Temat: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Komentarze

Transkrypt

Temat: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Raport bieżący nr:
Data sporządzenia:
Podstawa prawna:
7/2010
2010-06-29
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
w wyniku emisji akcji serii H
Zarząd ABC Data S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2010 roku otrzymał
postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania w dniu 17 czerwca 2010 roku podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii H Spółki.
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 121.472.000,00 zł (sto dwadzieścia
jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych ) i dzieli się na 121.472.000 (sto
dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji
zwykłych na okaziciela serii B,
c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta 121.472.000
akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 121.472.000
głosów.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych [...].
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data
2010-06-29
2010-06-29
Imię i nazwisko
Marek Sadowski
Andrzej Sobol
Stanowisko
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu