deklaracja uczestnictwa w projekcie

Komentarze

Transkrypt

deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y .......………….......………….............................................. deklaruję udział w
projekcie pt. „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii” realizowanym przez Fundację Forum
Rozwoju Nowoczesnych Technologii z Poznania, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich (P FIO).
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zostałem/am
poinformowany o zasadach udziału w projekcie i spełniam kryteria dot.
zakwalifikowania mojej osoby do udziału w projekcie.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, z przyczyn zewnętrznych/losowych (nie zależnych od
uczestnika projektu) zobowiązuję się w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem
spotkania/szkolenia
poinformować (drogą pocztową, telefoniczną, za pomocą poczty
elektronicznej) zespół projektowy „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii” o swojej
nieobecności.
3. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
4. Przedstawione przeze mnie informacje i dane są prawdziwe oraz odpowiadają stanowi faktycznemu.
Dane personalne są niezbędne do zgłoszenia uczestników projektu do ubezpieczenia NNW. [
5. Zobowiązuję się do udzielenia niezbędnych informacji dla celów sporządzenia raportu
ewaluacyjnego, po zakończeniu części merytorycznej Projektu.
6. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku mojej osoby w
formie fotografii cyfrowej i analogowej wykorzystywanej do celu promocji projektu (strona
internetowa, materiały promocyjne)
…..……………………............…………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
*niepotrzebne skreślić
……......…………………………………………………
CZYTELNY PODPIS (Imię i nazwisko)