ogród witający łąką

Komentarze

Transkrypt

ogród witający łąką
p r z y ro d n i c ze a z y l e w m ie j s k i c h p r zed s zko l ac h / ko n su ltac j e a rc h i t ek to n i c zn o - k r a j o b r a zow e
ogród witający łąką
numer konsultacji:
K03
temat:
ogród przedszkolny
miejsce:
ul. Cieszyńska 21, Chorzów
inwestor:
Przedszkole nr 3
etap:
wstępna koncepcja
opracowanie:
pracownia k. | architektura dla dzieci
——
ul. Kalwaryjska 64/10
30-504 Kraków
——
+48 795 57 75 57
[email protected]
autor opracowania:
architektura krajobrazu: inż. Karolina Kargol
prowadzący projekt:
architektura krajobrazu: mgr inż. Anna Komorowska
architektura: mgr inż. arch. Michał Rokita
data:
maj 2014
pr z yrodnicze a z yle w miejskich pr zedszkol ach / konsultacje architek toniczno -kr ajobr a zowe / k03 / strona 1
1/ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE/ OPIS KONCEPCJI
1.1/ o projekcie:
Wstępna koncepcja zagospodarowania ogrodu przedszkolnego została przygotowana w ramach konsultacji architektoniczno-krajobrazowych, będących jednym z elementów
programu „Przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach”,
realizowanego przez Dziecięcą Akademię Przyrody „Kumak” w 2014 r.
Koncepcja została opracowana na podstawie materiałów nadesłanych przez przedszkole – ankiety i sugestii
dzieci oraz dokumentacji fotograficznej i wstępnej inwentaryzacji terenu. Prezentowane rozwiązania należy traktować
jako luźne sugestie, które pozwolą na podjęcie pierwszych
prac w ogrodzie, a nie dokładne wytyczne. Uzupełnieniem
są zdjęcia, które mogą stać się inspiracją do dalszych działań.
1.2/ podział funkcjonalny:
Najważniejszym zadaniem, jakie sobie postawiliśmy przy
tworzeniu koncepcji ogrodu, było uporządkowanie przestrzeni w sposób możliwie najbardziej funkcjonalny. Ogród
przedszkolny zajmuje dość spory obszar, dlatego też możliwe było umieszczenie w jego obrębie najbardziej pożądanych funkcji.
Na podstawie nadesłanych przez przedszkole informacji wywnioskowaliśmy, iż najpotrzebniejszą strefą jest
strefa edukacyjna, dzięki której dzieci przebywając na świeżym powietrzu będą mogły poznawać świat i uczyć się. Zaproponowaliśmy mini amfiteatr służący jako zielona klasa
oraz miejsce spotkań zaaranżowane pod trzema charakterystycznymi drzewami. Pomiędzy tymi dwoma obszarami
zlokalizowaliśmy wioskę szałasów, gdzie dzieci mogą się
ukryć, bawić w dom, pooglądać książeczki itp.
Równie ważną strefą jest warzywnik. Dzięki zamieszczonym w jego granicach obiektom takim jak
rabata kwiatowa, krzewy i drzewa owocowe, kompostownik, zbiornik na deszczówkę oraz przede wszystkim miejsce uprawy warzyw, stanie się miejscem edukacji ekologicznej oraz świetnej zabawy poprzez naukę.
Dodatkowymi zaplanowanymi strefami są: strefa zabaw z wykorzystaniem gotowych zabawek, które znajdują
się w ogrodzie; strefa zabaw swobodnych – jest to miejsce,
gdzie dzieci mogą swobodnie pobiegać, pograć w piłkę i inne
gry zespołowe oraz strefa wejściowa, która obejmuje obszar
dookoła przedszkola i jego główne ciągi komunikacyjne.
Elementami, których również nie mogło zabraknąć
są domki dla pożytecznych owadów, które umieściliśmy
w obrębie łąki kwietnej w strefie wejściowej. Proponujemy również obsadzenie tej właśnie strefy dodatkowymi
drzewami i krzewami ozdobnymi, aby urozmaicić widok
z okien przedszkola. Kolejnym zabiegiem mającym na celu
uatrakcyjnienie ogrodu przedszkolnego i dodatkową atrakcją jest ścieżka bosych stóp.
pr z yrodnicze a z yle w miejskich pr zedszkol ach / konsultacje architek tonic zno -kr ajobr a zowe / k03 / strona 2
2/ SCHEMATY/ PODZIAŁ FUNKCJONALNY
strefa wejściowa –
reprezentacyjna
z łąką kwietną
ogród użytkowy
strefa zabaw
z wykorzystaniem
gotowych urządzeń
strefa zabaw
swobodnych
strefa dydaktyczna
z miejscem spotkań
pr z yrodnicze a z yle w miejskich pr zedszkol ach / konsultacje architek tonic zno -kr ajobr a zowe / k03 / strona 3
3/ ZAGOSPODAROWANIE TERENU/ RZUT
rabaty kwiatowe
żywopłot
sad/ jagodnik
drzewa i krzewy
ozdobne
pergola porośnięta
pnączami –
osłona śmietnika
ogród warzywny
kompostownik/
zbiornik na deszczówkę
domki dla owadów
łąka kwietna
istniejące urządzenia
trawnik –
miejsce zabaw
swobodnych
ścieżka bosych
stóp
lekkie zadaszenie nad
miejscem spotkań
rabaty kwiatowe
mini amfiteatr –
zielona klasa
wioska szałasów
pr z yrodnicze a z yle w miejskich pr zedszkol ach / konsultacje architek toniczno -kr ajobr a zowe / k03 / strona 4
4/ INSPIRACJE/ FOTOGRAFIE OBRAZUJĄCE IDEĘ
Dziecięcy ogródek warzywny
Rabata ziołowa
źródło: apartmenttherapy.com/grace-and-harris-childrens-gar-121209
źródło: craftster.org/forum/index.php?topic=383518.0
Pomysł na szałas – tymczasowe tipi
Pomysł na szałas – wiszący namiot
źródło: meredithwinn.files.wordpress.com/2012/09/resizedsc_0012.jpg
źródło: pinterest.com/pin/77053843599654370/
Pomysł na szałas – żywa wiklina
Pomysł na szałas – sucha wiklina
źródło: detail-online.com/architecture/topics/growing-structure-kagome-sandpit-in-vien-
źródło: pinterest.com/pin/77053843599237454/
na-021002.html

Podobne dokumenty