Szczegółowe opisy szkoleń KLIKNIJ

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowe opisy szkoleń KLIKNIJ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegółowy opis szkoleń, organizowanych w Wydziale Zamiejscowym WSB w Olkuszu, w
ramach projektu „Wiosna z ABK”:
1. Pozyskiwanie środków unijnych na własną działalność gospodarczą
1. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA
WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
OPIS SZKOLENIA
PROFIL
UCZESTNIKÓW
CEL SZKOLENIA
Własna działalność to dzisiaj cel zawodowy znacznej części
społeczeństwa. Niestety realizacja tego planu udaje się tylko
nielicznym. Powodem tego jest z jednej strony niewystarczająca
wiedza z dziedziny zakładania i prowadzenia firmy, z drugiej
nietrafiony biznesplan. Jednak najczęstszym problemem jest brak
informacji o możliwościach pozyskania środków na sfinansowanie
przedsięwzięć związanych z powołaniem lub prowadzeniem
własnej działalności gospodarczej.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób które planują założyć
własną działalność gospodarczą lecz nie posiadają odpowiedniej
wiedzy i środków finansowych.
Teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z formami
i rodzajem wsparcia, jakie mogą uzyskać w ramach programów
unijnych na otwarcie, prowadzenie i rozwój własnej działalności
gospodarczej.
KORZYŚCI
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają możliwości
i uwarunkowania związane z pozyskaniem środków finansowych
niezbędnych do założenia i/lub rozwijania własnej działalności
gospodarczej.
PROGRAM
Program szkolenia obejmuje wykład na temat Programów,
w ramach których można aplikować o środki finansowe oraz
charakterystykę wymaganej dokumentacji aplikacyjnej. Szkolenie
obejmuje także ćwiczenia, w trakcie których uczestnicy będą
pracowali nad wybranymi elementami wniosku aplikacyjnego.
W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy poznają źródła
finansowania dotacji kierowanych do osób zamierzających
rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców
planujących rozwój firmy. Omówione zostaną podstawowe pojęcia,
wymogi konkursowe, koszty kwalifikowalne, ze szczególnym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wskazaniem na konkursy planowane w 2013 roku.
W drugim dniu szkolenia omówione zostaną przykładowe wnioski
aplikacyjne. W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia będą pracować
nad wybranymi wnioskami.
METODOLOGIA
Szkolenie prowadzone jest metodą interaktywną.
Część warsztatowa obejmuje:
 ćwiczenia w małych grupach,
 ćwiczenia indywidualne,
 dyskusję moderowaną,
 wymianę doświadczeń uczestników,
 odgrywanie ról.
CZAS TRWANIA
2 dni (16 h dydaktycznych)
MATERIAŁY
Każdy uczestnik otrzymuje własny skrypt zawierający całość
informacji przekazywanych w trakcie szkolenia.
PROWADZĄCY
mgr Janina Skarbek
- od 7 lat prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie:
spółdzielczość socjalna, tworzenie i prowadzenie firmy, budowa
biznes planu, budowa studium wykonalności, dokumentacja
wewnętrzna firmy, przygotowanie projektów, finansowanie
działalności firmy, pozyskiwanie funduszy unijnych przez
osoby fizyczne, MŚP, JST, uczelnie oraz rozliczanie funduszy
unijnych. Ekonomista i finansista z wykształcenia, jak również
z doświadczenia zawodowego.