Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. V na poszczególne

Komentarze

Transkrypt

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. V na poszczególne
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. V na poszczególne oceny
w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z nową podstawą programową MEN
z dnia 23.12.2008 roku.
Ocena
Wymagania edukacyjne
Dopuszczający
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole
przestrzega regulaminu pracowni technicznej
wymienia nazwy surowców z których wytwarza się papier
podaje przykłady rodzajów papierów
nazywa narzędzia stosowane do obróbki papieru
wykonuje proste operacje technologiczne
wymienia podstawowe gatunki drewna
wylicza materiały drewnopodobne
rozpoznaje poszczególne narzędzia kreślarskie i pomiarowe
wyjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny
określa, w jaki sposób otrzymywane są metale
Dostateczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej
właściwie organizuje miejsce pracy
wymienia właściwości papieru i podstawowe wyroby papiernicze oraz ich zastosowanie
rozróżnia i dobiera narzędzia do obróbki papieru
wykonuje proste wytwórcze prace z materiałów papierniczych
omawia podstawowe właściwości fizyczne różnych gatunków drewna
rozróżnia materiały drewnopodobne
nazywa rodzaje połączeń elementów drewnianych
rozróżnia narzędzia stosowane do obróbki drewna
wymienia zawody związane z przemysłem drzewnym
•
•
•
•
•
•
nazywa podstawowe operacje technologiczne przy obróbce drewna
wyjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny
wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi
wyjaśnia, do czego używa się pisma technicznego
omawia zastosowanie różnych metali
bada właściwości metali
Dobry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy
dzieli papier ze względu na gramaturę
wskazuje na różnice między klasami papieru
określa właściwości papieru i potrafi je scharakteryzować
samodzielnie wykonuje prace wytwórcze
wylicza wady i zalety drewna oraz materiałów drewnopochodnych
wyjaśnia jak powstają materiały drewnopochodne
wskazuje różnice między połączeniem rozłącznym a nierozłącznym
prawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru
podaje wysokość i szerokość znaków pisma technicznego
odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry
stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów
wymienia zastosowanie różnych metali
Bardzo dobry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
przedstawia zastosowanie poszczególnych linii i prawidłowo posługuje się nimi na rysunku
oblicza wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4
wykonuje pracę zgodnie z założeniami
definiuje pojęcia: pergamin, papirus, celuloza
dokonuje podziału papieru z uwzględnieniem gramatury
uzasadnia konieczność recyklingu makulatury
planuje i wykonuje zadanie wytwórcze starannie i estetycznie
wyjaśnia różnicę między właściwościami fizycznymi różnych gatunków drewna
omawia rodzaje połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych
podaje nazwy narzędzi do obróbki metali
Celujący
•
•
•
•
•
•
•
starannie wykreśla proste rysunki
dba o estetykę tekstów zapisanych pismem technicznym
sporządza rysunek w podanej podziałce
uzasadnia konieczność recyklingu makulatury i szmat z podaniem oszczędności
planuje i wykonuje samodzielnie zadanie wytwórcze, uwzględniając kolejność operacji technologicznych, czas ich
trwania oraz estetykę końcową
wyjaśnia wpływ właściwości różnych gatunków drewna na wartość i zastosowanie wyprodukowanych wyrobów
podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metali