Uwaga do projektu miejscowego planu

Komentarze

Transkrypt

Uwaga do projektu miejscowego planu
………………., dnia…..05.2015
Osoba składająca uwagę: (proszę wybrać jedno z pól)
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej
……………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa lub imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………..
(adres, telefon kontaktowy, faks, e-mail)
Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy
Wydział Planowania Miejscowego
ul. Marszałkowska 77/79 (kancelaria)
00-683 Warszawa
Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego
Treść uwagi:
Wniosek o usunięcie ustaleń dla terenu 2.KD – Z (działki o nr ewid. 14, 17/3, 21/1 w obrębie 41505; 24/13, 62/1 w
obrębie 41506; 12 w obrębie 41508); – projektowana droga publiczna klasy zbiorczej i zastąpienie przeznaczenia
terenu pod plac publiczny.
Uzasadnienie:
Projekt drogi publicznej na wspomnianym obszarze stanowi relikt przestarzałej koncepcji komunikacyjnej tak zwanej
„ulicy Nowojagiellońskiej”. Pochodzi ona z lat 60-tych XX wieku, czasu innego myślenia o mieście a także innego
postrzegania w nim roli indywidualnego transportu samochodowego. Obecnie, funkcja drogi przelotowej w tym
miejscu jest sprzeczna ze strategią transportową m. st. Warszawy, zakładającą uspokojenie ruchu w centralnych
obszarach miasta, do których z racji swego położenia i charakteru urbanistycznego zalicza się Praga i jest traktowana
jako praska cześć śródmieścia Warszawy.
Część proponowanego przebiegu proponujemy przeznaczyć pod plac publiczny, jako element rewitalizacji dzielnicy i
przywracania jej tożsamości urbanistycznej. Proponowana przez nas nazwa „Rynek Skaryszewski” nawiązywałaby do
historycznego placu istniejącego w tym miejscu w XVIII wieku, gdy na terenie tym znajdowało się miasteczko
Skaryszew. Wspomniany plac nawiązywałby także do bogatych tradycji targowych tego miejsca, kontynuowanych w
XIX wieku przez Targ Koński. Dlatego postulujemy takie jego ukształtowanie by mogło się na nim znaleźć miejskie
targowisko i by mógł on być miejscem spotkań mieszkańców tworząc lokalne centrum, jakiego Praga Północ aktualnie
nie posiada.
………..……………………………………………………………
(podpis osoby składającej uwagę)