Pełnomocnictwo

Komentarze

Transkrypt

Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo
Miejscowość5
dnia5
Ja25niżej5podpisany4a5
,imię5i5nazwiskoN
seria5i5nr5dowodu5osobistego/
numer5PESEL5
działając5w5imieniu(
numer5identyfikacyjny5REGON5lub5NIP25o5ile5został5nadany25lub5numer5w5rejestrze5przedsiębiorców
albo5ewidencji5działalności5gospodarczej5lub5innym5właściwym5rejestrze5prowadzonym5w5państwie
członkowskim)
siedziba)
Adres5korespondencyjny:
ulica5
kod5pocztowy5
Adres5instalacji5usługi:
nr5budynku5
nr5lokalu5
nr5budynku5
nr5lokalu5
miasto5
ulica5
kod5pocztowy5
miasto5
Przydzielony5numer:
,numer4numery5będące5przedmiotem5przeniesieniaN
niniejszym5udzielam5pełnomocnictwa:
firmie5ARKOM5z5siedzibą5w5Węgierskiej5Górce5przy5ulicy5Zielona5L)B5
wpisanej5do5ewidencji5działalności5gospodarczej5pod5nr5EDG5/:)J25
NIP5LL)())J./h25REGON5(SJ/:.//.5
z5przeniesieniem5przydzielonego5mi5numeru5na5podstawie5umowy5z5dotychczasowym5dostawcę
,nazwa5dotychczasowego5dostawcyN
w5szczególności5do5wypowiedzenia5w5imieniu5abonenta5umowy5z5dotychczasowym5dostawcą8
/
W5przypadku5braku5numeru5PESEL8
Podpis5osoby5upoważnionej
W5przypadku5gdy5abonent5nie5jest5osobą5fizyczną25do5świadczenia5konieczne5jest
dołączenie5kopii5stosownego5pełnomocnictwa5obejmującego5umocowanie5do5dokonania5przeniesienia5numeru5lub5numerów8
)
Nie5dotyczy5osób5fizycznych8
(5

Podobne dokumenty