Biznes Warmii i Mazur - Biznes i Finanse

Komentarze

Transkrypt

Biznes Warmii i Mazur - Biznes i Finanse
Biznes Warmii i Mazur
Reklama
dźwignią
handlu
Płaca minimalna
w górę
Fot. Fotolia
30.06.2015
dodatek bezpłatny
SUPERPRODUKT Ranking największych firm w regionie
GAZETA OLSZTYŃSKA
2
DZIENNIK ELBLĄSKI
BIZNES WARMII I MAZUR
Od redakcji
Robert
Zienkiewicz
redaktor
wydania
Biznes Warmii i Mazur zmierza
ku pełnoletności, za rok osiemnasta edycja rankingu największych firm województwa warmińsko-mazurskiego
przygotowywanego przez „Gazetę Olsztyńską” i „Dziennik Elbląski”. Pierwszy ranking ukazał
się w zupełnie innej rzeczywistości gospodarczej, gdy jeszcze nie
było wiadomo, kiedy Polska
wejdzie do Unii Europejskiej,
a wszyscy dopiero przyzwyczajaliśmy się do nowego województwa. Przez tych kilkanaście lat
Polskę i świat nawiedziły dwa
czy trzy kryzysy, staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, mieliśmy sześciu premierów, niezliczoną liczbę
ministrów od gospodarki i finansów, tysiące nowych aktów
prawnych dotyczących przedsiębiorców. Zmieniała się również
co roku lista obecności w naszym zestawieniu. Weteranów,
obecnych w rankingu nieprzerwanie od 1999 roku, mamy
czterech: Indykpol, Sprint, Społem Olsztyn i MPEC w Olsztynie.
Zapraszam do zapoznania się
z wynikami finansowymi największych firm regionu.
dodatek przygotowują:
redakcja wydania:
Joanna Kuklińska, Wojciech Kosiewicz, Robert Zienkiewicz
specjalista ds. reklamy:
Bożena Stępkowska, [email protected]
tel. 89 539 74 54
zbieranie danych:
Michał Krawiel, Robert Zienkiewicz
skład graficzny:
Agnieszka Kurzątkowska, Maja Barczuk-Kalisz
kontakt: Gazeta Olsztyńska,
ul. Tracka 5, 10-634 Olsztyn,
reklama: tel.: 89/539 74 46,
redakcja: tel.: 89/539 75 75
WTOREK 30.06.2015
www.biznes.wm.pl
Biznes Warmii i Mazur
Przewodnik po rankingu
• Biznes Warmii i Mazur - Największe Przychody
2014 - str. 4
Ranking powstał na podstawie przychodów netto z
działalności podstawowej w 2014 roku.
• Biznes Warmii i Mazur - Najwięksi Pracodawcy
2014 roku - str. 6
Zestawienie na podstawie liczby pracowników na
koniec 2014 roku.
• Biznes Warmii i Mazur - Najwięksi Eksporterzy
2014 - str. 8
W tej tabeli ustawiliśmy firmy według przychodów
netto z eksportu w 2014 roku.
• Biznes Warmii i Mazur - Najwięksi Inwestorzy
2014 - str. 10
Ranking powstał na podstawie informacji o wydatkach inwestycyjnych w 2014 roku.
• Biznes Warmii i Mazur - Najzyskowniejsze Firmy
2014 - str. 11
Zestawienie na podstawie zysku brutto w 2014
roku.
Dane do wszystkich rankingów pochodzą bezpośrednio od firm. W tym roku:
• uzyskaliśmy dane o przychodach 63 firm
• 62 firmy podały dane o zatrudnieniu
• 33 firmy podały dane o eksporcie
• 45 firm podało wysokość inwestycji
• 53 firmy podały swój zysk brutto.
Dziękujemy.
• Opracowanie wyników rankingów:
Robert Zienkiewicz
[email protected]
tel. 89 539 75 75
Znak „-” w tabelkach oznacza, że albo firma nie podała nam danych, albo one nie występują (np. firma nie prowadzi eksportu).
REKLAMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
263915otbr-a-M
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
REKLAMA
Biznes Warmii i Mazur
3
Ekologia, innowacja, partnerstwo
Kraje skandynawskie uważane są
za bardzo proekologiczne. To
właśnie na północy Europy bardzo popularne jest wykorzystywanie paliwa z odpadów do
produkcji energii. W tym kierunku zamierza pójść Olsztyn
i miejska spółka MPEC.
Realizacja
inwestycji
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest rozpowszechniona w całej Europie,
a
szczególnie
w Wielkiej Brytanii. Projekty
z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego są realizowane coraz śmielej w naszym kraju. Według raportu
Ministerstwa Gospodarki od
2009 roku do końca 2014
roku podmioty publiczne
ogłosiły 342 postępowania
w związku z poszukiwaniem
prywatnego partnera do realizacji swoich projektów.
W fazę realizacji weszły 82
projekty. Spośród wszczętych postępowań najwięcej
dotyczyło inwestycji sportowo-rekreacyjnych, parkingów oraz infrastruktury komunalnej i gospodarki
kanalizacyjnej. Na tle ministerialnych statystyk wyróżnia
się projekt MPEC, który realizowany będzie w formie
spółki zawartej przez stronę
publiczną i prywatną. Projekt zakłada budowę oraz zarządzanie instalacją, która
będzie wykorzystywała do
produkcji energii paliwo wytworzone z odpadów komunalnych. W ramach projektu
zmodernizowana zostanie
również Ciepłownia Kortowo w celu przystosowania
jej do spełnienia reżimów
środowiskowych wynikających z dyrektywy IED. Całkowity koszt projektu szacowany jest na poziomie 400
mln zł. Część finansowania
pochodzić będzie z wkładów
kapitałowych Polskich Inwestycji Rozwojowych oraz
partnera prywatnego, pozostałe środki pochodzić będą
z finansowania dłużnego.
MPEC, PIR i wybrany
w konkurencyjnej procedurze partner prywatny będą
udziałowcami nowej spółki,
która zostanie utworzona
w celu realizacji przedsięwzięcia. MPEC dąży również
na pozyskanie środków pomocowych w ramach funduszy unijnych i krajowych na
potrzeby realizacji tego projektu. Realizacja projektu
w formie spółki, do której
MPEC wniesie Ciepłownię
Kortowo, powoduje, że pojawiają się obawy dotyczące
potencjalnej utraty przez
miasto kontroli nad spółką.
— Dzięki naszemu niefinansowemu zaangażowaniu
w przedsięwzięcie w postaci
wniesienia do spółki ciepłowni „Kortowo” i nieruchomości przy ul. Lubelskiej,
na której zostanie wybudowana instalacja, pakiet większościowy w spółce uzyska
MPEC i PIR – mówi prezes
MPEC Konrad Nowak. –
Partner prywatny będąc
udziałowcem mniejszościowym skoncentruje się na
działalności, w której posiada największe kompetencje, tj. na wybudowaniu
i operowaniu nową instalacją. Obawy przeciwników inwestycji są bezpodstawne,
ponieważ nikt nie ma zamiaru oddawać ciepłowni
w ręce prywatne. Utrzymanie kontroli publicznej nad
produkcją ciepła jest zagwarantowane ustawowo.
Jako przykład przedsięwzięć, które realizowane są
z sukcesem, można podać
projekt budowy spalarni odpadów w formule ppp reali-
Zdjęcie z budowy obiektów ZUOK, będących miejscem wytwarzania paliwa alternatywnego na potrzeby produkcji energii dla mieszkańców Olsztyna.
zowany przez miasto Poznań. Jednakże nasz projekt
różni się od poznańskiego
zarówno formułą ppp, jak
też technologią. W Poznaniu spalane będą zmieszane
odpady komunalne, natomiast nasz projekt zakłada
wykorzystanie odpadów powstałych w wyniku biologiczno-mechanicznego przetworzenia. Nasz projekt
wpisuje się w politykę w zakresie zagospodarowania
odpadów, w której istotny
jest odzysk materiałowy,
a dopiero na końcu procesu
odzysk energetyczny, a także
w politykę energetyczną
kraju w zakresie efektywności energetycznej oraz wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.
Instalacja w Olsztynie spełniać będzie kryteria odnawialnego źródła energii –
mówi Konrad Nowak. Będzie to źródło energii, dla
którego poziom emisji gazów do środowiska jest kilkakrotnie niższy, niż dla źródeł konwencjonalnych.
Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom
Olsztyna energii cieplnej
z zachowaniem społecznie
akceptowalnej ceny — mówi
Konrad Nowak. Budowa
elektrociepłowni na paliwo
alternatywne jest idealnym
rozwiązaniem
również
w kontekście ogromnej inwestycji powstającej na
Tracku. W najbliższych miesiącach zostanie oddany do
użytku Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi,
który będzie przyjmował
i przetwarzał odpady z 37
gmin ze środkowej części
województwa warmińskomazurskiego. Szacuje się, że
ok. 500 tys. mieszkańców
tego regionu wytwarza rocznie 160 tys. ton odpadów.
Z tej liczby ok. 130 tys. ton
odpadów jest zbieranych
przez służby komunalne
i będzie kierowane do
ZGOK-u, gdzie zostanie
poddane dalszemu zagospodarowaniu. W ramach tego
procesu powstawać będzie
wysokokaloryczne i bezpieczne paliwo alternatywne, czyli tzw. RDF. To
właśnie takie paliwo będzie
służyło do produkcji ciepła
w nowej elektrociepłowni
MPEC. Wykorzystanie pa-
liwa alternatywnego do celów energetycznych pozwoli
na uniezależnienie się od surowców kopalnych.
Pojawiają się obawy, iż
powstanie nowej instalacji
spowoduje dla mieszkańców
wzrost „podatku śmieciowego”. – Nie ma to nic
wspólnego z rzeczywistością
– mówi Konrad Nowak. Słyszałem nawet pogłoski, iż
cena za utylizację odpadów
może nawet sięgnąć 600 zł,
co jest zupełną abstrakcją.
W dzisiejszej cenie, jaką
płacą mieszkańcy, jest już
wkalkulowane zagospdarowanie paliwa alternatywnego
wytwarzanego przez ZGOK.
Gdyby nie powstała nasza instalacja, to paliwo należałoby
bowiem zagospodarować
w inny sposób, co wiąże się
również z ponoszeniem
kosztów.
Zakład
termicznego
unieszkodliwiania odpadów, czy jak kto woli ekospalarnia oraz elektrociepłownia w jednym, to
przede wszystkim postawienie na ekologię i najwyższe
standardy ochrony środo-
wiska. Dlatego wymogi dotyczące ekologii w trakcie
budowy i eksploatacji spalarni będą bardzo surowe
i obłożone dodatkowymi restrykcjami dotyczącymi spalin i wykorzystanych zabezpieczeń. O wiele bardziej
surowymi niż w przypadku
tradycyjnych ciepłowni węglowych — mów prezes
MPEC.
Projekt budowy elektrociepłowni na paliwo alternatywne to nowatorska inicjatywa na skalę ogólnopolską
i nie tylko. Dzięki niej
Olsztyn, który leży z dala od
złóż węgla i gazu, uniezależni się od wahań cen tych
surowców. Jednocześnie zastąpienie węgla paliwem alternatywnym przy zastosowaniu
nowoczesnych
rozwiązań technologicznych
zapewni dalszą poprawę
stanu czystości powietrza
w regionie. Wybudowanie
takiej instalacji w naszym
mieście ma również wymiar
ekonomiczny – zostaną
utworzone nowe miejsca
pracy dla naszych mieszkańców.
276615otbr-a-M
GAZETA OLSZTYŃSKA
4
www.biznes.wm.pl
DZIENNIK ELBLĄSKI
WTOREK 30.06.2015
BIZNES WARMII I MAZUR
Biznes Warmii i Mazur
NAJWIĘKSZE PRZYCHODY 2014
Miejscowość
Branża
1.
Michelin Polska SA
Olsztyn
produkcja ogumienia trakcyjnego, produkcja tkanin kordowych, produkcja
energii cieplnej
2.
Grupa Kapitałowa DBK
Olsztyn
3.
Indykpol Grupa Kapitałowa
4.
l.p.
Firma
Zatrudnienie
31.12.2014
Przychody netto
z eksportu 2014 (zł)
4 724 286 000
4 317
3 905 981 000
238 137 000
370 727 000
handel
1 239 105 620
648
73 701 098
53 673 202
14 310 284
Olsztyn
produkcja i przetwórstwo mięsa drobiowego
1 121 941 000
1 189
232 036 000
24 370 000
25 151 000
Philips Lighting Poland SA, Oddział w Kętrzynie
Kętrzyn
elektryczna
996 262 700
635
784 798 900
16 905 800
-
5.
Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Oddział w Ełku
Ełk
ubój trzody, produkcja mięsa wieprzowego i wyrobów
768 000 000
1 107
-
-
-
6.
Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Oddział w Morlinach
Ostróda
produkcja wyrobów mięsnych
646 000 000
998
-
-
-
7.
Szynaka-Meble Sp. z o.o.
Lubawa
meblarska
547 241 075
1 297
413 776 180
9 287 690
11 966 144
8.
Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Oddział w Iławie
Iława
ubój indyka, produkcja mięsa drobiowego i przetworów
376 000 000
604
-
-
-
9.
Serwistal Sp. z o. o.
Ełk
wyroby stalowe, cięcie blach
374 029 208
237
56 758 000
1 458 000
8 481 563
10.
Eltel Networks Olsztyn SA
Olsztyn
energetyka, budownictwo elektroenergetyczne
366 674 841
798
29 582 438
6 347 197
11 299 525
11.
Auto Land Polska SA
Olsztyn
dystrybucja części samochodowych
244 900 000
-
-
-
-
12.
Zakłady Mięsne Warmia - Mardi Sp. z o.o.
Biskupiec Reszelski
przetwórstwo mięsne, produkcja, handel detaliczny
241 902 195
720
12 561 139
9 000 000
6 124 373
13.
Grupa Sprint
Olsztyn
teleinformatyka, telekomunikacja
232 060 158
823
334 730
3 130 673
4 035 269
14.
Paged-Sklejka SA
Morąg
produkcja arkuszy fornirowych i płyt na bazie drewna
224 380 482
750
139 682 768
-
24 948 685
15.
Ostróda Yacht Sp. z o.o.
Ostróda
produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
203 810 312
589
201 207 064
5 441 262
9 088 059
16.
Impress Decor Polska Sp. z o.o.
Ełk
produkcja
152 902 293
123
110 473 675
15 758 908
3 902 915
17.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe Prosper Sp. z o.o.
Łukta
mięsna - ubój i rozbiór indyka
145 263 000
136
73 527 000
-
-
18.
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie
Olsztyn
spożywcza, przemysłowa
129 427 966
629
-
3 183 894
3 020 892
19.
Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Działdowo
produkcja szkła gospodarczego
129 321 597
485
79 042 828
17 022 880
16 526 021
20.
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk Sp. z o.o.
Ełk
handel materiałami budowlanymi, opałem, paliwami, usługi
102 483 581
105
-
-
-
21.
Ubojnia Drobiu Górni i Synowie Sp. j.
Giżycko
produkcja mięsna
100 102 834
148
50 603 911
2 535 662
2 079 093
22.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Olsztyn
usługi komunalne
97 568 875
291
215 572
18 751 686
1 499 217
23.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Elbląg
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
94 448 000
186
-
26 340 000
402 000
24.
Grupa Holdingowa Spółek IPB
Iława
budowlana, architektura, usługi
88 631 900
187
-
-
6 358 100
25.
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
Ostróda
handel
85 414 750
99
-
443 847
1 080 964
26.
Miejski Szpital Zespolony
Olsztyn
ochrona zdrowia
80 904 897
633
-
7 721 184
22 917
27.
Adar Sp. z o.o.
Elbląg
spedycja, transport, logistyka
78 792 610
41
51 756
274 715
5 288 853
28.
MTI-Furninova Polska Sp. z o.o.
Kętrzyn
meblarstwo
75 144 224
530
65 955 311
1 183 617
7 380 974
29.
Carservis Holding - Resma Sp. z o.o. i Mibo Sp. z o.o.
Olsztyn
handel, usługi, motoryzcja
72 594 424
105
-
2 964 851
1 107 350
30.
Rolimpex SA
Iława
rolnictwo
72 234 855
122
15 129 875
4 915 679
3 113 886
31.
Krynicki Recykling SA
Olsztyn
sortowanie i uzdatnianie słuczki szklanej
55 517 433
90
2 258 443
27 784 199
7 818 496
32.
Dam-Rob SA
Zalewo
motoryzacja, palety, pojemniki magazynowo-transportowe
54 954 964
174
49 501 393
3 983 062
3 546 234
33.
Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Mrągowo
sprzedaż maszyn rolniczych, usługi wynajmu maszyn
54 842 394
38
8 832 433
2 146 924
637 306
34.
Zakład Urządzeń Technicznych Unimasz Sp. z o.o.
Olsztyn
produkcja
49 260 000
197
5 873 000
5 923 000
2 298 000
35.
Expom SA
Kurzętnik
morska, offshore i energetyczna
45 416 841
187
28 951 801
2 319 049
3 522 726
36.
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Lidzbark Warmiński
sprzedaż detaliczna, produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych
45 184 915
187
-
-
142 545
37.
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Rombud Sp. z o.o.
Olsztyn
budowlana
42 762 362
147
-
-
1 715 064
38.
Oristo Sp. z o.o.
Montowo
231
21 795 287
394 488
441 234
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budoprzem Sp. z o.o.
Olsztyn
produkcja i sprzedaż mebli łazienkowych
budownictwo ogólne i inżyniera lądowa
41 970 837
39.
40 975 681
300
-
892 872
95 675
40 133 497
147
22 801 800
676 491
508 068
162 000
Przychody netto
2014 (zł)
Inwestycje 2014
Zysk brutto 2014
(zł)
(zł)
40.
PPHU Amex-Bączek K. Bączek Sp. j.
Falknowo
produkcja dla budownictwa z tworzyw sztucznych, produkcja metalowych
elementów stolarki budowlanej, montaż stolarki budowlanej
41.
Staniszewscy Beton Sp. j.
Olsztyn
produkcja masy betonowej prefabrykowanej
31 594 000
116
-
2 283 000
42.
Premar Sp. z o.o.
Olsztyn
handel
27 964 209
38
1 468 736
-
60 436
43.
Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Olsztynek
spożywcza
25 796 588
98
213 818
918 299
1 170 064
44.
Prefabet Ełk Sp. z o.o.
Ełk
budownictwo
25 464 763
116
-
2 104 767
521 768
45.
Win-Cin Sp. z o.o.
Olsztyn
handel (import i dystrybucja win)
25 077 000
-
-
-
-
46.
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Szczytno
bankowość, finanse
24 697 963
121
-
3 097 302
3 670 556
47.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ełk
gospodarka komunalna
23 662 042
124
-
10 993 703
2 081 138
48.
Spółdzielnia Agro w Małdytach
Małdyty
handel
23 120 481
45
-
153 526
128 265
49.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ostródzie
Ostróda
detal, produkcja (pieczywo), hurt - artykuły monopolowe, artykuły budowlane
22 788 623
108
-
192 492
46 246
50.
Warmiński Bank Spółdzielczy
Jonkowo
bankowość, finanse
21 806 682
106
-
102 615
2 774 688
51.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
Olsztyn
usługi w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
19 617 513
105
-
-
119 858
52.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Opegieka Sp. z o.o.
Elbląg
geoinformatyka, IT, ICT
19 000 000
101
-
-
2 300 000
53.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Elbląg
gospodarka odpadami
18 857 184
155
70 532
2 459 890
233 057
54.
Kamet Sp. z o.o.
Nidzica
produkcja metalowych mebli, mechanicznych zabezpieczeń mienia,
urządzeń technologicznych
17 352 000
106
10 523 000
-
-
55.
Kombet Działdowo Sp. z o.o.
Komorniki
produkcja elementów budowlanych z betonu
12 574 834
75
-
391 083
103 407
56.
Bart-Druk Sp. z o.o.
Bartoszyce
opakowania, poligrafia, styropian
10 500 000
77
-
400 000
1 031 000
57.
NetLand Sp. z o.o. (NetLand Finance Sp. z o.o., ConsLand Adrian Pietnoczka)
Olsztyn
informatyka, geodezja
9 851 973
56
-
-
1 450 084
58.
MP Group
Olsztyn
motoryzacja, handel, budownictwo
8 358 000
40
1 500 000
3 300 000
850 000
59.
Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o.
Giedajty
produkcja mebli szkolnych
8 161 963
59
-
366 873
1 156 980
60.
Olsztyńskie Towarzysztwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Olsztyn
27
-
3 466 182
1 180 204
Zakład Mechanizacji i Narządzi "For-Mech" Sp. z o.o.
Kętrzyn
wynajem i zarządzanie nieruchomościami
produkcja, usługi
7 570 230
61.
3 407 954
39
326 138
-
185 225
62.
ITM Sp. z o.o.
Olsztyn
IT
2 895 482
18
1 130 000
949 900
49 631
63.
Cairo-Soft Sp. z o.o.
Olsztyn
informatyka, producent oprogramowania
2 704 009
15
-
-
-
RANKING NA PODSTAWIE PRZYCHODÓW NETTO Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W 2014 ROKU
WTOREK 30.06.2015
Biznes Warmii i Mazur
www.biznes.wm.pl
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
REKLAMA
5
279815otbr-a -C
GAZETA OLSZTYŃSKA
6
www.biznes.wm.pl
DZIENNIK ELBLĄSKI
WTOREK 30.06.2015
BIZNES WARMII I MAZUR
Biznes Warmii i Mazur
NAJWIĘKSI PRACODAWCY 2014 ROKU
Miejscowość
Branża
Zatrudnienie
31.12.2014
Przychody netto
1.
Michelin Polska SA
Olsztyn
produkcja ogumienia trakcyjnego, produkcja tkanin kordowych,
produkcja energii cieplnej
4 317
4 724 286 000
3 905 981 000
238 137 000
370 727 000
2.
Szynaka-Meble Sp. z o.o.
Lubawa
meblarska
1 297
547 241 075
413 776 180
9 287 690
11 966 144
3.
Indykpol Grupa Kapitałowa
Olsztyn
produkcja i przetwórstwo mięsa drobiowego
1 189
1 121 941 000
232 036 000
24 370 000
25 151 000
4.
Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Oddział w Ełku
Ełk
ubój trzody, produkcja mięsa wieprzowego i wyrobów
1 107
768 000 000
-
-
-
5.
Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Oddział w Morlinach
Ostróda
produkcja wyrobów mięsnych
998
646 000 000
-
-
-
6.
Grupa Sprint
Olsztyn
teleinformatyka, telekomunikacja
823
232 060 158
334 730
3 130 673
4 035 269
7.
Eltel Networks Olsztyn SA
Olsztyn
energetyka, budownictwo elektroenergetyczne
798
366 674 841
29 582 438
6 347 197
11 299 525
8.
Paged-Sklejka SA
Morąg
produkcja arkuszy fornirowych i płyt na bazie drewna
750
224 380 482
139 682 768
-
24 948 685
9.
Zakłady Mięsne Warmia - Mardi Sp. z o.o.
Biskupiec Reszelski
przetwórstwo mięsne, produkcja, handel detaliczny
720
241 902 195
12 561 139
9 000 000
6 124 373
10.
Grupa Kapitałowa DBK
Olsztyn
handel
648
1 239 105 620
73 701 098
53 673 202
14 310 284
11.
Philips Lighting Poland SA, Oddział w Kętrzynie
Kętrzyn
elektryczna
635
996 262 700
784 798 900
16 905 800
-
12.
Miejski Szpital Zespolony
Olsztyn
ochrona zdrowia
633
80 904 897
-
7 721 184
22 917
13.
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie
Olsztyn
spożywcza, przemysłowa
629
129 427 966
-
3 183 894
3 020 892
14.
Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Oddział w Iławie
Iława
ubój indyka, produkcja mięsa drobiowego i przetworów
604
376 000 000
-
-
-
15.
Ostróda Yacht Sp. z o.o.
Ostróda
produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
589
203 810 312
201 207 064
5 441 262
9 088 059
16.
MTI-Furninova Polska Sp. z o.o.
Kętrzyn
meblarstwo
530
75 144 224
65 955 311
1 183 617
7 380 974
17.
Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Działdowo
produkcja szkła gospodarczego
485
129 321 597
79 042 828
17 022 880
16 526 021
18.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
Elbląg
ochrona zdrowia
366
-
-
-
-
19.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budoprzem Sp. z o.o.
Olsztyn
budownictwo ogólne i inżyniera lądowa
300
40 975 681
-
892 872
95 675
20.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Olsztyn
usługi komunalne
291
97 568 875
215 572
18 751 686
1 499 217
21.
Serwistal Sp. z o. o.
Ełk
wyroby stalowe, cięcie blach
237
374 029 208
56 758 000
1 458 000
8 481 563
22.
Oristo Sp. z o.o.
Montowo
produkcja i sprzedaż mebli łazienkowych
231
41 970 837
21 795 287
394 488
441 234
23.
Zakład Urządzeń Technicznych Unimasz Sp. z o.o.
Olsztyn
produkcja
197
49 260 000
5 873 000
5 923 000
2 298 000
24-26. Expom SA
Kurzętnik
morska, offshore i energetyczna
187
45 416 841
28 951 801
2 319 049
3 522 726
24-26. Grupa Holdingowa Spółek IPB
Iława
budowlana, architektura, usługi
187
88 631 900
-
-
6 358 100
24-26. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Lidzbark Warmiński
sprzedaż detaliczna, produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych
187
45 184 915
-
-
142 545
27.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Elbląg
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
186
94 448 000
-
26 340 000
402 000
28.
Dam-Rob SA
Zalewo
motoryzacja, palety, pojemniki magazynowo-transportowe
174
54 954 964
49 501 393
3 983 062
3 546 234
29.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Elbląg
gospodarka odpadami
155
18 857 184
70 532
2 459 890
233 057
30.
Ubojnia Drobiu Górni i Synowie Sp. j.
Giżycko
produkcja mięsna
148
100 102 834
50 603 911
2 535 662
2 079 093
31-32. PPHU Amex-Bączek K. Bączek Sp. j.
Falknowo
produkcja dla budownictwa z tworzyw sztucznych, produkcja metalowych
elementów stolarki budowlanej, montaż stolarki budowlanej
147
40 133 497
22 801 800
676 491
508 068
31-32. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Rombud Sp. z o.o.
Olsztyn
budowlana
147
42 762 362
-
-
1 715 064
33.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe Prosper Sp. z o.o.
Łukta
mięsna - ubój i rozbiór indyka
136
145 263 000
73 527 000
-
-
34.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ełk
gospodarka komunalna
124
23 662 042
-
10 993 703
2 081 138
35.
Impress Decor Polska Sp. z o.o.
Ełk
produkcja
123
152 902 293
110 473 675
15 758 908
3 902 915
36.
Rolimpex SA
Iława
rolnictwo
122
72 234 855
15 129 875
4 915 679
3 113 886
37.
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Szczytno
bankowość, finanse
121
24 697 963
-
3 097 302
3 670 556
38-39. Prefabet Ełk Sp. z o.o.
Ełk
budownictwo
116
25 464 763
-
2 104 767
521 768
38-39. Staniszewscy Beton Sp. j.
Olsztyn
produkcja masy betonowej prefabrykowanej
116
31 594 000
-
2 283 000
162 000
40.
Ostróda
108
22 788 623
-
192 492
46 246
106
17 352 000
10 523 000
-
-
l.p.
Firma
2014 (zł)
Przychody netto
z eksportu 2014 (zł)
Inwestycje 2014
Zysk brutto 2014
(zł)
(zł)
41-42. Kamet Sp. z o.o.
Nidzica
detal, produkcja (pieczywo), hurt - artykuły monopolowe, artykuły budowlane
produkcja metalowych mebli, mechanicznych zabezpieczeń mienia,
urządzeń technologicznych
41-42. Warmiński Bank Spółdzielczy
Jonkowo
bankowość, finanse
106
21 806 682
-
102 615
2 774 688
43-45. Carservis Holding - Resma Sp. z o.o. i Mibo Sp. z o.o.
Olsztyn
handel, usługi, motoryzcja
105
72 594 424
-
2 964 851
1 107 350
43-45. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
Olsztyn
usługi w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
105
19 617 513
-
-
119 858
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ostródzie
43-45.
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk
Sp. z o.o.
Ełk
handel materiałami budowlanymi, opałem, paliwami, usługi
105
102 483 581
-
-
-
46.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Opegieka
Sp. z o.o.
Elbląg
geoinformatyka, IT, ICT
101
19 000 000
-
-
2 300 000
47.
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
Ostróda
handel
99
85 414 750
-
443 847
1 080 964
48.
Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Olsztynek
spożywcza
98
25 796 588
213 818
918 299
1 170 064
49.
Krynicki Recykling SA
Olsztyn
sortowanie i uzdatnianie słuczki szklanej
90
55 517 433
2 258 443
27 784 199
7 818 496
50.
Bart-Druk Sp. z o.o.
Bartoszyce
opakowania, poligrafia, styropian
77
10 500 000
-
400 000
1 031 000
51.
Kombet Działdowo Sp. z o.o.
Komorniki
produkcja elementów budowlanych z betonu
75
12 574 834
-
391 083
103 407
52.
Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o.
Giedajty
produkcja mebli szkolnych
59
8 161 963
-
366 873
1 156 980
53.
NetLand Sp. z o.o. (NetLand Finance Sp. z o.o., ConsLand Adrian
Pietnoczka)
Olsztyn
informatyka, geodezja
56
9 851 973
-
-
1 450 084
54.
Spółdzielnia Agro w Małdytach
Małdyty
handel
45
23 120 481
-
153 526
128 265
55.
Adar Sp. z o.o.
Elbląg
spedycja, transport, logistyka
41
78 792 610
51 756
274 715
5 288 853
56.
MP Group
Olsztyn
motoryzacja, handel, budownictwo
40
8 358 000
1 500 000
3 300 000
850 000
57.
Zakład Mechanizacji i Narządzi "For-Mech" Sp. z o.o.
Kętrzyn
produkcja, usługi
39
3 407 954
326 138
-
185 225
58-59. Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Mrągowo
sprzedaż maszyn rolniczych, usługi wynajmu maszyn
38
54 842 394
8 832 433
2 146 924
637 306
58-59. Premar Sp. z o.o.
Olsztyn
handel
38
27 964 209
1 468 736
-
60 436
60.
Olsztyńskie Towarzysztwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Olsztyn
wynajem i zarządzanie nieruchomościami
27
7 570 230
-
3 466 182
1 180 204
61.
ITM Sp. z o.o.
Olsztyn
IT
18
2 895 482
1 130 000
949 900
49 631
62.
Cairo-Soft Sp. z o.o.
Olsztyn
informatyka, producent oprogramowania
15
2 704 009
-
-
-
RANKING NA PODSTAWIE LICZBY PRACOWNIKÓW NA KONIEC 2014 ROKU
WTOREK 30.06.2015
Biznes Warmii i Mazur
www.biznes.wm.pl
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
REKLAMA
7
24415ekwe-a -P
50015arzb-a -P
GAZETA OLSZTYŃSKA
8
www.biznes.wm.pl
DZIENNIK ELBLĄSKI
WTOREK 30.06.2015
BIZNES WARMII I MAZUR
Biznes Warmii i Mazur
NAJWIĘKSI EKSPORTERZY 2014
Miejscowość
Branża
1.
Michelin Polska SA
Olsztyn
produkcja ogumienia trakcyjnego, produkcja tkanin
kordowych, produkcja energii cieplnej
2.
Philips Lighting Poland SA, Oddział w Kętrzynie
Kętrzyn
3.
Szynaka-Meble Sp. z o.o.
4.
l.p.
Firma
Przychody netto
z eksportu 2014 (zł)
Przychody netto
2014 (zł)
Zatrudnienie
31.12.2014
Zysk brutto 2014
Inwestycje 2014
(zł)
(zł)
3 905 981 000
4 724 286 000
4 317
238 137 000
370 727 000
elektryczna
784 798 900
996 262 700
635
16 905 800
-
Lubawa
meblarska
413 776 180
547 241 075
1 297
9 287 690
11 966 144
Indykpol Grupa Kapitałowa
Olsztyn
produkcja i przetwórstwo mięsa drobiowego
232 036 000
1 121 941 000
1 189
24 370 000
25 151 000
5.
Ostróda Yacht Sp. z o.o.
Ostróda
produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
201 207 064
203 810 312
589
5 441 262
9 088 059
6.
Paged-Sklejka SA
Morąg
produkcja arkuszy fornirowych i płyt na bazie drewna
139 682 768
224 380 482
750
-
24 948 685
7.
Impress Decor Polska Sp. z o.o.
Ełk
produkcja
110 473 675
152 902 293
123
15 758 908
3 902 915
8.
Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Działdowo
produkcja szkła gospodarczego
79 042 828
129 321 597
485
17 022 880
16 526 021
9.
Grupa Kapitałowa DBK
Olsztyn
handel
73 701 098
1 239 105 620
648
53 673 202
14 310 284
10.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe
Prosper Sp. z o.o.
Łukta
mięsna - ubój i rozbiór indyka
73 527 000
145 263 000
136
-
-
11.
MTI-Furninova Polska Sp. z o.o.
Kętrzyn
meblarstwo
65 955 311
75 144 224
530
1 183 617
7 380 974
12.
Serwistal Sp. z o. o.
Ełk
wyroby stalowe, cięcie blach
56 758 000
374 029 208
237
1 458 000
8 481 563
13.
Ubojnia Drobiu Górni i Synowie Sp. j.
Giżycko
produkcja mięsna
50 603 911
100 102 834
148
2 535 662
2 079 093
14.
Dam-Rob SA
Zalewo
motoryzacja, palety, pojemniki magazynowo-transportowe
49 501 393
54 954 964
174
3 983 062
3 546 234
15.
Eltel Networks Olsztyn SA
Olsztyn
energetyka, budownictwo elektroenergetyczne
29 582 438
366 674 841
798
6 347 197
11 299 525
16.
Expom SA
Kurzętnik
28 951 801
45 416 841
187
2 319 049
3 522 726
17.
PPHU Amex-Bączek K. Bączek Sp. j.
Falknowo
morska, offshore i energetyczna
produkcja dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
montaż stolarki budowlanej
22 801 800
40 133 497
147
676 491
508 068
18.
Oristo Sp. z o.o.
Montowo
produkcja i sprzedaż mebli łazienkowych
21 795 287
41 970 837
231
394 488
441 234
19.
Rolimpex SA
rolnictwo
15 129 875
72 234 855
122
4 915 679
3 113 886
20.
Zakłady Mięsne Warmia - Mardi Sp. z o.o.
Iława
Biskupiec
Reszelski
przetwórstwo mięsne, produkcja, handel detaliczny
12 561 139
241 902 195
720
9 000 000
6 124 373
10 523 000
17 352 000
106
-
-
21.
Kamet Sp. z o.o.
Nidzica
produkcja metalowych mebli, mechanicznych
zabezpieczeń mienia, urządzeń technologicznych
22.
Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Mrągowo
sprzedaż maszyn rolniczych, usługi wynajmu maszyn
8 832 433
54 842 394
38
2 146 924
637 306
23.
Zakład Urządzeń Technicznych Unimasz Sp. z o.o.
Olsztyn
produkcja
5 873 000
49 260 000
197
5 923 000
2 298 000
24.
Krynicki Recykling SA
Olsztyn
sortowanie i uzdatnianie słuczki szklanej
2 258 443
55 517 433
90
27 784 199
7 818 496
25.
MP Group
Olsztyn
motoryzacja, handel, budownictwo
1 500 000
8 358 000
40
3 300 000
850 000
26.
Premar Sp. z o.o.
Olsztyn
handel
1 468 736
27 964 209
38
-
60 436
27.
ITM Sp. z o.o.
Olsztyn
IT
1 130 000
2 895 482
18
949 900
49 631
28.
Grupa Sprint
Olsztyn
teleinformatyka, telekomunikacja
334 730
232 060 158
823
3 130 673
4 035 269
29.
Zakład Mechanizacji i Narządzi "For-Mech" Sp. z o.o.
Kętrzyn
produkcja, usługi
326 138
3 407 954
39
-
185 225
30.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Olsztyn
usługi komunalne
215 572
97 568 875
291
18 751 686
1 499 217
31.
Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Olsztynek
spożywcza
213 818
25 796 588
98
918 299
1 170 064
32.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Elbląg
gospodarka odpadami
70 532
18 857 184
155
2 459 890
233 057
33.
Adar Sp. z o.o.
Elbląg
spedycja, transport, logistyka
51 756
78 792 610
41
274 715
5 288 853
RANKING NA PODSTAWIE PRZYCHODÓW NETTO Z EKSPORTU W 2014 ROKU
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
9
REKLAMA
Biznes Warmii i Mazur
• KONFERENCJE • SZKOLENIA • EVENTY
• BASEN • SAUNY • SPA
RESTAURACJA
DOM KRÓLÓW
HOTEL ELBLĄG****
STARY RYNEK 54-59
82-300 ELBLĄG
+ 48 55 611 66 00
WWW.HOTELELBLAG.EU
98115see1-a -C
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRUM KONFERENCYJNO-REKREACYJNE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ul. Polna 16, Olsztyn, tel. 89 527-48-14, [email protected]
WOPR województwa warmińsko-mazurskiego:
• przeprowadza ekspertyzy i przeglądy kąpielisk
• wydaje certyfikaty kąpielisk
• zabezpiecza imprezy organizowane na wodzie i nad wodą
• stale współpracuje z innymi służbami, tj. policją, strażą pożarną,
pogotowiem ratunkowym oraz władzami samorządowymi
i rządowymi, a także innymi organizacjami zajmującymi się
bezpieczeństwem na wodzie
• organizuje pokazy ratownictwa wodnego i zajęcia edukacyjne dla
dzieci i młodzieży
WOPR województwa warmińsko-mazurskiego
organizuje kursy:
Ç Ratownik wodny
Ç Sternik motorowodny
Ç Kurs płetwonurka P1
Ç Kwalifikowana pierwsza pomoc
Ç Kurs radiowy SRC
- pokoje
- konferencje
- wesela
- wynajem atrakcyjnych
limuzyn
tel. 603 491 213
www.wopr-wm.olsztyn.pl
283615otbr-a -P
47015mrwm-a -C
10
GAZETA OLSZTYŃSKA
www.biznes.wm.pl
DZIENNIK ELBLĄSKI
WTOREK 30.06.2015
BIZNES WARMII I MAZUR
Biznes Warmii i Mazur
NAJWIĘKSI INWESTORZY 2014
Inwestycje 2014
Przychody netto
(zł)
2014 (zł)
Miejscowość
Branża
1.
Michelin Polska SA
Olsztyn
produkcja ogumienia trakcyjnego, produkcja tkanin
kordowych, produkcja energii cieplnej
238 137 000
2.
Grupa Kapitałowa DBK
Olsztyn
handel
53 673 202
3.
Krynicki Recykling SA
Olsztyn
27 784 199
4.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Elbląg
sortowanie i uzdatnianie słuczki szklanej
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
5.
Indykpol Grupa Kapitałowa
produkcja i przetwórstwo mięsa drobiowego
6.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Olsztyn
usługi komunalne
7.
Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Działdowo
produkcja szkła gospodarczego
8.
Philips Lighting Poland SA, Oddział w Kętrzynie
Kętrzyn
elektryczna
9.
Impress Decor Polska Sp. z o.o.
Ełk
10.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11.
l.p.
Firma
Zatrudnienie
31.12.2014
Przychody netto
z eksportu 2014 (zł)
Zysk brutto 2014
(zł)
4 724 286 000
4 317
3 905 981 000
370 727 000
1 239 105 620
648
73 701 098
14 310 284
55 517 433
90
2 258 443
7 818 496
26 340 000
94 448 000
186
-
402 000
24 370 000
1 121 941 000
1 189
232 036 000
25 151 000
18 751 686
97 568 875
291
215 572
1 499 217
17 022 880
129 321 597
485
79 042 828
16 526 021
16 905 800
996 262 700
635
784 798 900
-
produkcja
15 758 908
152 902 293
123
110 473 675
3 902 915
Ełk
gospodarka komunalna
10 993 703
23 662 042
124
-
2 081 138
Szynaka-Meble Sp. z o.o.
Lubawa
meblarska
9 287 690
547 241 075
1 297
413 776 180
11 966 144
12.
Zakłady Mięsne Warmia - Mardi Sp. z o.o.
Biskupiec Reszelski
przetwórstwo mięsne, produkcja, handel detaliczny
9 000 000
241 902 195
720
12 561 139
6 124 373
13.
Miejski Szpital Zespolony
Olsztyn
ochrona zdrowia
7 721 184
80 904 897
633
-
22 917
14.
Eltel Networks Olsztyn SA
Olsztyn
energetyka, budownictwo elektroenergetyczne
6 347 197
366 674 841
798
29 582 438
11 299 525
15.
Zakład Urządzeń Technicznych Unimasz Sp. z o.o.
Olsztyn
produkcja
5 923 000
49 260 000
197
5 873 000
2 298 000
16.
Ostróda Yacht Sp. z o.o.
Ostróda
produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
5 441 262
203 810 312
589
201 207 064
9 088 059
17.
Rolimpex SA
Iława
rolnictwo
4 915 679
72 234 855
122
15 129 875
3 113 886
18.
Dam-Rob SA
Zalewo
motoryzacja, palety, pojemniki magazynowo-transportowe
3 983 062
54 954 964
174
49 501 393
3 546 234
19.
Olsztyńskie Towarzysztwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Olsztyn
wynajem i zarządzanie nieruchomościami
3 466 182
7 570 230
27
-
1 180 204
20.
MP Group
motoryzacja, handel, budownictwo
3 300 000
8 358 000
40
1 500 000
850 000
21.
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie Olsztyn
spożywcza, przemysłowa
3 183 894
129 427 966
629
-
3 020 892
22.
Grupa Sprint
Olsztyn
teleinformatyka, telekomunikacja
3 130 673
232 060 158
823
334 730
4 035 269
23.
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Szczytno
bankowość, finanse
3 097 302
24 697 963
121
-
3 670 556
24.
Carservis Holding - Resma Sp. z o.o. i Mibo Sp. z o.o.
Olsztyn
handel, usługi, motoryzcja
2 964 851
72 594 424
105
-
1 107 350
25.
Ubojnia Drobiu Górni i Synowie Sp. j.
Giżycko
produkcja mięsna
2 535 662
100 102 834
148
50 603 911
2 079 093
26.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Elbląg
gospodarka odpadami
2 459 890
18 857 184
155
70 532
233 057
27.
Expom SA
Kurzętnik
morska, offshore i energetyczna
2 319 049
45 416 841
187
28 951 801
3 522 726
28.
Staniszewscy Beton Sp. j.
Olsztyn
produkcja masy betonowej prefabrykowanej
2 283 000
31 594 000
116
-
162 000
29.
Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Mrągowo
sprzedaż maszyn rolniczych, usługi wynajmu maszyn
2 146 924
54 842 394
38
8 832 433
637 306
30.
Prefabet Ełk Sp. z o.o.
Ełk
budownictwo
2 104 767
25 464 763
116
-
521 768
31.
Serwistal Sp. z o. o.
Ełk
wyroby stalowe, cięcie blach
1 458 000
374 029 208
237
56 758 000
8 481 563
32.
MTI-Furninova Polska Sp. z o.o.
Kętrzyn
meblarstwo
1 183 617
75 144 224
530
65 955 311
7 380 974
33.
ITM Sp. z o.o.
Olsztyn
IT
949 900
2 895 482
18
1 130 000
49 631
34.
Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Olsztynek
spożywcza
918 299
25 796 588
98
213 818
1 170 064
35.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budoprzem Sp. z o.o. Olsztyn
budownictwo ogólne i inżyniera lądowa
892 872
40 975 681
300
-
95 675
36.
PPHU Amex-Bączek K. Bączek Sp. j.
Falknowo
produkcja dla budownictwa z tworzyw sztucznych, produkcja
metalowych elementów stolarki budowlanej, montaż stolarki budowlanej
676 491
40 133 497
147
22 801 800
508 068
37.
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
Ostróda
handel
443 847
85 414 750
99
-
1 080 964
38.
Bart-Druk Sp. z o.o.
Bartoszyce
opakowania, poligrafia, styropian
400 000
10 500 000
77
-
1 031 000
39.
Oristo Sp. z o.o.
Montowo
produkcja i sprzedaż mebli łazienkowych
394 488
41 970 837
231
21 795 287
441 234
40.
Kombet Działdowo Sp. z o.o.
Komorniki
produkcja elementów budowlanych z betonu
391 083
12 574 834
75
-
103 407
41.
Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o.
Giedajty
produkcja mebli szkolnych
366 873
8 161 963
59
-
1 156 980
42.
Adar Sp. z o.o.
Elbląg
274 715
78 792 610
41
51 756
5 288 853
43.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ostródzie Ostróda
spedycja, transport, logistyka
detal, produkcja (pieczywo), hurt - artykuły monopolowe,
artykuły budowlane
192 492
22 788 623
108
-
46 246
44.
Spółdzielnia Agro w Małdytach
Małdyty
handel
153 526
23 120 481
45
-
128 265
45.
Warmiński Bank Spółdzielczy
Jonkowo
bankowość, finanse
102 615
21 806 682
106
-
2 774 688
Olsztyn
Olsztyn
RANKING NA PODSTAWIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
11
BIZNES WARMII I MAZUR
Biznes Warmii i Mazur
NAJZYSKOWNIEJSZE FIRMY 2014
l.p.
Firma
Miejscowość
Branża
Zysk brutto 2014
Przychody netto
(zł)
2014 (zł)
Zatrudnienie
31.12.2014
Przychody netto
z eksportu 2014 (zł)
Inwestycje 2014
(zł)
1.
Michelin Polska SA
Olsztyn
produkcja ogumienia trakcyjnego, produkcja tkanin
kordowych, produkcja energii cieplnej
370 727 000
4 724 286 000
4 317
3 905 981 000
238 137 000
2.
Indykpol Grupa Kapitałowa
Olsztyn
produkcja i przetwórstwo mięsa drobiowego
25 151 000
1 121 941 000
1 189
232 036 000
24 370 000
3.
Paged-Sklejka SA
Morąg
produkcja arkuszy fornirowych i płyt na bazie drewna
24 948 685
224 380 482
750
139 682 768
-
4.
Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.
Działdowo
produkcja szkła gospodarczego
16 526 021
129 321 597
485
79 042 828
17 022 880
5.
Grupa Kapitałowa DBK
Olsztyn
handel
14 310 284
1 239 105 620
648
73 701 098
53 673 202
6.
Szynaka-Meble Sp. z o.o.
Lubawa
meblarska
11 966 144
547 241 075
1 297
413 776 180
9 287 690
7.
Eltel Networks Olsztyn SA
Olsztyn
energetyka, budownictwo elektroenergetyczne
11 299 525
366 674 841
798
29 582 438
6 347 197
8.
Ostróda Yacht Sp. z o.o.
Ostróda
produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
9 088 059
203 810 312
589
201 207 064
5 441 262
9.
Serwistal Sp. z o. o.
Ełk
wyroby stalowe, cięcie blach
8 481 563
374 029 208
237
56 758 000
1 458 000
10.
Krynicki Recykling SA
Olsztyn
sortowanie i uzdatnianie słuczki szklanej
7 818 496
55 517 433
90
2 258 443
27 784 199
11.
MTI-Furninova Polska Sp. z o.o.
Kętrzyn
meblarstwo
7 380 974
75 144 224
530
65 955 311
1 183 617
12.
Grupa Holdingowa Spółek IPB
Iława
budowlana, architektura, usługi
6 358 100
88 631 900
187
-
-
13.
Zakłady Mięsne Warmia - Mardi Sp. z o.o.
Biskupiec Reszelski
przetwórstwo mięsne, produkcja, handel detaliczny
6 124 373
241 902 195
720
12 561 139
9 000 000
14.
Adar Sp. z o.o.
Elbląg
spedycja, transport, logistyka
5 288 853
78 792 610
41
51 756
274 715
15.
Grupa Sprint
Olsztyn
teleinformatyka, telekomunikacja
4 035 269
232 060 158
823
334 730
3 130 673
16.
Impress Decor Polska Sp. z o.o.
Ełk
produkcja
3 902 915
152 902 293
123
110 473 675
15 758 908
17.
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Szczytno
bankowość, finanse
3 670 556
24 697 963
121
-
3 097 302
18.
Dam-Rob SA
Zalewo
motoryzacja, palety, pojemniki magazynowo-transportowe
3 546 234
54 954 964
174
49 501 393
3 983 062
19.
Expom SA
Kurzętnik
morska, offshore i energetyczna
3 522 726
45 416 841
187
28 951 801
2 319 049
20.
Rolimpex SA
Iława
rolnictwo
3 113 886
72 234 855
122
15 129 875
4 915 679
21.
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie Olsztyn
spożywcza, przemysłowa
3 020 892
129 427 966
629
-
3 183 894
22.
Jonkowo
bankowość, finanse
2 774 688
21 806 682
106
-
102 615
23.
Warmiński Bank Spółdzielczy
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Opegieka Sp. z o.o.
Elbląg
geoinformatyka, IT, ICT
2 300 000
19 000 000
101
-
-
24.
Zakład Urządzeń Technicznych Unimasz Sp. z o.o.
Olsztyn
produkcja
2 298 000
49 260 000
197
5 873 000
5 923 000
25.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ełk
gospodarka komunalna
2 081 138
23 662 042
124
-
10 993 703
26.
Ubojnia Drobiu Górni i Synowie Sp. j.
Giżycko
produkcja mięsna
2 079 093
100 102 834
148
50 603 911
2 535 662
27.
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Rombud Sp. z o.o. Olsztyn
budowlana
1 715 064
42 762 362
147
-
-
28.
Olsztyn
usługi komunalne
1 499 217
97 568 875
291
215 572
18 751 686
29.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
NetLand Sp. z o.o. (NetLand Finance Sp. z o.o.,
ConsLand Adrian Pietnoczka)
Olsztyn
informatyka, geodezja
1 450 084
9 851 973
56
-
-
30.
Olsztyńskie Towarzysztwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Olsztyn
wynajem i zarządzanie nieruchomościami
1 180 204
7 570 230
27
-
3 466 182
31.
Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Olsztynek
spożywcza
1 170 064
25 796 588
98
213 818
918 299
32.
Meble Szkolne Olsztyn Sp. z o.o.
Giedajty
produkcja mebli szkolnych
1 156 980
8 161 963
59
-
366 873
33.
Carservis Holding - Resma Sp. z o.o. i Mibo Sp. z o.o.
Olsztyn
handel, usługi, motoryzcja
1 107 350
72 594 424
105
-
2 964 851
34.
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o.
Ostróda
handel
1 080 964
85 414 750
99
-
443 847
35.
Bart-Druk Sp. z o.o.
Bartoszyce
opakowania, poligrafia, styropian
1 031 000
10 500 000
77
-
400 000
36.
MP Group
Olsztyn
motoryzacja, handel, budownictwo
850 000
8 358 000
40
1 500 000
3 300 000
37.
Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Mrągowo
sprzedaż maszyn rolniczych, usługi wynajmu maszyn
637 306
54 842 394
38
8 832 433
2 146 924
38.
Prefabet Ełk Sp. z o.o.
Ełk
budownictwo
521 768
25 464 763
116
-
2 104 767
39.
PPHU Amex-Bączek K. Bączek Sp. j.
Falknowo
produkcja dla budownictwa z tworzyw sztucznych, produkcja
metalowych elementów stolarki budowlanej, montaż stolarki budowlanej
508 068
40 133 497
147
22 801 800
676 491
40.
Oristo Sp. z o.o.
Montowo
441 234
41 970 837
231
21 795 287
394 488
41.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Elbląg
produkcja i sprzedaż mebli łazienkowych
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
402 000
94 448 000
186
-
26 340 000
42.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Elbląg
gospodarka odpadami
233 057
18 857 184
155
70 532
2 459 890
43.
Zakład Mechanizacji i Narządzi "For-Mech" Sp. z o.o.
Kętrzyn
produkcja, usługi
185 225
3 407 954
39
326 138
-
44.
Staniszewscy Beton Sp. j.
Olsztyn
produkcja masy betonowej prefabrykowanej
162 000
31 594 000
116
-
2 283 000
45.
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Lidzbark Warmiński
sprzedaż detaliczna, produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych
142 545
45 184 915
187
-
-
46.
Małdyty
handel
128 265
23 120 481
45
-
153 526
47.
Spółdzielnia Agro w Małdytach
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Sp. z o.o.
Olsztyn
usługi w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
119 858
19 617 513
105
-
-
48.
Kombet Działdowo Sp. z o.o.
Komorniki
produkcja elementów budowlanych z betonu
103 407
12 574 834
75
-
391 083
49.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budoprzem Sp. z o.o.
Olsztyn
budownictwo ogólne i inżyniera lądowa
95 675
40 975 681
300
-
892 872
50.
Premar Sp. z o.o.
Olsztyn
handel
60 436
27 964 209
38
1 468 736
-
51.
ITM Sp. z o.o.
Olsztyn
49 631
2 895 482
18
1 130 000
949 900
52.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ostródzie
Ostróda
IT
detal, produkcja (pieczywo), hurt - artykuły monopolowe,
artykuły budowlane
46 246
22 788 623
108
-
192 492
Miejski Szpital Zespolony
Olsztyn
ochrona zdrowia
22 917
80 904 897
633
-
7 721 184
53.
RANKING NA PODSTAWIE ZYSKU BRUTTO W 2014 ROKU
12
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
BIZNES WARMII I MAZUR
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
Biznes Warmii i Mazur
Osobowości Roku 2014 Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurski
Klub Biznesu
nagrodził
po raz 22. osoby
wyróżniające się
w sferze nauki,
kultury,
medycyny,
działalności
gospodarczej
i społecznej.
22. Gala Osobowość Roku Klubu Biznesu odbyła się w filharmonii w Olsztynie 30 marca 2015 r. Fot. Bartosz Cudnoch (5)
W dziedzinie „kultura” statuetkę za osiągnięcia artystyczne oraz propagowanie polskiego
folkloru w kraju i za granicą przez 45 lat działalności otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Kortowo
z UWM. Nagrodę odebrała Ewa Kokoszko, kierownik zespołu i choreograf
W kategorii „medycyna” za wybitne osiągnięcia – oddział kardiochirurgii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Statuetkę odebrali: dyrektor szpitala Irena
Kierzkowska oraz lekarze: ordynator oddziału Piotr Żelazny i kardiolog Andrzej Dmyterko
W kategorii „nauka” za wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach jonosfery techniką
radiową statuetkę otrzymał prof. dr inż. Andrzej Krankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Za działalność w kategorii „samorząd” za wybitne osiągnięcia w zakresie pozyskiwania
i wykorzystywania funduszy z UE oraz za zaangażowanie w rozwój Ełku został nagrodzony
prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz
SPONSOR GŁÓWNY
ZŁOCI SPONSORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Miasta Olsztyna
Michelin Polska SA
SREBRNI SPONSORZY:
SPONSOR NAGRÓD
CORAB Sp. z o.o., Dekorglass Działdowo S.A., FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K. Szepioła
S. Stefański Spółka Jawna, Grupa Anders, INDYKPOL S.A., Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., OPISiE Sp. z o.o., PKO BANK POLSKI S.A., Przedsiębiorstwo
Produkcyjne Infinity Group Sp. z o.o., „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie,
Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych „Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o.o., Sprint S.A.,
SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Warmińskie
Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
Zakład Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o.
265015otbr-a -C
WTOREK 30.06.2015
www.biznes.wm.pl
Biznes Warmii i Mazur
Jak zatrzymać
młodych ludzi
w regionie?
Waldemar Klocek,
wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
Recepta jest znana: dobrą
pracą i względnie dobrymi
pieniędzmi. Jeśli młody
człowiek wybrał Warmię
i Mazury na swoje miejsce,
wziął kredyt na mieszkanie
na 30 lat, chciałby go spłacać i mieć perspektywy życiowe. Tymczasem, ilu młodych ludzi, absolwentów ma
szansę zarabiać na Warmii
i Mazurach średnią krajową? Niewielu. Dużo więc
osób, zwykle dobrze wykształconych i przedsiębiorczych, wyjeżdża, a nasz region się wyludnia. Jak ich
zatrzymać? Potrzebne jest
dostosowanie edukacji na
każdym poziomie do rynku
pracy. Po co rozwijać ponadgimnazjalne szkolnictwo
w zawodach, dla których
ofertę przygotowała uczelnia
wyższa, skoro każdy pracodawca będzie wolał przyjąć
inżyniera niż technika.
Na rynku brak jest odpowiedniej oferty dla absolwentów w wysokospecjalistycznych gałęziach przemysłu:
informatyce, cybernetyce,
elektronice, architekturze itp.
Potrzebne jest skuteczne
działanie trójkąta: biznes,
nauka, władza, by w kontekście nadchodzących dużych pieniędzy z UE móc
zmienić Warmię i Mazury
tak, by stały się miejscem
nie tylko odpoczynku, ale
pracy i życia młodych ludzi.
GAZETA OLSZTYŃSKA
BIZNES WARMII I MAZUR
Nie musimy wymyślać prochu
Rozmowa
z Henrykiem
Kamińskim,
prezesem
Warmińsko-Mazurskiego
Klubu Biznesu.
— Ponad 30 firm z regionu, które należą do Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu, tak jak inne
przedsiębiorstwa, czeka
na nowe rozdanie pieniędzy unijnych. W latach
2014-2020 nasz region ma
dostać około 1, 7 miliardów złotych.
— A nawet więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę programy
z Polski Wschodniej. Ostatnie
lata pokazują, że potrafimy
z pożytkiem wykorzystać
środki unijne. Także firmy
z Klubu Biznesu.
— Artysta Rafał Olbiński,
który był w Olsztynie, powiedział ostatnio, że Polacy powinni docenić to, jak
zmieniła się Polska
w ostatnich 10 latach.
— Powinniśmy słuchać takich opinii! Jeśli z dnia na
dzień patrzymy na świat wokół, nie zawsze potrafimy dostrzec, jak zmienia się otoczenie. Kiedy budowano Artyleryjską, narzekaliśmy, że
są korki. A teraz mamy wygodną ulicę! Podobnie teraz
narzekamy na korki związane
z budową linii tramwajowych,
a przecież wkrótce to się skończy. Wracając do Olbińskiego
— za szybko wydajemy opinię
na „nie”.
— Nowe programy unijne
stawiają na połączenie
biznesu i nauki. Jak pan
ocenia potencjał tego mariażu w naszym regionie?
— Idea jest jak najbardziej
słuszna! Pierwsze podejścia
do składania wniosków będą
jesienią. Powinniśmy już teraz
wiedzieć, z kim, co i jak.
Przedsiębiorcy mają jeszcze za
mało wiedzy o tym, jak sprawić, by z pożytkiem dla firm,
instytutów
badawczych
i mieszkańców były wydane
pieniądze unijne. Jako Klub
Biznesu zorganizowaliśmy
kilka spotkań, ale ciągle jest
jeszcze dużo niewiadomych.
Z jakim instytutem badawczym zawiązać współpracę?
A może samemu stworzyć
taki instytut? Jeśli firma ma
już pomysły na połączenie
naukowych rozwiązań z praktyką i zna odpowiedź na pytania: z kim, jak i co, to do jesieni będzie gotowa.
— Jak układa się współpraca firm z Klubu Biznesu z najbliższą placówką
badawczą, czyli z UWM,
pod kątem wspólnych
projektów?
— Obie strony chcą, ale pojawia się dużo znaków zapytania. Niepokojące jest np. to, że
mają być pieniądze na badania,
budowę prototypu, ale nie ma
pieniędzy na jego produkcję.
— Która ze specjalizacji regionu: meblarstwo, ekonomia wody, tradycyjna żywość, ma największe szanse w nowym rozdaniu?
— Na pewno każda z nich
będzie miała swój udział.
Moim zdaniem, trzeba postrzegać innowacje jako usługi, z których mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy będą
mieli korzyści. Pod hasłem
innowacje wcale nie musimy
wymyślać prochu. Trzeba iść
w innym kierunku, zmiany,
usprawnienia, kreowania.
DZIENNIK ELBLĄSKI
13
Jak skutecznie
wykorzystać
unijne
pieniądze?
Andrzej Dowgiałło,
wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
Henryk Kamiński, prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu
Biznesu, uważa, że firmy potrafią z pożytkiem wykorzystać
środki unijne Fot. Grzegorz Czykwin
— Czy parki naukowo-technologiczne mogą być
siłą, która przeciągnie
biznes? Będą „wylęgarnią” innowacji?
— Pojawia się dużo opinii
krytycznych na temat tych
placówek, ja jednak jestem
pozytywnie nastawiony. Wydano pieniądze na mury, ale
treść zależy od ludzi. Tak
samo można spojrzeć na
uczelnię. Parki są potrzebne.
— Jak będzie wyglądał
nasz region w 2020 roku?
— Będzie pięknie! Uważam, że dobrze wykorzystamy
unijne pieniądze. Jednak zastanawiam się, jak zatrzymać
w regionie, w kraju młodych
ludzi, którzy po drogich studiach w Polsce jadą za granicę i pracują na zmywaku.
— Może brakuje im pewności siebie, żeby zakładać
firmy?
— Tak. Zaledwie 5-6 proc.
absolwentów uczelni chce
zakładać firmy, a odsetek
chętnych do prowadzenia
własnej firmy wśród absolwentów szkół średnich jest
podobny. Uczelnie powinny
mieć w programach zajęcia
z przedsiębiorczości i kreatywności. Tak, by młodzi ludzie wiedzieli, na czym zrobić
interes.
— Przedsiębiorcy z Klubu
Biznesu mogą stać się
mentorem młodych?
— Jako klub podpisaliśmy
z uczelnią porozumienie, by
w praktyce pokazywać młodym ludziom, że można założyć firmę i prosperować. Jeśli
zobaczą na własne oczy rozwiązania, może to ich przekona. Unijne pieniądze są
przecież dla tego młodego pokolenia.
Beata Brokowska
Wszystko zależy od pomysłu i determinacji przedsiębiorców, bo pozyskanie pieniędzy na lata 2014-2020
będzie trudniejsze niż do tej
pory. W tym rozdaniu nacisk kładzie się na innowacje. Konieczny będzie udział
uczelni lub innych placówek badawczych. We
wnioskach liczyć się będzie
dobre przygotowanie. Firmy, które będą aplikowały,
mają potencjał, potrafią
skutecznie starać się o środki, bo przeszły już pełną
drogę od wniosku do rozliczenia. Przeszliśmy już tak
wielką szkołę, że jestem
spokojny o wykorzystanie
w nowym rozdaniu tych
środków. Moim zdaniem,
przedsiębiorcy pokonają
rafy, jakie mogą napotkać.
Zaprocentuje dotychczasowe doświadczenie. Już jest
rok opóźnienia, co sprawia,
że pieniądze pojawią się
pewnie dopiero w 2016
roku, a czas aplikowania
będzie krótszy. Nie wiem,
jak ułoży się współpraca
małych i średnich przedsiębiorstw z nauką, wydaje mi
się, że przedsiębiorcy będą
korzystali z szeroko pojętej
nauki, a także swojej praktyki i doświadczenia.
Wydarzenia i sukcesy firm z Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu 2014/2015
• Wizyta ambasadora Ekwadoru z wizytą gospodarczą,
pod kątem przyszłej współpracy, z przedsiębiorcami.
• Spotkanie członków Klubu w Olsztyńskim Parku
Naukowo-Technologicznym. Cel: nawiązanie
współpracy z przedsiębiorcami.
• Przedsiębiorcy zaprotestowali przeciwko nieumieszczeniu drogi krajowej
nr 16 w budżecie państwa.
Wystosowali list do pre-
mier Ewy Kopacz i minister infrastruktury Marii
Wasiak.
• Wręczenie statuetek Osobowość Roku Warmii
i Mazur.
• Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pozyskiwania funduszy na rozwój
z budżetu regionu i kraju.
• Wsparcie Turnieju Dzikich
Drużyn organizowanego
przez „Gazetę Olsztyńską”.
• Przekazanie przez firmę
Michelin czeku o wartości
10 tys. zł Domowi Dziennego Pobytu Arka w Olsztynie
Nagrody
i wyróżnienia
• Laur Najlepszy z Najlepszych w kategorii „sport”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martom –
Traveland Sp. z o.o.
• W kategorii „turystyka”
— Hotel „Krasicki”
w Lidzbarku Warmińskim
• Laur Najlepszy z Najlep-
szych w kategorii „innowacje i rozwój” — Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie
• Sprint SA — tytuł Lidera
ITS 2015 w kategorii „najlepszy produkt”
• OPISiE sp. z o.o. — I miejsce w kategorii „Obiekty
Mieszkalne” w konkursie
„Budowa Roku 2013” organizowanego przez Olsztyńską Izbę Budowlaną
• P.P. Infinity Group
Sp. z o.o. — tytuł Wybitny
Eksporter Roku 2014
w kategorii „ Eksportowy
Produkt Roku 2014”
• Marka Indykpol SA
— tytuł „Created in Poland
Superbrands” 2014/2015
• Przedsiębiorstwo Jocz
— I miejsce w kategorii
„Obiekty Mieszkalne” w konkursie Budowa Roku 2013
• Niczuk Metall-PL S.J. —
nagroda główna w IV edycji konkursu EKOodpowiedzialni w Biznesie
• PSS Społem w Olsztynie
— nominacja do tytułu
Orzeł Agrobiznesu 2015;
certyfikat „Produkt
Warmia Mazury”
• Zakład Urządzeń Technicznych Unimasz
sp. z o.o. — lider na liście
Diamentów Forbesa 2015
• Wipasz SA — Laur Klienta
2014 oraz Złote Godło w kategorii „Pasze dla zwierząt”
• Edytor sp. z o.o. — nagroda
UWM za największą liczbę
przyjmowanych stażystów.
265015 otbr-b
14
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
PROMOCJA
Reklama dźwignią handlu
Ponad 60 lat temu Stuart Henderson powiedział, że
prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do
dziewczyny po ciemku. O tym, czy w dobie internetu to nadal
aktualne stwierdzenie, rozmawiam z Beatą Tokarczyk,
dyrektorem handlowym w Grupie Medialnej „Gazety
Olsztyńskiej” oraz z jej zastępcą, Krystyną Kamińską-Rychlicką.
Beata Tokarczyk: Tak,
w pełni aktualne. Powiem
więcej – zwłaszcza teraz, gdy
większość osób codziennie
korzysta z internetu, reklama
staje się nie tylko dźwignią
handlu, ale czynnikiem decydującym o sukcesie firmy.
Jeśli przedsiębiorstwo nie
funkcjonuje w internecie, nie
szuka tam nowych klientów,
właściwie nie ma szans na
rozwój.
Krystyna Kamińska-Rychlicka: Dobra i skuteczna reklama jest dźwignią handlu
i tym, co pozwala iść firmie
do przodu, rozwijać się i zyskiwać nowych klientów.
— W takim razie czym jest
dobra reklama?
K.K.-R.: To przede wszystkim reklama dobrze przemyślana. Tutaj nie ma miejsca na przypadek. Po pierwsze
trzeba wiedzieć, co chcemy
osiągnąć przez kampanię reklamową. Czy zalega mi na
półkach jakiś produkt i chcę
go sprzedać albo moja firma
zmieniła siedzibę i chciałabym poinformować o tym
swoich klientów? A może buduję swój wizerunek i rozpoznawalność mojej marki?
Od tego, jaki mamy cel, zależy kształt całej kampanii. Kolejnym kluczowym elementem jest określenie grupy docelowej, czyli odpowiedź na
pytanie, kto jest moim klientem? Do kogo chcę skierować
reklamę? Im precyzyjniej to
zrobimy, tym większa skuteczność kampanii.
— Jeśli wiem już, kto jest
moim klientem i co chcę
osiągnąć, mogę wystartować z moją kampanią?
B.T.: Tak, choć warto zastanowić się jeszcze nad tym,
co mnie wyróżnia na tle konkurencji? Dlaczego ktoś miałby wybrać właśnie mój, a nie
inny produkt? Dlaczego ktoś
miałby skorzystać akurat
z moich usług? Warto znać
silne strony swojej firmy
i głośno o nich mówić. W tym
przypadku skromność jest
niewskazana. Większość firm
w danej branży dysponuje
bardzo podobnymi możliwościami i oferuje swoim klien-
tom prawie to samo. Różnią
się od siebie w 10-20 procentach. I właśnie tę różnicę trzeba zaakcentować.
— Reklama produktowa,
wizerunkowa? Na czym
powinien skupić się przedsiębiorca, który przecież
ma ograniczony budżet reklamowy?
B.T.: Najlepiej na połączeniu
obu rodzajów reklamy, a precyzyjniej: na prowadzeniu
dwóch kampanii równolegle.
Ale jeśli dysponuję ograniczonym budżetem, a moja
firma jest młoda, warto postawić na reklamę wizerunkową. To podstawa. Jeśli chcę
zdobyć nowych klientów, muszę zaistnieć w ich świadomości. Jednym słowem muszę stworzyć u nich atrakcyjny wizerunek swojej firmy.
Taki, który zapadnie w pamięć i będzie kojarzył
się z uczciwością
i profesjonalizmem.
K.K.-R.: Przy budowaniu wizerunku warto pamiętać,
że
w sprzedaży coraz większą rolę
odgrywają emocje. Już nie sprzedajemy tylko produktów i usług.
Dziś dochodzą do
tego dobre samopoczucie, możliwość wyróżnienia
się z tłumu. Tego
szukają klienci. Dlatego dużą popularnością
cieszą się tzw. produkty
markowe – drogie, ale nie
odbiegające jakością od tańszych odpowiedników? Bo
kupując je, ludzie zaznaczają często pewien styl życia,
swój status społeczny albo
własne poglądy.
— Jeśli mówimy
o kampaniach lokalnych i regionalnych, skierowanych do
mieszkańców konkretnych
miast
lub
województw – na jakich
mediach powinniśmy się
skupić? Mamy prasę, internet, radio, telewizję etc.
B.T.: Idealnie byłoby być
obecnym w każdym z mediów, ale pamiętajmy, że budżety reklamowe są ograniczone. Trzeba skupić się na
tym, co przynosi najlepsze
rezultaty. Z naszych doświadczeń wynika, że najwyższą skuteczność osiągają
kampanie łączone, przeprowadzane w prasie lokalnej
i internecie. Takie zestawienie
pozwala na uzyskanie szerokiego zasięgu kampanii i bardzo niskich kosztów dotarcia
do potencjalnego klienta. Wg
badań przeprowadzonych
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mediów Informacyjnych, gdy kampanię
prasową uzupełnimy o reklamę interne-
tową, rozpoznawalność reklamodawcy wzrośnie aż o 36
procent, zaś zamiar podjęcia
działania (np. kupna produktu) aż o 85 procent! Nasze doświadczenia potwierdzają te dane.
K.K.-R.: Każde medium ma
swoje zalety. Reklama w prasie uchodzi za bardzo wiarygodną w oczach czytelników,
a sama reklamująca się firma
za poważną i godną zaufania.
Reklama w internecie świadczy o nowoczesności firmy
i wychodzeniu do klienta.
Nie bez znaczenia są też możliwości internetu w zakresie
podnoszenia skuteczności
kampanii.
— Możemy przybliżyć
je czytelnikom?
K.K.-R.: To przede wszystkim mnogość formatów reklamowych – od małych bannerów po duże billboardy.
Reklamy mogą być statyczne,
jak również animowane, co
podnosi skuteczność kampanii. Najważniejsze w marketingu internetowym są
możliwości precyzyjnego targetowan i a
re-
klamy, czyli określenia grupy
docelowej naszej kampanii
i wyświetlania reklamy tylko
jej. Dla przykładu: jeśli
mamy kampanię skierowaną
do mieszkańców Olsztyna,
nie ma potrzeby wyświetlać
jej internautom z Elbląga
czy Warszawy. W tej chwili,
dzięki rozpoznawaniu adresów IP internautów, możemy
bardzo łatwo skierować reklamę tylko do użytkowników z danego miasta. Kolejnym przykładem targetowania reklamy jest wyświetlanie
jej na stronach o takiej samej
tematyce co nasza kampania.
Przykładowo reklamę warsztatu samochodowego wyświetlimy przy artykule motoryzacyjnym, a oferty hoteli przy artykule o atrakcjach
turystycznych.
B.T.: Wszystkie kampanie
internetowe, które realizujemy, są bardzo dokładnie monitorowane. Wiemy dokładnie, ile razy wyświetliła się
dana reklama, ilu użytkowników ją zobaczyło, a ilu w nią
kliknęło. Korzystamy z nowoczesnego adserwera, czyli
oprogramowania do zaawansowanej emisji reklam, dzięki
czemu oferujemy firmom
z
Warmii
i Mazur usługi na najwyższym poziomie, dbając,
żeby pieniądze zainwestowane w reklamę przyniosły właściwy efekt.
W internecie wszystko można
i trzeba mierzyć.
— W maju serwisy internetowe Grupy Medialnej
„Gazety Olsztyńskiej” odwiedziła rekordowa liczba
unikalnych użytkowników,
ponad 1,3 miliona! Co to
oznacza dla olsztyńskich
i warmińsko-mazurskich
przedsiębiorców?
B.T.: Przede wszystkim
ogrom-ny zasięg, czyli możliwość dotarcia do rzeszy potencjalnych klientów. Jeśli
ktoś chce przeprowadzić kampanię skierowaną do mieszkańców Warmińsko-Mazurskiego lub któregoś z miast
województwa, największe dotarcie uzyska właśnie za pośrednictwem naszych serwisów. Mamy również rozwiązanie dla tych, którzy choć
działają w tym regionie, zainteresowani są całą Polską.
— Mówiły Panie, że firmy
powinny się rozwijać –
w takim razie co nowego
Grupa „Gazety Olsztyńskiej” może zaoferować
swoim klientom?
B.T.: Na pewno warto powiedzieć o projekcie Olsztynska.TV. Bardzo mocno rozwijamy dział video. Na to
czekali czytelnicy i internauci. Ale przede wszystkim to
bardzo dobra wiadomość dla
naszych klientów. Format video otwiera przed nimi zupełnie nowe możliwości reklamowe. Możemy pokazać,
w jaki sposób działa przedsiębiorstwo klienta, przeprowadzić wywiad, ciekawą rozmowę we własnym studio telewizyjnym. Wykorzystujemy także latającego drona,
żeby zwiększyć atrakcyjność
przygotowanych materiałów.
Rola reklamy video rośnie
z każdym miesiącem.
K.K.-R.: Coraz więcej osób
korzysta z internetu
przez urządzenia
mobilne. Wyszliśmy im naprzeciw
i dostosowaliśmy
większość serwisów
i portali do smartfonów
i tabletów. Od niedawna
również klientom oferujemy reklamy kierowane
właśnie na takie urządzenia, gdyż jak pokazują nasze
doświadczenia, są one niezwykle skuteczne i stanowią
doskonałe uzupełnienie kampanii internetowych.
Rozmawiał Bartosz Orliński
[email protected]
fot. Grzegorz Czykwin
Warmińsko-Mazurski Program Promocji Jakości
SUPERPRODUKT
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
W filharmonii nagrodzono jakość
Podczas uroczystej Gali Jakości, która odbyła się 10 czerwca w Filharmonii WarmińskoMazurskiej w Olsztynie, rozstrzygnięto jubileuszową XV edycję konkursu Warmińsko-Mazurska
Nagroda Jakości oraz XI edycję konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur.
Gustaw Marek Brzezin,
marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego
Statuetkę w kategorii produkt żywnościowy o charakterze
przemysłowym odebrał Adam Kajetanowicz z Giżycka
Nagrodzeni oraz wyróżnieni w jubileuszowej 15. edycji konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
Prowadzący Maciej Wróbel. Na gali nie zabrakło Andrzej Kowalczyk, dyrektor Oddziału Okręgowego Galę uatrakcyjnił występ zespołu Trio d’Ami w składzie: AgNBP w Olsztynie, laureat nagrody specjalnej WMNJ nieszka Panasiuk, Dominik Jastrzębski oraz Michał Marcol
również tłumaczki języka migowego
Jerzy Buczyński, sekretarz Ko- Widownia Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie zapełniła się wyjątkowymi gośćmi
mitetu WMNJ
W kategorii produkt żywnościowy statuetkę odebrał Grzegorz Grono współorganizatorów konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur
Winiarek za ser kozi dojrzewający Koszałek
Stanisław Harajda, p.o. dyrektora Departamentu
Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego
Zarząd Województwa od wielu
lat stawia na jakość w zarządzaniu, wytwarzaniu produktów, jak
i oferowaniu usług. 15. jubileuszowa edycja konkursu: Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
oraz 11. edycja konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, najlepiej o tym świadczą.
Przez te wszystkie lata w konkursach wzięło udział kilkaset firm, instytucji oraz urzędów, za co serdecznie dziękuję i gratuluję, bo
żyjemy w takich czasach, gdzie
zwykłe trwanie już nie wystarczy.
Konkurencja istnieje w każdej
dziedzinie życia społecznego, dlatego te rywalizacje są bardzo
twórcze i przydatne, nie tylko
w rozwoju poszczególnych podmiotów, ale i w rozwoju całego
regionu Warmii i Mazur. Serdecznie dziękuję partnerom WMNJ:
Krajowej Izbie Gospodarczej, Sekretariatowi Polskiej Nagrody Jakości, członkom Komitetu oraz
ekspertom, którzy w tym konkursie dokonują ocen uczestników. Dziękuję również mediom,
które od wielu lat towarzyszą konkursom: Edytorowi Sp. z o.o. —
wydawcy „Gazety Olsztyńskiej”/„Dziennika Elbląskiego”,
Polskiemu Radiu Olsztyn oraz TVP
Olsztyn. To za waszym pośrednictwem mieszkańcy regionu i odwiedzający region mogą głosować w konkursie NPiUWiM na
wybrane produkty i usługi, które
stanowią dla nas wysoką jakość.
Te głosy bierze pod uwagę jury
przed wydaniem swojego werdyktu.
Przed nami ważny czas rozwoju
gospodarczego regionu Warmii
i Mazur, dlatego myślę, że
wspomniane doświadczenia,
które nabywają same firmy, ale
również i my możemy obserwować, dobrze rokują na przyszłość.
Pomogą one pozyskiwać środki
unijne w perspektywie finansowej 2014-2020, która ukierunkowana jest na gospodarkę,
a w niej na inteligentne specjalizacje, produkty i usługi o wysokiej jakości i innowacyjności.
16
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
WARMIŃSKO-MAZURSKI PROGRAM PROMOCJI JAKOŚCI
Biznes Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurska
Nagroda Jakości
Adresatami Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości są zarówno organizacje publiczne,
jak i przedsiębiorstwa różnej wielkości. Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów,
które już wdrażają lub chcą wdrażać filozofię Zarządzania przez Jakość. Laureaci
Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości mogą wziąć udział w etapie ogólnopolskim.
Co warto podkreślić, w 20. edycjach Polskiej Nagrody Jakości aż osiem organizacji
z Warmii i Mazur zdobyło najwyższe nagrody, w tym sześć — szpitale.
Dr inż. Mirosław Recha,
sekretarz Polskiej Nagrody
Jakości, członek Komitetu
Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości
Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki
UWM, prof. UWM, przewodniczący Komitetu WarmińskoMazurskiej Nagrody Jakości
15 lat trwania konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości to spore osiągnięcie. Każdego roku cieszy się on
sporym zainteresowaniem.
Na uwagę zasługuje również
sama jego organizacja, która
jest bardzo dobra. Po latach
dominacji w konkursie firm
zajmujących się produkcją teraz przyszedł czas na instytucje
publiczne i placówki edukacyjne. Zgłasza się ich coraz
więcej, a szczególnie zauważalne było to w tym roku. To
dobrze, że chcą one podwyższać swoją jakość zarządzania.
Zarządzanie przez Jakość —
TQM — to nowoczesna koncepcja, która obejmuje nie tylko
doskonalenie produktów czy
usług, lecz także jakości pracy,
technologii, procesów i systemów wytwórczych, marketingowych, informacyjno-decyzyjnych i wszelkich innych
zorientowanych na zaspokajanie potrzeb klientów i uczestników organizacji. Koncepcja ta
obejmuje także globalne zintegrowane doskonalenie współpracy zotoczeniem, bezpieczeństwo, ochronę środowiska
i zdrowia, współpracę z biznesem międzynarodowym oraz
doskonalenie jakości życia pracowników i społeczeństwa, zarówno materialnego, jak i duchowego.
Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości przyznawana
jest w czterech kategoriach: mikro- i małe organizacje produkcyjne i usługowe, organizacje
produkcyjne i usługowe, organizacje publiczne i organizacje
edukacyjne. W skład Komitetu
nagrody wchodzą między innymi radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele
uczelni z naszego regionu. Przyznaje on każdego roku do
dwóch statuetek za doskonałość zarządzania oraz wyróżnienia I i II stopnia za doskonałość
zarządzania. Przyznawane jest
również dodatkowe wyróżnienie za zaangażowanie w doskonałość zarządzania.
Do tegorocznego konkursu
zgłosiły się 34 organizacje.
Wszystkie etapy przeszło 18,
a laureatami zostało 16. Podczas jubileuszowej XV gali wręczono 4 statuetki, 12 wyróżnień oraz jedną nagrodę
specjalną.
Do tej pory w piętnastu edycjach konkursu uczestniczyło
ponad 220 organizacji o różnym charakterze działalności.
Komitet przyznał: 51 statuetek, w tym 10 w formie nagród specjalnych i 106 wyróżnień. Zapewne nagrody
te służą rozwojowi jakości w
firmach naszego regionu.
Zdobywcy statuetek za Doskonałość Zarządzania w 15. edycji konkursu WMNJ
Wyróżnienie dla Szkoły Policealnej
im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządznia dla Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu
Nagrodę specjalną WMNJ podczas gali otrzymał Andrzej Kowalczyk, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Olsztynie, który przez 15
lat brał udział w pracach Komitetu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości: — Jestem bardzo zaskoczony tą nagrodą. Teraz rozumiem
wizytę w banku pracownika Urzędu Marszałkowskiego ze specjalnym zaproszeniem dla mnie. Nagrodę dedykuję mojej żonie, obecnej na sali, która pozwoliła mi brać czynny udział w pracach komitetu. Dziękuję koleżance i kolegom z nowego komitetu za nadane
mi wyróżnienie i życzę, w kolejnych edycjach konkursowych, jeszcze lepszych uczestników i jeszcze trafniejszych decyzji.
Skład Komitetu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości — kadencja 2015-2018
Poprzednimi przewodniczącymi Komitetu WMNJ byli:
Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki UWM, przewodniczący Komitetu
Artur Chojecki, wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego, wiceprzewodniczący Komitetu
Eugeniusz Koch, wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego, wiceprzewodniczący Komitetu
Edward Adamczyk, radny wojewódzki
Wioletta Paczkowska, radna wojewódzka
Dr inż. Zygmunt Kurek, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Kotarbińskiego
Dr inż. Mirosław Recha, sekretarz Polskiej Nagrody Jakości
Marek Szter, radny wojewódzki
Janusz Gierulski, ekspert Elbląskiej Izby Gospodarczej
Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta, przewodniczący Zarządu Gmin Warmińsko-Mazurskich
Jerzy Buczyński, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, sekretarz Komitetu
Prof. dr hab. Jan JankowskiI, prof. zw.
Prof. dr hab. Władysław Kordan, prof. zw.
Eksperci XV edycji WMNJ
Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz, Zofia MigusBębnowicz, Bożena Pawłowska, Katarzyna Chrobocińska,
Justyna Witkowska, Zbigniew Zbyszyński, Andrzej Szendorowicz,
Sławomir Płoski, Ewa Jaroszewska, Teresa SadowskaWołkowicka, Kamil Decyk, Bogdan Piskosz, Artur Filipek
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
Biznes Warmii i Mazur
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI PROGRAM PROMOCJI JAKOŚCI
17
Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości 2015
ORGANIZACJE EDUKACYJNE
Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku.
Statuetkę za Doskonałość Zarządzania odebrał dyrektor Artur Bońkowski.
Usługi edukacyjne mają swoją specyfikę i są
bardzo ważne, ponieważ kształtują przyszłe pokolenia. Nasza szkoła kształci młodzież w obszarze turystyczno-gastronomicznym. Uzyskanie tej najcenniejszej nagrody, jeżeli chodzi
o Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości, jest
dla mnie, jak i dla całej społeczności szkolnej
potwierdzeniem, że droga, którą obraliśmy,
jest drogą właściwą. Bardzo serdecznie dziękuję kapitule konkursowej za te wyróżnienie.
Miejskie Przedszkole „Bajka“ w Ełku. Statuetkę za Doskonałość Zarządzania odebrała dyrektor Anna Kania.
Jestem niezmiernie dumna, że przedszkole publiczne, którego organem prowadzącym jest
miasto Ełk, otrzymało tę wspaniałą nagrodę.
Jest to dowód na to, że świadczymy usługi na wysokim poziomie, a dzieci są przygotowane bardzo
dobrze do nauki w szkole. Na galę przyjechał ze
mną prezydent Artur Urbański, który „nosi nas
na rękach“, może nie dosłownie, ale opiekuje się
nami i wspiera nas przez lata. To właśnie dzięki
niemu możemy pochwalić się taką jakością.
Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
Wyróżnienie I Stopnia za Doskonałość Zarządzania odebrała dyrektor Grażyna Lipińska.
W ubiegłym roku otrzymaliśmy równoważne
wyróżnienie, co oznacza, że utrzymujemy wysoki poziom zarządzania szkołą. W ocenie zespołu ekspertów dokonaliśmy kolejnego postępu na drodze ciągłego doskonalenia.
Jesteśmy zdeterminowani iść tą drogą dalej,
aby dopiąć postawionego celu, którym jest
uzyskanie statuetki. Wiele pozytywnej energii
daje nam, prowadzona od wielu lat, wymiana
uczniów z partnerskim Gimnazjum Joseph-König w Halten am See.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Wyróżnienie I stopnia
za Doskonałość Zarządzania odebrała dyrektor
Iwona Jasińska.
To wyróżnienie nas nobilituje, potwierdza profesjonalizm działań mających na celu jakościowy
rozwój naszej placówki, pozwala docenić pracę
oraz zaangażowanie jej kierownictwa, nauczycieli i innych pracowników, ale przede wszystkim
jest motywacją do dalszego doskonalenia. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, że w tym roku obchodzimy jubileusz istnienia szkoły. Uzyskane
wyróżnienie poświadcza, że jesteśmy godnymi
spadkobiercami jej 70-letniej historii.
MIKRO- I MAŁE ORGANIZACJE PRODUKCYJNE I USŁUGOWE
ORGANIZACJE EDUKACYJNE
Zespół Szkół w Mołtajnach. Wyróżnienie
I stopnia za Doskonałość Zarządzania odebrały dyrektor Anna Smakosz oraz pedagog
Marzena Łotys.
Doświadczenie zdobyte podczas XIV edycji konkursu zaowocowało i tym razem otrzymaliśmy
wyróżnienie I stopnia, z czego bardzo się cieszymy. Uczestnictwo w konkursie WMNJ było
doskonałą okazją do tego, aby zweryfikować
swoją dotychczasową działalność i poprawić
jakość pracy placówki. W naszej szkole podstawowej podjęliśmy kompleksowe działania,
dzięki którym poprawiły się wyniki naszych
uczniów. Było to m.in. doskonalenie kadry.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Olsztyńscy Ortopedzi“ Sp z o.o. Wyróżnienie
I Stopnia za Doskonałość Zarządzania odebrał
dr Waldemar Michalak, prezes zarządu.
Dwa lata temu byliśmy laureatem WMNJ,
a w ubiegłym roku otrzymaliśmy wyróżnienie
w Polskiej Nagrodzie Jakości. Ciągle się doskonalimy, czego dowodem jest dzisiejsze, ponowne wyróżnienie w WMNJ. Z przyznanych
nagród i wyróżnień cieszy się zarząd i nasi pracownicy. Najważniejsze jednak, aby z naszej
pracy ustatysfakcjonowani byli sami pacjenci.
Istotne, że podnosimy swoją jakość, co
jest m.in. efektem uczestnictwa w konkursach.
ORGANIZACJE PRODUKCYJNE I USŁUGOWE
ORGANIZACJE PUBLICZNE
Urząd Gminy Wydminy. Statuetkę za Doskonałość Zarządzania odebrał wójt Radosław Król.
Serdecznie dziękujemy za docenienie pracy
naszego samorządu. Takich nagród nie zdobywa się samemu, tylko w zespole. Trzeba
mieć zaangażowanych pracowników, którzy
chcą stawiać sobie najwyższe cele. Serdecznie dziękuję swoim współpracownikom, którzy na galę przybyli razem ze mną: zastępcy
wójta, sekretarzowi, przewodniczącemu rady
oraz przewodniczącemu komisji oświatowej.
Chciałbym powiedzieć również wszystkim tym,
którzy w przyszłości zdobędą tę nagrodę, że
ona trochę waży...
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Statuetkę za Doskonałość Zarządzania odebrał prezes zarządu
Leszek Rochowicz.
W ubiegłym roku otrzymaliśmy wyróżnienie
I stopnia. Wówczas raport komisji konkursowej wykazał małe niedociągnięcia. Wiedzieliśmy, co należy zrobić, i wzięliśmy się do pracy.
Teraz mam przyjemność odebrać statuetkę,
z czego bardzo się cieszę. Chciałbym zachęcić
wszystkie firmy z naszego regionu, aby wzięły
udział w tym konkursie, bo profesjonalny audyt
pozwoli przekonać się im, w jakim miejscu się
znajdują. To podniesie ich jakość zarządzania.
ORGANIZACJE PUBLICZNE
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku. Wyróżnienie I Stopnia za Doskonałość Zarządzania odebrała dyrektor Anna Skass oraz wicedyrektor
Beata Kraszyńska.
Wyróżnienie jest dla nas zachętą do dalszego
doskonalenia naszej pracy. Jesteśmy zaskoczeni
i zarazem zadowoleni. W kolejnej edycji również zamierzamy wystartować. Dzięki udziałowi
w konkursie można lepiej przyjrzeć się swojej
pracy, gdzie zwykle idzie się do przodu, bez
koncentracji na procesach i procedurach. Wiemy
już co trzeba poprawić, aby zwiększyć efektywność naszej pracy i poziom satysfakcji naszych
klientów.
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Wyróżnienie I Stopnia za Doskonałość Zarządzania odebrała dyrektor Bożena
Romasz.
W konkursie wzięliśmy udział po raz pierwszy
i już odnieśliśmy sukces, z którego się cieszymy.
W zasadzie to inicjatywa moich pracowników.
Jesteśmy niewielkim urzędem, ale dzieje się
u nas naprawdę wiele. Udaje nam się pozyskiwać środki na różne działania. Niestety,
często jesteśmy utożsamiani tylko z rejestracją
osób bezrobotnych. Mam nadzieję, że nasze
wyróżnienie wpłynie pozytywnie na postrzeganie urzędów pracy, które są aktywne.
18
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
REKLAMA
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
Biznes Warmii i Mazur
40115otba-a-w
WTOREK 30.06.2015
Biznes Warmii i Mazur
www.biznes.wm.pl
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI PROGRAM PROMOCJI JAKOŚCI
19
Najlepszy Produkt i Usługa
Warmii i Mazur
Konkurs Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur ma na celu wyłonienie najlepszych produktów i usług
oraz ich promocję na rynku lokalnym, krajowym oraz europejskim. W konkursie mogą brać udział
producenci żywności i artykułów przemysłowych, produkty rzemieślnicze oraz usługi rzemieślnicze, szpitale,
usługodawcy związani z medycyną, obiekty turystyczne i gastronomiczne oraz wydarzenia.
Współorganizatorami konkursu są samorząd województwa, Edytor Sp. z o.o. — wydawca „Gazety
Olsztyńskiej“, Polskie Radio Olsztyn S.A. oraz Oddział Terenowy Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie.
Dr hab. inż. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds.
ekonomicznych i rozwoju
UWM, przewodniczący Jury
konkursu Najlepszy Produkt
i Usługa Warmii i Mazur
W konkursie staramy się
uwzględniać specyfikę naszego regionu. Wśród dziewięciu kategorii są zatem
m.in. produkt żywnościowy,
usługa turystyczna i gastronomiczna. Decydując o nominacjach, bierzemy pod uwagę
również znaczenie, jakie dany
produkt lub usługa ma dla
Warmii i Mazur.
Aby doszło do XI gali konkursu Najlepszy Produkt
i Usługa Warmii i Mazur, potrzebna była całoroczna praca
Jury. Chciałbym za to bardzo
podziękować wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, za merytoryczną, a jednocześnie
bardzo sympatyczną współpracę. Być może jej efekty nie
do końca wszystkich satysfakcjonują, ale mogę zapewnić
o tym, że pracując w Jury, wykorzystywaliśmy całą swoją
wiedzę i działaliśmy w dobrej
wierze i z dobrą wolą.
Osobiście największą satysfakcję z naszej pracy mam
wówczas, kiedy jestem gdzieś
w kraju i na półkach sklepowych widzę produkty, które
zostały nagrodzone w konkursie Najlepszy Produkt
i Usługa Warmii i Mazur
w ciągu dziesięciu poprzednich edycji. Uzyskanie statuetki czy wyróżnienia z całą
pewnością jest bardzo ważne,
ale jeszcze ważniejsze jest
zdobycie powodzenia u klientów i sukcesu rynkowego.
Właśnie tego życzę firmom,
które wzięły udział w jedenastej edycji konkursu.
Przedstawiciele instytucji oraz firm, które otrzymały statuetki w konkursie Najlepszy Produkt i Usługa z Warmii i Mazur
Jury konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur
Dr hab. inż. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju UWM,
przewodniczący Jury
Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich
Beata Brokowska, redaktor „Gazety Olsztyńskiej“
Mariusz Bojarowicz, prezes zarządu Polskiego Radia Olsztyn S.A.
Jarosław Kowalski, dyrektor Oddziału Terenowego TVP S.A. w Olsztynie
Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Ryszard Wasiński, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
Stanisław Harajda, p.o. dyrektora Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego
20
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
WARMIŃSKO-MAZURSKI PROGRAM PROMOCJI JAKOŚCI
Biznes Warmii i Mazur
Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur 2015
PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY
Statuetka. Zajazd Tusinek Grzegorz
Winiarek, gm. Rozogi, za ser kozi dojrzewający Koszałek.
Myślę, że ta nagroda jest wręczana za
upór w dążeniu do wyznaczonego
celu, bo chcąc wytwarzać swoje wyroby, trzeba pokonać masę trudności.
Myślę, że jesteśmy jednak pewnym
drogowskazem dla innych osób, które
chciałyby kroczyć tą drogą.
W sezonie letnim w serowiarni produkuje się około 10 kilogramów sera koziego dziennie. Ser z surowego koziego mleka
o nienormalizowanej zawartości tłuszczu dojrzewa minimum
cztery tygodnie. Ser kozi produkowany jest sezonowo: od połowy kwietnia do października.
Wyróżnienie I stopnia. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska“ Piekarnia Dźwierzuty za chleb żytni tradycyjny. Jerzy Kilijański, prezes zarządu.
Cieszymy się z wyróżnienia, bo to dla
nas również reklama. Jesteśmy małą
spółdzielnią zatrudniającą 16 osób.
Chleb żytni tradycyjny wytwarzany jest
z samej mąki, wody oraz soli, bez dodatku drożdży. W ten sposób wypiekały
nasze babcie. Aby otrzymać końcowy produkt, trzeba czekać aż
40 godzin. Przydatność takiego chleba do spożycia wynosi nawet 7 dni. Po taki chleb przyjeżdżają do nas klienci nawet
z Olsztyna i biorą po 10 bochenków. W przyszłości będziemy
chcieli ruszyć ze sprzedażą internetową.
Wyróżnienie II stopnia. Gospodarstwo
Rolne Elżbieta i Andrzej Symonowicz,
Praslity k. Dobrego Miasta, za sery
z mleka krowiego.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wyróżnieniem. Wytwarzaniem serów zajmujemy się już od dziesięciu lat. Są to
sery: żółty dojrzewający praslicki, biały,
biały z ziołami oraz biały wędzony zadymer. Produkując nasze sery, przede
wszystkim zwracamy uwagę na jakość. Robimy je wyłącznie
z naturalnych składników, a jedyne przyprawy, jakich używamy, to zioła. Warto dodać, że sery produkujemy tylko
z mleka tzw. szczęśliwych krów, czyli takich, które nie żyją
w zamknięciu.
Organizacja nominowana do nagrody: Zakład Wędliniarski FLIS-POL w Miłomłynie za szynkę surową wędzoną.
PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY O CHARAKTERZE PRZEMYSŁOWYM
Statuetka. „Cukiernia u Adama“ Adam
Kajetanowicz w Giżycku za lody rożek
o smaku waniliowym.
Ta statuetka jest dla mnie zaskoczeniem.
W naszym zakładzie pracuje około 50
osób. Na rynku funkcjonujemy ponad
30 lat. Produkujemy lody, które sprzedajemy nie tylko w kraju, bo również na
Litwie czy w Rosji. Chciałbym podziękować przede wszystkim naszym klientom i konsumentom.
Rożek o smaku waniliowym produkowany jest przez cukiernię
od 2011 roku. Wyróżnia go pojemność — 200 ml, rodzaj wafelka oraz opakowanie — przezroczysty rękaw. Produkowany
jest na bazie miejscowych produktów, m.in. mleka z lokalnych
mleczarni. W sezonie sprzedawanych jest około miliona rożków.
Wyróżnienie I stopnia. Greengrow
Sp. z o.o. w Wikrowie, gm. Gronowo
Elbląskie, za świeżą marchew paczkowaną. Wojciech Bednarczuk, prezes.
Firma Greengrow powstała z gospodarstwa rodzinnego Marii i Tadeusza
Bednarczuków, którzy w 1982 roku rozpoczęli produkcję warzyw. Doświadczenie spowodowało, że obecnie
spółka jest liderem w branży świeżych warzyw. Potwierdzeniem doskonałej jakości jest ponad 20 tys. ton nieprzetworzonych warzyw wprowadzanych rocznie do sprzedaży na rynkach Europy. Zakład wyposażony jest w innowacyjną linię
mycia, sortowania i pakowania warzyw.
Wyróżnienie II stopnia. Lactima
Sp. z o.o. w Morągu za ser topiony do
smarowania Blue Cheese w saszetce
z korkiem. Anna Hochherz, specjalista
ds. marketingu.
Znalezienie się w gronie nagrodzonych
to dla nas olbrzymi zaszczyt. Docenienie
naszego produktu potwierdza słuszność
wdrażania przez naszą firmę nowych,
innowacyjnych i oczekiwanych przez rynek rozwiązań oraz
najwyższej jakości produktów. Składamy serdeczne podziękowania szanownemu jury, oraz wszystkim tym, którzy oddali
na nas swój głos! Przyznana nagroda jest dla nas wyjątkowo
cenna i z pewnością będzie dodatkowym bodźcem podczas
realizacji kolejnych projektów.
Organizacja nominowana do nagrody: Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o. za cukierki owocowe Frutinki.
PRODUKT RZEMIEŚLNICZY I USŁUGA RZEMIEŚLNICZA
Statuetka. Pracownia Stolarska Adam
Mika w Dobrym Mieście za schody i balustrady w litym drewnie.
Bardzo dziękuję za nagrodę otrzymaną
w konkursie. To dla mnie spore zaskoczenie, ale i wyróżnienie. Własną pracownię
stolarską prowadzię od 25 lat. Ogromną
wagę przywiązuję do używanych materiałów, z których wykonywane są schody,
jak i balustrady. O tym, aby mieć własną
firmę stolarską, marzyłem od wielu lat. Już jako dziecko dłubałem
w drewnie i chodziłem na kółko modelarskie. Pierwszą użytkową
rzecz z drewna zrobiłem w wieku 14 lat. Był to stolik pod akwarium. Dalej kształciłem się w tym kierunku i zdobywałem doświadczenie. Szkołę ukończyłem w 1981 roku. Po kilku latach założyłem własną firmę, gdzie zaczynałem od jednej maszyny.
Wyróżnienie I stopnia. Ewa i Waldemar Majcher — pracownia plastyczna
w Olsztynie za malarstwo na szkle inspirowane malowanymi kaflami ludowymi z terenu Warmii i Mazur.
Z wyróżnienia jesteśmy zadowoleni. Najważniejsze jednak, że nasze prace podobają się turystom. Praktycznie od razu
po wykonaniu znajdują nabywców. Traktujemy je również jako promocję naszego regionu, bo mamy zamówienia również z zagranicy. Dla
przykładu kiedyś miałem wystawę w Nowym Jorku, gdzie
oglądający pytali o Olsztyn.
Obrazy przedstawiają m.in. koniki warmińskie, które malowane były od XVII wieku na kaflach, motywy kwiatowe, wątki
sakralne oraz biblijne, a nawet orientalne i żydowskie.
Wyróżnienie II stopnia. ALU-TIG Usługi
spawalnicze i ślusarskie Frajda J. w Iławie za stalowe akcesoria żeglarskie.
Jarosław Frajda, właściciel firmy.
Takie wyróżnienie to prestiż. Od 26 lat
pracuję w branży jachtowej, a od 18 lat
prowadzę własną firmę. Pamiętam, jak
zaczynałem z 50 zł w kieszeni... Dziś prowadzę firmę rodzinną, w której zatrudniam pięć osób. Produkujemy okucia ze
stali nierdzewnej, m.in. relingi, kosze, drabinki czy pantografy.
Elemety te montowane są w jachtach, które sprzedawane są
w Polsce, jak i za granicą. Cały czas się rozwijamy. Cztery lata
temu wybudowaliśmy nowy obiekt. Mam bardzo dobrą i doświadczoną załogę, na której mogę polegać. W naszej pracy
najważniejsza jest fachowość i bezpieczeństwo.
Organizacja nominowana do nagrody: Spółdzielnia Socjalna FANTAZJA w Gołdapi za wyroby z filcu.
PRODUKT PRZEMYSŁOWY
Statuetka. Zortrax Sp. z o.o. w Olsztynie za drukarkę 3D Zortrax M 200. Rafał Tomasiak, prezes zarządu.
Drodzy państwo. Jest mi niezmiernie
miło otrzymać to wyróżnienie. Chociaż
w ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele
nagród międzynarodowych, to tak naprawdę największą radość sprawiają
nam nagrody lokalne. Jestesmy lokalnymi patriotami i chcemy tutaj,
w Olsztynie rozwijać nowoczesne technologie, chcemy tworzyć
małą Dolinę Krzemową. Liczymy na to, że będziemy mogli
ściągać tu wiele młodych firm i rozwijać technologię przemysłową.
Wyróżnienie I stopnia. Delphia Yachts
Kot Sp. j. Oddział w Olecku za jacht Nautika 1100 River. Wojciech Kot, prezes.
Dla nas wyróżnienia lokalne są także istotne. Mobilizują i sprawiają, że jesteśmy docenieni. To dobrze, że stolica
Warmii i Mazur nie zapomina o nas
mimo tego, że jesteśmy oddaleni od
niej o 160 km.
Jacht motorowy typu Nautika jest
wszechstronny, dzięki czemu może pływać po jeziorach, kanałach oraz rzekach. Jego największą zaletą jest prosta i zarazem innowacyjna konstrukcja. Jego dodatkowym atutem jest
ekonomiczność i niskie zużycie paliwa. Jacht jest cichy, a jego
silnik Diesla spełnia europejskiej normy czystości.
Organizacja nominowana do nagrody: NICZUK METALL - PL SPÓŁKA JAWNA w Wilimowie, gm. Jonkowo, za obejmę Niczuk Expert.
Wyróżnienie II stopnia. Wójcik Fabryka
Mebli Sp. z o.o. w Elblągu za kolekcję
Summer. Ewelina Wójcik z działu marketingu.
Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy docenieni i obdarzeni zaufaniem przez kapitułę plebiscytu. Całą naszą, prawie
30-letnią, tradycję i doświadczenie
wkładamy w produkcję mebli.
Chcemy w pełni zadowalać naszych
Klientów i jednocześnie nieustannie podwyższać standardy jakości. Kolekcja Summer jest owocem ciężkiej pracy i zaangażowania, dlatego jest nam ogromnie miło z powodu otrzymanego wyróżnienia.
WTOREK 30.06.2015
Biznes Warmii i Mazur
www.biznes.wm.pl
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI PROGRAM PROMOCJI JAKOŚCI
21
WYDARZENIA
Statuetka. Miejski Dom Kultury
w Działdowie za Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „SUPERHIT FESTIVAL“. Andrzej Wiśniewski,
wiceburmistrz Działdowa.
Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy tak
ważną nagrodę. Muszę powiedzieć, że
sama nominacja była dla nas wielkim
wyróżnieniem, a ze statuetki jesteśmy
naprawdę bardzo szczęśliwi. Chciałbym bardzo podziękować
wszystkim pracownikom Miejskiego Domu Kultury za pracę
i organizatorski dryg. Za to, że doprowadzili do tego, że festiwal,
który trwa już siódmy rok, cały czas się rozwija.
Wyróżnienie I stopnia. Gmina Mikołajki
oraz Polski Związek Motorowy za LOTOS Rajd Polski. Jarosław Noworól, dyrektor zawodów.
Jest nam bardzo miło w związku z otrzymanym wyróżnieniem. To już 72 edycja
Rajdu Polski, który jest drugim najstarszym rajdem na świecie po Rajdzie
Monte Carlo. Na Mazurach będziemy na
pewno kolejne dziesięć lat. W ubiegłym roku nasz rajd wszedł
do kalendarza mistrzostw świata. Chciałbym podziękować
przede wszystkim miastu oraz gminie Mikołajki, które współorganizują rajd.
Wyróżnienie II stopnia. Powiat olsztyński za Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach. Magdalena Bujewicz-Mydlak
z wydziału organizacyjnego starostwa
ds. promocji powiatu olsztyńskiego
W imieniu Zarządu Powiatu w Olsztynie
bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali
głos na imprezę organizowaną przez powiat olsztyński. Tego rodzaju konkursy
są doskonałym pomysłem na promocję nie tylko konkretnych
wydarzeń, ale przede wszystkim potencjału drzemiącego w regionie, jego zaplecza kulturowego i bogactwa krajobrazowego.
Organizacja nominowana do nagrody: Gmina Purda za „Warmiński kiermas tradycji, dialogu, zabawy“.
USŁUGA GASTRONOMICZNA
Statuetka. Restauracja „Romantyczna“ w Hotelu SPA Dr Irena Eris
Wzgórza Dylewskie w Wysokiej Wsi
za usługi gastronomiczne. Monika
Dybczyk, z-ca dyrektora hotelu.
Jest mi niezmiernie miło odbierać tę
nagrodę. Dla nas najważniejsze jest to,
aby iść do przodu, aby stawiać na jakość. Zapraszam do naszej restauracji,
która jest otwarta dla wszystkich. Klienci mają do dyspozycji
zmienne menu, które jest przygotowywane na cztery pory
roku. Jest też menu szefa, które jest tworzone co dwa tygodnie.
Wyróżnienie I stopnia. Gościniec Ryński
Młyn w Rynie za usługi gastronomiczne. Agnieszka Wesołowska, szefowa kuchni.
Z wyróżnienia cieszymy się bardzo. Gościniec funkcjonuje już czwarty sezon.
Naszymi klientami są zarówno miejscowi, jak i turyści. Oferujemy kuchnię
staropolską. Naszą specjalnością są
szaszłyki z wieprzka. Podajemy również ryby słodkowodne:
miętusa w żurawinie z sosami i pieczywem czy sandacza
w grzybach leśnych. Warto wspomnieć, że nasze potrawy serwowane są na glinianych zastawach.
Wyróżnienie II stopnia. Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Usługowe Katarzyna Kuśtowska Restauracja „Matrioszka“ w Gołdapi za dania kuchni
rosyjskiej.
Wyróżnienie jest dowartościowaniem naszej pracy, dlatego cieszymy się bardzo.
Nasza restauracja powstała cztery lata
temu i serwuje dania zarówno polskie,
jak i rosyjskie. Zebraliśmy te dwie kuchnie pod jednym dachem,
jak to w matrioszce. Wśród dań kuchni rosyjskiej serwujemy typowe rosyjskie pielmieni, małe pierożki, w których farsz jest surowy, a nie gotowany, jak to jest w polskich pierogach.
Organizacja nominowana do nagrody: Stołówka „Placówka“ Agata Rudnicka w Wydminach za usługi gastronomiczne.
USŁUGA TURYSTYCZNA
Statuetka. Park Rozrywki Aktywnej —
Bartbo w Butrynach, gm. Purda, za
rodzinny wypoczynek w Parku Rozrywki Aktywnej. Przemysław Pichalski, prezes zarządu.
Cieszę się, że są ludzie, którzy doceniają naszą ciężką pracę. Wiadomo, jak
wiele czasu i zaangażowania wymaga
prowadzenie firmy, a działamy już 14
lat. Ten rok jest dla nas wyjątkowy, bo zostaliśmy nominowani
również w ogólnopolskim konkursie na najlepszych organizatorów imprez. Cieszymy się bardzo, jednak te regionalne nagrody cieszą najbardziej.
Wyróżnienie I stopnia. Port pasażersko-jachtowy „Ekomarina Giżycko“ za
usługi żeglarskie i motorowodne z pobytem w marinie. Dariusz Klimaszewski, kierownik portu.
Wyróżnienie jest ważne, bo jednocześnie świadczy o jakości naszych usług.
Nasza ekomarina jest spełnieniem marzeń wszystkich żeglujących, nie tylko
tych z Mazur. W sezonie do portu zawija około 7 tys. jednostek,
to około 30 tys. żeglarzy. Z roku na rok odwiedza nas coraz
więcej gości z zagranicy. Niektórzy z nich przyjeżdżają kamperami i zatrzymują się tylko po to, aby poczuć klimat Mazur.
Wyróżnienie II stopnia. Nadleśnictwo
Spychowo za działanie „Aktywna ekologia cały rok“. Krzysztof Krasula, nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo.
Cieszy nas to ogromnie i motywuje do kolejnych działań i tworzenia nowych pomysłów służących lokalnej społeczności.
Staramy się, aby nasze nadleśnictwo było
atrakcyjne nie tylko turystycznie, ale również pod kątem działalności edukacyjnej i kulturalnej. Dlatego
prowadzimy szereg działań i wydarzeń, mających na celu aktywizowanie zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, takich jak
m.in. Święto Mazurskiej Dłubanki czy Plener Malarski.
Organizacja nominowana do nagrody: Ośrodek Wypoczynkowy „Camping Tumiany“ gm. Barczewo za „Nie nad morze i nie w góry — Warmia to szlak spokoju i natury“.
USŁUGA MEDYCZNA — SZPITALE
Statuetka. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k.
Olsztynka za alergologię. Roman Lewandowski, dyrektor szpitala.
Czujemy się bardzo wyróżnieni, że kapituła doceniła nasze usługi. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom szpitala. Od
wielu lat świadczymy usługę alergologiczną. Jesteśmy jednym z najbardziej zaawansowanych ośrodków, które zajmują się alergiami, ich diagnostyką i leczeniem. Zapraszam wszystkich już 4 lipca, bo
organizujemy wówczas rodzinny piknik.
Wyróżnienie I stopnia. „Pro-Medica“
w Ełku Sp. z o.o. za małoinwazyjne leczenie operacyjne otyłości i schorzeń metabolicznych. Dr n. med. Tomasz Lewandowski, ordynator ośrodka chirurgii
ogólnej, bariatrycznej i onkologicznej.
Organizowanie takich konkursów ma
sens, bo mieszkając na Warmii i Mazurach, nie zawsze wiemy, co u nas się
dzieje, jakie oferujemy produkty oraz usługi. Jako ośrodek nakierowani jesteśmy na pacjentów z naszego województwa, ale
nie tylko, bo 30 proc. z nich przyjeżdża z innych części kraju.
Wyróżnienie II stopnia. Powiatowy Zespół
Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna za leczenie chorób zakaźnych. Bogdan Szewczyk, dyrektor ds. finansowych.
Nasz oddział zakaźny jest najnowocześniejszym oddziałem o tym profilu w województwie. Wyposażono go w 23 łóżka dla pacjentów, trzy komory Meltzera do izolacji i leczenia
chorych oraz specjalne filtry oczyszczające powietrze. Od niedawna oddział ma status oddziału klinicznego. Cieszymy
się zatem zkolejnego wyróżnienia, docenienia wregionie. Nie byłyby one
możliwe bez szczególnego zaangażowania wszystkich pracowników.
Szpital nominowany do nagrody: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku za zabieg angioplastyki.
USŁUGA MEDYCZNA — PRZYCHODNIE
Statuetka. Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie
za opiekę nad osobami z zaburzeniami
słuchu i mowy. Jolanta Kossakowska,
kierownik ośrodka.
Jestem zaskoczona. Robimy to, co kochamy i jeszcze za to dostajemy nagrodę, to naprawdę wielki zaszczyt!
Ośrodek ma w Olsztynie dwie placówki, a kolejne dwie znajdują się w Iławie i Ostródzie.
Wyróżnienie I stopnia. NSZOZ Poradnia
Laryngologiczna Ireneusz Wojciechowski i Wspólnik Sp. j. w Olsztynie za
świadczenia medyczne w zakresie laryngologii.
Dla mnie jest to bardzo ważne wyróżnienie, w pewnym sensie podsumowanie
wieloletniej pracy na rzecz pacjentów,
a lekarzem jestem od 1983 roku. Na
pewno doda mi ono nowej energii. Chcę powiedzieć, że w swojej pracy staram się kierować przede wszystkim życzliwością.
Wyróżnienie II stopnia. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza
Ogólnego „Duży Medyk“ za praktykę lekarza rodzinnego. Dr Marek Mital.
Wyróżnienie cieszy i mobilizuje do dalszej,
ciężkiej pracy. Najważniejsze, że zadowoleni są z niej nasi pacjenci, a mamy ich aż
15 tys., z czego 11 tys. to osoby dorosłe. Jeżeli chodzi o profil naszej przychodni, to
zajmujemy się medycyną rodzinną, a szczególnie przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Mamy również pracownię spirometryczną.
GAZETA OLSZTYŃSKA
www.biznes.wm.pl
DZIENNIK ELBLĄSKI
WTOREK 30.06.2015
22 BIZNES WARMII I MAZUR
Więcej spraw urzędowych
załatwimy przez internet
Według zapewnień Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji od 1 lipca
ma ruszyć zmodernizowany system ePUAP, czyli elektroniczna
platforma usług administracyjnych.
P
latformę ePUAP
uruchomiono już
w 2008 roku i od
tego czasu przedsięwzięcie pochłonęło już ok.
122 mln zł. System miał być
dostępny dla użytkowników
początkowo od stycznia 2015
roku, potem od czerwca 2015
roku, ale problemy techniczne uniemożliwiły start
w tych terminach. I tak powstała jego nowa, odświeżona wersja, czyli tzw. ePUAP2.
Z jego pomocą zarejestrowani użytkownicy będą mogli załatwić wiele urzędowych
spraw przez internet i rzadziej będą musieli odwiedzać urzędy stacjonarne.
Co nam da ePUAP?
Dotychczas za pośrednictwem platformy ePUAP
użytkownik mógł załatwić
29 dostępnych w katalogu
usług urzędowych. Do tej
listy zostaną dodane kolejne
punkty – w obrębie ePUAP2
zaplanowano 140 usług urzędowych, które załatwimy za
pomocą formularza internetowego. To przede wszystkim
kwestie dotyczące zwykłych
obywateli, ale część z nich
jest przeznaczona także dla
przedsiębiorców, urzędów
czy organizacji pożytku publicznego. Ta lista co miesiąc
jest poszerzana o kilka do kilkudziesięciu kolejnych usług,
które będzie można załatwić elektronicznie. Portal
ePUAP2 będzie także miejscem, w którym urzędy bez
ponoszenia części, a nawet
całości kosztów, będą mogły
same udostępniać swoje
usługi. Jak czytamy na
http://epuap.gov.pl: „Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą
budować własnych systemów w celu umożliwienia
obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy
urzędowej. Udostępniona
funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej
(ESP) umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, przyjmowania do-
kumentów w postaci
elektronicznej (wnoszenia
podań i wniosków oraz innych czynności w postaci
elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz
formularzy dokumentów
elektronicznych stworzono
Centralne Repozytorium
Wzorów
Dokumentów
(CRD), czyli bazę skupiającą
w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze”.
Aby korzystać z platformy,
trzeba będzie założyć
tzw. profil zaufany, czyli zweryfikowane konto użytkownika, potwierdzające jego
tożsamość. Ma to być alternatywa dla podpisu elektronicznego na dokumentach
internetowych. Niektóre
szczególnie ważne czynności
trzeba będzie dodatkowo
potwierdzać e-mailem lub
sms-em.
z domu, za pośrednictwem
ePUAP załatwić kilkanaście
dodatkowych, określonych
spraw, takich jak wydanie
dowodu osobistego czy rejestracyjnego, wniosek o wy-
danie prawa jazdy czy zaświadczenie o stanie cywilnym. Na sierpień MAC pla-
nuje udostępnienie kolejnych elektronicznych usług
– m.in. złożenie wniosku
o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców, złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy
czy uzyskanie zgody na wyjazd
i pobyt za granicą. Według
planu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wdrażanie kolejnych usług urzędowych ma potrwać do października 2015 roku – pełny
wykaz spraw z planowanym
terminem udostępnienia ich
w systemie ePUAP2 znajdziemy na oficjalnej stronie
https://mac.gov.pl.
jk
REKLAMA
HOTEL-PARK
Ublik
Wypoczynek
na wysokim brzegu...
Sprawnie, szybko
i zdalnie – ale
wszystko po kolei
- Platforma ePUAP2 to kolejny ważny krok w budowie
nowoczesnego i przyjaznego
państwa – mówi Andrzej
Halicki, minister administracji i cyfryzacji - Z perspektywy obywatela i przedsiębiorcy, ale także mniejszych urzędów oraz organizacji pozarządowych, najważniejsze są konkretne
usługi pozwalające na sprawną, zdalną i całodobową komunikację z administracją.
Nie bez znaczenia jest również nowy, przyjazny interfejs
elektronicznej platformy
usług publicznych.
System ePUAP jest elementem realizacji projektu
dostosowania polskiej infrastruktury informatycznej
przed wejściem w życie rozporządzenia UE dotyczącego
metod uwierzytelniania obywatela (eIDAS) - czyli wspólnego europejskiego podpisu
elektronicznego. Plany są
ambitne – według założeń
w 2018 roku użytkownik załatwi przez internet urzędowe sprawy nie tylko w kraju,
ale w całej Unii Europejskiej.
Zmiany jednak będą postępować etapami – na razie
od lipca 2015 roku będzie
można nie wychodząc
KONFERENCJE | WESELA | EVENTY
jeszcze wolne terminy na sezon 2015/16
Mamy przyjemność zaprosić Państwa
do przepięknie położonego ośrodka
hotelowego nad jeziorem Ublik.
Zapierające dech w piersiach zachody słońca oraz
budynek sięgający historią roku 1800 pozostawią niezapomniane wrażenia, kto raz Nas odwiedzi, będzie tu już
wracał ciągle. To wyjątkowa okolica, wyjątkowe miejsce
z ciekawą historią i kulturą. Tu można dożyć starości,
nigdy się nie nudząc. Cała okolica pełna jest historii
i przepięknych miejsc.
u niezapomniane pobyty wakacyjne
u konferencje u kursy u szkolenia
u imprezy zamknięte u imprezy integracyjne
u bale, wesela i inne
Hotel–Park Ublik
Ublik 30, 12-250 Orzysz
Tel.: (+48) 87 423 74 19
Kom.: (+48) 509 188 880
www.ublik.pl
7315otbx-a-K
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
BIZNES WARMII I MAZUR
23
Płaca minimalna w górę
Wzrosną też składki dla przedsiębiorców
Rząd chce, aby płaca minimalna w 2016 roku
wyniosła 1850 zł, czyli o 100 zł więcej niż obecnie.
Przyjęcie tego wskaźnika oznacza wzrost składek
na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców,
którzy prowadzą swoje firmy krócej niż 2 lata.
R
ząd jednak podczas
jednego z posiedzeń zaproponował, aby podnieść
płacę minimalną na rok
2016. Zgodnie z informacjami z posiedzenia Rady Ministrów, płaca minimalna
ma być o 100 zł większa niż
w roku bieżącym. Oznaczałoby to wzrost do 1850 zł
z obecnej kwoty 1750 zł. Jednak jeśli się tak stanie, składki odprowadzane przez pracodawców na pracowników
zatrudnionych na umowę
o pracę też pójdą w górę.
Wliczają się w to składki na
ubezpieczenie społeczne,
fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
Większa pensja
= większe składki ZUS
Razem z płacą minimalną
wzrosną także składki ZUS
odprowadzane na preferencyjnych zasadach przez nowe
firmy. Zgodnie z przepisami
osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą
korzystać z preferencyjnych,
niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez
pierwsze 2 lata. Przy ich wyliczeniu za podstawę przyjmuje się 30 proc. płacy minimalnej. W roku bieżącym
podstawa wynosiła 525 zł.
Przy planowanym podniesieniu płacy minimalnej do
1850 zł ta kwota wzrośnie do
555 zł.
Pensja minimalna
rośnie z roku na rok
Przypomnijmy, jak wyglądała płaca minimalna
w ubiegłych latach:
- w 2011 roku – 1386 zł
brutto,
- w 2012 roku – 1500 zł
brutto (podwyżka o 114 zł),
- w 2013 roku – 1600 zł
brutto (podwyżka o 100 zł),
- w 2014 roku – 1680 zł
brutto (podwyżka o 80 zł),
- w 2015 roku – 1750 zł brutto (podwyżka o 70 zł).
Zatem planowane przez
rząd podniesienie płacy na
rok 2016 jest nieco wyraźniejsze niż w poprzednich
dwóch latach – bo chodzi
o wzrost rzędu 5,7 proc.,
tymczasem podwyżka na rok
2015 wyniosła 4 proc., zaś na
rok 2014 – 5 proc.
Jeśli utrzymają się plany
rządu i podwyżka płacy minimalnej wyniesie 100 zł,
wówczas podstawa naliczania składek wzrośnie do
555 zł. Od niej liczone są
poszczególne składki:
- składka na ubezpieczenie
emerytalne, która wynosi
19,52 proc. podstawy, sięgnie
108,34 zł,
- składka na ubezpieczenie
rentowe, 8 proc. podstawy,
wyniesie 44,4 zł,
- składka na ubezpieczenie
chorobowe, 2,45 proc.
podstawy, sięgnie 13,6
zł,
- składka na
ubezpieczenie
wypadkowe,
1,8
proc.
podstawy,
w
roku
2016 podskoczy do
9,99 zł.
Łącznie
składki
na ubezpieczenie
społeczne dla
początkujących przedsiębiorców wyniosą – przy
płacy minimalnej w wysokości 1850 zł – 176,33 zł.
W porównaniu z tegoroczną
ich wysokością – 166,79 zł –
wzrosną o 9,54 zł. Procentowo wzrost będzie równy skali podwyżki płacy minimalnej, czyli wyniesie prawie
5,72 proc.
Składki opłacane przez
przedsiębiorców składają się
z dwóch części – składek na
ubezpieczenie społeczne oraz
składki zdrowotnej. Wysokość tej drugiej jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw,
wraz z wypłatami z zysku,
w IV kwartale roku kalendarzowego.
Składka jest liczona od 75
proc. przeciętnego wynagrodzenia i obecnie wynosi
279,41 zł (9 proc. podstawy
składki). Gdyby wzrost przeciętnego wynagrodzenia był
identyczny z planowaną
przez rząd podwyżką płacy
minimalnej, wówczas składka zdrowotna podskoczyłaby
do ponad 295 zł.
Pracodawcy
chcą kompromisu
Zapewnienia rządu o podniesieniu płacy minimalnej
to na razie propozycja wymagająca potwierdzenia.
Według ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę partnerzy społeczni (czyli pracodawcy i związki zawodowe) czas na dokładne
określenie stawki wzrostu
tej kwoty mają do 15 lipca.
Jeśli nie uda im się tego
ustalić do wyznaczonego terminu, wówczas rząd do 15
września określa to w drodze
rozporządzenia.
Pracodawcy uznają sam
postulat podwyżki pensji minimalnej, jednak nie w proponowanej wysokości.
Opowiadają się za podniesieniem kwoty nie do
1880 zł, a do 1800 zł
brutto. Zdaniem przedstawicieli tej grupy taka
kwota pensji minimalnej byłaby kompromisem pomiędzy oczekiwaniami finansowymi pracowników
a możliwościami
zwłaszcza małych
polskich firm.
Według raportu
OECD obecna płaca minimalna w naszym kraju w przeliczeniu wynosi niecałe
500 euro. To o 250 euro
mniej niż minimalna
pensja w Grecji,
za to wyższa niż np. w Czechach. W państwach europejskich, które kryzys finansowy dotknął najbardziej,
takich jak Grecja, Turcja czy
Irlandia, wysokość płacy minimalnej malała, co miało na
celu uratowanie miejsc pracy. W Polsce mimo kryzysu
od paru lat ta kwota sukcesywnie rośnie, jednak nie
spełnia jeszcze rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Według niej
pensja minimalna powinna
wynosić 50% średniego wynagrodzenia. Zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie za rok 2015 wyniosło 3783 zł brutto – wobec
czego najniższa pensja powinna
wynieść
1891,50 zł brutto.
jk
24
GAZETA OLSZTYŃSKA
DZIENNIK ELBLĄSKI
REKLAMA
www.biznes.wm.pl
WTOREK 30.06.2015
Biznes Warmii i Mazur
283915otbr-a -C

Podobne dokumenty