3. Infrastruktura transportu drogowego

Komentarze

Transkrypt

3. Infrastruktura transportu drogowego
Nazwa
przedmiotu:
3. Infrastruktura transportu drogowego
Kierunek studiów:
Transport
Jednostka prowadząca kierunek:
Katedra Eksploatacji Pojazdów
Samochodowych
Jednostka prowadząca specjalność:
Specjalność:
Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
Przedmioty
wprowadzające:
Wymagania
wstępne:
Poziom studiów
Podstawy eksploatacji technicznej, środki transportu samochodowego
Znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji obiektów technicznych
Studia I stopnia
Studia stacjonarne
Semestr
VII
Wydział Transportu
Wykł.
30
Ćw.
Lab.
Proj.
15
Studia niestacjonarne
Egz.
E
ECTS
5
Semestr
VII
Wykł.
27
Ćw.
Lab.
Proj.
27
Egz.
E
ECTS
5
Uwaga: liczba godzin dotyczy całego semestru. E – oznacza egzamin po semestrze
Założenia i cele przedmiotu
Zdobycie wiedzy w zakresie infrastruktury transportu samochodowego oraz systemów eksploatacji jej
składników
Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany środkami multimedialnymi,
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ćwiczeń projektowych, egzamin pisemny
Treści programowe
Pojęcie elementów składowych infrastruktury transportu samochodowego. Czynniki kształtujące prace
przewozową. Sieci drogowe i rodzaje dróg samochodowych. Dworce i obiekty związane ze spedycją
towarów. Infrastruktura przedsiębiorstwa transportowego. Systemy eksploatacji obiektów infrastruktury
przedsiębiorstwa transportowego. Systemy eksploatacji dróg. Oddziaływanie elementów infrastruktury
transportu na środowisko.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
1. Fijałkowski T.: Transport drogowy. Nowe polskie i unijne przepisy wraz z komentarzem. Fotoskład
2007
2. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Transport. PWN 2005.
3. Perenc J., Godlewski J.: Międzynarodowe przewozy towarowe. Polskie Wydawnictwo Transportowe.
4. Towpik K., i inni: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2006.
Osoby prowadzące
dr inż. Jan Filipczyk, dr inż. Marcin Krupa
Sylabus Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej
1

Podobne dokumenty