................................................1
2. Produkty DOMIQ .................................................................................................................................3
2.1. DOMIQ/Base ........................................................................................................................................................................4
2.2. DOMIQ/Serial .......................................................................................................................................................................5
2.3. DOMIQ/Remote ..................................................................................................................................................................6
2.4. DOMIQ/Display ...................................................................................................................................................................7
3. DOMIQ/Base ........................................................................................................................................9
3.1. Konfiguracja ......................................................................................................................................................................10
3.2. Poziomy dostępu .............................................................................................................................................................13
4. Ustawienia .........................................................................................................................................15
4.1. Ustawienia sieciowe .......................................................................................................................................................16
4.2. Konfiguracja LCN .............................................................................................................................................................17
4.3. Lokalizacja ..........................................................................................................................................................................18
4.4. Rejestracja Remote .........................................................................................................................................................19
4.4.1. Parowanie aplikacji DOMIQ/Remote ..................................................................................................................19
4.4.2. Zarządzanie licencjami dla DOMIQ/Remote....................................................................................................19
4.5. System .................................................................................................................................................................................21
4.5.1. Uaktualnienia ..............................................................................................................................................................21
4.5.2. Restart ............................................................................................................................................................................21
4.5.3. Data i czas .....................................................................................................................................................................21
4.5.4. Kopia zapasowa konfiguracji.................................................................................................................................22
5. Stan, komendy i zdarzenia ...............................................................................................................23
5.1. Przykładowe identyfikatory .........................................................................................................................................25
5.1.1. LCN.output ...................................................................................................................................................................26
5.1.2. LCN.relay .......................................................................................................................................................................27
5.2. Opóźnienia .........................................................................................................................................................................28
5.2.1. DELAY .............................................................................................................................................................................28
5.2.2. TIMER..............................................................................................................................................................................28
5.3. LOGIC ...................................................................................................................................................................................30
5.4. Własne identyfikatory ....................................................................................................................................................31
6. Remote ...............................................................................................................................................33
6.1. Ogólne .................................................................................................................................................................................34
6.1.1. Strona .............................................................................................................................................................................34
6.1.2. Sekcja .............................................................................................................................................................................35
6.1.3. Grupa przycisków ......................................................................................................................................................35
6.1.4. Przycisk ..........................................................................................................................................................................36
6.1.5. Kamera ..........................................................................................................................................................................36
6.2. Kanał.....................................................................................................................................................................................38
6.2.1. Przełącznik ...................................................................................................................................................................38
6.2.2. Ściemniacz ...................................................................................................................................................................38
6.2.3. Światło RGB ..................................................................................................................................................................39
6.2.4. Wartość ..........................................................................................................................................................................41
6.2.5. Roleta kanałowa .........................................................................................................................................................41
6.2.6. Status .............................................................................................................................................................................42
6.2.7. Regulator ......................................................................................................................................................................43
6.2.8. Tekst ................................................................................................................................................................................43
6.2.9. Wybór .............................................................................................................................................................................44
6.2.10. Czas ..............................................................................................................................................................................45
6.3. LCN ........................................................................................................................................................................................46
6.3.1. Ściemniacz ...................................................................................................................................................................46
III
6.3.2. Przycisk Wł./Wył. .........................................................................................................................................................46
6.3.3. Temperatura ................................................................................................................................................................48
6.3.4. Roleta .............................................................................................................................................................................49
6.3.5. Wejście binarne LCN .................................................................................................................................................50
6.3.6. Przekaźnik LCN ...........................................................................................................................................................50
6.4. IDS .........................................................................................................................................................................................52
6.4.1. Wejście IDS ...................................................................................................................................................................52
6.4.2. Wyjście IDS ...................................................................................................................................................................52
6.4.3. Strefa IDS ......................................................................................................................................................................52
6.5. Wycofane ............................................................................................................................................................................54
6.5.1. Wizualizacje .................................................................................................................................................................54
6.5.2. Licznik ............................................................................................................................................................................54
6.5.3. Pole bitowe ..................................................................................................................................................................54
7. Display ...............................................................................................................................................57
7.1. Okno edytora wizualizacji ............................................................................................................................................58
7.1.1. Część edycyjna ...........................................................................................................................................................58
7.1.2. Okno wizualizacji .......................................................................................................................................................59
7.2. Elementy aktywne wizualizacji ...................................................................................................................................61
7.2.1. Światło ...........................................................................................................................................................................61
7.2.2. Temperatura ...............................................................................................................................................................62
7.2.3. Wł./Wył. ..........................................................................................................................................................................63
7.2.4. Ściemniacz ...................................................................................................................................................................64
7.2.5. Wartość ..........................................................................................................................................................................64
7.2.6. Przycisk ..........................................................................................................................................................................64
7.2.7. Tekst ................................................................................................................................................................................66
7.2.8. Rysunek .........................................................................................................................................................................66
7.2.9. Kamera ..........................................................................................................................................................................67
7.3. Tworzenie własnych tematów.....................................................................................................................................68
7.3.1. Temat dla ściemniacza .............................................................................................................................................68
7.3.2. Temat dla włącznika/wyłącznika światła ...........................................................................................................68
8. Zdarzenia ...........................................................................................................................................69
8.1. Interfejs ...............................................................................................................................................................................70
8.1.1. Struktura .......................................................................................................................................................................70
8.1.2. Szczegóły ......................................................................................................................................................................71
8.1.3. Akcje ...............................................................................................................................................................................72
8.2. Warunki ...............................................................................................................................................................................73
8.3. Wzorce .................................................................................................................................................................................74
8.4. Parametry ...........................................................................................................................................................................75
8.5. Przykłady implementacji Zdarzeń .............................................................................................................................76
9. Timery ................................................................................................................................................77
9.1. Struktura .............................................................................................................................................................................78
9.2. Szczegóły ............................................................................................................................................................................79
9.3. Akcje .....................................................................................................................................................................................80
9.4. Przykłady implementacji Timerów ............................................................................................................................81
10. MODBUS ..........................................................................................................................................85
11. Zasoby .............................................................................................................................................87
11.1. Statystyki pamięci .........................................................................................................................................................87
11.2. Struktura plików ............................................................................................................................................................87
11.2.1. Rysunki ........................................................................................................................................................................88
11.2.2. Ikonki ...........................................................................................................................................................................88
11.2.3. Tematy .........................................................................................................................................................................88
11.2.4. Skrypty ........................................................................................................................................................................88
11.3. Okno podglądu..............................................................................................................................................................88
12. Status ...............................................................................................................................................91
13. Identyfikatory .................................................................................................................................92
13.1. Zmienne ...........................................................................................................................................................................93
13.1.1. MEM .............................................................................................................................................................................93
13.1.2. VAR................................................................................................................................................................................93
IV
13.2. LCN .....................................................................................................................................................................................94
13.2.1. LCN.output ................................................................................................................................................................95
13.2.2. LCN.relay.....................................................................................................................................................................96
13.2.3. LCN.relays ...................................................................................................................................................................97
13.2.4. LCN.sensor .................................................................................................................................................................98
13.2.5. LCN.motor ..................................................................................................................................................................99
13.2.6. LCN.motors .............................................................................................................................................................100
13.2.7. LCN.regulator .........................................................................................................................................................101
13.2.8. LCN.value .................................................................................................................................................................102
13.2.9. LCN.key .....................................................................................................................................................................103
13.2.10. LCN.scene ..............................................................................................................................................................104
13.2.11. LCN.transponder ................................................................................................................................................105
13.3. IDS ....................................................................................................................................................................................106
13.3.1. IDS.input ..................................................................................................................................................................107
13.3.2. IDS.output ...............................................................................................................................................................108
13.3.3. IDS.armed ................................................................................................................................................................109
13.3.4. IDS.entry ..................................................................................................................................................................110
13.3.5. IDS.exit ......................................................................................................................................................................111
13.3.6. IDS.alarm ..................................................................................................................................................................112
13.4. DMX .................................................................................................................................................................................113
13.5. MODBUS ........................................................................................................................................................................114
13.6. SER ...................................................................................................................................................................................115
13.6.1. LC.SER.config ..........................................................................................................................................................116
13.6.2. LC.SER.line ...............................................................................................................................................................117
13.6.3. LC.SER.send .............................................................................................................................................................119
13.7. TCP ...................................................................................................................................................................................121
13.8. UDP ..................................................................................................................................................................................122
13.9. Komunikacja .................................................................................................................................................................123
13.9.1. DISPLAY.screen ......................................................................................................................................................124
13.9.2. DISPLAY.message ..................................................................................................................................................125
13.9.3. REMOTE.message .................................................................................................................................................126
13.9.4. REMOTE.notify .......................................................................................................................................................127
V
Rozdział 1
Wstęp
Niniejsza instrukcja opisuje konfigurację i działanie modułu DOMIQ/Base. Czytając tę instrukcję poznasz
wszystkie funkcje oferowane przez moduł DOMIQ/Base wraz z przykładami zastosowania. Konfiguracja
urządzenia i implementacja standardowych funkcjonalności nie wymaga wiedzy programistycznej.
Zaawansowane funkcjonalności, wykraczające poza zakres niniejszej instrukcji wymagają znajomości jezyka programowania Lua. Podstawy języka Lua wraz z przykładami jego wykorzystania zostały opisane w
„Instrukcji Programowania”. Dopełnienie tej instrukcji stanowi ulotka instalacyjna modułu DOMIQ/Base
oraz samouczki prezentujące gotowe do użycia przykłady zastosowań modułu Base i innych urządzeń
DOMIQ.
Samouczki można pobrać z naszej strony internetowej www.domiq.pl, dział Wsparcie/Samouczki.
LEGENDA
W instrukcji napotkasz kilka charakterystycznychi styli formatowania tekstu i oznaczeń:
• DOMIQ/Base - W ten sposób oznaczane są wszystkie produkty DOMIQ.
• Tylko sieć lokalna - Ten styl formatowania jest przeznaczony dla wszystkich elementów interfejsu np.
nazwy zakładek, nazwy kontrolek, nazwy pól do uzupełnienia itd. oraz nazw własnych zawartych na
naszej stronie internetowej.
• admin, 10, 200 - Tym stylem formatowania oznaczone są wszelkie treści, które ręcznie musi wpisać
użytkownik
• C.LCN.output.0.10.1=on - W ten sposób reprezentowane są wszystkie wyrażenia związane z
identyfikatorami (stan, zdarzenia, komendy).
Tak oznaczane są przykłady.
• Przykład 1
• Przykład 2
Rozdział 2
Produkty DOMIQ
DOMIQ jest systemem integracyjnym automatyki budynkowej, który pozwala na połączenie wielu często
występujących podsystemów inteligentnego budynku w jeden spójny system. Dzięki integracji możliwa
jest wymiana informacji między podsystemami, co pozwala na konfigurację lepszych algorytmów sterujących oraz wykorzystanie wspólnych interfejsów użytkownika na urządzeniach mobilnych, panelach dotykowych i komputerach. Dzięki możliwości definiowania nieograniczonej liczby zdarzeń warunkowych i
reaguł czasowych system DOMIQ znacznie ułatwia proces automatyzacji budynku. Dostęp zdalny zwiększa elastyczność pracy instalatora oraz umożliwia użytkownikowi podgląd stanu budynku z dowolnego
miejsca na świecie.
MODBUS
liczniki energii, PLC, czujniki
RS-485
RS-232
dowolne urządzenia RS-485
dowolne urządzenia RS-232
MULTIROOM
np. NuVo
DOMIQ
Intuicyjne interfejsy użytkownika
Harmonogramy czasowe
Zdarzenia warunkowe
Dostęp zdalny
SATEL
Centrale z grupy Integra
CCTV
DMX512
dowolna kamera Motion JPG
Oświetlenie LED
LCN
Rys 2.1: Schemat integracji podsystemów automatyki domowej z udziałem DOMIQ
Najważniejsze produkty to:
• DOMIQ/Base: moduł sterujący, podwalający na podłączenie do instalacji LCN i sieci Internet
• DOMIQ/Remote: aplikacja dla iPhone, iPad, iPod Touch do sterowania systemem
• DOMIQ/Display: panel dotykowy, dostępny w wersji stołowej oraz do montażu podtynkowego
Do integracji z innymi systemami służą dodatkowe moduły:
• DOMIQ/Serial-2SI: integracja z centalami alarmowymi SATEL Integra®
• DOMIQ/Serial-4DX: sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem DMX-512
• DOMIQ/Serial-4MB: integracja z urządzeniami wykorzystującymi protokół MODBUS
• DOMIQ/Serial-2SG: integracja z dowolnymi urządzeniami łączem RS-232
• DOMIQ/Serial-4SG: integracja z dowolnymi urządzeniami łączem RS-485
• DOMIQ/Meter: moduł liczników, który można podłączyć do liczników wody lub energii
2. Produkty DOMIQ
2.1. DOMIQ/Base
DOMIQ/Base jest podstawowym elementem systemu DOMIQ. Jego funkcjonalność obejmuje:
• Wbudowany interfejs do systemu automatyki budynkowej LCN.
• Obłsugę interfejsów użytkownika: wbudowany edytor interaktywnych wizualizacji, edytor menu apli•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
kacji na urządzenia mobilne.
Możliwość wykorzystania modułu Base jako sprzęgu do segmentów instalacji LCN.
Tworzenie reguł czasowych, które znacznie ułatwią proces automatyzacji budynku.
Definiowanie nieograniczonej liczby zdarzeń warunkowych, które pozwalają realizować bardziej złożone reguły logiczne.
Wygodny interfejs konfiguracyjny
Połączenia typu Base-Base, co umożliwia tworzenie rozległych struktur automatyki budynkowej w
oparciu o urządzenia DOMIQ.
Możliwość wykorzystania modułu DOMIQ/Base jako sprzęgu do segmentów instalacji LCN.
Zdalny dostęp dla instalatorów LCN przy użyciu LCN-PRO (protokół LCN-PCHK),
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, podtrzymywany bateryjnie, z automatyczną synchronizacją
czasu z atomowymi serwerami czasu przez Internet, automatyczna zmiana czas letni/zimowy.
Wsparcie protokołów internetowych: IPv4, IPv6, DHCP, AutoIP, DNS, HTTP, SNTP, FTP, Telnet.
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
2.2. DOMIQ/Serial
Moduły DOMIQ/Serial są produkowane w dwu wersjach różniących się interfejsem elektrycznym:
• RS-232 - do komunikacji na krótkie odległości między parą urządzeń
• RS-485 - do komunikacji na dłuższe odległości oraz komunikacji wielu urządzeń
Poszczególne rodzaje modułów różnią się też oprogramowaniem, które zawsze dostosowywane jest do
konkretnego protokołu komunikacyjnego.
Moduły w wykonaniu RS-485 od wersji R9 posiadają zworkę, która pozwala na odłączenie wbudowanego terminatora, przez co możliwe jest jednoczesne połączenie wielu modułów (np. D-S4SG-1) lub też instalacja modułu "w środku" magistrali RS-485.
Typ
Opis
Rodzaj
Identyfikatory
D-S2SI-1
Interfejs do integracji z SATEL Integra®
RS-232
IDS
D-S4MB-1
Interfejs master MODBUS
RS-485
MODBUS
D-S4DX-1
Interfejs master DMX-512
RS-485
DMX
D-S2SG-1
Uniwersalny interfejs RS-232
RS-232
SER
D-S4SG-1
Uniwersalny interfejs RS-485
RS-485
SER
Obsługa poszczególnych modułów jest wykonywana poprzez identyfiktory stanu, komend i zdarzeń, które są dedykowane dla każdego typu modułu.
5
2. Produkty DOMIQ
2.3. DOMIQ/Remote
DOMIQ/Remote to bezpłatna aplikacja dedykowana dla urządzeń mobilnych firmy Apple (iPhone/iPad/
iPod Touch), która za pośrednictwem DOMIQ/Base pozwala na sterowanie i wizualizację stanu instalacji
automatyki budynkowej. Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie z AppStore.
Sterowanie i podgląd stanu automatyki budynkowej może być realizowany na dwa sposoby: poprzez wygodne menu, którego zawartość jest w pełni konfigurowalna (więcej przeczytasz w rozdziale 6. Remote)
lub interaktywne wizualizacje. Proces tworzenia i edycji wizualizacji został opisany w rozdziale: 7. Display.
Rys 2.2: Sterowanie automatyką budynkową przy użyciu menu aplikacji DOMIQ/Remote
Podgląd i sterowanie budynkiem na jednym ekranie. Wizualizacje są wyświetlane na ekranie po obrócenia
urządzenia do pozycji poziomej. Ekran wizualizacji można powiększać i pomniejszać przy użyciu funkcji
„multi touch”.
Rys 2.3: Sterowanie automatyką budynkową z poziomu wizualizacji
6
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
2.4. DOMIQ/Display
Panel dotykowy DOMIQ/Display pozwala na błyskawiczny podgląd stanu Twojego mieszkania dzięki w
pełni konfigurowalnej wizualizacji. Zdefiniowana wizualizacja może być wykorzystywana przez panele
dotykowe oraz aplikację DOMIQ/Remote.
Panel dostępny jest w trzech wersjach:
Typ
Opis
D-DSP10A-1 Panel dotykowy z frontem z czarnego tworzywa sztucznego. Wykończenie frontu czarny akryl.
D-DSP10B-1
Panel dotykowyz frontem z anodyzowanego aluminium.
Panel dotykowy z frontem j.w. oraz z puszką do montażu podtynkowego. Front jest montowany
D-DSP10C-1 na cztery silne magnesy neodymowe.
Panel do montażu ściennego. Front w tej wersji jest nieco większy, wyposażony w magnesy
D-DSP10D-1 umożliwiające montaż w puszcze podtynkowej.
D-DSP10P-1
Puszka do montażu podtynkowego
Rys 2.4: Panel DOMIQ/Display w wersji z frontem z anodyzowanego aluminium
Rys 2.5: Panel DOMIQ/Display w wersji do montażu ściennego
7
2. Produkty DOMIQ
Komunikacja z modułem DOMIQ/Base odbywa się przy użyciu sieci WiFi lub kablowego połączenia
Ethernet.
8
Rozdział 3
Pierwsze kroki
Moduł Base podłącza się analogicznie do innych modułów LCN: bezpośrednio do przewodów sieciowych
oraz do przewodu danych D. Złącze EXT słuzy do komunikacji z modułami rozszerzeń systemu, np modułami DOMIQ/Serial do integracji z innymi systemami automatyki (SATEL, MODBUS, DMX-512) lub
innymi.
Rys 3.1: Schemat podłączenia modułu DOMIQ/Base
Moduł powinien również być podłączony do sieci lokalnej za pomocą kabla Ethernet ze złączem RJ-45.
Podłączenie modułu do sieci jest niezbędne, aby móc sterować całą instalacją automatyki domowej przy
użyciu aplikacji DOMIQ/Remote działającej na iPhone, iPad oraz iPod Touch.
Wskazane jest aby moduł DOMIQ/Base miał dostęp do sieci Internet. Dostęp ten jest niezbędny do:
• Zdalnego (poza zasięgiem lokalnego WiFi) sterowania systemem.
• Pobierania aktualizacji oprogramowania DOMIQ/Base.
• Synchronizowania zegara czasu rzeczywistego z internetowymi serwerami czasu za pomocą protokołu SNTP.
Po uruchomieniu moduł próbuje uzyskać adres IP z serwera DHCP. Jeśli nie jest to możliwe, bo np. w sieci
lokalnej nie ma serwera DHCP, to przydzielany jest automatycznie adres w standardzie AUTOIP.
3. Pierwsze kroki
3.1. Konfiguracja
DOMIQ/Base ma wbudowany wygodny i prosty w obsłudze interfejs konfiguracyjny zrealizowany jako
aplikacja Flash. Aplikacja jest ładowana bezpośrednio z wbudowanego serwera WWW. Konfigurator można otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej, pod warunkiem, że przeglądarka ma zainstalowaną
wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 11.0 lub nowszej.
Rekomendowane jest użycie przeglądarki Google Chrome, ze względu na dostępność na wszystkie platformy oraz wbudowaną wtyczkę Flash.
Adobe Flash Player jest dostępny dla większości przeglądarek internetowych, a w szczególności:
• Firefox (Windows, Mac OS X, Linux, Solaris)
• Safari (Windows, Mac OS X)
• Opera (Windows, Mac OS X)
• Internet Explorer (Windows). Ze względu na błędy wewnętrzne przeglądarki, działanie interfejsu
konfiguracyjnego jest wolniejsze niż w przypadku pozostałych przeglądarek ze względu na konieczność zablokowania pamięci podręcznej.
Wszystkie zmiany w konfiguracji dokonywane za pomocą interfejsu konfiguracyjnego w trakcie ich wykonywania są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu na działanie systemu DOMIQ. Dopiero
naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do modułu DOMIQ/Base i tym samym udostępnienie zmienionej konfiguracji innym modułom systemu DOMIQ.
Każda strona konfiguratora posiada również w prawym dolnym rogu przycisk Odtwórz. Naciśnięcie tego
przycisku powoduje odtworzenie zawartości strony do postaci takiej, jaka aktualnie jest zapisana w module DOMIQ/Base.
Odnajdywanie adresu IP modułu DOMIQ/Base
Aby uruchomić interfejs konfiguracyjny należy wpisać w przeglądarce internetowej adres IP modułu
Base. Adres ten można odczytać na kilka sposobów:
• Przy użyciu DOMIQ/Discover
• Przy użyciu DOMIQ/Remote
• Sprawdzając rejestr przyznanych adresów w routerze
Aplikacja DOMIQ/Discover, dostępna do pobrania na stronie www.domiq.pl. wykrywa wszystkie moduły DOMIQ/Base podłączone do danej sieci.
Rys 3.2: Okno aplikacji DOMIQ/Discover
Dwukrotne kliknięcie na informacjach o module wyświetla okno wewnętrznej konsoli modułu. Komunikaty z konsoli mogą być przydatne przy rozwiązywaniu problemów.
Adres IP można też sprawdzić w ustawieniach aplikacji DOMIQ/Remote (ekran wyboru modułu Base).
10
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Rys 3.3: Odczytywanie adresu IP modułu Base w aplikacji DOMIQ/Remote
Kolejnym sposobem znlezienia adresu IP jest sprawdzenie listy przyznanych adresów DHCP routera.
Otwieranie konfiguratora
Po wprowadzeniu adresu IP modułu w przeglądarce internetowej, załadowany zostanie ekran logowania.
Program poprosi o podanie użytkownika i hasła.
Standardowo jest to użytkownik: admin i hasło: admin.
Rys 3.4: Okno logowania do interfejsu konfiguracyjnego
Po kliknięciu na przycisk Konfiguracja wyświetlony zostanie ekran domyślny programu konfiguracyjnego.
Ekran ma budowę zakładkową. Poszczególne zakładki zostały opisane w dalszej części niniejszej instrukcji
konfiguracji.
Rys 3.5: Okno interfejsu konfiguracyjnego modułu DOMIQ/Base
11
3. Pierwsze kroki
Natomiast jeżeli na ekranie logowania klikniemy na przycisk Wizualizacja, wyświetlona zostanie wizualizacja, z poziomu której można sterować systemem automatyki.
Rys 3.6: Przykładowa wizualizacja do sterowania automatyką domową
12
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
3.2. Poziomy dostępu
Po pierwszym zalogowaniu do konfiguratora zalecana jest zmiana loginów i haseł dostępu. W celu zmiany
haseł i loginów należy wybrać zakładkę Użytkownicy. Zakładka podzielona jest na trzy sekcje: Dostęp dla
użytkownika, Dostęp administracyjny oraz Zdalny LCN.
Rys 3.7: Okno ustawień dostępu do modułu DOMIQ/Base
Dostęp dla użytkownika
W tej sekcji konfigurowane są opcje dostępu dla użytkownika. Użytkownik ma dostęp jedynie do wizualizacji. Z uprawnieniami użytkownika nie jest możliwe zalogowanie się do części konfiguracyjnej. Następujące parametry mogą być modyfikowane:
• Dostęp: Tryb dostępu do wizualizacji, możliwe są następujące wartości:
• Tylko sieć lokalna - dostęp do wizualizacji możliwy tylko dla komputerów przyłączonych do tej
samej sieci lokalnej, co DOMIQ/Base.
• Cały Internet - dostęp do wizualizacji jest możliwy zarówno z sieci lokalnej jak i przez Internet.
• Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać aby uzyskać dostęp do wizualizacji.
• Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać aby uzyskać dostęp do wizualizacji.
Dostęp administracyjny
W tej sekcji konfigurowane są parametry dostępu do programu konfiguracyjnego. Następujące parametry
mogą być modyfikowane:
• Dostęp: Tryb dostępu do interfejsu konfiguracyjnego możliwe są następujące wartości:
• Tylko sieć lokalna - dostęp do konfiguratora jest możliwy tylko dla komputerów przyłączonych
do tej samej sieci lokalnej, co DOMIQ/Base.
• Cały internet - dostęp do interfejsu konfiguracyjnego jest możliwy zarówno z sieci lokalnej jak i
przez Internet.
• Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać aby uzyskać dostęp do konfiguratora.
• Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać, aby uzyskać dostęp do konfiguratora.
Programowanie LCN
Moduł DOMIQ/Base może pełnić rolę sprzęgu do systemu LCN. W tej sekcji konfigurowane są parametry
zdalnego dostępu do magistrali LCN dla LCN-PRO. Następujące parametry mogą być modyfikowane:
• Dostęp: Tryb dostępu dla LCN-PRO, możliwe są następujące wartości:
• Wyłączone - dostęp do magistrali LCN dla LCN-PRO poprzez DOMIQ/Base jest wyłączony.
• Tylko sieć lokalna - dostęp do magistrali LCN dla LCN-PRO poprzez DOMIQ/Base jest możliwy
tylko dla komputerów przyłączonych do tej samej sieci lokalnej co DOMIQ/Base.
• Cały internet - dostęp do magistrali LCN dla LCN-PRO poprzez DOMIQ/Base jest możliwy zarówno z sieci lokalnej jak i przez Internet.
• Użytkownik: Identyfikator użytkownika, który należy wpisać w LCN-PRO.
• Hasło: Hasło użytkownika, które należy wpisać w LCN-PRO.
13
Rozdział 4
Ustawienia
Strona Ustawienia umożliwia konfigurowanie podstawowych parametrów pracy modułu i wykonywanie
operacji administracyjnych. Wszystkie zmiany wykonane w zakładce Ustawienia są pamiętane lokalnie w
przeglądarce i nie mają wpływu na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do modułu DOMIQ/Base.
Przycisk Odtwórz przywraca zawartość zakładki Ustawienia do stanu, jaki jest aktualnie zapisany w
module.
Rys 4.1: Okno edycji ustawień modułu DOMIQ/Base
Zakładka Ustawienia podzielona jest na sześć części:
1. Ustawienia sieciowe
2. Konfiguracja LCN
3. Lokalizacja
4. Rejestracja Remote
5. System
6. Kopia zapasowa konfiguracji
4. Ustawienia
4.1. Ustawienia sieciowe
W tej sekcji definiowane są ustawienia sieciowe modułu DOMIQ/Base. Ponadto tutaj nadawany jest
identyfikator modułu DOMIQ/Base (identyfikator wyświetlany jest na ekranie wyboru modułu Base w
aplikacji Remote oraz panelu Display).
Pośród ustawień sieciowych dostępne są następujące opcje:
• Użyj DHCP: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas DOMIQ/Base próbuje automatycznie pobrać
ustawienia IP z serwera DHCP (najczęściej router pełni funkcję serwera DHCP). Przy wybraniu tej opcji
adres IP dla DOMIQ/Base jest przydzielany automatycznie. Następne 5 pól jest dostępne do edycji
tylko jeśli opcja Użyj DHCP jest odznaczona.
• Adres IP: Stały adres IP przydzielony modułowi DOMIQ/Base w sieci Ethernet.
• Maska podsieci: Maska podsieci IP.
• Bramka: Bramka w podsieci IP do dostępu do Internetu.
• Główny DNS: Adres IP pierwszego serwera nazw.
• Dodatkowy DNS: Adres IP dodatkowego serwera nazw.
• Główny SNTP: Adres IP podstawowego internetowego serwera czasu.
• Dodatkowy SNTP: Adres IP dodatkowego internetowego serwera czasu.
• Port web: Numer portu w module DOMIQ/Base, na którym działa serwer Web udostępniający interfejs konfiguracyjny.
• Port PCK: Port wykorzystywany do komunikacji komputera z oprogramowaniem LCN-Pro z modułem
DOMIQ/Base.
W przypadku pozostawienia pustych ustawień serwerów SNTP, przy starcie modułu znajdowany jest losowo serwer z puli globalnych serwerów czasu.
UWAGA! Po zmianie ustawień sieciowych moduł należy zrestartować.
16
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
4.2. Konfiguracja LCN
W tej sekcji konfigurowane są parametry komunikacji modułu DOMIQ/Base z urządziami LCN.
Dostępne są następujące opcje:
• Moduł: Identyfikator (Node ID) w domenie adresowej LCN. Domyślny ID modułu Base to 254.
• Widoczne moduły: To pole pozwala na ogranicznie puli modułów LCN, z którymi DOMIQ/Base
się komunikuje. Dopuszczalne są dwie formy zapisu:
• Numery poszczególnych modułów rodzielone znakiem przecinka.
• Grupy modułów, np. 1-10, 20-31.
• Synchronizacja czasu: Określa z jaką częstotliwością DOMIQ/Base będzie wysyłał do modułów LCN
polecenie synchronizacji czasu. Dostępne opcje:
• Off
• 5 min
• 15 min
• 1 godzina
• Zeskanuj magistralę LCN: Po wciśnięciu tego przycisku DOMIQ/Base zczyta ponownie stan wszystkich modułów LCN podłączonych do magistrali. Skanowanie magistrali LCN jest zalecane po każdej
zmianie konfiguracji modułów lub struktury LCN przy użyciu LCN-Pro, w szczególności jeśli zmieniana była konfiguracja regulatorów temperatury lub pozycjonowania rolet.
UWAGA! Zdarza się bardzo wiele problemów raportowanych przez instalatorów po wypełnieniu pola
konfiguracyjnego Widoczne moduły. Pola tego należy używać w wyjątkowych sytuacjach, np. instalacjach LCN w których kilka niezależnych aparatementów działa w jednym sygmencie LCN, co generalnie
nie jest zalecane.
17
4. Ustawienia
4.3. Lokalizacja
Określenie lokalizacji jest niezbędne do poprawnej pracy wbudowanego zegara astronomicznego (obliczanie godzin wschodu i zachodu słońca).
Dostępne są nastepujące elementy:
• Strefa czasowa: Możliwość wyboru strefy czasowej w jakiej pracuje DOMIQ/Base. Dostępne opcje:
• CET - czas środkowoeuropejski (domyślny dla Polski).
• WET - czas zachodnioeuropejski
• EEK - czas wschodnioeuropejski
• MSK- czas moskiewski
• Miasto: Miejsce instalacji modułu Base. W przypadku miejscowości w Polsce nie wolno używać polskich znaków.
• Pobierz współrzędne: Przycisk automatycznego wyznaczania współrzędnych geograficznych wybranej miejscowości. Do wyznaczenia współrzędnych wymagane jest wpisanie nazwy miejscowości w
polu Miasto, ze względu na wykorzystanie zagranicznego serwisu lokalizacyjnego nie powinno się
używać polskich znaków w polu Miasto.
• Długość geograficzna: Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu pola Miasto i naciśnięciu przycisku Pobierz współrzędne. Współrzędne można również wprowadzić ręcznie.
• Szerokość geograficzna: Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu pola Miasto i naciśnięciu przycisku Pobierz współrzędne. Współrzędne można również wprowadzić ręcznie.
18
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
4.4. Rejestracja Remote
Ta sekcja służy do generowania kodów parowania oraz dodawania nowych licencji dla urządzeń z zainstalowaną aplikacją DOMIQ/Remote.
DOMIQ/Remote to aplikacja dedykowana dla iPad/iPhone/iPod, która za pośrednictwem DOMIQ/Base
pozwala na sterowanie i wizualizację stanu instalacji automatyki domowej. Aplikacja jest do pobrania
bezpłatnie z AppStore.
Parowanie aplikacji DOMIQ/Remote
Aby aplikacja DOMIQ/Remote mogła się połączyć z modułem DOMIQ/Base wymagane jest wprowadzenie kodu aktywacyjnego. Jednorazowy kod aktywacyjny generowany jest po naciśnięciu przycisku
Odśwież. Kod jest ważny 5 minut od wygenerowania.
Rys 4.2: Tworzenie kodu parowania
Następnie należy uruchomić aplikację i kliknąć na nazwie modułu Base. W rezultacie wyświetlony zostanie ekran parowania:
Rys 4.3: Ekran parowania w aplikacji DOMIQ/Remote
Wprowadzony kod aktywacyjny potwierdź przyciskiem Aktywuj.
Zarządzanie licencjami dla DOMIQ/Remote
Naciśnięcie przycisku Autoryzacja dla aplikacji Remote... wyświetla okienko, które zawiera:
• Listę aktualnie zarejestrowanych urządzeń z aplikacją Remote.
• Informację o ilości dostępnych licencji dla DOMIQ/Remote.
• Numer seryjny modułu DOMIQ/Base.
• Przycisk Usuń wszystkie rejestracje..., którego naciśnięcie powoduje, że wszystkie dotychczasowo zarejestrowane urządzenia utracą dostęp do systemu DOMIQ i muszą być sparowane ponownie.
• Pole do wprowadzenia klucza autoryzacyjnego dla zakupionych dodatkowych licencji dostępowych
dla DOMIQ/Remote.
Moduł DOMIQ/Base domyślnie sprzedawany jest z jedną licencją dostępową. Oznacza to, że tylko jedno
urządzenie z zainstalowaną aplikacją DOMIQ/Remote może być sparowane z modułem Base.
W celu zakupienia dodatkowych licencji prosimy o kontakt na e-mail: [email protected] W e-mailu koniecznie należy podać numer seryjny modułu DOMIQ/Base.
19
4. Ustawienia
Rys 4.4: Okno zarządzania licencjami dla DOMIQ/Remote
Jeżeli pole wyboru Sterowanie przez Intenet jest zaznaczone, wówczas użytkownik ma możliwość zdalnego sterowania systemem automatyki domowej z poziomu aplikacji DOMIQ/Remote. W przeciwnym
przypadku sterowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie z aplikacją Remote jest podłączone do
sieci lokalnej, w której pracuje moduł DOMIQ/Base. W tym przypadku nie działają również notyfikacje.
Przy wyłączonym sterowaniu przez Internet możliwe jest zdalne sterowanie z DOMIQ/Remote, po
otwarciu portu TCP 4554 oraz konfiguracji połączenia jako bezpośredniego w aplikacji.
20
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
4.5. System
Uaktualnienia
Przycisk Uaktualnienia służy do aktualizacji oprogramowania modułu DOMIQ/Base. Po jego naciśnięciu
zostanie wyświetlone okno z listą informacji o aktualnie zainstalowanym oprogramowaniu oraz o dostępności nowszych wersji. Na liście zaznaczone zostaną automatycznie te elementy oprogramowania, które
wymagają aktualizacji. Użytkownik może zlecić uaktualnienie oprogramowania wszystkich modułów systemu DOMIQ przez naciśnięcie przycisku Uaktualnij zaznaczone.
Rys 4.5: Okno aktualizacji oprogramowania modułu DOMIQ/Base
Proces aktualizacji może potrwać kilka minut. W tym czasie moduł DOMIQ/Base nie jest dostępny. Po
pomyślnie zakończonej aktualizacji moduł jest automatycznie restartowany i dostępny do użycia z nowymi wersjami oprogramowania.
Rys 4.6: Powiadomienie o poprawnej aktualizacji oprogramowania
Aktualizacje automatyczne są dostępne jedynie, gdy moduł Base jest podłączony do Internetu. W przeciwnym wypadku możliwe jest pobranie niezbędnych plików wraz z kluczami aktualizacji na innym komputerze ze strony www.domiq.pl z sekcji Wsparcie/Aktualizacje.
Tak pobrane aktualizacje ładuje się do DOMIQ/Base za pomocą okienka Uaktualnienia. W tym celu należy w polu Klucz do aktualizacji wpisać klucz aktualizacji, a następnie nacisnąć przycisk Załaduj i wskazać
pobrany plik z aktualizacją. Proces ten należy powtórzyć dla każdej aktualizacji osobno. Aktualizację manualną należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością:
• Aktualizacja rtos
• Aktualizacja system
• Aktualizacja web
Po poprawnym załadowaniu wszystkich aktualizacji należy zrestartować moduł.
Restart
Przycisk Restart służy do manualnego restartowania modułu DOMIQ/Base. Po jego naciśnieciu program
konfiguracyjny poprosi o potwierdzenie decyzji o restarcie urządzenia. Po zatwierdzeniu restartu modułu,
wszystkie niezapisane zmiany w konfiguracji zostaną utracone.
Data i czas
Po naciśnięciu przycisku Data i czas wyświetlone zostanie okienko wyboru aktualnej daty i godziny. Ustawienie aktualnej daty i czasu jest niezbędne do poprawnego działania reguł czasowych.
Rys 4.7: Okno ustawień daty i czasu
21
4. Ustawienia
Kopia zapasowa konfiguracji
W tej sekcji znajdują się przyciski, które umożliwiają wykonanie kopii zapasowej konfiguracji i zapisanie jej
w pliku na dysku twardym komputera oraz odtworzenie konfiguracji z wcześniej stworzonej kopii
zapasowej.
Do pliku z kopią zapasową zapisywane są następujące dane konfiguracyjne systemu DOMIQ:
• Konfiguracja interfejsu w DOMIQ/Remote wraz z obrazkami do wizualizacji i ikonkami
• Definicje wszystkich zdarzeń
• Definicje wszystkich timerów.
• Skrypt logiki.
• Konfiguracja DOMIQ ze strony Ustawienia.
22
Rozdział 5
Stan, komendy i
zdarzenia
Zrozumienie zasady działania modułu Base bardzo uprości zrozumienie przykładów i opisów przedstawianych w dalszej części dokumentacji. W tym rozdziale opisane zostaną tylko najważniejsze informacje i
dwa przykładowe urządzenia (identyfikatory).
Kilka najważniejszych pojęć to:
• Podsystem – to jeden z kilku obsługiwanych interfejsów, np. LCN lub SATEL.
• Identyfikator – to ciąg znaków, jednoznacznie identyfikujący urządzenie lub zmienną.
• Stan – to aktualny stan wejścia, wyjścia lub zmiennej, o konkretnym identyfikatorze.
• Komenda – polecenie, które zostanie przesłane do podsystemu, mające za zadanie zmianę stanu
urządzenia. Komendy są poprzedzane prefiksem C. dodanym do identyfikatora Stanu.
• Zdarzenie – informacja przesłana z podsystemu, że stan urządzenia uległ zmianie. Zdarzenia są poprzedzane prefiksem E. dodanym do identyfikatora Stanu.
Poniższy diagram przedtawia przepływ informacji w module DOMIQ/Base oraz ilustruje wzajemne powiązanie Stanu, Komend i Zdarzeń o podobnych identyfikatorach.
Urządzenia wykonawcze
Stan
Podsystemy
Komenda
C.
Obsługa
LCN
SATEL
DMX
MODBUS
...
Aktualizacja
stanu
Identyfikator
Wartość
Opis
LCN.relay.0.1
1
Kinkiet salon
IDS.input.1
1
Okno kuchnia
IDS.armed.1
0
Strefa alarm 1
Zdarzenie
IDS.armed.2
0
Strefa alarm 2
MEM.godzina
15
Auto rolety
MODBUS.vol
235
Napięcie faza
1
...
...
...
Zmienne
Warunki
Reakcje
Timery
Zdarzenia
Remote
...
Rys 5.1: Przepływ informacji w module DOMIQ/Base
E.
5. Stan, komendy i zdarzenia
1. Użytkownik naciska przycisk w aplikacji DOMIQ/Remote, który ma skonfigurowany
identyfikator lampy w salonie.
2. Wysyłana jest komenda do podsystemu LCN, aby wysterował żądany obwód świetlny.
3. Urządzenie wykonawcze (w tym przypadku moduł LCN) potwierdza załączenie światła.
4. Wówczas podsystem LCN przekazuje tę informację do Stanu (aktualizacja stanu).
5. Informacja o wysterowaniu lampy jest przekazywana przez zdarzenie do aplikacji Remote, co skutkuje np. zmianą koloru kontrolki.
Stany wszysytkich identyfikatorów są dostępne w zakładce Stan interfejsu konfiguracyjnego. Dzięki tej zakładce można natychmiast sprawdzić aktualną wartość każdego urządzenia lub zmiennej np. aktualną
wartość przekaźnika, wyjścia ściemnianego, czujek alarmowych itd.
Rys 5.2: Okno podglądu stanu
Każde urządzenie/zmienna jest reprezentowane w zakładce Stan przez trzy pola: Nazwa, Wartość i Opis
(opcjonalnie).
• Kolumna Nazwa zawiera identyfikatory.
• Kolumna Wartość zawiera aktualny stan urządzeń lub zmiennych.
• Kolumna Opis zawiera opcjonalne opisy urządzeń. W przypadku modułów LCN są to opisy nadane w
oprogramowaniu LCN-Pro. Dla urządzeń Satel wyświetlane są opisy utworzone w czasie konfiguracji
centrali alarmowej. Dla urządzeń MODBUS są to opisy zdefiniowane w zakładce MODBUS.
Stany nie są aktualizowane automatycznie, aby odświeżyć stan należy kliknąć przycisk Odśwież.
Moduł DOMIQ/Base posiada zestaw predefiniowanych identyfikatorów. Przykłady identyfikatorów predefiniowanych są zaprezentowane w następnym podrozdziale.
Ponadto przewidziana została możliwość tworzenia własnych identyfikatorów (pamiętaj, że identyfikator
to ciąg znaków) na potrzebę wykonania konkretnego zadania. Identyfikatory własne zostały opisane w
podrozdziale 5.4. Własne identyfikatory na stronie 31.
24
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
5.1. Przykładowe identyfikatory
W tym podrozdziale opisane zostaną dwa najczęściej używane typy identyfikatorów predefiniowanych,
które wystarczą do zrozumienia dalszych przykładów. Szczegółowy opis wszystkich dostępnych identyfikatorów wraz z przykładami zastosowania został zamieszczony w rozdziale „Identyfikatory” na stronie 93
25
5. Stan, komendy i zdarzenia
LCN.output
Identyfikator LCN.output wykorzystywany jest do sterowania i wyświetlania stanu pojedynczego wyjścia ściemnianego modułu LCN. Jest to jeden z częściej używanych identyfikatorów, a tutaj służy za przykład stanu analogowego.
Składnia
Wartość
Opis
LCN.output.S.M.O
Stan
S - Segment
M - Moduł
0-100
Procentowa wartość wyjścia ściemnianego
0-100
Procentowa wartość wyjścia ściemnianego.
0-100
Ustaw wartość
on
Włącz
off
Wyłącz
O - Wyjście
Zdarzenie E.LCN.output.S.M.O
Komenda C.LCN.output.S.M.O
• C.LCN.output.0.10.1=on
Włącz wyjście ściemniane nr 1 w module LCN o adresie 10.
• C.LCN.output.0.10.1=30
Wysteruj wyjście ściemniane nr 1 w module LCN o adresie 10 do wartości 30%.
• E.LCN.output.0.10.1=100
Wyjście ściemniane nr 1 w module o adresie 10 osiągnęło wartość 100.
• LCN.output.0.10.1
Stan wyjścia ściemnianego nr 1 w module LCN o adresie 10.
26
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
LCN.relay
Identyfikator LCN.relay używany jest do sterowania i wyświetlania wartości pojedynczego przekaźnika
modułu LCN. Obok LCN.output jest to jeden z częściej używanych identyfikatorów, a tutaj jest zamieszczony, jako przykład stanu binarnego.
Składnia
LCN.relay.S.M.P
Stan
S - Segment
Wartość
Opis
0
Przekaźnik wyłączony
1
Przekaźnik włączony
0
Przekaźnik został wyłączony
1
Przekaźnik został włączony
0,1
Ustawienie wartości
toggle
Przełącz na stan przeciwny
on
Włącz
off
Wyłącz
M - Moduł
P - Przekaźnik
Zdarzenie E.LCN.relay.S.M.P
Komenda C.LCN.relay.S.M.P
• C.LCN.relay.0.10.3=on
Włącz przekaźnik nr 3 w module LCN o adresie 10.
• C.LCN.relay.0.10.5=toggle
Przełącz przekaźnik nr 5 w module LCN o adresie 10.
• E.LCN.relay.0.10.1=0
Przekaźnik nr 1 w module o adresie 10 został wyłączony.
• LCN.relay.0.10.2
Stan przekaźnika nr 2 w module LCN o adresie 10.
27
5. Stan, komendy i zdarzenia
5.2. Opóźnienia
Funkcje z grupy Opóźnienia umożliwiają definiowanie uproszczonych reguł czasowych, polegających na
wykonaniu pewnych działań z określonym opóźnieniem.
Działaniami tymi są najczęściej komendy, co pozwala na zaprogramowanie sekwencji zdarzeń.
Opóźnienia są komplementarne do reguł czasowych (patrz rozdział „Timery” na stronie 77).
DELAY
DELAY umożliwia wysyłanie dowolnych komend z okeślonym opóźnieniem. Komendy będą wykonane
tyle razy, ile razy wywołana zostanie funkcja DELAY.
Typowym zastosowaniem opóźnienia DELAY jest implementacja pozycjonowania rolet w instalacjach
bez modułów LCN-BS4.
Składnia funkcji
DELAY.opóźnienie.działanie=W, gdzie
opóźnienie - Opóźnienie po którym zostanie wykonane określone działanie. Opóźnienie może być wyrażane w godzinach, minutach oraz sekundach oraz milisekundach, kolejno skróty: h, m, s, ms.
działanie - Działanie, które zostanie wykonane po określonym opóźnieniu. W zdecydowanej większości przypadków działaniami są komendy.
W - Wartość jaką ma przyjąć identyfikator, do którego wysyłana jest komenda.
• DELAY.30s.C.LCN.output.0.10.1=100
Po 30 sekundach wysteruj na 100% wyjście ściemniane nr 1 w module LCN o adresie
10.
• DELAY.3h.C.IDS.armed.1=1
Po 3 godzinach uzbrój strefę alarmową nr 1.
TIMER
Funkcja TIMER służy do wysyłania komend z określonym opóźnieniem. Różnica działania pomiedzy poleceniem TIMER i DELAY polega na tym, że przy każdorazowym wywołaniu polecenia TIMER, moduł Base
sprawdza moment wywołania i wykonywane jest tylko polecenie najbardziej aktualne. Możliwe jest też
anulowanie konkretnego timera poprzez wywołanie z opóźnieniem 0.
Typowym zastosowaniem opóźnienia TIMER jest implementacja oświetlenia schodowego, wyłączanie
przekaźników sterujących roletami po określonym czasie, automatyczne włączanie czuwania alarmu itp.
Składnia funkcji
TIMER.nazwa.opóźnienie.identyfikator=dane, gdzie
nazwa - Dowolna nazwa timera (bez polskich znaków i spacji).
opóźnienie - Opóźnienie po którym zostanie wykonane określone działanie. Opóźnienie może być wyrażane w godzinach, minutach oraz sekundach oraz milisekundach, Kolejno skróty: h, m, s, ms.
identyfikator - Działanie, które zostanie wykonane po określonym opóźnieniu. W zdecydowanej
większości przypadków działaniami są komendy.
dane - Wartość jaką ma przyjąć identyfikator, do którego wysyłana jest komenda. W przypadku zdarzeń
jest to informacja, jaką wartość ma aktualnie identyfikator.
Należy zwrócić uwagę, że sekwencja identyfikator=dane będzie zazwyczaj miała formę komendy,
czyli będzie się zaczynać od C.
28
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
• TIMER.salon.30s.C.LCN.relay.0.10.1=on
Po 30 sekundach włącz przekaźnik nr 1 w module LCN o adresie 10. Jeżeli przed upływem ustawionego opóźnienia, timer zostanie wywołany ponownie z inną wartością
opóźnienia wówczas wykonane zostanie jedynie to drugie polecenie.
• TIMER.alarm1.1h.C.IDS.armed.1=1
Po godzinie uzbrój strefę alarmową nr 1.
• TIMER.alarm1.0=0
Anuluj opóźnione uzbrojenie strefy z poprzedniego przykładu.
29
5. Stan, komendy i zdarzenia
5.3. LOGIC
Identyfikatory LOGIC umożliwiają wykonanie dowolnego fragmentu kodu programu napisanego w języku programowania Lua. Działanie tego identyfikatora może być dwojakie: wywołanie funkcji utworzonej
w zakładce Logika lub modyfikacja istniejącego kodu.
Identyfikator
Komenda C.LOGIC
Wartość
Program Lua
• C.LOGIC=mojafunkcja()
Opis
Pozwala na przesłanie dowolnego fragmentu
programu w Lua, który zostanie wykonany w
kontekście zdefiniowanego programu w zakładce Logika.
Wywołaj i wykonaj funkcję mojafunkcja.
• C.LOGIC=a=1
Przypisz do zmiennej a wartość 1. Jeżeli zmienna nie została wcześniej utworzona,
zostanie stworzona w momencie wywołania komendy. Jeżeli natomiast zmienna była
zdefiniowana wcześniej, zmieniona zostanie jedynie jej wartość.
30
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
5.4. Własne identyfikatory
Jak wspomnieliśmy we wstępie tego rozdziału DOMIQ/Base oferuje oprócz identyfikatorów predefiniowanych możliwość tworzenia i użycia identyfikatorów własnych, których nazwy są nadawane przez
użytkownika.
Identyfikatory własne znajdują zastosowanie przy: definiowaniu zdarzeń i timerów oraz konfiguracji wizalizacji i struktury menu aplikacji Remote. Identyfikatory zdefiniowane przez użytkownika mogą przybierać
dowolne nazwy bez polskich znaków i spacji. Identyfikatory własne mają identyczne właściwości jak identyfikatory predefiniowane: mogą mieć dowolny stan, którego wartość można zmieniać przy użyciu komend. O zmianach stanu informują nas zdarzenia.
Należy pamiętać, że własne identyfikatory nie będą automatycznie posiadały stanu - ich wykorzystanie
jako własne komendy lub zdarzenia nie wymaga programowania w Logice, natomiast definicja stanu wymaga zaprogramowania odpowiednich procedur.
Dobrym przykładem zastosowania identyfikatorów własnych jest samouczek: „Sterowanie roletami”. Znajdziesz tam dużo przykładów wykorzystania identyfikatorów własnych do sterowania roletami przy użyciu
modułu DOMIQ/Base.
• C.Test=10
Wyślij własną komendę.
• C.rolety.parter.kuchnia=gora
Wyślij polecenie gora do identyfikatora rolety.parter.kuchnia. W obecnej
formie to polecenie nie wykona żadnej konkretnej akcji. Jednakże po zdefiniowaniu
odpowiednich działań np. w zakładce Zdarzenia, polecenie to może służyć do sterowania ruchem rolet w górę.
• C.lampa.salon=on
Wyślij polecenie on do identyfikatora lampa.salon. W przedstawionej formie to polecenie nie wykona żadnej konkretnej akcji. Jednakże, jeżeli zdefiniujemy np. w zakładce Zdarzenia akcję, jaka ma być wykonywana po wywołaniu tego polecenia (w tym
przykładzie wysterowanie modułu LCN przypisanego do lampy w salonie), wówczas
wywołując to polecenie będziemy w stanie sterować danym urządzeniem.
31
Rozdział 6
Remote
Strona Remote umożliwia konfigurowanie interfejsu użytkownika oraz definiowanie struktury aplikacji
DOMIQ/Remote. Każdy iPhone/iPad/iPod przyłączony do DOMIQ/Base po uruchomieniu aplikacji używa tej samej konfiguracji do zbudowania struktury menu. Tę strukturę definiuje się właśnie na tej stronie.
Proces parowania aplikacji DOMIQ/Remote z modułem DOMIQ/Base został opisany w rozdziale „Rejestracja Remote” na stronie 19.
Rys 6.1: Okno konfiguracyjne menu aplikacji DOMIQ/Remote
Po lewej stronie znajduje się lista dostępnych elementów, które mogą być wykorzystywane w interfejsie
użytkownika w DOMIQ/Remote. Dostępne elementy zostały podzielone na pięć głównych grup:
1. Ogólne
2. Kanał
3. LCN
4. IDS
5. Wycofane
Po prawej stronie przedstawiona jest natomiast w postaci drzewa cała struktura interfejsu użytkownika
dla DOMIQ/Remote.
• Nowe elementy w drzewie struktury interfejsu dodaje się poprzez zaznaczenie wybranego elementu
interfejsu na liście z lewej strony i przeciągnięcie w wybrane miejsce w strukturze po prawej stronie.
• Aby zmienić właściwości dowolnego elementu w drzewie interfejsu należy kliknąć dwukrotnie na wybranym elemencie, bądź zaznaczyć go i nacisnąć przycisk Zmień...
• Aby usunąć element interfejsu z drzewa należy zaznaczyć element do usunięcia, a następnie nacisnąć
przycisk Usuń.... Jeśli usuwany element interfejsu ma zagnieżdżone elementy, wówczas one również
zostaną usunięte.
• Kolejność elementów interfejsu może być zmieniona poprzez zaznaczenie wybranego elementu i
przeniesienie go w wybrane miejsce (funkcjonalność „przeciągnij i puść”) przy jednoczesnym trzymaniu naciśniętego klawisza myszy.
• Zaznaczenie i przeniesienie z jednocześnie naciśniętym klawisze SHIFT powoduje stworzenie kopii zaznaczonego elementu.
6. Remote
6.1. Ogólne
Strona
Strona to podstawowy element struktury menu aplikacji DOMIQ/Remote, który odpowiada całej stronie
wyświetlanej w DOMIQ/Remote na iPad/iPhone/iPod. Każda strona musi mieć przypisaną etykietę. Zawartość pola Etykieta stron głównych jest wyświetlana wraz z przypisaną ikoną na pasku nawigacyjnym
aplikacji DOMIQ/Remote. W przypadku stron niższego rzędu opis wyświetlany jest w menu aplikacji.
Rys 6.2: Okno edycji elementu Strona
Strony na najwyższym poziomie w drzewie struktury interfejsu użytkownika są wywoływane przy użyciu
klawiszy pasku nawigacyjnym w dolnej części ekranu aplikacji DOMIQ/Remote. Wskazane jest aby takie
strony miały zdefiniowane ikonki.
Rys 6.3: Odwzorowanie konfiguracji Stron w menu aplikacji DOMIQ/Remote
Każda strona może mieć zdefiniowaną listę poleceń, które zostaną wykonane, jeśli użytkownik potrząśnie
urządzeniem w czasie kiedy będzie wyświetlana ta strona.
Jedyny element, który może być dodany jako bezpośredni podelement Strony to Sekcja. Można dodać
wiele sekcji do jednej strony.
Rys 6.4: Odwzorowanie struktury w aplikacji DOMIQ/Remote
34
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Sekcja
Sekcja jest elementem, który pozwala zebrać kilka elementów na stronie w logiczną grupę. np. sekcja sterowania oświetleniem, wentylacją itd. Sekcja może, ale nie musi mieć przypisanej etykiety.
Rys 6.5: Okno edycji kontrolki Sekcja
Rys 6.6: Przykład Sekcji do sterowania oświetleniem
Do sekcji można dodawać Strony, co umożliwia tworzenie bardziej złożonych struktur interfejsów użytkownika. Strona dodana do sekcji wyróżniona jest znakiem ostrego nawiasu.
Rys 6.7: Przykład zagnieżdżenia Stron w Sekcjach
35
6. Remote
Grupa przycisków
Ten element intefejsu użytkownika pozwala na grupowanie Przycisków. Grupa przycisków może być dodana tylko bezpośrednio do Sekcji. Po dodaniu grupy przycisków do struktury menu należy dwukrotnie
kliknąć na elemencie i wybrać z listy w ilu kolumnach będą zgrupowane przyciski. Do wyboru są wartości
od 1 do 8. Wybranie 1 oznacza, że przyciski będą wyświetlanie jeden pod drugim. Jeżeli wybrana zostanie
2, wówczas przyciski wyświetlane będa w dwóch kolumnach itd.
Rys 6.8: Grupy przycisków
Przycisk
Przycisk to element interfejsu użytkownika, który wykonuje sekwencję poleceń w zależności od sposobu
naciśnięcia. Przycisk rozróżnia komendy: Przyciśnięcie, Przytrzymanie, Zwolnienie (analogicznie do
przycisków LCN). Dla każdej z komend można zdefiniować inną sekwencję poleceń.
Rys 6.9: Okno edycji elementu Przycisk
Przycisk może być dodany jako podelement Grupy przycisków lub jako podelement Sekcji.
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Ikonka: Tu możesz wybrać ikonę, która będzie wyświetlana na przycisku.
• Sekwencja komend: Lista działań, które zostaną wykonane w zależności od wywołanej komendy.
Kamera
Element Kamera umożliwia wyświetlanie obrazu z zainstalowanej kamety IP. Obsługiwane są wszystkie
kamery przekazujące obraz jako Motion JPEG.
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• URL: Adres w notacji URL za pomocą którego można pobrać z kamery IP strumień video kodowany
jako Motion JPEG.
36
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
• Użytkownik: Nazwa użytkownika do zalogowania się do kamery.
• Hasło: Hasło użytkownika do zalogowania się do kamery.
• Typ: Możliwe wartości to: Dowolny MJPEG, Vivotek, Axis, Mobotix, Dowolny JPEG.
Pola Użytkownik i Hasło są opcjonalne. Należy je podać jeśli kamera IP jest skonfigurowana tak, że przed
udostępnieniem strumienia wideo wymaga autoryzacji użytkownika.
• Obrotowa głowica: Ta opcja powinna być zaznaczona, jeśli kamera posiada i ma mieć sterowaną obrotową głowicę.
• Regulacja powiększenia: Ta opcja powinna być zaznaczona, jeśli kamera posiada i ma mieć sterowaną zmienną ogniskową obiektywu.
Komendy PTZ są dostępne jedynie dla kamer posiadających sterowaną ruchomą głowicę. Poruszanie palcem po ekranie urządzenia z aplikacją DOMIQ/Remote będzie powodowało ruch głowicy kamery. Treści
poleceń należy szukać w instrukcji obsługi kamery.
• Lewo: Polecenie dla ruchu kamery w lewo.
• Prawo: Polecenie dla ruchu kamery w prawo.
• Góra: Polecenie dla ruchu kamery w górę.
• Dół: Polecenie dla ruchu kamery w dół.
• Wąski kąt: - Funkcja aktualnie nieobsługiwana
• Szeroki kąt: - Funkcja aktualnie nieobsługiwana
Rys 6.10: Okno edycji elementu Kamera
37
6. Remote
6.2. Kanał
Elementy interfejsu z grupy Kanał są wykorzystywane do sterowania automatyką domową przy użyciu
identyfikatorów.
Przełącznik
Przełącznik jest jednym z najczęściej używanych elementów interfejsu, który pozwala sterować stanem
dowolnego identyfikatora na zasadzie włącz/wyłącz. Wykorzystując przełącznik można sterować np. wyjściem przekaźnikowym, ściemnianym, ustawiać wartości zmiennych (VAR, MEM) itd.
Definicja tego elementu interfejsu składa się z następujących elementów:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji DOMIQ/Remote.
• Kanał: Nazwa identyfikatora, którym Przycisk ma sterować.
• LCN.relay.0.36.1
Sterowanie przekaźnikiem nr 1 w module LCN o adresie 36.
Rys 6.11: Okno edycji elementu Przełącznik
• Odwróć wartość: Zaznaczając to pole odwrócona zostaje logika działania przełącznika.
Rys 6.12: Przełącznik w aplikacji DOMIQ/Remote
Element tego typu najczęściej dodawany jest jako podelement Sekcji.
Ściemniacz
Ściemniacz jest jednym z najczęściej używanych elementów interfejsu, który pozwala sterować wyjściem
ściemnianym. Na definicję ściemniacza składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Kanał: Identyfikator urządzenia, którego wyjście ściemniane chcesz kontrolować.
38
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
• LCN.output.0.112.1
Sterowanie wyjściem ściemnianym nr 1 w module LCN o adresie 112.
Element tego typu zwykle dodawany jest jako podelement sekcji.
Rys 6.13: Okno edycji Ściemniacza kanałowego
W zależności od platformy sprzętowej wygląd ściemniacza jest inny. Na iPad ściemniacz reprezentowany
jest jako dwie kontrolki: suwak pozwala na szybkie wysterowanie wyjścia ściemnianego. Natomiast druga
kontrolka umożliwia płynne sterowanie jasnością oświetlenia oraz posiada funkcję tradycyjnego
włącznika.
Rys 6.14: Wygląd kontrolki w aplikacji DOMIQ/Remote
Światło RGB
Kontrolka Światło RGB umożliwia sterowanie kolorowym oświetleniem, w tym LED RGB przy użyciu z modułu DOMIQ/Serial-4DX oraz ściemniaczy DMX512, np. SPL1 i SPL3 firmy DAGON Lighting. Możliwe
jest również sterowanie ośwetlenia RGB podłączonego do wyjść ściemnianych modułów LCN.
Definicja kontrolki składa się z następujących elementów:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Kanał czerwony: Identyfikator, który odpowiada za sterowanie składową czerwoną.
• Kanał zielony: Identyfikator, który odpowiada za sterowanie składową zieloną.
• Kanał niebieski: Identyfikator, który odpowiada za sterowanie składową niebieską.
39
6. Remote
Rys 6.15: Okno edycji elementu Światło RGB
Kontrolka Światło RGB składa się z:
1. Suwaka jasności: Przy użyciu tego suwaka ustalana jest jasność oświetlenia LED. Aby wyłączyć oświetlenie LED należy przesunąć suwak w skrajne lewe położenie. Gdy oświetlenie jest wyłączone Pierścień wyboru koloru jest nieaktywny.
2. Suwaka nasycenia: Przy użyciu tego suwaka ustalane jest nasycenie koloru oświetlenia LED.
3. Pierścienia wyboru koloru: Przy użyciu tego pierścienia możesz wybrać dowolny kolor z zakresu
barw RGB.
4. Kółka aktualnego koloru: Kółko to prezentuje aktualnie wybrany kolor z uwzglęnieniem jasności i
nasycenia.
Rys 6.16: Kontrolka Światło RGB na iPhone
Rys 6.17: Kontrolka Światło RGB na iPad
Więcej informacji nt. konfiguracji i sterowania oświetleniem LED znajdziesz w samouczku pt. „RGB LED
przez DMX”. Samouczek jest do pobrania z naszej strony www.domiq.pl, dział Wsparcie/Samouczki.
40
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Wartość
Element tego typu wykorzystywany jest do wyświetlania dowolnej wartości np. wartości pomiarowe z
czujników wykorzystujących protokół MODBUS (temperatura, wartości pomiarowe z liczników energii),
stan przekaźników itp. Definicja tego elementu składa się z następujących elementów:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Kanał: Identyfikator, którego stan chcesz wyświetlić.
• Wartość początkowa: Wartość względem której wyświetlana będzie mierzona wartość.
• Jednostki: Jednostka mierzonej wartości
• Mnożnik: W tym polu można wpisać dowolną wartość liczbową, przez którą mnożona będzie mierzona wartość.
• Il. miejsc po przecinku: Uzupełniając tę właściwość można ustalić z jaką dokładnością będzie wyświetlana mierzona wartość.
Rys 6.18: Okno edycji elementu Wartość
Roleta kanałowa
Element tego typu wykorzystywany jest sterowania roletami przy pomocy identyfikatorów. Takie podejście pozwala na bardziej zaawansowane sterowanie np. sterowanie grupami rolet, dodawanie zdarzeń
warunkowych i/lub timerów do sterowania roletami itd. Więcej o zastosowaniu rolet kanałowych i sterowaniu roletami można znaleźć w samouczku o sterowaniu roletami, dostępnym na naszej stronie internetowej www.domiq.pl, dział Wsparcie/Samouczki.
Definicja tego elementu składa się z następujących właściwości:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Kanał: Należy wpisać nazwę identyfikatora, którego stan chcesz zmieniać.
Rys 6.19: Okno edycji elementu Roleta kanałowa
• LCN.motor.0.36.1
Sterowanie roletami przy użyciu identyfikatora LCN.motor.
• rolety.parter
Sterowanie grupą rolet przy użyciu identyfikatora własnego rolety.parter.
41
6. Remote
Rys 6.20: Wygląd kontrolki w aplikacji DOMIQ/Remote
Status
Element interfejsu Status służy do graficznej reprezentacji stanu dowolnego identyfikatora np. wyjścia
lub przekaźnika LCN, czujki systemu IDS, zmiennej logicznej itd. Wygląd kontrolki (kolor lub symbol graficzny) dla wartości włączonej i wyłączonej jest określany w konfiguracji kontrolki. Element Status zastępuje następujące elementy: Pole bitowe, Przekaźnik LCN, których usunięcie jest planowane w najbliższych aktualizacjach oprogramowania modułu Base.
Definicja tego elementu składa się z następujących właściwości:
•
•
•
•
Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
Kanał: Nazwa identyfikatora, którego stan ma być wyświetlony.
Ikona wył.: Graficzna reprezentacja wyłączonego elementu.
Ikona wł.: Graficzna reprezentacja włączonego elementu.
Rys 6.21: Okno edycji kontrolki Status
Rys 6.22: Wykorzystanie kontrolki Status do reprezentacji stanu strefy alarmowej
42
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Regulator
Element Regulator może być wykorzystywany do sterowania wartością dowolnej zmiennej np. temperaturą (centralne ogrzewanie, klimatyzacja). Regulator może pracować w połączeniu z regulatorem LCN lub
sterować przy użyciu skryptów utworzonych w zakładce Logika.
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Kanał: Identyfikator, gdzie przechowywana jest wartość zadana regulatora. Może być to stan regulatora LCN np. LCN.regulator.0.113.2 lub nazwa zmiennej zadeklarowanej w zakładce Logika
np. MEM.temperatura.
• Kanał z aktulaną wartością: Nazwa identyfikatora, w którym przechowywana jest aktualna wartość
sterowanej zmiennej.
Rys 6.23: Okno edycji Regulatora kanałowego
Rys 6.24: Wygląd kontrolki w aplikacji DOMIQ/Remote
Tekst
Element Tekst służy do wyświetlania dowolnej treści tekstowej np. napisy, wartości pomiarowe, stany
przekaźników, zmiennych logicznych itd. Definicja tego elementu składa się z dwóch pól:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Kanał: Nazwa identyfikatora, którego zawartość chcemy wyświetlić w polu tekstowym.
Rys 6.25: Okno edycji elementu Tekst
43
6. Remote
Wybór
Kontrolka tego typu dedykowana jest do tworzenia elementów interfejsu, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru pożądanych opcji. Element Wybór znajduje zastosowanie m.in. przy definiowaniu zdarzeń
czasowych. Jest tam wykorzystywany do zaznaczania dni, kiedy zdarzenie czasowe ma mieć miejsce. Defnicja elementu Wybór składa się następujących właściwości:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Kanał: Identyfikator, gdzie przechowywane będą wartości wybrane przez użytkownika.
• Wielokrotny wybór: Zaznaczając to pole użytkownik będzie miał możliwość wyboru kilku elementów
spośród dostępnych.
• Przynajmniej jeden: Po zaznaczeniu tego pola niemożliwe będzie oznaczenie wszystkich elementów
w menu aplikacji. Użytkownik będzie musiał zaznaczyć co najmniej jedną pozycję.
Rys 6.26: Przykład zastosownia elementu do wyboru dni tygodnia
Rys 6.27: Efekt w aplikacji DOMIQ/Remote
Czas
Element Czas wykorzystywany jest do definiowania reguł czasowych z poziomu aplikacji DOMIQ/Remote. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość wyboru godziny i minuty, w której wywołane będzie zdarzenie czasowe. W połączeniu z elementem Wybór można w wygodny sposób ustanawiać reguły czasowe
44
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
np. w określone dni tygodnia. Pełna procedura definiowania zdarzenia czasowego z zastosowaniem elementu Czas została zaprezentowana w rozdziale „Timery” na stronie 77 w dalszej części instrukcji.
Na definicję elementu Czas składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Kanał z godziną: Nazwa identyfikatora (zmiennej), w którym będzie zapamiętywana godzina, kiedy
timer ma zostać wywołany. Format zapisu: MEM.<nazwa>, np. MEM.godzina. Zmienna typu MEM
jest zmienną nieulotną, jej wartość zostanie zapamiętana nawet po odłączeniu zasilania od modułu
Base.
• Kanał z minutą: Nazwa identyfikatora (zmiennej), w którym będzie zapamiętywana minuta, kiedy timer ma zostać wywołany. Format zapisu: MEM.nazwa, np. MEM.minuta.
Rys 6.28: Okno edycji elementu Czas
Rys 6.29: Wygląd kontrolki w aplikacji DOMIQ/Remote
45
6. Remote
6.3. LCN
Grupa elementów LCN zawiera elementy dedykowane do zastosowania w połączeniu z modułami LCN.
Ściemniacz
Ściemniacz jest jednym z najczęściej używanych elementów interfejsu, który pozwala sterować wyjściem
proporcjonalnym modułu LCN. Na definicję ściemniacza składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Adresat: Identyfikator modułu i segmentu LCN do którego wysyłane są polecenia.
• Wyjście: Numer wyjścia proporcjonalnego, które jest przyporządkowane do tego elementu. Możliwe
wartości: Wyjście 1, Wyjście 2, Wyjście 3.
Element tego typu jest zwykle dodawany jako podelement sekcji.
Rys 6.30: Okno edycji Ściemniacza
Wygląd tej kontrolki jest identyczny jak w przypadku ściemniacza kanałowego.
Przycisk Wł./Wył.
Przycisk Wł./Wył. umożliwia zdefiniowanie wielofunkcyjnego elementu interfejsu. W zależności od opcji
wybranej w polu Typ, realizowane są inne funkcje. Inna jest także deklaracja tego elementu dla poszczególnych opcji:
Przekaźnik
Jeżeli wybrany został Przekaźnik, wówczas Przycisk Wł./Wył. umożliwia zdefiniowanie elementu interfejsu, który steruje przekaźnikiem w module LCN. Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Adresat: Identyfikator modułu LCN, do którego wysyłane są polecenia.
• Przekaźnik: Numer przekaźnika, który jest przyporządkowany do tego elementu. Możliwe wartości:
od 1 do 8.
• Odwróć wartość: Zaznaczenie tej opcji powoduje odwrócenie logiki działania przycisku.
Rys 6.31: Okno edycji kontrolki Przycisk Wł./Wył. do sterowania przekaźnikiem
46
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Wyjście
Jeżeli wybrane zostało Wyjście, wówczas Przycisk Wł./Wył. steruje odbiornikiem przyłączonym do wyjścia
proporcjonalnego, ale tylko na zasadzie załączony, bądź wyłączony. Na definicję elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Adresat: Identyfikator modułu lub grupy LCN do którego/której wysyłane są polecenia.
• Wyjście: Numer wyjścia proporcjonalnego, które jest przyporządkowane do tego elementu. Możliwe
wartości to Wyjście 1, Wyjście 2 lub Wyjście 3.
• Rampa: Wartość rampy z jaką wyjście zmienia wartość (dozwolony zakres od 0 do 20).
• Próg: Wartość wyjścia od której przyjmuje się, że wyjście jest włączone. Dozwolony zakres: od 1 do
100.
• Odwróć wartość: Zaznaczenie tej opcji powoduje odwrócenie logiki działania przycisku.
Rys 6.32: Okno edycji kontrolki Przycisk Wł./Wył. do sterowania wyjściem ściemnianym
Pole bitowe
Jeżeli wybrane zostało Pole bitowe, wówczas Przycisk Wł./Wył. steruje wartością pola bitowego. Na definicję elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Numer pola bitowego: Dopuszczalne wartości od 1 do 256.
• Odwróć wartość: Zaznaczenie tej opcji powoduje odwrócenie logiki działania przycisku.
Rys 6.33: Okno edycji kontrolki Przycisk Wł./Wył. do sterowania polem bitowym
Wyjście IDS
Jeżeli wybrane zostało Wyjście IDS, wówczas Przycisk Wł./Wył. steruje pojedynczym wyjściem centrali
alarmowej SATEL.
Na definicję elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Odwróć wartość: Zaznaczenie tej opcji powoduje odwrócenie logiki działania przycisku.
• Nr wyjścia IDS: Numer wyjścia centali alarmowej, do którego wysyłane będą polecenia. Numer należy
wprowadzić zgodnie z numeracją wyjść centrali alarmowej.
• Domyślny PIN: Centrala alarmowa SATEL wymaga podania kodu pin przy każdej zmianie stanu wyjść.
47
6. Remote
Rys 6.34: Okno edycji kontrolki Przycisk Wł./Wył. do sterowania wyjściem centrali alarmowej
Rys 6.35: Kontrolka w aplikacji DOMIQ/Remote. Jej wygląd jest niezależny od wybranej opcji
Temperatura
Temperatura to element interfejsu użytkownika, który wyświetla aktualną i zadaną temperaturę. Po kliknięciu na kontrolce wyświetlana jest nowa strona z wykresem zmian temperatury (ostatnie 24h) i możliwością zmiany temperatury zadanej (tylko jeżeli wybrano Regulator jako sposób regulacji temperatury).
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Adresat: Identyfikator modułu LCN, z/do którego odczytywane/zapisywane są wartości temperatury.
• Czujnik temperatury: Zmienna w module LCN z której odczytywana jest aktualna temperatura, możliwe wartości to TVar, R1Var lub R2Var.
• Sposób regulacji temp.:Dostępne opcje: Regulator, Wartość progowa. Jeżeli wybrano Regulator,
wówczas temperatura będzie sterowana przy użyciu proporcjonalnego regulatora LCN. Jeżeli wybrano Wartość progową, sterowanie będzie realizowane przy użyciu progowych wartości temperatury
zaprogramowanych w LCN-Pro.
• Ustawiono próg nr 1 na wartość 22°C, natomiast drugi na wartość 25°C. Gdy temperatura spadnie poniżej pierwszego progu, załączone zostanie ogrzewanie. Natomiast,
gdy temperatura wzrośnie do 25°C, ogrzewanie zostanie wyłączone.
• Regulator: Regulator w którym ustawiana jest zadana temperatura, możliwe wartości to: Regulator 1
lub Regulator 2.
• Numer wartości prog. (tylko jeśli wybrano opcję Wartość progowa w polu Sposób regulacji temp.):
Możliwe jest zapamiętanie 5 różnych wartości progowych.
48
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
• Zaprogramowana wart. progowa (tylko jeśli wybrano opcję Wartość progowa w polu Sposób regulacji temp.): Wartość progowa temperatury.
• Wartość min.: Minimalna wartość temperatury, jaką można ustawić przy użyciu kontrolki.
• Wartość max.: Minimalna wartość temperatury, jaką można ustawić przy użyciu kontrolki.
Rys 6.36: Okno edycji kontrolki Temperatura
Rys 6.37: Wygląd kontrolki Temperatura w aplikacji DOMIQ/Remote
Roleta
Roleta to elementu interfejsu, który steruje silnikiem do rolet.
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Adresat: Identyfikator modułu i segmentu LCN do którego wysyłane są polecenia.
• Rodzaj: Wybór sposobu sterowania roletami. Dostępne są następujące sposoby:
• Przekaźniki (bez pozycjonowania)
• Przekaźniki (z pozycjonowaniem)
• Wyjście analogowe
• Silnik: Numer silnika w module LCN za pomocą którego sterowana jest roleta. Dostępny tylko w przypadku wyboru sterowania rolet za pomocą przekaźników. Do wyboru:
• 1,2,3,4 - sterowanie pojedynczymi silnikami
49
6. Remote
• 1+2, 3+4 - sterowanie parami rolet
• 1-4 - sterowanie całym blokiem przekaźników - 4 rolety
Rys 6.38: Okno edycji elementu Roleta
Wygląd tej kontrolki jest identyczny, jak Rolety kanałowej.
Wejście binarne LCN
Wejście binarne LCN wyświetla aktualny stan wejścia binarnego w module LCN.
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Adresat: Identyfikator modułu LCN z którego czytane jest wartość wejścia binarnego.
• Numer czujnika: Numer wejścia binarnego LCN, którego stan ma być pokazywany. Dozwolona wartość od 1 do 8.
• Ikonka wł.: Sposób reprezentowania wejścia w stanie włączony.
• Ikonka wył.: Sposób reprezentowania wejścia w stanie wyłączony.
Rys 6.39: Okno edycji elementu Wejście binarne LCN
Przekaźnik LCN
Przekaźnik LCN to element interfejsu użytkownika, który wyświetla aktulany stan wyjścia przekaźnikowego modułu LCN.
Na definicję tego elementu składają się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Adresat: Identyfikator modułu LCN z którego odczytywana jest wartość wejścia binarnego.
• Numer przekaźnika: Numer wyjścia przekaźnikowego w module LCN, którego status ma być wyświetlony. Numery należy wprowadzać zgodnie z ilością wyjść przekaźnikowych w zastosowanym
module.
• Ikonka wł.: Sposób reprezentowania przekaźnika w stanie włączony.
• Ikonka wył.: Sposób reprezentowania przekaźnika w stanie wyłączony.
50
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Rys 6.40: Okno edycji kontrolki Przekaźnik LCN
Planowane jest usunięcie tego elementu. Zastosowane elementy tego typu zalecamy zastąpić elementami Status.
51
6. Remote
6.4. IDS
Elementy z grupy IDS (Intrusion Detection System - System Wykrywania Włamań) są dedykowane do zastosowania z systemem alarmowym SATEL Integra®.
Wejście IDS
Wejście IDS to kontrolka, który wyświetla aktualny stan wejścia systemu alarmowego. Kontrolka może być
użyta np. do wyświetlania stanu otwarcia okien, drzwi, czujników PIR.
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Numer wejścia: Numer wejścia w systemie IDS, którego stan ma być wyświetlany. Dozwolona wartość
zależy od ilości wejść w danej centrali alarmowej.
• Ikonka wł.: Sposób reprezentowania wejścia w stanie włączony.
• Ikonka wył.: Sposób reprezentowania wejścia w stanie wyłączony.
Rys 6.41: Okno edycji kontrolki Wejście IDS
Wyjście IDS
Wyjście IDS to kontrolka, który wyświetla aktualny stan pojedynczego wyjścia systemu alarmowego.
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Numer wyjścia: Numer wyjścia w systemie IDS, którego stan ma być wyświetlany. Dozwolona wartość
zależy od ilości wejść w danej centrali alarmowej.
• Ikonka wł.: Sposób reprezentowania wyjścia w stanie włączony.
• Ikonka wył.: Sposób reprezentowania wyjścia w stanie wyłączony.
Rys 6.42: Okno edycji kontrolki Wyjście IDS
Strefa IDS
Strefa IDS to element interfejsu użytkownika, który wyświetla aktualny stan strefy alarmowej oraz umożliwia uzbrajanie i rozbrajanie wybranej strefy. Po kliknięciu na kontrolce wyświetlana jest nowa strona z klawiaturą do wprowadzenia kodu pin.
52
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Rys 6.43: Widok kontrolki Strefa IDS w aplikacji DOMIQ/Remote
Stan strefy alarmowej reprezentowany jest przez zróżnicowane świecenie kontrolki. Wyróżnia się pięć różnych stanów, sygnalizowanych jak poniżej:
1. Kontrolka szara - strefa rozbrojona.
2. Kontrolka zielona - strefa uzbrojona.
3. Kontrolka czerwona - alarm.
4. Miganie szary/zielony - czas na wyjście.
5. Miganie szary/czerwony - czas na wejście.
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Numer strefy: Numer strefy alarmowej ustanowiony w oprogramowaniu konfiguracyjnym centrali
alarmowej.
Rys 6.44: Okno edycji kontrolki Strefa IDS
53
6. Remote
6.5. Wycofane
W tej sekcji znajdują się elementy, które są jeszcze obsługiwane, jednak planowane jest ich usunięcie przy
najbliższych aktualizacjach oprogramowania. Funkcje realizowane przez wycofane kontrolki można lepiej
zrealizować używając innych kontrolek i funkcji.
Wizualizacje
Wizualizacje „starego typu” zastępowane są przez wizualizacje definiowane w zakładce Display. Zalecamy
usunięcie wszystkich wizualizacji „starego typu” ze struktury menu aplikacji Remote. Po usunięciu ostatniej wizualizacji zostanie przeprowadzona optymalizacja pliku konfiguracyjnego, co znacznie zmniejszy
jego rozmiar.
Po obrocie urządzenia z aplikacją DOMIQ/Remote do pozycji poziomej automatycznie wyświetlana będzie wizualizacja domyślna z zakładki Display. Takie rozwiązanie ma trzy duże atuty:
1. Nie trzeba już dłużej definiować dwóch wizualizacji (jednej w zakładce Remote i drugiej w zakładce
Display).
2. Nie trzeba dublować grafik wizualizacyjnych, co pozwala zaoszczędzić miejsce w pamięci modułu
Base.
3. Wizualizacje nowego typu są interaktywne i pozwalają na sterowanie urządzeń.
Wizualizacje „starego typu” nie są wspierane przez DOMIQ/Remote na urządzeniach iPad.
Licznik
Jest to element dedykowany do zastosowania z modułem DOMIQ/Meter. Licznik pozwala wyświetlać
wartości pomiarowe z modułu Meter.
Od wersji 1.5 oprogramowania elementy Licznik straciły rację bytu po zmianie protokołu komunikacyjnego na nowy oparty o identyfikatory, w którym przekazywać można dowolne informacje
Zastosowane kontrolki tego typu należy zamienić na elementy kanałowe Wartość.
Definicja tego elementu składa się z następujących właściwości:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Wejście nr: W tym polu ustalany jest numer wejścia.
• Wartość początkowa: Wartość od której będzie rozpoczęte zliczanie.
• Jednostki: Jednostka zliczanych wartości
• Mnożnik: W tym polu można wpisać dowolną wartość, przez którą mnożona będzie wartość
pomiarowa.
• Il. miejsc po przecinku: Uzupełniając tę właściwość można ustalić z jaką dokładnością będzie wyświetlana wartość pomiarowa.
Rys 6.45: Okno edycji kontrolki Licznik
Pole bitowe
Pole bitowe pozwala na wyświetlenie zmiennych od VAR.bit.1 do VAR.bit.512.
54
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Od wersji 1.5 oprogramowania pola bitowe straciły rację bytu po zmianie protokołu komunikacyjnego na
nowy oparty o identyfikatory, w którym przekazywać można dowolne informacje.
Zastosowane kontrolki tego typu należy zamienić na elementy kanałowe Status.
Na definicję tego elementu składa się:
• Etykieta: Krótki opis elementu wyświetlany w menu aplikacji Remote.
• Numer pola bitowego: Numer pola bitowego, którego stan ma być pokazywany. Dozwolona wartość:
od 1 do 512
• Ikonka wł.: Sposób reprezentowania wartości pola bitowego w stanie włączony
• Ikonka wył.: Sposób reprezentowania wartości pola bitowego w stanie wyłączony
Rys 6.46: Okno edycji kontrolki Pole bitowe
55
Rozdział 7
Display
Edytor Display służy do tworzenia interaktywnych wizualizacji, dzięki którym można wygodnie sterować
systemem automatyki domowej. Tworzenie wizualizacji jest bardzo proste i nie wymaga żadnej wiedzy
programistycznej. Sterowanie domem przy użyciu wizualizacji może odbywać się na trzy sposoby:
• Przy użyciu aplikacji DOMIQ/Remote, zainstalowanej na iPhone/iPad/iPod. Po obróceniu urządzenia
do pozycji poziomej wyświetlana jest wizualizacja z zakładki Display.
• Za pomocą paneli dotykowych DOMIQ/Display, na których wyświetlana jest wizualizacja. Możliwe
jest użycie wielu paneli, a każdy z nich może wyświetlać domyślnie inną wizualizację.
• Z poziomu dowolnego komputera przez przeglądarkę internetową. W tym celu należy wpisać adres IP
modułu w polu adresu w przeglądarce internetowej. Następnie w oknie logowania po wprowadzeniu
danych nacisnąć przycisk Wizualizacja.
Wszystkie zmiany wykonane w zakładce Display są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu
na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do modułu DOMIQ/Base. Przycisk Odtwórz przywraca zawartość zakładki Display do stanu, jaki jest aktualnie zapisany w module DOMIQ/Base.
Przycisk Restartuj powoduje restart wszystkich paneli dotykowych DOMIQ/Display podłączonych do
modułu Base.
Aby wyświetlić na ekranie panela DOMIQ/Display wprowadzone zmiany należy kliknąć na Zapisz, a następnie na Restartuj.
7. Display
7.1. Okno edytora wizualizacji
Okno edytora wizualizacji w zakładce Display dzieli się na dwie zasadnicze części: Część edycyjną oraz
Okno wizualizacji.
Rys 7.1: Okno konfiguracyjne wizualizacji
Część edycyjna
Część edycyjna służy do tworzenia struktury wizualizacji oraz edycji ustawień zastosowanych elementów.
W polu Struktura wyświetlana jest w postaci drzewa struktura wizualizacji. Podstawowymi elementami
struktury wizualizacji są ekrany i warstwy.
Ekran
Ekran to najbardziej elementarny element struktury wizualizacji, który odpowiada pojedynczemu ekranowi wizualizacji.
Aby dodać nowy ekran należy kliknąć na przycisku Dodaj ekran.
Po kliknięciu na nazwie ekranu można edytować jego ustawienia:
• nadać identyfikator
• wybrać tło wizualizacji
• ustawić blokadę
• zdefiniować siatkę
Ustawienie blokady dla ekranu oznacza, że zablokowane zostaje przemieszczanie elementów wizualizacji
dodanych bezpośrednio do ekranu. Możliwa jest wciąż edycja ich parametrów. Blokadę można również
włączyć (wyłączyć) klikając na ikonce kłódki znajdującej się po prawej stronie identyfikatora ekranu. Włączenie blokady ekranu nie blokuje warstw dodanych do ekranu.
Parametr siatka tworzy niewidzialną siatkę, względem której układane są elementy wizualizacji. Wpisanie
w polu siatka liczby 5 oznacza, że minimalne przemieszczenie elementu na ekranie wizalizacji to 5 pikseli.
Kolejność ekranów w strukturze można swobodnie zmieniać klikając na identyfikatorze ekranu i przeciągajac go w inne miejsce na liście.
58
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Rys 7.2: Część edycyjna edytora Display
Aby dodać własny obrazek, który będzie użyty jako tło wizualizacji należy wgrać do modułu Base (zakładka Zasoby) plik w rozdzielczości 800x600 pikseli w formacie JPEG lub PNG, którego rozmiar nie przekracza
100kB. W nazwie pliku nie wolno używać polskich znaków i spacji.
Warstwa
Warstwa jest to element struktury wizualizacji, który występuje wyłącznie jako podelement strony. Warstwy pozwalają na wygodne grupowanie elementów tego samego rodzaju np. włączniki świateł. Zalecamy, aby stosować warstwy tak często, jak to możliwe. Takie podejście pozwala na utrzymanie ładu w
strukturze oraz ułatwia zarządzanie elementami dodanymi do wizualizacji.
Aby dodać nową warstwę należy kliknąć na identyfikatorze ekranu, a następnie na przycisku Dodaj
warstwę.
Po wybraniu nowej warstwy należy nadać jej unikalny identyfikator. Można także, jak w przypadku ekranu
włączyć blokadę warstwy oraz siatkę. Parametr widoczny steruje widocznością warstwy. Widoczność można także włączać/wyłączać klikając na ikonkę oka po prawej stronie identyfikatora warstwy.
Kolejność warstw w strukturze może być swobodnie zmieniana, identycznie jak w przypadku ekranów.
Jednakże kolejność w strukturze ma wpływ na wyświetlanie warstw na wizualizacji, które są rysowane w
kolejności umieszczenia na liście, czyli ostanie wartwy z listy będą wyświetlane na wierzchu, zakrywając
wszystko co zostało wyświetlone wcześniej.
Rys 7.3: Przykład struktury wizualizacji
Okno wizualizacji
Okno wizualizacji graficzna część edytora Display. Tutaj kreowany i edytowany jest wygląd wizualizacji
poprzez dodanie elementów aktywnych (włączniki, wartości pomiarowe, pola tekstowe, podgląd z kamer
itd.), które wykonują zaprogramowane akcje oraz ich odpowiednie rozmieszczenie na ekranie.
Dodawanie elementów do okna wizualizacji wykonywane jest na zasadzie „przeciągnij i upuść”. Wszystkie
dostępne elementy aktywne wizualizacji zostały zgrupowane w pasku nad oknem wizualizacji.
59
7. Display
Rys 7.4: Pasek kontrolek
Z lewej strony okna wizualizacji znajduje się zestaw przycisków do pozycjonowania elementów aktywnych wizualizacji:
Wyrównaj do lewej
L
Wyrównaj do prawej
R
Wyrównaj do góry
T
Wyrównaj do dołu
B
Wyrównaj odstępy pionowe
V
Wyrównaj odstępy poziome
H
Wytnij
X
Kopiuj
C lub SPACJA
Wklej
P lub ENTER
Skopiowany/wycięty element jest wklejany nad element kopiowany/wycinany.
Aby zaznaczyć kilka elementów wizualizacji należy klikać na nich z wciśniętym klawiszem Shift. Elementy
wizualizacji mogą być przemieszczane przy użyciu kursorów klawiatury. Każde naciśniecie klawisza przesuwa kontrolkę o 1 piksel.
Pole wyboru Tryb edycji przełącza pomiędzy trybem edycji wizualizacji, a trybem jej testowania. W trybie
testowania, część edycyjna jest nieaktywna, natomiast okno wizualizacji symuluje działanie wizualizacji.
Elementy wizualizacji można usuwać na dwa sposoby: poprzez zaznaczenie kontrolki w oknie wizualizacji
i następnie naciśnieciu przycisku delete lub backspace na klawiaturze lub poprzez zaznaczeniu elementu
w strukturze wizualizacji i naciśnięciu przycisku Usuń.
60
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
7.2. Elementy aktywne wizualizacji
Światło
Element Światło to jeden z najczęściej używanych elementów wizualizacji oraz jednocześnie najbardziej
uniwersalna kontrolka.
Podstawowym zastosowaniem jest sterowanie oświetleniem zarówno podłączonym do wyjść ściemnianych, jak i przekaźnikowych. Element Światło obrazuje jednocześnie aktualny stan oświetlenia.
Oprócz sterowania oświetleniem element Światło może być wykorzystywany do sterowania i reprezentacji dowolnego kanału np. strefa alarmowa, przekaźnik, stan czujnika (np. kontaktron lub czujka PIR) itd.
Aby dodać nowy element Światło należy przeciągnąć go na okno wizualizacji. Klikając na nim można
skonfigurować jego właściwości w części edycyjnej.
Dostępne są następujące opcje:
• X i Y: Współrzędne położenia elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy
przycisk myszy.
• Warstwa: Warstwa, na której ma znajdować się dany element.
• Kanał: Identyfikator, którym element światło będzie sterować oraz którego stan będzie wyświetlany
na ekranie wizualizacji.
• LCN.relay.0.121.1
Sterowanie przekaźnikiem nr 1 w module LCN o adresie 121 oraz wyświetlenie jego
aktualnego stanu.
• LCN.output.0.113.1
Sterowanie wyjściem ściemnianym nr 1 w module LCN o adresie 113 oraz wyświetlenie
jego aktualnego stanu.
W przypadku uzupłenienia pól Włącz i Wyłącz wpisanie nazwy identyfikatora skutkowało będzie jedynie
wyświetlaniem stanu na ekranie wizualizacji.
• Parametr: W przypadku sterowania oświetleniem w tym polu można podać wartość parametru
ramp, który odpowiada za zapalanie i gaszenie oświetlenia z określoną szybkością. Zakres parametru
od 0 do 200. Sposób zapisu jest następujący: ramp:5.
• Włącz: Komenda, które zostanie wykonane po naciśnięciu elementu światło. Zawartość pola Włącz
jest wykonywana jedynie, gdy sterowany element jest aktualnie wyłączony.
Jeżeli w polu Włącz wpiszesz LCN.output.0.113.2=80, wówczas po naciśnięciu kontrolki
wysterowane zostanie wyjście ściemniane nr 2 do wartości 80% w module LCN o adresie
113.
Jeżeli pole Włącz pozostanie puste, naciśniecie kontrolki powoduje wysyłanie komendy on
do identyfikatora wpisanego w komórce Kanał.
• Wyłącz: Polecenie, które zostanie wykonane po naciśnięciu elementu światło. Zawartość pola Wyłącz jest wykonywana jedynie, gdy sterowany element jest aktualnie włączony.
Jeżeli w polu Wyłącz wpiszesz LCN.output.0.113.2=0, wówczas po naciśnięciu kontrolki wysterowane zostanie wyjście ściemniane nr 2 do wartości 0% w module LCN o adresie 113.
Jeżeli pole Wyłącz pozostanie puste, naciśniecie kontrolki powoduje wysyłanie komendy
off na kanał wpisany w komórce Kanał.
UWAGA! Przy użyciu właściwości Włącz i Wyłącz ignorowane jest pole Parametr. Aby zapalać i gasić światło z wybraną rampą należy dodać następujący zapis w polu Włącz oraz Wyłącz:
61
7. Display
identyfikator;ramp:wartość
• LCN.output.0.113.2=100;ramp:5
• LCN.output.0.113.2=0;ramp:5
• Sposób kontroli: Tryb działania elementu typu Światło. Dostępne są cztery opcje:
• Brak: Wybrany element będzie nieaktywny na ekranie wizualizacji. Wyświetlany będzie jego stan,
ale niemożliwe będzie sterowanie.
• Ściemniacz: Ta opcja może być stosowana wyłącznie z wyjściami ściemnianymi. Pozwala na płynną regulację jasności światła. W zależności od platformy sprzętowej działanie tego elementu jest
różne. W przypadku panela DOMIQ/Display należy przycisnąć element światło na co najmniej
sekundę, a następne zwolnić przycisk. Wówczas zostanie wyświetlona skala, na której można wybrać jasność oświetlenia. W przypadku sterowania z aplikacji DOMIQ/Remote wystarczy dłużej
nacisnąć na kontrolce, aby płynnie sterować oświetleniem (działanie analogiczne do przycisków
LCN).
• Wł./Wył.: Tradycyjny włącznik dwustanowy. Ten sposób kontroli może być stosowany zarówno do
przekaźników, jak i wyjść ściemnianych.
• Kod: Wykonanie przypisanej akcji będzie chronione kodem pin. Funkcja obecnie obsługiwana jedynie na panelach Display. Ten sposób kontroli jest przeznaczony do rozbrajania/uzbrajania stref
alarmowych z poziomu wizualizacji.
• Temat: Zestaw ikon używanych do graficznej reprezentacji kontrolki. Samodzielnie utworzone tematy
można dodawać do pamięci modułu Base w zakładce Zasoby. Tworzenie własnych tematów zostało
opisane w dalszej części tego rozdziału.
Temperatura
Ten element służy do wyświetlania wartości temperatury na ekranie wizualizacji. Po kliknięciu na tym elemencie możemy skonfigurować jego właściwości:
• X i Y: Współrzędne położenia elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy
przycisk myszy.
• Warstwa: Warstwa, na której znajduje się kontrolka.
• Kanał: Nazwa identyfikatora, skąd odczytywana jest wartość temperatury.
• LCN.value.0.111.r1
Wyświetlenie aktualnej temperatury na czujniku R1Var w module o adresie 111.
• LCN.regulator.0.111.1
Wyświetlenie temperatury zadanej na regulatorze LCN nr 1 w module o adresie 111.
•
•
•
•
62
Przedrostek: Przedrostek, jaki ma być wyświetlany przed wartością temperatury.
Przyrostek: Przyrostek, jaki ma być wyświetlany po wartości temperatury (domyślnie °C).
Kolor: Kolor tekstu, w jakim zostanie przedstawiona wartość temperatury.
Format: Opcja ta umożliwia formatowanie wyświetlania wartości temperatury.
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
PRZYKŁAD FORMATOWANIA
Załóżmy, że zmierzona temperatura ma wartość 25,43°C.
FORMAT
WYNIK
.000
25.430°C
.0##
25.43°C
0.##
25.43°C
000.000
025.430°C
Podsumowując: 0 w formatowaniu oznacza, że cyfra na danej pozycji w liczbie zawsze zostanie wyświetlona. Jeżeli nie ma wartości, wówczas zostanie uzupełniona zerami.
Znak # oznacza, że cyfra na danej pozycji będzie wyświetlona jedynie wtedy, gdy jej wartość jest niezerowa. Znak # może być umieszczany jedynie po kropce dziesiętnej.
Jeżeli pole Format pozostanie puste, wówczas wartość temperatury będzie wyświetlona bez
formatowania.
• Rozmiar: Wielkość czcionki.
Wł./Wył.
Jest to przycisk dwustanowy. Może być wykorzystany do sterowania dowolnym kanałem na zasadzie
włącz/wyłącz np. do włączania i wyłączania oświetlenia, wentylacji itp. Aktualny stan sterowanego urządzenia wyświetlany jest na przycisku.
Definicja tego elementu składa się z następujących elementów:
• X i Y: Współrzędne położenia elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy
przycisk myszy.
• Warstwa: Warstwa, na której znajduje się kontrolka.
• Kanał: Identyfikator stanu, którym element Wł./Wył. ma sterować.
• LCN.relay.0.121.1
sterowanie przekaźnikiem nr 1 w urządzeniu o adresie 121 oraz wyświetlanie jego aktualnego stanu.
• LCN.output.0.113.1
sterowanie wyjściem ściemnianym nr 1 w urządzeniu o adresie 113 oraz wyświetlanie
jego aktualnego stanu.
• Parametr: W przypadku sterowania oświetleniem w tym polu można podać wartość parametru ramp,
który odpowiada za zapalanie oświetlenia z określoną szybkością. Zakres parametru ramp od 0 do
200. Sposób zapisu jest następujący: ramp:5.
• Włącz: Polecenie, które zostanie wykonane po naciśnięciu przycisku Wł./Wył... Zawartość pola Włącz
jest wykonywana jedynie, gdy sterowany element jest aktualnie wyłączony.
Jeżeli w tym polu wpiszesz LCN.output.0.113.2=80, wówczas po naciśnięciu kontrolki wysterowane zostanie wyjście ściemniane nr 2 do wartości 80% w module LCN o adresie 113.
Jeżeli pole Włącz pozostanie puste, naciśniecie kontrolki powoduje wysyłanie komendy on
na kanał wpisany w komórce Kanał.
63
7. Display
• Wyłącz: Polecenie, które zostanie wykonane po naciśnięciu przycisku Wł./Wył.. Zawartość pola Wyłącz jest wykonywana jedynie, gdy sterowany element jest aktualnie włączony.
Jeżeli w tym polu wpiszesz LCN.output.0.113.2=0, wówczas po naciśnięciu kontrolki wysterowane zostanie wyjście ściemniane nr 2 do wartości 0% w module LCN o adresie 113.
Jeżeli pole Wyłącz pozostanie puste, naciśniecie kontrolki powoduje wysyłanie komendy
off na kanał wpisany w komórce Kanał.
UWAGA! Przy użyciu właściwości Włącz i Wyłącz ignorowane jest pole Parametr. Aby zapalać i gasić światło z wybraną rampą należy dodać następujący zapis w polu Włącz oraz Wyłącz:
identyfikator;ramp:wartość
• LCN.output.0.113.2=100;ramp:5
• LCN.output.0.113.2=0;ramp:5
• Temat: Zestaw ikon używanych do prezentowania statusu danego elementu. Samodzielnie utworzone tematy można dodawać do pamięci modułu Base w zakładce Zasoby.
• Kolor: Kolor etykiety przycisku.
• Rozmiar: Rozmiar etykiety przycisku.
Ściemniacz
Ściemniacz pozwala na płynną regulację jasności światła. W zależności od platformy sprzętowej działanie
przycisku jest inne. Na panelach Display należy przycisnąć przycisk ściemniacza na co najmniej sekundę,
a następne zwolnić przycisk. Wówczas zostanie wyświetlona skala, na której można wybrać jasność
oświetlenia.
Na przycisku wyświetlana jest procentowo aktualna wartość wyjścia ściemnianego. Ściemniacz posiada
identyczny zestaw właściwości jak przycisk Wł./Wył.
WAŻNE! Aby skala ściemniacza była wyswietlana na panelach Display, niezbędne jest, aby plik dimmer.png znajdował się w pamięci modułu Base (zakładka Zasoby, sekcja Rysunki).
W przypadku urządzeń z aplikacją DOMIQ/Remote ściemnianie jest realizowane poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku (analogicznie do przycisków LCN).
Wartość
W polu Wartość można wyświetlać dowolną wartość liczbową np. wartość rejestru MODBUS, stan przekaźnika, wartość wyjścia ściemnianego itp. Pole to zawiera zestaw parametrów identyczny, jak wcześniej
przedstawiane elementy oraz dwa wcześniej nieomawiane:
• Przesunięcie: Wartość względem, której będzie wyświetlana mierzona wartość.
• Mnożnik: Dowolna liczba (całkowita lub zmiennoprzecinkowa), przez którą będzie pomnożona mierzona wartość.
Przycisk
Jest to bardzo uniwersalny i jeden z najczęściej wykorzystywanych elementów do tworzenia wizualizacji.
Przycisk używany jest zarówno do wysyłania dowolnych komend (np. wysterowanie regulatora LCN na zadaną temperaturę, wywołanie funkcji logicznej), jak i nawigowania w strukturze wizualizacji.
Definicja tego elementu składa się z następujących elementów:
• X i Y: Współrzędne elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.
• Warstwa: Warstwa, na której znajduje się kontrolka.
• Etykieta: Krótki opis przycisku.
64
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
• Do ekranu: Jest to jedna z nawigacyjnych możliwości przycisku. Jeżeli w strukturze wizualizacji jest
więcej niż jeden ekran, wówczas do przycisku można przypisać ekran, do którego będzie przełączał
dany przycisk. Takie rozwiązanie daje sporą wygodę przy tworzeniu bardziej złożonych wizualizacji.
Przykład nawigacji pomiędzy stronami został przedstawiony na poniższych obrazkach:
Rys 7.5: Ekran wizualizacji przed naciśnięciem przycisku z poleceniem „do ekranu”
Wciśnięcie przycisku Ekran 2 przełączy widok do drugiego ekranu wizualizacji.
Rys 7.6: Ekran wizualizacji po naciśnięciu przycisku z poleceniem „do ekranu”
• Do warstwy: Jest to druga nawigacyjna funkcja przycisku. Jeżeli w strukturze wizualizacji jest więcej
niż jedna warstwa, można do przycisku przypisać odnośnik do warstwy. W efekcie naciskanie przycisku będzie powodowało wyświetlanie lub chowanie danej warstwy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie w przypadku, kiedy na wizualizacji zostanie umieszczona duża liczba elementów aktywnych.
Wyświetlanie wszystkich tych elementów jednocześnie znacznie zmniejsza czytelność wizualizacji.
Aby tego uniknąć wystarczy umieścić elementy na odpowiedniej warstwie.
Jeżeli na jednej wizualizacji chcemy umieścić kilka przycisków do sterowania oświetleniem
wystarczy utworzyć warstwę o nazwie np. Światło i przypisać do niej wszystkie elementy
odpowiadające za sterowanie oświetleniem, a następnie umieścić jeden przycisk nawigacyjny o nazwie np. Światła, który będzie wyświetlał i wygaszał daną warstwę. Działanie takiego rozwiązania przedstawiono na rysunkach :
65
7. Display
Rys 7.7: Ekran wizualizacji przed naciśnięciem przycisku z poleceniem „do warstwy”
Po naciśnięciu przycisku Światła zostaje wyświetlona warstwa, do której przypisano przyciski. Ponowne
naciśnięcie przycisku Światła wygasza warstwę.
Rys 7.8: Ekran wizualizacji po naciśnięciu przycisku z poleceniem „do warstwy”
•
•
•
•
Polecenie: Dowolne polecenie, które zostanie wysłane do identyfikatora po naciśnięciu przycisku.
Temat: Zestaw ikon używanych do graficznej reprezentacji przycisku.
Kolor: Kolor etykiety przycisku.
Rozmiar: Rozmiar etykiety przycisku.
Tekst
Element typu Tekst pozwala na wyświetlanie dowolnych treści tekstowych.
Definicja tego elementu składa się z następujących właściwości:
• X i Y: Współrzędne położenia elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy
przycisk myszy.
• Warstwa: Warstwa, na której znajduje się kontrolka.
• Tekst: Dowolny tekst, który zostanie wyświetlony w polu Tekst.
• Kanał: Nazwa identyfikatora, którego stan chcemy wyświetlić w polu Tekst.
• Kolor: Kolor tekstu.
• Rozmiar: Rozmiar czcionki.
Rysunek
Rysunek służy do dodawania do ekranu wizualizacji dowolnego rysunku (max. rozdzielczość 800x600
pikseli).
66
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
UWAGA! W ten sposób nie należy dodawać tła wizualizacji!
Element typu Rysunek ma cztery właściwości:
• X i Y: Współrzędne położenia elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy
przycisk myszy.
• Warstwa: Warstwa, na której znajduje się rysunek.
• Źródło: Lista dostępnych rysunków. Można dodać własne rysunki w zakładce Zasoby.
Kamera
Element Kamera wykorzystywany jest do wyświetlania obrazu z kamer.
Na definicje tego elementu składają się następujące właściwości:
• X i Y: Współrzędne położenia elementu. Wartości X i Y można zmieniać poprzez wpisanie tych wartości z klawiatury lub po prostu przesuwając element w oknie wizualizacji trzymając wciśnięty lewy
przycisk myszy.
• Warstwa: Warstwa, na której znajduje się kontrolka.
• Szerokość i Wysokość: Rozmiary ekranu, na którym wyświetlany będzie obraz z kamery
• URL: Adres w notacji URL za pomocą którego można pobrać z kamery IP strumień wideo kodowany
jako Motion JPEG. W tym polu należy wpisać login i hasło dostępu do kamery (jeżeli jest to
wymagane).
http://username:[email protected]/video.mjpeg
Bardziej szczegółowe informacje o komponowaniu wizualizacji i tworzeniu grafik wizualizacyjnych można
znaleźć w samouczku „Wizualizacje”, który jest do pobrania z naszej strony internetowej www.domiq.pl,
sekcja Wsparcie/Samouczki.
Ponadto w ramach usług firma DOMIQ oferuje projektowanie grafik wizualizacji. W celu bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt na e-mail [email protected]
67
7. Display
7.3. Tworzenie własnych tematów
Tematy własne umożliwiają dostosowywanie wyglądu kontrolek w wizualizacji. W dalszej części tego podrozdziału przedstawimy procedurę definiowania własnych tematów. Jako przykłady pokażemy, jak zrobić własny temat dla ściemniacza i włącznika/wyłacznika światła. Nie będziemy omawiać graficznego
tworzenia ikonek. Zaczniemy od etapu, kiedy ikonki zostały już utworzone w dowolnym edytorze
graficznym.
Temat dla ściemniacza
Temat dla wyjścia ściemnianego obrazowany jest przez zestaw ikon. Każda ikona reprezentuje inny stopień wysterowania wyjścia ściemnianego. W tym przykładzie utworzonych zostało pięć ikon, kolejno dla
zakresów: 0%, 1-25%, 26-50%, 51-75% oraz 76-100%.
Kilka uwag nt. plików graficznych:
• Muszą mieć rozszerzenie png (bez przeplotu).
• Należy ustawić przezroczystość tła (w przypadkach, kiedy zostaje wolny obszar wokół kształtu). W innym przypadku ten obszar zostanie zastąpiony kolorem białym.
• Każdy plik musi mieć nadaną nazwę wg ściśle określonego schematu. Ogólny schemat jest następujący: nazwa_od_do.png. W przedstawianym przypadku pliki mają następujące nazwy: lampka_0_0.png, lampka_1_25.png, lampka_26_50.png itd.
Z tak utworzonymi plikami graficznymi można przystąpić do utworzenia pliku z tematem. Będzie do tego
potrzebny dowolny program do tworzenia archiwów np. winrar, winzip, 7zip itp. W ustawieniach tworzonego archiwum należy uwzględnić dwie bardzo ważne opcje:
• wybrać rodzaj archiwum ZIP
• wybrać metodę kompresji jako: bez kompresji
• sprawdzić, czy pliki zostają skompresowane bez dodatkowego katalogu
Nazwę archiwum należy nadać wedle następującego schematu: nazwa.theme, czyli w omawianym
przypadku lampka.theme.
Utworzony plik .theme należy teraz wgrać do modułu Base (rozmiar pliku nie może przekraczać 100KiB).
Temat dla włącznika/wyłącznika światła
Temat dla włącznika/wyłącznika światła definiowany jest analogicznie do przedstawionego wcześniej
ściemniacza. Występują dwie różnice:
• W tym przypadku potrzebny jest zestaw dwóch ikon: światło wyłączone i włączone.
• Pliki muszą mieć nadaną nazwę wg następującego schematu: nazwa_0_0.png dla światła wyłączonego oraz nazwa_1_1.png dla światła włączonego. W przedstawianym przypadku pliki mają następujące nazwy: lampka_0_0.png oraz lampka_1_1.png.
Pozostałe czynności należy wykonać identycznie, jak w przypadku ściemniacza.
Dodawanie tematów do modułu DOMIQ/Base zostało przedstawione w rozdziale „Zasoby” na stronie 89.
68
Rozdział 8
Zdarzenia
Strona Zdarzenia umożliwia definiowanie dowolnej liczby zdarzeń warunkowych. Dzięki tej funkcjonalności można definować dowolne zależności logiczne, co czyni system DOMIQ bardzo elastycznym.
Dla każdego zdarzenia określa się warunek, który musi być spełniony, aby zdarzenie zostało wzbudzone i
listę poleceń które zostaną wykonane przy każdorazowym wzbudzeniu zdarzenia.
Możliwe jest też filtrowanie zdarzeń przy użyciu wzorców, jak również pobieranie parametrów, które
mogą być wykorzystywane w reakcji na zdarzenie.
Wszystkie zmiany wykonane w zakładce Zdarzenia są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do
modułu DOMIQ/Base.
Przycisk Odtwórz przywraca zawartość zakładki Zdarzenia do stanu, jaki jest aktualnie zapisany w
module.
8. Zdarzenia
8.1. Interfejs
Okno konfiguracji zdarzeń warunkowych podzielone jest na trzy sekcje:
1. Struktura
2. Szczegóły
3. Akcje
Rys 8.1: Okno konfiguracji zdarzeń warunkowych
Struktura
W tej części definiowana i wyświetlana jest w postaci drzewa struktura zdarzeń warunkowych. Dzięki
możliwości tworzenia grup zdarzeń łatwiej zapanować jest nad większymi ilościami zdarzeń warunkowych odnoszących się do konkretnego obszaru automatyki budynkowej. Nowe grupy dodaje się poprzez
naciśnięciu przycisku Dodaj grupę. Nowe zdarzenia natomiast poprzez przycisnięcie przycisku Dodaj
zdarzenie. Zdarzenia można dodawać do grupy na dwa sposoby. Poprzez przeciągnięcie zdarzenia i
upuszczenie go na nazwie grupy lub poprzez zaznaczenie wybranej grupy i następnie wcisnięcie przycisku Dodaj zdarzenie.
Zdarzenia można przemieszczać w obrębie grupy poprzez zaznaczenie go i przeciągnięcie w żądane miejsce z jednocześnie wciśniętym lewym przyciskiem myszy.
Do usuwania zdarzeń i grup zdarzeń służy przycisk Usuń. Usunięcie grupy skutkuje usunięciem wszystkich zdarzeń do niej przynależnych.
70
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Szczegóły
Ta część okna służy do definowania atrybutów zdarzeń i grup. Pola, w których standardowo używany jest
prefiks C lub E są zaznaczone kolorem pomarańczowym.
Grupy mają dwa atrybuty:
• Etykieta: Krótki opis grupy, który jest wyświetlany w Strukturze.
• Warunek: Warunek dodany do grupy zdarzeń tworzy iloczyn logiczny z warunkami poszczególnych
zdarzeń. Zatem jeżeli warunek grupy nie zostanie spełniony, wówczas nie zostanie wyzwolone żadne
zdarzenie przypisane do grupy.
Każde zdarzenie ma zestaw czterech atrybutów:
• Etykieta: Krótki opis zdarzenia, który jest wyświetlany w Strukturze.
• Kanał: Nazwa identyfikatora, którego zmiana ma wzbudzić zdarzenie.
• Dane: Wartość identyfikatora, która ma wzbudzić zdarzenie. Wartości identyfikatorów są analizowane
pod kątem dopasowania warunków zdarzenia tylko w momencie zmiany.
• Warunek: Dodatkowy warunek, który musi być spełniony, aby zdarzenie zostało wzbudzone. Jeśli w
warunku ma występować kilka kilka elementów, wówczas muszą być rozdzielone spacją i wszystkie
być spełnione aby cały warunek został spełniony. Szczegółowe informacje nt. definiowania warunków
znajdziesz w podrozdziale: 8.2. Warunki.
Rys 8.2: Szczegóły przykładowego zdarzenia alarmowego
71
8. Zdarzenia
Akcje
W tej części można dodać jedno lub więcej poleceń, które zostaną wykonane przez DOMIQ/Base za każdym razem, kiedy zdarzenie zostanie wzbudzone. Do wyboru są trzy rodzaje poleceń:
1. Ustawienie zmiennej na zadaną wartość (przycisk Dodaj VAR...). Zaznaczenie pola Pamiętaj przekształca zmienną typu VAR na typ MEM. Wartość zmiennych MEM jest zapamiętywana nawet po
odłączeniu zasilania od modułu Base.
2. Wysłanie określonego polecenia do dowolnego identyfikatora w systemie DOMIQ (przycisk Dodaj
kanał...).
3. Wysłanie polecenia na magistralę LCN do wybranego modułu lub grupy (przycisk Dodaj LCN...). Lista
dostępnych poleceń została przedstawiona poniżej:
• Ustawienie wartości wybranego wyjścia ściemnianego na zadaną wartość.
• Ustawienie przekaźników na zadaną wartość.
• Wysterowanie wybranego silnika za pomocą przekaźników (z pozycjonowaniem).
• Wysłanie polecenia Wyślij Klawisze - symulacja naciśnięcia klawisza z wybranej tablicy.
• Zablokowanie wybranych klawiszy z zadanej tablicy.
• Załadowanie wybranej sceny.
• Przełączenie rejestru scen.
Rys 8.3: Zdefiniowana reakcja systemu DOMIQ na zdarzenie z poprzedniego przykładu
72
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
8.2. Warunki
Warunki umożliwiają zdefiniowanie dodatkowego warunku, który musi być spełniony, aby zdarzenie zostało wzbudzone. Jako dodatkowy warunek można podać oczekiwaną wartość dowolnego identyfikatora
w notacji <nazwa identyfikatora>==<wartość>. Pole Warunek dopuszcza użycie wszystkich
operatorów matematycznych i logicznych dostępnych w języku Lua, a zatem:
Operator
Opis
<
Mniejszy
>
Większy
<=
Mniejszy równy
>=
Większy równy
==
Równy
~=
Różny
and
Iloczyn logiczny
or
Suma logiczna
not
Negacja
Warunków dodatkowych może być kilka, dzięki czemu możliwe jest utworzenie dość złożonych reguł logicznych determinujących wzbudzenie zdarzenia.
• IDS.armed.1==1
Tylko wtedy, gdy strefa pierwsza jest uzbrojona.
• IDS.entry.1==1 and VAR.pora=='lato'
Tylko wtedy, gdy jest ustawiony czas na wejście strefy 1 i sezon letni (własna zmienna)
• IDS.armed.1~=1
Tylko wtedy, gdy strefa alarmowa nr 1 nie jest uzbrojona.
73
8. Zdarzenia
8.3. Wzorce
Wzorce pozwalają na filtrowanie zdarzeń, zwiększając tym samym ich elastyczność i zasięg działania. Dzięki wzorcom możliwe jest śledzenie zdarzeń generowanych w systemie DOMIQ wg określonych kryteriów
np. infomacje o zmianiach stanów czujek alarmowych. Wzorce mogą być swobodnie łączone w zakresie
jednej definicji zdarzenia.
Wzorzec
Opis
%d
Dowolna cyfra od 0 do 9.
%a
Dowolna litera alfabetu.
%w
Dowolna litera lub cyfra. Parametr %w jest połączeniem parametrów %d oraz %a .
+
Jedno lub więcej wystąpień. Parametr ten jest dodatkiem do pierwszych trzech parametrów.
*
Zero lub więcej wystąpień. Parametr ten jest dodatkiem do pierwszych trzech parametrów.
[0-9aZ]
Dowolna cyfra lub litera z określonego zakresu. Zakresy można swobodnie zmieniać, np. [1-4aD]. Ten
parametr pozwala na wygodne filtrowanie zdarzeń.
Umożliwia filtrowanie wystepowania jednocześnie
cyfr i liter.
.
Dowolny znak.
• E.IDS.input.(%d)=1
Zdarzenie zostanie wysłane, jeżeli którekolwiek wejście alarmowe (od 1 do 9) zmieni
swój stan na 1.
• E.LCN.relay.0.10.(%d)=0
Zdarzenie zostanie wysłane, jeżeli którykolwiek przekaźnik w module LCN o adresie 10
zostanie wyłączony.
• E.LCN.output.10.(%d+).(%d)=100
Zdarzenie zostanie wysłane, jeżeli którekolwiek wyjście ściemniane w segmencie nr 10
zostanie wysterowane na 100%.
• E.IDS.(%a+).(%d+)=1
Zdarzenie zostanie wysłane, jeżeli jakiekolwiek urządzenie alarmowe zmieni swój stan.
74
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
8.4. Parametry
Parametry umożliwiają przechowywanie elementów wyodrędnionych przez wzorce oraz ich wartości.
Można użyć kilka parametrów w obrębie definicji zdarzenia. Aby zawartości wzorców były przekazywane
do parametrów, wzorzec w definicji zdarzenia musi być objęty nawiasami okrągłymi.
Parametr
Opis
$C0
Przechowuje pełną nazwę zdarzenia (wraz z
identyfikatorem).
$C1-9
Przechowuje zawartość wyodrębnioną przez wzorzec. Numeracja parametrów jest nadawana w zależności od użytej liczby wzorców. Jeżeli wykorzystane są 2 wzorce, wówczas dostępne są parametry $C1 oraz $C2 itd.
$D0
Przechowuje wartość danego zdarzenia.
$D1-9
Przechowuje wartość elementu wyodrębnionego przez
wzorzec. Ten rodzaj parametrów może być stosowany jedynie w stosunku do wzorców filtrujących wartości
zdarzeń.
Numeracja parametrów jest nadawana w zależności od
użytej liczby wzorców. Jeżeli wykorzystane są 2 wzorce,
wówczas dostępne są parametry $D1 oraz $D2 itd.
Parametr $C0 zawsze przechowuje pełną nazwę zdarzenia, natomiast $D0 jego aktualną wartość.
• E.LCN.relay.0.36.(%d)=1
Załóżmy, że przekaźnik nr 3 w module LCN o adresie 36 zmienia stan na 1. Generowane
jest zdarzenie E.LCN.relay.0.36.3=1, wówczas parametr $C1 ma wartość 3, czyli
przechowuje numer przekaźnika, który zmienił swój stan.
• E.LCN.output.0.10.(%d)=(%d+). Załóżmy, że wyjście ściemniane nr 2 w module LCN o adresie 10 osiąga wartość 50%. Generowane jest wtedy zdarzenie
E.LCN.output.0.10.2=50. Wówczas do parametru $C1 przypisywany jest numer wyjścia, które zmieniło stan, w tym przypadku 2, natomiast parametr $D1 ma wartość 50.
75
8. Zdarzenia
8.5. Przykłady implementacji Zdarzeń
W tym podrozdziale przedstawiamy gotowe do implementacji przykłady zastosowania Zdarzeń.
Wykorzystanie czujników PIR centrali alarmowej do załączania świateł.
• Dodaj zdarzenie
• Wpisz opis zdarzenia - pole Etykieta.
• W polu Kanał wpisz: E.IDS.input.<numer czujki PIR>
• W polu Wartość wpisz 1.
• Wprowadź dodatkowy warunek (opcjonalnie).
• W sekcji Polecenia kliknij na Dodaj LCN. W oknie, które się wyświetli wybierz
akcję, która ma się wykonać po wykryciu ruchu.
• Jeżeli po wykryciu ruchu wykonanych ma być kilka czynności, poprzedni krok
należy powtórzyć.
• Kliknij na przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
Wyświetlanie komunikatów o alarmie na ekranie urządzeń z zainstalowaną aplikacją
DOMIQ/Remote:
• Dodaj nowe zdarzenie.
• Uzupełnij atrybuty w sekcji Szczegóły:
• Wpisz opis zdarzenia - pole Etykieta.
• W polu Kanał wpisz: E.IDS.alarm.(%d+) - sprawdzana będzie dowolna strefa
alarmowa.
• W polu Wartość wpisz 1.
• Wprowadź dodatkowy warunek (opcjonalnie).
• W sekcji Polecenia kliknij na Dodaj kanał. W oknie, które się wyświetli, w polu Na-
zwa wpisz: C.REMOTE.notify, w polu Wartość natomiast treść powiadomienia, która zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia np. Alarm w strefie $C1. Dzięki zastosowaniu parametru $C1 użytkownik zostanie poinformowany, w której strefie
doszło do naruszenia alarmu.
Automatyczne podnoszenie rolet w przypadku otwarcia okna
• Dodaj nowe zdarzenie.
• Uzupełnij atrybuty w sekcji Szczegóły:
• Wpisz opis zdarzenia - pole Etykieta.
• W polu Kanał wpisz: E.IDS.input.<numer_wejścia>, gdzie <nu-
mer_wejścia> oznacza adres kontaktronu w systemie alarmowym SATEL.
Np. E.IDS.input.1
• W polu Wartość wpisz 1.
• Wprowadź dodatkowy warunek (opcjonalnie).
• W sekcji Polecenia kliknij na Dodaj LCN. W okienku, które się pojawi wybierz zakładkę Silniki, a następnie wybierz silnik i operację jaka ma zostać wykonana.
Więcej praktycznych zastosowań zdarzeń warunkowych znajdziesz w samouczkach dostępnych na naszej
stronie internetowej www.domiq.pl, sekcja Wsparcie/Samouczki.
76
Rozdział 9
Timery
Strona Timery umożliwia definiowanie nieograniczonej liczby reguł czasowych (timerów). Dla każdej reguły określa się datę kalendarzową i/lub czas kiedy zdarzenie ma być wzbudzone, dodatkowy warunek
oraz listę poleceń, które zostaną wykonane przy każdorazowym wzbudzeniu zdarzenia. Timery wraz ze
Zdarzeniami są bardzo potężnymi narzędziami, które powinny mieć kluczowe znaczenie w procesie automatyzacji budynku.
Rys 9.1: Okno konfiguracji reguł czasowych
Okno konfiguracji reguł czasowych podzielone jest na trzy części:
1. Struktura
2. Szczegóły
3. Akcje
9. Timery
9.1. Struktura
W tej części definiowana i wyświetlana jest w postaci drzewa struktura reguł czasowych. Dzięki możliwości tworzenia grup timerów łatwiej zapanować jest nad większymi ilościami reguł czasowych odnoszących się do konkretnego obszaru automatyki budynkowej. Nowe grupy dodaje się poprzez naciśnięcie
przycisku Dodaj grupę. Nowy timer natomiast poprzez przycisnięcie przycisku Dodaj timer. Timer można
dodawać do grupy na dwa sposoby. Poprzez przeciągnięcie timera i upuszczenie go na nazwie grupy lub
poprzez zaznaczenie wybranej grupy i następnie wcisnięcie przycisku Dodaj timer.
Timery można przemieszczać w obrębie grupy poprzez zaznaczenie go i przeciągnięcie w żądane miejsce
z jednocześnie wciśniętym lewym przyciskiem myszy.
Do usuwania timerów i grup zdarzeń służy przycisk Usuń. Usunięcie grupy skutkuje usunięciem wszystkich reguł przynależnych do grupy.
78
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
9.2. Szczegóły
Sekcja Szczegóły służy do definowania atrybutów timerów i grup. Atrybuty (z wyjątkiem Etykiety i Warunku) wykorzystywane są do określenia, kiedy zdarzenie czasowe ma być wzbudzone.
Grupy mają dwa atrybuty:
• Etykieta: Krótki opis grupy, który jest wyświetlany w Strukturze.
• Warunek: Warunek dodany do grupy timerów tworzy iloczyn logiczny z warunkami poszczególnych
timerów. Zatem jeżeli warunek grupy nie zostanie spełniony, wówczas nie zostanie wyzwolony żaden
timer przypisany do grupy.
Każdy timer ma natomiast zestaw ośmiu atrybutów.
• Etykieta: Krótki opis grupy, który jest wyświetlany w Strukturze.
• Miesiąc: Miesiąc w przedziale od 1 do 12. Jeżeli pole pozostanie puste, a pole Dzień zostanie uzupełnione, wówczas timer będzie wywoływany w każdym miesiącu w roku, w wybrany dzień.
• Dzień: Dzień miesiąca w przedziale od 1 do 31. Jeżeli pole pozostanie puste, wówczas timer będzie
wywoływany codziennie.
• Godzina: Godzina w przedziale od 0 do 23
• Minuta: Minuta w przedziale od 0 do 59. Jeżeli pole Minuta jest uzupełnione, natomiast pole Godzina
pozostanie puste, wówczas timer będzie wyzwalany co godzinę, w wybranej minucie.
• Sekunda: Sekunda w przedziale od 0 do 59. Jeżeli pole sekunda jest uzupełnione, natomiast pola Godzina i Minuta pozostaną puste, wówczas timer będzie wyzwalany co minutę w wybranej sekundzie.
Uwaga! Jeżeli wprowadzanych jest kilka pozycji, wartości muszą się różnić o co najmniej 2, np. 34, 36,
38 itd.
• Dzień tygodnia: Dzień tygodnia w przedziale od 1 do 7, gdzie 1 odpowiada niedzieli, 2 poniedziałkowi, itd. Pozostaw to pole puste, jeżeli chcesz, aby timer był wywoływany każdego dnia tygodnia.
• Warunek: Dodatkowy warunek, który musi być spełniony, aby timer został wzbudzony. Obowiązują
tutaj identyczne zasady, jak w przypadku Zdarzeń.
W każdym z powyższych pól można podać więcej niż jedną wartość, używając przecinka jako separatora
(poza polem Warunek) pomiędzy kolejnymi wartościami. Jeżeli pola są ze sobą powiązane, wówczas
utworzone zostają kombinacje z zawartości pól.
• W polu Godzina wpisano 16, 20, natomiast w polu Minuta 15, 45. W takim przypadku
timer będzie wywoływany o 16:15, 16:45, 20:15 oraz 20:45.
• W polu Dzień wpisano 1,2,3,4,5,6,7, natomiast w polu Dzień tygodnia: 2,3,4,5,6. W tym
przypadku timer będzie wywołany w dni powszednie, w pierwszym tygodniu miesiąca.
79
9. Timery
9.3. Akcje
W tej części można dodać jedno lub więcej poleceń, które zostaną wykonane przez DOMIQ/Base za każdym razem, kiedy timer zostanie wzbudzony. Do wyboru są trzy rodzaje poleceń:
1. Ustawienie zmiennej na zadaną wartość (przycisk Dodaj VAR...). Zaznaczenie pola Pamiętaj przekształca zmienną typu VAR na typ MEM. Wartość zmiennych MEM jest zapamiętywana w pamięciu
modułu nawet po odłączeniu zasilania.
2. Wysłanie określonego polecenia do dowolnego identyfikatora w systemie DOMIQ (przycisk Dodaj
kanał...).
3. Wysłanie polecenia na magistralę LCN do wybranego modułu lub grupy (przycisk Dodaj LCN...). Lista
dostępnych poleceń została przedstawiona poniżej:
• Ustawienie wartości wybranego wyjścia ściemnianego na zadaną wartość.
• Ustawienie przekaźników na zadaną wartość.
• Wysterowanie wybranego silnika za pomocą przekaźników (z pozycjonowaniem).
• Wysłanie polecenia Wyślij Klawisze - symulacja naciśnięcia klawisza z wybranej tablicy.
• Zablokowanie wybranych klawiszy z zadanej tablicy.
• Załadowanie wybranej sceny.
• Przełączenie rejestru scen.
Wszystkie zmiany wykonane w zakładce Timery są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu
na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do modułu DOMIQ/Base. Przycisk Odtwórz przywraca zawartość zakładki Timery do stanu, jaki jest aktualnie zapisany w module DOMIQ/Base.
80
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
9.4. Przykłady implementacji Timerów
W tym podrozdziale przedstawiamy gotowe do implementacji przykłady zastosowania Timerów.
Załączenie przekaźnika o określonej godzinie, w określony dzień tygodnia. W
opisywanym przykładzie w poniedziałek o 13.30.
• Dodaj nowy timer.
• Uzupełnij atrybuty w sekcji Szczegóły:
•
•
•
•
Wpisz opis zdarzenia - pole Etykieta
W polu Godzina wpisz: 13
W polu Minuta wpisz: 30.
W komórce Dzień tygodnia wpisz: 2
• W sekcji Polecenia zdefiniuj działanie, które ma zostać wykonane po wzbudzeniu
timera.
Załączanie świateł 30 minut przed zachodem słońca, w dni powszednie
• Dodaj nowy timer.
• Uzupełnij atrybuty w sekcji Szczegóły:
• Wpisz opis zdarzenia - pole Etykieta.
• W polu Godzina wpisz: sunset. Moduł DOMIQ/Base ma wbudowany zegar astro-
nomiczny. Każdego dnia obliczana jest godzina wschodu i zachodu słońca. Aby
zdarzenie czasowe było wyzwalane o zachodzie słońca w polu godzina należy wpisać sunset, natomiast gdy o wschodzie słońca sunrise.
• W polu Minuta wpisz: -30. Wpisanie wartości minut ze znakiem ”-” oznacza wyprzedzenie. Zatem nasze zdarzenie zostanie wykonane 30 minut przed zachodem
słońca.
• W komórce Dzień tygodnia wpisz: 2,3,4,5,6 - zdarzenie zostanie wywołane od poniedziałku do piątku.
• W sekcji Polecenia, zdefiniuj sekwencję akcji (może być również jedno polecenie), która ma zostać wykonana po wzbudzeniu timera.
81
9. Timery
Ustawianie godziny i dni timera z poziomu aplikacji DOMIQ/Remote.
Aby zrealizować tą funkcjonalność należy skorzystać z zakładki Timery i Remote:
• Dodaj nowy timer i uzupełnij jego właściwości:
• W komórce Etykieta wpisz jego opis w zależności od przeznaczenia timera.
• Uzupełnij atrybuty w sekcji Szczegóły
• W polu Godzina wpisz: MEM.godzina
• W polu Minuta wpisz: MEM.minuta
• W polu Dni tygodnia wpisz: MEM.dni
W ten sposób zostały zadeklarowane zmienne nieulotne typu MEM, w których
przechowywane będą nastawy z aplikacji DOMIQ/Remote. Nazwy zmiennych
mogą być dowolne w notacji x. W nazwach zmiennych nie wolno używać polskich
znaków oraz spacji.
•
•
•
•
•
W sekcji Polecenia zdefiniuj polecenie, które będzie wykonane po wywołaniu timera.
Kliknij na Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
Przejdź do zakładki Remote.
Dodaj element typu Czas.
Kliknij na nim dwukrotnie i uzupełnij jego właściwości:
• W polu Etykieta wpisz opis kontrolki.
• W komórce Kanał z godziną wpisz MEM.godzina.
• W polu Kanał z minutą wpisz MEM.minuta.
• Dodaj element typu Wybór.
• Kliknij na nim dwukrotnie i uzupełnij jego właściwości:
• W polu Etykieta wpisz opis, np. Dni tygodnia.
• W komórce Kanał wpisz nazwę zmiennej, w której będą zapamiętywane dni tygo-
dnia, kiedy zdarzenie ma zostać wywołane, np. MEM.dni.
• Zaznaczając pole wyboru Wielokrotny użytkownik ma możliwość wyboru opcji,
kiedy zdarzenie ma być wywoływane.
• Po zaznaczeniu pola wyboru Obowiązkowy niemożliwe będzie odznaczenie
wszystkich dni tygodnia w menu aplikacji. Użytkownik będzie musiał zaznaczyć co
najmniej jedną opcję, kiedy timer będzie wywoływany.
W tym przypadku kontrolka Wybór została skonfigurowana w celu wyboru dni tygodnia, jednakże tabela może być uzupełniona innymi (dowolnymi wartościami),
spośród których użytkownik będzie mógł wybrać interesujące go opcje np. wybór
poszczególnych dni miesiąca lub prędkości pracy wentylatora itp.
• Kliknij na przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
82
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Rys 9.2: Rezultat przykładu nr 3 w aplikacji DOMIQ/Remote
83
Rozdział 10
MODBUS
DOMIQ/Base w parze z DOMIQ/Serial-4MB umożliwia integrację systemu DOMIQ z urządzeniami wy-
korzystującymi protokół komunikacyjny MODBUS. Dzięki temu możliwa jest integracja z takimi urządzeniami jak: sterowniki PLC, cyfrowe liczniki energii elektrycznej, czujniki temperatury i wilgotności oraz
wiele innych.
Integracja odbywa się na zasadzie odczytu/zapisu wybranych rejestrów urządzenia MODBUS.
Zakładka konfiguracyjna podzielona jest na osiem kolumn:
1. Adres
2. Rejestr
3. Typ
4. Mnożnik
5. Dokładność
6. Przesunięcie
7. Nazwa
8. Opis
W lewej dolnej części okna ustalane są parametry transmisji. Obsługiwane są prędkości: 9600, 19200 oraz
38400 bit/s oraz formaty ramki: 8N1, 8N2, 8E1 oraz 8O1. Aby komunikacja z urządzeniem MODBUS była
możliwa, parametry transmisji muszą być w obu urządzeniach identyczne.
Nowy odczyt rejestru dodawany jest po przyciśnięciu przycisku Dodaj. Usuwany natomiast po zaznaczeniu żądanej pozycji na liście i kliknięciu na przycisk Usuń.
Wszystkie zmiany wykonane w zakładce MODBUS są pamiętane lokalnie w przeglądarce i nie mają wpływu na działanie systemu DOMIQ. Dopiero naciśnięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie zmian do
modułu DOMIQ/Base. Przycisk Odtwórz przywraca zawartość zakładki MODBUS do stanu, jaki jest aktualnie zapisany w module DOMIQ/Base.
Rys 10.1: Okno konfiguracji MODBUS
10. MODBUS
Adres
W kolumnie Adres wpisywany jest adres urządzenia MODBUS. Adresy nadawane są indywidualnie, w interfejsach konfiguracyjnych poszczególnych urządzeń. Nie mogą występować dwa urządzenia o identycznym adresie.
Rejestr
W kolumnie Rejestr wprowadzane są numery rejestrów, których zawartość chcemy odczytać (zapisać).
Numeracja rejestrów jest inna dla poszczególnych urządzeń, dlatego zawsze przed przystąpieniem do definiowania odczytów danego urządzenia, należy zapoznać się z jego instrukcją.
W protokole MODBUS standardowy rozmiar rejestru to 16 bitów. Jednakże do zapisu niektórych zmiennych potrzebne są 32 bity. W takich przypadkach zmienna jest zapisywana w dwóch kolejnych rejestrach.
W tym celu wystarczy podać jedynie numer pierwszego rejestru oraz wybrać odpowiedni typ rejestru w
następnej kolumnie. Konfigurator automatycznie uzupełni zawartość komórki Rejestr o numer sąsiedniego rejestru.
Typ
W tej kolumnie wybierany jest typ rejestru. Informacja o typie rejestru powinna być zawarta w instrukcji
obsługi urządzenia MODBUS.
Dostępne opcje:
•
•
•
•
•
•
•
uint16 - 16-bitowy rejestr liczb całkowitych dodatnich
int16 - 16-bitowy rejestr liczb całkowitych
uint32 - 32-bitowy rejestr liczb całkowitych dodatnich
int32 - 32-bitowy rejestr liczb całkowitych
float - 32-bitowy rejestr liczb zmiennoprzecinkowych
coil - wartość pojedynczego wyjścia sterownika PLC
input - wartość pojedynczego wejścia sterownika PLC
Mnożnik
W polu Mnożnik można wpisać dowolną liczbę dodatnią, również zmiennoprzecinkową, przez którą zostanie pomnożona odczytywana wartość rejestru. W przypadku liczb zmiennoprzecinkowych należy używać notacji ze znakiem kropki.
Przesunięcie
W komórce Przesunięcie można wprowadzić dowolną liczbę, także zmiennoprzecinkową i ujemną,
względem której wyświetlana będzie zawartość rejestru MODBUS.
Dokładność
W polu Dokładność określana jest precyzja, z jaką będzie wyświetlana zawartość rejestru MODBUS. Jeżeli
w tym polu wpiszesz 2, wówczas zawartość rejestru będzie wyświetlana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Nazwa
W kolumnie Nazwa należy wpisać unikalna nazwę rejestru. Nazwa ten po dodaniu prefiksu MODBUS będzie stanowić nazwę identyfikatora MODBUS.<nazwa>. W polu Nazwa nie wolno używać polskich znaków i spacji.
86
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
Przykład wykorzystania protokołu MODBUS do integracji urządzeń DOMIQ z cyfrowym licznikiem energii
elektrycznej został opisany w samouczku „Licznik energii i MODBUS”.
87
Rozdział 11
Zasoby
Zakładka Zasoby umożliwia dodawanie własnych plików do modułu Base oraz zarządzanie wszystkimi
dodanymi wcześniej plikami.
Rys 11.1: Okno edycji zasobów modułu DOMIQ/Base
Okno podzielone jest na trzy części:
1. Statystyki pamięci
2. Struktura plików
3. Okno podglądu
11.1. Statystyki pamięci
W lewym górnym rogu okna wyświetlane jest pole z informacją o aktualnie wolnym i zajętym miejscu w
pamięciu modułu DOMIQ/Base.
W lewym dolnym rogu wyświetlane są natomiast informacje o rozmiarze pojedynczych folderów i plików.
W przypadku obrazków i ikon wyświetlana jest dodatkowo informacja o rozdzielczości pliku. Aby wyświetlić informacje o pliku należy kliknąć na jego nazwie.
11.2. Struktura plików
W tej sekcji w postaci drzewa wyświetlana jest w postaci drzewa struktura plików. Pliki zgrupowane są w
czterech folderach:
1. Rysunki
2. Ikonki
3. Tematy
4. Skrypty
11. Zasoby
Rysunki
Do grupy Rysunki dodawane są grafiki wizualizacji oraz inne obrazki, które mogą zostać użyte w
wizualizacjach.
Aby dodać nowy plik:
1. Kliknij na Rysunki.
2. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
3. W okienku, które się wyświetli wybierz plik, który chcesz dodać.
Maksymalny rozmiar pliku obsługiwany przez DOMIQ/Base to 100kB oraz rozdzielczość 800x600 pikseli.
Aby usunąć obrazek, zaznacz go i naciśnij przycisk Usuń.
Ikonki
Ikonki wyświetlane są na pasku nawigacyjnym w aplikacji DOMIQ/Remote.
Rys 11.2: Ikony Stron w aplikacji DOMIQ/Remote
Ikonki są dodawane i usuwane analogicznie, jak w przypadku rysunków.
Tematy
Tematy używane są do graficznego reprezentowania elementów aktywnych wizualizacji takich jak: włączniki, przyciski, światła itd. Dodawanie i usuwanie tematów jest analogiczne, jak w przypadku rysunków.
Tworzenie własnych tematów zostało opisane w podrozdziale 7.3. Tworzenie własnych tematów.
Skrypty
Skrypty to programy napisane w języku programowania Lua, które realizują z góry określoną funkjonalność. Skrypty mogą być wywoływane w kodzie programu z zakładki Logika przy użyciu polecenia:
import ’nazwa skryptu’
Dodawanie i usuwanie skryptów jest analogiczne, jak w przypadku rysunków.
11.3. Okno podglądu
Prawa część okna Zasoby, to Okno podglądu. Wyświetlany jest w nim podgląd wszystkich wgranych
plików.
Rys 11.3: Podgląd tematu w zakładce Zasoby.
90
Rozdział 12
Status
W zakładce Status wyświetlane są informacje serwisowe o stanie urządzenia oraz poszczególnych komponentach systemu operacyjnego modułu DOMIQ/Base. Informacje zawarte w zakładce Status mogą
ułatwić w znacznym stopniu diagnozę nieprawidłowości w działaniu modułu DOMIQ/Base, mogących
być skutkiem błedów w obsłudze zdarzeń, programie w Logice etc
Rys 12.1: Okno statusu podsystemów modułu DOMIQ/Base
Zakładka zawiera takie informacje jak:
• Całościowe oraz cząstkowe wykorzystanie procesora. Jeżeli któryś podsystem zużywa dużą część zasobów procesora podczas normalnej pracy, może to oznaczać jego niewłaściwe działanie.
• Temperatura modułu.
• Informacje o zużyciu i dostępnej pamięci dla każdego podsystemu.
• Liczba komend oczekujących w kolejce. Maksymalny rozmiar to 32 komendy. Jeżeli kolejka osiągnie tą
wartość i utrzymuje się na tym poziomie oznacza to, że podsystem nie działa poprawnie.
Rozdział 13
Identyfikatory
W tym rozdziale opisane zostały identyfikatory stanu, komend oraz zdarzeń, standardowych podsystemów modułu DOMIQ/Base. Rozdział ten stanowi kontynuację i rozszerzenie rozdziału 5.Stan, komendy i
zdarzenia.
13. Identyfikatory
13.1. Zmienne
Identyfikatory z grupy Zmienne umożliwiają przechowywanie dowolnych wartości liczbowych lub tekstowych. Ich nazwy mogą być częściowo nadawane dowolnie przez użytkownika. Nazwy identyfikatorów nie
mogą jednak zawierać polskich liter i spacji. Zaleca się także, aby nadawane nazwy były możliwie najkrótsze. Identyfikatory z tej grupy znajdują zastosowanie zwłaszcza przy definiowaniu reguł czasowych, zdarzeń warunkowych, a także tworzeniu skryptu logiki.
Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich identyfikatorów z grupy Zmienne wraz z ich głównymi cechami. Szczegółowy opis poszczególnych identyfikatorów z przykładami zastosowania znajduje się w dalszej części podrozdziału.
Identyfikator
Skrócony opis
Stan
Zdarzenia Komenda
MEM
Zmienne trwałe.
T
T
T
VAR
Zmienne tymczasowe
T
T
T
MEM
W zmiennych o identyfikatorach MEM mogą być przechowywane dowolne wartości: liczbowe lub tekstowe. Zawartość zmiennych MEM są przechowywane z pamięci nieulotnej, co oznacza, że zachowują swoją
wartość nawet po zaniku zasilania.
Zmienne z grupy MEM. znajdują szerokie zastosowanie przy definiowaniu timerów, zdarzeń warunkowych
oraz tych elementów interfejsów użytkownika, których nastawy powinny być trwale zapamiętywane.
Ze względu na ograniczenie pojemności pamięci nieulotnej, należy zawsze przemyśleć, czy użycie zmiennej MEM jest niezbędne.
Identyfikator
Stan
MEM.nazwa
Wartość
Opis
dowolna
Aktualny stan zmiennej MEM.
Zdarzenie E.MEM.nazwa
dowolna
Informacja o zmianie stanu zmiennej.
Komenda C.MEM.nazwa
dowolna
Zapisanie dowolnej wartości w zmiennej.
• C.MEM.test=Test działania identyfikatorów MEM
Zapisz w zmiennej MEM.test tekst o treści: Test działania identyfikatorów MEM.
• E.MEM.godzina=10
W zmiennej MEM.godzina zapisano liczbę 10.
• MEM.dni_tygodnia
Zawartość zmiennej MEM.dni_tygodnia.
VAR
Zmienne VAR mają bardzo zbliżone działanie do zmiennych MEM, jednak ich wartości znikają po restarcie
modułu.
94
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
13.2. LCN
Identyfikatory z grupy LCN są dedykowane do zastosowania z urządzeniami systemu LCN. Każdy identyfikator realizuje ściśle określoną funkcjonalnosć powiązaną z systemem LCN.
Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich identyfikatorów LCN i ich główne cechy. Szczegółowy opis
poszczególnych identyfikatorów wraz z przykładami zastosowania znajduje się w dalszej części
podrozdziału.
Nazwa identyfikatora
Skrócony opis
Stan
Zdarzenia Komenda
LCN.output
Sterowanie i stan pojedynczego wyjścia
ściemnianego.
T
T
T
LCN.relay
Sterowanie i stan pojedynczego przekaźnika
T
T
T
LCN.relays
Sterowanie kilkoma przekaźnikami.
N
N
T
LCN.sensor
Stan czujnika LCN.
T
T
N
LCN.motor
Sterowanie i stan pojedynczej rolety.
T
T
T
LCN.motors
Jednoczesne sterowanie kilku rolet.
N
T
T
LCN.regulator
Sterowanie i informacje o zmianach stanu regulatora LCN.
N
T
T
LCN.value
Stan i informacje o zmianach wartości temperatury mierzonej przez czujnik LCN.
T
T
N
LCN.value
Generowanie zdarzeń informujących o naciśnięciu przycisku LCN.
N
T
N
LCN.scene
Generowanie zdarzeń informujących o wywołaniu sceny w LCN.
N
T
N
LCN.transponder
Generowanie zdarzeń informujących o naciśnieciu przycisku na transponderze LCN.
N
T
N
95
13. Identyfikatory
LCN.output
Identyfikator LCN.output wykorzystywany jest do sterowania i wyświetlania stanu pojedynczego wyjścia ściemnianego modułu LCN. Jest to jeden z częściej używanych identyfikatorów.
Identyfikator
Wartość
Opis
LCN.output.S.M.O
Stan
S - Segment
M - Moduł
0-100
Procentowa wartość wyjścia ściemnianego
0-100
Procentowa wartość wyjścia ściemnianego
0-100
Ustaw wartość
on
Włącz
off
Wyłącz
O - Wyjście
Zdarzenie E.LCN.output.S.M.O
Komenda C.LCN.output.S.M.O
• C.LCN.output.0.10.1=on
Włącz wyjście ściemniane nr 1 w module LCN o adresie 10.
• C.LCN.output.0.10.1=30;ramp:10
Wysteruj wyjście ściemniane nr 1 w module LCN o adresie 10 do wartości 30% z rampą
10.
• E.LCN.output.0.10.1=100
Wyjście ściemniane nr 1 w module o adresie 10 osiągnęło wartość 100.
• LCN.output.0.10.1
Stan wyjścia ściemnianego nr 1 w module LCN o adresie 10.
96
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
LCN.relay
Identyfikator LCN.relay używany jest do sterowania i wyświetlania wartości pojedynczego przekaźnika
modułu LCN. Obok LCN.output jest to jeden z częściej używanych identyfikatorów.
Identyfikator
LCN.relay.S.M.P
Stan
S - Segment
Wartość
Opis
0
Przekaźnik wyłączony
1
Przekaźnik włączony
0
Przekaźnik został wyłączony
1
Przekaźnik został włączony
0,1
Ustawienie wartości
toggle
Przełącz na stan przeciwny
on
Włącz
off
Wyłącz
M - Moduł
P - Przekaźnik
Zdarzenie E.LCN.relay.S.M.P
Komenda C.LCN.relay.S.M.P
• C.LCN.relay.0.10.3=on
Włącz przekaźnik nr 3 w module LCN o adresie 10.
• C.LCN.relay.0.10.5=toggle
Przełącz przekaźnik nr 5 w module LCN o adresie 10.
• E.LCN.relay.0.10.1=0
Przekaźnik nr 1 w module o adresie 10 został wyłączony.
• LCN.relay.0.10.2
Stan przekaźnika nr 2 w module LCN o adresie 10.
97
13. Identyfikatory
LCN.relays
Identyfikator LCN.relays wykorzystywany jest do sterowania jednocześnie maksymalnie ośmioma
przekaźnikami LCN.
UWAGA! Jako wartość komendy zawsze musi wystąpić 8 znaków z opisanych w kolumnie „Wartość”.
Identyfikator
C.LCN.relays.S.M
Komenda S - Segment
M - Moduł
Wartość
Opis
0
Wyłącz
1
Włącz
T
Przełącz
-
Nie zmieniaj wartości
• C.LCN.relays.0.10=--11----
Włącz przekaźniki nr 3 i 4 w module LCN o adresie 10. Pozostałe przekaźniki pozostaw
bez zmian.
• C.LCN.relays.0.1=TT1100-Przełącz na wartość przeciwną dwa pierwsze przekaźniki, kolejne dwa włącz, przekaźniki nr 5 i 6 wyłącz, ostatnie dwa pozostaw bez zmian, moduł LCN o adresie 1.
98
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
LCN.sensor
Identyfikator LCN.sensor służy do wyświetlania stanu i informacji o zmianach wejść binarnych LCN.
Identyfikator
LCN.sensor.S.M.N
Stan
S - Segment
M - Moduł
N - Wejście binarne: 1 do 8
Zdarzenia E.LCN.sensor.S.M.N
Wartość
Opis
0
Wejście nieaktywne
1
Wejście aktywne
0
Wejście zmieniło się na nieaktywne
1
Wejście zmieniło się na aktywne
• E.LCN.sensor.0.12.2=1
Wejście binarne nr 2 w module LCN o adresie 12 zmieniło wartość na 1.
• LCN.sensor.0.10.5
Stan wejścia binarnego nr 5 modułu LCN o adresie 10.
99
13. Identyfikatory
LCN.motor
Identyfikator LCN.motor używany jest do sterowania pojedynczą roletą podłączoną do modułu LCN.
Rekomendowane jest zastosowanie tego identyfikatora do rolet z pozycjonowaniem. W przypadku rolet
bez pozycjonowania należy używać identyfikatora LCN.relays.
Identyfikator
Wartość
LCN.motor.S.M.R
Stan
S - Segment
M - Moduł
0 - Roleta podniesiona
0-200
200 - Roleta opuszczona
R - Roleta
Zdarzenie E.LCN.motor.S.M.R
Opis
0
Roleta została zatrzymana
1
Roleta w ruchu
up
Rusz w górę
down
Rusz w dół
stop
Zatrzymaj
learn
Proces uczenia modułu LCN.
Rolety wykonają pełne zamknięcie i otwarcie celem zmierzenia czasów ruchu rolety.
Polecenie umożliwia późniejsze ustawianie
rolety w konkretne położenie
0-200
Ustawienie rolety na konkretne położenie
Komenda C.LCN.motor.S.M.R
• C.LCN.motor.0.10.1=up
Podnieś roletę nr 1, moduł LCN nr 10.
• C.LCN.motor.0.10.1=100
Ustaw roletę nr 1 w module LCN nr 10 na połowę wysokości.
• E.LCN.motor.0.10.1=1
Roleta nr 1, w module LCN nr 10 porusza się.
• LCN.motor.0.10.1
Pozycja rolety nr 1 w module LCN o adresie 10.
100
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
LCN.motors
Ten identyfikator przeznaczony jest do sterowania jednocześnie maksymalnie 4 roletami podłączonymi
do modułu LCN. Rekomendowane jest stosowanie tego identyfikatora do rolet z pozycjonowaniem. W
przypadku rolet bez pozycjonowania należy używać identyfikatora LCN.relays.
Identyfikator
Wartość
up
Rusz w górę
down
Rusz w dół
stop
Zatrzymaj
learn
Proces uczenia modułu LCN.
Rolety wykonają pełne zamknięcie i otwarcie celem zmierzenia czasów ruchu rolety.
Polecenie umożliwia późniejsze ustawianie
rolety w konkretne położenie
set:0-200
Ustawienie rolety na konkretne położenie
0-200
Ustawienie rolety na konkretne położenie
C.LCN.motors.S.M.R
Komenda
S - Segment
M - Moduł
R - Roleta (1+2, 3+4, 1-4)
Opis
• C.LCN.motors.0.10.1+2=up
Podnieś rolety nr 1 i 2, moduł LCN nr 10.
• C.LCN.motors.0.10.1-4=100
Ustaw wszystkie cztery rolety na połowę wysokości, moduł LCN nr 10.
101
13. Identyfikatory
LCN.regulator
Identyfikator LCN.regulator służy do sterowania regulatorami LCN. W przypadku regulacji temperatury, należy pamiętać, że w systemie LCN temperatura jest mnożona przez 10 i dodawana do 1000, czyli:
• 21.5°C będzie zapisane jako 1215
• -11°C będzie zapisane jako 990
Identyfikator
Wartość
Opis
E.LCN.regulator.S.M.R
Zdarzenie
S - Segment
M - Moduł
0-65534
Ustawiona została wartość z zakresu
od 0 do 65534
lock
Zablokuj regulator
unlock
Odblokuj regulator
current;change:ZM
Zmień o wartość ZM (+/-) względem
aktualnej wartości regulatora
programmed;change:ZM
Zmień o wartość ZM (+/-) względem
zapamiętanej wartości regulatora
set:0-65534
Ustawienie regulatora
0-65534
Ustawienie regulatora
R - Regulator (1,2,t)
Komenda C.LCN.regulator.S.M.R
• C.LCN.regulator.0.10.1=1250
Ustaw wartość zadaną regulatora nr 1 na 1250, moduł LCN nr 10. W przypadku sterowania temperaturą oznacza to ustawienie temperatury zadanej na 25°C.
• C.LCN.regulator.0.20.1=lock
Zablokuj regulator nr 1 w module LCN o adresie 20.
• C.LCN.regulator.0.10.1=current;change:-20
Ustaw jako zadaną wartość regulatora aktualną wartość pomniejszoną o 2°C .
• E.LCN.regulator.0.10.1=1225
Wartość zadana regulatora nr 1 w module LCN o adresie 10 została ustawiona na 1225,
czyli 22,5°C.
102
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
LCN.value
Identyfikator LCN.value wykorzystywany jest do wyświetlania wartości temperatur z czujników LCN
oraz informacji o zmianach temperatury mierzonej.
Sposób kodowania temperatury w systemie LCN został opisany przy opisie identyfikatora
LCN.regulator.
Identyfikator
Wartość
Opis
LCN.value.S.M.C
Stan
S - Segment
M - Moduł
0-2000
Wyświetlenie temperatury bieżącej.
0-2000
Wyświetlanie informacji o zmianie mierzonej
temperatury.
C - Czujnik (r1, r2, t - R1Var, R2Var, TVar).
Zdarzenie E.LCN.value.S.M.C
• E.LCN.value.0.112.r1=1250
Temperatury mierzona przez czujnik r1 modułu LCN o adresie 112 osiągnęła wartość 25°C.
103
13. Identyfikatory
LCN.key
Identyfikator LCN.key informuje o odebraniu polecenia LCN „wyślij klawisze” wysłanego na adres modułu DOMIQ/Base. Wykorzystując te zdarzenia możliwe jest wywoływanie pewnych funkcji po przyciśnięciu klawiszy ściennych w LCN.
W systemie LCN nie ma możliwości pasywnego odczytu przyciśniętych klawiszy, należy zawsze wykorzystać funkcję „wyślij klawisze” lub „ładuj scenę” aby przypisać akcje do przycisków.
Identyfikator
Wartość
Opis
TP A
T - Tablica: (A,B,C,D)
Zdarzenie E.LCN.key
P - Przycisk: (1-8)
A - Akcja: (hit, make, break) Odebrano pakiet „wyślij klawisze”
Uwaga! Pomiędzy numerem przycisku i akcją jest
spacja.
• E.LCN.key=B3 make
Przycisk nr 3 z tabeli B został naciśnięty długo. Informację o tym zdarzeniu można wykorzystać do wywołania innej akcji podejmowanej przez DOMIQ/Base.
• E.LCN.key=A1 hit
Przycisk nr 1 z tabeli A został naciśnięty krótko. Informację o tym zdarzeniu można wykorzystać do wywołania innej akcji podejmowanej przez DOMIQ/Base.
104
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
LCN.scene
Zdarzenie o identyfikatorze LCN.scene informuje o odebraniu pakietu „ładuj scenę” wysłanego na adres
modułu DOMIQ/Base. Wykorzystując te zdarzenia możliwe jest wywoływanie pewnych funkcji po przyciśnięciu klawiszy ściennych w LCN.
W systemie LCN nie ma możliwości pasywnego odczytu przyciśniętych klawiszy, należy zawsze wykorzystać funkcję „wyślij klawisze” lub „ładuj scenę” aby przypisać akcje do przycisków.
Identyfikator
Zdarzenie E.LCN.scene
Wartość
1-100
Opis
Numer wywołanej sceny w zakresie od 1
do 100.
• E.LCN.scene=12
Wywołana została scena nr 12.
105
13. Identyfikatory
LCN.transponder
Zdarzenie z identyfikatorem LCN.transponder informuje o otrzymaniu kodu transpondera LCN.
Wykorzystując te zdarzenia, możliwa jest implementacja systemów kontroli dostępu, rejestracji ruchu
obiektów etc.
Identyfikator
Wartość
Opis
KKKKKK TP A
E.LCN.transponder.S.M
Zdarzenie S - segment
M - moduł
KKKKKK - kod transpondera
T - Tablica (A,B,C,D)
P - Przycisk (1-8)
Moduł LCN odczytał kod transpondera (IR lub RFID)
A - Akcja (hit, make, break)
• E.LCN.transponder.0.10=B308FF B1 hit
Odebrano kod transpondera B308FF. Zasymulowano wciśnięcie przycisku nr 1 z tabeli B modułu LCN o adresie 10. Informację o tym zdarzeniu można wykorzystać do
wywołania innej akcji podejmowanej przez DOMIQ/Base.
106
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
13.3. IDS
Identyfikatory z grupy IDS są dedykowane do integracji urządzeń DOMIQ z systemem alarmowym Satel
Integra. Integracja taka wymaga użycia modułów DOMIQ/Serial-2SI oraz Satel INT-RS jak na poniższym rysunku:
Rys 13.1: Schemat połączenia urządzeń DOMIQ i Satel
Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich identyfikatorów IDS i ich główne cechy. Szczegółowy opis
poszczególnych identyfikatorów wraz z przykładami zastosowania znajduje się w dalszej części
podrozdziału.
Identyfikator
Skrócony opis
Stan
Zdarzenia Komenda
IDS.input
Stan i informacje o zmianach stanu pojedynczego wejścia centrali alarmowej.
T
T
N
IDS.output
Sterowanie i stan pojedynczego wyjścia centrali
alarmowej.
T
T
T
IDS.armed
Sterowanie i stan pojedynczej strefy alarmowej.
T
T
T
IDS.entry
Generowanie zdarzeń informujących o obecności
człowieka w strefie z czasem na wejście.
N
T
N
IDS.exit
Generowanie zdarzeń informujących o obecności
człowieka w strefie z czasem na wyjście.
N
T
N
IDS.alarm
Generowanie zdarzeń informujących o alarmie w
strefie.
N
T
N
107
13. Identyfikatory
IDS.input
Identyfikator IDS.input przechowuje wartość pojedynczego wejścia centrali alarmowej oraz informuje
o jej zmianach.
Identyfikator
Stan
Wartość
Opis
IDS.input.N
0
Wejście nieaktywne
N - numer wejścia
1
Wejście aktywne
0
Wejście stało się nieaktywne
1
Wejście stało się aktywne
Zdarzenie E.IDS.input.N
• E.IDS.input.1=1
Wejście alarmowe nr 1 zmieniło wartość na 1. Wejściem alarmowym może być np. czujka PIR, kontaktron itd. Jeżeli założymy, że naszym wejściem alarmowym jest kontaktron zamontowany na ramie okiennej, wówczas powyższy przykład należy rozumieć
jako: Otwarto okno nr ... .
• IDS.input.16
Stan wejścia alarmowego nr 16.
108
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
IDS.output
Identyfikator IDS.output służy do sterowania pojedynczym wyjściem centrali alarmowej, a także przechowuje aktualną wartość wyjścia i informuje o jej zmianach.
Każda zmiana wartości wyjścia centrali alarmowej Satel wymaga podania kodu PIN centrali.
Identyfikator
Stan
IDS.output.N
N - Numer wyjścia
Zdarzenie E.IDS.output.N
Komenda C.IDS.output.N
Wartość
Opis
0
Wyjście nieaktywne
1
Wyjście aktywne
0
Wyjście stało się nieaktywne
1
Wyjście stało się aktywne
0;pin:xxxx
Wyłącz wyjście
1;pin:xxxx
Włącz wyjście
• C.IDS.output.1=1;pin:1234
Zmień stan wyjścia alarmowego nr 1 na wartość 1.
• E.IDS.output.12=0
Wyjście alarmowe nr 12 zmieniło wartość na 0.
• IDS.output.8
Stan wyjścia alarmowego nr 8.
109
13. Identyfikatory
IDS.armed
Identyfikator IDS.armed służy do uzbrajania/rozbrajania wybranej strefy alarmowej, informowania o
zmianie stanu strefy oraz wyświetlania jej bieżącego stanu.
Każda zmiana stanu strefy alarmowej wymaga potwierdzenia kodem PIN. Kod pin centrali alarmowej jest
ustalany podczas jej konfiguracji.
Identyfikator
Stan
Wartość
IDS.armed.S
0
Strefa rozbrojona
S - Numer strefy
1
Strefa uzbrojona
0
Strefa została rozbrojona
1
Strefa została uzbrojona
0;pin:xxxx
Rozbrój strefę
1;pin:xxxx
Uzbrój strefę
Zdarzenie E.IDS.armed.S
Komenda C.IDS.armed.S
• C.IDS.armed.1=1;pin:1234
Uzbrój strefę alarmową nr 1.
• E.IDS.armed.2=0
Rozbrojono strefę alarmową nr 2.
• IDS.armed.3
Stan strefy alarmowej nr 3.
110
Opis
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
IDS.entry
Identyfikator IDS.entry wykorzystywany jest do informowania o odliczaniu czasu po naruszeniu strefy
z określonym czasem na wejście. Czas na wejście w strefie alarmowej oznacza czas, po którym zostanie
uruchomiony alarm, jeżeli użytkownik go nie rozbroi.
Jeżeli w centrali alarmowej zostanie zaprogramowana strefa z określonym czasem na wejście można zdefiniować akcję, która zostanie zrealizowana w przypadku pojawienia się człowieka w tej strefie np. zapalenie światła w przedpokoju itp.
Identyfikator
Zdarzenie
E.IDS.entry.S
S - numer strefy
Wartość
Opis
0
Odliczanie zakończone, po chwili pojawi się zdarzenie o rozbrojeniu czuwania lub o alarmie
1
Rozpoczęto odliczanie czasu na wejście
• E.IDS.entry.1=1
Naruszenie strefy alarmowej nr 1, któta ma ustawiony czas na wejście.
111
13. Identyfikatory
IDS.exit
Identyfikator IDS.exit informuje o rozpoczęciu odliczania czasu w strefie alarmowej z określonym czasem na wyjście. W tym czasie ignorowane są niektóre wejścia alarmowe, aby możliwe było opuszczenie
strefy. Przez czas na wyjście należy rozumieć czas, po którym zostanie uruchomiony alarm, jeżeli użytkownik nie opuści stefy po jej uzbrojeniu. Jeżeli w centrali alarmowej zostanie zaprogramowana strefa z określonym czasem na wyjście, wówczas w systemie DOMIQ można zdefiniować akcję, która zostanie
zrealizowana po opuszczeniu strefy alarmowej przez człowieka, np. zgaszenie wszystkich świateł w
budynku.
Identyfikator
Zdarzenie
E.IDS.exit.S
S - numer strefy
Wartość
Opis
0
Zakończono odliczanie, po chwili pojawi się zdarzenie o uzbrojeniu strefy
1
Rozpoczęto odliczanie czasu na wyjście
• E.IDS.exit.1=1
Rozpoczęto odliczanie czasu na wyjście w strefie 1.
• E.IDS.exit.2=0
Zakończono odliczanie czasu na wyjście w strefie 2.
112
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
IDS.alarm
Zadaniem identyfikatora IDS.alarm jest informowanie użytkownika o alarmie w strefie.
Identyfikator
Zdarzenie
E.IDS.alarm.S
S - Numer strefy alarmowej
Wartość
Opis
0
Alarm wyłaczony
1
Alarm włączony
• E.IDS.alarm.1=1
Alarm w strefie 1.
• E.IDS.alarm.1=0
Wyłączono alarm w strefie 1.
113
13. Identyfikatory
13.4. DMX
Identyfikator DMX jest dedykowany do integracji urządzeń DOMIQ z urządzeniami wykorzystującymi protokół DMX512, ze szczególnym naciskiem na sterowanie oświetleniem LED.
Rys 13.2: Schemat połączenia urządzeń DOMIQ i DMX-512
Identyfikator DMX wykorzystywany jest do sterowania pojedynczym kanałem DMX512, odczytu jego stanu lub informowania o zmianie stanu.
Wartości DMX mają zakres 0-100 analogicznie do innych elementów oświetlenia, ale wewnętrznie są przeliczane na akres 0-255 systemu DMX. Możliwe jest podawanie wartości ułamkowych.
Więcej szczegółowych informacji nt. integracji urządzeń DOMIQ z DMX512 znajduje się w samouczku
„RGB LED przez DMX” dostępnym do pobrania na naszej stronie internetowej www.domiq.pl, dział
Wsparcie/Samouczki.
Identyfikator
Stan
Wartość
DMX.N
Opis
0-100
Aktualna wartość slotu DMX-512
Zdarzenie E.DMX.N
0-100
Zmiana stanu slotu DMX-512
Komenda C.DMX.N
0-100
Zmiana wartości slotu DMX-512
N - Numer slotu
• DMX.1
Stan slotu nr 1 w urządzeniu DMX512.
• C.DMX.100=50.3
Ustaw slot nr 100 w urządzeniu DMX512 na wartość 50.3.
• E.DMX.2=2
Slot nr 2 urządzeniu DMX512 osiągnął wartość równą 2.
114
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
13.5. MODBUS
Identyfikator MODBUS jest dedykowany do integracji urządzeń DOMIQ z urządzeniami wykorzystującymi
protokół MODBUS.
Umożliwia to integrację z urządzeniami takimi jak: cyfrowe liczniki energii elektrycznej, sterowniki PLC,
termohigrometry i wiele innych.
Nazwy identyfikatorów z grupy MODBUS są nadawane przez użytkownika podczas definiowania odczytów rejestrów urządzenia w zakładce MODBUS (kolumna Nazwa). Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale 10. MODBUS.
Praktyczny przykład zastosowania identyfikatorów MODBUS został przedstawiony w samouczku „Licznik
energii i MODBUS”, gdzie przedstawiliśmy proces integracji urządzeń DOMIQ z cyforwym licznikiem
energii elektrycznej.
Identyfikator
Stan
Wartość
MODBUS.nazwa
nazwa - Nazwa rejestru
Zdarzenie E.MODBUS.nazwa
Opis
wg konfiguracji
Odczyt aktualnej zawartości rejestru
urządzenia MODBUS
wg konfiguracji
Informacja o zmianie zawartości rejestru.
• MODBUS.energia
Wyświetl zawartość rejestru urządzenia MODBUS, któremu została nadana nazwa
energia. W przedstawionej postaci nie zostanie wyświetlona żadna wartość. Jeśli jednak przyporządkujemy w zakładce MODBUS do nazwy energia rejestr urządzenia
MODBUS np. licznika energii, w którym przechowywana jest informacja o zużyciu energii, wówczas możemy wykorzystać identyfikator MODBUS.energia to wyświetlenia
aktualnego zużycia energii elektrycznej.
• E.MODBUS.temperatura=25.4
Rejestr MODBUS, któremu przyporządkowano nazwę temperatura osiągnął wartość 25.4.
115
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
13.6. SER
Identyfikatory przedstawione w tym podrozdziale służą do integracji systemu DOMIQ z urządzeniami
przy użyciu standardowych interfejsów szeregowych RS-232 lub RS-485.
Do integracji modułu DOMIQ/Base z urządzeniami RS-232 wymagany jest dodatkowo moduł DOMIQ/
Serial-2SG. Podobny moduł o oznaczeniu DOMIQ/Serial-4SG służy do łączenia z wykorzystaniem
RS-485.
Typowym zastosowaniem łącz RS-232 jest komunikacja z pojedynczym urządzeniem, np. systemem multiroom audio (Nuvo, Crestron, AMX), modemem GSM lub drukarką na krótką odległość.
Łącza RS-485 są wykorzystywane bądź ze względu na dużo większą odporność na zakłócenia, bądź z powodu możliwości podłączenia wielu urządzeń równolegle do jednego interfejsu szeregowego.
Rys 13.3: Integracja urządzeń DOMIQ z systemem multiroom audio marki NuVo z wykorzystaniem łącza RS-232
Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich identyfikatorów przeznaczonych do sterowania modułów
szeregowych DOMIQ i ich główne cechy.
Identyfikator
Skrócony opis
Stan
Zdarzenia Komenda
LC.SER.config
Konfiguracja formatu i prędkości łącza
N
N
T
LC.SER.line
Wysyłanie lub odbiór pełnych linii tekstu
N
T
T
LC.SER.send
Wysyłanie danych
N
N
T
117
13. Identyfikatory
LC.SER.config
Komenda LC.SER.config przeznaczona jest do konfiguracji parametrów komunikacji modułów uniwersalnych interfejsów szeregowych RS-232 lub RS-485.
Identyfikator
Wartość
Opis
P F
Komenda
LC.SER.config.N
N - Numer modułu (1,2)
P - Prędkość transmisji: (9600, 19200, 38400, 57600)
F - Format ramki danych: (8N1, 8N2, 8O1, 8E1)
Uwaga! Pomiędzy prędkością i formatem ramki jest
spacja.
Konfiguracja
parametrów
interfejsu
Przedstawione poniżej przykłady zostały zaczerpnięte z samouczka „Multiroom NuVo i RS-232” opisującego proces integracji DOMIQ z systemem multiroom audio firmy NuVo. Samouczek można pobrać z naszej strony www.domiq.pl. dział Wsparcie/Samouczki.
• LC.SER.config.1=57600 8N1
Ustaw prędkość transmisji na 57600 bodów oraz format ramki danych na 8N1 w module o adresie 1.
Polecenie konfiguracyjne musi zostać wysłane przy każdym uruchomieniu modułu Serial-2SG.
W tym celu najlepiej wykorzystać zakładkę Logika i umieścić tam fragment kodu o następującej składni:
command ("LC.SER.config.A=P F")
uzupełniając komendę odpowiednimi parametrami. Polecenie to będzie wysyłane przy każdym uruchomieniu modułu Base lub podłączeniu Serial-2SG.
118
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
LC.SER.line
Identyfikator LC.SER.line służy do wysłania dowolnego tekstu do interfejsu RS-232 lub informuje o
odebraniu polecenia.
Identyfikator
Komenda
LC.SER.line.N
N - Numer modułu (1,2)
Zdarzenie LE.SER.line.N
Wartość
Opis
Tekst
Wysłanie dowolnego tekstu do interfejsu
szeregowego.
Tekst
Informacja o odebraniu pełnej linii.
Przedstawione poniżej przykłady zostały zaczerpnięte z samouczka opisującego proces integracji DOMIQ
z systemem multiroom audio firmy NuVo.
• LC.SER.line.1=*T'A'FM98.8
Ustaw tuner radiowy A na częstotliwość 98.8MHz.
• LC.SER.line.1=*Z1ON\r*Z1SRC5\r*Z1VOL50
Jest to przykład wysłania kilku poleceń w jednej komendzie: włącz stefę pierwszą,
przypisz do niej źródło sygnału nr 5, ustaw głośność na 50.
• LE.SER.line.1=#Z1OFF
Strefa muzyczna nr 1 została wyłączona.
119
13. Identyfikatory
LC.SER.send
Identyfikator LC.SER.send służy do wysłania dowolnego tekstu do interfejsu RS-232. W odróżnieniu od
LC.SER.line w komendzie LC.SER.send nie jest wysyłany znacznik końca linii. Daje to możliwość
wysłania kilku niezależnych partii danych (tekstów), jako jedną linię.
Identyfikator
Komenda
LC.SER.send.N
N - Numer modułu (1,2)
Wartość
Tekst
Opis
Wysłanie dowolnego tekstu do interfejsu
szeregowego.
• Wysłanych zostało pięć niezależnych komend LC.SER.send:
• LC.SER.send.1=Przykladowa
• LC.SER.send.1=tresc
• LC.SER.send.1=wyslana
• LC.SER.send.1=przez
• LC.SER.send.1=RS232
• W rezultacie wyświetlony zostanie jeden komunikat: „Przykładowa treść wysłana przez
RS232”.
NIE JESTEM PEWIEN, CZY PRZEDSTAWIONY PRZYKŁAD JEST POPRAWNY?
120
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
13.7. TCP
Identyfikator TCP przeznaczony jest do integracji systemu DOMIQ z innymi urządzeniami wykorzystując
protokół TCP. Służy do tego komenda C.TCP.send. Dzięki niej możliwe jest wysyłanie dowolnych poleceń do urządzeń, wykorzystując protokół TCP.
Identyfikator
Wartość
C.TCP.send.A.B.C.D:P
Komenda A.B.C.D - Adres IP
Dane
P - Numer portu
Opis
Wysłanie dowolnych danych przy użyciu
protokołu TCP
Poniższy przykład analogicznie, jak w przypadku transmisji RS-232 został zaczerpnięty z samouczka opisującego proces integracji DOMIQ z systemem multiroom audio marki NuVo.
• C.TCP.send.192.168.10.180:5004=PlayPause
Symulowanie naciśnięcia przycisku Play/Pause.
121
13. Identyfikatory
13.8. UDP
Identyfikator UDP przeznaczony jest do integracji systemu DOMIQ z innymi urządzeniami wykorzystując
protokół UDP. Służy do tego komenda C.UDP.send. Dzięki niej możliwe jest wysyłanie dowolnych poleceń do urządzeń wykorzystując protokół UPD. Jej składnia jest identyczna, jak w przypadku komendy
C.TCP.send.
Identyfikator
Wartość
C.UDP.send.A.B.C.D:P
Komenda A.B.C.D - Adres IP
P - Numer portu
Dane
Opis
Wysłanie dowolnych danych przy użyciu
protokołu UDP
• C.UDP.send.192.168.10.180:1234=HELLO
Wysłanie pakietu UDP
122
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
13.9. Komunikacja
Identyfikatory z grupy Komunikacja zaprojektowane zostały z myślą o interakcji systemu DOMIQ z użytkownikiem. Wywołanie identyfikatorów z grupy Komunikacja najczęściej powiązane jest z wystąpieniem
innego zdarzenia w systemie automatyki budynkowej.
Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich identyfikatorów z grupy Komunikacja wraz z ich głównymi
cechami. Szczegółowy opis poszczególnych identyfikatorów z przykładami zastosowania znajduje się w
dalszej części podrozdziału.
Identyfikator
Skrócony opis
Stan
Zdarzenie Komenda
DISPLAY.screen
Przełączanie ekranu wizualizacji.
N
N
T
DISPLAY.message
Wyświetlenie wiadomości na panelach DOMIQ/
Display.
N
N
T
REMOTE.message
Wyświetlenie dowolnej wiadomości na urządzeniach z aplikacją DOMIQ/Remote, znajdujących
się w zasięgu sieci lokalnej, do której podłączony
jest moduł Base.
N
N
T
REMOTE.notify
Wyświetlenie dowolnej wiadomości na urządzeniach z aplikacją DOMIQ/Remote.
N
N
T
123
13. Identyfikatory
DISPLAY.screen
Identyfikator DISPLAY.screen przeznaczony jest do przełączania ekranów wizualizacji. Wywołanie
identyfikatora DISPLAY.screen może być powiązane z innymi zdarzeniami w systemie automatyki budynkowej np. ze zdarzeniami warunkowymi, timerami lub funkcjami logicznymi.
Wywołany ekran zostanie otworzony na wszystkich podłączonych panelach Display.
Identyfikator
Komenda C.DISPLAY.screen
Wartość
ID
Opis
Wyświetlenie ekranu o określonym
identyfikatorze
• C.DISPLAY.screen=brama
Wyświetl wizualizację o identyfikatorze „brama”. Ekran brama może m.in. wyświetlać
obraz z kamery umieszczonej na bramie wjazdowej.
• C.DISPLAY.screen=parter
Wyświetl wizualizację o identyfikatorze „parter”.
124
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
DISPLAY.message
Identyfikator DISPLAY.message pozwala wyświetlić dowolną wiadomość na ekranie panela dotykowego DOMIQ/Display, np. informacje z systemu alarmowego.
Wywołanie identyfikatora DISPLAY.message może być powiązane z innymi zdarzeniami w systemie
automatyki budynkowej np. ze zdarzeniami warunkowymi, timerami lub funkcjami logicznymi.
Identyfikator
Komenda C.DISPLAY.message
Wartość
Tekst
Opis
Wyświetlenie dowolnej informacji tekstowej
na wszystkich podłączonych ekranach .
• C.DISPLAY.message=Alarm w strefie 1
Wyświetl na ekranie DOMIQ/Display notyfikację o treści „Alarm w strefie 1.”.
• C.DISPLAY.message=Witamy w DOMIQ
Wyświetl na ekranie DOMIQ/Display notyfikację o treści „Witamy w DOMIQ”.
125
13. Identyfikatory
REMOTE.message
Identyfikator REMOTE.message pozwala wyświetlić dowolną wiadomość na ekranach urządzeń mobilnych (iPhone, iPad, iPod) z zarejestrowaną aplikacją DOMIQ/Remote, które znajdują się w zasięgu sieci
lokalnej, do której podłączony jest moduł DOMIQ/Base.
Aby wiadomość została wyświetlona aplikacja DOMIQ/Remote musi być uruchomiona i podłączona do
modułu Base. Wywołanie tego identyfikatora można powiązać z innymi zdarzeniami, analogicznie, jak w
przypadku identyfikatora DISPLAY.message.
Identyfikator
Komenda C.REMOTE.message
Wartość
Tekst
Opis
Wyświetlenie dowolnej informacji tekstowej
• C.REMOTE.message=Alarm w strefie 1.
Wyświetl na ekranie wszystkich urządzeń mobilnych z zarejestrowaną aplikacją DOMIQ/Remote, znajdujących się w sieci lokalnXej wiadomość o treści: „Alarm w sterfie
1”.
• C.REMOTE.message=Witamy w DOMIQ
Wyświetl na ekranie wszystkich urządzeń mobilnych z zarejestrowaną aplikacją DOMIQ/Remote, znajdujących się w sieci lokalnej wiadomość o treści: „Witamy w
DOMIQ”.
126
DOMIQ/Base – Instrukcja konfiguracji
REMOTE.notify
Identyfikator REMOTE.notify umożliwia wyświetlanie dowolnej notyfikacji na ekranach wszystkich
urządzeń mobilnych (iPhone, iPad, iPod) z zarejestrowaną aplikacją DOMIQ/Remote.
Notyfikacje są wyświetlane na ekranie nawet, gdy aplikacja DOMIQ/Remote nie jest uruchomiona. W
przypadku notyfikacji mogą sporadycznie wystąpić opóźnienia w ich dostarczaniu. Jest to spowodowane
długością drogi jaką notyfikacja musi pokonać z modułu Base do użytkownika:
DOMIQ/Base > Serwer DOMIQ > Serwer Apple > urządzenie mobilne (iPhone/iPad/iPod).
Wysyłanie notyfikacji można powiązać z innymi zdarzeniami w systemie automatyki domowej.
Identyfikator
Komenda C.REMOTE.notify
Wartość
Tekst
Opis
Wyświetlenie dowolnej informacji tekstowej
• C.REMOTE.notify=Witamy w DOMIQ
Wyświetl na ekranie wszystkich urządzeń mobilnych z zarejestrowaną aplikacją DOMIQ/Remote notyfikację o treści: „Witamy w DOMIQ”.
• C.REMOTE.notify=Alarm w strefie 1!
Wyświetl na ekranie wszystkich urządzeń mobilnych z zarejestrowaną aplikacją DOMIQ/Remote notyfikację o treści: „Alarm w strefie 1!”.
Urządzenia Apple z oprogramowaniem iOS 5 i nowszym wyświetlają notyfikacje również w Centrum
Powiadomień.
Po kliknięciu na notyfikacji w Centrum Powiadomień uruchomiona zostanie aplikacja DOMIQ/Remote.
Rys 13.4: Notyfikacje aplikacji DOMIQ/Remote
127

Podobne dokumenty

DOMIQ, SIP i kamery Mobotix

DOMIQ, SIP i kamery Mobotix MOBOTIX.event.t24=$(EVT.EST.ACTIVATED). Ten zapis oznacza, że nazwa akcji, która wyzwoliła zdarzenie będzie odbierana przez moduł Base jako komenda C.MOBOTIX.event.t24=. W przypadk...

Bardziej szczegółowo