Wypowiedzenie -umowy-najmu-przez-wynajmującego

Komentarze

Transkrypt

Wypowiedzenie -umowy-najmu-przez-wynajmującego
……………………..…, dnia ………… r.
(miejscowość, data)
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(dane Wynajmującego)
Do
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
(dane Najemcy)
Wypowiedzenie umowy najmu
Zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego oraz na podstawie § ….......... umowy najmu lokalu
mieszkalnego
zawartej
w
dnia
…......................
r.
pomiędzy
….........................................................., a Panem/Panią* …........................................................
wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w …................................. przy
ul. …..................................................... ze skutkiem od dnia …................................
Zgodnie z ww. umową, Najemca od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy najmu, ma …..
dni na opuszczenie lokalu i uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań wobec
Wynajmującego.
Uzasadnienie
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
….....................................................
Wynajmujący
*Niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty