Cennik usług dostępu do sieci Internet

Komentarze

Transkrypt

Cennik usług dostępu do sieci Internet
Cennik usług dostępu do sieci Internet
Tabela nr 1. Opłaty za Instalację i przyłączenie do Sieci
L.p.
1.
Tytuł opłaty
Opłata aktywacyjna
2.
Opłata instalacyjna
Rodzaj opłaty
Opłata jednorazowa
Opłata jednorazowa
Cena
99,00
499,00
Uwagi
Obejmuje opłatę
za Aktywację
Obejmuje opłatę
za przyłączenie
Zakończenia sieci do
Sieci Operatora wraz
z materiałem
i Urządzeniem
dostępowym
Tabela nr 2. Opłaty abonamentowe (miesięczne) za usługi świadczone na podstawie Umowy
zawartej na czas nieokreślony
Opcja usługi
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Download
Upload
30 Mb/s
50 Mb/s
80 Mb/s
100 Mb/s
150 Mb/s
3 Mb/s
5 Mb/s
8 Mb/s
10 Mb/s
15 Mb/s
Cena
89,00
99,00
115,00
145,00
169,00
Tabela nr 3. Opłaty za Usługi dodatkowe
L.p.
1.
2.
Opłata jednorazowa
Cena
bezpłatnie
30,00
Opłata jednorazowa
40,00
Konfiguracja komputera Abonenta w
Lokalu
Przedłużenie lub naprawa kabla
sygnałowego
Wymiana kabla sygnałowego na
innej długości
Opłata jednorazowa
40,00
Opłata jednorazowa
50,00
Opłata jednorazowa
10,00
Wymiana zasilacza Urządzenia
Końcowego w Lokalu Abonenta
Przeniesienie Zakończenia Sieci¹ w
obrębie Lokalu
Opłata jednorazowa
40,00
Opłata jednorazowa
50,00
9.
Przeniesienie Zakończenia Sieci¹ do
innego Lokalu
Opłata jednorazowa
100,00
10.
Rozdzielenie sygnału wraz z
materiałem (router WiFi)
Opłata jednorazowa
120,00
11.
Rozdzielenie sygnału wraz z
materiałem (switch)
Opłata jednorazowa
80,00
3.
4
5.
6.
7.
8.
Tytuł opłaty/usługa
Cesja Umowy
Zawieszenie usługi na wniosek
Abonenta
Ponowna konfiguracja Urządzenia
Końcowego w Lokalu
Rodzaj opłaty
Uwagi
Od 1 do 6 okresów
rozliczeniowych
Opłata nie naliczana w
przypadku niezbędnej
konfiguracji w celu usunięcia
awarii / usterki
Opłata uwarunkowana
zwrotem w pełni sprawnego
kabla synałowego
Opłata nie zawiera kosztów
materiałów dodatkowych
uzgodnionych z Abonentem
Opłata nie zawiera kosztów
materiałów dodatkowych
uzgodnionych z Abonentem.
Usługa wykonywana jeżeli
istnieją możliwości
techniczne świadczenia
Usług
Opłata zawiera koszty
Instalacji, konfiguracji oraz
zakupu routera. Opłata nie
zawiera kosztów
dodatkowych materiałów
uzgodnionych z Abonentem
Opłata zawiera koszty
Instalacji, konfiguracji oraz
zakupu switcha. Opłata nie
1z2
12.
Naprawa Usterki lub Awarii
Opłata jednorazowa
40,00
13.
Wizyta serwisanta
Opłata jednorazowa
40,00
14.
Wysyłka faktur w formie papierowej
Opłata miesięczna
5,00
zawiera kosztów
dodatkowych materiałów
uzgodnionych z Abonentem
Jeżeli Usterka lub Awaria
powstała z przyczyn
leżących po stronie
Abonenta. Opłata nie
zawiera kosztów
dodatkowych materiałów
uzgodnionych z Abonentem
Jeżeli wizyta była
bezzasadna
¹ Opłata za przeniesienie Zakończenia Sieci obejmuje koszt kabli i gniazd
Tabela nr 3.Opłaty manipulacyjne i kary umowne
L.p.
1.
Tytuł opłaty
Przedterminowe rozwiązanie Umowy
zawartej na czas określony przez
Operatora z winy Abonenta lub
przez Abonenta
Rodzaj opłaty
Opłata jednorazowa
2.
Zniszczenie, utrata lub brak zwrotu
Urządzenia Operatora w terminie
wskazanym
w
Regulaminie
Świadczenia
Usług
Opłata jednorazowa
3.
Naruszenie § 56 ust.2 pkt a, c, h, i
Regulaminu (kara umowna)
Udostępnienie Usługi poza Lokal bez
zgody Operatora (kara umowna)
Opłata jednorazowa
504,00
Opłata jednorazowa
1000,00
Wezwanie do zapłaty (list polecony)
Opłata jednorazowa
za każde wezwanie
10,00
4.
5.
Cena
Uwagi
Opłata w wysokości
udzielonej ulgi
zgodnie z
Regulaminem
Promocji i/lub
Umową
Opłata uzależniona
jest od wartości
Urządzenia
udostępnionego
Abonentowi;
wartość Urządzenia
podana jest w
Protokole odbioru
technicznego
Za każde naruszenie
Za każde
udostępnienie poza
Lokal (za każdy
komputer)
Nie dotyczy
Abonenta będącego
Konsumentem
Uwagi:
1. Wszystkie ceny i opłaty w Tabelach są podane w złotych.
2.
Wszystkie ceny i opłaty w Tabelach zawierają wynikający z przepisów prawa podatek VAT (cena lub
opłata brutto).
3.
Określenia użyte w Cenniku a pisane dużą literą są zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez TELBIAL SP. Z O.O.
4.
Operator ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone w Cenniku kary
umowne.
5.
Zapisy określone w niniejszym Cenniku dotyczą Abonentów, którzy zawali umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych od dnia 28.06.2016 r.
Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o.
ul. Brzeska 134, 21-500 Biała Podlaska
885-856-856 www.telbialnet.com.pl
2z2