Document 485973

Komentarze

Transkrypt

Document 485973
Masz
Ma
sz potencjał!
otencjał!
Człowiek często dla samego siebie
stanowi tajemnicę. Często zdarza
darza się, Ŝe nie
jest do końca świadomy tkwiącego w nim
potencjału. A przecieŜ kaŜdy posiada jakiś
talent, coś, co go wyróŜnia spośród innych,
w czym po prostu jest dobry. Nie
e kaŜdy jednak
umie, chce lub ma szansę rozpoznać swoje
zdolności. Czasem moŜe pomóc w tym ktoś
inny. Wydaje mi się, Ŝe warto jest dąŜyć do
poznania
znania samego siebie, aby potem rozwijać
to, co w nas najlepsze, by zmierzać do
samorealizacji.
Chyba większość młodych ludzi ma jakieś
zainteresowania:: artystyczne, naukowe czy
sportowe. Współcześnie istnieje mnóstwo
ośrodków i instytucji, które wychodzą do nas
z bogatym i róŜnorodnym wachlarzem
propozycji
zajęć
umoŜliwiających
nam
wszechstronny rozwój w róŜnych dziedzinach.
MoŜna równieŜ spełniać się, działając na
przykład w wolontariacie, pomagając innym,
dzieląc się swoim czasem i wraŜliwością.
Niestety są teŜ tacy ludzie, którzy nie mają
Ŝadnych zainteresowań. Zajmują się głównie
nicnierobieniem bądź oglądaniem telewizji.
Zazwyczaj bywają oni znudzeni, a wręcz
czasem
em
sprawiają wraŜenie
zmęczonych
Ŝyciem. Starając się o pracę, mają problem,
probl
co
wpisać w CV w dziale: zainteresowania.
W kontaktach interpersonalnych są nudni, po
prostu nieciekawi.
Człowiek mający zainteresowania Ŝyje
swoją pasją, nie szczędzi czasu ani trudu, aby
się ciągle rozwijać w danej dziedzinie.
dziedzinie WciąŜ do
czegoś
dąŜy. Zdobyta
wiedza, nabyte
umiejętności są jego dodatkowym atutem.
Wydaje mi się, Ŝe ma on większe poczucie
własnej
wartości
oraz
satysfakcję
z samorealizacji.
Samorealizacja to inwestowanie
w siebie, a to zawsze się opłaca. Poza tym
warto uświadomić sobie,
sobie Ŝe gdy przestajemy iść
naprzód, to tak naprawdę się cofamy,
cofamy bo
przecieŜ świat nie stoi w miejscu.
miejscu
Skricceti
Chciałem zmienić świat.
Doszedłem jednak do wniosku,
że mogę jedynie zmieniać samego
siebie.
Działanie nie zawsze przynosi
szczęście,, ale nie ma szczęścia
szczę
bez działania.
Interesuje mnie przyszłość,
przyszło
bo tam zamierzam spędzić
resztę życia.
Człowiek,, który nie zmierza
do jakiegoś celu,
celu nie
osiągnie żadnego.
Bądźcie samoukami,
nie czekajcie aż was
nauczy życie.

Podobne dokumenty