klamki zewn trzne

Komentarze

Transkrypt

klamki zewn trzne
ILINA - NITRA - KO ICE - BRATISLAVA - OPAVA - BRNO
w w w. h a st a . s k / w w w. h a s t a . c z
OKUCIA OKIENNE
FARBY, LAKIERY, KLEJE
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE OKUCIA DO MEBLI
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DRZWI
Okucia obwodowe i zabezpieczaj ce
Klamki do okien i drzwi
Otwieracze okienne
Okucia okiennic
Wewn trzne i zewn trzne parapety
Okapniki
Uszczelnienia
Systemy wietrzenia
Ogrody zimowe
Ok adziny aluminiowe
Elektryczne otwieranie okien
OKUCIA OKIENNE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
7
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
1
2
1
2
3
4
5
1
1
2
1
2
3
4
1
1
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
Okucia obwodowe
Okucia zabezpieczaj ce
Klamki do okien i drzwi
Okucia obwodowe
Okucia obwodowe
Klamki do okien
Klamki do okien
Otwieracze okienne
Okucia okiennic
Okucia okiennic
Zewn trzne parapety aluminiowe
Zewn trzne parapety aluminiowe
Okapniki
Okapniki
Uszczelnienia do drewnianych okien i drzwi
Parapety wewn trzne
Systemy wietrzenia
Systemy wietrzenia
Systemy wietrzenia
Systemy wietrzenia
Systemy wietrzenia
Systemy wietrzenia
Ogrody zimowe drewniano-aluminiowe
Ok adziny aluminiowe
Elektryczne otwieranie okien
Elektryczne otwieranie okien
Elektryczne otwieranie okien
Elektryczne otwieranie okien
Elektryczne otwieranie okien
Elektryczne otwieranie okien
MACO
MACO
MACO
SIEGENIA AUBI
SIEGENIA AUBI
HOPPE
HOPPE
GEZE
MACO
AGB
GUTMANN
GUTMANN
GUTMANN
DEVENTER
DECEUNINCK
RENSON
RENSON
RENSON
RENSON
RENSON
RENSON
GUTMANN
GUTMANN
GEZE
GEZE
GEZE
GEZE
GEZE
GEZE
Blokada b dnego po o enia klamki.
Obejmuje wszystkie rozwierno-uchylne
okna. Blokada przeciwdzia a b dnemu
po o eniu klamki i cz ciowo podnosi
skrzyd o podczas jego zamykania
umieszczaj c je w odpowiednim po o eniu
bez u ycia wi kszej si y. Gwarantuje, e
okno b dzie dobrze dzia a równie po
wielu latach u ytkowania.
Multi-Trend AS
Dolne i górne zawiasy AS w prosty sposób s
wkr cane do ramy okna, frezowanie nie jest
konieczne. To powoduje, e ramy okna nie s
os abiane oraz e oszcz dzamy czas. Dolny
zawias rogowy ma poza tym zabudowany
mechanizm, który przy zamkni tym oknie
chroni skrzyd o przed wyj ciem (wysadzeniem).
z dodatkowym
uszczelnieniem
bez dodatkowego
uszczelnienia
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Nastawne w ka dym kierunku
OKUCIA DO MEBLI
Mikrowentylacja
Po przestawieniu klamki do po o enia 45
skrzyd o okienne uchyli si o 10 do 13 mm. Ten
system zawiera równie przeciwprzeci gowe
zabezpieczenie, które powoduje, e okna nie
b d si samowolnie zamyka .
FARBY, LAKIERY, KLEJE
1 cynk minimalnie 6 mikrometrów
2 chromowanie ochronna warstwa
silber-look
3 woskowa ochronna warstwa
zwi kszaj ca jako i ochron
przeciw korozji
OKUCIA DRZWI
Nowa srebrna warstwa okucia daje oknom bia ym, kolorowym i
drewnianym nowy, stylowy i atrakcyjny wygl d. Podstaw jest
potrójna antykorozyjna warstwa z zawarto ci trójwarto ciowego
chromu. Ten sposób przygotowania wierzchniej warstwy uwa a
si za przyjazn dla przestrzeni gdzie przebywaj ludzie. Srebrne
chromowanie jest z punktu widzenia technologii produkcji
identyczne z ó tym chromowaniem.
1 1 1
MACO
silber - look
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA OBWODOWE
1 1 2
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA ZABEZPIECZAJ CE
MACO - i.S.
Inteligentne bezpiecze stwo
OKUCIA DRZWI
Bezpiecze stwo okien jest w dzisiejszych czasach coraz wa niejsz spraw . Trzeba na
ten problem spojrze kompleksowo dotyczy to rozwi za obejmuj cych rodzaj pro li,
szyb, materia ów cz cych oraz pozosta ych cz ci okna. Najwi ksze znaczenie ma
jednak w tym wypadku okucie okna.
MACO i.S. w obecnych czasach najnowszy zamykaj cy system oku okiennych
nie tylko maksymalnie chroni okna i drzwi przeciw w amaniu ale eleminuje tak e
niedoci gni cia klasycznego okucia t.j. zwi kszone potrzeby co do ich dodatkowego
nastawiania. Zamykaj ce grzybki MACO i.S. dzi ki okr g ym kszta tom oraz dzi ki
temu, e obracaj si wokó w asnej osi, obni aj swoje tarcie z zamkni ciem
(zaczepem obwodowym). Nowe sworznie w postaci grzybków i.S. przy wspó pracy
z bezpiecznymi zamkni ciami (zaczepami obwodowymi) tworz system
zabezpieczaj cy przed w amaniem. Poprzez zastosowanie du ej ilo ci grzybków i.S.
(mo liwo regulacji podczas docisku t.j. regulowania docisku skrzyd a do ramy)
i zaczepów obwodowych w oknie zwi ksza si stopie jego bezpiecze stwa. U ywaj c
oku okiennych MACO i.S. mo na produkowa okna wg normy EN-V 1627-30.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Nowe grzybki MACO i.S. automatycznie przystosowuj si
wysoko ci w przestrzeni mi dzy skrzyd em a ram okna w
rozpi to ci od 10 do 14 mm przez co zabezpieczaj
bezproblemowe funkcjonowanie okucia oraz ca ego okna
podczas ca ej jego ywotno ci.
OKUCIA DO MEBLI
W pozycji uchy u okno jest
chronione przed wypchni ciem
za po rednictwem zaczepu
uchy u.
MACO TRONIC
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Wykorzystuje kontaktowy zaczep na bazie magnetycznego
zamykacza (zaczepu). Daje ca kowit kontrol obiektu
uruchamia alarm przy nieuprawnionym otwarciu i sygnalizuje na
centrali, którego okna (drzwi) sytuacja dotyczy. Podczas
autoryzowanego otwarcia istnieje mo liwo uruchomienia
opcji regularnego wietrzenia ogrzewanych pomieszcze co
spowoduje automatycznie otwieranie - zamykanie ogrzewania a
tym samym pozwoli oszcz dza Wasze wydatki.
Stalowe j dro
OKUCIA DRZWI
2-3 mm ochronna warstwa z tworzywa
y
atny
bia
brun
st.
st.
resi
Zalety wierzchniej warstwy Harmony
resist.
Ekstremalnie odporna wierzchnia warstwa gwarantuje, e
uszkodzenie mechaniczne b dzie niezauwa alne.
1
2
3
stalowe ekranowanie
stabilna konstrukcja rozety z tworzywa
dok adne nitowanie zapewnia stabilne po czenie
klamki i rozety
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
y
resi
z ot
ski
y
now
pa
szam
tyta
owy
br z
rny
sreb
MACO HARMONY
MACO Tresor Z
klamka okienna zamykana na klucz
- odpowiadaj ce normie EN-V 1627-30
- odporne na napr enia oraz na uszkodzenie
mechanizmu zamykaj cego a do 100Nm
- dost pne w kolorach MACO HARMONY
MACO Tresor S
klamka okienna zamykana przyciskiem
warianty:
Klamka z rozet
Ruchoma klamka
ze sta rozet
Klamka do drzwi
przesuwnych
Klamka do drzwi
balkonowych
Uchwyt do drzwi
balkonowych
FARBY, LAKIERY, KLEJE
MACO
OKUCIA DO MEBLI
Bezpiecze stwo zgodne z normami:
1 2 1
KLAMKI MACO
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI DO OKIEN I DRZWI
1 2 2
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA OBWODOWE
O2010
o
NOaW
l
ta g
k
!
FAVORIT Si-line 2312 DSG
podstawowe bezpiecze stwo z jednym
zamkni ciem zabezpieczaj cym.
Schemat dla drewna z 12 mm zasuwnic o sta ym
po o eniu klamki. Mo liwo dodania WK 2
ZAKRES U YCIA (jedno skrzyd o)
FFB szeroko (mm)
FFH wysoko
(mm)
Waga skrzyd a (kg)
OKNO
DRZWI BALKONOWE
410 - 1560
570 - 1800
100 / 130
410 - 1110
1801 - 2360
100 / 130
39
OKUCIA DRZWI
38
26
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
podstawowe bezpiecze stwo z jednym
zamkni ciem zabezpieczaj cym.
DRZWI BALKONOWE
410 - 1110
1801 - 2360
100 / 130
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKNO
410 - 1560
570 - 1800
100 / 130
OKUCIA DO MEBLI
FFB szeroko (mm)
FFH wysoko
(mm)
Waga skrzyd a (kg)
OKUCIA DRZWI
ZAKRES U YCIA (jedno skrzyd o)
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Schemat dla pcv z zasuwnic o sta ym po o eniu klamki.
Mo liwo dodania WK 2
1 2 3
FAVORIT Si-line KF 23 DSG
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA OBWODOWE
1 2 4
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI DO OKIEN
HOPPE SECUSTIC ATLANTA
OKUCIA DRZWI
- nowy atrakcyjny kolor F9
- nowy wygl d podnosz cy estetyk okna
- przyjemne odczucie uchwytu optymalnie wypro lowanej
klamki
- zintegrowane podstawowe bezpiecze stwo zapewnione
przez mechanizm blokuj cy ingerencj w okucie okienne
- spe nia wymogi wed ug normy Ahs RAL-RG 607/13
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
SECUSTIC®
Najpierw zobaczycie
nowe kszta ty i kolory
potem poczujecie
wreszcie us yszycie
t w a ciw klamk i materia
wysokiej jako ci
delikatne klikni cie d wi k
wi kszego bezpiecze stwa Waszych
okien
OKUCIA DO MEBLI
Opatentowany blokuj cy
mechanizm klamki okiennej
SECUSTIC®
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Podczas obracania klamk
okienn zapadaj elastycznie
u o one trzpienie dok adnym
klikni ciem do specjalnych torów
tak powstaje typowy d wi k
SECUSTIC
Podczas ruchu obrotowego
trzpienie za pomoc cznika
s unoszone do dalszych
torów, do których znów
s yszalnie zapadn .
Kolor
ATLANTA
F1
F2
F4
F9
F9016
0530/US952
0530/US952
0530/US952
0530/US952
0530/US952
aluminium
szampan
br z
stalowy
bia y
F1
F2
F4
F9
F9016
LONDON
D ugo trzpienia
35 (45)
Kolor
LONDON
F1
F2
F4
F9
F9016
013/U34
013/U34
013/U34
013/U34
013/U34
aluminium
szampan
br z
stalowy
bia y
F1
F2
F4
F9
F9016
D ugo trzpienia
35 (45)
0530S/US952
0530S/US952
0530S/US952
0530S/US952
0530S/US952
Mo liwo zamówienia klamki z zamkni
Kolor
aluminium
szampan
br z
stalowy
bia y
ciem na przycisk
LONDON
D ugo
trzpienia
35
013S/U34
013S/U34
013S/U34
013S/U34
013S/U34
Kolor
aluminium
szampan
br z
stalowy
bia y
Mo liwo zamówienia klamki z zamkni ciem na przycisk
PALERMO
PALERMO
D ugo
trzpienia
35
Kolor
PALERMO
F1
F2
F4
F9
F9016
055/U34
055/U34
055/U34
055/U34
055/U34
aluminium
szampan
br z
stalowy
bia y
F1
F2
F4
F9
F9016
TÔKYÔ
D ugo trzpienia
35 (40)
Kolor
TÔKYÔ
F1
F2
F3
F4
F9
F9016
0710/U26
0710/U26
0710/U26
0710/U26
0710/U26
0710/U26
aluminium
szampan
z oty
br z
stalowy
bia y
F1
F2
F3
F4
F9
F9016
D ugo
trzpienia
35
055S/U34
055S/U34
055S/U34
055S/U34
055S/U34
Kolor
aluminium
szampan
br z
stalowy
bia y
OKUCIA DRZWI
D ugo trzpienia
35 (40,45)
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
ATLANTA
D ugo
trzpienia
35
0710S/U26
0710S/U26
0710S/U26
0710S/U26
0710S/U26
0710S/U26
Kolor
aluminium
szampan
z oty
br z
stalowy
bia y
Mo liwo zamówienia klamki z zamkni ciem na przycisk
FARBY, LAKIERY, KLEJE
TÔKYÔ
1 2 5
SECUSTIC®
OKUCIA DO MEBLI
ATLANTA
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI DO OKIEN
1 3 1
OKUCIA OKIENNE
OTWIERACZE OKIENNE
OTWIERACZ OKIENNY GEZE
Otwieracz okienny GEZE wykorzystuje naro nik elastycznym przewodem tak jak przy okuciu okiennym, który w odró nieniu
od przewodu a cuszka zabezpiecza p ynne funkcjonowanie okiennego skrzyd a bez mo liwo ci zablokowania.
GEZE OL 90 N
OKUCIA DRZWI
typ
kolor
nr. katalogowy
No yce + wspornik skrzyd a
No yce + wspornik skrzyd a
No yce + wspornik skrzyd a
D wignia r czna + naro nik
D wignia r czna + naro nik
D wignia r czna + naro nik
Profil os aniaj cy 6 m
Profil os aniaj cy 6 m
Profil os aniaj cy 6 m
Pr t ocynkowany 6 m
Bia y
Br zowy
Srebrny EV1
Bia y
Br zowy
Srebrny EV1
Bia y
Br zowy
Srebrny EV1
GE30377
GE30374
GE30373
GE30615
GE30612
GE30611
GE27561
GE27559
GE27558
GE16592
typ
kolor
nr. katalogowy
Ci gno elastyczne bez wyposa enia 1250 mm
Ci gno elastyczne bez wyposa enia 1250 mm
Ci gno elastyczne bez wyposa enia 1000 mm
Ci gno elastyczne bez wyposa enia 1000 mm
Ci gno elastyczne bez wyposa enia 700 mm
Ci gno elastyczne bez wyposa enia 700 mm
Wyposa enie do ci gna
Wyposa enie do ci gna
Naro nik elastyczny
Wspornik sko nego skrzyd a
Wspornik sko nego skrzyd a
Wspornik sko nego skrzyd a
Wspornik skrzyd a do okien drewnianych z rowkiem Euronut
Wspornik skrzyd a do okien drewnianych z rowkiem Euronut
Wspornik skrzyd a do okien drewnianych z rowkiem Euronut
cznik pr tów 8 mm
D wignia r czna
D wignia r czna
D wignia r czna
Naro nik
No yce bez wspornika skrzyd a
No yce bez wspornika skrzyd a
No yce bez wspornika skrzyd a
Dodatkowe zaryglowanie wymiar 14 25
Dodatkowe zaryglowanie wymiar 14 25
Dodatkowe zaryglowanie wymiar 14 25
Bia y
Brunatny
Bia y
Brunatny
Bia y
Brunatny
Bia y
Brunatny
GE22721
GE08485
GE22720
GE08483
GE22718
GE08481
GE30798
GE30797
GE71354
GE30974
GE30971
GE30970
GE30890
GE30887
GE30886
GE43546
GE26887
GE26884
GE26882
GE70546
GE71207
GE71204
GE71203
GE30528
GE30525
GE30524
1
1
1
2
2
2
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DO MEBLI
Bia y
Br zowy
Srebrny EV1
Bia y
Br zowy
Srebrny EV1
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Bia y
Br zowy
Srebrny EV1
Bia y
Br zowy
Srebrny EV1
Bia y
Br zowy
Srebrny EV1
Wysoki stopie komfortu u ytkowania.
RUSTICO
otwieranie okiennic z wn trza.
Okiennice mo na otwiera równie przy zamkni tym oknie.
Mechanizm do otwierania okiennic od wewn trz.
MACO PREMIUM
- nowa warstwa wierzchnia spe nia
wszystkie aktualne normy
- matowy wygl d malowane
proszkowo
- wierzchnia warstwa odporna na
warunki meteorologiczne
i zabrudzenia
RUSTICO okucia okiennic:
- odpowiednie dla wszystkich
okiennicowych konstrukcji
- odznacza si wysok
elastyczno ci i jako ci .
Nowa wierzchnia warstwa szara,
testowana wed ug norm EN 1670
klasa 5, odporno na korozj
czarny
szary 9006
OKUCIA DO MEBLI
Idealne rozwi zanie dla okien ze
sta ym przeszkleniem, dla okien
wahad owych i dla okien przesuwnych.
Zawiasy do otwierania okiennic od wewn trz.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DRZWI
Klamka jest wyjmowana a tym samym bezpieczniejsza dla dzieci.
bia y
farba proszkowa
KTL
lakierowanie
fosforan lub cynkowanie
stal lub stop
cynku i aluminium
Zamkni cie dwuskrzyd owej okiennicy
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Czarny
1 4 1
MACO - RUSTICO
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA OKIENNIC
1 4 2
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA OKIENNIC
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Okiennica jest czym wi cej ni tylko ochron przed s o cem i
nieprzyjemn pogod . Niezale nie czy bierzemy pod uwag
okiennic prost lub z o on z wi kszej liczby skrzyde to oprócz
funkcji ochrony maj tku istotny jest jej wygl d i estetyka. Z tego
powodu rma AGB oferuje system ABACO który obejmuje
funkcjonalno , bezpiecze stwo i estetyczny wygl d.
Uwaga: dok adny rodzaj okucia na konkretne okiennice wed ug
Pa stwa potrzeb dobior pracownicy naszej rmy.
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Parapety Gutmann s wyprodukowane z ci gnionego aluminium. Grubo od 1,6 mm stopniowo ro nie w zale no ci od
szeroko ci parapetu a do grubo ci 3,5 mm z powodu zapewnienia sta o ci kszta tu parapetów. Jednorodna powierzchnia
równie w cz ci od spodu parapetu nie narusza estetycznego wygl du budynku. Ka da szeroko ma dedykowan
ko cówk , która swoim kszta tem przeciwdzia a ociekaniu wody po fasadzie i jej zniszczeniu.
Zalety parapetów GUTMANN w odró nieniu od parapetów 1 mm: - zachowany kszta t równie przy wi kszych
szeroko ciach
- obustronna dobra jako powierzchni, bez wad
- du y wybór czników i ko cówek
OKUCIA DRZWI
Zewn trzne aluminiowe parapety GS 25 chroni wyst py muru okna
przed niekorzystnymi warunkami.
50 mm - 360 mm
B 250/szeroko
Ko cówka z tworzywa
Kolor: bia y, brunatny, srebrny
B 254 AL/szeroko
Aluminiowa ko cówka na tynk
18 Kolor: bia y, br zowy G214, srebrny EV1
UD 40/25
uszczelnienie parapetu
kolor: czarny
UD 40/25W
uszczelnienie parapetu
kolor: bia y
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
12,5
90
°
4
25
250 mm
25
7
GS 25
30
H-DA 17
podk adki mocuj ce pod rubki
kolor: naturalny
Grubo profilu parapetu: 1,6 3,5 mm w zale no ci od szeroko ci. Ko cówki z tworzywa s odporne na promieniowanie UV.
Kolory: bia y RAL 9016, redni br z G214, srebrny EV1
Oferowane szeroko ci: 50, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 400
FARBY, LAKIERY, KLEJE
DA 17
profil os aniaj cy na rubki
kolor: bia y, brunatny EV1
RS 25
uchwyt-trzymacz parapetu
145
o4
25
B 256 AL/szeroko
Aluminiowa ko cówka do tynku
18 Kolor: bia y, br zowy G214, srebrny EV1
OKUCIA DO MEBLI
18
1 5 1
PARAPETY GUTMANN
OKUCIA OKIENNE
ZEWN TRZNE PARAPETY ALUMINIOWE
1 5 2
OKUCIA OKIENNE
ZEWN TRZNE PARAPETY ALUMINIOWE
ZEWN TRZNE WALCOWANE ALUMINIOWE PARAPETY
Parapety s wyprodukowane poprzez walcowanie z kr ków aluminiowej blachy. Ka da szeroko
ko cówk , która swoim kszta tem przeciwdzia a ociekaniu wody po fasadzie i jej zniszczeniu.
ma dedykowan
Zalety w porównaniu z gi tymi parapetami:
OKUCIA DRZWI
- powierzchnia obustronnie malowana proszkowo
- grubsza i lepszej jako ci folia ochronna 70 µm
- otwory co 250 mm dla rub mocuj cych
- zachowany kszta t
Zewn trzne aluminiowe parapety chroni wyst py muru okna przed
niekorzystnymi warunkami.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
!
o
0
Nowlog 201
kata
Szerokość parapetu
OKUCIA DO MEBLI
Parapety s malowane obustronnie farb proszkow wed ug palety
RAL. Wierzchnia strona jest chroniona specjaln foli przeciw
uszkodzeniom.
Parapety maj przygotowane otwory do monta u na okna.
Kolory:
RAL 9016bia y
RAL 8019brunatny
RAL 8003z oty d b (jasny brunatny)
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Do parapetów dodawane s ko cówki z tworzywa odporne na promieniowanie UV.
Oferowane szeroko ci parapetów w mm:
90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300
Ko cówka z
tworzywa
Brunatny
Bia y
Srebrny
ISAR 25/24 F-TI G214
ISAR 25/24 F-TI RAL 9016
ISAR 25/24 F-TI EV1
Pionowa 259/24 C brunatna
Pionowa 259/24 C bia a
Pionowa 259/24 C srebrna
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
SPREE 24 OF
Symbol katalogowy
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
SPREE 24 FF G214
SPREE 24 FF RAL 9016
SPREE 24 FF EV1
Pionowa 560/24 brunatna
Pionowa 560/24 bia a
Pionowa 560/24 srebrna
Brunatny
Bia y
Srebrny
SPREE 24 OF G214
SPREE 24 OF RAL 9016
SPREE O4 FF EV1
Pionowa 560/24 brunatna
Pionowa 560/24 bia a
Pionowa 560/24 srebrna
Prze roczysty
Uchwyt okapnika
H50
Prze roczysty
Uchwyt okapnika
H50
REMS 22/34 F-TI
Symbol katalogowy
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
DONAU 22/24 F-TI
Symbol katalogowy
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
Brunatny
Bia y
Srebrny
REMS 22/34 F-TI G214
REMS 22/34 F-TI RAL 9016
REMS 22/34 F-TI EV1
Pionowa 68/34 brunatna
Pionowa 68/34 bia a
Pionowa 68/34 srebrna
Brunatny
Bia y
Srebrny
Brunatny
Bia y
Srebrny
DONAU 22/24 F-TI G214
DONAU 22/24 F-TI RAL 9016
DONAU 22/24 F-TI EV1
NECKAR 22/34 F-TXL
Symbol katalogowy
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
WERRA 22/30 TXL
Symbol katalogowy
Brunatny
Bia y
Srebrny
Brunatny
Bia y
Srebrny
NECKAR 22/34 F-TXL
NECKAR 22/34 F-TXL
NECKAR 22/34 F-TXL
Brunatny
Bia y
Srebrny
Brunatny
WERRA 22/30 TXL G214
WERRA 22/30 TXL RAL 9016
WERRA 22/30 TXL EV1
Brunatny
Bia y
Srebrny
Brunatny
Bia y
Srebrny
KOCHER LOE F-TXL G214
KOCHER LOE F-TXL RAL 9016
KOCHER LOE F-TXL EX1
SPREE 24 FF
Symbol katalogowy
Brunatny
Bia y
Srebrny
Mo liwo
Pionowa 245/32 brunatna
Pionowa 245/32 bia a
Pionowa 245/32 srebrna
Sko na 245/32 CX brunatna
Sko na 245/32 CX bia a
Sko na 245/32 CX srebrna
Pionowa 45/34 brunatna
Pionowa 45/34 bia a
Pionowa 45/34 srebrna
Sko na 45/34 CX brunatna
Sko na 45/34 CX bia a
Sko na 45/34 CX srebrna
Bia y
Srebrny
zamówienia okapników do monta u drewnianych ko cówek.
Pionowa 40/24 brunatna
Pionowa 40/24 bia a
Pionowa 40/24 srebrna
Sko na 40/24 C brunatna
Sko na 40/24 C bia a
Sko na 40/24 C srebrna
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
Pionowa 146/30 brunatna
Pionowa 146/30 bia a
Pionowa 146/30 srebrna
Sko na 146/30 CX brunatna
Sko na 146/30 CX bia a
Sko na 146/30 CX srebrna
1 5 3
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DRZWI
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Symbol katalogowy
Symbol katalogowy
OKUCIA DO MEBLI
ISAR 25/24 F-TI
KOCHER LOE F-TXL
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKAPNIKI GUTMANN
1 5 4
OKUCIA OKIENNE
OKAPNIKI GUTMANN
OKAPNIKI GUTMANN
FP 6257
1. Wielkiej obj to ci komora wy apuj ca
2. Nowoczesny i estetyczny wygl d
3. Przerwa w mostku termicznym
OKUCIA DRZWI
2
4. Optymalne otwieranie dolne
1
3
5. Bezpieczny monta za po rednictwem techniki mocuj cej
5
4
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
SKRZYD OWE OKAPNIKI
OKUCIA DO MEBLI
OKAPNIK
FP6257
Symbol katalogowy
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
OKAPNIK
FP8532
Symbol katalogowy
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
Brunatny
Bia y
Srebrny
FP 6257 G214
FP 6257 RAL 9016
FP 6257 EV1
FP 6257 brunatna
FP 6257 bia a
FP 6257 srebrna
Brunatny
Bia y
Srebrny
FP 8532 G214
FP 8532 RAL 9016
FP 8532 EV1
FP 8532 brunatna
FP 8532 bia a
FP 8532 srebrna
Zaokr glona ko cówka
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Brunatny
Bia y
Srebrny
FP 8532 hnedá M
FP 8532 biela M
FP 8532 strieborná M
R 10 mm
R 10 mm
R 10 mm
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
OKAPNIK
FP8849
Symbol katalogowy
Ko cówka EDPM
lewa, prawa
Uchwyt zatrzasku
okapnika skrzyd owego
Symbol katalogowy
Brunatny
Bia y
Srebrny
FP 8849 G214
FP 8849 RAL 9016
FP 8849 EV1
FP 8849 brunatna
FP 8849 bia a
FP 8849 srebrna
Prze roczysty
FP 16/20
Nowa klasa uszczelnie SP z termoplastycznego elastomeru ze znakomitymi w a ciwo ciami izolacyjnymi od warunków
zewn trznych w tym równie ha asu. Znajduj ca si w uszczelkach mikropiana zapewnia lepsze zamykanie. Mocno
wszechstronna w kwestii wyrównania tolerancji. Doskona a elastyczno przy niskich temperaturach. Dzi ki zamkni tej
mikropianie nie nasi ka w odró nieniu od uszczelnie z molitanem, które mo e pokrywa ple w trudnodost pnych
miejscach cze .
SP 6850
SP 125
12
12
8
8
5
OKUCIA DRZWI
5
5
4-5
SP 6918
SV 415 a
4
18
15
9
9
4
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
5
4
SP 33 b
S 8016
30°
2,5
2,5
5
5
3 3
S 6600 c
19 od.12
OKUCIA DO MEBLI
8
VES 125
4
4-5
4-5
11
12
8
Bia y
SP 6850
SP 33
SV 415
S 6600
VES 125
SP 125
SP 6918
S 8016
Mo liwo
Kolorystyka
Bia y
SP 6850 WE
SP 33 WE
S 415 WE
S 6600 WE
VES 125 WE
SP 125 WE
SP 6918 WE
S 8016 WE
Brunatny
SP 6850 RU
SP 33 RU
S 415 RU
S 6600 RU
VES 125 RU
SP 125 RU
SP 6918 RU
S 8016 RU
zamówienia no yczek.
Jasnobrunatny
SP 6850 BR
SP 33 BR
S 415 BR
S 6600 BR
VES 125 BR
SP 125 BR
SP 6918 BR
S 8016 BR
Be owy
SP 6850 BE
SP 33 BE
S 415 BE
S 6600 BE
VES 125 BE
SP 125 BE
SP 6918 BE
S 8016 BE
Szary
SP 6850 GR
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
VES 125 GR
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Opakowanie
200 m
200 m
150 m
25 m
100 ks
200 m
200 m
200 m
Brunatny
Jasnobrunatny
Be owy
Szary
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Zewn trzne
1 6 1
USZCZELNIENIA DEVENTER
OKUCIA OKIENNE
USZCZELNIENIA DO DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI
1 7 1
OKUCIA OKIENNE
PARAPETY WEWN TRZNE
WEWN TRZNE PARAPETY DECEUNINCK
z twardego pvc
P 557
Kolor: 1003, 1170, 1110,
1173, 1174, 1176, 1177
+ ko cówka 561
P 558
Kolor: 1003, 1170, 1110,
1173, 1174, 1176, 1177
+ ko cówka 561
OKUCIA DRZWI
P 559
Kolor: 1003, 1170, 1110,
1173, 1174, 1176, 1177
+ ko cówka 561
P 560
Kolor: 1003, 1170, 1110,
1173, 1174, 1176, 1177
+ ko cówka 561
P 565
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Kolor: 1003, 1170, 1110,
1173, 1174, 1176, 1177
+ ko cówka 561
P 566
Kolor: 1003, 1170, 1110,
1173, 1174, 1176, 1177
+ ko cówka 561, 562
P 568
Kolor: 1003, 1170,
1110, 1176
+ ko cówka 561, 562
P 579
Kolor: 1003, 1170, 1110,
1173, 1174, 1176, 1177
+ ko cówka 561, 562
OKUCIA DO MEBLI
1003
bia a folia
1170
carrarski marmur
155
1173
czere nia
1174
aluminium
1176
buk
1110
d b
1177
z oty d b
1144
macore
1154
orzech
tylko dla szeroko ci 250, 400 mm
1020
d b naturalny
1637
sierra
1638
nevada
1640
sosna
1025
ciemny d b
Ko cówki
do wewn trznych parapetów komórkowych
FARBY, LAKIERY, KLEJE
561
562
Kolor: 0003, 0034, 0173,
0174, 0061, 0062
Kolor: 0003, 0034, 0173,
0174, 0061, 0062
0003
bia a folia
0034
carrarski marmur
0173
czere nia
0174
aluminium
0062
buk
0061
z oty d b
Wentylator zapewnia w po czeniu z wywietrznikiem TH 100 idealne powietrze w ka dym ogrodzie zimowym. Mo liwo
regulacji wietrzenia ogrzewanych pomieszcze , sterowania markiz , wymiany powietrza i wilgotno ci we wspó pracy z
jednostk g ówn .
Przep yw wie ego powietrza przez wywietrznik TH 100 i odp yw powietrza przez wentylator odbywa si automatycznie,
wed ug jednostki g ównej programowalnej w prosty sposób, która poprzez w asne czujniki zbiera sygna y i ocenia warunki
na podstawie których kieruje ca ym systemem wietrzenia. W przypadku z ych warunków atmosferycznych (s odczytywane
przez jednostk g ówn ) sysytem nie pozwoli na wietrzenie i przep yw ch odnego powietrza, które mog oby zaszkodzi
ro linom.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DRZWI
AIRTOP
181
90
24, 26, 28
30, 32, 36,
40 mm
66
Typ
AT - small
AT - medium
AT - large
Rzeczywista wydajno
wietrzenia m³/h
170
240
300
Z panelem
B x H mm
700 x 400
1000 x 400
1200 x 400
Obj to pomieszczenia
w m³ (wys.x szer.x d .)
- 25
26 - 35
36 - 45
46 - 50
51 - 70
71 - 90
Typ
D ugo TH 100 dla wlotu
powietrza
AT - small
AT - medium
AT - large
2x AT - small
2x AT - medium
2x AT - large
1,2
1,7
2,2
2,4
3,4
4,4
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKUCIA DO MEBLI
181
400
1 8 1
SYSTEM WIETRZENIA RENSON
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY WIETRZENIA
1 8 2
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY WIETRZENIA
TH - 100
Regulowany wywietrznik aluminiowy
OKUCIA DRZWI
Wietrzeniowe systemy RENSON:
- wietrzenie pomieszcze bez potrzeby otwierania okna
- odpowiednie dla drewna, aluminium i tworzywa
- nie narusza elektronicznego zabezpieczenia obiektu
- p ynna regulacja przep ywu powietrza za pomoc :
- a cuszka
- a cuszka rolety
- elektrycznego nap du (24 230 V)
- otwieracza okiennego
- izolacja d wi kowa
- otwarte 22 dB
- zamkni te 32 dB
- kDIN mierzony przez drewnian ram i podwójn szyb :
- 2,73 W/m²K
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Uszczelnienie do szklenia
Sposób monta u dla szklenia 24 mm i 28 mm
OKUCIA DO MEBLI
Wykonanie A
Wykonanie B
Wykonanie C
Wykonanie D
Regulacja przep ywu powietrza
K = ko cówka 23 mm
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Z = szeroko
a cuszek
K = 23 mm
TH-100
T = szeroko
silnik elektryczny (24
230V)
Sterowanie:
- r czne
- elektrycznie
nap d 24 V
O2010
o
NOatW
al g
k
OKUCIA DO MEBLI
Przyk ad sposobu monta u
!
Typ
2 Pa
4 Pa
6 Pa
8 Pa
10 Pa 20 Pa
Rw1,9
Dn,e,w (C; Ctr)
Powierzchnia szczeliny
wietrzenia
cm²/Lfm
AK - 80/1
AK - 80/2
AK - 80/3
AK - 80/4
5,9
9,0
10,4
34,9
8,2
13,0
15,5
49,0
10,0
16,1
19,2
59,5
11,5
18,7
22,7
68,4
12,8
17,9
20,9 30,2
25,6 37,4
76,0 106,6
40
37
34
26
47 (0; -3)
44 (-1; -4)
41 (-1; -3)
33 (-1; -2)
12,80
20,80
24,40
66,80
Przep yw powietrza w m³/sec/m
T umienie d wi ku /dB/
Izolacja powietrzna i akustyczna w po o eniu zamkni tym do: 650 Pa
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Parametry techniczne
1 8 3
OKUCIA OKIENNE
- estetyczny wygl d
- wysoko zatrzymania tylko 80 mm
- prosty monta bez ingerencji w
inne elementy w architektur
- ró ne sposoby monta u
(do konstrukcji drewnianych,
aluminiowych i pcv, mozliwo
po czenia ze szk em)
- oferowany w 4 wersjach z innym
przep ywem powietrza
- proste czyszczenie
OKUCIA DRZWI
AKUSTYCZNY WYWIETRZNIK AK 80
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
SYSTEMY WIETRZENIA
1 8 4
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY WIETRZENIA
LINIUS
ciana z aluminiowych paneli jest idealnym rozwi zaniem jako
ochrona przed deszczem, wiatrem i s o cem. Panele zapewniaj
ochron przed warunkami atmosferycznymi oraz optymalne warunki
wietrzenia pomieszcze . Mog by równie wykorzystane jako
wyg uszenie. System oferuje estetyczne ob o enie cian ze
specjalnym wygl dem dla u ytku zewn trznego i wewn trznego.
OKUCIA DRZWI
O
NOWlog 2010
!
kata
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Sprasowane, przet oczone panele aluminiowe
Profile standardowe
L.033.01
L.050.01
L.050S
L.066.01
Wykorzystanie elementów
mocuj cych
Profile z du ym przep ywem powietrza
L.075.01
L.095.01
L.050HF
L.060HF
L.120.01
OKUCIA DO MEBLI
Profile zabezpieczaj ce
uniemo liwiaj przeciskanie przedmiotów
L.033.08
L.033V
L.066V
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Profile wyciszaj ce
L.060AC
Ochronna siatka przeciw owadom
Panele systemu SUNCLIPS chroni przed bezpo rednim
nas onecznieniem bez ograniczania widoku z okna. Ochrona
przed s o cem ma pozytywny wp yw na wydajno pracy ludzi
pracuj cych w budynku a równocze nie obni a wydatki na
ch odzenie podczas letnich miesi cy. Panele mog by
montowane horyzontalnie, wertykalnie lub pod k tem 30 aby
osi gn maksymaln ochron przed s o cem.
OKUCIA DRZWI
!
k
Przegl d paneli SUNCLIPS
SUNCLIPS Classic 96
SUNCLIPS Evo 96
SUNCLIPS Evo 96 perfo
SUNCLIPS Evo 130
SUNCLIPS Evo 176
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
O2010
NOatW
alog
Mo liwo ci monta u paneli SUNCLIPS
OKUCIA DO MEBLI
Monta horyzontalny paneli
Monta z nachyleniem
Nad no nym profilem
Monta wertykalny
Mi dzy no nymi profilami
Przesuwne okiennice
Monta okr g ych paneli
Horyzontalne lub wertykalne kasetony
Rozwi zania obiektowe
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Pod no nym profilem
1 8 5
SUNCLIPS
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY WIETRZENIA
1 8 6
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY WIETRZENIA
ICARUS
ICARUS optymalna ochrona przed bezpo rednim
nas onecznieniem za pomoc aluminiowych paneli sprasowanych,
przet oczonych, o kszta cie elipsy lub prostok ta. Panele mog by
sta e lub regulowane. Mog by montowane horyzontalnie lub
wertykalnie.
ICARUS QUICKFIX
sta e mocowanie
Quickfix 100
Quickfix 125
Quickfix 150
Quickfix 200
Quickfix 250
Quickfix 300
OKUCIA DRZWI
OWO2010
!
N katalog
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Przegl d paneli ICARUS
IC Aero 100
IC Aero 125
IC Aero 150
IC Aero 200
IC Aero 250
IC Aero 300
IC Aero 360
IC Aero 400
IC Aero 480
IC Plano 60
IC Plano 150
IC Plano 200
Mo liwo ci monta u
OKUCIA DO MEBLI
Niezale ny panel
Panele w wi kszej ilo ci
Przechy owe panele
Przechy owe panele
wertykalne
horyzontalne
Panele w wi kszej ilo ci
Nastawialne
zalecany rozstaw paneli
ze sta ym mocowaniem
TYP
FARBY, LAKIERY, KLEJE
ICA.100
ICA.125
ICA.150
ICA.200
ICA.250
ICA.300
ICA.360
ICA.400
ICA.480
ICP.150
ICP.200
horyzontalne
w formie konsoli
Quickfix panele
wertykalne horyzontalne
Rozwi zania rogowe
ICARUS
Quickfix panele
wertykalne wertykalne
Przesuwne okiennice
Quickfix
w formie konsoli
Rozwi zania obiektowe
konstrukcja z przechy em paneli
Obci enie wiatrem
600 Pa
800 Pa
1250 Pa
1800 mm
2100 mm
2500 mm
2600 mm
2700 mm
3300 mm
3600 mm
3700 mm
4500 mm
2800 mm
3300 mm
1600 mm
2000 mm
2300 mm
2500 mm
2600 mm
3000 mm
3400 mm
3500 mm
4200 mm
2700 mm
3000 mm
1400 mm
1800 mm
2100 mm
2200 mm
2300 mm
2700 mm
3000 mm
3100 mm
3800 mm
2400 mm
2800 mm
A400
OGRÓD ZIMOWY
Drewno od wewn trznej strony:
- daje wn trzom uczucie przyjemnej atmosfery otoczenia
- niskie potrzeby na utrzymanie w dobrym stanie i czysto ci
- rozmaito u ywanych rodzajów drzewa
OKUCIA DO MEBLI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
LARA od wewn trz drewno,
od zewn trz aluminium
odporne na niekorzystne
warunki atmosferyczne.
Ogród zimowy przestrze , w której w krótkim
czasie przy niewielkich nak adach energii mozna
osi gn zielony zak tek Waszego przybytku.
Obcuj c z przyrod mo ecie jeszcze intensywniej
prze ywa wszystkie mi e chwile co wp ynie na
jeszcze lepsz jako Waszego mieszkania w domu.
Konstrukcja ogrodu zimowego z indywidualnym
naciskiem na du ilo kolorów i rozmaito
kszta tów tych e ogrodów oferuje idealne
uzupe nienie ka dego domu.
OKUCIA DRZWI
Najbardziej eleganckie poszerzenie Waszej
przestrzeni mieszkalnej.
Stabilno , izolacja cieplna i d ugowieczno
to s
najwa niejsze potrzeby odno nie konstrukcji ka dego
ogrodu zimowego. Intensywne promieniowanie UV na
przemian z deszczem to warunki, którym mo e
przeciwstawi si tylko jeden materia aluminium.
Natomiast wewn trz przyjemna i mi a atmosfera tworzona
przez naturalne drzewo. Wszystkie te potrzeby spe nia
LARA system ogrodów zimowych rmy GUTMANN.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Aluminium od zewn trznej strony
- zapewnia ochron przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi
- szeroka paleta kolorów aluminiowych pro li
- ró norodno pro li pod wzgl dem wygl du z bardzo
dobrymi w a ciwo ciami statycznymi ca ej konstrukcji
1 9 1
GUTMANN
OKUCIA OKIENNE
OGRODY ZIMOWE DREWNIANO-ALUMINIOWE
1 9 2
OKUCIA OKIENNE
OK ADZINY ALUMINIOWE
SYSTEM CORA
SYSTEM MIRA THERM
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DO MEBLI
- 10 °C
- mo liwo u ycia do renowacji starych okien
- cenowo bardziej op acalne jak wymiana okien
- mo liwo u ycia do ró nych kszta tów i rozmiarów
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Zalety:
- aluminiowe ok adziny zewn trzne do u ycia na wszystkie pro le
okien i drzwi
- okna nie wymagaj dalszej ochrony w postaci substancji
nacieraj cej
- ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- nansowa oszcz dno
- pogoda nie ma wp ywu na w a ciwo ci materia u
- mo liwo kombinacji z pro lami ogrodów zimowych
20 °C
Elektryczny nap d otwierania okien w po czeniu z okuciem OL 90.
Konstrukcyjnie przeznaczony do krótkich okresów u ytkowania (5 min
bez przerwy) w suchych pomieszczeniach. W nap dzie s
zintegrowane elektromechaniczne wy czniki kra cowe.
Nap d elektryczny mo na wykorzysta we wszystkich przypadkach
gdzie jest okucie OL 90 lub OL 100. Odpowiedni do wszystkich
typów okien pcv, aluminiowych, drewnianych, metalowych.
E 212 R
E 212
przeznaczony do sterowania ca grup jednym
wy cznikiem, zasilanie 230 V
przeznaczony do sterowania ca grup nieokre lon
liczb wy czników, zasilanie 230 V
przeznaczony do sterowania za pomoc EPS, centrali E
260N lub innym systemem, zasilanie 24 V
OKUCIA DRZWI
E 212 R1
Monta owe rozmiary:
Y
min. 36 mm
X
min. 36 mm
C
min. 500 mm
A
monta horyzontalny min. 600 mm
monta wertykalny min. 380 mm
Horyzontalnie
y
Wertykalnie
Waga okna: Max. 80 kg przy okuciu OL90
Max. 200 kg przy okuciu OL100 w zale no ci od
rozmiarów okna
x
a
dla 1 no ycy
otwierania: 170 mm przy okuciu OL90
260 mm przy okuciu OL100
GN/YE
BK
Nap dy mo na pod czy do urz dze steruj cych ca ego budynku
lub domu np.: czujników temperatury, wiatru, deszczu. W przypadku
gdy budynek nie ma w asnej jednostki steruj cej istnieje mozliwo
zastosowania central GEZE E260 (tylko w wypadku nap dów
z zasilaniem 24 V DC) z w asnymi czujnikami temperatury, wiatru,
deszczu, dymu, przyciskami wywietrzników oraz przyciskami
przeciwpo arowymi.
BK
BU
Szeroko
E
OKUCIA DO MEBLI
1400 N
42 66 mm
230 V AC / 24 V DC
0,4 A
/ 1,2 A
90 VA
/ 29 W
IP 52
ok. 30 s
min. C
Parametry techniczne:
- si a pchni cie i ci gni cie
- regulowany skok
- zasilanie
- pr d zmienny
- moc
- stopie ochrony
- czas dzia ania
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
W jednej grupie (t. j. na jeden wy cznik) mo e by pod czonych a 6
nap dów E 212 z napi ciem zasilania 230 V AC.
1
E 27
lub
E 33
2
P
W przypadku zapotrzebowania zapewniamy doradztwo
techniczne, dostaw i monta systemów.
L1
N PE
Schemat po czenia nap du z zasilaniem 230 V AC
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Podstawowe elementy do okucia OL90:
- nap d E212 R1, E 212 R lub E 212
- cznik s upka
- s upek, rednica 8 mm
- pro l kryj cy
- no yce z podno nikiem
- naro nik (przy monta u wertykalnym)
- wy cznik E27, E33, E50/1 itp.
1 10 1
E 212
OKUCIA OKIENNE
ELEKTRYCZNE OTWIERANIE OKIEN
1 10 2
OKUCIA OKIENNE
ELEKTRYCZNE OTWIERANIE OKIEN
ELEKTRYCZNE NAP DY A CUCHOWE
Nap dy s wyposa one w specjalnych a cuch, który jest w stanie
przenosi si y pchania i ci gni cia. W po o eniu zamkni tym okna
a cuch jest schowany wewn trz nap du.
Nap dy przeznaczone do:
- okien uchylnych w kierunku wn trza
- okien uchylnych w kierunku na zewn trz
- okien rozwieralnych
- okien obrotowych (zawiasy po rodku okna)
- okien dachowych (E640 i E660)
OKUCIA DRZWI
Odpowiedni do wszystkich rodzajów okien
aluminiowych, metalowych.
pvc, drewnianych,
Wa nym parametrem potrzebnym do wyboru nap du jest ca kowita
waga okna (szczególnie przy oknach dachowych) oraz ca kowite
wymiary okiennego skrzyd a.
typ
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Skok (wysuni cie a cuszka)
Szeroko skrzyd a min.
max.1)
Wysoko skrzyd a min.2)
Miejsce potrzebne na ramie
okno uchylne do wewn trz
okno uchylne na zewn trz
Wymiary szer.x wys.x g .
E580
E600
E620
E640
E660
E680
200
250/370
200/250
280/380
420/600
800
600/4003)
430
450
540/660
780/960
770
1500
1500
1500
1500
1500
1500
mm
350
500/800
600
900
1100
1400
mm
-
52
35
44
54
65
-
27
25
35
35
33
mm
mm
409/40/67 515/50/90
mm 311/31/31 269/50/86 342/29/49
Si a pchni cie / ci gni cie
N
200/200
150/300
200/200
460/40/67 609/50/90
350/350
400/400
765/50/80
300/400
¹ Do okien o wi kszych szeroko ciach mo na u y 2 silniki na oknie
po czone jednostk synchronizacyjn .
² Za pomoc obrotowych konsol istnieje mozliwo osi gni cia
jeszcze mniejszych wysoko ci skrzyde jakie s podane w tabeli.
³ Bez ród a sieci
typ
Napi cie
Pr d zmienny
Moc
Klasa ochrony
OKUCIA DO MEBLI
4)
E580
V
A
W
IP
230
42
E600
E620
E640
E660
E680
24
230
24
230
24
230
24
230
24
24
0,5
0,7
1,2
0,3
1,0
0,6
1,0
0,7
2,0
1,6
154
40
135
10
138
15
150
20
50
20/I 20/III
42/III
42/I 42/III 42/I 42/III
20
Tylko z niezale nym ród em sieci E 580
Nap dy s przeznaczone do suchych pomieszcze .
E600/230V AC
N L1L2 S
AUF
ZU
N
PE
FARBY, LAKIERY, KLEJE
E 27
lub
E 33
Podstawowe elementy:
- nap d a cuchowy E6xx
- konsola dla okna uchylnego w kierunku wn trza lub
- konsola dla okna uchylnego w kierunku na zewn trz
- wy cznik E27, E33, E50/1 itp.
Nap dy mo na pod czy do urz dze steruj cych ca ego budynku
lub domu np.: czujników temperatury, wiatru, deszczu. W przypadku
gdy budynek nie ma w asnej jednostki steruj cej istnieje mozliwo
zastosowania central GEZE E260 (tylko w wypadku nap dów z
zasilaniem 24 V DC) z w asnymi czujnikami temperatury, wiatru,
deszczu, dymu, przyciskami wywietrzników oraz przyciskami
W przypadku zapotrzebowania zapewniamy doradztwo techniczne,
dostaw i monta systemów
L1 N PE
Schemat po czenia nap du z zasilaniem 230 V AC
Przeznaczenie:
- okna uchylne w kierunku do wewn trz
- okna uchylne w kierunku na zewn trz
- okna dachowe
- wietliki dachowe
OKUCIA DRZWI
E250
E350
24 V DC
230 V AC
0,2 0,8 A 0,15 A
750 N
750 N
IP 65
IP 65
wy czanie przeci eniowe
100, 150, 200, 230, 300,
500, 700, 750, 1000 mm
Podstawowe elementy:
- nap d E250 lub E350
- konsola dla okna uchylnego w kierunku wn trza lub
- konsola dla okna uchylnego w kierunku na zewn trz
- wy cznik E27, E33, E50/1 itp.
Nap dy mo na pod czy do urz dze steruj cych ca ego budynku lub
domu np.: czujników temperatury, wiatru, deszczu. W przypadku gdy
budynek nie ma w asnej jednostki steruj cej istnieje mozliwo
zastosowania central GEZE E260 (tylko w wypadku nap dów z
zasilaniem 24 V DC) z w asnymi czujnikami temperatury, wiatru,
deszczu, dymu, przyciskami wywietrzników oraz przyciskami
przeciwpo arowymi.
skok + 240
20
40
M10
E 250
6
skok + 340
22
RWA 100E, RWA 110E, RWA 105E
OL350N, OL360N, OL370N
40
47
E250 jest cz ci systemu:
E350 jest cz ci systemu:
6
47
Do okien o wi kszej szeroko ci jest mo liwo wykorzystania
2 nap dów na okna po czonych jednostk synchronizacyjn .
M10
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Parametry techniczne:
- napi cie zasilania
- pr d zmienny
- si a ud wigu
- stopie ochrony
- wy cznik ko cowy
- ud wig (wysuni cie si ownika)
E 350
51
BK AUF 1
BN ZU 2
BU N 3
AUF
ZU
N
okno uchylne otwieraj ce si
na zewn trz
E 27
lub
E 33
E350N
L1
N PE
Schemat po czenia nap du z zasilaniem 230 V AC
okno dachowe
FARBY, LAKIERY, KLEJE
E 350 N
E 350 N
OKUCIA DO MEBLI
W przypadku zapotrzebowania zapewniamy doradztwo techniczne,
dostaw i monta systemów
1 10 3
ELEKTRYCZNE WRZECIONOWE NAP DY
OKUCIA OKIENNE
ELEKTRYCZNE OTWIERANIE OKIEN
1 10 4
OKUCIA OKIENNE
ELEKTRYCZNE OTWIERANIE OKIEN
SYSTEMY ELEKTRYCZNEGO OTWIERANIA OKIEN
RWA 1xxE 24V DC
Systemy przeznaczone s przede wszystkim do przeciwpo arowego wietrzenia
budynków jak równie do codziennego wietrzenia.
OKUCIA DRZWI
Miejsce przeznaczenia:
RWA 100E
okna uchylne w kierunku do wewn trz, rozwierne okna w
kierunku do wewn trz
RWA 110E
okna uchylne w kierunku na zewn trz, rozwierne okna w
kierunku na zewn trz
RWA 105E
okna rozwierne w kierunku do wewn trz
Podstaw systemu jest wrzecionowy nap d E250, którego parametry s
ukazane powy ej. Uzupe nieniem nap du jest okucie (konsole, punkty
zamkni cia itp.) przygotowane do otwierania ró nych typów okien.
RWA 100E
Szeroko okna
Drewniane, aluminiowe
Pcv
max. 1200 mm
max. 800 mm
tandem
max. 2400 mm
max. 1600 mm
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Waga wype nienia: max. 30 kg/m²
Dla okien o wi kszej szeroko ci u ywany jest system RWA 100E Tandem,
RWA 110E Tandem, RWA 105E Tandem t. j. 2 nap dy na oknie po czone
jednostk synchronizacyjn .
Zaleca si u y 2 zawiasy na stronie gdzie znajduje si nap d.
RWA 100E
Min. ilo miejsca na ramie okna 48 mm
Min. ilo miejsca na ramie skrzyd. 33 mm
K t otwarcia
28 - 52
RWA 110E
48 mm
33 mm
31 - 56
RWA 105E
18 mm
38 mm
do 75
RWA 110E
K t otwarcia oraz zwi zana z nim szeroko otwierania okna zale y od
rozmiarów okna oraz od u ytego ud wigu wrzecionowego nap du.
Przedstawione dane odpowiadaj standardowym sposobom monta u. Z tego
powodu jest potrzeba aby sprawdzi k t otworzenia dla ka dego przypadku z
osobna, szczególnie przy wielkich k tach otwarcia np.: 60 , 75 , 90 .
OKUCIA DO MEBLI
Nap dy mo na pod czy do urz dze steruj cych ca ego budynku lub domu
np.: czujników temperatury, wiatru, deszczu. W przypadku gdy budynek nie
ma w asnej jednostki steruj cej istnieje mozliwo zastosowania central GEZE
E260 (tylko w wypadku nap dów z zasilaniem 24 V DC) z w asnymi czujnikami
temperatury, wiatru, deszczu, dymu, przyciskami wywietrzników oraz
przyciskami przeciwpo arowymi.
Systemy otwierania
RWA 105E
System okucia
Nap d wrzecionowy
Detektory
bezpotencja owe
FARBY, LAKIERY, KLEJE
24 V DC
Alarm (np.: syreny po arowe)
Awaria (np.: wiat o awaryjne)
Okna otwarte (np.: diody)
Sygna y wyj ciowe
Sterowanie
deszcz/wiatr
System elektrycznego
Nap d
a cuszkowy otwierania wietlików
Centrala steruj ca zasilania
awaryjnego
Grupa wietrzenia
przycisk
wietrzenia
regulacja
temperatury
pomieszcze
czasowy
prze cznik
Grupa alarmowa
alarm zewn trzny
czujnik
np.: EPS
ró nic
(bezpotencja owy)
temperatury
czujnik dymu
przycisk po arowy
Miejsce przeznaczenia:
OL 350EN
okna uchylne w kierunku do wewn trz, okna rozwierne
w kierunku do wewn trz
OL 360EN
okna uchylne w kierunku na zewn trz, okna rozwierne
w kierunku na zewn trz
OL 370EN
okna rozwierne w kierunku do wewn trz
OKUCIA DRZWI
Systemy przeznaczone s przede wszystkim do przeciwpo arowego
wietrzenia budynków jak równie do codziennego wietrzenia.
Funkcjonalno ci i parametrami dzia ania s zgodne z RWA 1xxE z t
ró nic , e s zasilane napi ciem sieciowym 230 V AC.
tandem
max. 2400 mm
max. 1600 mm
Waga wype nienia: max. 30 kg/m²
Zaleca si u y 2 zawiasy na stronie gdzie znajduje si nap d
Dla okien o wi kszej szeroko ci u ywany jest system OL 350EN
Tandem, OL 360EN Tandem, OL 370EN Tandem t. j. 2 nap dy na
oknie po czone jednostk synchronizacyjn . W tym przypadku u yty
zostanie RWA 1xxE Tandem, przed którym umieszczony zostanie
ród o sieci E48 230 V
RWA100E RWA 110E RWA 105E
OL 350EN OL 360EN OL 370EN
Min. ilo miejsca na ramie okna
48 mm
48 mm
18 mm
Min. ilo miejsca na ramie skrzyd. 33 mm
33 mm
38 mm
K t otwarcia
28 - 52
31 - 56
do 75
K t otwarcia oraz zwi zana z nim szeroko otwierania okna zale y od
rozmiarów okna oraz od u ytego ud wigu wrzecionowego nap du.
Przedstawione dane odpowiadaj standardowym sposobom monta u.
Z tego powodu jest potrzeba aby sprawdzi k t otworzenia dla
ka dego przypadku z osobna, szczególnie przy wielkich k tach
otwarcia np.: 60 , 75 , 90 .
Nap dy mo na pod czy do urz dze steruj cych ca ego budynku.
W przypadku zapotrzebowania zapewniamy doradztwo techniczne,
dostaw i monta systemów
230 V AC
OKUCIA DO MEBLI
max. 1200 mm
max. 800 mm
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Szeroko okna
Drewniane, aluminiowe
Pcv
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Podstaw systemu jest wrzecionowy nap d E350, którego parametry
s ukazane powy ej. Uzupe nieniem nap du jest okucie (konsole,
punkty zamkni cia itp.) przygotowane do otwierania ró nych typów
okien.
1 10 5
SYSTEMY ELEKTRYCZNEGO OTWIERANIA OKIEN
OL 3xxEN - 230 V AC
OKUCIA OKIENNE
ELEKTRYCZNE OTWIERANIE OKIEN
1 10 6
OKUCIA OKIENNE
ELEKTRYCZNE OTWIERANIE OKIEN
CENTRALA E 260N
Przeznaczenie:
Centrala steruje otwieraniem i zamykaniem okien wyposa onych w nap dy elektryczne w ró nych normalnych i awaryjnych
stanach.
Podstawowe zadania:
Centrala otwiera lub zamyka okna na sygna otrzymany z przycisku wywietrznika, czujnika deszczu, wiatru, temperatury,
regulatora czasowego itp. (t. j. system codziennego wietrzenia). Otwiera równie okna na sygna otrzymany z EPS,
przycisku przeciwpo arowego, czujnika dymu, czujnika ró nic temperatur itp. (t. j. system wietrzenia przeciwpo arowego).
W tym przypadku okno otworzy si na ca szeroko zadan ud wigiem u ytego elektrycznego nap du oraz u ytym
okuciem.
OKUCIA DRZWI
Parametry techniczne:
- wej cie
- wyj cie
- pr d wyj ciowy
- czas zalogowania
230 V AC
24 V DC
2 A do 30 A wed ug u ytej centrali
72 h
Centrala ma w asne zabudowane ród o zapasowe, które zabezpiecza otwieranie okien tak e w przypadku braku napi cia.
W przypadku braku napi cia do dyspozycji jest tylko system wietrzenia przeciwpo arowego. Codzienne (normalne)
wietrzenie jest blokowane ze wzgl du na oszczedno zapasowego ród a.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Liczba nap dów przy czanych do centrali E 260N:
RWA 100 E, RWA 110E, RWA 105E
max. 32 nap dy wed ug u ytej centrali
E 212, napedy a cuchowe
ocena liczby wed ug ca kowitego poboru pr du wszystkich elektrycznych
nap dów w systemie.
Zespo y wietrzenia
U ywaj c centrali E 260N mo na okno podzieli na kilka zespo ów wietrzenia. Na przyk ad:
Hala produkcyjna ma 10 okien sterowanych elektrycznym nap dem, z tego 5 okien jest na jednej stronie hali a 5 okien na
drugiej stronie. Do wietrzenia potrzebne jest niezale ne otwieranie okien na ka dej stronie hali. Równocze nie musi by
spe niona potrzeba aby w przypadku po aru otworzy y si razem wszystkie okna na obydwu stronach hali.
W przypadku zapotrzebowania zapewniamy doradztwo techniczne, dostaw i monta systemów
E 260 N2/1 UP
OKUCIA DO MEBLI
Zewn trzne rozmiary skrzynki
Wysoko Szeroko G boko
305
293
84,5
Rozmiary otworu
UP - rozdzielnik
Wysoko Szeroko G boko
320
320
84,5
przycisk
po arowy FT4
przycisk
wietrzenia E50/1
E 260 N2/.. - E 260 N8/..
optyczny czujnik dymu RM 138
E 260 N2/..
E 260 N4/..
E 260 N8/..
FARBY, LAKIERY, KLEJE
E 260 N12/1 - 32/8
A
256
295
362
B
216
260
316
C
125
125
140
termostat E 70
jednostka synchronizacyjna E 102
drewno, pcv, aluminium
zewn trzne, wewn trzne
zewn trzne, wewn trzne
Rygle
Klamki zewn trzne, wewn trzne
Pochwyty
Systemy przesuwne zewn trzne, wewn trzne
Systemy drzwi harmonijkowych
Samozamykacze
Szklane ciany bez ram
Okucie do drzwi ewakuacyjnych
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKUCIA OKIENNE
ILINA - NITRA - KO ICE - BRATISLAVA - OPAVA - BRNO
w w w. h a st a . s k / w w w. h a s t a . c z
OKUCIA DRZWI
Zamki
Blachy zaczepowe
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE OKUCIA DO MEBLI
Uszczelnienia zewn trzne, wewn trzne
Progi
Zawiasy zewn trzne, wewn trzne
OKUCIA DRZWI
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Uszczelnienie zewn trzne
DEVENTER
Uszczelnienie wewn trzne
DEVENTER
Progi
GUTMANN
Progi
GUTMANN
Progi
GUTMANN
Progi
BKV
Zawiasy wewn trzne
AGB
Zawiasy zewn trzne drewno
SFS INTEC
Zawiasy zewn trzne drewno
SFS INTEC
Zawiasy wewn trzne
AGB
Zawiasy wewn trzne
SFS INTEC
Zawiasy wewn trzne
SIMONSWERK
Zawiasy zewn trzne pcv
DR.HAHN
Zawiasy zewn trzne aluminium
DR.HAHN
Zawiasy do drzwi
FAPIM
Okucie okienne aluminium
FAPIM
Zasuwnice
MACO
Zasuwnice
AGB
Zasuwnice
KFV
Zamki zewn trzne
BASI / CISA
Zamki wewn trzne
AGB
Zamki wewn trzne
BASI / AGB
Zamki wewn trzne
AGB
Zamki wewn trzne
AGB
Blachy zaczepowe zewn trzne
KFV / AGB / CISA
Blachy zaczepowe wewn trzne
AGB
Rygle zewn trzne
MACO
Rygle wewn trzne
AGB
Klamki zewn trzne
HOPPE
Klamki zewn trzne
HOPPE
Klamki zewn trzne
HOPPE
Klamki zewn trzne
HOPPE
Klamki zewn trzne
HOPPE
Klamki zewn trzne
HOPPE
Klamki zewn trzne
HOPPE
Klamki wewn trzne
HOPPE
Klamki wewn trzne
HOPPE
Klamki wewn trzne
HOPPE
Klamki wewn trzne
HOPPE
Klamki
HOPPE
Klamki
HOPPE
Klamki
HOPPE
Pochwyty
HOPPE
Pochwyty
HOPPE
Klamki wewn trzne
BASI
Klamki wewn trzne
DORMA
Systemy przesuwne zewn trzne
AGB
Systemy przesuwne HS
SIEGENIA AUBI
Systemy przesuwne zewn trzne
GEZE
Systemy drzwi harmonijkowych
GEZE
Systemy drzwi harmonijkowych
GEZE
Systemy przesuwne PSK
SIEGENIA AUBI
Wype nienia
WEISS
Kleje
WEISS
Sklejki wype nienia PUR
VARIOTEC
Skrzyd a drzwi
VARIOTEC
Skrzyd a drzwi
VARIOTEC
Skrzyd a drzwi
VARIOTEC
Skrzyd a drzwi
VARIOTEC
Drewniane, o izolacji cieplnej sekcje dla bram gara owych VARIOTEC
Samozamykacze
DORMA
Samozamykacze
DORMA
Samozamykacze
DORMA
Samozamykacze
DORMA
Samozamykacze
DORMA
Samozamykacze
DORMA
Samozamykacze
GEZE
Samozamykacze
GEZE
Samozamykacze
GEZE
Samozamykacze
GEZE
Samozamykacze
GEZE
Samozamykacze
GEZE
Systemy drzwi automatycznych
GEZE
Systemy drzwi automatycznych
GEZE
Systemy drzwi automatycznych
GEZE
Systemy drzwi automatycznych
GEZE
Szklane ciany bez ram
DORMA
Szklane ciany bez ram
DORMA
Szklane ciany bez ram
DORMA
Szklane ciany bez ram
DORMA
Okucia do drzwi ewakuacyjnych
DORMA
Okucia do drzwi ewakuacyjnych
DORMA
Okucia do drzwi ewakuacyjnych
CISA
Okucia do drzwi ewakuacyjnych
CISA
Okucia do drzwi ewakuacyjnych
CISA
Okucia do drzwi ewakuacyjnych
CISA
USZCZELNIENIA DO DREWNIANYCH DRZWI
SP 6850
Uszczelnienia Deventer posiadaj bardzo dobre
w a ciwo ci cieplne i izolacyjne. Wysoki zakres
tolerancji. Posiadaj ochron przeciw dylatacji.
SP 125
5
OKUCIA OKIENNE
USZCZELNIENIE ZEWN TRZNE
Nowa klasa uszczelnie SP
z termoplastycznego elastomeru o
bardzo dobrych w a ciwo ciach
izolacyjnych. Zamkni ta mikropiana
zapewnia jeszcze lepsze
zamykanie. Doskona a
elastyczno przy niskich
temperaturach. Dzi ki zamkni tej
mikropianie nie nasi ka w
odró nieniu od uszczelnie z
molitanem, które mo e pokrywa
ple w trudnodost pnych
miejscach cze .
12
8
8
5
4-5
SV 185
SP 6918
5
5
15
18
9
8
4
4-5
SV 415 a
DS 112
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
5
15
4-5
8
S 6600 c
8
19 od.12
4
4-5
4-5
11
12
8
SP 6850
SV 185
SV 415
S 6600
VES 125
SP 125
SP 6918
DS 112
Uszczelnienie Deventer DS sk ada si
z wysokiej jako ci silikonowego
kauczuku. Uszczelnienie DS jest
z materia u, który nie ulega rozdarciu,
odporny na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV i ozon. Nie szkodz
mu substancje konserwuj ce zawieraj ce
wod oraz rozpuszczalniki sk adaj ce si
z ywic. Nanoszenie na powierzchnie
o nieznanym sk adzie, które przylegaj do
pro lu uszczelniaj cego nale y najpierw
wypróbowa .
kolorystyka
bia y
SP 6850 WE
S 185 WE
S 415 WE
S 6600 WE
VES 125 WE
SP 125 WE
SP 6918 WE
DS 112 WE
brunatny
SP 6850 RU
S 185 RU
S 415 RU
S 6600 RU
VES 125 RU
SP 125 RU
SP 6918 RU
DS 112 RU
Bia y
Brunatny
VES 125
zewn trzne
Uszczelnienie Deventer S
termoplastyczny elastomer z bardzo
dobrymi w a ciwo ciami mechanicznymi
i termicznymi. Odporne na roztarganie,
warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV i ozon. Nie szkodzi mu woda, farba
akrylowa oraz substancje konserwuj ce,
które zawieraj rozpuszczalniki.
jasnobrunatny
SP 6850 BR
S 185 BR
S 415 BR
S 6600 BR
VES 125 BR
SP 125 BR
SP 6918 BR
DS 112 BR
be owy
SP 6850 BE
S 185 BE
S 415 BE
S 6600 BE
VES 125 BE
SP 125 BE
SP 6918 BE
DS 112 BE
szary
SP 6850 GR
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
VES 125 GR
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
opakowanie
200 m
150 m
150 m
25 m
100 ks
200 m
150 m
50 m
Jasnobrunatny
OKUCIA DO MEBLI
12
4
Be owy
Szary
Mo liwo zamówienia
no yczek.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
5
9
2 1 1
12
OKUCIA DRZWI
5
OKUCIA OKIENNE
USZCZELNIENIE WEWN TRZNE
USZCZELNIENIA DO DREWNIANYCH DRZWI
S 6612
S 6577
Uszczelnienie do drzwi bez przylgi
3
5
5
7
4
12
4
12
13,5
Uszczelnienie Deventer M wysokiej jako ci zmi kczone pvc,
uszlachetnione dodatkami. Odporne na roztarganie, warunki
atmosferyczne, promieniowanie UV, ozon.
Nie szkodz mu dwukomponentowe substancje PU, utwardzone
pa eczki kwasu.
Nie u ywa z farbami nitro, rozpuszczalnikami nitro lub farbami
jednokomponentowymi.
6,5
13,7
8,2
2 1 2
OKUCIA DRZWI
M 3967
4,5
11,5
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Wewn trzne
S 6612
M 3967
S 6577
kolorystyka
bia y
S 6612 WE
M 3967 WE
S 6577 WE
brunatny
S 6612 RU
M 3967 RU
S 6577 RU
jasnobrunatny
S 6612 BR
M 3967 BR
na zamów.
be owy
S 6612 BE
M 3967 BE
S 6577 BE
Mo liwo zamówienia
no yczek.
opakowanie
szary
na zamów.
na zamów.
na zamów.
100 m
100 m
100 m
Dost pne tylko na zamówienie
PROGOWE USZCZELNIACZE DRZWIOWE
DRS 1530 SL
DBS 1230
DBM 1212
ochrona przed hukiem i dymem
15
OKUCIA DO MEBLI
30
max. 16
FARBY, LAKIERY, KLEJE
zewn trzne
459
DRS 1530 DRS 1530-SL-459
DBS 1230 DBS 1230-459
DBM 1212 DBM 1212-459
584
709
DRS 1530-SL-584
DBS 1230-584
DBM 1212-584
DRS 1530-SL-709
DBS 1230-709
DBM 1212-709
d ugo
834
DRS 1530-SL-834
DBS 1230-834
DBM 1212-834
rozmiary
959
DRS 1530-SL-959
DBS 1230-959
DBM 1212-959
1084
1209
DRS 1530-SL-1084
DBS 1230-1084
DBM 1212-1084
DRS 1530-SL-1209
DBS 1230-1209
DBM 1212-1209
wysoko szeroko
max
30 15 4-10
30 12 4-14
12 12 4-8
PROGI GUTMANN
OKUCIA OKIENNE
PROGI
Progowe pro le Weser mo na u y na pod ogow szczelin jako renowacyjny element przy wymianie drzwi w starym
budynku. Inn mo liwo ci jest u ycie go z uzupe niaj cym pro lem P3940 zalewaj c ten komplet w pod odze. W obu
przypadkach jest pokryty uszczelnieniem APK aby nie dosz o do cieplnego mostku (Weser 52). Mo na u y termoprogi
Weser TI równie dla drzwi o grubo ci 96 mm na pasywne domy.
WESER 86/32 TI
WESER 96/32 TI
(bez uszczelnienia)
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
86 (74 ; 51)
(bez uszczelnienia)
102 (90 ; 67)
FARBY, LAKIERY, KLEJE
WESER 102/32 TI
OKUCIA DO MEBLI
96 (84 ; 61)
2 2 1
OKUCIA DRZWI
bez uszczelnienia
OKUCIA OKIENNE
PROGI
PROGI GUTMANN
WESER 108/32 TI
(bez uszczelnienia)
2 2 2
OKUCIA DRZWI
108 (96 ; 73)
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Ta ma kompresyjna HENKEL
OKUCIA DO MEBLI
D8
FARBY, LAKIERY, KLEJE
TD 12/1
D12
TD 12/2
TD 20/9
TD 12/3
TD 12/4
TD 12/5
PROGI GUTMANN
OKUCIA OKIENNE
PROGI
Progowe pro le Weser mo na u y na pod ogow szczelin jako renowacyjny element przy wymianie drzwi w starym
budynku. Inn mo liwo ci jest u ycie go z uzupe niaj cym pro lem P3940 zalewaj c ten komplet w pod odze. W obu
przypadkach jest pokryty uszczelnieniem APK aby nie dosz o do cieplnego mostku (Weser 52). Mo na u y termoprogi
Weser 75-TL.
(66)
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Uszczelnienie TD 18
WESER 75-TI
W porównaniu z klasycznymi drewnianymi progami
kilkukrotnie d u sza ywotno
Dost pne rozwi zania bezbarierowe
profil
uszczelnienie
Weser 52
Weser 66
Weser 75-TI
Dostarczana d ugo
TD 18
TD 18
TD 50
-6m
akcesoria
ko cówka
prawa
715764
lewa
715788
profil mocuj cy
P3940
P3940
P3940
FARBY, LAKIERY, KLEJE
P 47-50 K
adapter z tworzywa
sztucznego zapobiegaj cy zjawisku
mostka termicznego
OKUCIA DO MEBLI
SH - Weser
2 2 3
OKUCIA DRZWI
WESER 52 i WESER 66
OKUCIA OKIENNE
PROGI
PROGI BKV
PROGI TERMICZNE s progami najnowszej generacji.
Swoj konstrukcj przeciwdzia aj kondensacji pary wodnej
a przy ni szych temperaturach równie zamarzaniu
kondensatu z zewn trznej strony.
20
PRÓG TERMICZNY 40 mm
przeznaczony do drzwi robionych
na okiennych frezach.
40
2 2 4
OKUCIA DRZWI
62
PROGI TERMICZNE z za czonym
pro lem do drzwi otwieranych na zewn trz
i do wewn trz. Próg przeciwdzia a
podciekaniu wody pod bruk i posiada
cieplno-izolacyjne w a ciwo ci.
70 - 75 - 80
Eifel 40 T
Eifel 62 T
Eifel 70 T
Eifel 75 T
Eifel 80 T
PRÓG TERMICZNY 62 mm
przeznaczony do drzwi robionych
na drzwiowych frezach oraz do
wszystkich trójkomorowych drzwi
z tworzywa.
PRÓG TERMICZNY 70-80 mm
przeznaczony do drzwi robionych
na drzwiowych frezach oraz do
wszystkich trójkomorowych
i pi ciokomorowych drzwi z
tworzywa.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Podk adka do 2-skrzyd owych drzwi
Monta z uniwersaln podk adk
Program termiczny
OKUCIA DO MEBLI
Progi s mocowane za pomoc ko ka lub innych
elementów mocuj cych, które przykryje listwa
maskuj ca, a w rezultacie zapewni estetyczny efekt.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
standardowe profile uzupe niaj ce
próg
Eifel 40T
Eifel 62T
Eifel 65T
Eifel 70T
Eifel 75T
Eifel 80T
BKV 223972
BKV 223990
BKV 223999
BKV 224008
BKV 224017
BKV 224026
Dostarczamy ci te na ca e metry
uszczelnienie
16 mm
profil
mocuj cy
bia a
ko cówka
czarna
ko cówka
podk adka
po s upek
BKV 225445
BKV 225451
BKV 225445
BKV 225451
BKV 225445
BKV 225451
BKV 291140
BKV 225551
BKV 291140
BKV 225551
BKV 291140
BKV 225551
x
BKV 215377
BKV 215377
BKV 224358
BKV 224358
BKV 230576
x
BKV 215380
BKV 215380
BKV 224357
BKV 224357
BKV 230577
x
BKV 224582
BKV 224582
BKV 224582
BKV 224582
BKV 224582
dodatkowy profil dodatkowy profil
dla s upka 25 mm dla s upka 31 mm
BKV
BKV
BKV
BKV
BKV
BKV
227130
227130
227130
227130
227130
227130
BKV 229106
BKV 229106
BKV 229106
BKV 229106
BKV 229106
BKV 229106
ZAWIASY DO DRZWI 3D E01150
OKUCIA OKIENNE
ZAWIASY WEWN TRZNE
Typ
rednica
Bia y ocynk
E01150.14.15
E01150.16.15
D ugo
82
82
Opakowanie
12
12
zamówienia szablonów na wiercenie
Regulowany
w trzech kierunkach
Typ
rednica
E01151
OS ONKA
14
16
Mosi dz
E01151.14.50
E01151.16.50
Bia y
E01151.14.91
E01151.16.91
Brunatny
E01151.14.94
E01151.16.94
Nikiel
E01151.14.06
E01151.16.06
Nikiel satynowy
E01151.14.21
E01151.16.21
D ugo
46,5
47,5
Opakowanie
40
40
Na jeden zawias 2 szt. os onek
Typ
14
16
Na jeden zawias 2 szt. os onek
Mosi dz
E01153.14.10
E01153.16.10
Br z
E01153.14.02
E01153.16.02
D ugo
70
70
Opakowanie
24
24
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
rednica
E01153
OS ONKA
ZAWIASY DO DRZWI TOP E00150
Typ
rednica
20
Mo liwo
ólty ocynk
E00150.20.04
Bia y ocynk
E00150.20.15
D ugo
111
Opakowanie
12
zamówienia szablonów na wiercenie
OKUCIA DO MEBLI
E00150
ZAWIAS
Regulowany
w trzech kierunkach
Os onka z tworzywa - Typ
E00151
OS ONKA
rednica
20
Mosi dz
E00151.20.50
Brunatny
E00151.20.94
Bia y
E00151.20.91
Nikiel
E00151.20.06
Nikiel satynowy
E00151.20.21
D ugo
57
Opakowanie
20
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Na jeden zawias 1 para os onek
2 3 1
Mo liwo
14
16
OKUCIA DRZWI
E01150
ZAWIAS
ó ty ocynk
E01150.14.04
E01150.16.04
OKUCIA OKIENNE
ZAWIASY ZEWN TRZNE DREWNO
ZAWIAS DO DRZWI 11R
regulowany w trzech kierunkach
Zawias do drzwi bia y ocynkowany
Zawias do drzwi samozamykaj cy
2 3 2
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Zawias do drzwi z zabezpieczeniem
Samozamykaj cy zawias 11R15 zast puje
samozamykacz do wagi skrzyd a drzwi 60 kg. Zawias
nie jest no ny, u ywa si go w po czeniu z zawiasem
11R15.
Typ
ólty ocynk
SFS 945014-P
SFS 945012-L
11R ZAWIAS
SAMOZAMYKAJ CY
rednica 15
Mo liwo
zamówienia szablonów na wiercenie
prawy
lewy
D ugo
92
92
OKUCIA DO MEBLI
Zawias 11R15 i 11R20 mo na stosowa do drzwi
otwieranych na zewn trz, gdzie umieszczone s
zawiasy z zewn trznej strony.
Typ
11R
ZAWIAS
rednica
Bez zabezpieczenia Z zabezpieczeniem
bia y ocynk
bia y ocynk
14
15
20
SFS 710893
X
SFS 702012 SFS 706702
SFS 706656 SFS 706705
rednica
FARBY, LAKIERY, KLEJE
11R
OS ONKA
14
15
20
D ugo
80
92
112
Opakowanie
12
12
10
Typ
Mosi dz
Br z
Bia y
Nikiel
SFS 929967 SFS 708258 Na zamów. SFS 929969
SFS 923199 SFS 700587 SFS 298642 SFS 923200
SFS 929982 SFS 997826 SFS 21713 SFS 929986
Na jeden zawias 2 szt. os onek
Nikiel matowy
SFS 929970
SFS 923201
SFS 929988
D ugo
50,5
50,5
60,5
Opakowanie
50
50
50
Opakowanie
10
10
ZAWIASY DO DRZWI EASY
regulowane w trzech kierunkach
OKUCIA OKIENNE
ZAWIASY ZEWN TRZNE DREWNO
Easy 3D
zawias do drzwi drewnianych
Odporny na wyj cie (wysadzenie) skrzyd a z ramy przez
co jest u ywany z zewn trznej i wewn trznej strony
drzwi.
Wspomaga to aktywne bezpiecze stwo drzwi.
Estetyczny styl wzmacnia wybór kolorów
dedykowanych do tego typu zawiasów.
Dopuszczalna, potwierdzona certy katem waga
skrzyd a przy u yciu dwóch zawiasów to 120 kg.
zamówienia szablonów na wiercenie
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Mo liwo
Skrzyd o drzwi z wr giem o g boko ci 15/18 mm
bez uszczelnienia
Dost pne rozwi zania bezbarierowe
EASY
rednica
EASY
Typ
Bia y
Brunatny
Br z
SFS 994528
SFS 994529
SFS 713771
Nikiel matowy Chrom matowy
SFS 994534
SFS 994531
Mosi dz
SFS 994533
D ugo
130
Opakowanie
3
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKUCIA DO MEBLI
Skrzyd o drzwi z wr giem o g boko ci 15/18 mm
z uszczelnieniem
2 3 3
Jest ca kowicie chowany we frezie.
OKUCIA DRZWI
Zawias do drzwi drewnianych Easy 3D do drzwi
wej ciowych jest w prosty sposób regulowany w trzech
kierunkach na ka dym zawiasie.
OKUCIA OKIENNE
ZAWIASY WEWN TRZNE
WEWN TRZNE ZAWIASY DO DRZWI
Typ
rednica
E00113
ZAWIAS
13
16
ó ty ocynk
E001131304
E001131604
Mosi dz
E001131303
E001131603
ó ty ocynk
E001191304
E001191604
Mosi dz
E001191303
E001191603
Br z
E001131302
E001131602
Nikiel
E001131306
E001131606
D ugo
35,5
45,5
Opakowanie
100
50
Br z
E001191302
E001191602
Nikiel
E001191306
E001191606
D ugo
44,5
53,5
Opakowanie
100
50
Typ
rednica
2 3 4
OKUCIA DRZWI
E00119
ZAWIAS
13
16
Typ
rednica
E00131
ZAWIAS
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
11
13
14
16
Mosi dz
E001311103
E001311303
E001311403
E001311603
Br z
E001311102
E001311302
E001311402
E001311602
D ugo
74,0
87,5
90,5
99,5
Opakowanie
40
50
50
50
D ugo
60,0
97,5
104,5
Opakowanie
100
50
50
Typ
rednica
E00132
ZAWIAS
9
13
16
OKUCIA DO MEBLI
Mosi dz
E001320903
E001321303
E001321603
Br z
E001320902
E001321302
E001321602
Mosi dz
E001401403
E001401603
Br z
E001401402
E001401602
Mosi dz
E001701603
E001701803
E001702003
Br z
E001701602
E001701802
E001702002
Typ
rednica
E00140
ZAWIAS
14
16
Nikiel
E001401406
E001401606
D ugo
40,5
43,5
Opakowanie
40
40
Nikiel
E001701606
E001701806
E001702006
D ugo
59,5
62,5
87,5
Opakowanie
12
12
12
Typ
rednica
E00170
ZAWIAS
16
18
20
Typ
rednica
E00171
ZAWIAS
16
18
20
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Mosi dz
E001711603
E001711803
E001712003
Br z
E001711602
E001711802
E001712002
ó ty ocynk
E005011504
Bia y ocynk
E005011505
D ugo
124
133
164
Opakowanie
12
12
12
Typ
E00501
ZAWIAS
rednica
15
Mo liwo
Bia y pcv
E005011591
D ugo
57,5
Opakowanie
50
zamówienia szablonów na wiercenie
UWAGA: przedstawione zawiasy nie s odpowiednie do wykorzystania na zewn trz
ZAWIAS NA FUTRYN
Zawias do drewnianych drzwi
OKUCIA OKIENNE
ZAWIASY WEWN TRZNE
Zawias SFS Intec 10 L 15 jest przeznaczony do drzwi
drewnianych z falcem (przylg ) o wadze max. 40 kg.
Zawiasy s oferowane w kilku kolorach.
Górna cz
Dolna cz
Ko nierz metalowy
Mo liwo
Zaleta: wszystkie typy bezobs ugowe
wypo yczenia szablonu na wiercenie
Typ
15 cz dolna
15 cz górna
ko nierz z tworzywa
ko nierz metalowy
10L15
OS ONKA
Bia y ocynk
Mosi dz
Br z
Nikiel
Nikiel matowy
SFS 678588 SFS 489771 SFS 489772 SFS 482628 SFS 964960
SFS 414426 SFS 405314 SFS 403223 SFS 401774 SFS 964961
SFS 403222
22/7D2S
D ugo
40,0
39,5
Opakowanie
400
400
500
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
rednica
ZAWIASY DO DRZWI BEZ PRZYLGI (FALCU)
Regulowany na wysoko
15 - lewy
15 - prawy
Mo liwo u ycia os onki SFS rednica 15 / cz
ZAWIASY DO DRZWI
BEZ PRZYLGI (FALCU)
- regulowany w dwóch kierunkach
- testowany podczas 200 000 cyklów
- maksymalna waga skrzyd a 70 kg
- warianty: mosi dz,
matowy chrom
- os onki: mosi dz,
matowy chrom
- bezobs ugowy
- otwieralno 180
Mo liwo
zamówienia szablonu do frezowania
Zawias
Os onki
Mosi dz
Chrom matowy
Mosi dz
Chrom matowy
SFS 516543
SFS 506096
SFS 632692
SFS 766667
Opakowanie
6
D ugo
86
86
2.3.2
Opakowanie
1
1
FARBY, LAKIERY, KLEJE
ATC
Bia y ocynk
753 375
753 376
OKUCIA DO MEBLI
Typ
rednica
2 3 5
OKUCIA DRZWI
Ko nierz z tworzywa
OKUCIA OKIENNE
ZAWIASY WEWN TRZNE
ZAWIASY DO DRZWI
bez przylgi
- zawias ca kowicie chowany we frezie
- mo liwo
regulacji w 3 kierunkach
- skrzyd o mo na otworzy o 180
- akcesoria do:
futryny
metalowej ramy
2 3 6
OKUCIA DRZWI
Zaleta: regulowany w trzech kierunkach
TE 240 3D
3D
TE 340 3D
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Zastosowanie - do drzwi bez przylgi do wagi:
TE 240 3D
TE 340 3D
TE 540 3D
TE 640 3D
40 kg
80 kg
120 kg
200 kg
O2010
o
NOaW
tal g
k
Sposób monta u
Tectus 240-3D
OKUCIA DO MEBLI
O cie nica z litego drewna
FARBY, LAKIERY, KLEJE
O cie nica tunelowa
O cie nica metalowa
O cie nica tunelowa
O cie nica metalowa
Tectus 340-3D
O cie nica z litego drewna
Typ
Tectus TE 240-3D
Tectus TE 340-3D
Tectus TE 540-3D
Tectus TE 640-3D
F1
F2
Nierdzewny
No no / 2
zawiasy
Opakowanie
tak
tak
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
40
80
120
200
2
2
2
2
!
PCV
Zaleta: wszystkie typy s bezobs ugowe
KT-V 6R
KT-EV
KT-SV
OKUCIA DO MEBLI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DRZWI
KT-N 6R
OKUCIA OKIENNE
ZAWIASY - ZEWN TRZNE
Typ
Bia y
Dr.Hann
KT-N 6R
PCV
KT-V 6R
KT-EV
KT-SV
Jasnobrunatny/szary/br z *
Brunatny
15 - 20
18 - 23
22 - 27
15 - 20
18 - 23
22 - 27
15 - 20
18 - 23
22 - 27
K470G0000
K570G0000
K207G0000
K307G0001
K480G0000
K580G0000
Na zamów.
K307G0010
K490G0000
K590G0000
Na zamów.
Na zamów.
K47050000
K57050000
K20750000
K30750001
K48050000
K58050000
Na zamów.
K30750010
K49050000
K59050000
Na zamów.
Na zamów.
K47090000
K57090000
K20790000
K30790001
K48090000
K58090000
Na zamów.
K30790010
K49090000
K59090000
Na zamów.
Na zamów.
Opakowanie
25
25
25
25
Jasnobrunatny RAL 8003 / szary RAL 9006 / br z RAL 1036
* inne RAL na zamówienie
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Specjalny bolec pozwala wyj
skrzyd o tylko przy otwarciu pod
k tem 90
2 3 7
ZAWIASY - ZEWN TRZNE PCV
OKUCIA OKIENNE
ZAWIASY - ZEWN TRZNE - ALUMINIUM
TURBAND 4
Zaleta: wszystkie typy s bezobs ugowe
2 3 8
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
na zamówienie
SERIE 60
Zaleta: wszystkie typy s bezobs ugowe
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Klucz zamówieniowy
= EV1
= ciemny br z
= RAL 9016 / RAL 1036
Przyk ad
EV1, 42 mm, stalowy
Do profili aluminiowych
= 48 mm, stalowy
= 48 mm, nierdzewny
= 58 mm, stalowy
= 58 mm, nierdzewny
= 58 mm, do profili stalowych
= 74 mm, stalowy
= 74 mm, nierdzewny
Do profili stalowych
element
mocuj cy
48 mm 58 mm
74 mm
58 mm
ZAWIASY DO DRZWI
N katalog
ZAWIASY DO DRZWI Z ALUMINIUM
OKUCIA DRZWI
Zestaw kotew M12 x 50 mm / Zestaw kotew M12 x 60 mm
OKUCIA OKIENNE
!
Zawias LOIRA+
bez kotwy
Zawias LOIRA+
z kotw
I
(mm)
60
67
79
80
86
93
99
106
I
(mm)
60
67
79
80
86
93
99
106
B
(mm) Kolor
39,5
*
46,5
*
39,5
*
59,5
*
46,5
*
46,5
*
59,5
*
59,5
7000V
7010V
7020V
7030V
7040V
7050V
7060V
7070V
*
* / Kolor: EV1 (05), Ciemny elox (23), Bia y (58)
A
(mm)
20,5
20,5
39,5
20,5
39,5
46,5
39,5
46,5
B
(mm) Kolor
39,5
*
46,5
*
39,5
*
59,5
*
46,5
*
46,5
*
59,5
*
59,5
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
7000
7010
7020
7030
7040
7050
7060
7070
A
(mm)
20,5
20,5
39,5
20,5
39,5
46,5
39,5
46,5
*
Towar na zamówienie
lorence 105
Specyfikacja oku po konsultacji z przedstawicielem handlowym firmy HASTA s.r.o.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
lorence 80
OKUCIA DO MEBLI
ZAWIASY DO DRZWI Z PCV
2 3 9
OWO2010
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA OKIENNE
OWO2010
N katalog
-4
!
GALIPLUS 2
+2
2 3 10
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
DX
-1
+1
OKUCIA DO MEBLI
SX
+ 2,5
- 0,5
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Specyfikacja oku po konsultacji z przedstawicielem handlowym firmy HASTA s.r.o.
suw 20 mm
z wysuwanymi
bolcami
z hakami
Z-TF
3 x j zyczek
OKUCIA DO MEBLI
z zamkni ciem
zabezpieczaj cym IS
zapadka
bary kowa
MACO
zamykanie klamk
DM
Szeroko rygla Szeroko listwy
/mm/
/mm/
LM
/mm/
28
35
40
45
55
65
Z zamkni ciem
zabezpieczaj cym IS
232010
232011
232012
232013
232015
232507
8
16
92
Z wysuwanymi bolcami
Z hakami
232070
233070
232071
233071
232072
233072
232073
233073
232075
233075
232537
233197
8
8
16
16
92
92
Opcja ZTS
MACO
zamykanie kluczem /mo liwo
zast pienia j zyczka bary k
DM
nie dotyczy typu Z-TF/
Szeroko rygla Szeroko listwy
/mm/
/mm/
LM
/mm/
35
40
45
55
65
Z zamkni ciem
zabezpieczaj cym IS
230690
230691
230692
230694
230025
8
16
92
Z wysuwanymi bolcami
Z hakami
3 x j zyczek
230720
230750
235770
230721
230751
235771
230722
230752
235772
230724
230754
235774
230115
230205
235775
8
8
8
16
16
16
92
92
92
Uwaga: nie zamyka drzwi podczas transportu, dotyczy obydwu typów
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Opcja GTS
OKUCIA OKIENNE
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
suw 20 mm
OKUCIA DRZWI
ZASUWNICE DO DRZWI MACO
2 4 1
ZASUWNICE
OKUCIA OKIENNE
ZASUWNICE
ZASUWNICE DO DRZWI AGB
2 4 2
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Opcja GTS
zamykanie klamk
AGB
OKUCIA DO MEBLI
klamka-klamka
klamka-ga ka
DM
Opcja ZTS
zamykanie kluczem
FARBY, LAKIERY, KLEJE
45
55
Szeroko
rygla (mm)
Szeroko
listwy (mm)
A424544510
W016984510
A424545510
W016985510
8
8
16
16
30
35
40
B009103004
B009103504
B009104004
LM
(mm)
92
92
DM
AGB 910
Zaleta: samoczynne zamykanie
45
B009104504
50
60
Szeroko
listwy (mm)
LM
(mm)
B009105004
B009106004
22
72
ZASUWNICE DO DRZWI KFV
Zamek wpuszczany z prawo-lew , w prosty sposób
przestawialn zapadk .
OKUCIA OKIENNE
ZASUWNICE
OKUCIA DO MEBLI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
AS 2583
AS 2500
AS 2750
AS 4050
AS 4900
AS 8250
KFV
25
35
40
DM
45
50
55
65
KFV 49 PVZ-25-92-16 SKFV 49 PVZ-35-92-16 SKFV 49 PVZ-40-92-16 S
X
KFV 49 PVZ-50-92-16 SKFV 49 PVZ-55-92-16 S
X
49PZ
X
X
X
KFV AS2583-45-92-16
X
KFV AS2583-55-92-16 KFV AS2583-65-92-16
AS2583
X
X
X
X
X
KFV AS2500-55-92-16
X
AS2500
X
KFV AS2750-35-92-16
X
X
X
X
X
AS2750
X
KFV AS2750-35-92-16WKFV AS2750-40-92-16WKFV AS2750-45-92-16W
X
KFV AS2750-55-92-16W
X
AS 2750 W300
X
KFV AS4050-35-92-16
X
KFV AS4050-45-92-16
X
X
X
AS4050
X
X
X
KFV AS4900-45-92-20
X
X
X
AS 4900
X
KFV AS4900-35-92-16
X
KFV AS4900-45-92-16
X
X
X
AS 8250
Szeroko
LM Zamylistwy (mm) (mm) kanie
16
16
16
16
16
16
20
16
92
92
92
92
92
92
92
92
ZTS
ZTS
ZTS
ZTS
ZTS
GTS
ZTS
ZTS
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Zaleta zasuwnicy AS 2750 : trzypunktowe zamkni cie równie w stanie otwartym. Oprócz g ównej zapadki istniej
jeszcze dwie pomocnicze co przeciwdzia a deformacji drzwi na skutek warunków atmosferycznych.
2 4 3
OKUCIA DRZWI
49PZV
OKUCIA OKIENNE
ZAMKI - ZEWN TRZNE
ZAMKI BASI
2 4 4
OKUCIA DRZWI
Bia y ocynk
BASI
20
BASI 9455-2520
30
35
40
BASI 9455-3020 BASI 9455-3520 BASI 9455-4020
Szeroko
rygla
8
Szeroko
listwy
24
LM
92
DODATKOWE ZAMKI BASI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Bez zabezpieczenia
Z zabezpieczeniem
Bia y
BASI 1350-0201
BASI 1351-0201
Brunatny
BASI 1350-0204
BASI 1355-0204
Srebrny
BASI 1301-0205
BASI 1302-0205
OKUCIA DO MEBLI
- standardowo oferowany bez wk adki cylindrycznej, któr trzeba
wybra w cz ci bezpieczne wk adki cylindryczne
- dla rozmiaru przylgi od 0 do 18 mm
DODTAKOWE ZAMKI CISA
FARBY, LAKIERY, KLEJE
- niezale nie sterowany zamek
- mo liwo osadzenia jako niezale nego
dodatkowego zamku
- kuta obudowa i mechanizm
- mosi na zapadka
- uchwyt do otwierania z tworzywa sztucznego
- zabezpieczenie przeciw odblokowaniu
zapadki
- standardowo oferowany bez wk adki
cylindrycznej, któr trzeba wybra w cz ci
bezpieczne wk adki cylindryczne
Nr katalogowy
54310.00.60
Na zwyk y klucz - OB
zamówienia osobno kluczyka.
Na wk adk
- z przewodem PZ
- bez przewodu PZ
OKUCIA DO MEBLI
Mo liwo
Na przycisk - WC
AGB
OB
PZ
PZ z przewodem
WC
DM 40
DM 50
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DRZWI
przeciw korozji.
Mosi dz
Br z
Nikiel
Bia y ocynk
Mosi dz
Br z
Nikiel
Bia y ocynk
Szeroko
listwy
LM
B005974003
B025974003
B035974003
x
B005974002
B025974002
B035974002
x
B005974006
B025974006
B035974006
x
B010294015
x
B036974015
B005984015
B005975003
B025975003
B035975003
B005985003
B005975002
B025975002
B035975002
B005985002
B005975006
B025975006
B035975006
B005985006
B010295015
x
B036975015
B005985015
18
18
18
18
90
90
90
90
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Zaleta: zwi kszona odporno
OKUCIA OKIENNE
ZAMKI WEWN TRZNE WPUSZCZANE
2 4 5
ZAMKI - WEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
ZAMKI WEWN TRZNE
ZAMEK WPUSZCZANY BASI - LM 90
Zamek ze stalow iglic
2 4 6
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Bia y ocynk
BASI
40
45
BASI 9999-9980 40
BASI 9999-9980 45
Szeroko
rygla
8
Szeroko
listwy
20
LM
90
ZAMEK WPUSZCZANY - LM 92
Na wk adk
- z przewodem PZ
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
ó ty ocynk
AGB
40
50
B055914004
B055915004
Szeroko
rygla
9
Szeroko
listwy
22
LM
92
OKUCIA DRZWI
Zalety: - zwi kszona ochrona listwy przeciw korozji,
- mozliwo u ycia do drzwi wahad owych
OKUCIA OKIENNE
ZAMKI WPUSZCZANE
DO DRZWI PRZESUWNYCH
PZ
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Zamek do drzwi przesuwnych na wk adk
WC
AGB
OB
PZ
WC
DM 35
DM 50
DM 40
Mosi dz
Br z
Nikiel
B007013503
B007023503
B007033503
B007013502
B007023502
B007033502
Na zamów.
Na zamów.
B007033506
Mosi dz
B007014003
B007024003
B007034003
Br z
B007014002
B007024002
B007034002
Nikiel
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Mosi dz
B007015003
B007025003
B007035003
Br z
Nikiel
Szeroko
listwy
B007015002
B007025002
B007035002
B007015006
B007025006
B007035006
22
22
22
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKUCIA DO MEBLI
Zamek na drzwi przesuwne
2 4 7
ZAMKI WEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
ZAMKI - WEWN TRZNE
ZESTAWY DO DRZWI PRZESUWNYCH
Zaleta: kompleksowe rozwi zania monta owe
2 4 8
zestaw D
zestaw E
zestaw F
zestaw M
zestaw N
OKUCIA DRZWI
zestaw B
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Zestaw B
Zestaw D
Zestaw E
Zestaw F
Zestaw M
Zestaw N
Mosi dz
Br z
Chrom
Chrom satynowy
B019195010
B019075010
B019200010
B019270010
B019225010
B019285010
B019185002
B019065002
B019200002
B019270002
B019225010
B019215002
B019195030
B019075030
B019200030
B019270030
B019225030
B019285030
B019195032
B019075032
B019200032
B019270032
B019225032
B019285032
BLACHA ZACZEPOWA POD
ELEKTROZACZEP
EUROFALC
OKUCIA OKIENNE
BLACHY ZACZEPOWE ZEWN TRZNE
Lewy
Szeroko
listwy
Opakowanie
EURONUT
EUROFALC
KFV 25-504E PR
KFV 25-512E PR
KFV 25-504E LA
KFV 25-512E LA
20
20
1
1
Przy zamawianiu do drzwi pcv prosz poda nazw profilu
BLACHA ZACZEPOWA
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
EURONUT
EUROFALC
Drewno
EURONUT
EUROFALC
AGB
Prawy
Lewy
W116920402
W116920401
W116920501
Szeroko
listwy
18
18
Opakowanie
1
1
CISA
CISA
Napi cie
Z ko kiem
6 V - 12 V
Z ko kiem i blokowaniem mechanicznym 6 V - 12 V
Z odwrotnym sterowaniem
12 V
Z odwrotnym sterowaniem
24 V
BEFO
Nr katalogowy
15101000
15100000
15140000
15150000
BEFO
Napi cie
Nr katalogowy
Standard
Standard
Z mechanicznym blokowaniem
Z mechanicznym blokowaniem
Z ko kiem
Z ko kiem i mechanicznym blokowaniem
Z odwrotnym sterowaniem
Z odwrotnym sterowaniem
6V
12 V
6V
12 V
6V
12 V
6V
12 V
BEFO 0611
BEFO 1211
BEFO 0611 MB
BEFO 1211 MB
BEFO 1221
BEFO 1221 MB
Na zamów.
Na zamów.
Opcja 24 V na zamówienie
FARBY, LAKIERY, KLEJE
ELEKTROZACZEP
OKUCIA DO MEBLI
Przy zamawianiu do drzwi pcv prosz poda nazw profilu
2 5 1
KFV
Prawy
Drewno
OKUCIA DRZWI
EURONUT
OKUCIA OKIENNE
BLACHY ZACZEPOWE - WEWN TRZNE
Zalety:
- zwi kszona odporno na korozj
- za lepki z tworzywa w komplecie
- zestawienie kolorystyczne z zamkiem i zawiasami AGB
2 5 2
Blacha zaczepowa amana
B00590.17
Blacha zaczepowa zaokr glona
z noskiem B00590.37
Blacha zaczepowa prosta
zaokr glona B00590.42
Blacha zaczepowa zaokr glona
uniwersalna B00590.30
OKUCIA DRZWI
Blacha zaczepowa
amana zaokr glony
B00590.14
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DO MEBLI
prosta - zaokr glona
zaokr glona - uniwersalna
amana
amana - zaokr glona
zaokr glona z noskiem
Mosi dz
Br z
Nikiel
Bia y ocynk
Opakowanie
B005904203
B005903003
B005901703
B005901403
B005903703
B005904202
B005903002
B005901702
B005901402
B005903702
B005904206
B005903006
B005901706
B005901406
B005903706
B005904215
B005903015
B005901715
B005901415
B005903715
25
25
25
25
25
Za lepka Nylon
Za lepka Nylon
Za lepka Nylon
za lepka do blachy zaczepowej AGB.
G boko frezowania 10 lub 20 mm.
Wierzchnia cz
dla iglicy.
za lepka do blachy zaczepowej AGB.
G boko frezowania 10 mm.
Wierzchnia cz
dla iglicy.
za lepka do blachy zaczepowej AGB.
G boko frezowania 20 mm.
Dolna cz
dla cz ci zamykaj cej.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
B010601001
B010601002
B010602002
Podk adki profili
MACO
55989 dla 4LUFT
EuroNUT
Prawy
Lewy
44205
44206
EuroFALC
44316
55984 dla 4LUFT
44205
44206
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DRZWI
RYGLE
D ugo
/mm/
255
43718
540
44316
Przy zamawianiu do drzwi pcv prosz poda nazw profilu
4LUFT
KFV 8030S
s upek 16 mm
KVF 8032S
EuroNUT
KFV 8033S
s upek 12 mm
KFV 8037S
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKUCIA DO MEBLI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
RYGLE
2 6 1
RYGLE ZEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
RYGLE WEWN TRZNE
RYGLE
Mosi dz
Br z
2 6 2
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
X - wysuwanie / 14 mm
F - szeroko
/ 16 mm
S - g boko
/ 12,9 mm
Nikiel
OKUCIA DO MEBLI
D ugo
FARBY, LAKIERY, KLEJE
120 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
Typ
Mosi dz
Br z
Nikiel
Ocynk
D003101203
D003201503
D003202003
D003203003
D003204003
D003205003
D003206003
D003207003
D003208003
x
D003201502
D003202002
D003203002
D003204002
D003205002
D003206002
D003207002
D003208002
x
D003201506
D003202006
D003203006
D003204006
D003205006
D003206006
D003207006
D003208006
D003101204
D003502004
D003103004
D003504004
x
x
x
x
x
KLAMKI BEZPIECZE STWA
Klasa bezpiecze stwa
wg DIN 18257:2003-03
cz
4
ES0
ES1
ES2
ES3
Ochrona wg
Klasa bezpiecze stwa
EN 1906:2002-05
wg EN 1906:2002-05
cz
4.1.8
cz
4.1.8
Niska odporno
SK1
(klasa 1)
na w amanie
rednia odporno
SK2
(klasa 2)
na w amanie
Wysoka odporno
SK3
(klasa 3)
na w amanie
Bardzo wysoka odporno
SK4
(klasa 4)
na w amanie
Okucie ochronne HOPPE
ES0 (SK1) wed ug normy DIN 18257.
konstrukcja wewn trzna ze ZnAl*
szyld zewn trzny
szyld wewn trzny
szyld wewn trzny
szyld zewn trzny
stalowa p ytka przeciw wierceniu
Zestaw HOPPE z metalow ochron przeciwko
przewierceniu nie jest okuciem ochronnym wed ug
DIN 18257. Te komplety uniemo liwiaj w
przeciwie stwie do zwyk ego okucia drzwi przewiercenie
okucia w obszarze wk adki. Wymieniony komplet mo na
otrzyma bez os ony wk adki w wykonaniu mosi nym (ZA).
Okucie ochronne HOPPE
ES1 (SK2) wed ug normy DIN 18257.
Okucie ochronne HOPPE o odporno ci klasy ESO
(SK1) oferuje zwi kszon ochron w przeciwie stwie
do zwyk ego okucia drzwi. Ten typ okucia mo na
otrzyma bez os ony wk adki w wykonaniu aluminiowym (ZA).
* stop cynku
Okucie ochronne HOPPE
ES2 (SK3) wed ug normy DIN 18257
tarcze stalowe
tarcze stalowe
szyld wewn trzny
OKUCIA DO MEBLI
Zestaw HOPPE z metalow ochron
przeciwko przewierceniu.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Zewn trzna strona drzwi. Szyld z ga k
z aluminium ES1 (SK2) 86G/3332ZA
(kolor: aluminium naturalne)
szyld wewn trzny
szyld zewn trzny
os ona wk adki
stalowe czopy
Okucia ochronne HOPPE o odporno ci klasy ES1
(SK2) s dost pne w wersji z os on wk adki (ZA)
jak i bez niej w wykonaniu z aluminium, stali nierdzewnej
i mosi dzu. Ponad to dost pne s okucia ochronne ES1
(SK2) w wersji na krótkim szyldzie z os on wk adki lub
bez niej w wykonaniu z aluminium i stali nierdzewnej.
Okucia ochronne ES1 (SK2) polecane s jako standard
przez policj .
Okucia ochronne HOPPE o odporno ci klasy ES2 (SK3)
s dost pne w wersji z os on wk adki (ZA) w wykonaniu
z aluminium, stali nierdzewnej i mosi dzu. Okucia te zalecane
s przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadkach
podwy szonego ryzyka (warto ci ubezpieczeniowej). Policja
zaleca okucia ochronne ES2 (SK3) w przypadku potrzeby
podwy sznej ochrony (np.: w szczególnie zagro onej
lokalizacji domu).
FARBY, LAKIERY, KLEJE
szyld zewn trzny
2 7 1
Wewn trzna strona drzwi ½ kompletu
mosi na klamka M151/42/42S
mosi dz polerowany Resista.
Europejskie i pa stwowe normy
dla oku ochronnych
OKUCIA DRZWI
Przyk ad po czenia
materia ów i kolorów.
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI - ZEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI ZEWN TRZNE
LONDON
LONDON (aluminium))
(aluminium)
ZA - os ona wk adki
2 7 2
OKUCIA DRZWI
Kolor:
aluminium szampa ski
(F2)
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Typ
kl - kl
kl - ga ka
kl - kl
kl - ga ka
kl - kl
kl - ga ka
LM
92
90
72
Inne warianty kolorystyczne:
F1, F4, F9016
Nr katalogowy
113/2221/2220
61G/2221/2220/113
113/2221/2220
78G/2221/2220/113
113/2221/2220
61G/2221/2220/113
Szeroko Szeroko Grubo
rygla
szyldu
drzwi
54
8
67 - 72
54
8
37 - 42
54
8
37 - 42
Kolor:
aluminium naturalny
(F1)
Typ
kl - kl
kl - ga ka
kl - kl
kl - ga ka
kl - kl
kl - ga ka
LM
92
90
72
ATLANTA (aluminium)
Inne warianty kolorystyczne:
F2, F4, F9016
Nr katalogowy
113/2222ZA/2220
61G/2222ZA/2220/113
113/2222ZA/2220
78G/2222ZA/2220/113
113/2222ZA/2220
61G/2222ZA/2220/113
Szeroko Szeroko Grubo
rygla
szyldu
drzwi
54
8
67 - 72
54
8
37 - 42
54
8
37 - 42
ATLANTA (aluminium)
ZA - os ona wk adki
OKUCIA DO MEBLI
Kolor:
aluminium naturalny matowy
(F1-2)
Inne warianty kolorystyczne:
F4, F9, F9016, F8707
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
kl - ga ka
92
1530G/3357N
86G/3357N/1530G
Szeroko Szeroko Grubo
rygla
szyldu
drzwi
35
8
67 - 72
Kolor:
aluminium naturalny matowy
(F1-2)
Inne warianty kolorystyczne:
F4, F9, F9016
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
kl - ga ka
92
1530G/3359ZA/3357N
86G/3359ZA/3357N
Szeroko Szeroko Grubo
rygla
szyldu
drzwi
36
8
67 - 72
ATLANTA
ATLANTA
(aluminium)
(mosi dz)
ZA - os ona wk adki
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI ZEWN TRZNE
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - pochwyt
kl - pochwyt ZA
92
513G/3357N/1530G
513G/3359ZA/3357N/1530
ATLANTA
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
36
8
Kolor:
Resista® F77-R
Towar na zamówienie
Grubo
drzwi
Typ
LM
Nr katalogowy
67 - 72
kl - pochwyt
kl - pochwyt ZA
92
M551G/3358/3357N/1530
M551G/3359ZA/3357N/1530
ATLANTA
(mosi dz)
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
36
8
Grubo
drzwi
67 - 72
(mosi dz)
ZA - os ona wk adki
10 lat gwarancji
na powierzchni
Kolor:
Resista® F77-R
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
kl - ga ka
92
M1530/3357N
M86G/3357N/1530
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
36
8
Grubo
drzwi
Typ
LM
Nr katalogowy
67 - 72
kl - kl
kl - ga ka
92
M1530/3359ZA/3357
M86G/3359ZA/1530
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
36
8
Grubo
drzwi
67 - 72
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Kolor:
Resista® F77-R
10 lat gwarancji
na powierzchni
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Inne warianty kolorystyczne:
F4, F9, F8707, F9016
OKUCIA DO MEBLI
Kolor:
aluminium naturalny matowy
(F1-2)
2 7 3
OKUCIA DRZWI
10 lat gwarancji
na powierzchni
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI ZEWN TRZNE
VERONA (aluminium)
VERONA (aluminium)
ZA
os ona wk adki
2 7 4
OKUCIA DRZWI
Kolor:
aluminium naturalny
(F1)
Inne warianty kolorystyczne:
F2, F4, F9, F9016
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
kl - ga ka
92
1510/3331/3330
86G/3331/3330/1510
Szeroko Szeroko Grubo
rygla
szyldu
drzwi
54
PARIS
8
67 - 72
Kolor:
aluminium szampa ski
(F2)
Inne warianty kolorystyczne:
F1, F4, F9, F9016
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
kl - ga ka
92
1510/3332ZA/3330
86G/3332ZA/3330/1510
Szeroko Szeroko Grubo
rygla
szyldu
drzwi
54
PARIS
(aluminium)
ZA
8
67 - 72
(77 - 82)
(aluminium)
os ona wk adki
OKUCIA DO MEBLI
Kolor:
aluminium
(F4)
stare z oto
Inne warianty kolorystyczne:
F1, F2, F9016, F71
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
kl - ga ka
92
138L/3331/3330
86G/3331/3330/138L
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
54
8
Kolor:
aluminium naturalny
(F1)
Inne warianty kolorystyczne:
F2, F4, F9016, F71
Grubo
drzwi
Typ
LM
Nr katalogowy
67 - 72
kl - kl
kl - ga ka
92
138L/3332ZA/3330
86G/332ZA/3330/138L
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
54
8
Grubo
drzwi
67 - 72
os ona wk adki
ZA
os ona wk adki
OKUCIA DRZWI
ZA
OKUCIA OKIENNE
MARSEILLE (stal nierdzewna)
PARIS (stal nierdzewna)
Kolor:
stal matowa nierdzewna
(F69)
Typ
kl - kl
kl - ga ka
kl - kl ZA
kl - ga ka ZA
LM
92
92
Nr katalogowy
E138Z/3331/3330
E86G/3331/3330/138Z
E138Z/3332ZA/3330
E86G/3332ZA/3330/138Z
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
Grubo
drzwi
53
8
67 - 72
53
8
67 - 72
MARSEILLE (aluminium)
Typ
kl - kl
kl - ga ka
kl - kl
kl - ga ka
LM
Nr katalogowy
E1138Z/3331/3330
E86G/3331/3330/1138Z
E1138Z/3332ZA/3330
92 - 90 - 72
E86G/3332ZA/3330/1138Z
92 - 90 - 72
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
53
8
53
8
Grubo
drzwi
67 - 72
(37 - 42)
67 - 72
(37 - 42)
MARSEILLE (aluminium)
os ona wk adki
OKUCIA DO MEBLI
ZA
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Kolor:
stal matowa nierdzewna
(F69)
stare z oto
Inne warianty kolorystyczne:
F1
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - ga ka
kl - ga ka
90
72
76G/3331/3330/1138
76G/3331/3330/1138
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
54
8
Kolor:
aluminium naturalny
(F1)
Inne warianty kolorystyczne:
F4
Grubo
drzwi
Typ
LM
Nr katalogowy
37 - 42
kl - ga ka
kl - ga ka
90
72
76G/3332ZA/3330/1138
76G/3332ZA/3330/1138
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
54
8
Grubo
drzwi
37 - 42
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Kolor:
aluminium
(F4)
2 7 5
KLAMKI ZEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI ZEWN TRZNE
LONDON (aluminium)
LONDON (aluminium)
2 7 6
OKUCIA DRZWI
Kolor:
aluminium naturalny
(F1)
Inne warianty kolorystyczne:
F2, F4, F9, F9016
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
92
113/2246
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
30
8
Kolor:
aluminium
(F4)
stare z oto
Inne warianty kolorystyczne:
F1, F2, F9, F9016
Grubo
drzwi
Typ
LM
Nr katalogowy
67 - 72
kl - ga ka
92
76G/2246/113
TÔKYÔ (aluminium)
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
30
8
Grubo
drzwi
67 - 72
TÔKYÔ (aluminium)
OKUCIA DO MEBLI
Kolor:
aluminium
(F4)
stare z oto
Inne warianty kolorystyczne:
F1
F2, F9, F 9016 - tylko LM 92
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
kl - kl
92
90
1710RH/3346
1710RH/3346
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
30
8
Kolor:
aluminium naturalny
(F1)
Inne warianty kolorystyczne:
F4
F2, F9, F 9016 - tylko LM 92
Grubo
drzwi
Typ
LM
Nr katalogowy
68 - 72
kl - ga ka
kl - ga ka
92
90
76G/3346/1710RH
76G/3346/1710RH
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
30
8
Grubo
drzwi
67 - 72
(stal nierdzewna)
OKUCIA OKIENNE
DENVER
(stal nierdzewna)
OKUCIA DRZWI
DENVER
Kolor:
stal matowa nierdzewna
(F69)
LM
kl - kl
kl - 1/2 GAR
92
Nr katalogowy
E1310Z/3346
E1310Z/3346SN
½ GAR ½ kompletu
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
30
8
Grubo
drzwi
67 - 72
MÜNCHEN (mosi dz)
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - ga ka
92
E86G/3336/1310Z
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
30
8
Grubo
drzwi
67 - 72
MÜNCHEN (mosi dz)
10 lat gwarancji
na powierzchni
OKUCIA DO MEBLI
10 lat gwarancji
na powierzchni
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Typ
Kolor:
stal matowa nierdzewna
(F69)
Inne warianty kolorystyczne:
Resista® F77-R
Typ
LM
Nr katalogowy
kl - kl
kl - kl
92
M112SH/334A/333N - prawa
M112SH/334A/333N - lewa
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
55
8
Kolor:
Inne warianty kolorystyczne:
mosi dz polerowany Resista® F73
(F77-R)
Grubo
drzwi
Typ
LM
Nr katalogowy
67 - 72
kl - gu a
kl - gu a
92
M57/334A/333N/112SH - prawa
M57/334A/333N/112SH - lewa
Szeroko Szeroko
rygla
szyldu
56
8
Grubo
drzwi
67 - 72
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Kolor:
mosi dz patynowany
(F73)
2 7 7
KLAMKI ZEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI - WEWN TRZNE
SZYBKOZ CZE HOPPE
TRZPIE DO SZYBKIEGO MONTA U
Czas to pieni dz
Korzy ci szybkoz cza HOPPE
2 7 8
OKUCIA DRZWI
W tradycyjnym monta u klamek drzwiowych
trzeba wykona wiele czynno ci i cz sto
zmienia narz dzia. Jest to uci liwe i
zajmuje wiele czasu. Najlepszym
rozwi zaniem tej sytuacji jest nowe
po czenie HOPPE za pomoc trzpienia do
szybkiego monta u. Dzi ki tej innowacyjnej
technice klamki drzwiowe mo na trwale
przymocowa tylko jednym ruchem.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
G ównym elementem tej techniki jest opracowany przez
HOPPE mechanizm zaciskowy w otworze klamki. W
mechanizmie tym zostaje umieszczony kwadratowy trzpie
klamki drzwiowej i na stale zaci ni ty. Za pomoc
kwadratowego trzpienia ca y jego przekrój jest
wykorzystywany do maksymalnego przeniesienia momentu
obrotowego. Trzpie HOPPE do szybkiego monta u jest
bezstopniowym, osiowym po czeniem do klamek
drzwiowych testowanych wed ug normy DIN EN 1906.
Mo na go wykorzysta do drzwi o ró nych grubo ciach.
OWO2010
!
N katalog
Bardzo szybki monta klamki. Oszcz dno czasu do
75%. Nie jest potrzebny adny gwint, adne osiowe
dopasowanie przy czeniu z klamk , samoczynne
wypadni cie jest wykluczone. Narz dzia monta owe s
zb dne, wszystko jest zintegrowane w mechani mie
cz cym. D ugotrwa e i pewne po czenie. atwy i
szybki demonta klamek
Trzpie dzielony HOPPE
Tak dzia a trzpie dzielony HOPPE
oddzielna klamka
trzpie
- trzpie jest tak dopasowany, e z
atwo ci mo na go wprowadzi do otworu
w klamce
- poczatek mocowania: ju po pierwszym
obrocie wkr t przyciska ciank trzpienia i
ustala pozycj mocowanej klamki
- mocowanie ostateczne: ko cówka wkr ta
w kszta cie cebulki rozpiera obie po owy
trzpienia przez co jest ona dodatkowo
unieruchomiona przez ci ni te cianki
trzpienia. Wkr t musi by pewnie
zamocowany aby nie mog o doj do
poluzowania.
OKUCIA DO MEBLI
- ca e po czenie nie ulega
obluzowaniu
- prosty monta
- nie dochodzi do samodzielnego
obluzowania si ruby
- pewno po czenia klamki i
kwadratowego trzpienia jest
zagwarantowana na ca ej
d ugo ci
Rozró nienie stron wed ug norm DIN
strona
zewn trzna
Lewe
Prawe
strona
wewn trzna Aby stwierdzi czy dane drzwi s wed ug DIN prawe
strona
zewn trzna
strona
wewn trzna
lub lewe musimy zwró i uwag na to czy zawiasy na
wewn trznej stronie drzwi s po lewej lub prawej
stronie.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
zawiasy
z lewej
strony
zawiasy
z prawej
strony
otwór
pod wk adk (PZ)
klamka wskazuj ca
na lewo
strona
zewn trzna
strona
wewn trzna
klamka wskazuj ca
na prawo
ISTANBUL (mosi dz)
M171/332P
M166SN/2700
PZ
OB
WC - P
WC - L
PZ
WC - P
WC - L
OKUCIA DRZWI
OB
Inne warianty kolorystyczne:
F73
Typ
LM
Szeroko c
szyldu
kl - kl
kl - kl
90
72
45
45
BUDAPEST
Szeroko
rygla
8
8
Kolor:
mosi dz patynowany
(F73)
Inne warianty kolorystyczne:
F41, F49, F71
Grubo
drzwi
Typ
LM
Szeroko c
szyldu
34 - 47
34 - 47
kl - kl
kl - kl
90
72
38
38
Szeroko
rygla
Grubo
drzwi
8
8
34 - 53
34 - 53
ROISSY (mosi dz)
(mosi dz)
M191/332
PZ
WC - P
WC - L
OB
PZ
WC - P
WC - L
OKUCIA DO MEBLI
OB
M1941/332P
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Kolor:
mosi dz polerowany
(F71)
Inne warianty kolorystyczne:
F73
Typ
LM
Szeroko c
szyldu
kl - kl
kl - kl
90
72
38
38
Szeroko
rygla
8
8
Kolor:
mosi dz satyna
(F41)
Inne warianty kolorystyczne:
F49, F71, F73
Grubo
drzwi
Typ
LM
Szeroko c
szyldu
35 - 54
35 - 54
kl - kl
kl - kl
90
72
38
38
Szeroko
rygla
8
8
Grubo
drzwi
34 - 53
34 - 53
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Kolor:
mosi dz polerowany
(F71)
2 7 9
ALMERIA (mosi dz)
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI WEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI WEWN TRZNE
TÔKYÔ (aluminium)
TÔKYÔ (aluminium)
1710/273P
OB
1710/17KV/17KVS
PZ
OB
PZ
2 7 10
OKUCIA DRZWI
Kolor:
aluminium
(F4)
Inne warianty kolorystyczne:
F1
stare z oto
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Typ
LM
Szeroko c
szyldu
kl - kl
kl - kl
90
72
46
46
Szeroko
rygla
Grubo
drzwi
8
8
34 - 53
34 - 53
Kolor:
aluminium naturalny
(F1)
Typ
kl - kl
Inne warianty kolorystyczne:
F4
Szeroko c
szyldu
rednica
rozety
53
38
Szeroko
rygla
8
Grubo
drzwi
37 - 47
BIRMINGHAM (aluminium)
BIRMINGHAM (aluminium)
54/202SP/1117
1117/202SP
ilustra né foto
OB
PZ
PZ
WC
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Kolor:
aluminium
(F4)
Inne warianty kolorystyczne:
F1
stare z oto
Typ
LM
Szeroko c
szyldu
kl - kl
kl - kl
90
72
40
40
Szeroko
rygla
8
8
Kolor:
aluminium naturalny
(F1)
Inne warianty kolorystyczne:
F4
klamka wewn trzna
Grubo
drzwi
Typ
LM
Szeroko c
szyldu
37 - 47
37 - 47
kl - kl
kl - kl
90
72
40
40
Szeroko
rygla
8
8
Grubo
drzwi
37 - 47
37 - 47
BERGEN (mosi dz)
(mosi dz)
M1602/19KV/19KVS
M156/19KV/19KVS
OB
PZ
WC
kl - kl
rednica
rozety
Szeroko
rygla
Szeroko c
szyldu
52
38
8
Grubo
drzwi
Typ
37 - 42
kl - kl
PHOENIX (mosi dz)
Inne warianty kolorystyczne:
F71/F72, F72/F9
rednica
rozety
52
Szeroko c
szyldu
38
OB
kl - kl
rednica
rozety
PZ
WC
Szeroko
rygla
Szeroko c
szyldu
OB
38
8
Kolor:
mosi dz polerowany
(F74)
Grubo
drzwi
Typ
37 - 42
kl - kl
VERONA (aluminium)
Typ
kl - kl
rednica
rozety
52
PZ
rednica
rozety
52
Inne warianty kolorystyczne:
Szeroko c
szyldu
38
Szeroko
rygla
38
8
Grubo
drzwi
37 - 42
M1941/17KV/17KVS
WC
Inne warianty kolorystyczne:
F1, F2, F9, F9016
Szeroko c
szyldu
WC
ROISSY (mosi dz)
OB
stare z oto
PZ
F46, F65, F75
Towar na zamówienie
1510/17KV/17KVS
Kolor:
aluminium
(F4)
37 - 42
10 lat gwarancji
na powierzchni
Inne warianty kolorystyczne:
F71/F72
52
8
M1550/25KV/25KVS
10 lat gwarancji
na powierzchni
Typ
Grubo
drzwi
MONTE CARLO (mosi dz)
M1640/19KV/19KVS
Kolor:
mosi dz chrom
(F49/F98)
Szeroko
rygla
Szeroko
rygla
8
OB
Kolor:
mosi dz satyna
(F41)
Grubo
drzwi
Typ
37 - 42
kl - kl
rednica
rozety
52
PZ
WC
Inne warianty kolorystyczne:
F71, F73
Szeroko c
szyldu
38
Szeroko
rygla
8
Grubo
drzwi
37 - 42
2 7 11
Kolor:
mosi dz chrom
(F49/F9)
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Typ
Inne warianty kolorystyczne:
F71/F49, F98/H07
OKUCIA DO MEBLI
Kolor:
mosi dz chrom
(F49/F98)
10 lat gwarancji
na powierzchni
OKUCIA DRZWI
10 lat gwarancji
na powierzchni
FARBY, LAKIERY, KLEJE
ATHINAI
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI WEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI
HCS - HOPPE COMPACT SYSTEM
2 7 12
OKUCIA DRZWI
10 rokov
záruka
funk nosti
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OWO2010
!
N katalog
Komponenty HCS
HCS system
OB
zintegrowany system klamka, zamek, wk adka
KL/KL
OKUCIA DO MEBLI
- klamka bez mo liwo ci
zamykania drzwi
do drzwi wewn trznych
mieszkania
PZ
15/15
- klamka z mo liwo ci
zamykania kluczem
do drzwi wewn trznych
biura
FARBY, LAKIERY, KLEJE
WC
SK/OL - 15
- klamka z przeznaczeniem dla WC
do drzwi wewn trznych
toaleta i azienka
wszystko w jednym
BONN
CAPRI
Towar na zamówienie
Towar na zamówienie
Inne warianty kolorystyczne:
F1-2, F2-2, F9-2
Inne warianty kolorystyczne:
F49, F69
LUZERN
ATHINAI
OKUCIA OKIENNE
Inne warianty kolorystyczne:
F1-2, F2-2, F9-2
Towar na zamówienie
Towar na zamówienie
Inne warianty kolorystyczne:
F71, F41
Inne warianty kolorystyczne:
F71/F72, F49/F69
FARBY, LAKIERY, KLEJE
10 lat gwarancji
na powierzchni
2 7 13
Inne warianty kolorystyczne:
F1-2, F2-2, F4-2, F9-2, F9, F33-2
OKUCIA DRZWI
ATLANTA
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
LONDON
OKUCIA DO MEBLI
KLAMKI
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI
Typ klamek HCS
- drzwi bez przylgi / drzwi z przylg
Monta owa odleg o wiercenia
- standard DM = 60 mm
F71
2 7 14
OKUCIA DRZWI
Inne warianty kolorystyczne:
F49, F1, F4
klamka do drzwi
bez przylgi
Mo liwo zamówienia osobno
j zyczka dla DM = 50, 70, 80
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
klamka do drzwi
z przylg
Wymiary monta u dla:
drzwi bez przylgi
54 mm dla drzwi o grubo ci 25 - 45 mm
65 mm dla drzwi o grubo ci 48 - 53 mm
OKUCIA DO MEBLI
SB-B
Wymiary monta u dla:
drzwi z przylg
SB-A
SB-D
SB-C
SB-E
Blacha zaczepowa do drzwi bez przylgi
HCS SB-A
(F71)
HCS SB-B
(F71)
HCS SB-C
(F71)
Blacha zaczepowa do drzwi z przylg
HCS SB-D
(F71 / F69)
HCS SB-E
(F71 / F69)
FARBY, LAKIERY, KLEJE
POCHWYT
E5210
nierdzewny uchwyt
HOPPE, trójk tny
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Kolor:
stal matowa
nierdzewna
(F69)
E5310
nierdzewny uchwyt
HOPPE, pó okr g e
300 resp. 350
300 resp. 350
159-nierdzewny
167-bia y
Kolor:
stal matowa
nierdzewna
(F69)
Typ
5015
5110
5210
5310
rednica Wysoko
30
30
30
30
90
90
90
90
Szeroko
D ugo
Stal nierdzewna
Pokryty pcv
Br z
155/120
159/167
240
300/350
300/350
300/350
300/350
E 5015/3XX F69
E 5110/3XX F69
E 5210/3XX F69
E 5310/3XX F69
X
K5130/300 F9016
K5230/300 F9016
K5330/300 F9016
X
5110/300 F4
5210/300 F4
5310/300 F4
3XX = 00 - 300 mm
3XX = 50 - 350 mm
Uchwyty s standardowo jednostronne, w sk ad kompletu wchodzi
system mocuj cy BS 1102.
Na zamówienie:
- typ niebieski/pokryty pcv
- przed u one rozmiary
OKUCIA DO MEBLI
Kolor:
stal matowa
nierdzewna
(F69)
2 7 15
300 resp. 350
300 resp. 350
155-nierdzewny
120-bia y
OKUCIA DRZWI
E5110
nierdzewny uchwyt
HOPPE, wygi ty
FARBY, LAKIERY, KLEJE
E5015
nierdzewny uchwyt
HOPPE, kwadratowy
OKUCIA OKIENNE
POCHWYTY
OKUCIA OKIENNE
POCHWYTY
AKCESORIA DO MONTTA U
Jednostronne mocowanie
tworzywo/aluminium
2 7 16
OKUCIA DRZWI
HOPPE BS-102/B 16-21
HOPPE BS-103/B 21-26
HOPPE BS-104/B 26-31
Dwustronne mocowanie
drewno
drewno/tworzywo/aluminium
szk o
HOPPE BS-201/B
HOPPE BS-503/B 57-67
HOPPE BS-504/B 67-77
HOPPE BS-701/B 8-12
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
HOPPE BS-1101
HOPPE BS-1102
BEZPIECZNA ROZETA
42NSB-ZA a 42S
OKUCIA DO MEBLI
Kolor:
aluminium naturalny matowy (F1-2)
42NSB-ZA
42S
42NSA(B
42S
Inne warianty kolorystyczne:
F1 - 2, F2, F4, F9016, F69, F77
42NSA(B) a 42S
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Kolor:
aluminium
(F4)
stare z oto
KLAMKI DZIELONE
OB
PZ
WC
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI WEWN TRZNE
ZB 3100
BASI 7306/BASI 7300-0108 OB
BASI 7306/BASI 7300-0208 PZ
BASI 7306/BASI 7300-0308 WC
Szeroko
rygla
8
8
8
ZB 3200
OB
PZ
WC
Typ
Stal nierdzewna
BASI 7308/BASI 7300-0108 OB
BASI 7308/BASI 7300-0208 PZ
BASI 7308/BASI 7300-0308 WC
Szeroko
rygla
8
8
8
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
ZB 3200
ZB 3300
ZB 3300
OB
PZ
WC
Typ
Stal nierdzewna
BASI 7309/BASI 7300-0108 OB
BASI 7309/BASI 7300-0208 PZ
BASI 7309/BASI 7300-0308 WC
Szeroko
rygla
8
8
8
ZB 3400
OB
PZ
WC
Typ
Stal nierdzewna
BASI 7311/BASI 7300-0108 OB
BASI 7311/BASI 7300-0208 PZ
BASI 7311/BASI 7300-0308 WC
Szeroko
rygla
8
8
8
OKUCIA DO MEBLI
ZB 3400
ZB 3500
OB
PZ
WC
Typ
Stal nierdzewna
BASI 7310/BASI 7300-0108 OB
BASI 7310/BASI 7300-0208 PZ
BASI 7310/BASI 7300-0308 WC
Szeroko
rygla
8
8
8
Wszystkie modele mozna zamówi w wersji:
klamka/ga ka lub ga ka/ga ka
Przy zamówieniu trzeba wskaza typ klamki i typ rozety.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
ZB 3500
2 7 17
OB
PZ
WC
Typ
Stal nierdzewna
OKUCIA DRZWI
ZB 3100
OKUCIA OKIENNE
KLAMKI WEWN TRZNE
2 7 18
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Ga ka z kwadratow rozet
Ga ka przesuni ta z owaln rozet
Ga ka przesuni ta z kwadratow rozet
Klamka z kwadratow rozet
Klamka z owaln rozet
Klamka przesuni ta z owaln rozet
F1
Bia y
DORMA PB3021SK
DORMA PB3548 OV ST
DORMA PB3548 HR ST
DORMA PB8349 HR ST
DORMA PB8349 OV ST
DORMA PB8349 V OV ST
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Na zamów.
Wszystkie przedstawione typy s jednostronne, istnieje mo liwo
kombinacji mi dzy sob za pomoc trzpienia kwadratowego
Typ klamka-klamka
Trzpie 8/130
Typ ga ka/klamka
Trzpie 8/135 z gwintem
DORMA PB125
DORMA ZS115-4
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Szyld na wk adk kwadratowy
Szyld na wk adk owalny
F1
Bia y
DORMA PB6676 PZ HR ST
DORMA PB6679 PZ OV ST
Na zamów.
Na zamów.
Wszystkie przedstawione typy s jednostronne, istnieje mo liwo
kombinacji mi dzy sob za pomoc trzpienia kwadratowego
SYSTEMY PRZESUWNE AGB
Opcje wykonania
Przesuwne systemy AGB mo na wykorzystywa w szerokim zakresie do
prowadzenia drzwi z o onych z jednego lub wi cej skrzyde .
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY PRZESUWNE ZEWN TRZNE
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
próg termiczny
OKUCIA DO MEBLI
Typy wykonania dolnej szyny
Minimalne i maksymalne rozmiary
300 kg Lift & Slide Systém
Specyfikacja okucia po konsultacji z przedstawicielem handlowym HASTA s.r.o.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
150 kg Lift & Slide Systém
2 8 1
Zalety:
- bezbarierowe rozwi zania
- u ywane równie przy skrzyd ach o ponadstandardowych szeroko ciach
- mozliwo zastosowania z przerwanym cieplnym mostem (próg termiczny)
- mo liwo zamówienia nap du na silnik elektryczny
OKUCIA DRZWI
Opcje kolorów:
- br zowy
- naturalny anodowany
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY PRZESUWNE ZEWN TRZNE
HS-PORTAL 300
do drewna, tworzywa i aluminium
System przesuwny SIEGENIA mo na wykorzystywa
w szerokim zakresie do prowadzenia drzwi z o onych
z jednego lub wi cej skrzyde .
Mo liwo
OWO2010
N katalog
u ycia do skrzyd a o wadze do 300 kg.
2 8 2
OKUCIA DRZWI
Typy wykonania
Górna szyna HH0130-02
!
Zalety:
- bezbarierowe rozwi zania
- mo liwo zastosowania z przerwanym
cieplnym mostem (próg termiczny)
- mo liwo zastosowania przy skrzyd ach
o ponadstandardowych rozmiarach
Górna szyna HH0130-01
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Bezbarierowe
wykonanie
Typy górnych prowadnic
HH0130-01/-02
Inne progi wed ug wymaga klienta
Schemat A
Schemat D
OKUCIA DO MEBLI
Schemat G
G-2
Schemat H
Schemat C
Schemat F
Schemat K
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Schemat E
Schemat L
Specyfikacja okucia po konsultacji z przedstawicielem handlowym firmy HASTA s.r.o.
KH0130-01
GEZE ROLLAN 40/80
rolkowe okucie do systemów przesuwnych
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY PRZESUWNE WEWN TRZNE
OKUCIA DRZWI
ROLLAN 40
- bezobs ugowe u o enie rolek
- zastosowanie przy wadze skrzyd a do 40 kg
ROLLAN 80
- bezobs ugowe igie kowe u o enie rolek
- zastosowanie przy wadze skrzyd a do 80 kg
Wózek ze rub zawieszenia
2
Nr katalogowy
GE02191
GE120150
GE120287
GE69272
GE26654
GE55778
GE55779
GE69990
OKUCIA DO MEBLI
1
4
3
Dolne prowadzenie 40/80 kg
Listwa aluminiowa 40/80 kg
Ogranicznik skrzyd a R 1/E 40/80 kg
Blokada po o enia otwarcia 40/80 kg
Podtrzymanie skrzyd a R 1/D
Wózek 80 kg ze rub zawieszenia skrzyd a
Wózek 40 kg ze rub zawieszenia skrzyd a
K townik mocuj cy dla 40/80 kg
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Zastosowanie:
- przesuwne drzwi z o one z jednego lub wi cej skrzyde
- mocowanie do ciany i sufitu
- nastawialna wysoko i odleg o od ciany
Standardowy monta
3
4
1
2
FARBY, LAKIERY, KLEJE
3
2 8 3
- proste i bezproblemowe mocowanie
- ciche i spokojne funkjonowanie
- zamkni ty profil szyny
- wózek z dwiema syntetycznymi rolkami
- zintergrowany system okucia
- cz ci s chronione przed korozj
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY DRZWI HARMONIJKOWYCH
MO LIWO
OKUCIA NA DRZWI HARMONIJKOWE GEZE
- WEWN TRZNE
GEZE APOLL
CI OSADZENIA WÓZKÓW NA SKRZYDLE
Sk adanie skrzyde odbywa si w jedn stron
lub obustronnie. Ze wzgl du na systematyczne
obci enie w stanie z o onym niezb dne jest
u ycie dolnego prowadzenia.
WÓZEK POZA SKRZYD AMI DRZWI
2 8 4
OKUCIA DRZWI
Zazwyczaj s 3 sposoby montowania wózków:
- wózek poza skrzyd ami drzwi
- wózek na brzegu drzwi
- wózek po rodku skrzyd a drzwi
Najcz ciej stosowany sposób mocowania listwy
prowadz cej to mocowanie za pomoc objemek
na cian lub do sufitu.
WÓZEK NA BRZEGU DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
CHWYTAK LISTWY
NA CIAN
WÓZEK W CENTRALNEJ CZ
CI SKRZYD A DRZWI
OKUCIA DO MEBLI
50 kg
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Wózek
Chwytak skrzyd a
Rolka pod ogowa
Listwa prowadz ca
Listwa pod ogowego prowadzenia
Chwytak listwy na cian
Chwytak listwy na sufit
100 kg
Poza drzwiami Na brzegu drzwi W centralnej cz ci drzwi Poza drzwiami Na brzegu drzwi W centralnej cz ci drzwi
50996
51021
50994
18431
18801
50994
12658
12661
50995
19844
20404
50995
12665
12670
25769
18015
51649
20701
12686
23286
12691
Specyfikacja okucia po konsultacji z przedstawicielem handlowym firmy HASTA s.r.o.
OKUCIA NA DRZWI HARMONIJKOWE
ZEWN TRZNE
Zalety: Drzwi harmonijkowe rozwi zuj problem przechodno ci
wykorzystanie 90% szeroko ci otworu wej ciowego.
Drzwi harmonijkowe mog by przygotowane z dolnym lub górnym
prowadzeniem.
OKUCIA DO MEBLI
Mo liwo
bezbarierowego rozwi zania.
Specyfikacja okucia po konsultacji z przedstawicielem handlowym firmy HASTA s.r.o.
2 8 5
Z GÓRNYM PROWADZENIEM
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Z DOLNYM PROWADZENIEM
OKUCIA DRZWI
Wersje kolorystyczne: bia y
br z
FARBY, LAKIERY, KLEJE
MO LIWO CI AMANIA
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY DRZWI HARMONIJKOWYCH
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY PRZESUWNE
OWO2010
!
N katalog
OKUCIE NA UCHYLNO
-PRZESUWNE DRZWI
zewn trzne
Opcje kolorystyczne: srebrny, bia y, redni br z
PSK
do 160 kg:
- minimalne rozmiary skrzyd a:
2 8 6
OKUCIA DRZWI
szeroko 680 mm
wysoko 1000 mm
- maksymalne rozmiary skrzyd a: szeroko 1600 mm
wysoko 2350 mm
Zalety:
- odpowiednie do profilów o g boko ci
68 mm do 92 mm
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
PSK-Z
do 200 kg
- sterowanie w klamce automatyczne
prowadzenie zamykaniem klamki
- minimalne wymiary skrzyd a:
szeroko 700 mm
wysoko 1000 mm
- maksymalne rozmiary skrzyd a: szeroko 2000 mm
wysoko 2360 mm
OKUCIA DO MEBLI
Zalety:
- odpowiednie do profilów o g boko ci
68 mm do 92 mm
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Specyfikacja okucia po konsultacji z przedstawicielem handlowym firmy HASTA s.r.o.
UNIWERSALNE WYKORZYSTANIE
ZEWN TRZNE
OKUCIA OKIENNE
WYPE NIENIA
Pokrycie
Powierzchnie
Standardowe rozmiary
PVC
Elementy
kompozytowe
PVC
Kompaktowe p yty
Ró ne bia e odcienie
z ochronn foli
2000 x 4000 mm
2000 x 3000 mm
1000 x 2000 mm
HPL
Elementy
kompozytowe
HPL Kompaktowe
p yty z laminatu
Kolory i powierzchnie
na danie
1600 x 4200 mm
1150 x 3500 mm
950 x 2150 mm
Dekoracyjne
Elementy
kompozytowe
PVC kompaktowe p yty
HPL laminat
Aluminium
ywica epoksydowa
Np.: HPL
Dekoracyjne folie
1150 x 3050 mm
w strukturze drewna
i jednokolorowe wed ug 950 x 2150 mm
palety dekoracyjnych
wzorów Renolit
Aluminiowe
Elementy
kompozytowe
Aluminium w ró nych
stopach
Z naniesionym
proszkiem lub
anodowane
wed ug RAL
Design
Elementy
kompozytowe
PVC kompaktowe p yty
HPL laminat
Aluminium
Pr kowane, wed ug
oferty typów designu
danie
OKUCIA DO MEBLI
Na
PPC
Kompaktowe p yty
Ró ne bia e odcienie
z ochronn foli
1500 x 3000 mm
Inne opcje p yt, powierzchni, rozmariów na
danie .
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Utwardzany polystyren 1000 x 3000 mm
Grubo np.:
XPS z piany, po obu
17, 20, 21, 22,
stronach ze specjaln
24, 26, 30,
samoprzylepn foli .
40 mm
Klejone powierzchnie
trzeba chroni papierem
silikonowym
Quick-Tape
Samoprzylepna
p yta z piany
PPC
Elementy
kompozytowe
1500 x 3000 mm
1250 x 2500 mm
1000 x 2000 mm
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DRZWI
Typ
2 8 7
SZEROKI ZAKRES POWIERZCHNI
OKUCIA OKIENNE
KLEJE
KLEJENIE I CZYSZCZENIE KONSTRUKCJI
ALUMINIOWYCH I PCV
Dwukomponentowe systemy klej ce
do klejenia k towników rogowych:
- kontrolowane, szybkie twardni cie
- równie do u ycia po naniesieniu
proszku
- równie do wstrzykiwania
- z protoko em testu z ift Rosenheim
wstrzykni cie kleju
do komory profilu
2 8 8
OKUCIA DRZWI
Jednokomponentowe klej ce systemy
do klejenia k towników rogowych:
- prosta obs uga
- wysoka si a, odporno na roztarganie i warunki
atmosferyczne
- z protoko em testu z ift Rosenheim
COSMOFEN
pistolet dawkuj cy
na o enie kleju do pustej
komory profilu
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
na o enie kleju do pustej
komory profilu
spryskanie kleju wod
przy o enie k townika
rogowego
równomierne zwil enie
klejonych pow ok
Czyszczenie profilów z aluminium:
- do powierzchni z warstw proszkow
- do profilów anodowanych
- szybkie schni cie
czyszczenie powierzchni
profilu
OKUCIA DO MEBLI
Czyszczenie profilów z pvc:
- do bia ych profilów z utwardzonego pvc
- do profilów dekoracyjnych poci gni tych foli
- nierozpuszczaj ce ze rodkami antystatycznymi
- lekko rozpuszczaj ce
- mocno rozpuszczaj ce
nawil enie szmatki
do czyszczenia
Kleje pvc do klejenia dodatkowych profilów
- odporno na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- nieciekn cy
- szybko formowalny
- kolory: prze roczysty lub bia y
na dodatkowy profil
do czenie dodatkowego
profilu
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Klejenie uszczelnie APTK/EPDM:
- krótki czas utrwalania
- ró na lepko
przeci cie
uszczelnienia
klejenie skosu
mocowanie skosu
12 mm g adka
Materia : wierk, sosna, d b, meranti
Grubo : 4 mm, 9 mm, 12 mm
Powierzchnia: g adka,
profilowana (pod u nie lub wszerz) na
zamówienie
Nowo : 9 mm sklejka NUTBODEN
rodkowa
warstwa z takiego samego materia u jak
wierzchnia okleina (tylko wierk
1250 x 2500 mm)
Uwaga: mo liwo frezowania przy 9 mm do
g boko ci 4,3 mm
9 mm profilowana
9 mm g adka
szczegó y kasety
Wype nienie PUR z membran Al
OKUCIA OKIENNE
4
16
24 mm
4
29 mm, 34 mm,
48 mm
g adka lub frezowana
do g boko ci 4,3 mm
24 mm
bez aluminiowej folii
folia aluminiowa
FARBY, LAKIERY, KLEJE
9
16
Materia : wierk, sosna, d b, meranti
Grubo : 24 mm, 34 mm, 48 mm
Rozmiar: 1250 x 2500 mm
1750 x 2500 mm tylko dla grubo ci 24 mm
Powierzchnia: g adka
Nowo : sklejka NUTBODEN dla 34 mm i 48 mm
Uwaga: mo liwo frezowania
przy grubo ci 34 mm do g boko ci 4,3 mm
przy grubo ci 48 mm do g boko ci 11,5 mm
OKUCIA DO MEBLI
4
2 8 9
SKLEJKI
OKUCIA DRZWI
SKLEJKI WYPE NIENIE PUR
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
0
WloO
g 2 01
NO
a
t
ka
!
OKUCIA OKIENNE
SKRZYD A DRZWI
OWO2010
!
N katalog
SKRZYD A DRZWI
VARIO PUR
2 8 10
OKUCIA DRZWI
Materia : wierk, sosna, meranti, mdf
Grubo : 68 mm
Rozmiar: rozmiar standardowy/
rozmiar po skróceniu
950 x 2150/2250 mm
850 x 1930/2030 mm
1050 x 2150/2250 mm 950 x 1930/2030 mm
1150 x 2150/2250 mm 1050 x 1930/2030 mm
Powierzchnia: g adka
Uwaga: bez mo liwo ci frezowania
VARIO ALLROUND F2
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Materia : wierk, sosna, d b, meranti, mdf
Grubo : 68 mm, 78 mm
Rozmiar: rozmiar standardowy
/ rozmiar po skróceniu
950 x 2150/2250 mm
850 x 1930/2030 mm
1050 x 2150/2250 mm 950 x 1930/2030 mm
1150 x 2150/2250 mm 1050 x 1930/2030 mm
Powierzchnia: g adka
Uwaga: mo liwo frezowania na zamówienie
VARIO ALLWETTER PLUS
Materia : wierk, sosna, d b, meranti, mdf
Grubo : 68 mm, 78 mm
Rozmiar: rozmiar standardowy
/ rozmiar po skróceniu
max 1240 x 3090 mm
1140 x 2890 mm
Powierzchnia: g adka
Uwaga: mo liwo frezowania na zamówienie
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
!
SKRZYD A DRZWI
N katalog
DRZWI ZEWN TRZNE
TYP VARIO PUR GRUBO
68 MM
Pó produkt:
- do obróbki powierzchni farbami kryj cymi (RAL, NCS)
- do dodatkowego okleinowania
- do obróbki rozmariów dzi ki mo liwo ciom produkcji
formatów 2150/2250 x 1150/1050/950 mm
Testowane wed ug normy DIN EN 1121.
Testowane w warunkach termicznych c, d, e =
promieniowanie cieplne na 80 C przez 24 godziny i klasa
tolerancji 3 wed ug normy DIN EN 12219:2000-06
mo liwo
Mo liwo
skrócenia
Rama skrzyd a
Czterokrotna (poczwórna) rama z klejonego drewna, sosna lub czerwone drzewo
(Rotholz) pod uznie klejone bez przerw
Warstwa kryj ca
Sklejka EXTERIOR
- czerwone drzewo Rotholz Fineline, pod u nie oklejone dla jednorodnej
wierzchniej obróbki
- czerwone drzewo Rotholz poprzeczne, dla dodatkowego okleinowania
- MDF Exterior 3 mm do malowania kryj cymi lakierami
- u ycie pow oki hydrofobowej na p yt MDF za pomoc VARIOTEC Protect
Stabilizator FKV
68
0,99
30
liwe
ASS (aluminiowe warstwy stabilizacyjne)
Obustronne, odporne na wrzenie, sposób zaklejenia daje odporno na przesuwanie
i ci gni cie w warstwie kryj cej.
Izolacja rdzenia
Rdze konstrukcyjny PUR niezawieraj cy HFCKW, preferowane z punktu widzenia
ekologii budynków, bez szwu, nadaje si do recyklingu, zdolne do przenoszenia si
(przeciwdzia aj ce efektom si owym), dok adnie wype nione pian a w konsekwencji
bez cieplnych mostów.
Wewn trzne usztywnienie (Inlett)
Standardowy sposób: OSB jako usztywnienie dla wietlnych prze witów lub jako
podk ad dla zaszklonych listw do podwójnego obustronnego zalania.
Niestandardowy wariant: wewn trzne usztywnienie (Inlett) ze sklejki lub MDF dla
jednostronnego zalania.
Mo liwo ci skracania
Wysoko ciowo 220 mm (najmniejsza szeroko listwy wlepionej do rowka to 50
mm), w pojedy czych przypadkach jest mo liwo skracania po szeroko ci o 100
mm ale tylko po stronie zawiasów. Przed skróceniem trzeba wzi pod uwag
zamkni cie pod ogowe i zrobienie pó rowka.
Konstrukcja ramy
OKUCIA DO MEBLI
mo liwo
skrócenia nawet o 110 mm
Grubo drzwi w mm
55
60
Izolacja cieplna z gwarancj
jako ci Up
1,42 1,25
T umienie ha asu w dB Rw
(wynik laboratoryjny), typ magazynowy
30
30
Dodatkowe zastosowanie t umienia ha asu nie jest mo
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
(materia z w óknami syntetycznymi) jako niemetaliczne usztywnienie.
Izolacja cieplna: rdze konstrukcyjny PUR niezawieraj cy HFCKW z gwarancj
jako ci U
czenia w rogach ramy s przygotowane przez wielokrotne wykorzystanie ko ków.
Strona zamku
Strona zawiasów
warstwa kryj ca
drewno
aluminiowa
klejone
warstwa
czone
stabilizuj ca
wewn trzne
usztywnienie
materia
z w óknami
syntetycznymi
drewno
klejone
czone
Rozmiary wewn trzne
Dla wietlnych prze witów (na ka dej stronie rezerwa 10 mm)
Szeroko 950 mm rozmiar wietlnego prze witu 610 mm
Szeroko 1050 mm - rozmiar wietlnego prze witu 710 mm
Szeroko 1150 mm - rozmiar wietlnego prze witu 810 mm
rdze konstrukcyjny PUR
mo liwo
skrócenia o 100 mm
nie ma mo liwo ci skrócenia
Zgodno z CE do rozmiarów budowlanych
wysoko ci x szeroko ci 4200 mm bez ogranicze
wed ug normy DIN 14351 1 : 2006
Funkcjonalno , sta o kszta tów (rozmiarów), odporno powierzchni przeciw dzia aniu warunków atmosferycznych oraz wszystkie inne
w a ciwo ci, które s oczekiwane od drzwi wej ciowych, s uzale nione od utrzymania technicznych warunków zalecanych do obróbki powierzchni
zewn trznych rozmiarowych konstrukcyjnych drewnianych cz ci, najbardziej okien i drzwi wej ciowych, tak jak to jest wskazane w Katalogowym
li cie nr 18 i VOB, cz A10.3 oraz w postanowieniach RAL dla jako ci i prób konstrukcji drewnianych wej ciowych drzwi RAL Gz996.
Zasadnym jest stosowanie si do zalece dotycz cych u ytkowania zewn trznych konstrukcyjnych cz ci Urz du ift w Rosenheim i Urz du VFF
we Frankfurcie nad Menem a tak e zapisów normy DIN EN 14351-1:2006
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Zaklejenie ca ej konstrukcji gor c roztopion substancj PUR, co oznacza ciepln
odporno klejonego szwu w przedziale -40 C do +120 C
2 8 11
Format standardowy
2150/2250 x 950 mm
1930/2030 x 850 mm
2150/2250 x 1050 mm
1930/2030 x 950 mm
2150/2250 x 1150 mm
1930/2030 x 1050 mm
Przed skróceniem trzeba wzi pod uwag zamkni cie pod ogowe i zrobienie
pó rowka
OKUCIA DRZWI
Strona zamku
nie ma mo liwo ci skrócenia
skrócenia nawet o 110 mm
Strona zawiasów
mo liwo skrócenia o 100 mm
OKUCIA OKIENNE
OWO2010
OKUCIA OKIENNE
DVEROVÉ KRÍDLA
OWO2010
!
N katalog
DRZWI ZEWN TRZNE
TYP ALLROUND F2 GRUBO
68, 78 mm
Pó produkt:
- dla powierzchni lazurowanych
- dla powierzchni HPL
- dla frezowanych warstw kryj cych
- dla obiektów z ochron przeciw ha asowi
Strona zamku
nie ma mo liwo ci skrócenia
mo liwo
Format standardowy
Mo liwo
2150/2250 x 950 mm
2150/2250 x 1050 mm
2150/2250 x 1150 mm
1930/2030 x 850 mm
1930/2030 x 950 mm
1930/2030 x 1050 mm
skrócenia
Rama skrzyd a
Strona zamku: 3 x ci gn ce si drewniane p yty, w kolorze odpowiadaj cym
warstwie kryj cej. Szeroko 45 mm, sklejona z wewn trzn ram .
Strona zawiasów: pod uznie klejone drewno bez przerw w obszarze skracania,
szeroko drewna = 180 mm, drewno jak na stronie zamku.
Góra: pod u nie klejone drewno bez przerw w obszarze skracania, szeroko
drewna = 160 mm, drewno jak na stronie zamku.
Dó : pod u nie klejone drewno, bez przerw w obszarze skracania, szeroko c
drewna = 160 mm, drewno wed ug oferty producentów
Warstwa kryj ca:
Sklejka Exterior, MDF Exterior w odpowiednich grubo ciach 3, 6, 9 mm. U ycie
pow oki hydrofobowej na p yt MDF za pomoc VARIOTEC Protect. Powlekanie
HPL wed ug kolekcji Exterior
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Stabilizator FKV
Materia z w óknami syntetycznymi. Jako niemetaliczne usztywnienie.
Izolacja cieplna: rdze konstrukcyjny PUR niezawieraj cy HFCKW z gwarancj
jako ci U
OKUCIA DO MEBLI
skrócenia nawet o 110 mm
Grubo drzwi w mm
Izolacja cieplna z gwarancj jako ci U
(skrócone 0,9; nieskrócone 1,0)
T umienie ha asu w dB Rw (wynik
laboratoryjny), typ magazynowy
T umienie ha asu 1 Schall 1 t umi c
wk adk
T umienie ha asu 2 Schall 2
(pod zadaszeniem)
Jako Up dla Schall 2
mo liwo
2 8 12
OKUCIA DRZWI
skrócenia nawet o 110 mm
Strona zawiasów
mo liwo skrócenia o 100 mm
Testowane wed ug normy DIN EN 1121.
Testowane w warunkach termicznych c, d, e =
promieniowanie cieplne na 80 C przez 24 godziny i klasa
tolerancji 3 wed ug normy DIN EN 12219:2000-06
Strona zawiasów
warstwa kryj ca
aluminiowa
warstwa
stabilizuj ca
Strona zamku
materia
drewno wewn trzne z w óknami
drewno
klejone usztywnienie syntetycznymi
drewno
klejone
czone
czone masywne
rdze konstrukcyjny PUR
FARBY, LAKIERY, KLEJE
mo liwo
skrócenia o 100 mm
nie ma mo liwo ci skrócenia
74
68
60
0,85
0,99
1,25
34
30
30
38
34
35
44
43
40
Ok.1,2 Ok.1,5 Ok.1,9
ASS (aluminiowe warstwy stabilizacyjne)
Obustronne, odporne na wrzenie, sposób zaklejenia daje odporno na przesuwanie
i ci gni cie w warstwie kryj cej.
Izolacja j dra
Konstrukcyjne PUR j dro niezawieraj ce HFCKW, preferowane z punktu widzenia
ekologii budynków, bez szwu, nadaje si do recyklingu, zdolne do przenoszenia si
(przeciwdzia aj ce efektom si owym), dok adnie wype nione pian a w konsekwencji
bez cieplnych mostów.
Wewn trzne usztywnienie (Inlett)
Standardowy sposób: OSB jako usztywnienie dla wietlnych prze witów lub jako
podk ad dla zaszklonych listw do podwójnego obustronnego zalania.
Niestandardowy wariant: wewn trzne usztywnienie (Inlett) ze sklejki lub MDF dla
jednostronnego zalania.
Mo liwo ci skracania
Wysoko ciowo 220 mm (najmniejsza szeroko listwy wlepionej do rowka to 50
mm), w pojedy czych przypadkach jest mo liwo skracania po szeroko ci o 100
mm ale tylko po stronie zawiasów. Przed skróceniem trzeba wzi pod uwag
zamkni cie pod ogowe i zrobienie pó rowka.
Konstrukcja ramy
czenia w rogach ramy s przygotowane przez wielokrotne wykorzystanie ko ków.
Rozmiary wewn trzne
Dla wietlnych prze witów (na ka dej stronie rezerwa 10 mm)
Szeroko 950 mm rozmiar wietlnego prze witu 610 mm
Szeroko 1050 mm - rozmiar wietlnego prze witu 710 mm
Szeroko 1150 mm - rozmiar wietlnego prze witu 810 mm
Zaklejenie ca ej konstrukcji gor c roztopion substancj PUR, co oznacza ciepln
odporno klejonego szwu w przedziale -40 C do +120 C
Zgodno z CE do rozmiarów budowlanych
wysoko ci x szeroko ci 4200 mm bez ogranicze
wed ug normy DIN 14351 1 : 2006
Funkcjonalno , sta o kszta tów (rozmiarów), odporno powierzchni przeciw dzia aniu warunków atmosferycznych oraz wszystkie inne
w a ciwo ci, które s oczekiwane od drzwi wej ciowych, s uzale nione od utrzymania technicznych warunków zalecanych do obróbki powierzchni
zewn trznych rozmiarowych konstrukcyjnych drewnianych cz ci, najbardziej okien i drzwi wej ciowych, tak jak to jest wskazane w Katalogowym
li cie nr 18 i VOB, cz A10.3 oraz w postanowieniach RAL dla jako ci i prób konstrukcji drewnianych wej ciowych drzwi RAL Gz996.
Zasadnym jest stosowanie si do zalece dotycz cych u ytkowania zewn trznych konstrukcyjnych cz ci Urz du ift w Rosenheim i Urz du VFF
we Frankfurcie nad Menem a tak e zapisów normy DIN EN 14351-1:2006
!
SKRZYD A DRZWI
N katalog
DRZWI ZEWN TRZNE
TYP ALLWETTER VS GRUBO
warstwa kryj ca
aluminiowa
warstwa
stabilizuj ca
drewno
klejone
czone
materia
Strona zamku
z w óknami
konstrukcja
syntetycznymi
drewno
TOLWOOD
wewn trzne
czone
masywne
usztywnienie
rdze konstrukcyjny PUR
mo liwo
skrócenia o 100 mm
nie ma mo liwo ci skrócenia
*najbardziej higrotermiczne (wilgotno ciowe i cieplne)
Zgodno z CE do rozmiarów budowlanych
testowane na wiecie drzwi
wysoko ci x szeroko ci 4200 mm bez ogranicze
wed
ug
normy DIN 14351 1 : 2006
o rozmiarach 2600 x 1240 mm
Funkcjonalno , sta o kszta tów (rozmiarów), odporno powierzchni przeciw dzia aniu warunków atmosferycznych oraz wszystkie inne
w a ciwo ci, które s oczekiwane od drzwi wej ciowych, s uzale nione od utrzymania technicznych warunków zalecanych do obróbki powierzchni
zewn trznych rozmiarowych konstrukcyjnych drewnianych cz ci, najbardziej okien i drzwi wej ciowych, tak jak to jest wskazane w Katalogowym
li cie nr 18 i VOB, cz A10.3 oraz w postanowieniach RAL dla jako ci i prób konstrukcji drewnianych wej ciowych drzwi RAL Gz996.
Zasadnym jest stosowanie si do zalece dotycz cych u ytkowania zewn trznych konstrukcyjnych cz ci Urz du ift w Rosenheim i Urz du VFF
we Frankfurcie nad Menem a tak e zapisów normy DIN EN 14351-1:2006
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DO MEBLI
Strona zawiasów
Grubo drzwi w mm
74
68
Izolacja cieplna z gwarancj jako ci Up
(skrócone 0,9nieskrócone 1,0)
0,82
0,99
T umienie ha asu w dB Rw (wynik laboratoryjny),
typ magazynowy
34
30
T umienie ha asu 1 Schall 1
t umi c wk adk
38
34
T umienie ha asu 2 Schall 2 (pod zadaszeniem)
44
43
Jako Up dla Schall 2
Ok. 1,2 Ok. 1,5
ASS (aluminiowe warstwy stabilizacyjne)
Obustronne, odporne na wrzenie, sposób zaklejenia daje odporno na przesuwanie
i ci gni cie w warstwie kryj cej.
Izolacja rdzenia
Rdze konstrukcyjny PUR niezawieraj cy HFCKW, preferowane z punktu widzenia
ekologii budynków, bez szwu, nadaje si do recyklingu, zdolne do przenoszenia si
(przeciwdzia aj ce efektom si owym), dok adnie wype nione pian a w konsekwencji
bez cieplnych mostów.
Wewn trzne usztywnienie (Inlett)
Standardowy sposób: OSB jako usztywnienie dla wietlnych prze witów lub jako
podk ad dla zaszklonych listw do podwójnego obustronnego zalania.
Niestandardowy wariant: wewn trzne usztywnienie (Inlett) ze sklejki lub MDF dla
jednostronnego zalania.
Mo liwo ci skracania
Wysoko ciowo 220 mm (najmniejsza szeroko listwy wlepionej do rowka to 50
mm), w pojedy czych przypadkach jest mo liwo skracania po szeroko ci o 100
mm ale tylko po stronie zawiasów. Przed skróceniem trzeba wzi pod uwag
zamkni cie pod ogowe i zrobienie pó rowka.
Konstrukcja ramy
czenia w rogach ramy s przygotowane przez wielokrotne wykorzystanie ko ków.
Rozmiary wewn trzne
Dla wietlnych prze witów (na ka dej stronie rezerwa 10 mm)
Szeroko 1050 mm rozmiar wietlnego prze witu 710 mm
Szeroko 1150 mm - rozmiar wietlnego prze witu 810 mm
Szeroko 1240 mm - rozmiar wietlnego prze witu 910 mm
Zaklejenie ca ej konstrukcji gor c roztopion substancj PUR, co oznacza ciepln
odporno klejonego szwu w przedziale -40 C do +120 C
FARBY, LAKIERY, KLEJE
mo liwo
skrócenia nawet o 110 mm
mo liwo
2 8 13
skrócenia nawet o 110 mm
Strona zamku
nie ma mo liwo ci skrócenia
Format standardowy
Mo liwo skrócenia
2250/2600/2400 x 950 mm
2030/2380/2180 x 850 mm
2250/2600/2400 x 1150 mm
2030/2380/2180 x 1050 mm
2250/2600/2400 x 1240 mm
2030/2380/2180 x 1150 mm
Rama skrzyd a
Strona zamku: 3 x ci gn ce si drewniane p yty, w kolorze odpowiadaj cym
warstwie kryj cej. Szeroko 45 mm, sklejona z wewn trzn ram .
Strona zawiasów: klejone drewno bez przerw czone, projektowane na
klinowe z by w obszarze skracania, szeroko drewna = 160 mm, drewno jak na
stronie zamku.
Góra: klejone drewno bez przerw - czone, projektowane na klinowe z by w
obszarze skracania, szeroko drewna = 160 mm, drewno wed ug oferty
producentów.
Dó : klejone drewno bez przerw - czone, projektowane na klinowe z by w
obszarze skracania, szeroko c drewna = 160 mm, drewno wed ug oferty
producentów
Warstwa kryj ca:
Sklejka Exterior, MDF Exterior w odpowiadaj cych grubo ciach 3, 6, 9 mm. U ycie
pow oki hydrofobowej na p yt MDF za pomoc VARIOTEC Protect. Powlekanie
HPL wed ug kolekcji Exterior
Stabilizator FKV
Materia z w óknami syntetycznymi. Jako niemetaliczne usztywnienie.
Konstrukcja TOOLwood
Opatentowana technologia Variotec z klas odporno ci 1. Trwa o , puchni cie lub
skurczanie jak teakowe drzewo. Nie dochodzi do zawilgotnienia.
Izolacja cieplna: rdze konstrukcyjny PUR niezawieraj cy HFCKW z gwarancj
jako ci U
OKUCIA DRZWI
Testowane wed ug normy DIN EN 1121.
Testowane w warunkach termicznych c, d, e =
promieniowanie cieplne na 80 C przez 24 godziny i klasa
tolerancji 3 wed ug normy DIN EN 12219:2000-06
* Wielkie formaty ( Megaformate ) do rozmariów
3090 x 1500 mm, zgodne z CE do rozmiarów
budowlanych wysoko x szeroko 4200 mm bez
ogranicze .
Strona zawiasów
mo liwo skrócenia o 100 mm
68, 78 mm
OKUCIA OKIENNE
OWO2010
OKUCIA OKIENNE
BRAMY GARA OWE
DREWNIANE, O IZOLACJI CIEPLNEJ
SEKCJE DLA BRAM GARA OWYCH
2 8 14
OKUCIA DRZWI
Grubo sekcji: 40 mm
Maksymalna d ugo sekcji: 4 800 mm po rodku sekcji pionowy szew R 3 mm
Rama sekcji: przy d ugo ci sekcji do 2 480 mm bez pionowego szwu w
rodku. Zrobiona ze specjalnie przygotowanego drewna TOL
WOOD (cieplnie
przygotowane drewno, które nie przyjmuje wilgoci), zapewnia d ug
ywotno i odporno w obszarze zamków
Elewacyjna powierzchnia sekcji: wodoodporna sklejka 9 mm, mo liwo frezowania rowków do
g boko ci 4,3 mm, rowkowanie poziome, sko ne
Drewno na zewn trznej stronie sekcji: wierk, sosna, d b, meranti
Drewno na wewn trznej stronie sekcji: okume SF
J dro izolacyjne sekcji: piana izolacyjna EPS (rozszerzony pianowy polystyren)
Zalecana konserwacja powierzchni: taka sama jak w przypadku okien i drzwi, na poprzeczne ci cia
zalecamy u ywa wosk szczelinowy, nie ma potrzeby u ywania
impregnacji przeciw grzybom niszcz cym drewno
Zamek: mo na wykorzysta zamek Variotec lub wed ug wykresu
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Zamówienie nale y wcze niej skonsultowa z przedstawicielem handlowym Hasta s.r.o. Termin realizacji 4-5
tygodni
OWO2010
!
N katalog
OKUCIA DO MEBLI
drewniana rama
drzewo iglaste: sosna
przygotowanie: TOLwood
FARBY, LAKIERY, KLEJE
9 mm wodoodporna sklejka
termicznie izoluj ca piana
TS 68
Nr katalogowy
Opis
Kolor
TS 68 SR ST
TS 68 SR BI
TS 68 SR HN
TS 68 SR MO
TS 68 SAR ST
Samozamykacz z ramieniem
Samozamykacz z ramieniem
Samozamykacz z ramieniem
Samozamykacz z ramieniem
Samozamykacz z ramieniem
z blokad po o enia otwarcia
Samozamykacz z ramieniem
z blokad po o enia otwarcia
Samozamykacz z ramieniem
z blokad po o enia otwarcia
Samozamykacz z ramieniem
z blokad po o enia otwarcia
srebrny
bia y
brunatny
z oty
srebrny
z oty
Sposób monta u
Odpowiedni do drzwi wej ciowych
Wed ug sposobu monta u
EN 2 / 3 / 4
850 / 950 / 1100 mm
p ynne zaworem
p ynne ramieniem
nie
nie
nie
Tak zaznaczy przy zamówieniu
TS 72
Nr katalogowy
Opis
TS 72 BKL ST
Samozamykacz bez ramienia
TS 72 BKL BI
Samozamykacz bez ramienia
TS 72 BKL HN
Samozamykacz bez ramienia
TS 72/73/83 R ST
Rami
TS 72/73/83 R BI
Rami
TS 72/73/83 R HN
Rami
TS 72 AR ST
Rami z blokad po o enia otwarcia
TS 72 AR BI
Rami z blokad po o enia otwarcia
TS 72 AR HN
Rami z blokad po o enia otwarcia
TS 71/72 MP ST
P ytka monta owa
TS 71/72 MP BI
P ytka monta owa
TS 71/72 MP HN
P ytka monta owa
Kolor
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
Sposób monta u
OKUCIA DO MEBLI
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Parametry techniczne
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
p ynne spr yn
EN 2 - 4
1100 mm
p ynne zaworem
p ynne ramieniem
nie
nie
nie
Tak zaznaczy przy zamówieniu
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Parametry techniczne
2 9 1
TS 68 SAR MO
bia y
brunatny
OKUCIA DRZWI
TS 68 SAR BI
TS 68 SAR HN
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
TS 73 V
Nr katalogowy
Opis
Kolor
2 9 2
OKUCIA DRZWI
TS 73V BR ST
Samozamykacz bez ramienia
TS 73V BR BI
Samozamykacz bez ramienia
TS 73V BR HN
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
TS 73V BR MO
TS 72/73/83 R ST
Rami
TS 72/73/83 R BI
Rami
TS 72/73/83 R HN
Rami
TS 72/73/83 R MO
Rami
TS 73/83 AR SV ST Rami z blokad po o enia otwarcia
z mo liwo ci deaktywacji
srebrny
bia y
brunatny
z oty
srebrny
bia y
brunatny
z oty
srebrny
TS 73/83 AR SV BI Rami z blokad po o enia otwarcia
z mo liwo ci deaktywacji
bia y
TS 73/83 AR SV HN Rami z blokad po o enia otwarcia
z mo liwo ci deaktywacji
brunatny
TS 73/83 AR SV MO Rami z blokad po o enia otwarcia
z mo liwo ci deaktywacji
z oty
sposób monta u
Parametry techniczne
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
p ynne spr yn
EN 2 - 4
1100 mm
p ynne zaworem
p ynne ramieniem
tak
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
TS 83
Nr katalogowy
Opis
OKUCIA DO MEBLI
TS 83 BR ST
Samozamykacz bez ramienia
TS 83 BR BI
Samozamykacz bez ramienia
TS 83 BR HN
Samozamykacz bez ramienia
TS 83 BR MO
Samozamykacz bez ramienia
TS 72/73/83 R ST
Rami
TS 72/73/83 R BI
Rami
TS 72/73/83 R HN
Rami
TS 72/73/83 R MO
Rami
TS 83 AR SV ST Rami z blokad po o enia otwarcia
z mo liwo ci deaktywacji
TS 83 AR SV BI
Rami z blokad po o enia otwarcia
z mo liwo ci deaktywacji
TS 83 AR SV HN Rami z blokad po o enia otwarcia
z mo liwo ci deaktywacji
TS 83 AR SV MO Rami z blokad po o enia otwarcia
z mo liwo ci deaktywacji
Kolor
srebrny
bia y
brunatny
z oty
srebrny
bia y
brunatny
z oty
srebrny
bia y
brunatny
z oty
Samozamykacz z t umieniem otwierania
Parametry techniczne
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
p ynne spr yn
EN 3 - 6
EN 7
1400 mm
1600 mm
p ynne zaworem
p ynne ramieniem
tak
tak
na zamówienie
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
sposób monta u
TS 91
sposób monta u
Kolor
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
-
Elektryczna szyna lizgowa
Parametry techniczne
20
498
19
102
428
50
31
EN 3
950 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
tak zaznaczy przy zamówieniu
65
47
249
89
267
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
TS 92
Opis
sposób monta u
Kolor
G korpus samozamykacza: szary
B korpus samozamykacza: czarny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
-
max.26
max.14
OKUCIA DO MEBLI
Nr katalogowy
TS 91-B BKL ST
Samozamykacz bez szyny lizgowej
TS 91-B BKL BI
Samozamykacz bez szyny lizgowej
TS 91-B BKL HN Samozamykacz bez szyny lizgowej
TS 93 KL G93N ST
Szyna lizgowa
TS 93 KL G93N BI
Szyna lizgowa
TS 93 KL G93N HN
Szyna lizgowa
TS 72/92/93 AKL
Blokada po o enia otwarcia
TS 92-G na zamówienie
TS 92 - B
TS 92 - G
max .30
max.3
Elektryczna szyna lizgowa
P ynnie regulowana si a zamykania
TS 92 - G
Parametry techniczne
498
281
FARBY, LAKIERY, KLEJE
160
89
43
16
56
11
56
16
47
38
428
20
31
102
p ynne spr yn
EN 2 - 4
1100 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
tak zaznaczy przy zamówieniu
65
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
TS 92 - B
2 9 3
Opis
OKUCIA DRZWI
Nr katalogowy
TS 91-B BKL ST
Samozamykacz bez szyny lizgowej
TS 91-B BKL BI
Samozamykacz bez szyny lizgowej
TS 91-B BKL HN Samozamykacz bez szyny lizgowej
TS 93 KL G93N ST
Szyna lizgowa
TS 93 KL G93N BI
Szyna lizgowa
TS 93 KL G93N HN
Szyna lizgowa
TS 91 MP ST
P ytka monta owa
TS 91 MP BI
P ytka monta owa
TS 91 MP HN
P ytka monta owa
TS 72/92/93 AKL
Blokada po o enia otwarcia
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
TS 93
sposób monta u
Nr katalogowy
Opis
Kolor
TS 93-B BKL ST
TS 93-B BKL BI
TS 93-B BKL HN
TS 93 BKL ST
TS 93 BKL BI
TS 93 BKL HN
TS 93 KL G93N ST
TS 93 KL G93N ST
TS 93 KL G93N ST
TS 72/92/93 AKL
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 2-5
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 2-5
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 2-5
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 5-7
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 5-7
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 5-7
Szyna lizgowa
Szyna lizgowa
Szyna lizgowa
Blokada po o enia otwarcia
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
-
G korpus samozamykacza: szary
B korpus samozamykacza: czarny
TS 93 - G
TS 93 - G
TS 93 - B
Estetyczna szyna lizgowa
P ynnie regulowana si a zamykania
T umienie otwierania
31
Parametry techniczne
428
56
43
16 11 16
60
8
97
38
p ynne spr yn
DORMA TS 93
wielko EN 2-5
160
53
91
275
500
20
428
160
62
91
43
56
16 11 16
38
31
8
EN 2 - 4
EN 5 - 7
1250 mm
1600 mm
p ynne zaworem
p ynne ramieniem
tak
tak
tak zaznaczy przy zamówieniu
tak zaznaczy przy zamówieniu
108
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
20
500
71
2 9 4
OKUCIA DRZWI
TS 93 - B
TS 93-G na zamówienie
DORMA TS 93
wielko EN 5 7
285
Samozamykacz TS 93 oraz system stopniowego zamykania skrzyde G 93SR mog by wyposa one równie
w elektromechaniczn blokad otwarcia zintegrowan z szyn lizgow . Wspólnie z innymi komponentami jakimi
s czujniki dymu, ród o napi cia 24 V itp. mog by pod czone do systemu sterowania budynku (np.: EPS) lub
dzia a niezale nie (w przypadku gdy budynek nie ma EPS). U ywane równie do drzwi po arowych.
G 93SR
system stopniowego zamykania skrzyde
OKUCIA DO MEBLI
Przy zamówieniu nale y poda :
- ca kowit szeroko drzwi
- szeroko pojedy czych skrzyde
- sposób monta u (na stronie zawiasów, na
przeciwleg ej stroni zawiasów)
- kolor (srebrny, bia y)
System G93SR do monta u na przeciwleg ej
stronie zawiasów na zamówienie.
System zapewnia zamykanie skrzyde w prawid owej
kolejno ci t.j. najpierw pasywne a potem aktywne skrzyd o
FARBY, LAKIERY, KLEJE
monta na stronie zawiasów
monta na przeciwleg ej stronie zawiasów
ITS 96
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
Parametry techniczne:
p ynnie spr yn
Samozamykacz ITS 96 na zamówienie
Samozamykacz zabudowany do ramy i skrzyd a drzwi.
Odpowiedni dla drzwi drewnianych, aluminiowych i metalowych
515 (512 )
440
20
12
)
)
375
73,5 (70,5)
256 (242)
35
334 (320)
rysunek
ITS 96 3
( ) rozmiary = ITS 96 2
96 (93)
BTS 75V
Parametry techniczne:
p ynnie spr yn
EN 1 - 4
1100 mm
p ynnie zaworem
p ynnie zaworem
tak
nie
nie
90° lub 105°
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
Nr katalogowy
Odpowiedni g ównie do drzwi, do których nie
mo na zamontowa górnego samozamykacza,
np.: na drzwi ukowe, z powodu niedostatecznej
ilo ci miejsca na ramie itp.
BTS 75V BA
BTS 75V 90
BTS 75V 105
BTS 75V KP
Opis
Kolory
Samozamykacz bez blokady po o enia otwarcia
Samozamykacz z blokad po o enia otwarcia 90º
Samozamykacz z blokad po o enia otwarcia 105º
Stal nierdzewna
Blaszka maskuj ca
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
352 (338)
OKUCIA DO MEBLI
40
(32
105 (102)
Samozamykacz pod ogowy.
6
4
9
20
9
FARBY, LAKIERY, KLEJE
39,5
(32)
)
8,
5
74,5 (65,5
3
51
(42
20
R8
Samozamykacz ITS 96 ma równie system
stopniowego zamykania skrzyde G93SR. Obydwa
mog by wyposa one w elektromechaniczn
blokad otwarcia zintegrowan z szyn lizgow .
Wspólnie z innymi komponentami jakimi s czujniki
dymu, ród o napi cia 24 V itp. mog by
pod czone do systemu sterowania budynku (np.:
EPS) lub lub dzia a niezale nie (w przypadku gdy
budynek nie ma EPS). U ywane równie do drzwi
po arowych.
400
2 9 5
EN 1 - 3
EN 2 - 5
950 mm
1250 mm
p ynnie zaworem
p ynnie zaworem
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
tak zaznaczy przy zamówieniu
OKUCIA DRZWI
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
AKCESORIA DO BTS 75 V
Nr katalogowy
Opis
Kolor
TS 93-B BKL ST
TS 93-B BKL BI
TS 93-B BKL HN
TS 93 BKL ST
TS 93 BKL BI
TS 93 BKL HN
TS 93 KL G93N ST
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 2-5
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 2-5
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 2-5
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 5-7
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 5-7
Samozamykacz bez szyny lizgowej EN 5-7
Szyna lizgowa
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
górna cz
Nr katalogowy: 8066/7461
2 9 6
OKUCIA DRZWI
listwa maskuj ca
Nr katalogowy: 8064
dolna cz
Nr katalogowy: 8066
d wignia do drzwi bez przylgi,
ze stali, kuta ocynkowana
Nr katalogowy: 7411/56
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
d wignia do drzwi z przylg ,
ze stali, kuta ocynkowana
Nr katalogowy: 7411/46
przyk ad monta u do drewnianych drzwi
zawias sworzniowy 8066
d wignia obrotowa Typ. nr 7451 N
ze stali, kuta,
cznie z kryj cym dyskiem
Nr katalogowy: 45090070
1
OKUCIA DO MEBLI
przyk ady monta u
()* = odleg o punktu
podparcia w przypadku
drzwi bez przylgi
2
3
FARBY, LAKIERY, KLEJE
4
szyna Typ. nr 7453 N
z lekkiego metalu, anodowana, srebrna (EV 1, Euras C-0)
Nr katalogowy: 45090053
TS 1000 C
Nr katalogowy
GE 101 765
GE 101 767
GE 101 766
GE 101 770
GE 101 771
GE 101 773
GE 101 772
GE 101 777
popis
Kolor
Samozamykacz z ramieniem
Samozamykacz z ramieniem
Samozamykacz z ramieniem
Samozamykacz z ramieniem
Samozamykacz z ramieniem z blokad po o
Samozamykacz z ramieniem z blokad po o
Samozamykacz z ramieniem z blokad po o
Samozamykacz z ramieniem z blokad po o
enia otwarcia
enia otwarcia
enia otwarcia
enia otwarcia
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
srebrny
bia y
brunatny
z oty
srebrny
bia y
brunatny
z oty
Wed ug sposobu monta u
EN 2 / 3 / 4
850 / 950 / 1100 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
nie
nie
nie
Tak zaznaczy przy zamówieniu
TS 1500
Nr katalogowy
Opis
Kolor
GE 101 792
GE 101 794
GE 101 793
GE 101 878
GE 101 881
GE 101 879
GE 101 815
GE 101 817
GE 101 816
GE 29 682
GE 29 685
GE 29 683
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
Rami
Rami
Rami
Rami z blokad po o enia otwarcia
Rami z blokad po o enia otwarcia
Rami z blokad po o enia otwarcia
P ytka monta owa
P ytka monta owa
P ytka monta owa
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
OKUCIA DO MEBLI
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Parametry techniczne
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
Wed ug sposobu monta u
EN 3/4
950/1100 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
nie
nie
nie
Tak zaznaczy przy zamówieniu
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Parametry techniczne
2 9 7
OKUCIA DRZWI
Odpowiedni do drzwi wewn trznych
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
TS 1500 G
Nr katalogowy
Opis
Kolor
GE 101 792
GE 101 794
GE 101 793
GE 101 885
GE 101 887
GE 101 886
GE 70 863
Samozamykacz bez szyny lizgowej
Samozamykacz bez szyny lizgowej
Samozamykacz bez szyny lizgowej
Szyna lizgowa
Szyna lizgowa
Szyna lizgowa
Blokada po o enia otwarcia szyny lizgowej
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
2 9 8
OKUCIA DRZWI
Parametry techniczne
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
Wed ug sposobu monta u
EN 2
850 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
nie
nie
nie
Tak zaznaczy przy zamówieniu
TS 2000 V
Nr katalogowy
OKUCIA DO MEBLI
GE 103 386
GE 103 388
GE 103 387
GE 102 421
GE 102 423
GE 102 422
GE 102 445
GE 102 447
GE 102 446
GE 102 454
GE 102 456
GE 102 455
GE 55 756
Opis
Rami
Rami
Rami
Rami
Rami
Rami
z blokad
z blokad
z blokad
z blokad
z blokad
z blokad
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
Rami
Rami
Rami
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
P ytka monta owa
Kolor
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
-
Parametry techniczne
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
Wed ug sposobu monta u
EN 2/4/5
850/1100/1250 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
na zamówienie
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
GE 128 885
GE 128 887
GE 128 886
GE 102 421
GE 102 423
GE 102 422
GE 102 445
GE 102 447
GE 102 446
GE 102 454
GE 102 456
GE 102 455
Opis
Rami
Rami
Rami
Rami
Rami
Rami
z blokad
z blokad
z blokad
z blokad
z blokad
z blokad
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
Rami
Rami
Rami
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
Kolor
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
OKUCIA OKIENNE
Nr katalogowy
Wed ug sposobu monta u
EN 2 - 4
1100 mm
p ynne zaworem
p ynne ramieniem
na zamówienie
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
TS 4000
Nr katalogowy
GE 102 789
GE 102 791
GE 102 790
GE 102 421
GE 102 423
GE 102 422
GE 102 445
Rami z blokad
GE 102 447
Rami z blokad
GE 102 446
Rami z blokad
GE 102 454
Rami z blokad
GE 102 456
Rami z blokad
GE 102 455
Rami z blokad
GE 49 185
GE 68 627
GE 52 351
TS 4000 EN 5-7 na zamówienie
Opis
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
Samozamykacz bez ramienia
Rami
Rami
Rami
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia z mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
po o enia otwarcia bez mo liwo ci deaktywacji
P ytka monta owa
P ytka monta owa
P ytka monta owa
Kolor
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
OKUCIA DO MEBLI
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Parametry techniczne
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
p ynne spr yn
EN 1 - 6
EN 5 - 7
1400 mm
1600 mm
p ynne zaworem
p ynne ramieniem
tak
tak
na zamówienie
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Parametry techniczne
2 9 9
TS 2000 NV
OKUCIA DRZWI
SAMOZAMYKACZE
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
TS 3000
Nr katalogowy
Opis
Kolor
GE 103 386
GE 103 388
GE 103 387
GE 68 221
GE 15 695
GE 68 222
GE 71 924
GE 11 230
GE 11 232
GE 11 233
Samozamykacz bez szyny lizgowej
Samozamykacz bez szyny lizgowej
Samozamykacz bez szyny lizgowej
Szyna lizgowa
Szyna lizgowa
Szyna lizgowa
Blokada po o enia otwarcia
P ytka monta owa
P ytka monta owa
P ytka monta owa
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
brunatny
bia y
2 9 10
OKUCIA DRZWI
Parametry techniczne
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
P ynne spr yn
EN 1 - 4
1100 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
nie
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
tak zaznaczy przy zamówieniu
TS 5000
Nr katalogowy
Opis
Kolor
GE 27 333
Samozamykacz bez szyny lizgowej
GE 27 335
Samozamykacz bez szyny lizgowej
GE 27 334
Samozamykacz bez szyny lizgowej
GE 68 221
Szyna lizgowa
GE 15 695
Szyna lizgowa
GE 68 222
Szyna lizgowa
GE 71 924
Blokada po o enia otwarcia
GE 69 780
Ogranicznik otwierania
GE 49 185
P ytka monta owa
GE 68 627
P ytka monta owa
GE 52 351
P ytka monta owa
TS 5000 L na zamówienie
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
srebrny
bia y
brunatny
OKUCIA DO MEBLI
sposób monta u
TS 5000
FARBY, LAKIERY, KLEJE
TS 5000 L
TS 5000 L
TS 5000
Parametry techniczne
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
P ynne spr yn
EN 2 - 6
1400 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
tak
na zamówienie
tak zaznaczy przy zamówieniu
tak zaznaczy przy zamówieniu
Samozamykacz TS 5000 oraz system stopniowego zamykania skrzyde ISM mog by wyposa one równie
w elektromechaniczn blokad otwarcia zintegrowan z szyn lizgow . Wspólnie z innymi komponentami jakimi s
czujniki dymu, ród o napi cia 24 V itp. mog by pod czone do systemu sterowania budynku (np.: EPS) lub
dzia a niezale nie (w przypadku gdy budynek nie ma EPS). U ywane równie do drzwi po arowych.
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DRZWI
ISM
SYSTEM STOPNIOWEGO ZAMYKANIA DRZWI
Przy zamówieniu nale y poda :
- ca kowit szeroko drzwi
- szeroko pojedy czych skrzyde
- sposób monta u (na stronie zawiasów, na
przeciwleg ej stroni zawiasów)
- kolor (srebrny, bia y)
System IMS/BG do monta u na przeciwleg ej
stronie zawiasów na zamówienie
drzwi B
Monta systemu ISM
na stronie zawiasów
Monta systemu ISM/BG na
przeciwleg ej stronie zawiasów
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKUCIA DO MEBLI
szeroko
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
System zapewnia zamykanie skrzyde w prawid owej kolejno ci
t.j. najpierw pasywne a potem aktywne skrzyd o
2 9 11
SAMOZAMYKACZE
OKUCIA OKIENNE
SAMOZAMYKACZE
BOXER
Parametry techniczne
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
p ynne spr yn
EN 2 - 4
EN 3 - 6
1100 mm
1400 mm
p ynne zaworem
p ynne zaworem
tak
nie
tak zaznaczy przy zamówieniu
tak zaznaczy przy zamówieniu
Samozamykacz Boxer na zamówienie
2 9 12
OKUCIA DRZWI
Samozamykacz zabudowany do skrzyd a i ramy drzwi.
Odpowiedni dla drzwi drewnianych, aluminiowych i metalowych.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Samozamykacz Boxer ma równie system
stopniowego zamykania skrzyde ISM. Obydwa
mog by wyposa one w elektromechaniczn
blokad otwarcia zintegrowan z szyn lizgow .
Wspólnie z innymi komponentami jakimi s czujniki
dymu, ród o napi cia 24 V itp. mog by
pod czone do systemu sterowania budynku (np.:
EPS) lub dzia a niezale nie (w przypadku gdy
budynek nie ma EPS). U ywane równie do drzwi
po arowych.
TS 500 NV, TS 500 EN3
Parametry techniczne:
OKUCIA DO MEBLI
Ustawienie si y zamykania
Si a zamykania
Szeroko skrzyd a do
Ustawienie szybko ci zamykania
Ustawienie ko cowego dobicia
T umienie otwierania
Opó nienie zamykania
Ogranicznik otwierania
Blokada po o enia otwarcia
TS 500 NV
TS 500
p ynnie spr yn
EN 1 - 4
EN 3
1100 mm
950 mm
p ynnie zaworem
p ynnie zaworem
p ynnie zaworem
p ynnie zaworem
tak - stale
nie
nie
nie
nie
85°, 90°, 105°, 120°
Samozamykacz pod ogowy.
Odpowiedni g ównie do drzwi, do których nie mo na
zamontowa górnego samozamykacza, np.: na drzwi
ukowe, z powodu niedostatecznej ilo ci miejsca na ramie itp.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Nr katologowy / TS 500 NV
Nr katologowy / TS 500 EN3
Opis
farba
GE 102 084
GE 103 086
-
GE 104 028
GE 104 047
GE 102 029
GE 111 594
GE 104 030
GE 111 596
Samozamykacz bez blokady
po o enia otwarcia
Samozamykacz z blokad
po o enia otwarcia 90º
Samozamykacz z blokad
po o enia otwarcia 105º
Samozamykacz z blokad
po o enia otwarcia 120º
Blaszka maskuj ca
GE 102 127
stal
nierdzewna
drzwi automatyczne ze skrzyd ami
bez ram MGG
Slimdrive SL
System MGG
Slimdrive SL-FR
Nap d automatycznych drzwi z wysoko ci
tylko 70 mm. Niska budowlana wysoko
nap du umo liwia montowanie drzwi na
fasadowe profile z wysoko ci od 50 mm,
jednocze nie spe nia wszystkie wymagania co
do estetyki i funkcjonalno ci. Nap d jest
przeznaczony do jednoskrzyd owych i
dwuskrzyd owych drzwi z ró nymi typami
skrzyde (ramowe, bezramowe, z prostym
przeszkleniem lub izolacyjnym szk em
podwójnym). Nowoczesna steruj ca
elektronika spe nia wszystkie potrzeby
dzisiejszych automatycznych drzwi. Za pomoc
programowego prze cznika z wy wietlaczem
mo na ustawi czasowe okresy dzia ania drzwi
(automatyczne dzia anie, sta e otwarcie,
dzia anie w jednym kierunku, nocne dzia anie,
letnie i zimowe dzia anie). Wszystkie
parametry drzwi takie jak szybko otwierania,
szybko zamykania itd. równie mo na
ustawi za pomoc wspomnianego
prze cznika. Drzwi mo na pod czy do
systemu EPS lub innych systemów steruj cych
budynku, czytników kart lub innych urz dze
kontrolowanego wst pu (wej cia).
Okucie skrzyde automatycznie
przesuwnych drzwi Slimdrive SL i SLFR ze skrzyd ami bezramowymi. Do
skrzyde u ywa si hartowanego szk a
ochronnego o grubo ci 10 i 12 mm
Automatycznie przesuwne drzwi z
wysoko ci nap du 70 mm
odpowiednie dla wyj ewakuacyjnych
w budynkach. Szczup y nap d ma
zabudowane 2 silniki (jeden na wypadek
awarii). Steruj ca elektronika i czujniki
ruchu maj zintegrowan w asn
kontrol systemu. Tak jak Slimdrive SL
równie ten nap d mo na pod czy do
systemów steruj cych w budynkach.
System IGG
Okucie skrzyde automatycznie
przesuwnych drzwi Slimdrive SL i SLFR z ca ooszklonymi skrzyd ami w
wykonaniu izolacyjnym gdzie okucie
jest zintegrowane ze szk em.
Parametry techniczne:
Automatycznie przesuwne drzwi ze
skrzyd ami teleskopowymi.
Slimdrive SL-BO
Automatyczne drzwi
z przesuwno-obrotowymi skrzyd ami
Slimdrive SC a SCR
Automatyczne ukowe i okr g e
przesuwne drzwi. Istnieje równie
opcja dla wyj ewakuacyjnych (SCFR i SCR-FR).
W tym wypadku proponujemy
doradztwo techniczne, dostaw i
monta drzwi.
TSA 360 NT
Parametry techniczne:
TSA 360 NT-FR
Klasyczny automatyczny nap d z
wysoko ci 200 mm, z nowoczesn
elektronik i nowymi steruj cymi
elementami. Spe nia wszystkie potrzeby
dotycz ce funkcjonalno ci za bardzo
przyst pn cen . Koncepcja steruj cej
elektroniki jest zgodna z typem
Slimdrive SL i dlatego równie dla TSA
360 NT obowi zuj wy ej
przedstawione informacje o ustawieniu
drzwi i ich przy czeniu do systemów
budynku.
dwuskrzyd owe drzwi:
szeroko otwierania do 3000 mm
waga skrzyde
2 x 100 kg
jednoskrzyd owe drzwi:
szeroko otwierania do 2000 mm
waga skrzyd a
100 kg
Automatycznie przesuwne drzwi z
wysoko ci nap du 200 mm
przeznaczone do wyj
ewakuacyjnych w budynkach. Nap d
ma 2 zabudowane silniki (jeden na
wypadek awarii). Steruj ca elektronika
i czujniki ruchu maj zintegrowan
w asn kontrol systemu. Istnieje
mo liwo pod czenia do systemów
steruj cych w budynkach.
OKUCIA OKIENNE
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKUCIA DO MEBLI
dwuskrzyd owe drzwi:
szeroko otwierania do 3000 mm,
waga skrzyde
2 x 120 kg
jednoskrzyd owe drzwi:
szeroko otwierania do 2000 mm,
waga skrzyd a
120 kg
Slimdrive SLT a SLT-FR
2 10 1
drzwi automatyczne z ramowymi skrzyd ami
OKUCIA DRZWI
DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWNE
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
SYSTEMY DRZWI AUTOMATYCZNYCH
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY DRZWI AUTOMATYCZNYCH
Akcesoria do drzwi automatycznych
2 10 2
OKUCIA DRZWI
drzwi automatyczne Slimdrive SLT
ze skrzyd ami teleskopowymi
Automatyczne drzwi GEZE maj zabudowane podstawowe ród o na
wypadek przerwy w dostawie pr du i elektromechanicznego
zamykania drzwi.
Drzwi mog by wyposa one w zamki pod ogowe dla wi kszej
ochrony przed w amaniem do budynku.
Dalszym elementem osprz tu s kluczowe prze czniki (na zewn trz
lub wewn trz) i przyciski (wewn trz) umo liwiaj ce wej cie do
obiektu i opuszczenie obiektu (gdy automatyczne drzwi s jedynym
wej ciem do budynku). Wej cie do budynku mo e by sterowane
równie innymi urz dzeniami (czytniki kart, czytniki kodów, czytniki
odcisków palców itd.). Drzwi mo na równie sterowa innymi
urz dzeniami, które zapewniaj bezpotencja owy kontakt (EPS itp.).
Drzwi z du szeroko ci otwierania, które s u ywane w miejscach
gdzie jest silny wiatr mog mie w pod odze zabudowany system
dolnego prowadzenia zapewniaj cy w a ciwe dzia anie drzwi równie
w przypadku niekorzystnych warunków wietrznych.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
OKUCIA DO MEBLI
ukowe automatyczne drzwi przesuwne Slimdrive SCR
Slimdrive SC
W przekroju tworz pó okr g 180 lub cz
okr g ego wycinku.
Slimdrive SRC
W przekroju tworz okr g 360 . Ca o
potem drzwi wej ciowe i wej cie.
obejmuje
Drzwi karuzelowe TSA 325
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Karuzelowe trójramienne drzwi automatyczne TSA 325
Dostarczane s w trójskrzyd owej lub
czteroskrzyd owej opcji. Wed ug potrzeb dotycz cych
nap du drzwi mog by :
- manualne (r czne)
- pó automatyczne (servonap d)
- w pe ni automatyczne
Cz ci ca o ci mo e by dach, pod oga, o wietlenie,
ró ne konstrukcje walca drzwi, umieszczenie nap du
w suficie lub w pod odze itp.
Slimdrive EMD
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY DRZWI AUTOMATYCZNYCH
Nap d elektromechaniczny do drzwi
obrotowych. Z wysoko ci tylko 70 mm jest
u ywany na cienkich profilach i w
ograniczonych warunkach pomieszcze .
Ciche dzia anie zapewnia nie powoduj cy
ha asu jednokierunkowy silnik z bezpo rednim
przenoszeniem si y na skrzyd o za
po rednictwem ramienia lub szyny lizgowej.
Czasowe okresy dzia ania:
automatycznie, sta e otwarcie, dzia anie
jednokierunkowe, nocne dzia anie.
Osprz t:
programowy prze cznik z wy wietlaczem,
czujniki ruchu, czujniki bezpiecze stwa,
przyciski, prze czniki kluczowe, prze czniki
kodów, czytniki kart, zamki elektryczne, zamki
silnikowe, sterowanie przez bezpotencja owy
kontakt (np.: z EPS)
TSA 160
Nap d elektrohydrauliczny do drzwi obrotowych z elektroniczn
jednostk steruj c i zintegrowanym programowym prze cznikiem.
Nap d jest równie przeznaczony do drzwi po arowych (TSA 160 F),
mo e by wyposa ony w system stopniowego zamykania skrzyde ,
pod czony do EPS, czujników po arowych, mo e by wyposa ony we
w asn central steruj c (je li budynek nie ma EPS) itp. W wypadku
przerwy w dostawie pr du pracuje jako samozamykacz. Poza tym
nap d jest przeznaczony do u ytkowania w wyj ciach ewakuacyjnych
oraz w systemach wietrzenia po arowego (TSA 160 Inverz). Na sygna
EPS lub innego systemu steruj cego drzwi si otworz i zostan
otwarte, przy czym w normalnym u ytkowaniu pracuj jako drzwi
automatyczne.
Czasowe okresy dzia ania:
automatycznie, sta e otwarcie,
wy czone.
Osprz t:
Parametry techniczne:
Rozmiary nap du (wys.x g .x szer)
Napi cie sieciowe
Szeroko drzwi
Waga drzwi
K t otwierania
Si a zamykania
Szybko otwierania i zamykania
Ko cowe dobicie
100 x 115 x 690 mm
230 V AC, 50 Hz
lub 24 V DC
do 1400 mm
do 250 kg
ok 115
EN 2-5
regulowana
regulowane
czujniki ruchu, czujniki
bezpiecze stwa, wy czniki
bezpiecze stwa, przyciski
po arowe, przyciski,
prze czniki kluczowe,
prze czniki kodów, czytniki
kart, zamki elektryczne,
zamki silnikowe, sterowanie
przez bezpotencja owy
kontakt (np.: z EPS).
W tym przypadku oferujemy
doradztwo techniczne,
dostaw i monta nap dów.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
jeden rodzaj dla prawych i lewych drzwi, monta na futryn po
stronie zawiasów oraz na przeciwleg ej stronie zawiasów, monta na
skrzyd o po stronie zawiasów.
OKUCIA DO MEBLI
Monta :
2 10 3
Rozmiar nap du wys.x g .x szer. 70 x 120 x 650 mm
Napi cie sieciowe
230 V AC, 50 Hz
Szeroko drzwi
do 1400 mm
Waga drzwi
do 160 kg
K t otwierania
ok 110º
Si a zamykania
EN 3-6
Szybko otwierania i zamykania regulowana
Ko cowe dobicie
regulowane
Proces otwierania i zamykania przebieg procesu jest
kontrolowany
jeden rodzaj dla prawych i lewych drzwi,
monta na futryn po stronie zawiasów oraz
na przeciwleg ej stronie zawiasów, monta
na skrzyd o po stronie zawiasów.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Parametry techniczne
OKUCIA DRZWI
Monta :
OKUCIA OKIENNE
SYSTEMY DRZWI AUTOMATYCZNYCH
DRZWI PO AROWE
DRZWI WYJ
EWAKUACYJNYCH
WIETRZENIE PO AROWE
2 10 4
OKUCIA DRZWI
Program produkcyjny firmy GEZE obejmuje komponenty, za
pomoc których mo na rozwi za problem otwierania drzwi przy
ró nych warunkach takich jak ewakuacja ludzi z budynku, wybuch
po aru w budynku itp.
Poni ej s przedstawione tylko trzy mozliwe rozwi zania dla
otwierania drzwi. Te rozwi zania przedstawiaj tylko przyk ad
i ogólne wytyczne na inne mo liwe kombinacje potrzeb na
otwieranie drzwi wyp ywaj ce z charakteru obiektu.
Magnes MA 500
PRZYK AD SYSTEMU DLA DRZWI EWAKUACYJNYCH
LUB PRZEWIETRZANIA Z SAMOZAMYKACZAMI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
- otwierane na zewn trz lub do wewn trz, mechaniczne otwieranie za pomoc
samozamykaczy; po otwarciu drzwi pozostaj stale otwarte
- drzwi s u ce tylko jako wyj cie ewakuacyjne lub przewietrzanie jako odci g
dymu; przez drzwi w normalnym u ytkowaniu w ogóle si nie przechodzi
- przy braku pr du drzwi si uwolni i zostan otwarte przez samozamykacz
- na sygna z EPS drzwi si uwolni i zostan otwarte przez samozamykacz
- przez naci ni cie na uchwyt drzwi ewakuacyjnych (przez sygna z
mikroprze cznika) drzwi si uwolni i zostan otwarte przez samozamykacz
- przez naci ni cie na przycisk alarmowy drzwi si uwolni i zostan otwarte
przez samozamykacz (od czy si zasilanie pr du)
- drzwi s utrzymywane w stanie zamkni tym za pomoc magnesu lub
elektrozamka
PRZYK AD SYSTEMU DLA DRZWI EWAKUACYJNYCH
LUB PRZEWIETRZANIA Z TSA 160
Elektrozamek T331
OKUCIA DO MEBLI
- otwierane na zewn trz lub do wewn trz, otwieranie za pomoc TSA 160
Inverz, po otwarciu drzwi zostaj stale otwarte (na sygna od EPS, przycisku
alarmowego itp. stan alarmowy); po otwarciu drzwi si zamkn (na sygna z
radaru, przycisku, prze cznika kluczowego itp. normalne u ytkowanie)
- drzwi s u ce jako wyj cie ewakuacyjne lub przewietrzanie jako odci g dymu a
zarazem jako zwyk e drzwi; w zale no ci od u ytego osprz tu podczas
zwyk ego u ytkowania przez drzwi si w ogóle nie chodzi lub s u jako drzwi
codzienne
- przy braku pr du drzwi si uwolni i zostan otwarte przez TSA 160 Inverz
- na sygna od EPS drzwi si uwolni i zostan otwarte przez TSA 160 Inverz
- przez naci ni cie na uchwyt drzwi ewakuacyjnych (przez sygna z
mikroprze cznika) drzwi si uwolni i zostan otwarte przez samozamykacz
TSA 160 Inverz
- po powrocie zasilania drzwi si samoczynnie nie zamkn (zamkn si a po
w czeniu mechanizmu przez uprawnion osob )
- na sygna z radaru, przycisku, prze cznika kluczowego itd. drzwi si otworz a
potem zamkn
- drzwi s utrzymywane w stanie zamkni tym za pomoc magnesu lub
elektrozamka
PRZYK AD SYSTEMU DLA DRZWI PO AROWYCH Z TSA 160
Zaczep do elektrozamka
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Styki czujnika
- otwieranie na zewn trz lub do wewn trz, otwieranie za pomoc TSA 160, po
otwarciu drzwi si zamykaj (sygna z radaru, przycisku, kluczowego
prze cznika itd. codzienne dzia anie); przy braku pr du, na sygna od EPS,
po naci ni ciu przycisku alarmowego itd. drzwi funkcjonuj jako drzwi z
samozamykaczem
- drzwi s u ce w codziennym u ytkowaniu, sterowane automatycznie, drzwi
zewn trzne lub wewn trzne
- przy braku pr du drzwi si uwolni i zostan zamkni te za pomoc TSA 160
- na sygna od EPS drzwi si uwolni i zostan zamkni te za pomoc TSA 160
- przez naci ni cie na uchwyt drzwi wyj cia bezpiecze stwa drzwi si uwolni i
zostan zamkni te przez TSA 160 (od czy si zasilanie pr dowe do systemu)
- po powrocie zasilania, przerwaniu sygna u z EPS itp. drzwi samoczynnie nie
b d dzia a (a po w czeniu mechanizmu przez uprawnion osob )
- na sygna z radaru, przycisku, prze cznika kluczowego itp. drzwi si otworz a
potem zamkn .
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DRZWI
STA E SZKLANE CIANY BEZ RAM
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
System oku dla cian i drzwi ca kowicie
przeszklonych, bez ram. Oferuje kompleksowe
rozwi zania dla realizacji najró niejszych potrzeb
w obszarze wygl du i funkcjonalno ci
pomieszcze .
Szeroki asortyment elementów (zawiasy drzwi,
elementy cz ce sta e szk o, czniki rogowe,
listwy drzwi, zamki, klamki, uchwyty,
samozamykacze pod ogowe itd.) umo liwia
stworzenie ró nych przekrojów i przestrzennych
kszta tów przeszklonych cian, dziel cych
przegród i drzwi.
Okucia wyst puj w kombinacji z hartowanym
ochronnym szk em o grubo ci 8-12 mm.
Wierzchnia warstwa okucia obejmuje wygl d
naturalnie anodowany, matowy nierdzewny,
polerowany nierdzewny, mosi dz i inne.
Szk o mo na piaskowa , oblepi foliami ró nych
rodzajów lub u y szk o kolorowe.
Okucia dla przeszklonych drzwi do wn trz w ró nych opcjach (Studio
ARCOS, Rondo, Classic, Junior Office, Junior Classic). Do dyspozycji
jest kilka rodzajów wierzchniego wygl du. Najcz ciej czy si to z
hartowanym ochronnym szk em o grubo ci 8 mm.
FARBY, LAKIERY, KLEJE
OKUCIA DO MEBLI
W tym przypadku oferujemy dostaw oku lub w zalezno ci od potrzeb klienta kompleksowe
us ugi od doradztwa technicznego po monta
przeszklonych cian.
2 11 1
SZKLANE CIANY BEZ RAM
OKUCIA OKIENNE
SZKLANE CIANY BEZ RAM
PRZESUWNE, PRZESZKLONE DRZWI
AGILE 150
2 11 2
OKUCIA DRZWI
AGILE 50
Takie same okucie jak AGILE 150 z
mniejszymi rozmiarami
elewacyjnymi i wag skrzyd a do
50 kg. System jest przeznaczony
do hartowanego ochronnego szk a.
Okucie do drzwi przesuwnych z prostym
monta em, przeznaczone do skrzyde o
wadze do 120 kg, przy u yciu 3 wózków
a do wagi 150 kg. Zalecane dla szk a o
grubo ci 8, 10 i 12 mm. Wysoko
elewacyjna 143 mm jest zwi zana z
wysoko ci kryj cych, bocznych listw
aluminiowych. Jeden komplet obejmuje
wózki z uchwytami na szk o, dociski i
dolne prowadzenie dla 1 przesuwnego
skrzyd a. Wiod ca listwa jest dostarczana
wed ug potrzebnej d ugo ci. System
umo liwia zrobienie 1-skrzyd owych lub 2skrzyd owych drzwi cznie ze sta ymi
boczznymi cz ciami. Do dyspozycji jest
równie system SYNCRO do cz ciowego
otwierania obydwóch skrzyde przy 2skrzyd owych drzwiach.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
AGILE 150
Okucie do drzwi przesuwnych AGILE 150 ma
wysoko elewacyjn tylko 63 mm a szeroko
od 54 do 72 mm. Maksymalna waga skrzyd a
150 kg. Zalecane dla szk a o grubo ci 8, 10 i 12
mm. Jeden komplet obejmuje wózki z uchwytami
na szk o, dociski i dolne prowadzenie dla 1
przesuwnego skrzyd a. Wiod ca listwa jest
dostarczana wed ug potrzebnej d ugo ci. System
umo liwia zrobienie 1-skrzyd owych lub 2skrzyd owych drzwi cznie ze sta ymi bocznymi
cz ciami. Do dyspozycji jest równie system
SYNCRO do cz ciowego otwierania obydwóch
skrzyde przy 2-skrzyd owych drzwiach.
AGILE 150
OKUCIA DO MEBLI
AGILE 150
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Proste okucie do lekkich przeszklonych drzwi do wagi 40
kg. Prosty i ekonomiczny system bez kryj cych profilów
przeznaczony do szk a o grubo ci 8 mm. Komplet
obejmuje wiod c aluminiow listw , wózki, dociski i
dolne prowadzenie dla 1-skrzyd owych drzwi.
RS 120
RS 40
Drzwi przesuwne s bezprogowe z prostym monta em, dlatego te s odpowiednie dla nowego budownictwa, prac
remontowych lub jako uzupe nienia do istniej cych pomieszcze .
Okucia mo na uzupe ni o inne elementy takie jak uchwyty (aluminiowe, nierdzewne itp.) róznych kszta tów i pod ogowe
zamki. Podstawow obróbk powierzchni jest naturalne anodowanie. Inne opcje to pokrycie farb proszkow RAL lub
powierzchnia nierdzewna.
HSW
G
W tym zakresie oferujemy doradztwo
techniczne, dostaw i monta
przeszklonych cian.
HSW
GE
HSW-GE
przesuwne skrzyd a z okuciem rogowym
HSW-G
przesuwne skrzyd a z wierzchnimi i dolnymi listwami o wysoko ci
100 mm
HSW-GP
przesuwne skrzyd a z okuciem MANET
FSW
sk adane skrzyd a czone ze sob za pomoc zawiasów
(sk adanie harmonijkowe)
HSW-R
skrzyd a w aluminiowych ramach z izolacyjnym podwójnym
szkleniem
HSW-ISO
skrzyd a w aluminiowych ramach z przerwanym mostem
termicznym i izolacyjnym podwójnym szkleniem
Przyk ady rozmieszczenia skrzyde cian przesuwnych HSW
HSW - G
OKUCIA OKIENNE
2 11 3
OKUCIA DRZWI
Przesuwne ciany mozna uzupe ni o
drzwi (jednoskrzyd owe lub
dwuskrzyd owe, na brzegach ciany,
po rodku ciany lub w ka dym innym
potrzebnym miejscu) z pod ogowymi
lub wierzchnimi samozamykaczami i
zamykaniem.
Rozmiary skrzyde zale od typu
ciany np.: do HSW-G mo e by
wysoko
ciany a do 4000 mm,
szeroko do 1250 mm a waga
skrzyd a do 150 kg. Dla innych typów
wysoko
ciany waha si do 3000
mm, szeroko skrzyde do 1100 mm,
waga skrzyde do 100 kg.
Ze wzgl du na ró norodno systemu
zaleca si skonsultowanie
potrzebnych rozwi za w tym
zakresie.
Rozwi zania, cz ci sk adowe cian
s przygotowywane wed ug
zapotrzebowania klienta. Poni ej
przedstawione s tylko niektóre
podstawowe typy.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
System HSW i FSW umo liwia stworzenie
ró nych przestrzeni: prostym sposobem
rozdzieli a w razie potrzeby znowu z czy
sale konferencyjne, lobby, przestrzenie
handlowe. Przy tym spe niona jest potrzeba
u o enia skrzyde w jak najw szej przestrzeni.
OKUCIA DO MEBLI
PRZESZKLONE CIANY PRZESUWNE
FARBY, LAKIERY, KLEJE
SZKLANE CIANY BEZ RAM
OKUCIA OKIENNE
SZKLANE CIANY BEZ RAM
MANET
Manet jest systemem punktowego mocowania do
szk a. Elementy s zrobione ze stali nierdzewnej i s
przeznaczone do przeszklonych cian, dziel cych
przegród i drzwi w obszarze wn trz. Po czenie stali
szlachetnej z estetycznym promieniowaniem
wielkopowierzchniowego przeszklenia oferuje
nieograniczone mo liwo ci dla kreatywnych pomys ów
i indywidualnych koncepcji.
Sta e przeszklenia
2 11 4
OKUCIA DRZWI
Punktowe uchwyty ró nej
konstrukcji do mocowania szk a na
cian , wzajemnego czenia szk a.
Rogowe i k towe czniki
przeznaczone dla szk a o grubo ci
8, 10, 12 mm.
Proste punktowe uchwyty równie
dla wi kszych grubo ci szkie .
Okucie jest u ywane w po czeniu z
hartowanym, ochronnym szk em.
Tak jak dla innych wszystkich
systemów przeszklonych cian
równie dla systemu MANET
oferujemy doradztwo techniczne,
dostaw okucia i kompleksowe
realizacje cian cznie z monta em.
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Drzwi obrotowe
Przesuwne drzwi
Kompletny zestaw elementów
do realizacji obrotowych drzwi
cznie z zamkami, uchwytami i
pod ogowymi
samozamykaczami w niektórych
wariantach.
Przesuwne drzwi mo na
zrealizowa w dwóch opcjach:
1-skrzyd owe lub 2-skrzyd owe
montowane na murowan
cian , drewnian cian itp.
na sta przeszklon cian .
System obejmuje ró ne rodzaje
uchwytów, wózków i docisków
cznie z zamkami i uchwytami
(klamkami).
Rozwi zania dla drzwi obrotowych
Rozwi zania dla drzwi przesuwnych
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Parametry techniczne:
Szeroko skrzyd a do 1300 mm
Wysoko skrzyd a do 3400 mm (standardowo do 2270 mm)
Grubo skrzyd a
do 105 mm (standardowo do 60 mm)
Kolor
srebrny, bia y, czarny
Przy zamówieniu trzeba poda :
- czy chodzi o 1-skrzyd owe czy o 2-skrzyd owe drzwi
- szeroko skrzyde
- wysoko skrzyde
- grubo drzwi
- zapotrzebowanie na okucie zewn trzne (klamka lub ga ka)
- kolor
- ewentualne inne potrzeby
OKUCIA DO MEBLI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Okucie do drzwi ewakuacyjnych jest
odpowiednie równie do drzwi po arowych
OKUCIA OKIENNE
Poziome i pionowe zamkni cie montowane powierzchniowo na
skrzyd o drzwi, bez potrzeby u ycia wpuszczanego zamku.
Odpowiedni do u ycia na kute, plastikowe i drewniane drzwi. Dla
dost pno ci z zewn trz system PHA 2000 obejmuje okucie
zewn trzne (klamka lub obrotowa ga ka) z mo liwo ci zamykania.
System umo liwia stworzenie od 1 do 3 zamykaj cych punktów.
Okucie jest uniwersalne na prawe i lewe drzwi. Osprz t obejmuje
elektrozamek, regulowane blachy zaczepowe, mikroprze cznik,
p ytki monta owe itp.
Przy ekstremalnych rozmiarach
monta owych (X<1000 mm, Y>90
mm) zalecamy sposób monta u
skonsultowa z technikami firmy
Hasta
PHA 2102
PHA 2105
PHX 03
PHX 04
PHX 05
PHT 06
PHT 05
PHT S 05
Opis
Zestaw podstawowy
Pochwyt poziomy
Górny i dolny j zyczek
Dr ek pionowy do wysoko ci skrzyd a 2270 mm
Przed u enie dr ka pionowego do wysoko ci skrzyd a 3400 mm
Okucie zewn trzne sta a ga ka
Okucie zewn trzne klamka
Przed u ony trzpie do grubo ci drzwi 105 mm
Przy zamówieniu nale y wskaza kolor okucia
Kolor
srebrny, bia y, czarny
srebrny, bia y, czarny
srebrny, bia y, czarny
srebrny, bia y, czarny
srebrny, bia y, czarny
srebrny, bia y, czarny
srebrny, bia y, czarny
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Nr katalogowy
2 12 1
OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH PHA 2000
OKUCIA DRZWI
OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH
Zestaw dla drzwi 1-skrzyd owych
A) 1-punktowe zamkni cie
PHA 2102
PHA 2105
1 szt.
1 szt.
B) 2-punktowe lub 3-punktowe zamkni cie
PHA 2102
1 szt.
PHA 2105
1 szt.
PHX 03
1 szt.
PHX 04 lub PHX 05
1 szt.
2 12 2
OKUCIA DRZWI
C) Okucie zewn trzne (je li jest wymagane)
PHT 05 lub PHT 06
1 szt.
D) Przed u ony trzpie (je li jest wymagany)
PHT S 05
1 szt.
Zestaw dla drzwi 2-skrzyd owych
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
A) kombinacja 1- i 2-punktowego zamkni cia
PHA 2102
2 szt.
PHA 2105
2 szt.
PHX 03
1 szt.
PHX 04 lub PHX 05
1 szt.
B) 2-punktowe zamkni cie na obydwóch
skrzyd ach
PHA 2102
PHA 2105
PHX 03
PHX 04 lub PHX 05
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
C) Okucie zewn trzne (je li jest wymagane)
PHT 05 lub PHT 06
1 szt.
D) Przed u ony trzpie (je li jest wymagany)
PHT S 05
1 szt.
Okucie zewn trzne
PHT 05
OKUCIA DO MEBLI
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Przed u ony trzpie PHT S 05
PHT 06
U ywa si przy grubo ci drzwi od 60 do 105 mm.
Do zamykania uzywa si po ówkowej wk adki cylindrycznej
w rozmiarze 30/10 mm. Wk adk zamawia si osobno.
jednoskrzyd owe
3-punktowe
07063 65 1 XX
07063 65 2 XX
dwuskrzyd owe
3-punktowe
07063 70 0 XX
OKUCIA DRZWI
dwuskrzyd owe
4-punktowe
07063 50 0 XX
07063 60 0 XX
Pochwyt poziomy L
Dr ki pionowe
900
1200
1500
Przed u enie pionowe
07 064 500
Produkt
Nr katalogowy
Okucie wewn trzne
Pochwyt poziomy
Górny i dolny j zyczek
Dr ki pionowe
Okucie zewn trzne klamka
Okucie zewn trzne - ga ka
59010 10 XX
07007 XX XX
07063 XX XX
07081 15 0
07077 XX XX
07077 XX XX
Produkt
Nr katalogowy
Okucie wewn trzne
Górny i dolny j zyczek
Dr ki pionowe
Okucie zewn trzne klamka
Okucie zewn trzne - ga ka
59810 XX XX
07063 XX XX
07081 15 0
07077 XX XX
07077 XX XX
Produkt
Nr katalogowy
Okucie wewn trzne
Górny i dolny j zyczek
Dr ki pionowe
Okucie zewn trzne klamka
Okucie zewn trzne - ga ka
59060 10 XX
07063 XX XX
07081 15 0
07077 XX XX
07077 XX XX
07007 13 XX
07007 14 XX
07007 15 XX
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
jednoskrzyd owe
2-punktowe
Normy:
CE
UNI EN 1125
OKUCIA DO MEBLI
jednoskrzyd owe
1-punktowe
Standardowe opakowanie:
- blacha zaczepowa
- rubki
- instrukcja instalacji
- monta owe szablony
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Materia : aluminium,
kolor powierzchni
bia y
XXXXX.XX.45
srebrny
XXXXX.XX.97
OKUCIA OKIENNE
Poziome i pionowe zamkni cie montowane powierzchniowo na skrzyd o drzwi bez
potrzeby u ycia wpuszczanego zamku. Odpowiedni do u ycia na kute, plastikowe i
drewniane drzwi. Dla dost pno ci z zewn trz system NewEuropa obejmuje okucie
zewn trzne (klamka lub obrotowa ga ka) z mo liwo ci zamykania. System umo liwia
stworzenie od 1 do 3 zamykaj cych punktów. Okucie jest uniwersalne na prawe i lewe
drzwi. Osprz t obejmuje elektrozamek, regulowane blachy zaczepowe,
mikroprze cznik, p ytki monta owe itp.
2 12 3
OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH
UZUPE NIENIE OKU DO DRZWI EWAKUACYJNYCH
Okucie zewn trzne:
- materia : aluminium
- ruby monta owe w opakowaniu
- kolory: czarny, bia y, srebrny
2 12 4
OKUCIA DRZWI
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
07077 48 XX
07077 46 XX
OKUCIA DO MEBLI
07077 49 XX
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Produkt
Nr katalogowy
12V AC z mechanicznym blokowaniem
12 V DC
12 V DC 1 mikroprze cznik
24 V AC
24 V DC 1 mikroprze cznik
12 V DC 2 mikroprze czniki
24 V DC 2 mikroprze czniki
07083 25 0
07083 16 0
07083 66 0
07083 17 0
07083 67 0
07083 76 0
07083 77 0
Elektryczna blacha zaczepowa do
okucia drzwi ewakuacyjnych:
- do okucia z bocznym zamkni ciem
- zasilanie 12 V, 24 V
- materia : tworzywo stal ocynkowana
zamkni cie niklowane aluminium
WPUSZCZANE ZAMKI Z FUNKCJ
EWAKUACYJN
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH
Jednoskrzyd owe
43620 25 0
43620 30 0
43620 35 0
43620 40 0
43620 45 0
24
24
24
24
24
Dwuskrzyd owe
LM DM ST
92
92
92
92
92
25
30
35
40
45
24
24
24
24
24
Nr katalogowy
43650 25 0
43650 30 0
43650 35 0
43650 40 0
43650 45 0
typ: B
Jednoskrzyd owe
LM DM ST
Nr katalogowy
25
30
35
40
45
43630 25 0
43630 30 0
43630 35 0
43630 40 0
43630 45 0
92
92
92
92
92
24
24
24
24
24
Do drzwi, które mog by
otworzone z zewn trz tylko
przez uprawnione osoby.
Dwuskrzyd owe
LM DM ST
92
92
92
92
92
25
30
35
40
45
24
24
24
24
24
Nr katalogowy
43660 25 0
43660 30 0
43660 35 0
43660 40 0
43660 45 0
typ: C
Jednoskrzyd owe
LM DM ST
Nr katalogowy
25
30
35
40
45
43631 25 0
43631 30 0
43631 35 0
43631 40 0
43631 45 0
92
92
92
92
92
Od strony zewn trznej:
- klucz steruje j zyczkiem
oraz zapadk i aktywuje
klamk
Klamka zewn trzna
zawsze aktywna.
25
30
35
40
45
Do drzwi, które otwieraj si
na zewn trz i dla miejsc gdzie
trzeba zapewni wej cie bez
przeszkód.
Od strony zewn trznej:
- klucz steruje zapadk i
aktywuje lub dezaktywuje
klamk , która potem
steruje j zyczkiem
Klamka zewn trzna jest
dezaktywowana
automatycznie.
Od strony wn trza:
- okucie ewakuacyjne
otwiera drzwi
- klucz steruje zapadk
Nr katalogowy
92
92
92
92
92
Od strony zewn trznej:
- klucz steruje j zyczkiem
i zapadk
Zewn trzna klamka
aktywacja lub
dezaktywacja.
Od strony wn trza:
- okucie ewakuacyjne
otwiera drzwi
- klucz steruje zapadk i
aktywuje lub dezaktywuje
klamk
LM DM ST
24
24
24
24
24
Dwuskrzyd owe
LM DM ST
92
92
92
92
92
25
30
35
40
45
24
24
24
24
24
Nr katalogowy
43661 25 0
43661 30 0
43661 35 0
43661 40 0
43661 45 0
Do drzwi, które dziel
korytarze.
Od strony wn trza:
- okucie ewakuacyjne
otwiera drzwi
- klucz steruje zapadk
Od strony zewn trznej:
- klucz steruje zapadk .
Klamka przy zaci gni tej
zapadce steruje
j zyczkiem
Jednoskrzyd owe
LM DM ST
Nr katalogowy
25
30
35
40
45
43632 25 0
43632 30 0
43632 35 0
43632 40 0
43632 45 0
92
92
92
92
92
24
24
24
24
24
Dwuskrzyd owe
LM DM ST
92
92
92
92
92
25
30
35
40
45
24
24
24
24
24
Nr katalogowy
43662 25 0
43662 30 0
43662 35 0
43662 40 0
43662 45 0
FARBY, LAKIERY, KLEJE
typ: D
2 12 5
Od strony wn trza:
- okucie ewakuacyjne
otwiera drzwi
- klucz steruje zapadk
typ: A
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Do drzwi, które mog by
otwierane z zewn trz tylko
przez uprawnione osoby.
OKUCIA DO MEBLI
Zewn trzna klamka jest
dezaktywowana
automatycznie.
OKUCIA DRZWI
- przeciwpo arowy zamek ewakuacyjny
- metalowy j zyczek i zapadka
- wersja prawa/lewa
OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH
UZUPE NIENIE DLA DRZWI DWUSKRZYD OWYCH
Blacha zaczepowa dla
dwuskrzyd owych drzwi
Pionowy s upek
do zamka
07088030
Strona od wewn trz:
- okucie ewakuacyjne
otwiera drzwi
2 12 6
OKUCIA DRZWI
LM DM ST
obj. íslo
92
92
92
92
43690 30 0
43690 40 0
43690 60 0
43690 75 0
30
40
60
75
24
24
24
24
Prowadnica s upka
z zabezpieczeniem
blokuje wysuni cie
pionowego s upka
do zamkni tej cz ci
07089500
zaczep pionowego s upka
06141800
OKUCIE WEWN TRZNE
MECHANICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE
Materia : aluminium
Wyko czenie powierzchni:
bia y
XXXXX.XX.45
srebrny
XXXXX.XX.97
Standardowe opakowanie:
- blacha zaczepowa
- ruby
- instrukcja instalacji
- szablony monta owe
Normy:
CE
UNI EN 1125
Pochwyt poziomy L
59605 00 XX
59710 10 XX
900
1200
1500
07007 13 XX
07007 14 XX
07007 15 XX
OKUCIE ZEWN TRZNE
wygl d aluminium matowy/ bia y
½ kompletu
rygiel 10 mm (trzeba zastosowa redukcj 9/10 mm)
monta owe uchwyty zamawia osobno
OKUCIA DO MEBLI
138F/3330 F1 aluminium matowy
138F/3330 F9016 bia y
138F/42/42S F1
138F/42/42S F9016 bia y
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Dzielony trzpie
aluminium matowy
138F/55/55S F1
138F/55/55S F9016 bia y
- zapewnia niezale ne funkcje
zewn trznego i wewn trznego okucia
do u ywania z okuciem ewakuacyjnym
X
Y
Nr katalogowy
40
38
45
60
61
55
55
55
07083 50 0
07083 51 0
07083 52 0
07083 53 0

Podobne dokumenty