Ogłoszenie o przetargu 15

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o przetargu 15
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
05 – 825 Grodzisk Maz.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż używanych maszyn i urządzeń po cenach oferowanych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa
Tabletkarka model typ R292F/65 firmy Courtoy
Belgia, zaprojektowana została do produkcji
tabletek dwuwarstwowych. System sterowania w
oparciu o sterownik PLC.
Max. siła kompresji w kN 80, wydajność min / max
( x 1000 tabletek / godz.)
- jednowarstwowe zdwojona wydajność 65 / 720
- dwuwarstwowe zwykła wydajność 33 / 360
Max średnica tabletki w mm 13
Pakowaczka typ PS-300 firmy Marchesini Włochy
do pakowania kartoników w kartony o wymiarach
min – max dł. 200-600, szer. 125-400, wys. 65400mm
Pakowarka rotacyjna w folie PCV+AL typ PFR – 7
nr fabr. 451/990 producent: Empak Kraków,
zasilanie 3x400V+N+PE Pmax=10kW, sprężone
powietrze 6,6bar, wydajność 80-160 blistrów /
min, max szerokość foli PVC 216mm, AL. 216mm
długość 3500mm
Kartoniarka typ C-Teil nr fabr. 62.1462 stan
techniczny – na części
Cena
Wywoła-wcza
w zł / netto/
Rok
prod.
Nr in wenta rzowy
2001
15140
250 000
1998
14259
15 000
1983
10606
20 000
1991
od
13280
oferowana
Przy sprzedaży urządzeń wyprodukowanych po 1992r. do ceny zaoferowanej
doliczany będzie podatek VAT 23%. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „Przetarg” należy składać na adres siedziby Spółki lub do kancelarii w
terminie do 12.11.2013r. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wpłacić należy na
konto PEKAO SA 15 1240 5918 1111 0000 4908 9318 lub do kasy n / firmy ( w przypadku
braku ceny wywoławczej100 zł.). Oferty będą rozpatrzone w terminie 14 dni od chwili
zakończenia ich przyjmowania. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana,
zaliczone będzie na poczet ceny kupna. Wadium pozostałych oferentów zostanie
zwrócone w terminie 14 dni po wyborze ofert, bez odsetek. Oferta powinna zawierać;
adres oferenta oraz nr rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
przedmiot oferty (nr inwentarzowy urządzenia oferowaną cenę z zaznaczeniem brutto czy
netto , kserokopię dowodu wpłaty wadium. Zakupione urządzenia będą w stanie
technicznym takim jak w dniach ich oględzin. Załadunek i transport zakupionych
urządzeń odbywać się będzie staraniem i na koszt odbiorcy. W przypadku
uchylenia się przez oferenta, którego oferta została wybrana od zakupu, wpłacone
wadium przepada na rzecz oferującego. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego
wyboru ofert oraz do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania
przyczyn. Tabletkarkę typ R292F/65 do 25.10.2013r po uzgodnieniu oglądać można na jej
stanowisku pracy, pozostałe urządzenia przeznaczone do przetargu oglądać można od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 ÷ 13.30 w Mag. Upłynnień tel. 22/755 50 81-8
wew. 3537 lub 3447
Informacji o przetargu udziela pan Wiesław Rdest tel. 022 / 755 50 81 - 8 wew. 3539

Podobne dokumenty