PDF - Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

Komentarze

Transkrypt

PDF - Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów
Stowarzyszenie
Kraków Miastem
Rowerów
Kraków, dn. 5 grudnia 2012 roku
Znak sprawy: KMR/2/2012
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
W nawiązaniu do Państwa pisma ZIKiT/S/91713/12/TI/P-1170/72598 z dnia 24.10.2012,
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnosimy o informację jakie prace zamierza podjąć ZIKiT w celu
dostosowania infrastruktury koniecznej do wprowadzenia ruchu rowerowego w ciągu ulicy
Łobzowskiej w kierunku przeciwnym do ogólnego. Prosimy również o ewentualne szkice/projekty
przebudowy, jeśli takowe istnieją oraz szacunkowy kosztorys prac. Prosimy również podać
przyczyny, dla których Zarząd planuje podjąć zmiany w infrastrukturze, nie ograniczając się
jedynie do odpowiedniego oznakowania ulicy.
Forma udostępnienia: ePUAP, drogą elektroniczną na adres [email protected] lub publikacja
w BIP ZIKiT.
Wnioskowany format udostępnianych danych: w postaci plików DOC, ODS, XLS, PDF, CAD (lub
równoważnych), format wewnętrzny pliku powinien zawierać informacje o użytych czcionkach
i umożliwiać skopiowanie treści udostępnianych informacji. W szczególności oznacza to, że nie
chodzi o SKANY DOKUMENTÓW, a ich postać źródłową lub równoważną, a w przypadku gdy
nie dysponują Państwo wersją źródłową dopuszczam udostępnienie w postaci skanów dokumentów.
Oświadczenia:
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do nas za pomocą środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Z poważaniem,
Za zarząd stowarzyszenia,
Jakub Stępak
/podpisano elektronicznie/
Otrzymują:
[ x ] ZIKiT
[ ] Federacja Zielonych – Grupa Krakowska (FZ/23/2012)
[ ] a/a
Strona 1 z 1
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, ul. W. Anczyca 11/4, 30-203 Kraków, [email protected]
NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516, BOŚ Bank: 14 1540 1115 2044 6070 0012 0001