Drugie transgraniczne święto NGO

Komentarze

Transkrypt

Drugie transgraniczne święto NGO
Burmistrz nie chce kolarzy!
Cybinka * Górzyca * Ośno Lubuskie * Rzepin * Słubice
ISSN 2299-1921
Gazeta bezpłatna
14 (6)/2013 czerwiec 2013
str. 12
Drugie transgraniczne
święto NGO
str. 10
Wyróżnienia
dla
ogniowców
str. 5
2
Wiadomości powiatowe
Z BIEGIEM ODRY
Wreszcie nastały gorące, słoneczne dni. Dla wielu mieszkańców powiatu rozpoczęła się letnia kanikuła. Każdy z nas ma prawo do wakacyjnego odpoczynku i „naładowania akumulatorów” na resztę roku.
Oby letnie miesiące były takie jak czerwiec, czyli słoneczne, gorące i
nastrajające optymizmem…
Niestety, nie wszyscy potrafią rozkoszować się wspaniała pogodą.
Kilka dni temu dotarła do nas informacja o tragicznej śmierci jednego z mieszkańców powiatu. Cieszę się, że wojewoda i NFZ zarządzili
kontrolę w szpitalu. Na pewno wszystko się wyjaśni i jeśli doszło do
jakiegoś niedopatrzenia, to kontrolerzy wskażą jego przyczynę.
Bardzo zaniepokoiła mnie jednak sytuacja, do której doszło po tym
tragicznym wydarzeniu. Oto jeden z radnych powiatu wykorzystał tę
tragedię do swoich celów i zaatakował zarząd szpitala oraz powiatu w sposób bezwzględny i urągający jakimkolwiek zasadom. Przy
okazji wmieszał w sprawę obecnego podsekretarza stanu w MSW
Marcina Jabłońskiego. A przypomnijmy, że to za czasów panowania
Jabłońskiego w szpitalu doszło do szeregu nieprawidłowości i niekorzystnych dla spółki wydatków finansowych.
Wiele widziałem i przeszedłem w życiu, ale takiej podłości nie spotkałem.
Rozpoczęły się wakacje. Dlatego apeluję do wszystkich o rozsądek
podczas letnich zabaw nad wodą. Młodzieży i
dzieciom życzę bezpiecznego wypoczynku.
Starosta Słubicki
ANDRZEJ BYCKA
Powiat walczy
z bezrobociem
Na tle innych regionów województwa, Powiat Słubicki osiągnął najwyższą efektywność
zatrudnieniową za rok 2012, w wyniku realizowanych podstawowych aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu.
Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach osiągnął najwyższą efektywność podjętych działań w wyniku
realizacji podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w roku 2012 spośród powiatów województwa lubuskiego.
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku”
efektywność działań wyniosła 70,8
% w porównaniu ze średnią w kraju
na poziomie 60,9% i województwa
lubuskiego 60 %.
i znacznie powyżej średniej osiągniętej w kraju.
Uzyskany wynik został osiągnięty
dzięki bardzo dobrej współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w
Słubicach z organami samorządu
powiatowego, gminnego, praco-
Zgodnie z opracowaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.
”Efektywność podstawowych form
aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na
Powyższe dane oznaczają, że powiat słubicki znalazł się na pierwszym miejscu pod względem
osiągniętej efektywności zatrudnieniowej w województwie lubuskim
dawcami i osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą, a także z
klientami urzędu.
Bezrobotnych coraz mniej
Rozmowa z GENOWEFĄ BOROWIAK, Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach
- Powiat Słubicki najefektywniej
w regionie lubuskim aktywizuje
bezrobotnych. Co jest kluczem do
sukcesu?
- Skuteczna i efektywna aktywizacja osób bezrobotnych jest wynikiem bardzo dobrej współpracy i
zaangażowania zarówno samorządu
powiatowego, gminnego, pracodawców, osób prowadzących działalności gospodarcze jak i samych osób
bezrobotnych, które jak najprędzej
chcą powrócić na rynek pracy, dzięki temu chętnie i z zaangażowaniem
współpracują z pracownikami PUP,
niejednokrotnie samodzielnie podejmują starania mające na celu powrót
na rynek pracy. Nie bez znaczenia
jest także realizacja przez tutejszy
urząd programów i projektów na
które pozyskujemy środki finansowe zarówno z EFS jak i Rezerw
Ministra których celem jest umożliwienie wejścia lub powrotu na rynek
pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia. Istotną rolę odgrywa też
propagowanie przez pracowników
PUP wśród osób bezrobotnych i
pracodawców usług i instrumentów
rynku pracy podczas obsługi, organizowanych spotkań grupowych dla
osób bezrobotnych jak i również
wizyt składanych pracodawcom w
siedzibach firm.
z najniższych.
- Ile osób w powiecie nie ma dziś
pracy?
- Na koniec maja 2013 roku bez pracy pozostawały 2174 osoby. Stopa
bezrobocia w powiecie słubickim
na koniec maja 2013 roku wynosiła
13%. W odniesieniu do sytuacji w
kraju i województwie jest ona jedną
- Wiele mówi się o nowych możliwościach dla bezrobotnych np.
pieniądzach na zakładanie firm…
- Osoby bezrobotne mają możliwość
wnioskować o pozyskanie środków
na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Kwota, o którą
mogą wnioskować to 22 440,30 zł.
- Bliskość granicy ma z pewnością
swoje plusy…
- Z uwagi na położenie powiatu
blisko granicy niemieckiej, a także
otwarty rynek pracy mieszkańcy
powiatu słubickiego często poszukują zatrudnienia w Niemczech
głównie z uwagi na wyższe zarobki, dostęp do profesjonalnej służby
zdrowia. Wielu specjalistów z dziedzin kierunków technicznych znajduje zatrudnienie nawet bez biegłej
znajomości języka niemieckiego –z
powodu cenionych w Niemczech
kwalifikacji zawodowych (m.in. w
takich zawodach jak operator wózków jezdniowych, podnośnikowych,
operator koparki, ładowarki, spawacze, robotnik budowlany, mechanik samochodowy, glazurnik). Dla
zawodów, gdzie kontakt z klientem
jest czynnikiem nieodzownym, biegła znajomość języka niemieckiego
jest konieczna. Najczęściej jednak
pracę za Odrą pozyskują osoby, które chociaż w stopniu podstawowym
potrafią porozumiewać się w języku
niemieckim, mają wyuczony zawód,
decydują się dojeżdżać po kilkadziesiąt kilometrów dziennie od miejsca
zamieszkania do miejsca wykonywania pracy.
Warto dodać,
że jest to dotacja bezzwrotna.
Osoby,
które zdecydują się na samozatrudnienie i pozyskają
z PUP środki
finansowe na
ten cel, jeżeli
wywiążą się
z zawartej z
PUP umowy,
pozyskanych
pieniędzy nie
zwracają do
urzędu.
W
chwili obecnej posiadamy
środki finansowe przeznaczone na aktywizację osób
powyżej 50
roku życia, wnioskujemy także
o wsparcie dla osób będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy.
- Jak ocenia pani wyrejestrowania
osób, które nie przyjmują pracy
oferowanej przez urząd pracy?
- Jednym z powodów utraty statusu
osoby bezrobotnej jest odmowa bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji odpowiedniej pracy. Nie
uważam zatem, że jest to sztuczne
polepszanie statystyk. Osoby które
rejestrują się w urzędzie pracy mają
świadomość, że celem rejestracji w
urzędzie jest uzyskanie wsparcia w
zakresie pozyskania zatrudnienia.
Nasi klienci nie mogą mieć przeko-
nania, że rejestrują się jedynie dla
posiadania ubezpieczenia, co jest
niedopuszczalne. W dniu rejestracji
zapoznają się z prawami i obowiązkami osoby bezrobotnej. Mają więc
świadomość, że w sytuacji odmowy
bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy
lub też innej formy pomocy określonej w ustawie mogą zostać pozbawione statusu osoby bezrobotnej.
Nie może mieć miejsca sytuacja, że
osoba bezrobotna będzie odmawiała wszelkich form pomocy i wsparcia oferowanych przez PUP, w tym
przyjęcia propozycji odpowiedniej
pracy, nie ponosząc odpowiedzialności za swoje decyzje. Mijałoby
(red)
się to wówczas z celem rejestracji i
posiadania statusu osoby bezrobotnej. Zaznaczam, że za bezrobotnego
uznaje się osobę zdolną i gotową do
podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym
w danym zawodzie lub służbie albo
innej pracy zarobkowej(…). Zatem
w dniu rejestracji osoba deklaruje
zdolność i gotowość do podjęcia
zatrudnienia. W sytuacji gdy odmówi bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji pracy, należy
zweryfikować, czy na pewno jest
zdolna i gotowa podjąć zatrudnienie,
czy celem rejestracji w PUP są inne
czynniki, nie koniecznie związane z
uzyskaniem pomocy w zakresie pozyskania zatrudnienia.
- Czy likwidacja firm na byłym
przejściu granicznym w Świecku
wpłynęła negatywnie na rynek
pracy?
- Uważam, że każda likwidacja czy
upadłość firmy niesie negatywne
skutki na rynku pracy, bo ludzie w
nich zatrudniani tracą miejsca pracy. W związku z likwidacją firm
na byłym przejściu granicznym w
Świecku nie odnotowaliśmy znaczącego wzrostu bezrobocia. Na chwilę
obecną w tutejszym Urzędzie zarejestrowało się 5 osób, które utraciły
zatrudnienie w związku z likwidacją
firmy. Warto dodać, że na byłym
przejściu granicznym pracują jeszcze osoby będące na okresie wypowiedzenia.
- Dziękuję.
(JG)
3
Wiadomości powiatowe
POLITYCZNA WALKA PRZESŁONIŁA RADNEMU ZASADY ETYCZNE!
Polityczna „gra”
ludzką tragedią
- To polityczne samobójstwo – oceniają mieszkańcy postawę radnego Pilarskiego, który użył śmierci człowieka do medialnego ataku na władze
szpitala i powiatu słubickiego.
Kilka tygodni temu region obiegła sprawa tragicznej śmierci
człowieka, który zgłosił się do
słubickiej lecznicy. Służby wojewody i NFZ zapowiedziały
już kontrolę, która ma wskazać
winnych całego zdarzenia. Krytyka polała się z wielu stron i to
jeszcze przed oficjalnymi wyjaśnieniami. O ile sensacje pewnej słubickiej pani „redaktor”
są na porządku dziennym i nikt
ich nie bierze już poważnie, to
absurdalny atak ze strony radnego Pilarskiego, należy uznać
za tragikomedię i grę śmiercią
człowieka.
Radny pozwolił sobie bowiem,
w pewnym niszowym periodyku, na brutalny atak rodem z
politycznego thrillera. Słowa,
które padły w tekście nie nadają
się tutaj do przytoczenia. Na ich
podstawie zdecydowanie wyciągnąć można jednak wniosek,
że radnemu po prostu puszczają
nerwy…
Pytani o sprawę mieszkańcy Słubic nie kryli oburzenia.
– Rozumiem, że ktoś zapłaci
za śmierć tego człowieka, ale
nikt nigdy nie powinien wypowiadać się w ten sposób. To
wygląda na grę dla celów politycznych śmiercią człowieka
– ocenił pan Marian. – Przecież
radny sprawuje władze, więc
dla mnie jest współwinnym tej
tragedii. Zanim najpierw powie
coś takiego niech najpierw to
przemyśli.
Z kolei pani Wanda była oburzona postawą Pilarskiego jako
człowieka. – Obserwuję tego
pana i widzę, że często wypowiada się w mediach na różne
tematy. Jednak teraz na miejscu rodziny zmarłego człowieka wytoczyłabym proces temu
radnemu. Jak można używać
czyjejś śmierci do własnych celów politycznych. Dla mnie ten
radny jest bez zasad…
Niestety radny nie omieszkał
„przyłożyć” też w tekście Prezesowi szpitala. Tyle tylko, że
zrobił to w sposób nieudaczny. Zapomniał bowiem,
że gdy jego „szef”
Marcin
Jabłoński był dyrektorem szpitala i szefem
spółki
nim
zarządzającej, lecznica
miała niebotyczny dług.
Dopiero po
pozbyciu się z
hukiem Jabłońskiego, sytuacja
szpitala znacznie się
poprawiła. Bizantyjski
styl rządzenia szpitalem
musiał się szybko skończyć.
A za taki uznać trzeba zakup
przez Jabłońskiego laptopa za 7
tysięcy złotych!
Wydaje się zatem, że atak na
wszystkich, za wszystko ma
służyć tyl-
miejsce w 2007 roku gdy podchody i niecne ataki doprowadziły do obalenia starosty Aleksandra Kozłowskiego. Jego
miejsce zajął wtedy Jabłoński
I na koniec najciekawszy fakt…
Dziwne jest, że radny Pilarski
będąc jednocześnie p­roducentem Gazety Słubickiej pisuje jako „redaktor” w innym
periodyku. Przecież u siebie mógłby z pewnością
napisać o całej sprawie
w sposób dla siebie dogodny. Czyżby jednak
nie miał prawa tego robić? Może gazeta w której opublikował tekst, jest
po prostu przybudówką jego
formacji politycznej? Warto się nad tym zastanowić nim
umieści się reklamę w tej gazecie…
Za czasów
rządów Marcina
Jabłońskiego, w szpitalu
dochodziło do wielu
nieprawidłowości w jego
funkcjonowaniu, co później
wykazały kontrole wewnętrzne
i Narodowego Funduszu
Zdrowia.
ko jednemu celowi. Wznieceniu niepokoju. Podobna sytuacja miała
EKOwycieczka
5 czerwca uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie udali się z
wizytą do Przedsiębiorstwa
Wodno – Kanalizacyjnego
„EKO” w Rzepinie.
Podopieczni Ośrodka mogli z bliska zobaczyć, jak w
rzeczywistości funkcjonuje
przedsiębiorstwo, które jest
odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków w mieście.
Po oczyszczalni oprowadził
nas pan Tomasz Popławski – kierownik techniczny.
Uczestnicy Ośrodka uzyskali szereg informacji nt.
ekologicznych sposobów
oczyszczania ścieków oraz
zwiedzili cały zagospodarowany teren zakładu.
(red)
(JG)
4
Wiadomości powiatowe
Dziarscy seniorzy
19 maja zorganizowano spotkanie najstarszych
mieszkańców Czarnowa pod honorowym patronatem Andrzeja Bycki Starosty Słubickiego.
Spotkanie
swoją
obecnością
uświetnili: P. Maria Palichleb – sekretarz Gminy Górzyca, ks. proboszcz Piotr Franek, przedstawicielka dyrekcji miejscowej Szkoły
Podstawowej im. „Kresowian” P.
Grażyna Jęczmienna, reprezentanci
OSP i ZHP.
Najstarszymi
mieszkańcami
Czarnowa są: Stefania Krężelowska – 95 lat, Józef Kołt – 92 lata,
Aniela Szkolnicka – 91 lat i Józef
Bulanowski – 91 lat, wszyscy oni
otrzymali wyróżnienia w postaci księgo-dedykacji wykonanych
przez miejscową artystkę P. Marię
Janusiewicz. Jednocześnie zostały wręczone podziękowania za
dotychczasową współpracę dla P.
Andrzeja Bycki Starosty Słubickiego i P. Roberta Stolarskiego Wójta
Gminy Górzyca oraz dla miejscowej radnej P. Stanisławy Urban za
twórczą i wszechstronna działalność na rzecz rozwoju naszej miejscowości.
Licznie przybyli seniorzy (w wieku
powyżej 65 lat) mile spędzili czas
degustując ciasta wypieczone przez
miejscowe gospodynie.
Uczniowie i harcerze zaprezento-
Licznie przybyli seniorzy (w wieku powyżej 65 lat) mile spędzili czas degustując ciasta wypieczone przez miejscowe gospodynie.
wali zebranym specjalny program
artystyczny: pięknie wykonane
piosenki, wiersze oraz tańce przygotowane pod kierunkiem Pani
Wioletty Niewiadomskiej. Występ
wywarł na zebranych duże wrażenie, a cały program został nagrodzony gromkimi brawami.
Senior P. Józef Bulanowski jeden z
pionierów, weteran II wojny światowej a zarazem szef gminnego
Koła Kombatantów przedstawił
w formie wiersza historię rozwoju
wsi Czarnów.
Oprawę muzyczną wzbogaciły występy zespołu śpiewaczego
„Bernardynki” pod kierownictwem
muzyka Bernarda Krynia. Seniorzy
z ochotą dołączyli się do wspólnego śpiewania. Wszyscy obecni ze
wzruszeniem i zachwytem przeżyli
miłe i sympatyczne chwile, które
na długo utkwią im w pamięci.
Organizatorami Dnia Seniora był
miejscowy aktyw społeczny tj. radna - Stanisława Urban, sołtys - Czesław Kisielewicz, Maria Janusiewicz, Małgorzat Urban, Katarzyna
Chichłowska, Jadwiga Turek, Bożena Głowacka.
STANISŁAWA URBAN
Pies przyjacielem człowieka
16 maja uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie wzięli udział w zajęciach dogoterapii. Spotkanie poprowadziła pani Jolanta
Szarek – Rój, która na co dzień zawodowo organizuje zajęcia w przedszkolach w formie spotkań i edukacji z psem oraz w ośrodkach dla dzieci
i osób dorosłych niepełnosprawnych.
Podczas spotkania uczestnicy
Ośrodka mieli okazję nawiązać pozytywny kontakt z psem rasy Golden Retriever, który wabił się Laki.
Pies był łagodny i cierpliwy, prawidłowo ułożony i odpowiednio przygotowany. W trakcie spontanicznej
zabawy ukierunkowanej przez instruktorkę, podopieczni Ośrodka
stopniowo przyzwyczajali się do
kontaktu z psem, następnie mieli
możliwość pogłaskania go, przytulenia oraz wydawania mu różnych
poleceń i komend. Uczestnicy zajęć
zapoznali się z zasadami opieki nad
psem oraz mogli osobiście dokonać
pielęgnacji psa poprzez czesanie i
karmienie.
Zajęcia z udziałem psa mają na celu
rozwijanie sfery umysłowej osoby
niepełnosprawnej, wpływając na
koncentrację uwagi, rozwój mowy
i funkcji poznawczych, pobudzanie
zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i
węchu. Dzięki nawiązaniu kontaktu
z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty
społeczne, poprawia się jej komunikacja a różnego rodzaju zabawy
wpływają na aktywność fizyczną.
Dogoterapia jako rehabilitacja
oznacza przywracanie sprawności
fizycznej, psychicznej i społecznej, utraconej wskutek schorzeń i
urazów, przez stosowanie działań
usprawniających i terapeutycznych
przy pomocy psów. Istotą dogoterapii jest nawiązanie łączności przy
pomocy bliskiego, dotykowego
kontaktu między osobą chorą, niepełnosprawną a psem terapeutą. Ta
forma terapii kontaktowej pozwala
na wieloprofilowe usprawnianie
rozwoju ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego
oraz eliminuje agresję i autoagresję.
Kontakt osoby niepełnosprawnej z
psem umożliwia głęboki relaks, co
poprawia samopoczucie chorego,
a to z kolei motywuje do podjęcia
walki z chorobą.
(red)
Zajęcia z udziałem psa mają na
celu rozwijanie sfery umysłowej
osoby niepełnosprawnej, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój
mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu,
dotyku i węchu.
Wiadomości powiatowe
Wyróżnienia
dla ogniowców
1 czerwca na placu Powiatowej Komendy Straży
Pożarnej w Słubicach odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Strażaka w Powiecie Słubickim.
W uroczystości w imieniu starosty Słubickiego Andrzeja Bycki udział wziął sekretarz powiatu Marek
Pomarański, który złożył strażakom najserdeczniejsze życzenia i podziękował za ciężką pracę na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w Powiecie
Słubickim.
W uroczystości udział wzięli również Komendant
Powiatowy PSP w Słubicach – bryg. Jacek Konsewicz, zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – bryg. Jarosław
Korzeniowski, burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz
oraz przybyli goście. Podczas uroczystości strażakom pełniącym służbę w PSP w Słubicach przyznane zostały awanse i
wręczone zostały odznaczenia w postaci srebrnego medalu za długoletnią służbę, srebrnej odznaki dla zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej
oraz złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa. Szczególnym momentem podczas uroczystości było
uhonorowanie Macieja Rachowiaka, który jako
„Mały Bohater” wykazał się wzorowym zachowaniem alarmując służby pożarnicze w momencie
zagrożenia życia swojej mamy. (red)
OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY 04.07.2013
Sprzedawca/ prezenter handlowy
Wymagania: zainteresowanie branżą
RTV, AGD, IT/MM, doświadczenie
w sprzedaży, łatwość nawiązywania
kontaktów, niekaralność
Wynagrodzenie: 1.600 – 2.100 zł
brutto + premia
Adres: TERG MEDIAEKSPERT –
Złotów ( Praca w Słubicach)
Sprzątaczka (13/455)
Wymagania: wykształcenie podstawowe, orzeczenie o niepełnosprawności
Wynagrodzenie: 400 zł brutto ¼
etatu
Adres: Zakład Usług Gospodarczo
Socjalnych ANTEMA, Jelenia Góra
(praca w ARiMR w Słubicach Tel.
665-340-499 (ważna do odwołania)
Murarz (13/0454)
Wymagania: wykształcenie zawodowe, praktyka w zawodzie murarza
Wynagrodzenie: 3.000 zł brutto
Adres: IRBIS – TRADING I Sikorski – Trzebnica, praca przy budowie
domów w Kunowicach (możliwość
zakwaterowania) Tel. 501 517 490,
ważna do 25.08.2013
Pomoc kuchenna (13/0453)
Wymagania: wykształcenie zawodowe, znajomość j. niemieckiego –
5
Strażacy z powiatu słubickiego zostali wyróżnieni w dniu swojego święta. Strażacy z powiatu słubickiego zostali wyróżnieni w dniu swojego święta.
podstawowa
Wynagrodzenie: 2.200 zł brutto
Adres: Bar RAFAELLO – Słubice,
mały bazar
Tel. 531 282 979 – (ważna do odwołania)
Sprzedawca (13/0449)
Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe, doświadczenie w
handlu, znajomość kasy fiskalnej
Wynagrodzenie 800,00 zł brutto (1/2
etatu)
Adres: Sklep Warzywno – Spożywczy „U Steni” Tel. 95 711 93 39
(ważna do odwołania)
Asystent księgowości ( 13/0448)
Wymagania: wykształcenie min.
średnie ekonomiczne, obsługa komputera, doświadczenie w zawodzie
mile widziane
Wynagrodzenie:
1600 zł brutto
Adres: PU” SKALAR” Plac Przyjaźni 3/9, 69-100 Słubice
Sprzedawca/szwaczka ½ etatu
(13/0439)
Wymagania: wykształcenie średnie,
staż pracy w zawodzie szwaczka,
mile widziana znajomość języka
niemieckiego.
Wynagrodzenie: 800 zł brutto ( ½
etatu)
Adres: Sklep KAMILIA ul. Asnyka
8, Słubice Tel: 95-758-01-82 ( waż-
na do odwołania)
Sprzątaczka biurowa (13/0435)
Wymagania: orzeczenie o niepełnosprawności
Wynagrodzenie: 1.600 zł brutto
Adres: AC Goldi Piotr Gołdyn,
TTOC Świecko. Pok. 23
Tel. 95 758 52 60
Fryzjer (13/0434)
Wymagania: 1 rok doświadczenia
jako fryzjer
Wynagrodzenie: 1.600 zł brutto
Adres: Salon fryzjerski „Iwona”
Słubice, ul. Jedności Robotniczej 6
Tel. 796796401 ważna do odwołania
Kucharz ( 13/0432)
Wymagania: wykształcenie min. zawodowe kierunkowe, mile widziane
doświadczenie w kuchni
Wynagrodzenie: 1800 zł NETTO
Adres: PATROL PIZZA ul. Żeromskiego 3B, 69-100 Słubice
Tel: 506 166 551 (ważna do odwołania)
Spedytor (13/0425)
Wymagania: wykształcenie średnie,
staż pracy w zawodzie min. 2 lata,
znajomość języka niemieckiego i
angielskiego
Wynagrodzenie: 2000 zł brutto
Adres: Royal Castle Sp. z o.o. Plac
Przyjaźni 28, tel: 95-737-52-25
Zbrojarz/betoniarz ( 13/0424)
Wymagania: staż pracy w zawodzie
min. 1 rok,
Wynagrodzenie: 1600 zł brutto
ryczałt
Adres: VENA BAU ul. 1-Maja 6, 69100 Słubice tel: 509-930-138
Kierowca samochodu ciężarowego
(13/0372)
Wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, staż
pracy w zawodzie min. rok, uprawnienia do wykonywania zawodu,
niemiecki lub angielski w zakresie
podstawowym
Wynagrodzenie: 5000 zł brutto
Adres: TRANS-NET ul. Tulipanowa
1, Słubice Tel: 502-360-670
(ważna do 22.08.2013)
Spedytor (ofpr/13/0363)
Wymagania: wykształcenie średnie
lub wyższe, obsługa komputera,
znajomość j. niemieckiego w stop-
niu komunikatywnym Wynagrodzenie: 2600zł brutto
Adres: PKS S,A ŻARY Praca na
terenie Słubic Tel. 68 470 81 15
Kucharz ( 13/0357)
Wymagania: wykształcenie min.
zawodowe kierunkowe, staż pracy w
zawodzie min. 3 lata
Wynagrodzenie: 2300zł brutto +
PREMIA
Adres: Stacja Paliw „EKO TANK”
ul. Transportowa 12, 69-100 Słubice
Tel: 95-758 05 65
(ważna do odwołania)
Kucharz (13/0354)
Wymagania: wykształcenie min. zawodowe , doświadczenie w zawodzie.
Wynagrodzenie: 2000-2500 zł brutto
Adres: Słubicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Sportowa 1, 69-100
Słubice
Tel: 95-758-25-01 (ważna do odwołania)
INFORMACJA
STAROSTY SŁUBICKIEGO
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach na okres 21 dni
wywieszono wykaz nieruchomości położonych w Nowych
Biskupicach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego
www.bip.powiatslubicki.pl
o
ze
ż,
ie
6
Wiadomości powiatowe
Dziewięć dni
w Ziemi Świętej
9 osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach pod opieką Doroty
Rutki wróciła 5 maja 3013 r. z Izraela. Przyjechali pełni wrażeń, przepięknych widoków w
pamięci i sporej dawki słońca na skórze.
Dziewięć dni izraelskiej przygody zostawiło na nich niezatarte
wrażenie świata, jako globalnej
wioski, a jednak tak różnego, w
wielu momentach nieznanego i
trudnego do zrozumienia.
Ten wyjazd to druga część polsko-niemiecko-izraelskiego
projektu szkolnego Building
Bridges. To kontynuacja współpracy w ramach projektu niemieckich uczniów z Frankfurtu
nad Odrą oraz Fürstenwalde,
polskich z naszej szkoły, izraelskich z arabskiej miejscowości
Barta’a i żydowskiej Katzir.
Poprzednio, w grudniu 2012,
wszystkie cztery grupy spotkały się w Berlinie, Frankfurcie i
Słubicach. Tym razem polsko-niemiecka grupa pojechała z
rewizytą. Uczniowie zamieszkali w domach swoich izraelskich kolegów i koleżanek,
wspólnie spędzali czas, biorąc
także udział w zaplanowanych
zajęciach i warsztatach. Przede
wszystkim jednak, uczyli się
siebie nawzajem, poznawali
swoje zwyczaje i kulturę, organizowali spotkania, ogniska,
spędzali czas na plaży.
Ważną częścią pobytu w Izraelu
było również zwiedzanie tego
pięknego i pełnego kontrastów
kraju. Uczniowie mieli więc
możliwość zobaczenia pustynnych okolic Morza Martwego,
wykąpania się w jego mocno
zasolonych wodach i na własnej skórze sprawdzenia, że w
wodzie o takim stężeniu soli nie
trzeba umieć pływać. Wędrując
przez oazę – Park Narodowy
Ein Gedi dziwili się, wypływającej z Pustyni Judzkiej rzeczce, która spływała kaskadami w
stronę Morza Martwego, tworząc wodospady i zmieniając
pustynną okolicę w zielony pas
życia wzdłuż strumienia, pełen
ptaków i zwierząt.
Dwa dni spędzone w Jerozolimie dały uczniom możliwość
zauważenia jak różne jest to
miasto, jak mocno widać kontrasty pomiędzy jego mieszkańcami, wyznawcami trzech
religii. Najważniejsze miejsca
kultu religijnego, Kopuła na
Skale i meczet Al Aksa, Ściana
Płaczu i Bazylika Grobu Pańskiego są położone niedaleko
siebie, a jednak zupełnie inaczej
modlą się w nich wyznawcy poszczególnych religii, różniący
się też ubiorem. Wąskie uliczki
kipiącego życiem, rozgadanego,
kolorowego, pełnego zapachów
i smaków oraz targujących się
ludzi, bazaru na starym mieście
Jerozolimy przeplatały się z Via
Dolorosa - Drogą Krzyżową, na
której spotykano pielgrzymów
niosących krzyż i głośno modlących się. Zupełnie inne doznanie
przyniósł spacer przez Mea Szarim – dzielnicy ortodoksyjnych
Żydów. Szare uliczki, skromnie
i bardzo tradycyjnie ubrani ludzie, którzy nawet przechodząc
obok nas zasłaniali oczy, aby
nie widzieć tych „innych”, niepoprawnych, nazywanych przez
siebie „niemowlętami skradzionymi przez gojów” - to kolejny
szok kulturowy i lekcja pokory
wobec innych zwyczajów, zasad, poglądów na styl życia.
Zupełnym
przeciwieństwem
surowości Mea Szarim był wieczorny spacer do nowej dzielnicy Jerozolimy z deptakiem i
przyległymi uliczkami pełnymi
artystów, muzyków, kolorowych
roześmianych, pełnych życia ludzi i sklepów otwartych do późnych godzin nocnych.
Wizyta w Betlejem to uczucie
niepewności i zapomnianej już
przez nas kontroli granicznej, tu
przy przekraczaniu granicy pomiędzy Jerozolimą i Betlejem,
jednocześnie pomiędzy wła-
ściwym Izraelem i Autonomią
Palestyńską (Zachodnim Brzegiem Jordanu), odgrodzonych
od siebie sześciometrowym
murem. Skrupulatna, zwłaszcza
w przypadku Palestyńczyków,
kontrola graniczna i paszportowa (czytniki linii papilarnych) i
jednocześnie głośne, roztrąbione miasto nastawione na turystów podążających do Bazyliki
Narodzenia, zostawiły po sobie niezapomniane i sprzeczne
uczucia.
Pobyt w kosmopolitycznym,
artystycznym, wyzwolonym i
tolerancyjnym Tel Awiwie był
podsumowaniem pobytu w tym
kraju. Przyjaźnie nawiązane
podczas obu projektowych spotkań pomogły zrozumieć inne
kultury, zwyczaje, zasady postępowania, a nawet ubioru. Otworzyły też młodych ludzi na świat
i inne kultury.
Niejeden z uczniów podsumował wyjazd: „Przygoda mojego
życia”…
KLASA MAŁEGO PIŁKARZA
W TWOIM PRZEDSZKOLU
“Klasa Małego Piłkarza” to program
szkoleniowy zaprojektowany z myślą
o dzieciach w wieku przedszkolnym
(od 3 do 7 lat). Jego celem jest
stworzenie możliwości nabycia
umiejętności zarówno fizycznych, jak
i emocjonalnych.
Bazując na najlepszych wzorcach
szkolenia dzieci i młodzieży, powstał
program, który oferuje metody oparte
na zdrowym i aktywnym rozwoju oraz
dobrej zabawie.
Spotkanie
informacyjne:
wszelkie
informacje
pod numerem telefonu:
513 321 851
DOROTA RUTKA
RAZ DWA TRZY
MALI PIŁKARZE TO MY!
Wiadomości powiatowe
7
Kulinarny da Vinci
Młodzież Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Słubicach po powrocie z praktyki zawodowej z Niemiec w ramach
programu Mobilności Leonardo da Vinci projektu „Asy zawodów” dzieliła się nabytymi umiejętnościami z młodszymi koleżankami i kolegami z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 ze Słubic na zorganizowanych przez nich warsztatach kulinarnych w
dniach 21 i 22 maja 2013 r.
Warsztaty kulinarne pt. „Nastolatki
gotują i dekorują” odbywały się w
szkolnej pracowni gastronomicznej pod opieką nauczycieli zawodu Pani Małgorzaty Krystkowiak
i Pani Iwony Staniszewskiej dla
tych, którzy kochają gotować, poszukują nowych smaków, chętnie
dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami kulinarnymi z innymi, są
ciekawi kuchni sąsiadów zza Odry,
a także dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w kulinarnym
świecie i poszukują nowych wyzwań i inspiracji.
Młodzież gimnazjalna przy wsparciu naszych praktykantów i nauczycieli opiekunów sporządzała przekąski i desery oraz przygotowywali
dekoracje z warzyw i owoców, co
pozwoliło na poznanie przepisów
od strony praktycznej. Przekazane wskazówki, wymienione doświadczenia oraz poznane smaki
z pewnością zachęcą wszystkich
uczestników spotkania do dalszych
kuchennych działań.
Uwieńczeniem pracy była wspólna
degustacja sporządzonych potraw.
Warsztaty kulinarne pt. „Nastolatki gotują i dekorują” odbywały się w szkolnej pracowni gastronomicznej pod opieką nauczycieli zawodu Pani Małgorzaty Krystkowiak i Pani Iwony Staniszewskieja.
Asy z certyfikatami!
(ZSER)
Z dwutygodniowej praktyki zawodowej z Niemiec w ramach programu Mobilności Leonardo
da Vinci powróciła kolejna grupa 20 uczniów
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach z Certyfikatami potwierdzającymi ich
umiejętności.
Grupa uczniów Technikum Architektury Krajobrazu uczyła się
obsługiwać program Auto CAD, program do projektowania za
pomocą grafiki komputerowej.
Utworzone przez praktykantów
projekty zostały bardzo wysoko ocenione przez Niemieckich
wykładowców i architektów.
Najwyżej oceniony projekt w
drugim tygodniu praktyki był
realizowany w rzeczywistości.
Praktykanci nauczyli się wykonywać pomiary poziome, pionowe gruntu za pomocą sprzętu do
niwelowania i laseru, pomiary
długości, profili poprzecznych i
łuków.
Tak zorganizowana praktyka
dała możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z
praktyką, udoskonalenie umiejętności językowych jak i nabycie umiejętności pracy zespołowej. Uczestnicy projektu
w czasie wolnym wyjeżdżali na
wycieczki do Berlina, na baseny
do Furstenwalde i Bad Saarow,
chodzili na kręgle itp.
Projekt „Asy zawodów” ma ułatwić młodzieży rozwój osobisty
i zawodowy, wskazać interesujące możliwości zatrudnienia na
Polskim i Europejskim Rynku
Pracy.
(RED)
Praktykanci nauczyli się wykonywać pomiary poziome, pionowe gruntu za pomocą sprzętu do niwelowania i laseru, pomiary długości, profili poprzecznych i łuków.
8
Wiadomości powiatowe
Aktywna integracja
Zajęcia z ceramiki dla rodzin zastępczych w ramach projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach"
18 maja 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy, w
ramach projektu pn. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” odbyły się
zajęcia z ceramiki dla grupy wsparcia rodzin zastępczych.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas zajęć, rodzice wraz z dziećmi wspólnie wyrabiali przedmioty
z gliny. Praca z gliną wycisza, uczy skupienia i cierpliwości, a także
jest wspaniałą zabawą dla dzieci i dorosłych. Dzięki temu wszyscy mogli spędzić przyjemnie i pożytecznie czas. Jednocześnie mieli możliwość obserwowania, jak dzięki ich pracy, kawałki gliny zmieniają się w
przedmioty codziennego użytku takie jak lampy, miski, kubki.
Dodatkowo na uczestników spotkania czekały atrakcje w postaci loterii
fantowej oraz wspólnego grilla.
EWA STASZAK
Unijna integracja
8 czerwca 2013 r. na placu przed Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Nasza Chata” w Cybince odbył się Piknik Integracyjny zorganizowany w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”,
który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorem pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, a współorganizatorem Placówka Opiekuńczo
– Wychowawcza „Nasza Chata” w
Cybince . Impreza odbyła się pod
patronatem honorowym Starosty
Powiatu Słubickiego.
W pikniku udział wzięli: Starosta
Słubicki Andrzej Bycka, Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimiera
Jakubowska oraz członkowie Zarządu Jerzy Glinka i Jan Maślakiewicz.
Piknik rozpoczął się od występu
artystycznego wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.
Drugim punktem pikniku był występ „Wesołych Nutek”, które zabawiały zgromadzonych gości wesołymi piosenkami oraz zabawami.
Po ich występie była energetyczna
Zumba, która wielu porwała do
tańca. Następnie na scenie wystąpił zespół Heaven. Koncert zespołu przyniósł dawkę pozytywnych
brzmień w klimacie ​muzyki reggae. ​Kolejnie wystąpili na scenie
uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Bieganowie oraz
Bogdan Kowalski z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach.
Na zakończenie wystąpił zespół
ManuFANKtura, który swym optymizmem zaraził zgromadzoną publiczność.
Ponadto w trakcie trwania pikniku wiele działo się po za sceną.
Dzieci miały okazję wyskakać się
na dmuchanym placu zabaw. Dla
chętnych był do dyspozycji kącik
malucha i kącik plastyczny. Dzieci
mogły także brać udział w licznych
konkurencjach sportowych, mogły
puszczać bańki mydlane i malować
twarze.
Dla wszystkich uczestników ww.
projektu realizowanego przez
PCPR w Słubicach był przewidziany poczęstunek w formie grilla,
ciasta i napojów. Na najmłodszych
czekała słodka niespodzianka w
postaci waty cukrowej i popcornu.
W pikniku udział wzięło około 400
osób. Wśród nich byli uczestnicy
projektu, rodziny zastępcze, wychowankowie „Naszej Chaty” oraz
mieszkańcy okolicznych miejscowości Powiatu Słubickiego, którzy
mogli dojechać na imprezę podstawionymi wcześniej autobusami.
Nad bezpieczeństwem imprezy
czuwali ratownicy medyczni ze
Szpitala Powiatowego w Słubicach,
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Słubicach oraz strażacy z
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Słubicach. Ponadto można było obejrzeć sprzęt
będący na wyposażaniu jednostek.
Po za tym na gości czekały stoiska, w których wystawiły się ze
swoimi pracami Warsztat Terapii
Zajęciowej z Żabic, Środowiskowy
Dom Samopomocy z Bieganowa,
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w
Rzepinie, Placówka Opiekuńczo Dla wszystkich uczestników ww.
projektu realizowanego przez
PCPR w Słubicach był przewidziany poczęstunek w formie
grilla, ciasta i napojów. Na najmłodszych czekała słodka niespodzianka w postaci waty cukrowej i popcornu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wychowawcza „Nasza Chata” oraz
punkt informacyjny Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.
Piknik nie odbyłby się bez pomocy
wielu wolontariuszy, którzy pomagali podczas imprezy.Wszystkim
wolontariuszom serdecznie dzięku-
jemy za zaangażowanie i okazaną
pomoc. Dzięki wysiłkowi i pracy
wielu osób odbyła się impreza
mająca na celu nie tylko świetną
zabawę, ale także integrację społeczeństwa, popularyzację rodziny i
rodzicielstwa zastępczego.
(red)
Wiadomości powiatowe
9
WIADOMOŚCI ZE SZPITALA
ODPOWIEDŹ NA POMÓWIENIA
Odnosząc się do tekstu Pana
Tomasza Pilarskiego, zamieszczonego w nr 6/2013 Lokalnym
Przekroju pragniemy sprostować zamieszczone tam fakty.
Pan Pilarski, kierując się chęcią zabłyśnięcia dowcipem i
sarkazmem, zaczyna swój tekst
cytatem zaczerpniętym z forum
Gazety Lubuskiej. To chybione
źródło, w dodatku w nie najlepszym stylu. Pan Pilarski, lider
powiatowej opozycji oraz szef
instytucji kultury nie powinien
sięgać po takie oręże.
Laurka na cześć byłego prezesa Marcina Jabłońskiego,
obecnego Podsekretarza Stanu
w MSW i obelżywe słowa pod
adresem obecnego Prezesa dają
do myślenia.
Fakty są takie: prezes Jabłoński skończył pracę w NZOZ
Szpitalu Powiatowym w Słubicach 12 grudnia 2011 r. Kolejnym Prezesem spółki został
Zygmunt Baś. Nikt tu Prezesa
nie „wciskał” jak napisał Pan
Pilarski. Pan Pilarski porównywał wydatki z 9 miesięcy szefowania Prezesa Jabłońskiego
z 12 miesiącami szefowania
Prezesa Basia! Prezes Jabłoński zakończył swoje urzędowanie z deficytem wynoszącym
452 324,29 zł. Aż strach pomyśleć co by się dalej wydarzyło
gdyby szpitalem dalej zarządzał Jabłoński. Bilans szpitala
w czasie kierowania nim przez
Prezesa Zygmunta Basia, czyli
za rok 2012 to 27 420,49 zł na
plusie!
Jakim prawem Pan Pilarski pisze o „kupowaniu” przez Prezesa spokoju stawkami lekarzy
skoro to poprzedni Prezes, Pan
Jabłoński podwyższył płace lekarzy, a mimo to część lekarzy
zwalniała się z pracy za jego
rządów. Skutkiem tego była
kontrola Lubuskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ i w rezultacie kara nałożona na Szpital
przez NFZ, który stwierdził
rażące braki kadrowe. Kara
wynosiła 52 236,51 zł. Zarząd
wynegocjował z NFZ obniżenie kary do kwoty 27 119,50 zł.
Wolność słowa to to samo
prawo co wolność miejsca zamieszkania i zatrudnienia w
wolnym kraju. Pan Pilarski
Nowi mieszkańcy
naszego powiatu
W czerwcu powitaliśmy nowych mieszkańców naszego powiatu. Maluchy czuja się świetnie, a ich mamy są bardzo szczęśliwe. Dziś prezentujemy "galerię"
naszych milusińskich.
Ola Mindrycka, ur. 25.06.13 r.,
waga 3260 g, 54 cm
Milan Kuśnierczak, ur. 18.06.13 r.,
waga: 3190 g, wzrost: 54 cm
Gabrysia, ur. 24.06.13,
waga 3740 g, wzrost 60 cm
Kaja H. ur. 25.06.13 r.,
waga 3220 g, wzrost 56 cm
Pola, ur. 18.06.13 r.
Natan Ciepły, ur. 20.06.13 r.,
waga 3690 g, 51 cm
może pisać co myśli, cytować
wpisy z internetu, a lekarze z
wysokimi kwalifikacjami mogą
zatrudniać się tam gdzie oferowane są im najlepsze warunki.
Tak to działa.
Co do trzystu tysięcy złotych,
które rzekomo generuje Zarząd
Spółki, to odpowiedź brzmi
tak – koszty byłego Zarządu,
na którego czele stał Jabłoński,
wraz z Radą Nadzorczą wyniosły za rok 2011 306.325 tysięcy
złotych, zaś koszty obecnego
to 198.078 tysięcy. Tak wynika
ze sprawozdania za rok 2012 r.
czytanego w całości, a nie wyrywkowo.
A na koniec uwaga na temat
politycznych wycieczek pod
adresem Prezesa Basia. Od
1989 roku każdy obywatel RP
ma prawo do przynależności
do jakiej partii mu się podoba.
Zresztą sam autor szkalującego
artykułu bezpartyjny nie jest.
„Mimo, że przytoczone przeze
mnie dane są jawne i ogólnie
dostępne, nie było moją intencją ujawnianie faktów związanych z kierowaniem Szpitala
przez poprzedniego Prezesa.
Autor nieprawdziwego artykułu, radny powiatu słubickiego,
Pan Tomasz Pilarski zmusza
mnie do tego.” - podkreśla Prezes Baś.
Ewelina Stanek
Rzecznik Prasowy Szpitala
Powiatowego w Słubicach
Gdy media grają śmiercią
Jedenastego czerwca br ukazał się w
Gazecie Lubuskiej tendencyjny materiał pt „Zmarł po wizycie w szpitalu”. Tragiczne wydarzenie – śmierć
człowieka, stało się przyczynkiem
do zaciekłego ataku na słubicki
Szpital Powiatowy. Fakty przeczą
jednak temu krzykliwemu tytułowi.
31 maja, w piątek, ok. godz 16.47
Dariusz K. przyszedł do słubickiego
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Niepokoiło go drętwienie ręki,
mówił, że źle się czuje. Tego popołudnia wszystkie łóżka w SOR były
zajęte przez pacjentów z zagrożeniem życia, a w kolejce oczekiwało
około 12 osób. Pielęgniarka poprosiła pacjenta żeby zaczekał. Niestety
tak się nie stało i pan Dariusz wyszedł z Oddziału, nikogo w dodatku
o tym fakcie nie poinformowawszy.
Wizyta w SOR trwała 48 sekund.
Ten fakt udokumentował szpitalny
monitoring. Oddalenie się z Oddziału to był wybór pacjenta, na który
pracownicy Szpitala nie mieli najmniejszego nawet wpływu.
Po opuszczeniu SOR-u Pan Dariusz
udał się do Przychodni POZ „Zdrowie”, oddalonej ok. 300 m od Szpitala. Tam wykonano mu badanie
EKG, które nie wskazało niczego
zagrażającego życiu pacjenta.
O godzinie 18.25 karetka typu „S”
została wezwana do mieszkania
pana Dariusza. Ambulans był na
miejscu po 4 minutach. Natychmiast
rozpoczęto reanimację. Trwała ona
godzinę. Lekarz stwierdził nagłe zatrzymanie krążenia i zgon pacjenta.
Wydarzyła się tragedia. Rodzina
zmarłego przeżywa ogromny ból po
stracie najbliższej osoby. Artykuł
w Gazecie Lubuskiej, zawierając
nieprawdziwe fakty podsyca nastrój
nieuzasadnionej niczym wrogości
wobec Szpitala. To nieuczciwe.
Szpitalny Oddział Ratunkowy ratuje życie ludzkie w sytuacjach jego
bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli
pielęgniarka prosiła o poczekanie,
to najzwyczajniej nie mogła uczynić
inaczej w tym właśnie momencie.
Pacjent w SOR, nawet oczekujący
jest bezpieczniejszy tu na miejscu w
Oddziale, niż na ulicy czy w domu.
W każdej chwili może być mu
udzielona bezpośrednia pomoc. Nie
można szukać winnego tam gdzie
go nie ma, bo tym samym krzywdzimy niewinnych ludzi, którzy codziennie dają z siebie wszystko, aby
ratować ludzkie życie.
Edycja nieprawdziwych i niesprawdzonych materiałów naraziła na
szwank wizerunek Szpitala Powiatowego w Słubicach, jego wiarygodność i dobre imię.
Opisanie zaistniałej sytuacji w sposób tendencyjny ma swoje konsekwencje społeczne, administracyjne
i czysto ludzkie.
„Zaistniała sytuacja wymagała
przesunięcia na inne oddziały szpitalne zestresowanego obelżywym
tekstem personelu medycznego z
SOR. W to miejsce zatrudniłem
inny personel, powiększając obsadę SOR-u o jednego pracownika.
Nie jest to komfortowa sytuacja dla
pracowników, oczywiście jako siła
fachowa podołają, ale zastanawia
fakt, ile złego może wyrządzić jeden krótki, niesprawdzony do końca
tekst.”- podkreśla Prezes.
Ewelina Stanek
Rzecznik Prasowy Szpitala
Powiatowego w Słubicach
10
Wiadomości powiatowe
Transgraniczna zabawa
15 czerwca na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odbył się transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Piknik posłużył integracji przedstawicieli III sektora, którzy działają na pograniczu polsko-niemieckim. W pikniku udział wzięło
ponad 30 organizacji pozarządowych z terenu przygranicznego,
którzy wspólny dzień rozpoczęli debatą nt. „Jak lokalnie budować
dobro wspólne”. Wnioski z dyskusji posłużą do organizatorowi
do animowania dalszych działań
oraz budowania reprezentacji
sektora pozarządowego w Powiecie Słubickim.
Po debacie nastąpiło uroczyste
otwarcie pikniku przez Wicestarostę Słubickiego Leopolda
Owsiaka, wójta Gminy Górzyca
Roberta Stolarskiego oraz partnera projektu Michaela Kurzwelly
ze Stowarzyszenia Słubfurt e.V.
W pikniku udział wzięli: Starosta
Słubicki Andrzej Bycka, członkowie Zarządu Powiatu Słubickiego – Jerzy Glinka, Sławomir
Dudzis, Jan Maślakiewicz, radni
Powiatu Słubickiego – Mirosława Jankowska i Jan Bohuszko
oraz zaproszona delegacja z Powiatu Miechowskiego – Starosta
Miechowski Marian Gamrat oraz
członkowie Zarządu Powiatu
Miechowskiego – Paweł Osikowski i Mariusz Wolny.
Dalsza część spotkania miała
charakter integracyjny. Przedstawiciele III sektora z pogranicza
polsko – niemieckiego przygotowali moc atrakcji dla wszystkich
uczestników pikniku. Odbył się
m.in. mecz piłki nożnej, wycieczka rowerowa w okolice Górzycy,
konkursy dla dzieci i dorosłych
oraz liczne występy na scenie.
Organizacje biorące udział w pikniku to:
- Cybińskie Stowarzyszenie Pro
- Eko
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Chór Konsonans
- Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących i Głuchych ECHO
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Słoneczko”
w Rzepinie
- Stowarzyszenie po PROstu
- Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Słubickiej
- Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem – Koło Słubice
- Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna
- Stowarzyszenie old-Boys Słubice
- Koło Związku Sybiraków w
Słubicach
- Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa
- Dobro Kultury – Fundacja dla
Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
- Nasze Słubice PL
- Stowarzyszenie „Wsparcie” w
Rzepinie
- Gospodarstwo Ekologiczne –
Kapica Ryszard
- Koło Regionalistów przy MDK
w Rzepinie
- Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum
- Klub Seniora w Górzycy
- Górzycka Kapela Ludowa
- Warsztat Terapii Zajęciowej w
Żabicach
- Grupa Motocyklowa MIŚ
- Grupa Bohema
- Seniorenbeirat
- Chor der Volkssolidarität Lebus
- Slubfurt e.V.
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
- Deutsch-polnische Seniorenakademie
Serdecznie zapraszamy za rok!!!
(red)
W pikniku udział wzięli: Starosta Słubicki Andrzej Bycka, członkowie Zarządu Powiatu Słubickiego – Jerzy Glinka, Sławomir Dudzis, Jan Maślakiewicz, radni Powiatu Słubickiego – Mirosława Jankowska i Jan Bohuszko oraz zaproszona delegacja z Powiatu Miechowskiego – Starosta Miechowski Marian Gamrat oraz członkowie Zarządu Powiatu Miechowskiego – Paweł
Osikowski i Mariusz Wolny.
PIKNIK W LICZBACH
Organizatorem pikniku był Powiat Słubicki, partnerem stowarzyszenie Słubfurt e.V.
Całkowita wartość projektu: 10 999,00 euro
Wysokość wsparcia z EFRR: 8 249,25 euro
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1099,90 euro
Wkład własny powiatu: 2 749,75 euro
11
Wiadomości powiatowe
Powiat pozyskał pieniądze z LRPO
Powiat Słubicki uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. został jednym z dziewięciu beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.2.
Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 4.2.2. Rozwój i modernizacja
lokalnej infrastruktury edukacyjnej Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013. Powiat Słubicki w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych będzie realizował projekt pn. „Dobry Zawód – dobra praca.
Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni
do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim”. W ramach projektu w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach powstanie pracownia architektury krajobrazu oraz w
pełni wyposażona pracowania gastronomiczna
ze stanowiskami egzaminacyjnymi dla zawodu Technik Żywienia, z której korzystać będą
uczniowie ZSER oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
W ramach projektu przewiduje się również zakup specjalistycznego oprogramowanie komputerowego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach dla zawodu Technik
Ekonomista.
Projekt przewiduje również remont hali warsztatowej w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach, w której w ramach projektu powstanie
w pełni wyposażona pracownia samochodowa.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata
2013 – 2014.
Całkowita wartość projektu:
2 790 631,68 PLN
Dofinansowanie z EFRR (85%):
2 306 473,62 PLN
Wkład własny: 484 158,06 PLN
DZIEŃ RODZINY
22 maja 2013 r. w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
odbyła się uroczysta akademia
oraz grill z okazji „Dnia Rodziny”.
To święto zorganizowano już po raz drugi.
Łączy ono tematykę Dnia Matki, Dnia Ojca
oraz Dnia Dziecka. Akademię przygotowała pani Anna Bąk oraz pani Bożena Rapa, a
grilla panie: Jolanta Czerneńko, Agnieszka
Napierała i Małgorzata Żyszkiewicz. Podczas akademii obejrzeliśmy przedstawienie
pt. „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka”,
występ dziecięcy, na którym zaprezentowano
piosenki i wiersze o tematyce rodzinnej, jak
również obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt. „A ja wolę moją mamę”. Występ
oglądano w pięknej scenografii przygotowanej przez panią Bożenę Rapę. Publiczność
dobrze się bawiła. Po występie wszyscy udali się na grilla w zielonym plenerze naszego
ośrodka.
(Oprac. Anna Bąk, Bożena Rapa)
Kształcenie ponad granicami
Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomiczno- Rolniczych właśnie zakończyli zajęcia odbywające się w Ośrodku Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina I Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą.
Zajęcia były realizowane w ramach
programu Mobilności LdV projektu „Asy zawodów”
Po powrocie do szkoły rozpoczęły
się prelekcje i spotkania propagujące projekt w klasach młodszych architektury krajobrazu. Praktykanci
spotkali się z klasą I e i II e TAK
po to, aby zachęcić ich do brania
udziału w tego rodzaju przedsięwzięciach i pokazać, że praktyki zawodowe to przyswajanie wiedzy w
sposób przyjemny i naturalny. Podkreślili również, że jest to najlepsza
forma zdobywania wiedzy poprzez
łączenie teorii z praktyką. Wszystko
to zaprezentowali w przygotowanej
i omawianej przez nich prezentacji
multimedialnej. Zwracali uwagę na
profesjonalne techniki pomiarowe
stosowane w budownictwie, jakimi
się posługiwali, np. domiary prostokątne, pomiary poziome i pionowe, wytycznie profili długości,
profili poprzecznych i łuków oraz
niwelowanie terenu za pomocą niwelatora. Zachęcali młodszych kolegów do zapoznania się z obsługą
programu graficznego Auto CAD,
który jest profesjonalnym narzę-
dziem wykonywania projektów w
2D i 3D.
Aby dotrzeć do odbiorców wykonano makietę zwycięskiego projektu, przy której uczniowie mogli
prowadzić dyskusje na temat rozwiązań projektowych. Makieta jak i
oprawione projekty uczniów w antyramach stały się stałą ekspozycją
pracowni architektury krajobrazu i
posłużą jako pomoc dydaktyczna
na lekcjach zawodowych.
BEATA BOŻEMSKA
Aby dotrzeć do odbiorców wykonano makietę zwycięskiego projektu, przy której uczniowie mogli prowadzić dyskusje na temat rozwiązań projektowych.
12
Wiadomości powiatowe
STAROSTA ANDRZEJ BYCKA RATUJE MISTROSTWA POLSKI W PRZEŁAJACH!
Burmistrz nie chce kolarzy!
Burmistrz Cybinki odmówił organizacji 77. Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym. W światku kolarskim zawrzało.
Taka sytuacja to ewenement na skalę ogólnopolską – grzmią przedstawiciele władz kolarskich.
Gmina Cybinka wydawała się dotąd mekką kolarzy przełajowców. W Bieganowie
prężnie działa klub szkolący młodzież i
mający wielkie osiągnięcia w ściganiu
seniorskim. Od lat odbywają się na terenie gminy imprezy kolarskie. Rozmachu
mogą pozazdrościć inne samorządy.
Tak było dotąd i wydaje się, że to już tylko
historia…
Oto burmistrz Roman Siemiński wystosował pismo do Zarządu Polskiego Związku
Kolarskiego, w którym poinformował, że
gmina Cybinka nie będzie organizatorem
77. Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym. Swoja decyzje burmistrz tłumaczy bardzo ogólnie bo „trudnościami
organizacyjno-finansowymi”. Czy w praktyce chodzi o kontrole organów ścigania
w urzędzie gminy, które wykazały daleko
idące nieprawidłowości w zakresie wydatków, na inwestycje gminne, czy na coś
innego. Nieoficjalnie wiadomo, że sprawa
dotycząca niektórych inwestycji gminy
Cybinka trafiła już do prokuratury.
W piśmie skierowanym do prezesa PZKol.
Wacława Skarula burmistrz zaznacza również, że „czas pozostały do mistrzostw
pozwoli na wyłonienie nowego organizatora”.
Mieszkańcy powiatu na wieść o takiej
decyzji burmistrza byli zbulwersowani. –
Dlaczego rezygnować z tak wspaniałej imprezy – głowi się pan Krzysztof z Cybinki.
– Przecież to dla nas promocja i szansa na
poprawę fatalnego wizerunku gminy. Nie
wiem po co nam taki burmistrz, skoro rezygnuje z ogólnopolskiej promocji.
Podobne zdanie ma pani Krystyna, która
zastrzega że fanką- Cybinka była przez lata miejscem rywalizacji kolarzy przełajowych. Miejmy nadzieje, że tak pozostanie.
sportu generalnie nie
jest.
- Mimo że nie interesuję się sportem, to
zawsze można gdzieś
wyjść i rozerwać się
na świeżym powietrzu.
Szkoda, że władze nie
chcą zrobić tych zawodów – ocenia.
Nasz powiat zapewne
straciłbym organizację wielkiej imprezy
kolarskiej, gdyby nie
starostwo powiatowe.
Starosta Andrzej Bycka (prywatnie były kolarz), skierował
już pismo do prezesa PZKol. w którym deklaruje, że nie zostawi kolarzy
bez opieki i podejmie się organizacji
imprezy. Jednocześnie starosta potwierdził, że Powiat Słubicki razem
z klubem Bizon Bieganów i ludźmi
dobrej woli są gotowi sprostać zadaniu i zorganizować imprezę.
- Od tylu lat odbywają się u nas
ogólnopolskie zawody kolarskie,
więc nie pozwolę, aby powiat i
gmina zniknęły ze sportowej mapy
Polski – powiedział A. Bycka. –
Spróbuję też wyjaśnić jakie są
rzeczywiste powody burmistrza
Cybinki z rezygnacji z przeprowadzenia imprezy.
Zawody maja się odbyć w dniach
11-12 stycznia 2014 roku.
(red)
Słubicka liga siódemek
W piątek, 21 czerwca 2013 zakończyła się 5. edycja Słubickiej Ligi Siódemek, której
patronatem honorowym jest Starostwo Powiatowe w Słubicach. Ponadto, fundatorem
przechodniego pucharu jest pan Andrzej Bycka - Starosta Słubicki.
W tym dniu rozegrana została
ostatnia kolejka spotkań, a tuż po
ostatnim gwizdku nastąpiło uroczyste zakończenie i podsumowanie całej ligi. Wszystko to odbyło
się na obiekcie SOSiR. Dla najlepszych zespołów zostały wręczone
puchary, a dla wyróżniających się
zawodników ciekawe statuetki
oraz dyplomy. Przechodni puchar
po raz drugi trafił w ręce zespołu
Czarnych. Organizatorzy czyli Stowarzyszenie Piłkarskie oldBOYS
Słubice, zadbali również o posiłek
regenerujący. Były kiełbasa i kaszanka z grilla oraz zimne napoje
(jasne lub ciemne). Wszyscy bawili
się świetnie i w dobrych nastrojach
wrócili do domów.
A oto tabela, trochę statystyki i wyróżniający się zawodnicy: liczba
strzelonych goli w lidze - 657, śred-
nia na mecz - 9,12; król strzelców
- Tomasz Drozdowski (Czarni) - 36
goli; najlepszy bramkarz - Marcin Dubacki (Czarni); najszybszy
gol - Tomasz Świder (oldBOYS
Słubice) - 2 sekunda; najmłodszy
zdobywca bramki - Eligiusz Krzeptowski (Prawie Jak Barca) - 16 lat
218 dni; bramka
nr 100 - Waldemar Kwaśniewski (Odra Górzyca); bramka
nr 200 - Adam
Palkij (Prawie
Jak
Barca);
bramka nr 300
- Piotr Trzebiński
(Czarni);
bramka nr 400
- Marek Gruszka (Odra Górzy-
ca); bramka nr 500 - Daniel Rekret
(ZMP); bramka nr 600 - Piotr Didyk (oldBOYS Słubice); Strzelona
została również 3000 bramka w
historii Słubickiej Ligi Siódemek.
Zdobył ją Piotr Trzebiński z zespołu Czarnych.
Dariusz Olechno
Miesięcznik wydawany przez Starostwo
Powiatowe w Słubicach.
Redaguje kolegium
e-mail: [email protected]
DRUK:
Media Regionalne sp. z o. o.
ADRES:
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice
tel.: 95 759 20 10, fax 95 759 20 11
Redakcja nie zwraca zamówionych
tekstów i zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania
nie zamówionych materiałów.

Podobne dokumenty

prokuraturę? - Powiat Słubicki

prokuraturę? - Powiat Słubicki „Drzewo wolności należy podlewać krwią patriotów i tyranów” – ogłosił ponad 150 lat temu Thomas Jefferson. Jakże ta sentencja oddaje dzisiejszy klimat społeczno-polityczny. Grupce ludzi zamarzyło s...

Bardziej szczegółowo