Krzysztof Hećman Samorządowym Menedżerem Regionu

Komentarze

Transkrypt

Krzysztof Hećman Samorządowym Menedżerem Regionu
CZWARTEK, 23 kwietnia 2015, Nr 8 (54)
W ŚRODKU
TVprogram
KOLEJNE WYDANIE JUŻ 30 KWIETNIA
www.nmketrzyn.pl
Kętrzyn w czołówce Filarów Polskiej Gospodarki
Krzysztof Hećman
P
Samorządowym Menedżerem Regionu
Krzysztof Hećman, Burmistrz
Kętrzyna 15 kwietnia podczas
Gali Filarów Polskiej Gospodarki odebrał nagrodę Samorządowego Menedżera Regionu
2014. W rankingu Filary Polskiej
Gospodarki przygotowywanym
co roku przez gazetę „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą zajął najwyższą lokatę
w województwie warmińsko-mazurskim.
Ewa Brzostek
ISSN 2300-309X
◄
V Inscenizacja Bitwy pod Wopławkami
Już po raz piąty 25 kwietnia na wopławskim polu do boju
staną rycerze Zakonu Krzyżackiego i litewskiego księcia Witenesa. Będzie to kolejna inscenizacja bitwy, która miała miejsce
w 1311 roku i okrzyknięta została „bitwą stulecia”. Czy była
nią jednak naprawdę?
►► str. 12
DWUTYGODNIK
Odbudowywanie
kadry w szpitalu potrwa
kilka lat
Temat kętrzyńskiego szpitala ponownie wzbudza zainteresowanie
mediów i mieszkańców. Od 1 kwietnia czasowo został zamknięty Oddział Wewnętrzny, a według
niektórych opinii generalna działalność placówki również jest zagrożona. O zaistniałym problemie
i działaniach podjętych do jego rozwiązania opowiedział Starosta Kętrzyński, Ryszard Niedziółka.
►► s. 3
W Kętrzynie
Mistrzostwa Polski
Kadetów
W dniach 6-10 maja w Kętrzynie
obejrzymy finał Mistrzostw Polski
Kadetów w Piłce Siatkowej.
Ranking jest pewnego rodzaju ka►► s. 9
talogiem dużych firm, odgrywających
czołową
rolę
w poszczególnych województwach
oraz samorządowców, którzy
Rok 2015 – rokiem
w sposób godny naśladowania zaśw. Jana Pawła II
rządzają podległym sobie regioHonorowym obywatelem Kętrzyna
nom.
jest Jan Paweł II. Ślady jego obecFot. Marek Wiśniewski (Puls Biznesu)
Firmy wyróżnione jako Filary Pol- ►Laureaci Filarów Polskiej Gospodarki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Od lewej: Tomasz Andrukiewicz - Prezy- ności w sercach Kętrzynian można
skiej Gospodarki charakteryzują dent Ełku, Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, Alina Szynaka - Prezes Szynaka Meble, Andrzej Malicki - Prezes Philips
dostrzec na każdym kroku. Zaprasię stabilnością, jako pracodawcy Lighting Poland w Kętrzynie oraz Krzysztof Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyn.
szam na spacer szlakiem papieskim.
którzy
efektywnie
gmi- - Naturalnie jest to duża nobilitacja samorządowców jest ogólnopolski Naszą wędrówkę rozpoczniemy od
mają znaczący udział
w obudzi
rozwoju
Rachel
się rano
w łóżku
z Dexem. Niezarządzają
dość,
ż
regionu,
wspierają i promują za- nami, ich finansami, inwestują znaleźć się w gronie burmistrzów ranking Filary Polskiej Gospodarki kościoła św. Jerzego.
trudnienie, umożliwiają rozwój w ochronę środowiska oraz dbają i prezydentów największych miast oraz towarzyszący mu Samorząprzedsiębiorczości, a także są zaan- o budowanie aktywności społecz- w Polsce. Nasza praca, zmiany i in- dowy Menedżer Regionu.
►► s. 11
westycje w Kętrzynie, jak też nasz
gażowane w działania na rzecz roz- nej.
Pierwsze miejsce w rankingu zdo- sposób zarządzania finansami zoswoju społeczności lokalnej.
Takim filarem została firma Phi- był Krzysztof Hećman, Burmistrz tały zauważone w województwie
Burmistrz Miasta Kętrzyn
lips Lighting Poland - Oddział Kętrzyna. Drugie miejsce przy- przez wielu ludzi. To też jest dla
zaprasza wszystkich
mieszkańców Kętrzyna
w Kętrzynie. W rankingu „Puls padło Tomaszowi Andrukiewi- nas dobra promocja. Druga satysw 224. rocznicę uchwalenia
prezydentowi
Ełku, fakcja bardzo ważna to miejsce
Biznesu” znalazła się na drugim czowi,
miejscu między Michelin Polska a trzecie Piotrowi Grzymowi- Philipsa, jako drugiej firmy w naKonstytucji 3 Maja
czowi, prezydentowi Olsztyna. To szym regionie. To też jest bardzo
a firmą Szynaka Meble.
- Jesteśmy bardzo uradowani tym ogromny sukces naszego włodarza. znaczące, bo akurat prawie 20 lat
na uroczystą Mszę Świętą
wyróżnieniem, szczególnie, że On sam nie kryje radości i satys- temu Philips wchodził do Kętw intencji Ojczyzny, która odbędzie się
rzyna – dodaje Burmistrz.
w tym roku będziemy obchodzili fakcji z tego wyróżnienia.
w Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie
jubileusz 20-lecia Philipsa w Kęt- - Jest to zwieńczenie 25 lat pracy Wyboru laureatów dokonują przedo godz. 10.00
rzynie. Ta nagroda motywuje do publicznej w Kętrzynie i taki stawiciele władz lokalnych, którzy
dalszej pracy i poszukiwania wciąż wspólny sukces miasta. Warto pa- obserwując rozwój przedsiębiorstw
Po Mszy Świętej nastąpi złożenie kwiatów
nowych rozwiązań technologicz- miętać, że jest to ocena innych oraz gmin w swoim regionie,
pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym,
nych – mówi Andrzej Malicki, wójtów, burmistrzów i prezyden- wskazują podmioty zasługujące na
Pomordowanym i Zamęczonym Polakom
prezes Philips Lighting Poland - tów regionu. To ocena bardzo fa- uhonorowanie. Oni to poprzez
- Obrońcom Ojczyzny 1939 - 1956
chowa i miarodajna, a do tego na swoje głosy decydują o wyborze
Oddział w Kętrzynie.
Plac Armii Krajowej
Tytułem Samorządowego Mene- pewno cenna publicznie – podkre- zwycięzców w każdym wojewódzdżera Regionu nagrodzeni zostają śla Krzysztof Hećman, Burmistrz twie. Efektem badania ankietowego przeprowadzonego wśród
przedstawiciele władz lokalnych, Miasta Kętrzyn.
Kętrzyn tradycyjnie uczestniczy
w Światowym Dniu Ziemi
Promujemy odnawialne
źródła energii
Światowy Dzień Ziemi
zbliża się wielkimi krokami. W tym roku pragniemy
promować
odnawialne źródła energii
i efektywność energetyczną. Idąc za hasłem
„Z energią zmieńmy
źródła”. Z tej okazji 24
kwietnia w godzinach 9.0014.00 na Placu Piłsudskiego
zorganizowana
będzie zbiórka elektrośmieci i tekstyliów.
Teresa Kozłowska
Elektrośmieci,
inaczej
ZSEE, czyli zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny
to stare lub zepsute urządzenia elektryczne nie nadające
się do dalszego użytkowania. W sprzęcie tego rodzaju
znajduje się szereg szkodliwych substancji takich jak:
rtęć, kadm, związki bromu,
freon, azbest. W przypadku
niewłaściwego postępowania z odpadami trujące substancje mogą przedostać się
do powietrza, gleby lub
wody, a w skrajnych przypadkach zagrażać zdrowiu
i życiu ludzi. ZSEE nie
wolno wyrzucać do ogólnodostępnych
śmietników.
Z uwagi na często skomplikowaną budowę i zawartość
substancji niebezpiecznych
zużytego sprzętu elektrycznego nie można demontować we własnym zakresie,
lecz należy oddawać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy
ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie. Dzięki segregacji ZSEE
trafia do specjalnych punktów, które często nadają odpadom
drugie
życie.
Recykler prowadząc odzysk
materiałów chroni środowisko. Produkcja sprzętu elektrycznego wymaga dużych
nakładów energii głównie ze
źródeł
nieodnawialnych,
a co za tym idzie, emituje
ogromne ilości CO2 do atmosfery. W naszym interesie
powinno być oddawanie starego sprzętu elektronicznego
do specjalnych punktów.
W przypadku gdy część elementów ZSEE zostanie odzyskana, oprócz korzyści
środowiskowych spada cena
produktu, zaś cykl życia
przedmiotu zostaje wydłużony. Istnieje również druga
możliwość świadomego postępowania z ZSEE, a mianowicie
pozostawienie
starego sprzętu w sklepie
z artykułami elektronicznymi w stosunku 1:1, tzn.
np. przy zakupie nowej
pralki sprzedawca ma obowiązek przyjąć starą pralkę
bez dodatkowej opłaty.
Lista punktów zbiórki baterii
oraz drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
jest dostępna na stronie internetowej www.komunalnik.ketrzyn.pl
Zmiany w przepisach prawnych
od 1 stycznia 2015 roku
Ślub w plenerze i dzieci z obcymi imionami
nizacyjnych. W myśl nowej ustawy, której niektóre przepisy
zaczęły obowiązywać od 1 marca 2015 roku, ślub nie będzie
mógł się odbyć poza USC, jeśli miejsce nie gwarantuje zachowania powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
Fot. Internet
► Pary małżeńskie mają większą swobodę zaaranżowania swojego
ślubu.
Ślub cywilny w plenerze to rozwiązanie, którego wprowadzenie w 2015 roku zakłada projekt nowelizacji
ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu
cywilnego. Od 2015 roku będzie można udzielić ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego, w plenerze,
w miejscu gwarantującym zachowanie powagi, doniosłości ceremonii, a także bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Małżonkowie mają także możliwość nadawania
obcych imion swoim potomkom.
Liberalizację przepisów dotyczących ślubów czy nadawania
imion przewiduje nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Co prawda pochodząca z 1986 r. ustawa także umożliwia zawarcie ślubu poza jednym z ponad 2,2 tys. urzędów
w kraju, ale muszą być ku temu uzasadnione powody. Chodzi o szczególne przypadki - jak pobyt w szpitalu czy więzieniu.
W zeszłym roku zawarto 69 tys. małżeństw, ale tylko 2 tys.
ślubów zostało zorganizowanych poza urzędem. Jak mówią
kierownicy USC, zainteresowanie takimi imprezami
w plenerze jest bardzo duże.
Ślub w plenerze – opłaty i konieczne warunki
Opłata w wysokości 1 tys. zł za ślub cywilny "pod chmurką"
będzie stanowiła dochód gminy na pokrycie kosztów orga-
USC - dostęp do dokumentów
Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego ma także uprościć
obieg i dostęp do różnych dokumentów. Nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia od 1 marca 2015 r.
elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Odpisy z tych dokumentów będą wydawane w dowolnym USC. Przy załatwieniu spraw w urzędzie nie będzie
konieczności przedstawiania odpisów wcześniejszych
aktów.
MSW podkreśla, że zmiany mają na celu uporządkowanie
rejestrów ewidencyjnych państwa i zgromadzonych w nich
dokumentów. W ciągu ostatnich 100 lat w Polsce sporządzono 133 mln aktów stanu cywilnego. Zgromadzone przez
lata w wielotomowych księgach dokumenty są różnej jakości. Tylko w zeszłym roku liczba sporządzonych aktów stanu
cywilnego przekroczyła 1 mln, w tym sporządzono ok. 437
tys. aktów urodzeń, 200 tys. aktów małżeństw, 394 tys.
aktów zgonów. Ponadto w zeszłym roku wydano blisko 7
mln odpisów tych aktów.
Nowe zasady nadawania imion
Nowe prawo wprowadza możliwość nadawania dzieciom
imion obcych, co jest szczególnie ważne dla małżeństw mieszanych i imigrantów, uzyskujących obywatelstwo polskie.
Nadal nie będzie można nadawać dzieciom więcej niż
dwóch imion, imion zdrobniałych, a także ośmieszających
lub nieprzyzwoitych.
Nowe przepisy wprowadzają także zaświadczenie o stanie
cywilnym, które jako jeden dokument zastąpi przedkładanie
wielu odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących jednej
osoby. To ma uprościć postępowanie oraz zmniejszyć koszty
po stronie obywatela.
Wybrała i opracowała Ewa Brzostek
Porady prawne Praca w szczególnych warunkach a nagroda jubileuszowa
Pracownik pracuje w jednostce samorządowej i przyniósł podanie o wypłatę nagrody jubileuszowej. Z dokumentacji wynika, że jeszcze mu się nie należy. Pracownik
twierdzi, że pracował w szczególnych warunkach w poprzednim zakładzie i dlatego lata pracy mu się podwajają. Dodam, że u nas nie pracuje w szczególnych
warunkach.
Odpowiada: Marta Handzlik
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym
i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Odpowiadając na pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,
6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.
Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 oraz Dz. U. Nr 220,
poz. 1721) pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego
do tej nagrody.
Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu
przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.
Okresy zatrudnienia wliczane do okresu uprawniającego do
nagrody jubileuszowej obejmują okresy wykonywania pracy
oparte na stosunku pracy, to znaczy na podstawie umowy
o pracę, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru
czy powołania.
Do okresu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy,
od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Okresami tymi są w szczególności: urlop wychowawczy,
służba wojskowa, pod warunkiem wskazanym w art. 120 ust.
1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, praca w rolnictwie, okresy pobierania zasiłku
dla bezrobotnych.
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu
okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) wliczane są: okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa
rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym
przez współmałżonka, przypadające przed dniem 1 stycznia
1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa
i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: „poprzedzające objęcie tego gospodarstwa” nie oznacza konieczności objęcia go
bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie), przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.
Z powyższego wynika, że praca w szczególnych warunkach
nie upoważnia do wcześniejszego wypłacenia nagrody jubileuszowej. Praca w szczególnych warunkach jest brana pod
uwagę przy ewentualnej wcześniejszej emeryturze, jednakże
przy nagrodzie jubileuszowej rok pracy w takich warunkach
jest traktowany jak każdy inny.
Źródło: www.eporady24.pl
Nasza Rozmowa ze Starostą Kętrzyńskim, Ryszardem Niedziółką
Odbudowywanie kadry w szpitalu potrwa kilka lat
tał jeden projekt i podejmujemy się naprawy dachu. Analizujemy sytuację szpitala pod kątem ustawienia priorytetów
w zakresie kolejnych inwestycji.
Lekarze jakich specjalności są poszukiwani w pierwszej
kolejności?
W pierwszej kolejności potrzebujemy internistów i to co najmniej dwóch. Dalej potrzebujemy jednak lekarzy praktycznie każdej specjalności.
Fot. Wojciech Caruk
Temat kętrzyńskiego szpitala ponownie wzbudza zainteresowanie mediów i mieszkańców. Od 1 kwietnia czasowo został zamknięty Oddział Wewnętrzny, a według
niektórych opinii generalna działalność placówki również jest zagrożona. O zaistniałym problemie i działaniach podjętych do jego rozwiązania opowiedział
Starosta Kętrzyński, Ryszard Niedziółka.
Jak na chwilę obecną przedstawia się sytuacja kętrzyńskiego szpitala?
Na dzień dzisiejszy sytuacja w szpitalu się nie zmieniła. Jak
wiemy dyrekcja podjęła 31 marca decyzję o czasowym zamknięciu Oddziału Wewnętrznego ze względu na braki kadrowe. Obecnie ta sytuacja dalej trwa, a my poszukujemy
nowej kadry do szpitala.
Czy audyt szpitala dobiegł już końca i jakie są jego wyniki?
Audyt dobiega już końca. On wskaże nam główne zaniedbania, ale oczekujemy też rekomendacji, co dalej z tym zrobić.
Jak sobie radzić z obecnymi warunkami szpitala myśląc też
o jego rozwoju.
Czy możemy mówić już o jakichś konkretnych krokach
podjętych przez Starostwo w związku z zaistniałą sytuacją?
Cały czas intensywnie poszukujemy nowej kadry i to nie
tylko przez kontakty z sąsiednimi powiatami czy szpitalami,
ale również poprzez różnego rodzaju firmy. Poszukujemy lekarzy na Oddział Interny. W międzyczasie zatwierdzony zos-
Czy inne oddziały i generalnie działalność szpitala są
również zagrożone?
Sytuacja kadrowa w szpitalu od wielu lat była na krawędzi.
Generalnie w takich placówkach, podobnie jak w biznesie,
powinna być realizowana długofalowa polityka kadrowa,
która z jednej strony dba o politykę bieżącą, ale też o jej odnawialność. W szpitalu niestety mamy taką sytuację, że średnia wieku kadry jest bardzo wysoka, bo aż ponad 60 lat. To
oznacza, że jest potężna luka pokoleniowa. Nie odnawiano
tej kadry i stąd się wzięły problemy. My oczywiście sobie
z nimi poradzimy. Zatrudnimy kogoś na Oddziale Internistycznym i ten oddział ruszy. Natomiast odbudowanie kadry
w szpitalu potrwa kilka lat. Żeby zbudować odpowiednią
ekipę potrzeba czasu.
Czy możemy mówić o jakimś przybliżonym terminie,
kiedy oddział ponownie zacznie działać?
Rozmowy trwają. Ja nie chcę się zobowiązywać w tej chwili.
Jeszcze w tym tygodniu udajemy się do Olsztyna z takim
pionierskim pomysłem do szpitala uniwersyteckiego i zobaczymy co z tego wyniknie. Rozmawiamy z sąsiednimi władzami i placówkami szpitalnymi. To przyniesie efekty. Ja nie
mogę też decydować za ludzi. Ci lekarze, którzy tu kiedyś
pracowali i pracują w okolicznych szpitalach niechętnie chcą
przychodzić do Kętrzyna.
W czym tkwi przyczyna tej niechęci?
To efekt długoletniej złej polityki kadrowej. Permanentnie
trzeba robić przegląd i sprawdzać jaką mamy kadrę jakościową, w jakim wieku i uzupełniać ją o młodą, która z czasem zajmie miejsce swoich starszych szefów i kierowników.
Tutaj tego nie było i jest to element, na którym musimy się
teraz skupić.
Czy istnieje ryzyko utraty kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Gdyby problem się wydłużał w czasie, to takie ryzyko oczywiście istnieje. Natomiast my jesteśmy w dobrym kontakcie
z NFZ – em, który zna sytuację w Kętrzynie. Mało tego, to
co się wydarzyło nie było zaskoczeniem dla NFZ – u. Ta sytuacja z niewystarczającą ilością kadry była znana. Powstały
nowe warunki, że trzeba było podjąć taką decyzję. Rozmawiamy z NFZ – em i mamy przychylność z jego strony jeśli
chodzi o pomoc w załatwieniu w miarę możliwości tej
sprawy.
Czy ma pan rzeczywiście konkretny plan, aby tę sytuację
odwrócić?
Szpital musi pracować, nie ma innej możliwości, że raptem
kętrzyńskiej placówki zabraknie. My potrzebujemy tylko
czasu, żeby ten szpital był taki, jak chcemy. Chcemy, żeby
miał dobrą obsługę, żeby pacjenci mieli zaufanie do lekarzy.
To musi potrwać. Plan krótkoterminowy to jest zatrudnienie
co najmniej dwóch internistów i uruchomienie „interny”.
Mamy plan na inwestycje tegoroczne i kolejne lata. Przyszłość dla tego szpitala na pewno jest. Musimy najpierw jednak pokonać turbulencje, które wystąpiły.
Czyli informacje, które pojawiają się co jakiś czas dotyczące prywatyzacji szpitala nie mają żadnych realnych
podstaw?
Żeby prywatyzować cokolwiek muszą być spełnione konkretne warunki. Nie ma warunków, takich, które powodowałyby, że myślimy o prywatyzacji szpitala. Jeśliby taka
prywatyzacja miałaby coś pomóc to myślelibyśmy o tym.
W obecnych warunkach nie ma na to szans i już nie pierwszy
raz takie pogłoski dementuję. Chodzi o to żeby ten szpital
uzdrowić kadrowo i inwestycyjnie. Przy obecnych warunkach NFZ – u prywatyzacja nic by nie pomogła.
Czy ta kwota 4 milionów złotych, jakie Starostwo planuje
wydać na szpital to suma wystarczająca na chociaż częściowe podreperowanie trudnej sytuacji?
To jest tylko kwota na inwestycje, ja nie mówię o bieżącym
funkcjonowaniu. Powinien je prowadzić szpital mający
płynność finansową. Do inwestowania powinny służyć pieniądze zewnętrzne starostwa, europejskie czy inne i tego będziemy pilnować. W tym roku przeznaczamy 4 miliony, ale
jest to kwestia około 20 % potrzeb. Czeka nas długi czas doinwestowywania tego szpitala.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Ruszyły roboty publiczne - Praca jest dobrem najważniejszym
Co zrobić, aby Kętrzyn był pięknym miastem, a jego
mieszkańcy mieli pracę? Jest to istotny dylemat, biorąc
pod uwagę fakt, że budżety samorządów są najczęściej
ograniczone, a teren Warmii i Mazur jest znany z największego w Polsce bezrobocia. Okazuje się, że jest na to
rada.
Tradycyjnie już wraz z pojawieniem się pierwszych pąków
na drzewach ruszają prace sezonowe. Jest to zastrzyk finansowy, dla tych, którzy z różnych powodów nie mają stałego
zatrudnienia. Jest to również niezbędna pomoc Miasta, aby
budżet takiej rodziny został podreperowany. Niezmordowanym orędownikiem robót publicznych i prac interwencyjnych jest Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.
- Mozolnie i przez wiele lat tymi robotami publicznymi
zmieniamy Kętrzyn. Jest to nasz zdecydowany i najważniejszy ruch w kierunku godności człowieka - praca, nie jałmużna w MOPS-ie, nie pozostawienie samemu sobie
i różnym komplikacjom życiowym. Tylko praca, dzięki której można zapłacić za czynsz, kupić coś dla dziecka, praca,
która podnosi godność człowieka. Musimy o to walczyć
i jeśli nie mamy innej możliwości to przynajmniej uruchamiamy prace sezonowe. Ta praca jest dla nas wszystkich najważniejsza – podkreśla Krzysztof Hećman, Burmistrz
Miasta Kętrzyn.
W tym roku na liście zadań w ramach robót publicznych są
chodniki, utwardzenia dróg, wymiana nawierzchni czy zagospodarowywanie terenów zielonych.
Ewa Brzostek
PLAN ROBÓT PUBLICZNYCH NA 2015 ROK:
1. ul. Kościuszki – Plac Piłsudskiego: Budowa drogi
2. ul. Urocza 2: Utwardzenie części drogi wewnętrznej
3. ul. Gdańska - Kasztanowa: Utwardzenie alejek na skwerze
4. ul. Mazurska 30: Utwardzenie drogi dojazdowej
5. ul. Mazurska: Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej od ulicy
Mazurskiej do budynków Mazurska 38, 40
6. ul. Żeromskiego 1, 1A: Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej
przy pomiędzy budynkami
7. ul. Lanca, Sikorskiego: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami
Kaszubska, Lanca, Sikorskiego
8. ul. Reja 8A – Skłodowskiej: Utwardzenie części działki
9. Teren miasta: Odwodnienie, wyrównanie i utwardzenie drogi miejskiej na dz. Nr7 -135/8 przy ul. Chopina
10. Teren miasta: Utwardzenie dojazdów i dojść do pojemników na
śmieci przy ul. Skłodowskiej 1-7-9
11. Teren miasta: Utwardzenie miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów
12. ul. Sikorskiego: Remont schodów zlokalizowanych przy budynku
Sikorskiego 55 w Kętrzynie
13. ul. Poznańska: Wymiana nawierzchni na dz. nr 880/3 obr. 6
14. ul. Mielczarskiego 1: Wymiana nawierzchni pomiędzy budynkami
15. ul. Cicha - Kraszewskiego: Wymiana nawierzchni chodnika
16. ul. Cicha - Limanowskiego: Wymiana nawierzchni chodnika
17. ul. Gdańska: Wymiana nawierzchni na dz. nr 17 obr. 6
18. ul. Powstańców Warszawy 37: Budowa schodów przy budynku
19. ul. Poznańska: Budowa chodnika przy ulicy Poznańskiej (pomiędzy Gdańską – Jaśminowa) w Kętrzynie
20. ul. Chopina: Utwardzenie części działki dojście do placu zabawa
od budynku Chopina 15
21. ul. Chopina 15: Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej
22. ul. Jagiełły - Sobieskiego: Wymiana nawierzchni chodnika
23. ul. Kwiatowa: Wymiana nawierzchni jezdni i parkingu przed budynkiem Kwiatowej 2A
24. ul. Wierzbowa: Wymiana nawierzchni jezdni od ul. Lipowej do
ulicy Łokietka
25. ul. Sikorskiego: Wymiana nawierzchni dojść do budynku Sikorskiego 65
26. ul. Sikorskiego – Szkolna: Wyrównanie i utwardzenie terenu GMK
od zaplecza Sikorskiego 32-34, Szkolna 2-8 i Kopernika 7
27. ul. Powstańców Warszawy: Wymiana nawierzchni na zapleczu budynków Powstańców Warszawy 8 - 10
28. ul. Chrobrego: Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy ulicami
Chrobrego - Poniatowskiego
29. ul. Moniuszki: Wymiana nawierzchni chodnika przy budynku Moniuszki 1A
30. ul. Daszyńskiego 2: Remont nawierzchni drogi przy budynku
wspólnoty Daszyńskiego 2
31. ul. Chrobrego: Wymiana nawierzchni drogi przy budynkach
Chrobrego 2 i 4
32. ul. Obr. Westerplatte: Wymiana nawierzchni przy ul. Obrońców
Westerplatte (budynek Obrońców Westerplatte 8)
33. ul. Szpitalna: Utwardzenie części działki (zatoka parkingowa) przy
budynku Szpitalna 3
34. ul. Królowej Bony: Wymiana nawierzchni chodnika pomiędzy
budynkiem Królowej Bony 6A a ulicą Królowej Jadwigi
35. ul. Stefana Batorego: Wymiana nawierzchni chodnika i przebudowa parkingu przy budynku Stefana Batorego 12
36. ul. Niepodległości: Utwardzenie części działki nr 22 (dojazd do
piaskownika i przepompowni) przy ulicy Niepodległości
„Osoby zadowolone ze swojego życia są zdrowsze
i żyją dłużej …” Halina Szwarc (1923-2002)
II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Droga Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Polsce od momentu ich
powstania w Polsce w 1975 roku
do II Kongresu w 2015 roku,
który odbył się 30 marca w Warszawie wypełniona była pracą
ludzi z pasją. Prekursorem była
tu Halina Szwarc, profesor gerontologii.
Bronisława Rutkowska
Halina Szwarc z domu Kłąb urodzona 5 maja 1932 roku w Łodzi
była wnuczką pani Vogel, co się
później przydało. Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku przystąpiła do intensywnej nauki
języka niemieckiego, by w charakterze studentki Medycyny Morskiej w Hamburgu rozpocząć
działalność agentki wywiadu na
rzecz AK. W maju 1943 roku
alianci planowali zbombardować
to ważne portowe miasto wroga.
Niezbędne informacje przekazywała Halina pseudonim „Jacek”.
W kwietniu 1944 roku gestapo
przechwyciło łódzkie archiwum
AK. Halinę aresztowano i po ciężkich torturach prowadzono z grupą
więźniarek do Pabianic. W styczniu 1945 roku kiedy nadchodziła
Armia Czerwona udało się jej
uciec.
Po wojnie ukończyła Akademię
Medyczną w Poznaniu. W 1949
roku poślubiła młodego prawnika.
Urodziła syna i córkę. Dalszą pracę
w zakresie ochrony zdrowia kontynuowała w Warszawie. W 1966
roku została profesorem Akademii
Wychowania Fizycznego, później
jej prorektorem. Na spotkaniu ekspertów w Mediolanie 2 kwietnia
1975 roku poznała profesora Pierre
Vellas. Za jego radą już 12 listopada 1975 roku na Bielanach
w Warszawie rozpoczęło działalność Studium III wieku. Po Francji
i Belgii był to trzeci Uniwersytet
III wieku w Europie, noszący od
2003 roku imię Haliny Szwarc,
zmarłej w 2002 roku w Warszawie.
Do szybkiego wzrostu liczby UTW
w Polsce od marca 2000 roku przy-
czyniła się Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności. Działało wówczas 60 uniwersytetów, obecnie
jest 520. W celu wzbogacenia działalności uniwersytetów, ich ukierunkowania w 2009 roku
powołano Ogólnopolskie Porozumienie UTW, którego prezesem
jest Krystyna Lewkowicz. Z inicjatywy Michała Szczerby, młodego posła z Warszawy 15 lipca
2011 roku powstała Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej.
Sejm rok 2012 ogłosił rokiem
UTW i Rokiem Seniora. Z tej
okazji w Warszawie w sali Kongresowej PKiN odbył się I Kongres.
W Kętrzynie odbyła się wówczas
doniosła uroczystość z koncertem,
poczęstunkiem i złotą monetą dla
każdego seniora, gdzie honory pełnił Krzysztof Hećman.
I oto w tym roku uroczyście celebrujemy II Kongres UTW. Podczas
wielkiej gali zawitali dostojni goście, para prezydencka Bronisław
i Anna Komorowska. Pani Prezydentowa dokonała otwarcia kon-
REKLAMA
PRACODAWCO!
Skorzystaj ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Inwestuj w kwalifikacje swoich pracowników
● KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Środki KFS w roku 2015 przeznacza się wyłącznie na wsparcie kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat i więcej.
● Ze środków KFS można sfinansować m.in.:
● kursy i studia podyplomowe;
● egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
● badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub
pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
● Wysokość wsparcia wynosi:
Nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w wysokości:
● do 100% kosztów kształcenia ustawicznego -w przypadku mikroprzedsiębiorstw tj przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób, a ich roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln;
● do 80% kosztów kształcenia ustawicznego- w przypadku pozostałych pracodawców ( 20 % kosztów pracodawca pokrywa z własnych środków).
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
POWIATOWY URZĄD PRACY
Ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
tel.89 752 5733
http://up.ketrzyn.pl
Fot. Bronisława Rutkowska
► Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej recytują utwory znanych poetów.
gresu, natomiast Prezydent Bronisław Komorowski wręczył medale i odznaczenia dla dziewięciu
aktywnych członków UTW. Tytuły
i dyplomy laureatów Konkursu
„Wielka Osobowość UTW” otrzymała między innymi Hanna
Gronkiewicz-Walz, Prezydent
Warszawy. W kongresie uczestni-
czyli reprezentanci wielu ośrodków akademickich, ja reprezentowałam kętrzyński. II Kongres po
obszernym panelu dyskusyjnym
zaproponował deklarację końcową
pt. „Dokonania i nowe wyzwania
ruchu UTW”. Padła również propozycja powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Burmistrz Kętrzyna w zarządzie Euroregionu Bałtyk
W Ratuszu Staromiejskim 27 marca odbyło się XXXII Walne Zebranie Delegatów
Stowarzyszenia
Gmin
RP
Euroregionu Bałtyk. Podczas posiedzenia
uczestnicy dokonali wyboru przewodniczącego, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Jednym
z Członków Zarządu został Krzysztof
Hećman, Burmistrz Kętrzyna.
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.
Ponadto w skład nowego Zarządu wchodzą:
I Wiceprzewodnicząca Zarządu Joanna ZieOGŁOSZENIE
lińska – wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Gdynia, II Wiceprzewodniczący Zarządu
Andrzej Bojanowski – zastępca prezydenta
Gdańska, Członek Zarządu Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna, Członkini Zarządu Bożena Olszewska-Świtaj – wójt
Górowa Iławeckiego, Członkini Zarządu
Hanna Brejwo - wójt Gminy Pszczółki,
Członek Zarządu Włodzimierz Siudek - reprezentant Miasta Ustka, Członek Zarządu
Krzysztof Hećman - burmistrz Kętrzyna,
Członek Zarządu Winicjusz Sokół - zastępca burmistrza Braniewa.
Ewa Brzostek
Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Europie
E-Twinning zbliżył dzieci globalnie
Dzieci z grupy „Biedronki” Miejskiego
Przedszkola Integracyjnego „Malinka”
w Kętrzynie od 17 lutego 2015 roku biorą
udział w projektach e-Twinning. Jest to
edukacyjny program Unii Europejskiej,
który promuje wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w szkołach i przedszkolach europejskich.
Anna Kulbacka
E-Twinning to również współpraca z bliźniaczymi placówkami w celu rozszerzenia sposobów realizacji podstawy programowej
o nowe, niekonwencjonalne i atrakcyjne dla
dzieci formy pracy. Program powstał
w styczniu 2005 roku z inicjatywy Komisji
Europejskiej, by zachęcić przedszkola,
szkoły w Europie do tworzenia wspólnych
działań podczas realizacji projektów. To
świetna zabawa, rozbudzanie zainteresowania światem, inną kulturą, a także zainteresowanie
dzieci
nowoczesnymi
technologiami informatycznymi. Dzieci
podczas realizacji projektu są twórcze, aktywne, mają poczucie, że robią coś ważnego.
Przedszkolaki z „Malinki” wzięły udział
w projekcie e-Twinning „Osternkarten und
Siten” („Wielkanocne kartki i tradycje”).
Partnerami projektu było Przedszkole z Zabrza oraz z Grecji. Projekt rozpoczął się od
zapoznania się z nowymi kolegami i kole-
żankami, poznania swoich miast poprzez relacje zamieszczane w Internecie na platformie TwinSpace e-Twinning. Przedszkola
wymieniały się wiedzą na temat tradycji obchodzenia Świąt Wielkanocnych, przekazywały informacje w nowoczesny, ciekawy
sposób korzystając z technologii informatycznej. Ogromną radość sprawiła dzieciom
tradycyjna korespondencja. Dzieci wysyłały
listy z niespodziankami i świątecznymi kartkami do Zabrza i Grecji. One również otrzymywały listy, w których znajdowały kartki
świąteczne oraz niespodzianki takie, jak: nasiona kwiatów z Grecji, widokówki miast,
małe prezenciki własnoręcznie wykonywane
przez dzieci. Przedszkolaki miały okazje
wspólnie wykonać książeczkę pt. „Przygody
Owieczki”, poszczególne przedszkola tworzyły opowiadania, rysunki, które składane
były w jedną wspólną pracę za pomocą technologii informatycznej. Rodzice mieli możliwość śledzić naszą współpracę na stronie
internetowej.
Podczas realizacji projektu dzieci miały
okazje poznać jedno z miast Śląska oraz kraj
Europy Grecję. W projekcie zaprezentowano
nasze przedszkole oraz miasto Kętrzyn.
Dzieci w praktycznym działaniu zapoznały
się z funkcjonowaniem poczty. Poprzez poznawanie różnorodności w obchodzeniu
Świąt dzieci uczyły się tolerancji wobec innych kultur. Udział w projekcie zachęca do
REKLAMA
Jakie są zasady rekrutacji do liceum?
Warunkiem przyjęcia jest: uzyskanie wystarczającej liczby punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas
pierwszych) z następujących przedmiotów:
język polski, geografia, język angielski, wychowanie fizyczne, średnia ocena ze wszystkich przedmiotów, wynik z egzaminu
gimnazjalnego, wynik z testu sprawnościowego, zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
(w dniu testu sprawnościowego) oraz złożenie podania o przyjęcie do szkoły do sekretariatu, do dnia egzaminu sprawnościowego.
Trzeba zaznaczyć, że pierwszym krokiem
jest złożenie podania o przyjęcie do szkoły
w sekretariacie szkoły przy ul. Asnyka 10.
Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?
1. Podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły przy ul. Asnyka 10) lub na stronie
internetowej www.cnb-feniks.edu.pl
2. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. Świadectwo ukończeni gimnazjum
4. 2 fotografie, podpisane
Kto może uczyć się w tej szkole?
Uczniowie którzy ukończyli gimnazjum zainteresowani pracą w służbach mundurowych, ale również tacy, którzy wybierają się
na uczelnie wyższe.
Jakie są terminy rekrutacji?
Ważne terminy dla kandydatów:
1. Dostarczenie podania o przyjęcie do
szkoły do sekretariatu - do 11.06.2015 r. do
godz. 13.00
2. Test sprawnościowy - 12.06.2015 r. od
godz.14.00
3. Umieszczenie listy kandydatów wstępnie
przyjętych na stronie internetowej 14.06.2015 r. od godz.9.00
4. Dostarczenie oryginalnych dokumentów
przez kandydatów - od 26.06.2015 r. do
03.07.2015 r. do godz.10.00
5. Umieszczenie listy kandydatów przyjętych na stronie internetowej - 04.07.2015 r.
od godz.18.00
Gdzie można znaleźć więcej informacji
o liceum?
Na stornie internetowej www.cnbfeniks.edu.pl
oraz
facebook
www.facebook.com/feniksCNB
Jakie korzyści ma uczeń wybierając te
szkołę?
Jesteśmy szkołą, która ma własne autorskie
programy z wychowania fizycznego, edukacji obronnej, samoobrony i technik interwencyjnych.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną
kadrę tj. Oficerów Wojska Polskiego, Policji
i Straży Pożarnej.
Dodatkowo ściśle współpracujemy m.in.
z: Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.
Nasze szkoły cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ prowadzimy dużo zajęć
praktycznych, jednocześnie nie zapominając
o wysokim poziomie nauki w szkołach.
Fot. Archiwum Przedszkola “Malinka”
► Dzieci z “Malinki” dzięki uczestnictwie w projekcie mogą nawiązać ciekawe kontakty z rówieśnikami
z innego miasta i państwa i wielę się nauczyć.
poznawania świata, ludzi oraz nauki języków obcych, w celu lepszej komunikacji
oraz promuje nasze przedszkole i miasto
w Polsce i Europie.
- Nasza przygoda z e-Twinning dopiero się
zaczyna. Obecnie realizujemy drugi projekt
„Moje miasto dawniej i dziś”. Partnerem jest
Przedszkole nr. 8 z Zabrza. Celem projektu
jest zdobycie i przekazanie partnerom wiedzy na temat swojego miasta, jego zabytków,
legend oraz atrakcyjnych dla dzieci miejsc.
7 maja planujemy aktywnie włączyć się
w międzynarodowe obchody 10-tych urodzin e-Twinning – informuje Grażyna Rakowska, dyrektor Miejskiego Żłobka
i Przedszkola „Malinka”.
Funkcjonariusze W-MOSG wezmą udział w Giełdzie Pracy
Mundur włoży ponad 40 osób
W tym roku tradycyjnie już pod bramą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ustawi się sznur
młodych ludzi, którzy będą starali się o przyjęcie do
służby. Mundur jednak włożą jedynie 43 osoby, taka bowiem liczba jest planowana na 2015 rok.
Ewa Brzostek
Nim jednak ruszy proces rekrutacyjny 24 kwietnia w Urzędzie Pracy funkcjonariusze Straży Granicznej opowiedzą
o zasadach naboru oraz zdradzą kulisy pracy w służbach
mundurowych.
- W tym roku jest to pierwsza taka giełda pracy zorganizowana dla około 30 osób. Jednak w latach wcześniejszych
przeprowadzaliśmy już takie spotkania, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem – podkreśla ppor. SG Mirosława
Aleksandrowicz, Rzecznik Prasowy – koordynator Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
W tym roku w szeregi pograniczników planowane jest przyjęcie kolejnych 43 osób. Przydział limitów przyjęć uzależniony jest od potrzeby etatowej W-MOSG. W ubiegłym roku
przyjęto do służby w W-MOSG 128 osób, a w styczniu tego
roku już 33 osoby.
Dlaczego warto zainteresować się pracą w strukturach
mundurowych?
- Przede wszystkim służba w Straży Granicznej daje możliwość samorealizacji, rozwoju zawodowego i skierowana jest
do młodych ludzi – wymienia ppor. SG Mirosława Aleksandrowicz.
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: posiadająca
wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do
służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem osób
określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1402), o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw
publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie, dająca rękojmię zachowania tajemnicy
stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, mająca odbytą zasadniczą służbę
wojskową albo po przeniesieniu do rezerwy (warunku, o którym mowa, nie stosuje się do kobiet, poborowych kierowanych do służby kandydackiej za zgodą organów wojskowych
oraz absolwentów szkół wyższych) oraz, która pozytywnie
zaliczy procedurę kwalifikacyjną.
Zasady pierwszego etapu rekrutacji:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni
osobiście złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG),
- wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na
stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl),
- dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
- kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich
miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
- kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej
niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania
o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
- kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
- kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata.
Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:
- oryginały dokumentów wyżej wymienionych,
- posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,
- inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.
Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do
służby w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o osobiste zgłaszanie się w celu złożenia dokumentów w Wydziale Kadr i Szkolenia
Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
w Kętrzynie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 od dnia
24 listopada 2014 roku. Dokumenty przyjmowane będą od
poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00. W przypadku dużego zainteresowania służbą skutkującego brakiem możliwości przyjęcia dokumentów od wszystkich
zainteresowanych służbą w dniu ich stawienia do komórki
kadrowej, osobom tym zostanie wskazany inny termin złożenia aplikacji.
My-guide i masz Warmię i Mazury w kieszeni
My-guide to coś więcej niż zwykła aplikacja mobilna. To
twój turystyczny niezbędnik. Koniecznie zabierz go ze
sobą w podróż, a dźwiganie opasłych przewodników i gubienie się w terenie pozostanie tylko wspomnieniem.
Bądź pewny rzetelności tego, co czytasz, oglądasz i słuchasz. My-guide zawiera sprawdzone informacje, które
zostały przygotowane przez znawców regionu i są na bieżąco aktualizowane.
My-guide w twoim telefonie to źródło wzajemnie uzupełniających się treści o miejscowościach i atrakcjach Warmii
i Mazur, wydarzeniach, szlakach turystycznych i trasach wycieczek w regionie. Możesz je odczytać, obejrzeć czy odsłuchać, gdyż tekst został wzbogacony o wysokiej jakości
fotografie, audioprzewodniki, filmy z audiodeskrypcją. To
czyni my-guide dostępnym także dla osób z dysfunkcjami
wzroku lub słuchu. Jeśli nie znasz języka polskiego, ustaw
w my-guide jeden z popularnych języków, który aplikacja
rozróżnia.
My-guide umożliwia interaktywne korzystanie z zawartości
aplikacji. Możesz skomentować istniejące atrakcje czy wydarzenia, a także zarejestrować na mapie własne, ciekawe
miejsca. Zawsze jesteś w stanie odczytać swoją lokalizację
i otrzymać informacje o miejscowościach, atrakcjach, wydarzeniach, szlakach znajdujących się w pobliżu w ustalonej
przez ciebie odległości.
Z my-guide słowo „podróż” nabiera nowego znaczenia. Sam
możesz zaplanować interesującą wycieczkę i odbyć ją, korzystając z pomocy aplikacji. Możesz zaprojektować własną
trasę podzieloną na etapy, na które naniesiesz wybrane z zasobów atrakcje lub zaznaczone przez siebie miejsca.
Użytkowanie aplikacji
Aplikacja operuje na głównych zasobach danych, którymi
są: miejscowości, wydarzenia, atrakcje, szlaki i wycieczki.
Wszystkie zasoby z poziomu opcji głównych są prezentowane w postaci interaktywnej listy.
Miejscowości
Przegląd listy zarejestrowanych miejscowości regionu. Po
wyborze miejscowości przejście do danych szczegółowych
miejscowości prezentowanych na stronach: informacje, galerie, atrakcje, wydarzenia, w pobliżu, opinie, szlaki i wycieczki. Ze strony informacje lub bezpośrednio z listy można
uruchomić moduł mapowy z wizytówką wybranej miejscowości.
W pobliżu
Zadaniem funkcji jest odszukanie obiektów, miejsc znajdujących się w otoczeniu miejsca lokalizacji urządzenia,
w pewnej odległości od niego, czyli w zadanym promieniu.
Odległość reguluje się opcją filtruj z dolnego paska menu.
Wydarzenia
Przegląd listy zarejestrowanych wydarzeń w regionie. Po
wyborze wydarzenia przejście do danych szczegółowych
wydarzenia prezentowanych na stronach: informacje, galerie, miejsca, organizatorzy, podobne, opinie, szlaki i wycieczki. Ze strony informacje lub bezpośrednio z listy można
uruchomić moduł mapowy z wizytówką miejsca wydarzenia.
Atrakcje
Przegląd listy zarejestrowanych obiektów regionu. Po wyborze atrakcji przejście do danych szczegółowych atrakcji
prezentowanych na stronach: informacje, galerie, wydarzenia, podobne, w pobliżu, opinie, szlaki i wycieczki. Ze strony
informacje lub bezpośrednio można uruchomić moduł mapowy z wizytówką wybranej atrakcji.
Szlaki i wycieczki
Prezentacja trzech podobnych w obsłudze, choć ideowo odmiennych zbiorów: szlaki turystyczne, wycieczki, twoje wycieczki, gdzie szlaki turystyczne to oficjalne, tematyczne
trasy, wycieczki to trasy zarejestrowane przez redaktorów,
twoje wycieczki to wycieczki własne użytkownika lub upublicznione przez innego użytkownika.
Mapa
Przegląd listy zarejestrowanych wydarzeń w regionie.
Moduł mapowy bez dodatkowej informacji. Udostępnia
opcje: twoje położenie oraz wyszukaj. Twoje położenie lokalizuje urządzenie. Wyszukaj szuka i wskazuje lokalizację
zadanej miejscowości lub obiektu. Ponadto zalogowany
użytkownik może dodać wskazane miejsce do kolekcji twoje
miejsca z opcją menu kontekstowego.
Aplikacja powstała w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji Turystycznej”
RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt został
zrealizowany w partnerstwie z 23 jednostkami.
W ramach projektu powstały również nowoczesne, w pełni
wyposażone punkty informacji turystycznej w Bartoszycach,
Biskupcu, Ełku, Fromborku, Gietrzwałdzie, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Jedwabnie, Kętrzynie, Kozłowie, Lidzbarku
Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Olecku, Olsztynie,
Orzyszu, Ostródzie, Pieckach, Piszu, Rynie, Tolkmicku oraz
Węgorzewie.
Przed pobraniem zapoznaj się z regulaminem korzystania
z aplikacji dostępnym na stronie: my-guide.warmia.mazury.pl
Informacja Turystyczna w Kętrzynie
Pl. Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn tel./fax 89 751 47 65
www.it.ketrzyn.pl
Kinga Biedulska
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
10 maja pójdziemy do urn
W tym roku pójdziemy do urn
wyborczych. Tym razem będziemy decydować, który z kandydatów obejmie najważniejszą
funkcję w naszym Państwie. Kto
zostanie Prezydentem Polski rozstrzygną wybory, które odbędą
się już 10 maja.
Ewa Brzostek
Do tegorocznych wyborów prezydenckich zostało zgłoszonych 11
kandydatów, którzy spełnili klika
wymogów między innymi ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni
praw wyborczych do Sejmu
i zebrali przynajmniej 100 tysięcy
podpisów osób, które ich popierają. Wybory głowy państwa odbywają się co 5 lat. Ta sama osoba
może być prezydentem jedynie
przez dwie kadencje.
W wyborach prezydenckich zmierzą się Bronisław Komorowski,
ubiegający się o reelekcję prezydent z poparciem PO, Andrzej
Duda, kandydat PiS; Magdalena
Ogórek, z poparciem SLD; Adam
Jarubas (PSL); Janusz Palikot,
lider Twojego Ruchu; Janusz Korwin-Mikke (KORWiN); Paweł
Kukiz, muzyk; Jacek Wilk (Kongres Nowej Prawicy); Marian Kowalski (Ruch Narodowy); Paweł
Tanajno (Demokracja Bezpośrednia) oraz Grzegorz Braun, reżyser.
Na jakie sprawy społeczne, polityczne i gospodarcze kandydaci
będą kładli szczególny nacisk?
Jakie priorytety znalazły się w ich
programach wyborczych?
"Wybierz zgodę i bezpieczeństwo"
- to hasło wyborcze Bronisława
Komorowskiego. Bezpieczeństwo
budują przede wszystkim silne sojusze gospodarcze, polityczne
i wojskowe, a pogłębianie integracji europejskiej to najlepszy sposób
na umacnianie naszej pozycji międzynarodowej - mówił prezydent.
Bronisław Komorowski zapowiedział, że będzie służył Polsce
swoim doświadczeniem i wspierał
jej modernizację. Jego celem jest
by Polska do roku 2025 znalazła
się w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych państw Unii
Europejskiej.
Andrzej Duda chce Polski zbudowanej na czterech filarach - rodzinie,
pracy,
bezpieczeństwie
i dialogu. Jako priorytet swojej prezydentury wskazuje na zgłoszenie
do Sejmu RP projektu cofającego
reformę emerytalną i przywracającą tym samym poprzedni wiek
emerytalny oraz powołanie przy
prezydencie Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta
i działania na rzecz odbudowy polskiego przemysłu.
Powołanie komisji kodyfikacyjnej,
by "napisać prawo od nowa", obni-
żenie podatków, zorganizowanie
rodzaju Gwardii Narodowej,
pomoc dla młodych przedsiębiorców, dofinansowanie wywiadu
i "przeorientowanie" dyplomacji to niektóre pomysły kandydatki
SLD na prezydenta, Magdaleny
Ogórek. Jej hasło wyborcze to
„Polska od nowa”.
Bezpieczeństwo kraju, przekształcenie Senatu w izbę samorządowogospodarczą, obrona polskiego
złotego, usuwanie barier w rozwoju przedsiębiorczości i wprowadzanie ułatwień dla rodzin
wielodzietnych i samotnych matek
– to niektóre założenia programu
Adama Jarubasa. Największym
priorytetem będzie zwiększanie
polskiego potencjału obronnego wzmocnienie armii i zwiększenie
liczby żołnierzy pod bronią.
Janusz Palikot zamierza zlikwidować finansowanie Kościoła
z budżetu, chce, aby lekcje religii
wróciły do kościołów, jest za legalizacją związków partnerskich,
miękkich narkotyków, liberalizacją
ustawy aborcyjnej, likwidacją Senatu i ograniczeniem liczby posłów
do 360, a także wydłużeniem
wieku emerytalnego poprzez
wzrost świadczeń za dłuższą pracę.
Janusz Korwin-Mikke chce walczyć z biurokracją, bezrobociem,
biedą, bezprawiem i bałaganem.
Chce uwolnić Polskę od ucisku polityków i biurokratów. To my
mamy decydować, jak wydajemy
własne pieniądze i uczymy nasze
dzieci. Chce również radykalnie
obniżyć podatki i władzę polityków oraz urzędników nad gospodarką. Chce radyklanie obniżyć
podatki, akcyzę, znieść przymus
płacenia ZUS, znieść pobór do
wojska. Prawo musi być jasne
i proste. Chce przywrócić karę
śmierci dla morderców. Zmniejszyć Senat do 32 Senatorów,
a Sejm do 120 posłów.
Zmiana ordynacji wyborczej
i wprowadzenie jednomandatowych okręgów - to oś programu
wyborczego kandydata na prezydenta, Pawła Kukiza. Jeden poseł
w jednym okręgu to początek odpowiedzialności w polityce. Tylko
odpowiedzialni przed narodem politycy mogą wybierać uczciwych,
odpowiedzialnych i kompetentnych urzędników. Kandydat chce
doprowadzić do harmonii na rynku
pracy i doprowadzić do takiej sytuacji, aby prawo podatkowe nie
hamowało rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
Jacek Wilk na pierwszym miejscu
stawia zmianę konstytucji, która
ma zapewnić prezydentowi największą rolę w państwie. Kolejne
postulaty w programie wyborczym
Jacka Wilka to obniżenie i uproszczenie podatków do tego stopnia,
że zniesiony ma być też PIT na
rzecz dobrowolnych ubezpieczeń
emerytalnych. Chce umocnienia
rodziny, poprzez ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz przez usunięcie
ingerencji biurokracji w wychowanie i edukację dzieci.
Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, a także prymat interesu narodowego – to jedne z najważniejszych punktów programu
wyborczego, o których wspominał
Marian Kowalski, kandydat na
prezydenta. Ma zamiar spowodować, że Polacy będą bezpieczni w
Polsce i nie będą pchani na wojnę
prowadzoną w obcym interesie.
Chce również upomnieć się o
prawa polskich pracowników. Deklaruje, że nie pozwoli oddać polskiej ziemi w obce ręce.
Paweł Tanajno opowiada się za
zniesieniem immunitetów poselskich, senatorskich oraz likwidacji
KRRiT, Trybubału Stanu oraz
przekształcenia Senatu w izbę samorządową. Kandydat Demokracji
Bezpośredniej opowiada się również za oddaniem władzy lokalnym
samorządom.
Grzegorz Braun stratuje z hasłem: Wiara, rodzina, własność.
Jego główne punkty programu zawierają się w dbałości o bezpieczeństwo Wiary katolickiej, jako
generatora cywilizacji; o bezpieczeństwo rodziny – jako podstawy
życia narodu; o prawo własności –
jako rękojmię nie tylko wolności
gospodarczej, ale wszelkiej wolności w ogóle, także politycznej. Nie
chce tez dopuścić do dalszego
uszczuplenia suwerenności państwa, majętności i wolności Polaków.
Wybory prezydenckie odbędą się
10 maja. Jeśli żaden z kandydatów
nie uzyska ponad połowy ważnie
oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.
KALENDARZ
IMPREZ SPORTOWYCH
25.04.2015
KOSZYKÓWKA - Mistrzostwa Województwa Old Boy
godz. 10.00 | Hala Mistrzów, ul. Moniuszki 1
TENIS - Turniej Tenisowy Panów
godz. 09.30 | Korty Miejskie, ul. Szpitalna 1
3,à.$12ĩ1$0HF]WUDPSNDU]
..6*UDQLFD,,.ĊWU]\Q$3:ĊJRU]HZR
godz. 12.00 | boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
26.04.2015
3,à.$12ĩ1$0HF]/LJRZ\
..6*UDQLFD.ĊWU]\Q:DUPLD2OV]W\Q
godz. 16.00 | boisko przy ul. Bydgoskiej 20
%,/$5'NROHMND,3ROVNLHM/LJL%LODUGRZHM
026L5.ĊWU]\Q$V\&]ĊVWRFKRZD
godz. 10.30 | Sala Bilardowa w Hali Mistrzów, ul. Moniuszki 1
KOSZYKÓWKA - Mistrzostwa Województwa Old Boy
godz. 10.00 | Hala Mistrzów, ul. Moniuszki 1
1.05.2015
3,à.$12ĩ1$0HF]H
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q0.6.RUV]HWUDPSNDU]
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Qà\QD6ĊSRSROMXQLRU
JRG]_'.6.ĊWU]\Q6RNyá2VWUyGD
boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
03.05.2015
3,à.$12ĩ1$0HF]*UDQLFD.ĊWU]\Q20(76URNRZR
godz. 14.00 | boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
6-10.05.2015
3,à.$6,$7.2:$0LVWU]RVWZD3ROVNL.DGHWyZ
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kazimierza Wielkiego 12A
Hala Mistrzów, ul. Moniuszki 1
08.05.2015
3,à.$12ĩ1$0HF]HPáRG]LNyZ*UDQLFD.ĊWU]\Q
.6:RMFLHFK\9LFWRULD%DUWRV]\FH
godz. 17.00 | boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
09.05.2015
%,/$5'7XUQLHM$PDWRUyZ&KDOOHQJH
godz. 10.30 | Sala Bilardowa w Hali Mistrzów, ul. Moniuszki 1
7(1,6,,0LHVWU]RVWZD3KLOLSV.ĊWU]\Q
godz. 10.00 | Korty Miejskie, ul. Szpitalna 1
3,à.$12ĩ1$PHF]H
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q3RMH]HU]H3URVWNLMXQLRUPáRGV]\
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q0DPU\*LĪ\FNRWUDPSNDU]
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q0D]XU(áNWUDPSNDU]
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q*UDQLFD%H]OHG\MXQLRU
boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A
10.05.2015
%,/$5'%LODUGRZD/LJD)LUPUXQGD
godz. 10.30 | Sala Bilardowa w Hali Mistrzów, ul. Moniuszki 1
3,à.$12ĩ1$PHF]*UDQLFD.ĊWU]\Q%áĊNLWQL2UQHWD
godz. 16.00 | Stadion Miejski przy ul. Bydgoskiej 20
Stanisław Kozeko wycisnął I miejsce
Bardzo dobrze wystartował Stanisław Kozeko, który reprezentował Kętrzyn podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Zawody odbyły
się w dniach 28-29 marca w Zalesiu koło Białej Podlaskiej.
Stanisław Kozeko stanął na najwyższym podium osiągając
wynik 170 kg i zdobywając I miejsce. Konkurencja była
ogromna, ale nie przeszkodziło to naszemu zawodnikowi
w zdobyciu złotego medalu.
- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w wyjeździe na zawody – wyraża swoja wdzięczność Stanisław Kozeko.
W zawodach uczestniczyło 198 reprezentantów z 6 państw
Czech, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Łotwy i Polski.
Ewa Brzostek
Siatkówka.
Marcin Prus odwiedził kętrzyńskie
siatkarki
Na wtorkowym treningu, 14 kwietnia dziewczęta z MKS
MOSiR Kętrzyn odwiedził wyjątkowy gość. Mistrz
Świata Juniorów, MVP Turnieju Finałowego Mistrzostw
Świata Juniorów, Mistrz Europy Juniorów, 97 - krotny
Reprezentant Polski, Mistrz Polski z Mostostalem Azoty
Kędzierzyn-Koźle, obecnie ogólnopolski koordynator
Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych - Marcin
Prus.
Marcin Prus poprowadził warsztaty szkoleniowe dla zawodniczek Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie oraz dla ich
młodszych koleżanek ze szkół podstawowych, które również
trenują siatkówkę, przygotowując się do wstąpienia w przyszłości w szeregi Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego.
Gość przyjechał opowiedzieć dziewczętom jak można dojść
do sukcesu, z czym wiąże się gra na wysokim poziomie, jak
nasze życie może być fajne i ciekawe, jak możemy zarabiać
duże pieniądze, zwiedzać ciekawe miejsca robiąc to, co kochamy. Marcin Prus sam doświadczył i zakosztował tej
drogi. Przekonywał dziewczęta, że wszystko zależy od nas,
wszystko jest możliwe, a sukces jest w zasięgu każdego.
Ubrany w dres reprezentacji Polski, pokazał nam koszulki
reprezentacyjne ze swoim nazwiskiem, pokazał nam swoje
najcenniejsze medale i powiedział, że my też takie możemy
zdobyć. To spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.
Agnieszka Preweda
Fot. Agnieszka Preweda
►Siatkarz przekonywał, że każdy może osiągnąć sukces.
UWAGA KONKURS
Specjalnie dla naszych Czytelników Marcin Prus podarował swoja autorską książkę pt. „Wszystkie barwy siatkówki”. Jak ją zdobyć? Wystarczy, że wyślesz e-mailem
prawidłową odpowiedź: Wymień dwa największe sukcesy
reprezentacyjne Marcina Prusa. W którym roku i w jakich
krajach miały one miejsce?
Na odpowiedź czekamy 24 kwietnia (piątek) w godz. 8.0016.00. Kto pierwszy ten wygrywa. Koniecznie podajcie nam
swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. E-mail:
[email protected]
Wielkanocny Turniej Bilardowy – "9-bil" W Bałtyckim Centrum Bilardowym 11 kwietnia odbył się
Wielkanocny Turniej Bilardowy – "9-bil". W turnieju wzięło
udział 60 zawodników reprezentujących takie miasta jak:
Kętrzyn, Giżycko, Mrągowo, Ełk, Gołdap oraz Suwałki. Zawody odbywały się do 5 wygranych partii z handicupem - 2
punktów od zawodników 1 i 2 ligi bilardowe. Takie warunki
gry oraz bardzo dobra gra zawodników przyjezdnych spowodowały, że na podium zabrakło zawodników z Kętrzyna.
Najlepszy zawodnik z Kętrzyna - Wojciech Stefanowicz
zajął IV miejsce przegrywając 5:2 w meczu o III lokatę
z Andrzejem Romanowskim z Ełku. Pierwsze miejsce zdobył zasłużenie Marek Kłusowski z Suwałk pokonując w finale Tomasza Bziom reprezentującego także Suwałki 5:2.
Rewelacyjnie spisał się w turnieju jeden z najmłodszych zawodników - Mateusz Kopeć reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 w Kętrzynie. Dwunastolatek wygrał 3 mecze
i doszedł aż do ćwierćfinału, zajmując ostatecznie V miejsce.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za tak liczne przybycie
na turniej i zapraszamy na kolejne imprezy organizowane
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
Łukasz Niemczyk
Fot. Łukasz Niemczyk
Wyniki :
I miejsce - Marek Kłusowski – Suwałki
II miejsce - Tomasz Bziom – Suwałki
III miejsce - Andrzej Romanowski - Ełk
IV miejsce - Wojciech Stefanowicz - Kętrzyn
V miejsce - Mateusz Kopeć - Kętrzyn
V miejsce - Łukasz Drożdż - Giżycko
V miejsce - Damian Ejmont – Kętrzyn
V miejsce - Mateusz Michałowski – Gołdap
Piłka ręczna.
Młodzicy MOSiR-u piątą drużyną województwa
W Bartoszycach 11 kwietnia odbył się ostatni Turniej
Ligi Wojewódzkiej w Piłce Ręcznej w kat. młodzików
o miejsca IV-VI. Poza gospodarzami MDK Bartoszyce
wystąpiły zespoły UKS Olsztyniak Olsztyn i MKS
MOSiR Kętrzyn.
W pierwszym meczu gospodarze wysoko pokonali UKS
Olsztyniak, a w drugim nasi chłopcy po doskonałym meczu
(zwłaszcza w obronie) gładko zwyciężyli zespół z Olsztyna
19-12 (10-6). O miejscu IV w lidze miał zatem decydować
ostatni mecz pomiędzy gospodarzami, a MOSiR-em. Nasi
zawodnicy pozbawieni swojego czołowego zawodnika Sławomira Tymoszuka (przebywa w szpitalu) nie dali rady i po
świetnym meczu w ataku i obronie ulegli gospodarzom 8-
15 (do przerwy 4-9).
Ostatecznie nasz zespół zajął V miejsce w Lidze Wojewódzkiej na 12 zespołów. Gratulujemy i życzymy sukcesów
w przyszłym roku.
MKS MOSiR: Nahorny Kacper i Gromelski Jakub, Dąbkowski Damian, Górski Kornel, Guźniczak Jan (10), Karpienia Kamil, Kowszuk Mikołaj (2), Krysiak Rafał, Kuhn
Łukasz, Marcinkiewicz Maciej (13), Opoka Szymon, Rafalski Damian (2), Sidor Tomasz. Trener: Kamil Roksela
Sławomir Tymoszuk
Fot. Archiwum MOSiR
► Mecz z drużyną z Olsztynka.
Biało-czerwoni Mistrzami Europy Kadetów w Piłce Siatkowej
W Kętrzynie Mistrzostwa Polski Kadetów
Polski zespół w pierwszym meczu grupowym 12 kwietnia wygrał z Włochami 3:2,
a następnie kroczył od zwycięstwa do
zwycięstwa. Swój znakomity pochód podopieczni trenerów Sebastiana Pawlika
i Jacka Nawrockiego zakończyli wygraną
w finale również z Włochami. Emocje
siatkarskie jednak tak szybko nie ostygną,
ponieważ w dniach 6-10 maja w Kętrzynie
obejrzymy finał Mistrzostw Polski Kadetów w Piłce Siatkowej.
Trener reprezentacji Polski Sebastian Pawlik podkreślił, że znakomita zagrywka była
kluczem do zwycięstwa w finale.
- Szczególnie nam pomogła w dwóch pierwszych partiach - dodał szkoleniowiec białoczerwonych. - Włosi pokazali swój
znakomity styl gry. Postawili nam trudne
warunki rywalizacji. Zwycięstwo w tych
mistrzostwach jest wielkim sukcesem polskiej siatkówki. Myślę, że sporo osób śledziło wydarzenia w tym czempionacie.
Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli mistrzostwo Europy kadetów. W 2005 roku
w Rydze triumfowała ekipa prowadzona
przez trenera Zdzisława Gogola, a MVP turnieju został Jakub Jarosz. Poza nim grali
jeszcze m.in. Bartosz Kurek i Zbigniew
Bartman.
W tej kategorii wiekowej Polska odniosła
dużo sukcesów. Poza wspomnianymi
dwoma złotymi medalami biało-czerwoni
sięgnęli po srebrne krążki w 2001, 2003,
2007 i 2013 roku oraz brązowe w 1995
i 1997 roku.
Sześć najlepszych drużyn Polska, Włochy,
Turcja, Niemcy, Rosja i Bułgaria awansowało do mistrzostw świata kadetów. Trenerzy Sebastian Pawlik i Jacek Nawrocki,
który niebawem poprowadzi reprezentację
Polski kobiet, nawiązali do wielkich sukcesów w Turcji polskiej siatkówki. W 2003
roku mistrzyniami Europy zostały podopieczne Andrzeja Niemczyka, a w 2009
roku zawodnicy Daniela Castellaniego.
- Sukces kadetów w Turcji jest zwycięstwem
polskiej myśli szkoleniowej. Mamy w kraju
znakomitą pracę z młodzieżą. Inni mogą się
od nas uczyć. Polscy trenerzy nie mogą mieć
kompleksów wobec swoich zagranicznych
kolegów - powiedział trener czołowego zespołu Krispol Ligi Camper Wyszków, Jan
Such.
Zwycięstwo polskiej myśli szkoleniowej będziemy mogli śledzić już 6-10 maja w Kętrzynie. W tych dniach na hali widowiskowo
– sportowej MOSiR-u przy ul. Kazimierza
Wielkiego 12 a oraz w Hali Mistrzów przy
ul. Moniuszki 1 będziemy mogli na żywo
obejrzeć zmagania 8 najlepszych zespołów
męskich. Coroczne dawkowanie siatkarskich
emocji w Kętrzynie staje się już tradycją. Po
Mistrzostwach Polski Juniorek w 2013 roku,
Mistrzostwach Polski Kadetek w 2014 roku
przyszedł czas na Finał Mistrzostw Polski
Kadetów.
Eugeniusz Andrejuk
Zwycięski początek rundy wiosennej „Granicy” Kętrzyn - Nasz zespół liderem tabeli
Trzy mecze i trzy zwycięstwa. Po zimie widać, że wiosna
obudziła wolę walki „Granicy” Kętrzyn. Nasz zespół pokonał Motor Lubawę, DKS Dobre Miasto oraz Start
Kozłowo. To daje nam pierwsze miejsce w tabeli.
„Granica” Kętrzyn - Motor Lubawa 2:0 (0:0)
„Granica” Kętrzyn pewnie pokonała 3 kwietnia zespół
Motor Lubawa. Kibice jednak musieli długo czekać na
bramki, które padły dopiero w drugiej połowie meczu.
Pierwsza połowa meczu, to zagrożenie pod bramką rywala
stwarzane głównie ze stałych fragmentów gry. Oba zespoły
solidnie wyglądały w formacjach obronnych i stąd wynik
0:0 do przerwy.
Druga połowa należała już głównie do „Granicy”, która podkręciła tempo gry i z minuty na minutę robiło się coraz więcej miejsca na boisku. Powodowało to, że nasi piłkarze
mając więcej swobody dochodzili do coraz to lepszych
okazji strzeleckich, ale niestety byli nieskuteczni. Dopiero
w 68. minucie Stanisław Klein zdecydował się na strzał
z około 30 metrów, po którym piłka wylądowała pod poprzeczką bramki Motoru i mieliśmy 1:0. Po tym trafieniu
nasi piłkarze nie spoczęli na laurach i nadal atakowali
bramkę rywali. Przyniosło to efekt w 74. minucie, gdy faulowany w polu karnym gości był Tomasz Dajnowski i sędzia meczu wskazał na 11 metr. Rzut karny na bramkę,
świetnym strzałem pod poprzeczkę, zamienił na bramkę
Kacper Rałowiec. Granica prowadziła w tym momencie
2:0. Taki wynik pozostał do końca meczu.
DKS Dobre Miasto – „Granica” Kętrzyn 0:2 (0:0)
„Granica” Kętrzyn wygrała 2:0 w meczu wyjazdowym
z DKS Dobre Miasto, który odbył się 11 kwietnia. W ten
sposób została liderem w tabeli IV ligi warmińsko-mazurskiej. Bramki dla „Granicy” zdobyli Tomasz Dajnowski
i Damian Mazurowski.
Start Kozłowo – „Granica” Kętrzyn 2:3 (0:2)
„Granica” Kętrzyn 18 kwietnia wygrała na trudnym terenie
w Kozłowie z tamtejszym Startem 3:2 i pozostała na fotelu
lidera. Pierwsza połowa meczu należała zdecydowanie do
naszego zespołu, który już w 8. minucie gry wyszedł na prowadzenie po bramce Damiana Rokseli, zdobytej bezpośrednio z rzutu rożnego. Po 10. minutach nasz zespół za sprawą
Marka Trauta prowadził 2:0. Od tej pory dominowała na
boisku „Granica”, ale niestety do końca pierwszej połowy
naszemu zespołowi nie udało się podwyższyć wyniku.
Druga połowa, to już lepsza gra gospodarzy, którzy mocno
zaatakowali nasz zespół grając głównie „długą piłką”. Efektem była bramka Startu w 62. minucie, którą w sytuacji sam
na sam z naszym bramkarzem zdobył Arkadiusz Foruś. Od
tego momentu Start zepchnął „Granicę” do głębokiej defensywy. Nasz zespół nastawił się w tym momencie na grę
z kontry, broniąc się dzielnie przed atakami gospodarzy.
Przyniosło to efekt w 77. minucie, gdy szybki kontratak naszej drużyny celnym strzałem do bramki Startu, wykończył
Tomasz Dajnowski. Gospodarze jednak się nie poddawali
i w 84. minucie ponownie Arkadiusz Foruś, tym razem
strzałem z około 20 metrów, pokonał Sebastiana Wojtowi-
cza i było 2:3.
Rafał Rypina
Najbliższe mecze “Granicy” Kętrzyn
25 kwietnia, godz. 17.00,
KKS Warmia Olsztyn - KKS Granica Kętrzyn
1 maja godz. 16.30
KS Polonia Pasłęk - KKS Granica Kętrzyn
10 maja, godz.16.00
KKS Granica Kętrzyn - MKS Błękitni Orneta
IV liga 2014/2015, grupa: warmińsko-mazurska
lp Nazwa
1. KKS Granica Kętrzyn
2. GKS LZS Wikielec
3. GLKS Warmiak Łukta
4. MKS Błękitni Orneta
5. MKS Zatoka Braniewo
6. KS Polonia Pasłęk
7. MKS Mrągowia Mrągowo
8. Motor Lubawa
9. GZPN Omulew Wielbark
10. GKS Pisa Barczewo
11. GKS LZS Start Kozłowo
12. GKS Mamry Giżycko
13. KKS Warmia Olsztyn
14. DKS Dobre Miasto
15. GZPN Omulew Wielbark
16. MBKS Victoria Bartoszyce
M
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Pkt
46
45
40
40
33
32
30
29
26
25
24
23
22
21
19
10
Zw Rem
13
7
13
6
12
4
11
7
10
3
9
5
8
6
5
8
5
7
7
4
6
6
8
5
4
6
6
5
1
6
3
1
Por Bramki
1
49-20
2
42-19
5
45-22
3
33-20
35-35
8
7
44-36
7
46-33
8
24-25
9
27-24
10 28-36
9
25-29
8
29-34
11 27-54
10 22-36
14 33-45
17 22-63
Osiedla powiatu kętrzyńskiego przed wojną były w większości zelektryfikowane. W okresie działań wojennych urządzenia i sieć zostały prawie całkowicie
zniszczone. Dopiero w 1950 r. ponownie przystąpiono do ich elektryfikacji.
Karol Kwiatkowski - pełnomocnik gospodarki i infrastruktury elektroenergetycznej
Kętrzyn mądrze zarządza światłem
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej, wprowadzanie nowych technologii
w zakresie oświetlenia drogowego, oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej to działania, które traktowane są jako
priorytetowe przez Urząd Miasta. Nowoczesność i ekonomia, poprawa komfortu
i życia mieszkańców oraz przemyślane
i właściwe zarządzanie energią to główne
kierunki podejmowanych inicjatyw. Tą
ścisłą dziedziną od miesiąca zajmuje się
pełnomocnik ds. gospodarki i infrastruktury elektroenergetycznej - Karol Kwiatkowski.
Ewa Brzostek
Miasto Kętrzyn jako jedno z pierwszych na
terenie naszego kraju ogłosiło w roku 2009,
przetarg na dostawę energii elektrycznej dla
Gminy Miejskiej Kętrzyn na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego
i parkowego na terenie miasta Kętrzyn.
Stworzenie „grupy zakupowej”
Stworzenie „grupy zakupowej” składającej
się z 4 jednoosobowych spółek komunalnych, 3 instytucji kultury Gminy Miejskiej
Kętrzyn, 8 jednostek organizacyjnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn pozwoliło na ob-
niżenie kosztów związanych z zakupem
energii elektrycznej. Co rocznie, od 2009
roku poprzez ogłoszenie przetargu i wyłonienie dostawcy energii elektrycznej Miastu
udaje się w znaczący sposób dokonać obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej.
- W chwili ogłaszania kolejnego przetargu
na energię w roku 2016, planujemy rozbudowanie naszej „grupy zakupowej” i zaproszenie do niej Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie oraz wszystkich instytucji podlegających pod kętrzyńskie starostwo. Wiążemy nadzieję, że obecne relacje
i współpraca pomiędzy dwoma samorządami zaowocuje również pozytywnym wynikiem w sektorze elektroenergetycznym.
Jesteśmy przekonani, że dzięki wzmocnieniu
naszej grupy zakupowej, będziemy mieli
jeszcze bardziej silniejszą pozycję na rynku
usług. Oznacza to zakup energii elektrycznej
na jeszcze bardziej korzystniejszych warunkach cenowych – mówi Karol Kwiatkowski,
Pełnomocnik
ds.
gospodarki
i infrastruktury elektroenergetycznej.
Projekt SOWA
Bardzo istotnym i ważnym działaniem była
modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Kętrzyna, która zakończyła się w 2014
roku i objęła 80 procent systemu oświetleniowego miasta. W miejsce dotychczasowych opraw ze źródłami sodowymi,
zamontowano 1155 opraw firmy Philips Selenium LED, generujących białą barwę
światła. Zamontowane zostały oprawy zaprojektowane i wyprodukowane w fabryce
oświetleniowej Philips Kętrzyn. Dzięki wykorzystaniu opraw LED w Kętrzynie, zostaną osiągnięte oszczędności w opłatach za
energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz redukcję emisji CO2 do
atmosfery oraz zmniejszone koszty zużycia
energii elektrycznej o około 50%.
Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie zos-
tała wykonana w ramach programu SOWA.
Miasto otrzymało na ten cel dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 855157 zł.,
tj. 45% dofinansowania.
Mimo że modernizacja została już wykonana, Burmistrz podjął inicjatywę zmierzającą do działań skutkujących poprawą
komfortu mieszkańców oraz użytkowników
dróg.
- W najbliższym czasie realizowana zostanie
inwestycja polegająca na modernizacji
oświetlenia parkowego zlokalizowanego
w Ogrodzie Różanym oraz parkingu przy
ulicy Szpitalnej w Kętrzynie. Planuje się
także wymianę istniejących opraw wyposażonych w źródła światła sodowego na
oprawy typu LED wyposażonych w układ
obniżania strumienia światła w godzinach
nocnych – wymienia Karol Kwiatkowski.
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
Na przełomie 2014 i 2015 roku miała
miejsce modernizacja oświetlenia, która została zrealizowana w Szkole Podstawowej nr
3 w Kętrzynie. W klasach, na korytarzach
dotychczas zamontowane były oprawy kloszowe typu OKN 2x36 z konwencjonalnym
układem zapłonowym i mocy około 85W.
W wielu przypadkach były one uszkodzone.
Po dokonaniu szczegółowej analizy, przeprowadzonych badaniach obliczeniowych,
aby zostały spełnione normy oświetleniowe,
wybrano oprawy z rodziny coreline surfacemounted. Poprzez wymianę opraw zużycie
energii elektrycznej jest niższe o ponad 50
% w porównaniu z oprawami dotychczasowymi. Po zainstalowaniu nowego oświetlenia poprawiła się znacznie jakość
oświetlenia w klasach, jak również bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.
- Naszym działaniem modernizacyjnym pozwalającym obniżyć koszty energii oraz poprawić jakość oświetlenia planujemy objąć
inne obiekty dydaktyczne na terenie naszego
miasta – mówi Karol Kwiatkowski.
Iluminacje obiektów
Tematem równie ważnym, który w znacznym stopniu poprawi wizerunek naszego
miasta oraz podniesie walory estetyczne jest
wykonanie iluminacji oraz modernizacja istniejącej iluminacji obiektów znajdujących
się w mieście.
- Uchylając rąbka tajemnicy mogę powiedzieć, że trwają prace nad stworzeniem koncepcji iluminacji obiektów zabytkowych
znajdujących się w Kętrzynie. Opracowywane koncepcje iluminacji obejmują między
innymi zabytkowe nowo wyremontowane
kamienice na Placu Piłsudskiego. Zastosowanie atrakcyjnego podświetlenia dodatkowo podkreśli walory tych zabytkowych
obiektów – mówi Karol Kwiatkowski.
Od kilkunastu lat Kętrzyn, korzysta
z oświetlenia iluminacyjnego. Wykonane
iluminacje obiektów Loża Masońska, Zamek
Krzyżacki. Kościół św. Katarzyny, Kościół
Św. Jerzego zostały wykonane w okresie
1999 – 2005. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i wykorzystując doświadczenie doradców firmy Philips, którzy współpracując
z Miastem, pomagają wypracować koncepcję indywidualnie dla każdego z obiektów
planowane jest dokonanie pewnych zmian
w zakresie podświetlenia obiektów zabytkowych.
- Odpowiednio dobrane światło potrafi dać
wspaniały efekt. Przykładem udanej iluminacji jest podświetlenie przebudowanego
Placu przy sklepie spożywczym SEZAM,
Amfiteatru, czy Kina. W naszych działaniach dążymy do opracowania koncepcji
modernizacji iluminacji budynku Loży,
Zamku, budynku biurowca KTBS oraz
murów obronnych, która w następnym etapie przerodzi się w kompletną dokumentację
projektową i zostanie zrealizowana – zdradza Kwiatkowski.
OGŁOSZENIE
Informujemy, że Miasto Kętrzyn przystąpiło do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Dokument ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy, jak również pozwoli zaplanować działania na
najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza, a co za tym idzie poprawienie
komfortu życia mieszkańców w Mieście Kętrzyn.
W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu instytucje i mieszkańcy Gminy Miejskiej
Kętrzyn będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów
pakietu klimatyczno - energetycznego Europy (np. poprzez przedsięwzięcia polegające
na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci
dystrybucyjnej).
Właściwe sporządzenie planu jest związane z koniecznością poprawnej inwentaryzacji
źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących
się w obrębie gminy.
W najbliższym czasie trafią do Państwa ankiety dotyczące źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla naszej Gminy
w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza. W związku z tym zwracamy się z prośbą
o wypełnienie elektronicznej ankiety za pomocą dostępnych formularzy elektronicznych.
Ankieta dedykowana dla osób prywatnych: www.atgroupsa.pl/ketrzyn
Ankieta dedykowana dla przedsiębiorstw: www.atgroupsa.pl/firmyketrzyn
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt
z przedstawicielami firmy AT GROUP S.A., której zostało zlecone opracowanie dokumentu.
Dane osoby do kontaktu:
Katarzyna Budzisz
tel. 785 708 808 e-mail: [email protected]
Za wszelką współpracę dziękujemy!
Rok 2015 – rokiem św. Jana Pawła II
Spacer po Kętrzynie śladami Papieża Polaka
Honorowym obywatelem Kętrzyna jest
Jan Paweł II. Ślady jego obecności w sercach kętrzynian można dostrzec na każdym kroku. Zapraszam na spacer
szlakiem papieskim. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od kościoła św. Jerzego.
Eugeniusz Tokarzewski
Jan Paweł II w 1992 roku nadał tej kętrzyńskiej kolegiacie tytuł Bazyliki Mniejszej.
Idąc spacerem z kościoła św. Jerzego w kierunku centrum docieramy do ronda, które
nosi imię Jana Pawła II. Cieszy oko to pomysłowe rondo z drogowskazem w formie
herbowego papieskiego krzyża z przedłużonym ramieniem.
- Ronda z krzyżem są wyrazem swoistej odwagi. Nie ukrywajmy, czy gdzieś są w Polsce takie ronda? Niektórzy mają o to
pretensje. Krzyże zostały ustawione wbrew
wszelkim sceptykom i agnostykom – mówi
Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.
Idziemy dalej główną ulicą gen. Władysława
Sikorskiego i dochodzimy do centrum
miasta do pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Centralną budowlą jest tu historyczny ratusz
miejski, który pod koniec roku 2013 roku
stał się ponowną siedzibą Rady Miejskiej.
Wejdźmy zatem do sali posiedzeń, gdzie na
ścianie wisi portret św. Jana Pawła II – dar
Parafii św. Katarzyny dla burmistrza Kętrzyna z okazji kanonizacji papieża 27 kwiet-
nia 2014 roku. Zajrzyjmy również do ratuszowego archiwum. Dlaczego? Trzeba odnaleźć uchwałę Rady Miejskiej z 8 marca
2000 roku o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Kętrzyna Janowi Pawłowi II. Był to
odpowiedź na apel wójta gminy Dąbrowiec
o uhonorowanie Papieża Polaka i jego zasług
na rzecz narodu polskiego. Tytuł wraz z kluczem w brązie patynowym z herbem Kętrzyna i napisem „Honorowy Obywatel
Kętrzyna” został przekazany Papieżowi za
pośrednictwem metropolity warmińskiego
abp. Edmunda Piszcza i Nuncjatury Apostolskiej. Ruszamy dalej ulicą Wojska Polskiego. Przed gmachem Gimnazjum im.
Jana Pawła II od 2005 roku stoi murowana
tablica z napisem „Budujcie cywilizację miłości” i wykutym portretem papieża.
W środku szkoły znajduje się Izba Pamięci.
Nad wejściem widnieje napis: “Musicie od
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was
nie wymagali”. W izbie na poczesnym miejscu stoi sztandar szkoły z napisem „Nie lękamy się”. Nie trudno odgadnąć, że jest to
odpowiedź na papieskie przesłanie 22 października 1978 roku podczas inauguracji pontyfikatu. Papież powiedział wtedy: „Nie
lękajcie się otwórzcie na oścież Chrystusowi”. Idziemy dalej ulicą Wojska Polskiego
aż do Ronda Kombatantów i kierujemy się
w stronę Osiedla Piastowskiego. Czy znajdziemy tam ślady Jana Pawła II? Niewątpliwie. Wystarczy wejść do budynku hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nad
wejściem widnieją słowa papieża: Sport jest
radością życia, zabawą, świętem, a więc jako
taki powinien być ceniony”. Druga budowla,
którą szczyci się Osiedle Piastowskie to kościół św. Brata Alberta. Tu 1 października
1995 roku wmurowano kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II 6 czerwca
1991 roku.
Śladów papieża należy też szukać w pamięci
naszych mieszkańców. Zenobia Alejun,
Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kętrzynie zachowała wspomnienie o spotkaniu
z Janem Pawłem II w 1979 roku na pl.
Zwycięstwa w Warszawie.
- Były to trudne czasy PRL-u. Na to spotkanie wyjechałam ukrywając cel mojej podróży. Jednak zostawiło ono niezatarty ślad
w mojej osobowości – mówi Zenobia Alejun.
Kętrzyńska artystka Zofia Lipska swoje
wspomnienia o papieżu uwiecznia w obrazach. Jej wystawę w bibliotece miejskiej
w 5. rocznicę odejścia do Domu Ojca trzeba
zaliczyć do trwałego dorobku kulturalnego
Kętrzyna.
Nie mogę się powstrzymać od podzielenia
się także osobistymi wspomnieniami. Ks.
Karola Wojtyłę spotkałem dwa razy w 1968
roku w Świętej Lipce oraz w 1969 roku
w kościele akademickim p.w. ducha Świętego w Toruniu. Nigdy nie zapomnę tego studenckiego spotkania i pompatycznego
powitania ks. Kardynała. Biskup Kazimierz
Kowalski, ordynariusz diecezji chełmińskiej
mówił donośnym głosem: Eminencjo ! twoja
książka „Miłość i odpowiedzialność” przetłumaczona na język francuski obiegła cały
świat.” Nie czekając długo odwiedziłem bibliotekę uniwersytecką, jednak mogłem tę
książkę przeczytać na miejscu. Po latach zrekompensowałem sobie to ograniczenie i nabyłem studium o „Miłości i odpowiedzialności” i zasiadłem nad książką raz jeszcze. Tamte studenckie spotkanie z ks. Wojtyłą wzbogaciło mój bilans życia. Często do
tego wydarzenia sięgam pamięcią.
Program obchodów Jana Pawła II
26.04.2015 r., godz. 19.00
Miejsce: Kościół Św. Katarzyny
Uroczysta procesja mieszkańców Kętrzyna w rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II
wokół miejskiego jeziorka po nabożeństwie w Kościele św. Katarzyny o godz. 19.00.
Uczczenie 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II przypadającej 2 kwietnia (Wielki Czwartek) (organizator: Parafia św. Katarzyny, Parafia św. Stanisława Kostki w Karolewie, Civitas Christiana, Kętrzyńskie Centrum Kultury)
15.05.2015 r., godz. 16.00
Miejsce: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w Olsztynie, ul. Asnyka 12
„Jan Paweł II wobec kwestii społecznej” – spotkanie z autorem książki prof. dr hab. Wiesławem Mysłkiem (Organizator: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w
Olsztynie)
18.05.2015 r., godz. 17.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna
„Zapomniany rodowód Jana Pawła II”- spotkanie otwarte z Barbarą Olak autorką książki
– 95. rocznica urodzin św. Jana Pawła II (Organizator: Civitas Christiana, Kętrzyńskie
Centrum Kultury)
21.05.2015 r., godz. 17.00
Miejsce: Kino „Gwiazda”
Spektakl na podstawie sztuki Karola Wojtyły "Przed sklepem Jubilera" w wykonaniu kętrzyńskiego Teatru u Przyjaciół (Organizator: Kętrzyńskie Centrum Kultury)
31.05.2015 r.
Miejsce: Sanktuarium w Świętej Lipce
Wystawa stała księgozbioru Św. Jana Pawła II w Bazylice w Świętej Lipce (Organizator:
o. dr Aleksander Jacyniak)
05.06.2015 r., godz. 16.00
Miejsce: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w Olsztynie
„Nauka Jana Pawła II w kontekście wartości i przekazu medialnego” – seminarium dr
hab. Andrzeja Pawilonisa, prof. WSIiE TWP w Olsztynie (Organizator: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w Olsztynie)
06.06.2015 r.
Miejsce: Kompleks rekreacyjno – sportowy „Kętrzynianka”
Aktywny wypoczynek z Janem Pawłem II - wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym z udziałem studentów TWP w roli animatorów (Organizator: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w Olsztynie)
27.09.2015 r., godz. 17.30
Miejsce: Kościół św. Katarzyny
Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II w Kętrzynie. Początek uroczystości godz. 17.30
w Kościele św. Katarzyny. Peregrynacji towarzyszyć będzie wystawa planszowa. Relikwie pozostaną w Kętrzynie do 28 września. (Organizator: Civitas Christiana, Parafia św.
Katarzyny)
16.10.2015 r.
Seminarium popularno – naukowe: Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności” (Organizator: Civitas Christiana, Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w Olsztynie)
Ekspozycja fotografii dotyczących Św. Jana Pawła II na planszach umieszczonych np. na
placu przed Ratuszem (Organizator: Kętrzyńskie Centrum Kultury)
Kwiat rycerstwa zjedzie do Kętrzyna
Turniej męstwa i stali
Już w najbliższą sobotę, 25 kwietnia 2015r. o godz. 09:30
w kętrzyńskim Stadzie Ogierów przy ulicy Bałtyckiej
1 odbędzie się III Turniej Rycerski o Muszlę Św. Jakuba.
Umiejętności władania średniowiecznym orężem zaprezentują rekonstruktorzy z Polski i Europy.
Podczas turnieju rycerze staną do walki o chwałę, „złoto”
i prestiżową nagrodę jaką jest Muszla Św. Jakuba. Swoją
obecność na turnieju zadeklarowali m.in. Mistrzowie Polski
w grupowych walkach rycerskich tzw. „bohurtowych”, wicemistrz Polski w łucznictwie, członkowie polskiej kadry narodowej na tegoroczne Mistrzostwa Świata Federacji IMCF,
które w dniach 30.04. – 03.05.2015 r. odbywać się będą na
Zamku w Malborku.
Rycerze podczas turnieju będą rywalizować ze sobą w trzech
konkurencjach. W pojedynkach indywidualnych przy użyciu
miecza i tarczy, gdzie najważniejsza będzie szybkość i umiejętność władania orężem. Tu celne i silne ciosy będą decydować o zwycięstwie. W turnieju łuczniczym tylko śmiałek
cechujący się stabilną ręką i celnym okiem może liczyć na
zwycięstwo. Grupowe starcia rycerskie przybliżą nam walki
„bohurtowe” trzech na trzech. Są to widowiskowe pojedynki, w których liczyć się będzie wytrzymałość i siła fizyczna. Zwycięży ten, który powali swego przeciwnika, zaś
sam utrzyma się na nogach.
Turniej będzie inauguracją drugiego sezonu Rycerskiej Ligi
Turniejowej Grunwaldzkiej Akademii Miecza, która łączy
kilkanaście turniejów rycerskich rozgrywanych na Warmii
i Mazurach. Jest to największe przedsięwzięcie tego typu
w naszym kraju. Organizatorem Ligi jest Muzeum Bitwy
pod Grunwaldem w Stębarku
III Turniej Rycerski to nie tylko widowiskowe pojedynki.
Dla widzów przewidziane są również liczne atrakcje. Dzieci
i młodzież będą mogły stoczyć pojedynki rycerskie przy wykorzystaniu bezpiecznego oręża. Każdy będzie mógł zweryfikować swoją umiejętność strzelania z łuku, zaś najmłodsi
będą mieli możliwość przejażdżki na kucykach. Turniej będzie doskonałą okazją do zakupienia wyrobów lokalnych
rzemieślników. Nad wszystkim będą zaś rozbrzmiewać
salwy z dział armatnich.
Organizatorzy turnieju, Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” zaprezentują swoje drugie, współczesne oblicze. Dla zwiedzających zostanie
przygotowana strzelnica, na której będzie można sprawdzić
się w strzelaniu ze współczesnych replik broni palnej ASG.
Po zmaganiach turniejowych na polach w okolicach Wopławki, będzie miała miejsce inscenizacja Bitwy, podczas
której w 1311 roku doszło do starcia wojsk litewskich i Zakonu Krzyżackiego.
Tekst: Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Militarnych „MASURIA”
Turniej finansowany jest ze środków Urzędu Miasta
w Kętrzynie, Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz
Kętrzyńskiego Centrum Kultury.
Fundatorem głównych nagród w turnieju jest Burmistrz
Miasta Kętrzyn. Pozostałe nagrody ufundowane zostały
przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, firmę Rolnictwo Precyzyjne AgroVena z Barcian, Centrum Łucznicze
S.C. Katarzyna Socha, Lucjan Socha z Jaworza oraz
Bractwo Pielgrzymkowe Św. Jakuba w Kętrzynie.
Organizatorem turnieju jest Kętrzyńskie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA” wraz z Urzędem
Miasta Kętrzyn, Kętrzyńskim Centrum Kultury oraz Stadem Ogierów w Kętrzynie.
V Inscenizacja Bitwy pod Wopławkami
Pierwsze zwycięstwo Krzyżaków nad Litwinami
Fot. Paweł Owad
Już po raz piąty 25 kwietnia na wopławskim polu do boju staną rycerze Zakonu
Krzyżackiego i litewskiego księcia Witenesa. Będzie to kolejna inscenizacja bitwy,
która miała miejsce w 1311 roku i okrzyknięta została „bitwą stulecia”. Czy była
nią jednak naprawdę?
Wojciech Caruk
O przebiegu bitwy pisali w swoich kronikach Piotr z Dusburga oraz Marcin Maurinius. Według relacji tego ostatniego,
zmieszczonej w „Kronice mistrzów pruskich” w okresie przedwiośnia Litwini pod
wodzą Witenesa zaatakowali ziemie będące
już wtedy pod władaniem Zakonu Krzyżackiego. Na szlaku swojej grabieżczej wy-
prawy zostawili tylko zgliszcza, krew i łzy,
zabierając ze sobą złoto i niewolników. Dotarli aż do Lidzbarka Warmińskiego, który
został przez nich spalony. W drodze powrotnej w pobliżu wsi Wopławki dopadła ich
pogoń wojsk zakonnych pod wodzą marszałka Hermanna von Plotzke. Niektóre
źródła podają, że Litwini swój podwopławski obóz założyli już 3 kwietnia i stamtąd
przeprowadzali ataki w głąb biskupstwa
warmińskiego. Do obozu trafiali jeńcy
i skradzione bogactwa. Krzyżacy mieli problem z szybko poruszającymi się Litwinami,
dlatego też postanowili zaatakować obóz.
Do bitwy doszło 7 kwietnia wg kronikarza
Mauriniusa w litewskim obozie znajdowało
się 4000 zbrojnych oraz 1200 jeńców. Podobne liczby przytacza Piotr z Dusburga.
Fot. Internet
Dane te są jednak podważane przez współczesnych historyków. Piotr z Dusburga był
kapłanem Zakonu, stąd podawane przez
niego informacje mogą mieć charakter lekko
naciągany, natomiast Maurinius swoją kronikę napisał ponad 200 lat później. Współcześni historycy analizując doniesienia
o innych litewskich atakach w tym okresie
sugerują, że wyprawa mogła liczyć najwyżej
setkę konnych. Miało to znaczenie strategiczne, ponieważ takie grupy mogły poruszać się szybciej i łatwiej docierać w głąb
obszaru państwa zakonnego jako niezauważone oraz szybciej ewakuować się po przeprowadzonym ataku. Na wopławskim polu
Krzyżacy dokonali dwóch nieudanych szturmów na chroniony zasiekami obóz litewski.
Dopiero za trzecim uderzeniem przełamali
obronę. Według kronikarskich danych
w walce poległo 300 Litwinów, a książę Witenes wraz z niewielkim oddziałem uciekł
z pola walki. Nieliczne grupy zostały zaatakowane i dobite w pobliżu okolicznego Jeziora Moj. Według legendy wiele bogactw
zatonęło w tym jeziorze i okolicznych bagnach. Podobno do tej pory czasami przy
pełni księżyca widać nad wodą złotą poświatę. Z bitwą związana jest również inna
legenda. Traktuje ona o powstaniu legendarnych toruńskich wypieków, zwanych ”Katarzynkami”. Po zwycięstwie nad Litwinami
pod Wopławkami Wielki Mistrz Zakonu
Krzyżackiego Karol z Trewiru ufundował
w Toruniu klasztor benedyktynek. Klasztor
nie przetrwał do naszych czasów gdyż
w 1656 roku, podczas wojen ze Szwedami,
został zniszczony. Podobno trafiły do niego
kobiety uwolnione w czasie bitwy, chociaż
niektóre źródła mówią o pochwyceniu 1400
młodych Litwinek, które ochrzczono i osadzono w tym klasztorze. Jedna z nich, Katarzyna przygotowała specjalne wypieki,
którymi poczęstowano krzyżackich dostojników w czasie jednej z wielu organizowanych tam uczt. Podobno smakołyk przypadł
im tak do gustu, że rozpoczęto jego „masową” produkcję. Drążąc tą legendę można
też dojść do informacji, że „Katarzynki” pojawiły się już na wopławskim polu, jako podziękowanie Krzyżakom za uwolnienie spod
litewskiego jarzma. Ile w tym prawdy? Pewnie tyle samo co w kilkudziesięciu innych
opowieściach o toruńskich piernikach.
Bitwa pod Wopławkami została przez kronikarzy okrzyknięta „bitwą stulecia”. Pomijając fakt wielu niejasności i dyskusji nad
związanymi z bitwą informacjami warto
wiedzieć, że było to pierwsze zwycięstwo
Krzyżaków nad Litwinami. W Wopławce
powstała strażnica mająca strzec przed kolejnymi najazdami. Jej pozostałości
w postaci wzniesienia można zobaczyć
w przypałacowym ogrodzie. Zwycięstwo to
było też o tyle ważne, że sama wyprawa litewska była jedną z najbrutalniejszych i najkrwawszych,
zakończonych
też
największymi stratami materialnymi. Z perspektywy minionych 700 lat może też cieszyć istotny fakt, że na terenie kętrzyńskiej
gminy zaistniało wydarzenie pozwalające na
jego rekonstrukcję. W świetle późniejszej
o 100 lat bitwy pod Grunwaldem podkętrzyńska bitwa również nabiera specyficznego kolorytu jako fakt historyczny, a dzięki
obecnym rekonstruktorom staje się z roku na
rok coraz popularniejszą atrakcją turystyczną.
OGŁOSZENIE
Oni byli tu przed nami
Historia Marii Mrowińskiej cz.1
Warszawa – Plac Witkowskiego, a od 1922 roku Plac Kazimierza Wielkiego. To tutaj w 1908 roku powstały hale
targowe, które dziś już nie istnieją. Dzisiaj stoi tu C.H
Jupiter, poprzednio Dom Słowa Polskiego - potężna drukarnia. To w tym miejscu rozpoczyna się historia Marii
Mrowińskiej.
Maria Skibińska
Hale przy ówczesnym pl. Witkowskiego miały pięć przęseł,
ceglane elewacje w stylu zmodernizowanego romanizmu
i gotyku z fasadą ozdobioną wieżą z iglicą. W ścianach
szczytowych umieszczono wielkie półkoliste okna. Elewację
zdobiły rzeźby i płaskorzeźby tematycznie związane z przeznaczeniem hal na punkty sprzedaży artykułów spożywczych-ptactwo, zwierzyna łowna, scenki rodzajowe. Do
budynku wiodły cztery wejścia. Pomieszczenia do handlu
były zaopatrzone w nowoczesne urządzenia techniczne – kanalizację, kratowane sufity, żaluzje. Hale, aż do końca ich
działalności w 1942 roku, były miejscem zakupów dla
mieszkańców okolicznych dzielnic.
W sąsiedztwie znajdowały się rampy towarowe warszawsko-wiedeńskiej kolei żelaznej. Usytuowanie hal targowych
właśnie w tym miejscu było bardzo trafne. Stopniowo wokół
hal zaczęły powstawać dochodowe kamienice o ładnych eleganckich elewacjach i fasadach. Plac i hale znajdowały się
w kwadracie ulic Pańskiej, Miedzianej, Srebrnej i Wroniej
przy końcu ulicy Siennej.
W 1932 roku do kamienicy przy Placu Kazimierza Wielkiego 11 wprowadziło się małżeństwo Józefa i Szczepan
Traczykowie. Zamieszkali w jednopokojowym mieszkaniu
na 3 piętrze kamienicy z oknami od podwórza tzw. studni.
Pani Józefa prowadziła dom, pan Szczepan zatrudnił się
w zakładach Lilpopa.
Fabryka powstała w 1818 roku, od 1854 znalazła się w rękach spółki Lilpop-Rau. Szczególny rozkwit zakładów to
okres międzywojenny. Produkcja obejmowała lokomotywy,
wagony kolejowe, podwozia samochodowe, nadwozia auto-
busowe, silniki spalinowe, turbiny wodne, sprzęt pożarniczy,
a także na potrzeby wojska. Montowano tu samochody osobowe min. Chevrolety. W 1938 roku fabryka zatrudniała
3900 pracowników. Nic więc dziwnego, że chłopcy z okolic
Warszawy i nie tylko, ze smykałką do mechaniki czy ślusarstwa jechali do Warszawy do Lilpopa wiedząc, że będzie tam
praca i tam się urządza na resztę życia.
Kamienica nr 11 została zbudowana, jak większość wokół,
na planie kwadratu z dużym podwórzem otoczonym chodnikiem od ścian budynku. Środek wielkiego podwórka zajmował trawnik z boku znajdował się śmietnik i trzepak, na
którym chłopcy w czasie zabaw wyczyniali przeróżne fikołki, stójki itp. ewolucje.
To podwórko to było miejsce zabaw, gier, uciech dla dzieci
z tej czteropiętrowej dużej kamienicy. Dla nieco starszych
dzieciaków wielką atrakcją były hale targowe -wystarczyło
przejść przez ulice i trafiało się w inny ogromnie ciekawy
świat. Stoiska handlowe, stragany, mrowie ludzi, zaprzęgi
konne, różnorodność towarów, pokrzykiwania reklamiarzy
– to wszystko budziło zachwyt i zainteresowanie nie tylko
małych mieszkańców domu.
W 1934 roku w rodzinie państwa Traczyków pojawia się
synek Bogdan, a w 1938 roku córeczka Maria.
Dzisiaj rozmawiam z panią Marią Mrowińską – Krysią (tak
nazywano ją w domu) Traczykówną.
Co pani pamięta z okresu okupacji?
Niewiele. Prawie cały czas spędzałam w domu z mamą,
byłam malutka. Największą atrakcją dla mnie wtedy były
hale targowe. Chodziłam tam z mamą po zakupy i zachwycałam się straganami i stoiskami z różnymi towarami, zapachami, gwarem itp. Brat szalał z kolegami na podwórku.
Wyglądałam czasem oknem, kiedy odrobinę podrosłam i obserwowałam chłopięce zabawy - grę w piłkę, w chowanego,
w klipę, fikanie na trzepaku i inne.
Wolne chwile spędzaliśmy na działce, którą mieliśmy na polach mokotowskich -zapach maciejki czuję po dziś dzień.
Z tamtego okresu pamiętam pewną przygodę: Ktoś wiózł
► Hale handlowe na Placu Witkowskiego w Warszawie.
mnie z tego ogródka rowerem, chyba tatuś. Spadłam z tego
roweru i mocno się poturbowałam. Dużą bliznę mam po dziś
dzień. Z tej „katastrofy” wynikła późniejsza moja niechęć
do nauki jazdy rowerem. Z czasem przemogłam strach i nauczyłam się tej sztuki.
Pamiętam też podróż kolejką z tatusiem do Radziwiłłowa,
gdzie mieszkali dziadkowie i krewni taty - tam pierwszy raz
zobaczyłam pasące się krowy. Rodzeństwo mamy, dwie siostry i brat, także mieszkali w Warszawie. Przybyli spod Radomia. Ta wędrówka do Warszawy to była droga za chlebem.
Małe gospodarstwa rolne nie były w stanie zapewnić warunków życia wszystkim członkom dość licznej rodziny. Młodzi
zmuszeni byli szukać szczęścia i miejsca na ziemi gdzie indziej. Najbliżej była Warszawa z ofertą pracy i możliwością
zamieszkania.
Liczba tygodnia
W tym roku, 8 maja królewiecka gazeta
“Koenigsberger Zeitung” napisała o zaburzeniach w Powiecie Rastenburskim, które miały związek z ruchem
rewolucyjnym okresu Wiosny Ludów.
1848
Wystawa malarstwa pt. “Z plenerów w magicznych zakątkach świata”
Muzyka Pink Floyd znów na żywo w Kętrzynie
Fani zespołu Pink Floyd mają kolejną okazję, by wysłuchać na żywo muzyki słynnej grupy. 9 maja w Kętrzynie
ponownie wystąpi Spare Bricks A Pink Floyd Tribute
Band. Tym razem koncert odbędzie się w kętrzyńskim
amfiteatrze przy ul. Kajki. Początek o godzinie 21.00,
wstęp wolny!
Usłyszymy trochę inny zestaw utworów niż ten, z jakim
grupa pojawiła się w Kętrzynie 8 listopada ubiegłego roku.
Największych przebojów na pewno jednak nie zabraknie,
gdyż zespół znów zaprasza na muzyczną podróż przez albumy Pink Floyd i to zarówno te z końca lat 60-tych, jak
i zupełnie współczesne. Na pewno usłyszymy utwory z takich płyt, jak „The Dark Side of the Moon”, „Wish You Were
Here” czy „The Wall”.
Jak zawsze zespół Spare Bricks przygotował wiele niespodzianek. Na pewno zaskoczy nas scenografia, w której nie
zabraknie elementów pirotechnicznych. Na scenie pojawi się
chór dziecięcy pod dyrekcją Cezarego Nowakowskiego z Art
Music Center. W chórkach zespołowi będą towarzyszyć Barbara Luma, Justyna Szydlik i Tomasz Motłoch. Zobaczymy
również układy choreograficzne w wykonaniu Grupy Tańca
Współczesnego „Gest” z Kętrzyńskiego Centrum Kultury
(prowadzenie Katarzyna Rakowska). Każdemu utworowi towarzyszy specjalna wizualizacja, wzorowana na Floydowskich koncertach. W jednej z nich Spare Bricks wykorzysta
zdjęcia Leszka Paradowskiego.
Zespół wykonuje utwory Pink Floyd z szacunkiem dla oryginałów, ale nadając im swój osobisty charakter. Unikalne,
wśród innych floydowskich coverbandów jest to, że główny
wokal jest żeński. Jak się okazuje, teksty Rogera Watersa
sprawdzają się również śpiewane przez kobietę. Spare
Bricks doceniany jest nie tylko w Polsce, gdzie występuje
zawsze przy pełnych salach, ale również za granicą – jako
pierwszy polski zespół dostał się do prestiżowego grona najlepszych coverbandów Pink Floyd, prowadzonego przez
Breakmania 2015 już za nami
Podczas ósmej edycji Międzynarodowych
Zawodów Tańca Ulicznego w Kętrzynie breakmania 2015 gościliśmy zawrotną
liczbę tancerzy. Przez trzy dni trwania
festiwalu, podczas których dobyły się
warsztaty taneczne, zmagania oraz prezentacja filmów dokumentalnych o tematyce tanecznej, przewinęło się ponad
sześciuset uczestników.
Kultury.
Można śmiało powiedzieć, że podczas trwania festiwalu Kętrzyn przerodził się w stolicę
tańca ulicznego, ponieważ gościliśmy tutaj
tancerzy z następujących miast: Kaliningrad
(Rosja), Daugavpils (Łotwa), Wilno (Litwa),
Warszawa, Piaseczno, Radom, Siedlce, Bydgoszcz, Wrocław, Białystok, Olsztyn,
Gdańsk, Słupsk, Ostrołęka, Pisz, Giżycko,
Mrągowo oraz Kętrzyn.
Podczas tanecznych zmagań nie obyło się
bez niespodzianek. Bboy Chorzel (Tomasz
Chorzelewski - Ryn Breakers) podopieczny
Piotra Frąckiewicza, kętrzyńskiego instruktora wygrał polskie eliminacje King Of The
Kidz. Wygrana zapewniła mu wylot na finały, które odbędą się na początku 2016 roku
w Amsterdamie. Tomasz poleci tam wraz ze
swoim instruktorem Piotrem Frąckiewiczem.
- Cieszy mnie ten sukces. Nie ukrywam, że
będę się starał się zorganizować dodatkowe
środki na przelot większej grupy tancerzy
z Polski, aby Tomek miał wsparcie podczas
rywalizacji z finalistami Francji, Holandii,
USA, Korei, Ukrainy oraz innych odległych
zakątków świata – mówi Piotr Frąckiewicz,
instruktor tańca w Kętrzyńskim Centrum
Breakdance 2vs2 do 14 lat
I miejsce - „Rybny Monster” – Kętrzyn/Mrągowo
II miejsce - Lumbago Crew - Radom
Polskie eliminacje King Of The Kidz do 15
lat
I miejsce - Chorzel „Ryn Breakers” - Ryn
II miejsce - Madmax – Piaseczno
Tomasz Mróz
jeden z najbardziej znanych na świecie floydowskich portali
internetowych pinkfloydz.com.
Na dwie godziny muzycznej uczty zapraszają: Agnieszka
Szpargała – śpiew, saksofon, Jacek Aumüller – gitara basowa, śpiew, gitara 12-strunowa, wizualizacje, Paweł Wrocławski – gitary, Tomasz Gadzina – instrumenty klawiszowe,
Michał Słupski – perkusja.
Dariusz Naworski
Zapraszamy do obejrzenia filmów oraz zdjęć z imprezy, dostępnych na stronie: www.facebook.com/breakmania.ketrzyn
Wyniki tanecznych zmagań
11 kwietnia (breakdance)
Breakdance 2vs2 do 10 lat
I miejsce - „Wilczki” Tomek i Kacper – Kętrzyn
II miejsce - Gang Mroziaków Chłodny i Julson – Białystok
Bgirls Battle
I miejsce - AGT – Siedlce
II miejsce - Kris-T – Kaliningrad
Hip Hop 2vs2 do 14 lat
I miejsce - Oliwia & Wiktoria - Cz. Białostocka
II miejsce - Maja & Gabi – Mrągowo
Old Bboys Battle pow. 30 lat
I miejsce - Stoballow – Kaliningrad
II miejsce - Siemek - Białystok
Crew Battle 5vs5
I miejsce - Zames Crew – Kaliningrad
II miejsce - Mukava tavata
Siedlce/Mońki/Białystok/Giżycko
12 kwietnia (street dance)
Hip Hop 2vs2 do 10 lat
I miejsce - Julson & Wixa - Białystok
II miejsce - Laura & Lena - Kętrzyn
Fot. Tomasz Mróz
► Tomasz Chorzelewski (w środku), podopieczny Piotra Frąckiewicza, kętrzyńskiego instruktora z biletem, który otworzył mu drogę na finały King Of The Kidz w Amsterdamie.
–
Hip Hop 2vs2 powyżej 15
I miejsce - Zawierucha & Big Up - Gdańsk
II miejsce - Daszut & Monia – Białystok
3vs3 All Styles
I miejsce - SMYKI (Daszut, Mońka, Kangur) - Białystok
II miejsce - Street Gang Enzym - Gdańsk
Formacje do 10 lat
I miejsce - Sztosik – Garwolin
II miejsce - Koty Mini - Białystok
III miejsce - Hiphopowe Dzieciaki - Kętrzyn
Formacje do 14 lat
I miejsce - Street Gang Enzym - Gdańsk
II miejsce - Fart - Cz. Białostocka
III miejsce - Beton Junior - Ostrów Mazowiecka
Formacje pow. 15 lat
I miejsce - Kolorsy – Białystok
II miejsce - OSOM - Białystok
III miejsce - Deliss – Czarna Białostocka
W 2007 roku z okazji obchodów 650-lecia miasta Kętrzyn Miejska Biblioteka Publiczna wydaje tomik poetycki pt. „Spacerem po Kętrzynie”. Jest to pierwsza publikacja książkowa kętrzyńskiej biblioteki.
Nasza Rozmowa z aktorem Edwardem Linde – Lubaszenko
Każdy tekst ma jakiś przekaz Mimo wielu znakomitych ról teatralnych i filmowych
nigdy nie dał się „zaszufladkować”. Mimo 76 lat dalej pozostaje nie tylko czynnym aktorem, ale również udziela
się w innych projektach artystycznych. Z jazzowym zespołem De Profundis zawitał do Kętrzyna z okazji 10.
rocznicy śmierci Jana Pawła II. O znaczeniu osoby papieża Polaka i aktorskim życiu opowiedział Edward
Linde – Lubaszenko.
Spotkaliśmy się w Kętrzynie przy okazji smutnej rocznicy jaką jest 10. rocznica śmierci Jana Pawła II. Kim
dla pana jest osoba Papieża Polaka?
Nie powiedziałbym, że to jest do końca smutna rocznica, ponieważ to był bardzo wesoły człowiek. Czasem podczas
swoich wizyt dowcipkował, przekomarzał się z zebranymi.
To również aktor. Dla wielu moich kolegów z Teatru Starego
w Krakowie, gdzie wiele lat pracowałem, to był kolega
z Teatru Rapsodycznego, w którym grał przez lata. Dopiero
potem został klerykiem, księdzem itd. Nie pozostało to bez
wpływu nie tylko na jego zachowanie, ale też sposób porozumiewania się z zebranymi, z widownią. Jeździliśmy kilka
razy w czasie jego pontyfikatu do Rzymu z przedstawieniami Teatru Starego i za każdym razem znajdował czas,
żeby się z nami spotkać. Mam nawet zdjęcia, uczestniczyłem
w trzech takich spotkaniach. Zaskoczyło mnie to, że jak podchodził do swoich starych kolegów, ale nie tylko, bo będąc
już kardynałem cały czas przychodził do teatru i śledził
przedstawienia, to znał każdego z imienia i pytał „co u ciebie?”, „co teraz grasz?” itp. Kilka osób to byli również aktorzy, którzy grali z nim właśnie w Teatrze Rapsodycznym.
Te koleżeńskie stosunki również nam się udzielały. On miał
do nas taki serdeczniejszy i cieplejszy stosunek jako do kolegów. Jeżeli mowa o jakiejś symbolice to najbardziej w pamięci utkwił mi moment pogrzebu. To Pismo Święte,
którego kartki przewracały się pod wpływem powiewu
wiatru. To był niesamowity znak, bo trudno sobie wyobrazić,
żeby to tak samo z siebie się stało. Poza tym te wszystkie
przyspieszone na żądanie wiernych procedury z uzyskaniem
statusu świętego. To też było bardzo istotne i wzruszające.
To był jasny i światły człowiek i jego odejście, było właśnie
jasne, zrozumiałe i naturalne. Rocznica 10 – lecia jego odejścia od nas to jest po prostu ważna rocznica. To również
ważna chwila na przypomnienie sobie tego, o czym mówił,
na co zwracał uwagę i chciał nam pomóc odpowiedzieć na
pytanie „jak żyć?”. Chyba o to też chodzi duchownym.
Co pana skłoniło do wzięcia udziału w poetycko – jazzowym projekcie „Co może jeden człowiek” poświęconym
Janowi Pawłowi II?
Po pierwsze znajomość z kolegami. Zawsze u podłoża takich
inicjatyw leżą jakieś prywatne kontakty. Po drugie współpracuję z nimi też przy innych projektach, które mają taki
charakter, że są realizowane np. z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia. Zespół jeździ z muzycznymi programami, w których także brzmi słowo. Dużo poezji ks.
Twardowskiego, Droga Krzyżowa, Znak Pokoju z tekstami
Jana Pawła II. Nie jest to moja jednorazowa współpraca
z zespołem De Profundis.
Ten projekt to takie trzy zasadnicze elementy: muzyka,
poezja i pewna forma teatralna. Jak pana zdaniem
można je połączyć, tak aby miało to niebanalny i ciekawy
efekt?
Ciekawe są przede wszystkim emocje, które w tym występują. W każdym przedsięwzięciu z udziałem żywego człowieka pojawiają się i są przekazywane jakieś emocje, może
jakaś energia, ale także wartości, które są w tym zawarte.
Przecież każdy tekst ma jakiś przekaz i trafia do jakichś treści, które człowiek w sobie nosi, albo wywołuje jakieś skojarzenia. To jest pomyślane właśnie w ten sposób, aby
jakichś szlachetnych i wartościowych pokładów w człowieku szukać i do nich się odnosić. Ważne jest żeby znaleźć
jednomyślnych ludzi, żeby poczuć wspólnotę. Teatr jest
miejscem gdzie przychodzimy i spotykamy ludzi połączonych jedną myślą, jednym zadaniem i jednym celem. My się
tak jakby grzejemy jako widzowie w tym cieple wspólnoty
ludzkiej. My tworząc tutaj taką wspólnotę, chcemy właśnie,
aby ludzie się przy nas „ogrzali”, pomyśleli o czym mówimy
i odebrali piękno trochę abstrakcyjne muzyki.
Patrząc na pana biografię i korzenie rodzinne można
znaleźć bardzo ciekawe i zakręcone historie. Ciężko się
w tym nie pogubić?
Można tak powiedzieć. Nie chciałbym tu za bardzo dowcipkować. Jednak za każdym razem, kiedy mówię o swoim pochodzeniu przypomina mi się taka anegdota, jak właściciel
kundla postanowił go sprzedać. Wtyka go jakiemuś przypadkowemu jegomościowi, który pyta „Przepraszam, ale czy
to jest jamnik?”. Na co sprzedawca odpowiada: „Między innymi”. Ja zapytany czy jestem takiej narodowości, czy takiej
również odpowiadam „Między innymi”.
Dlaczego w ogóle zdecydował się pan na zostanie aktorem i co pana pociągało na początku w tym zawodzie?
To dobre pytanie, ponieważ ja zaczynałem swoją dojrzałą
drogę życiową od medycyny. Moja mama była pielęgniarką
i wyobrażała sobie, że naturalnym awansem jej syna jest zostać lekarzem. Zdałem na medycynę, studiowałem i po trzecim roku popadłem w pewien rodzaj konfliktu z pewną panią
profesor i skończyło się to tym, że rzuciłem te studia. Jed-
Spektakl teatralny "Wszystko przez Judasza"
Do czego służy mały otwór w drzwiach? W tej sztuce
znajdziecie odpowiedz na to przekorne pytanie. Serdecznie zapraszamy do Kętrzyńskiego Centrum Kultury na
znakomitą komedię kryminalną Andrzeja Ballo pt.
„Wszystko przez judasza”.
Perypetie dwóch małżeńskich par mieszkających na tym
samym piętrze wiedzione komediowym korowodem złożonym z zabawnych i błyskotliwych dialogów. Anatomia
wścibstwa, zazdrości, zdrady i chciwości. Matematyka perfidii, pomysłowości, hipokryzji i egoizmu. Świat naukowców kontra świat artystów. Piotr, Ada, Karol i Hanna to
postacie ciekawie zarysowane i niebanalne w sieci dziw-
nych, wręcz nieoczekiwanych sekwencji i powiązań. Komedia z filozoficznym przesłaniem traktująca o ludzkich słabościach, niezależnych w tym wypadku od intelektu
i zdolności człowieka. Wszyscy jesteśmy wystawiani nieustannie na pokusy i zazwyczaj bywamy wobec nich bezsilni.
Wartka intryga z zaskakującym epilogiem. Jest tu też Szekspir i Tarantino. I to dosłownie. Po obejrzeniu tej sztuki inaczej spojrzycie na sąsiadów, być może i wymienicie drzwi.
Konwencja tej sztuki to oczywiście kryminał. Czarny jak
humor. Przed kętrzyńską publicznością wystąpią znane
gwiazdy Magdalena Wójcik, Anna Korcz, Maciej Damięcki
oraz Piotr Szwedes.
Beata Szuksztul
Fot. Internet
►Edward Linde - Lubaszenko.
nocześnie w tym samym czasie grałem pracowałem w teatrze studenckim „Kalambur” we Wrocławiu. Dowiedziałem
się, że jest organizowany przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu. Napisałem do nich czy mnie dopuszczą do tego egzaminu i tak
się stało. Podszedłem do niego w 1963 roku i zdałem go.
Jest pan jednym z tych aktorów, którzy mimo wielu ciekawych ról na koncie nie dali się „zaszufladkować” do
tej jednej, z której są najbardziej rozpoznawalni. Jak to
się panu udało?
Miałem taki okres, kiedy grałem w serialu „Układ krążenia”
lekarza kardiologa, z perypetiami, który miał poważne kłopoty. Wtedy musiałem wykazać dużą siłę woli, żeby nie popaść w alkoholizm. Wielu widzów tego serialu chciało się
ze mną „zbratać” i na każdym kroku było to odczuwalne.
Właśnie to być może mnie ustrzegło, tchórzostwo. Boję się,
więc jestem. Kiedyś udzielałem wywiadu pewnej gazecie
i dziennikarz namawiał mnie, żebym wymyślił jakiś odpowiedni tytuł. Ja tak trochę ze swojego wykształcenia przyrodniczego wiedziałem, że w zasadzie takim głównym
czynnikiem pozwalającym nam przetrwać i unikać niebezpieczeństw jest tchórzostwo.
Rozmawiał Wojciech Caruk
„Dobrze pisać, to znaczy czynić
myśl widzialną” - konkurs pięknego
pisania piórem
1. Organizatorami konkursu są Kętrzyńskie Stowarzyszenie
Oświatowe oraz Urząd Miasta Kętrzyn.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów kętrzyńskich szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz
dorosłych.
3. Patronat na konkursem objął Burmistrz Kętrzyna –
Krzysztof Hećman.
4. Finał miejski odbędzie się 22 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie (aula).
5. Cele konkursu:
- kształtowanie dbałości o charakter pisma
- doskonalenie umiejętności pięknego pisania piórem
- pobudzanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej i estetycznej
- udział dzieci, młodzieży, dorosłych w rywalizacji
- nagradzanie osób pięknie piszących piórem ( tzw. stalówkowym)
- umiejętność zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki
- promocja miasta.
6. Warunki uczestnictwa:
- każda placówka może zgłosić do I etapu konkursu po 4
osoby (z każdej kategorii wiekowej)
- dopuszczalne są także zgłoszenia indywidualne (dotyczy
osób dorosłych)
- zgłoszenie do I etapu konkursu następuje poprzez dostarczenie do dnia 5 maja 2015 r. własnoręcznie napisanego
tekstu na kartce formatu A 4.
- prace należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kętrzynie (na drugiej stronie należy wpisać dane:
numer telefonu (dotyczy osób dorosłych), imię, nazwisko,
klasa, szkoła, zakład pracy, emeryt...)
- do finału miejskiego zostanie zakwalifikowanych po 10
osób (w każdej kategorii wiekowej)
- każdy uczestnik powinien zgłosić się na konkurs z własnym piórem.
7. Podczas finału uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie
przepisać fragment tekstu ustalony przez organizatora i dostosowany do grupy wiekowej.
8. Konkurs miejski (finał) będzie przebiegał w kilku turach.
• godz. 11.00 – uczniowie klas I oraz II-III
• godz. 12.00 – uczniowie klas IV – VI oraz gimnazja
• godz. 13.00 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz
dorośli.
9. Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach wiekowych:
• kategoria I – uczniowie klas I (szkół podstawowych)
• kategoria II – uczniowie klas II -III szkół podstawowych
• kategoria III – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
• kategoria IV – uczniowie szkół gimnazjalnych
• kategoria V – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
• kategoria VI – dorośli
10. Kryteria oceny prac:
- estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, konsekwencja zapisu
- poprawność zapisu
- wykazanie się umiejętnością używania ozdobnych liter.
11. Rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie Mistrzów Kaligrafii oraz wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2015 r. Dokładna data zostanie podana w dniu konkursu.
12. Szczegółowych informacji udziela Alina Rudak – tel.
502 351 890 (po godzinie 14.00).
Wernisaż fotografii pt. Chasydzi
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 zaprasza wszystkich na wernisaż pt. „Chasydzi”, który odbędzie się 23
kwietnia (czwartek) o godz.17.00 w Loży.
Jest to spojrzenie trzech fotografów z Płocka Piotra Hejke,
Adama Bębenisty i Marka Konarskiego, ludzi nie związanych kulturowo z tymi zwyczajami, tradycją, ubiorem, zachowaniem.
Na wystawie zostaną wykorzystane zdjęcia z przestrzeni 2
lat, ekspozycja przedstawi 40 czarno-białych zdjęć. Warto
dodać, że autorzy wystawy będą obecni na wernisażu i opowiedzą o kulturze, zwyczajach jakie panują wśród Chasydów. Wystawę będzie można oglądać do 27 maja.
Ewa Brzostek
Majówka z Mateuszem Mijalem
i zespołem Red Lips
Na szerokie wody muzycznego świata zespół Red Lips
wypłynął w 2013 roku, szturmem podbijając większość
polskich stacji radiowych piosenką „To co nam było”.
Kętrzyńską publiczność rozgrzeje najpierw Mateusz
Mijal.
Powrót do klasyki rocka, proste i melodyjne kompozycje
oraz polskie teksty okazały się tym, czego szeroka polska
publiczność potrzebuje najbardziej. Rockowe brzmienie lat
90, świeżość XXI wieku i ogromna żywiołowość, która na
scenie osiąga imponujące rozmiary sprawiły, że ludzie pokochali Red Lips.
Przed koncertem tej grupy kętrzyńską publiczność rozgrzeje
młody wokalista Mateusz Mijal, znany min. z duetu z Liberem i utworu „Winny”. Nie małą popularnością cieszą się
również kolejne single tego artysty „Coś na później” czy
utwór „Niech się ludzie śmieją”, którego autorem tekstu jest
Wojciech Łuszczykiewicz z zespołu Video. Na chwilę
obecną utwór ma prawie siedem milionów odsłon. Najnowszą propozycją muzyczną artysty jest utwór „Zabijasz mnie”,
którego autorem tekstu jest Liber, natomiast muzykę skomponował sam Mateusz Mijal.
Beata Szuksztul
Termin: 2 maja (sobota), godz. 19.00
Miejsce: Amfiteatr
Wstęp wolny
VII Marsz Żonkila
Już po raz VII Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki
spotka się na „Marszu Żonkila”.
26 kwietnia o godzinie 16.00 z parku przy kompleksie rekreacyjno- sportowym „Kętrzynianka” barwny pochód przejdzie ulicami miasta. W ten sposób organizatorki pragną
zachęcić do badań profilaktycznych oraz pokazać, że rak
wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny. Po złożeniu
kwiatów pod tablicą Jana Pawła II wszyscy udadzą się do
amfiteatru, gdzie odbędzie się koncert Chóru Wrzos, Aleksandry Jeznach oraz Oksany Predko. Wstęp wolny.
Ewa Brzostek
III Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno – Muzyczne
Usłyszymy pieśni Eucharystyczne i do Ducha Świętego
Po raz kolejny z ramienia Parafii p.w. św. Jerzego w Kętrzynie są organizowane III Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno - Muzyczne. Tematami tegorocznej edycji będą
Eucharystia oraz Duch Święty. Warsztaty po raz kolejny
poprowadzą Paweł Bębenek, Hubert Kowalski oraz Piotr
Pałka - najbardziej rozpoznawalni kompozytorzy współczesnej muzyki liturgicznej. Patronat honorowy nad
warsztatami objął Arcybiskup Wojciech Ziemba.
III Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno – Muzyczne będą
się odbywały w dniach 30 kwietnia – 3 maja w Parafii p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce
oraz Parafii p.w. św. Jerzego w Kętrzynie. Opiekę duchową
zapewni ks. Wojciech Kotowicz. Swój udział zgłosiło 130
osób. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 100 osób.
Wśród nich byli również instrumentaliści, którzy utworzyli
niewielki zespół kameralny upiększający śpiewy.
- Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie, które otrzymujemy od sponsorów. To dzięki nim możemy zagwarantować
naszym uczestnikom bardzo atrakcyjne ceny pobytu na
Warsztatach. Mamy nadzieję, że dla każdego z was będzie
to dobry czas wzrastania w wierze, że każdy z was na nowo
doświadczy przede wszystkim spotkania z żywym Bogiem
– przekonują organizatorzy III Ogólnopolskich Warsztatów
Liturgiczno – Muzycznych.
Ewa Brzostek
Muzyczne zespoły ruszają do pracy
Kalendarz Imprez Kulturalnych
Będą nowe płyty i teledyski
przygotowany i ozdobiony dolarami samochód, który będzie
można zobaczyć na ekranie. W filmie pojawi się też tajemnicza postać Wattmana.
- Mamy problem. Ktoś obudził Wattmana. Nie wiemy do
końca, kto to jest. Zaczyna „grandzić” w Gierłoży. Co dalej
będzie z kolesiem nie mam pojęcia – tajemniczo wypowiada
się Paweł Korol, gitarzysta Dr Watta.
Zdjęcia powstawały w Kętrzynie i obiekcie Kętrzyńskiego
Centrum Kultury oraz na terenie bunkrów w Gierłoży. Premiery klipu można spodziewać się tuż po nagraniu płyty. Jej
realizacją zajmie się ponownie Sławomir Szuszczewicz
w studiu nagraniowym KCK. Oprócz „Hey USA” jeszcze
dwa inne utwory znajdą swoją filmową wersję. Prace nad
kolejnymi klipami planowane są na tegoroczne wakacje.
Wraz z nadejściem wiosny z zimowego snu obudzili się
również kętrzyńscy muzycy. Hard rockowy Dr Watt szykuje kolejną płytę i teledyski. Nie próżnuje również reszelsko – kętrzyńska Ukryta Strona Miasta.
Wojciech Caruk
Rockowcy z Dr Watta planują na przełomie 2015 i 2016 roku
wydanie nowego albumu pod tytułem „Where Do You Go?”.
Płyta ma zawierać dziewięć autorskich kompozycji utrzymanych muzycznie w typowo „wattowym” stylu. Prace nad
„doszlifowaniem” kompozycji już trwają i przed premierą
płyty powstaną również trzy teledyski. Ruszyły już zdjęcia
do pierwszego z nich, zatytułowanego „Hey USA”. Tekst
utworu i koncepcja klipu nawiązują do idei „amerykańskiego
snu”.
- Jesteśmy chłopakami z lat 80 – tych i naszą fascynacją zawsze było USA. Tam wszystko było lepsze, ładniejsze, była
wolność. W ogóle tam coś było. Stąd też taki, a nie inny pomysł na ten kawałek – mówi Paweł Bielecki, wokalista
i autor tekstów Dr Watta.
Za kamerą stanął ponownie Paweł Kukuć z Eneptor Studio,
który pracował z kapelą już przy wcześniejszych klipach.
Specjalnie na potrzeby teledysku do Kętrzyna przyjechał
Intensywnie pracuje również reszelsko – kętrzyńska
grupa Ukryta Strona Miasta.
- Przez ostatnie miesiące dogrywaliśmy temat dotyczący naszej EP-ki zatytułowanej "Na ten czas". Mastering jest ukończony i teraz czekamy na jej finalizację, czyli nagranie CD
i wydruk okładki. Tytułowy utwór można było ostatnio usłyszeć w Radiu Olsztyn. Miejmy nadzieję, że niebawem płytka
wpadnie w wasze ręce. Na ostatnich próbach pracowaliśmy
nad nowymi utworami i trzy kolejne numery ujrzały światło
dzienne. – informuje zespół na swoim profilu na portalu facebook.
Płytka powstawała również w studiu nagraniowym Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Utwory grupy można było usłyszeć
nie tylko w Radiu Olsztyn, ale również m.in. w programie
czwartym Polskiego Radia. W Radiu Praga numer „Reszel
moim miastem” zajmuje pierwsze miejsce na liście przebojów. Kapela postanowiła również zrealizować kolejny teledysk. Tym razem zdjęcia do utworu „Świadomość”
powstawały w sali prób Miejskiego Ośrodka Kultury
w Reszlu. Za kamerą stanął kętrzynianin Robert Reszka
z firmy Reshka Marketing. Kapela również rusza z koncertami. Już 25 kwietnia muzycy zagrają w Bielsko – Białej
a 26 kwietnia w Warszawie podczas wielkiej imprezy “OrlenMarathon”. Natomiast 3 lipca pojawią się na jednej z najważniejszych imprez alternatywnych w Polsce, festiwalu
„Rock Na Bagnie” w Goniądzu u boku takich kapel jak m.in.
KSU, Bunkier czy Cela Nr 3.
- Bądźcie tam także z nami, bo jak widać po składzie RnB
towarzystwo mamy doborowe – zachęcają muzycy.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. organizowana będzie kolejna Akcja
Sprzątania Świata.
Corocznie w akcji biorą udział dzieci i młodzież z kętrzyńskich szkół.
Osoby zainteresowane udziałem w akcji sprzątania zachęcam do uporządkowania wybranego przez siebie terenu. Zapraszam również do oddawania odpadów problemowych tak jak: nośniki danych, małe sprzęty RTV/AGD (do masy 2 kg) oraz tekstyliów do punktu zbiórki na
Placu J. Piłsudskiego w godz. 9.00 – 14.00. Na każdego, kto zdecyduje się na oddanie odpadów czeka upominek.
Akcja Sprzątanie Świata to sprzątanie Naszego Miasta Kętrzyn.
Dbajmy o Nasze piękne Miasto.
Zapraszam wszystkich 24.04.2015r.
Jesteśmy razem z NASZYM KĘTRZYNEM.
Burmistrz Miasta
Krzysztof Hećman
W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zapewnia sobie prawo do zmiany terminu na dzień 27 kwietnia 2015r.
REKLAMA
25.04.2015 (sobota), godz. 9.30
Turniej rycerski
Stado Ogierów w Kętrzynie
Wstęp wolny
26.04.2015 (niedziela), godz. 16.00
VII Marsz Żonkila
Amfiteatr
Wstęp wolny
26.04.2015 (niedziela), godz. 18.45
Nabożeństwo w Parafii św. Katarzyny
oraz Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II - Amfiteatr
Wstęp wolny
02.05.2015 (sobota.) godz.19.00
Kętrzyńska Majówka 2015 w Amfiteatrze
Koncertowa sobota:
Mateusz Mijal oraz zespół Red Lips
Amfiteatr
Wstęp wolny
03.05.2015 (niedziela), godz. 17.00
Niedzielna Biesiada folkowa z Jackiem Kawalcem
Amfiteatr
Wstęp wolny
07.05.2015 (czwartek), godz. 17.00
Wystawa fotograficzna Andrzeja Frankowskiego pt. „Kobiety”
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Wstęp wolny
09.05.2015 (sobota), godz.21.00
„Spare Bricks” koncert coverowy utworów Pink Floyd
Amfiteatr
Wstęp wolny
14.05.2015 (czwartek), godz.19.00
Spektakl teatralny „Wszystko przez Judasza”
Kino „Gwiazda”
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie kina „Gwiazda”
16.05.2015 (sobota), godz.20.00
Koncert Reggaeside
Amfiteatr
Wstęp wolny
17.05.2015 (niedziela), godz.17.00
Kętrzyńska Niedziela Artystyczna
Występ artystyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kętrzynie
Amfiteatr
Wstęp wolny
OGŁOSZENIE
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława
Łokietka, przeznaczonej na realizację zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
Działka Nr 235 o pow. 597 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00028664/3
Cena wywoławcza - 23 100,00 zł, wadium - 2 400,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości sprzedaż działki ogranicza się do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 235
posiadających dostęp do dróg publicznych tj. działek nr 216, nr 217,
nr 218, nr 233, nr 234 i nr 236, obręb 2.
Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać oraz złożyć oświadczenie określające sposób zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla
nabywanej działki nr 235 wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do
nieruchomości z której nastąpi dostęp do drogi publicznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr
202, do dnia 21 maja 2015 r.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie na tablicy ogłoszeń Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami dnia 27
maja 2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 13. w Urzędzie
Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, do dnia 25 maja 2015 r. w
godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na
II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr
202, tel. 89-752-05-43.
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Wynajmę garaż przy ul. Uroczej, obok Polo Marketu. Tel. 503 743 544.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 102,35 m2. Tel. 505 961 274
• Sprzedam garaż o powierzchni 24 m2 w centrum miasta, pl. Piłsudskiego na
własnym gruncie z kanałem. Tel. 668 003 276.
• Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel.516 096 888
• Sprzedam lub wynajmę garaż na ul. Daszyńskiego za Przychodnią Zdrowia. Tel.
516 908 083.
• Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. 608 208 071.
• Sprzedam garaż murowany, ul. Chrobrego w pobliżu sklepu „Społem”, tel. 608
208 071.
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu 915 m2. Tel. 693 852 399
• Kupię jednopokojową kawalerkę w Kętrzynie. Tel. 663 029 330.
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu, ok. 10 ar, tel 693 852 399
• Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn,
ul. Chopina, tel. 662 23 83 14
• Dolina Gubra – sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel. 608 011 612
• Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel. 518 371 567
• Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi,
Kętrzyn, tel. 880 384 633
• Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel. 539-171872
• Sprzedam mieszkanie w Kętrzynie z piwnicą i balkonem ul. Kołobrzeska 3. 48,2
m.kw. 3 pok. Mieszkanie rozkładowe. Świetny widok z okien. Media miejskie. Nowe
okna PCV. Blok ocieplony. Tel. 539 040 912
• Sprzedam dom 90 m2 + działka 9a, 2 garaże, 10 km od Kętrzyna. Tel.512-128674
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię
na mieszkanie. tel. 693 758 913
• Sprzedam garaż przy ul. Skłodowskiej 7, cena do uzgodnienia, tel. 605 336 650.
• Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn,
ul. Rzemieślnicza, tel. 606 163 190.
• Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel.
503-852-342
• Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel. 887-562-653
• Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel. 509 125 033
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel.
886 295 494, cena do negocjacji
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów.
Tel. 606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
• Sprzedam działkę ogrodniczo-rekreacyjną, ogrodzona, altana murowana, za
rynkiem. Tel. 691 739 336
• Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka
30 a. Tel. 508 414 048.
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance.
Tel. 728-340-432
• Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238 314
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub
660 166 192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie
biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513-027-648
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel.
508414048
• Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe 60 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 731 604
207.
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel.
790 515 206.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w Kętrzynie. Tel. 513 027 648..
• Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka
budowalna 1800 m2. Tel. 605 573 436.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200
744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem
miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy w Kętrzynie. Budynek wolnostojący.
Tel. 726 445 513.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel.
692 974 604.
• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Jagiełły. Tel. 89 751 34 86.
•Sprzedam mieszkanie 58 m kw. w centrum Kętrzyna, tel. 513 027 648
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 102,35 m kw., tel 505 961 274
• Wynajmę lokal na działalność biurową, handlową lub usługową, D.H. Centrum,
37 m kw. Kętrzyn, tel. 518 279 025
• Sprzedam garaż, ul. Chrobrego, tel. 516 096 856 po 17.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513 027 648
• Sprzedam siedlisko Niedziały dom + 0,5 h ziemi. 11 km od Kętrzyna. Tel. 505366-451
• Sprzedam mieszkanie M-4, 48 m2, spółdzielcze, własnościowe, IV piętro przy
ul. Kołobrzeskiej 3 w Kętrzynie, cena 122 tys. do negocjacji. Tel. 517 647 280.
INNE
• Sprzedam przedsionek do przyczepy campingowej, dł. ok. 4,5 metra, przenośne, turystyczne WC. Tel. 602 530 281
• Sprzedam pustaki 24x60. Tel. 664 086 584
• Sprzedam niemiecki Tryjer do czyszczenia zboża, rok 1937. Tel. 508 750 305.
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel. 507
427 787.
• Sprzedam nowe okna PCV, wymiary 1,5 mx1,5 m, 80 cm x 150 cm, 120 cm x
120 cm, 85 cm x 230 cm. Tel. 662 238 314.
• Sprzedam zastawę stołową, obiadową Potsdam Sorau z lat 1910-1915 ośmiokątne, 17 elementów, talerze, wazy, sosjerka. Cena całości 550 zł, tel. 692 490
278.
• Sprzedam butlę do gazu z reduktorem, 11 kg, tel. 507 427 787
• Sprzedam choinkę sztuczną. Nowa, 180 cm wysokości. Tel. 512 587 389
• Sprzedam muszle klozetową białą bez deski. Nowa. Tel. 512 587 389
• Sprzedam Dyma 8, pylarka „Rema” pylarko - wyrównywarka. Tel. 664-323-812
• Sprzedam wózek 2w1 Tako Capiva kolor czarny po jednym dziecku 650 zł. Tel.
600 925 830.
• Sprzedam łuparkę niemiecką hydrauliczną do kłód drzewa do 53 cm, nacisk 5
ton, zasilanie 230 V + dokumentacja. Tel. 692 490 278
• Sprzedam karty pamięci do konsoli playstation vita o pojemnościach 4 GB i 8
GB, tel. 505 650 827
• Sprzedam betoniarkę, poj. 75l, na 240 V, mało używana, w idealnym stanie,
tel. 691 739 336
• Sprzedam namiot 3-osobowy bez tropiku za 50 zł. Tel. 512 587 389
• Sprzedam meble retro, dwie szafy 3-drzwiowe, toaletę, dwie szafki nocne, kredens, sofę. Tel. 661 032 092
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Odstąpię miejsce na starym cmentarzu, tel. 513 491 375
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy w Kętrzynie na starym cmentarzu, tel. 660
419 647
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Kupię miejsce na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel. 507 364 657.
• Sprzedam wózek głęboki, kolor zielony, cena 200 zł oraz bujaczek Fischer Price,
tel. 784 836 881.
• Sprzedam rower treningowy, komodę – słupek, szafkę na sprzęty RTV, tel. 512
618 897
• Sprzedam robótki haftowane i szydełkowe, również na zamówienie, tel.
512587389.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35
55.
• Sprzedam przedsionek do przyczepy kampingowej dł. ok. 8,5m. Tel. 602-530281
• Sprzedam toaletę przenośną turystyczną. Stan bardzo dobry. Tel. 602-530-281
MOTORYZACJA
• Sprzedam Nissan Primera 2001 r., poj. 2.0, klimatyzacja, czujniki cofania, drugi
właściciel, cena 8 tysięcy złotych. Tel. 602 595 405.
• Sprzedam koła KPL 12 cali do przyczepki samochodowej Fiata 126 p Tico. Tel.
692 490 278
Kozieradka- zdrowie i piękno
Układ pokarmowy
Nasiona kozieradki wykorzystywane są do sporządzania
kleików, maceratów oraz ekstraktów. Pozytywny wpływ wywierają w leczeniu choroby wrzodowej, wzdęciach, zapaleniach błony śluzowej żołądka i chorobach wątroby. Nasiona
kozieradki zawierają dużą ilość błonnika, tym samym zwalczają zaparcia dzięki pobudzeniu perystaltyki jelit.
Problemy XXI wieku
Nasiona kozieradki stosowane są w leczeniu chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego oraz pomocniczo w
walce z żylakami odbytu. Kozieradka zawiera flawonoidy
które uszczelniają naczynia krwionośne odbytu zmniejszając
krwawienia.
Kozieradka w kosmetyce
Stosowana jest głównie do przygotowania wcierki, maski,
bądź mgiełki zapobiegającej wypadania włosów. U niektórych włosomaniaczek można zauważyć poprawę po ok. 1 tygodniu codziennego wcierania. Ponadto, kozieradka
przyspiesza porost włosów.
Zastosowanie w kuchni
Nadaje się praktycznie jako dodatek do każdej potrawy.
Idealnie pasuje do sałatek, sosów, twarożku, miodu, mięs i
ryb, makaronu.
Natalia Szymańska
[email protected]
Naturalne zioła są coraz bardziej popularne, ale czy słusznie?
Otóż tak! Kozieradka wpływa korzystnie zarówno na zdrowie, jak i wygląd włosów oraz skóry. Przekonaj się o jej
dobrym działaniu.
Kozieradka pospolita zwana koniczyną grecką została odkryta na nowo jako środek na porost włosów. Posiada jednak
wiele innych dobroczynnych właściwości. Swoje zastosowanie znalazła nie tylko w medycynie, lecz również w kosmetyce, kuchni i kulturystyce.
Właściwości lecznicze
Kozieradka posiada właściwości antybiotyczne. Zwalcza E.
coli, salmonellę, rzęsistka pochwowego. Dzięki właściwością przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym wspomaga leczenie przeziębień.
Cholesterol i cukier poskromiony
Nasiona kozieradki obniżają stężenie cholesterolu zmniejszając ryzyko rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej
serca. Spożywając kleiki z nasion kozieradki zmniejszamy
po posiłkowy wzrost stężenia glukozy we krwi.
Produkcja mleka
Stosowana regularnie wspomaga stymulowanie produkcji
mleka u kobiet podczas laktacji. Jednak uwaga! Nie powinny
jej stosować kobiety w ciąży, gdyż może spowodować wywołanie porodu.
Kącik kulinarny – nasze smaki
Katarzynki – wypieki z pola bitewnego
Składniki:
200 g miodu
1 łyżeczka przyprawy korzennej do piernika
kilka łyżek karmelu (zamiast dodałam 1 łyżkę kakao)
100 g cukru pudru
1 jajko
400 g mąki pszennej
3 łyżeczki proszku do pieczenia
rzenne, cukier, trochę karmelu dla koloru, jajko, potem mąkę
z proszkiem do pieczenia. Zagnieść dość twarde ciasto*, rozwałkować na grubość 5 mm - 1 cm (nie cieniej) i wykrawać
foremką katarzynki.
Posmarować je z wierzchu wodą i piec na natłuszczonej
i oprószonej mąką blaszce około 12 - 15 minut (nie spiec,
bo będą zbyt twarde) w temperaturze 190ºC. Wystudzić na
kratce.
Do płynnego miodu (jeśli miód jest o stałej konsystencji należy go podgrzać i lekko przestudzić) dodać przyprawy ko-
* Jeśli ciasto jest suche i nie chce się łatwo zagnieść, warto
dodać 1 lub 2 łyżki kwaśnej śmietany.
USŁUGI
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA.
Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż
armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież,
dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka – korepetycje, przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego.
Tel. 503 895 828
• Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel. 504 404 720
• Francuski, młodzież i dorośli. www.klubjezykowy.eu Tel. 730-006-088.
• Tłumaczenia – wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
14/2, tel. 504 083 917.
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696
291 054.
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404,
801 540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178
404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim
dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
PRACA
• Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie twojego
domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel. 510 133 197
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie: trzy
lata na dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel. 665 665 682
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
Kupon należy
należywypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 47/58 części nieruchomości gruntowej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb 5, KW–
OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 11/58 części nieruchomości został sprzedany
w I przetargu.
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 5 300,00 zł, Wadium za udział 1/58 części nieruchomości - 600,00 zł
Do ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Działka nr 175/5 jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyna na wniosek nabywcy działki.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11
do dnia 11 maja 2015 r. w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres
http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-75205-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 29,60 m2 położonego na parterze budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 17 w Kętrzynie wraz ze sprzedażą udziału
41/1000 części działek nr 471/1 o pow. 300 m2 i nr 914/8 o pow. 386 m2 , obręb 6, KWOL1K/00017614/8, położonych w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 17. Do lokalu użytkowego
przynależy piwnica o pow. 4,55 m2.
Cena wywoławcza - 35 800,00 zł, wadium - 3 600,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2015r. o godz. 13. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
w terminie do maja 2015 r. w godz. 9. - 14.
Oglądanie lokalu w dniu 13 maja 2015 r. w godzinach 10.30 - 11.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Kętrzynie adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres
http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-75205-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 80,22 m2
położonego na drugim piętrze budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 25 w Kętrzynie wraz z
oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 133/1000 części działki nr 393 o pow. 238 m2, obręb 6,
KW- OL1K/00010615/6, położonej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 25.
Cena wywoławcza - 129 600,00 zł, wadium - 13 000,00 zł
Udział w cenie wywoławczej: grunt - 2,64 %, lokal - 97,36 %.
Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości
ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności.
Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2015 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
w terminie do 14 maja 2015 r. w godz. 9. - 14.
Oglądanie lokalu w dniu 14 maja 2015 r. w godzinach 10.30 - 11.
Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny udziału w działce ustalonej
w wyniku przetargu.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w gruncie stanowią 1% ceny udziału w działce
nr 393 ustalonej w wyniku przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Kętrzynie adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres
http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej
na realizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 3MW, położonej w Kętrzynie przy ul. Kaszubskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 180/17 o pow. 1356 m2 i działka nr 181/8 o pow. 458 m2, KW–OL1K/00043269/5, obręb
3.
Cena wywoławcza - 124 100,00 zł, wadium - 12 500,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
według stawki z daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Działki nr 180/17 i nr 181/8 nie są przedmiotem zobowiązań.
Działki nr 180/17 i nr 181/8 są obciążone (w wyniku podziału) służebnością przesyłu na rzecz EnergaOperator spółka akcyjna w Gdańsku. Faktycznie linia kablowa nie przebiega przez sprzedawane działki.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11
do dnia 20 maja 2015 r. w godz. 9. - 14.
W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Tadeusza Kościuszki zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej nieruchomości wynosi jednorazowo – 1 230,00 zł brutto (w tym 230,00 zł podatek VAT).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres
http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły, przeznaczonej na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- MNU-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
Działka Nr 68 o pow. 1262 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00003737/5
Cena wywoławcza - 44 400,00 zł, wadium - 4 500,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości sprzedaż działki ogranicza
się do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 68 posiadających dostęp
do dróg publicznych tj. działek nr 66, nr 67, nr 69, nr 70 i nr 72, obręb 2.
Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać oraz złożyć oświadczenie określające sposób zapewnienia
dostępu do drogi publicznej dla nabywanej działki nr 68 wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości z której nastąpi dostęp do drogi publicznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, do
dnia 20 maja 2015r.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miasta w Kętrzynie na
tablicy ogłoszeń Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami dnia 26 maja
2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
do dnia 22 maja 2015 r. w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres
http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-75205-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Łokietka, przeznaczonej na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
Działka Nr 232 o pow. 476 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00028665/0
Cena wywoławcza - 18 500,00 zł, wadium - 1 900,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości sprzedaż działki ogranicza
się do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 232 posiadających dostęp
do dróg publicznych tj. działek nr 231-230, nr 233, nr 220 i nr 219, obręb 2.
Uczestnictwo w przetargu należy zgłaszać oraz złożyć oświadczenie określające sposób zapewnienia
dostępu do drogi publicznej dla nabywanej działki nr 232 wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości z której nastąpi dostęp do drogi publicznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, do
dnia 21 maja 2015r.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miasta w Kętrzynie na
tablicy ogłoszeń Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami dnia 27 maja
2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2015r. o godz. 1200, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul.
Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
do dnia 25 maja 2015 r. w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres
http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-75205-43.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-75205-43.
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
Redaktor naczelna: Ewa Brzostek
Wojciech Caruk - dziennikarz
Małgorzata Margas - korekta
Współpraca: Natalia Szymańska, Beata Szuksztul, Teresa Kozłowska, Justyna Tokarzewska, Bronisława Rutkowska, Anna Kulbacka, Kinga
Biedulska, Agnieszka Preweda, Łukasz Niemczyk,
Sławomir Tymoszuk, Eugeniusz Andrejuk, Rafał
Rypina, Eugeniusz Tokarzewski, Maria Skibińska,
Dariusz Naworski, Tomasz Mróz
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Media Regionalne, Oddział w Białymstoku,
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
Avengers: Czas Ultrona 3D
Grupa największych superherosów w historii kina powraca w filmie „Avengers: Czas Ultrona”. Kiedy Tony
Stark próbuje wskrzesić dawno zapomniany program
utrzymania światowego pokoju, sytuacja niespodziewanie się komplikuje.
Na scenę wkracza mroczny Ultron ze zbrodniczym planem
zniszczenia całej planety. Los milionów niewinnych istnień
spocznie w rękach najpotężniejszych bohaterów Ziemi z drużyny Mścicieli. Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk,
Czarna Wdowa i Hawkeye zostaną wystawieni na największą próbę pełną niełatwych sojuszy i niespodziewanych
zwrotów akcji.
Justyna Tokarzewska
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 7.05.2015 r., godz. 15.00
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
System
Ceny biletów: normalny – 15 zł, ulgowy 13 zł
Film "System" powstał w oparciu o bestsellerową powieść Toma Roba Smitha znaną w Polsce pod tytułem
"Ofiara 44". Związek Radziecki, rządy Stalina. Okryty
niesławą oficer służb bezpieczeństwa rozpoczyna śledztwo w sprawie serii tajemniczych morderstw dzieci.
Dzieło przedstawia historię Lwa Demidowa (w tej roli Tom
Hardy), oficera KGB żyjącego w stalinowskiej Rosji, który
gorliwie i z przekonaniem o słuszności podejmowanych
działań tropi zdrajców i przeciwników panującego systemu.
Demidow traci jednak swój status i wpływy, kiedy odmawia
zadenuncjowania żony jako zdrajczyni. Wyrzucony
z Moskwy, jest zmuszony podjąć pracę na prowincji. Tam
pewnego dnia dowiaduje się o serii zabójstw dzieci. Narażając się swoim zwierzchnikom, podejmuje śledztwo na
własną rękę, aby rozwikłać straszliwą zagadkę. W matkę jednej z ofiar wciela się Agnieszka Grochowska. W filmie występują także Gary Oldman, Vincent Cassel, Jason Clarke,
Noomi Rapace, Paddy Considine, Joel Kinnaman, Josef
Altin, Sam Spruell, Ned Dennehy, Dev Patel oraz Nikolaj
Lie Kaas.
Justyna Tokarzewska
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 1-6.05.2015 r., godz. 20.30
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy 11 zł
Uwaga konkurs!
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans filmowy Wystarczy wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (24 kwietnia)
od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane:
imię, nazwisko i numer telefonu.
A oto pytanie: Za role w jakich filmach Jeremy Renner otrzymał nominacje do nagrody Oscara?
WYNIKI KONKURSU
Prawidłowa odpowiedź na pytanie “Na planie jakiego filmu przed realizacją "Bóg nie umarł" spotkali się Kevin Sorbo
i David A.R. White?" brzmi: “Revelation Road 3: The Black Rider”
Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie “Gwiazda” wygrali Ewa Sapińska i Robert Korzeniewski
Wejściówki do odebrania w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.
REPERTUAR
24.04.2015 r.
16.00 - DOM 3D - dubbing
18.00 - SZYBCY I WŚCIEKLI 7
20.45 – SZYBCY I WŚCIEKLI 7
25-26.04.2015 r.
14.00 - DOM 2D - dubbing
16.00 - DOM 3D - dubbing
18.00 - SZYBCY I WŚCIEKLI 7
20.45 – SZYBCY I WŚCIEKLI 7
27.04.2015 r.
18.00 - SZYBCY I WŚCIEKLI 7
20.45 – SZYBCY I WŚCIEKLI 7
28-29.04.2015 r.
16.00 - DOM 3D - dubbing
18.00 - SZYBCY I WŚCIEKLI 7
20.45 – SZYBCY I WŚCIEKLI 7
01.05.2015 r.
16.00 - DOM 3D - dubbing
18.00 - NOCNY POŚCIG
20.30 – SYSTEM
02-03.05.2015 r.
14.00 - DOM 2D - dubbing
16.00 - DOM 3D - dubbing
18.00 - NOCNY POŚCIG
20.30 – SYSTEM
04-06.05.2015 r.
16.00 - DOM - dubbing
18.00 - NOCNY POŚCIG
20.30 – SYSTEM
07.05.2015 r.
PREMIERA
15:00 – AVENGERS: CZAS
ULTRONA 3D – dubbing
18:00 – O!PLA – KONKURS ANIMOWANY WIDEOKLIP
Kino planerowe w Amfiteatrze:
1.05, godz. 21.00 - ILUZJA
8.05, godz. 21.00 - OLIMP W OGNIU
www.kino.ketrzyn.pl
Dom 2D, 3D
Komedia animowana w polskiej wersji językowej. Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza
wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi
uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej
własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się
z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.
Kiedy Och, uroczy przybysz z innej planety, trafia na Ziemię
i ucieka przed swoimi rodakami, nawiązuje przyjaźń z Tip,
która przeżywa własną przygodę. Dzięki niej Och uświadamia sobie, że nie ma nic złego w byciu innym i każdy popełnia błędy.
Początkowo Tip i Och podchodzą do siebie z dystansem, ale
im bliżej się poznają, tym bardziej upewniają się, że wiele
ich łączy. Życie bywa zaskakujące i nigdy nie wiemy, z kim
i dlaczego połączy nas wieloletnia przyjaźń. Och i Tip tworzą nietypowy duet, bo na pierwszy rzut oka dużo ich różni,
ale z biegiem czasu okazuje się, że również dużo ich łączy.
Przygoda zaczyna się od niefortunnego wydarzenia. O tym
jednak przekonacie się sami wybierając się do kina.
Justyna Tokarzewska
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 24.04.2015 r., godz. 16.00,
25-26.04.2015 r., godz. 14.00 i 16.00,
28.04-1.05.2015 r., godz. 16.00,
2-3.05.2015 r., godz. 14.00 i 16.00
oraz 4-6.05.2015 r., godz. 16.00.
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: 3 D normalny – 15 zł, ulgowy 13 zł
2 D normalny – 13 zł, ulgowy 11 zł

Podobne dokumenty