Komputerowy kurs angielskiego dla dzieci w Bibliotece

Komentarze

Transkrypt

Komputerowy kurs angielskiego dla dzieci w Bibliotece
Gmina Po¶wiêtne
Komputerowy kurs angielskiego dla dzieci w Bibliotece
Autor: Administrator
30.11.2011.
Gminna Biblioteka Publiczna w Po¶wiêtnem zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezp³atny komputerowy
kurs jêzyka angielskiego FunEnglish.pl. £±czy on zabawê i naukê z u¿ywaniem z komputera. Ka¿de dziecko mo¿e
korzystaæ z kursu samodzielnie. Dok³adnie tak, jak na co dzieñ korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczy³o
siê w bibliotece dwa razy w tygodniu przez nieca³± godzinê, aby w ci±gu kilku miesiêcy mo¿na by³o zobaczyæ
pierwsze efekty nauki.
Wiêcej informacji >>
http://www.gminaposwietne.vipserv.org
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 12:59