Informacja - RZGW Szczecin

Komentarze

Transkrypt

Informacja - RZGW Szczecin
Dnia 10 listopada 2016 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisał z Konsorcjum firm:
Sweco Consulting sp. z o.o. – Lider; Sweco Nederland B.V. – Partner, Sweco Engineering sp. z o.o. –
konsultant podwykonawca, Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o.o. – konsultant
podwykonawca kontrakt na świadczenie usług konsultingowych pn.: „Nadzór projektowo-konstrukcyjny.
Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie
potencjału instytucjonalnego JRP”.
Celem realizowanej przez wyłonionego Konsultanta usługi jest wsparcie Klienta w skutecznym i terminowym
wdrażaniu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w zakresie Komponentu I: Ochrona
przed powodzią Odry Dolnej i Środkowej, Podkomponent 1B – Ochrona środkowej i dolnej Odry.
Postępowania przetargowe na wybór Konsultanta przeprowadzono zgodnie z Instrukcją Banku Światowego:
Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku
Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, styczeń 2011, ze zmianami z dn. 1 lipca
2014 r., oraz zgodnie z postanowieniami przewidzianymi w Umowie Pożyczki.
Przedmiotowe Usługi obejmują w szczególności:
- wsparcie Klienta w skutecznym i terminowym wdrażaniu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w
dorzeczu Odry i Wisły, przy ścisłej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami zgodnie z
prawem i międzynarodowymi standardami dla tego typu prac;
- projektowanie, weryfikację dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski nad robotami
budowlanymi, działaniami środowiskowym i działaniami minimalizującymi oddziaływanie społeczne;
- przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców robót
budowlanych zgodnie z procedurami Banku Światowego oraz uczestniczenie w procesie
przetargowym;
- wsparcie w zarządzaniu Projektem włączając w to zarządzanie finansami, planowanie, monitorowanie i
sprawozdawanie z realizacji działań wdrażających Projekt, przygotowanie kompletnej aplikacji o środki
z instytucji finansujących, w tym o środki unijne.
Okres trwania Kontraktu: 78 miesięcy