090-105-drf drb drb prostokatnych-akc

Komentarze

Transkrypt

090-105-drf drb drb prostokatnych-akc
wentylatory do kana³ów prostok¹tnych DRBI
DRBI
Izolacja akustyczna
Izolacjê akustyczn¹ stanowi warstwa 40 mm
wysokiej jakoœci we³ny kamiennej o gêstoœci 88
kg/m3, która znacznie lepiej absorbuje dŸwiêki o
niskiej czêstotliwoœci. Izolacja spe³nia wymogi
przeciwpo¿arowe dla klasy A2 - niepalnej.
Uchylna obudowa
Silnik, wraz z przytwierdzonym do wiruj¹cego
stojana wirnikiem zosta³ zbudowany na uchylnej
pokrywie serwisowej, dziêki czemu dostêp w celach
konserwacyjnych jest znacznie uproszczony. Wlot do
wentylatora zosta³ zabezpieczony siatk¹.
konstrukcja:
maksymalna temp. pracy:
Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do istalacji ko³nierzowej
(20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna,
izolowana akustycznie obudowa wykonana z galwanizowanej blachy
stalowej, ze zdejmowan¹ pokryw¹ serwisow¹. £atwo demontowalny modu³
silnika i wirnika.
40 ÷ 60°C - w zale¿noœci od wybranego modelu
Klamry zaciskowe
Dziêki zastosowaniu szybkozacisko-wych klamr,
pokrywê serwisow¹ mo¿na zdemontowaæ bez
konieczno-œci u¿ywania jakichkolwiek narzêdzi.
zastosowanie:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych,
przemys³owych i u¿ytecznoœci publicznej. Ze wzglêdu na
izolacjê akustyczn¹ wentylatory DRBI s¹ idealne do wentylacji
bibliotek, sal konferencyjnych, szkó³, szpitali, itp.
wirnik:
Wywa¿any dynamicznie wirnik typu B stanowi integraln¹ czêœæ silnika
(tzw. silnik z wiruj¹c¹ obudow¹). £opatki pochylone do ty³u wykonane
z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej.
Wyposa¿enie
napêd i sterowanie:
GS
Jednofazowy lub trójfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub
400V, 50 Hz) z wirujàcà obudowà. Silniki posiadaj¹ zintegrowane
zabezpieczenie termiczne (modele 400V posiadaj¹ wyprowadzone na
zewn¹trz koñcówki termokontaktu, które nale¿y pod³¹czyæ do
odpowiedniego przekaŸnika, np. typu STDT 16) i s¹ przystosowane do
napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej w pe³nym zakresie. Stopieñ
ochrony IP54, klasa izolacji F.
wy³¹cznik serwisowy
str. nr 425
ETX
p³ynny reg. obrotów (tyrystorowy)
str. nr 402
STR-1
5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str. nr 408
tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora DRBI:
STR-4
Typ DRBI
50/25/1800S
60/35/3900T
70/40/5300T
80/50/8300T
100/50/10200T
wy³¹cznik serwisowy
p³ynny regulator obrotów (tyrystorowy)
5-bieg. reg. obrotów (transformatorowy)
z³¹cze przeciwdrganiowe
¿aluzja grawitacyjna
GS 01
ETX 25
STR-1-25L22
VS 5030
VKK 5030
GS 03
STRS4-15L40
VS 6035
VKK 6035
GS 03
STRS4-25L40
VS 7040
VKK 7040
GS 03
STRS4-60L40
VS 8050
VKK 8050
GS 03
STRS4-60L40
VS 10050
VKK 10050
5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str. nr 413
VS
z³¹cze przeciwdrganiowe
Str. nr 105
VKK
¿aluzja grawitacyjna
str. Nr 105
dane techniczne
Typ
V max
[m3/h]
DRBI 50/25/1800S
DRBI 60/35/3900T
DRBI 70/40/5300T
DRBI 80/50/8300T
DRBI 100/50/10200T
1720
3660
5320
8280
10220
www.harmann.pl
D
p max
P max
U
I max
RPM max
t max
L WA
L pA
m
[Pa]
[W]
[V]
[A]
[1/min]
[0C]
[dB(A)]
[dB(A)]
[kg]
720
510
615
810
980
280
500
730
1790
2010
230
400
400
400
400
1,3
1,2
1,6
3,9
4,8
2580
1430
1430
1460
1365
60
60
40
55
50
57
59
60
67
66
50
52
53
60
59
23,5
46,8
66,8
87,6
109,2
nr katalogowy
11697000
11489900
10491000
10490800
10490500
101
wymiary
G
C
H
B A
d
D
I
J
E
F
Silnik
dla modeli 3F (400V)
e
trz
ie
Pow
Typ
DRBI 50/25/1800S
DRBI 60/35/3900T
DRBI 70/40/5300T
DRBI 80/50/8300T
DRBI 100/50/10200T
102
A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
250
349
398
498
498
270
370
420
520
520
387
491
547
658
658
453
598
698
798
998
520
620
720
820
1020
540
680
780
880
1080
542,2
682
780
883
1083
d[mm] H[mm] I[mm] J[mm]
8
8
9
9
9
515,8
656
827
826
926
511
652
799
820
920
861
882
982
dla modelu DRBI 50/25/1800S
strongair solutions
wentylatory do kana³ów prostok¹tnych DRBI
charakterystyki pracy
DRBI 50/25/1800S
wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)]
dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
Pkt.
Pracy
S
63
125
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
DRBI 60/35/3900T
2
3
4
5
68
65
67
70
-
61
56
52
53
64
58
61
57
60
62
61
65
LWA wylot [dB(A)]
57
55
60
62
56
53
60
63
54
52
58
61
47
45
51
54
2
3
4
5
78
76
81
84
-
64
59
54
56
72
70
75
77
73
70
76
79
66
64
70
73
62
59
66
69
2
3
4
5
61
57
58
59
10
57
53
48
50
69
71
67
71
64
77
65
80
LWA od obudowy [dB(A)]
58
49
53
47
52
54
53
56
46
47
48
50
46
43
47
50
44
42
43
47
40
38
39
42
Pkt.
Pracy
S
63
125
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
DRBI 70/40/5300T
2
3
4
5
68
67
71
75
50
45
46
49
64
62
64
67
60
58
61
57
67
62
70
65
LWA wylot [dB(A)]
54
52
57
60
55
53
58
61
51
49
55
60
44
43
46
52
2
3
4
5
79
77
82
86
51
46
45
48
68
65
68
72
74
71
76
79
71
67
71
75
64
61
64
68
56
53
56
60
2
3
4
5
60
59
62
65
45
43
43
48
58
56
57
61
70
72
69
71
75
77
78
79
LWA od obudowy [dB(A)]
54
47
54
46
58
52
61
56
46
45
49
51
44
43
44
48
43
41
38
43
38
36
29
33
Pkt.
Pracy
S
63
125
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
www.harmann.pl
2
3
4
5
69
68
76
79
61
63
70
71
63
64
72
74
62
58
61
57
70
64
72
66
LWA wylot [dB(A)]
61
59
65
67
58
56
58
60
51
49
50
53
36
34
33
36
2
3
4
5
82
80
87
90
69
66
73
74
72
72
80
82
74
74
78
80
69
68
71
74
61
60
63
65
43
42
45
48
2
3
4
5
60
60
66
67
53
55
60
62
53
54
62
63
75
77
75
76
82
82
84
84
LWA od obudowy [dB(A)]
51
51
52
52
58
54
60
55
52
51
49
50
50
48
39
41
46
44
30
32
31
28
12
16
103
charakterystyki pracy
DRBI 80/50/8300T
wartoœci mocy akustycznej LWA [dB(A)]
dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
Pkt.
Pracy
S
63
125
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
DRBI 100/50/10200T
2
3
4
5
75
76
81
85
62
61
61
64
70
71
75
77
66
67
70
68
76
74
81
77
LWA wylot [dB(A)]
65
66
71
74
65
66
70
73
62
62
66
69
59
57
58
62
2
3
4
5
85
87
92
96
59
57
57
59
73
73
77
79
80
82
87
90
75
77
82
85
70
72
76
81
63
63
67
71
2
3
4
5
68
67
69
71
58
55
56
59
63
62
65
66
77
79
79
82
84
87
88
89
LWA od obudowy [dB(A)]
57
57
59
57
63
60
67
64
59
58
57
58
60
58
52
51
59
56
48
44
58
55
45
38
Pkt.
Pracy
S
63
125
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000
4000 8000
LWA wlot [dB(A)]
104
2
3
4
5
77
78
82
84
59
55
59
61
70
69
73
75
70
69
73
71
79
76
80
78
LWA wylot [dB(A)]
69
69
72
74
68
68
70
72
63
64
66
69
57
57
63
65
2
3
4
5
88
90
95
96
65
52
57
59
74
76
79
78
84
83
89
91
79
79
83
85
74
75
79
83
66
68
72
74
2
3
4
5
67
66
71
72
57
51
56
58
63
60
65
66
79
83
84
84
88
90
88
91
LWA od obudowy [dB(A)]
58
56
60
56
68
62
68
64
56
54
58
61
56
53
54
56
55
50
48
50
52
45
43
44
strongair solutions