BIULETYN INFORMACYJNY ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Komentarze

Transkrypt

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYWEGO RÓŻAŃCA
BIULETYN INFORMACYJNY
ŻYWEGO RÓŻAŃCA
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Sosnowiec Zagórze
NR 1 (108)
STYCZEŃ’ 2016
H
Haassłłoo R
Rookkuu LLiittuurrggiicczznneeggoo 22001155//22001166
PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM, W CHRYSTUSIE.
PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA.
PPA
APPIIE
ES
SKKIIE
E IIN
NT
TE
EN
NCCJ
JE
E A
APPO
OS
ST
TO
OLLS
ST
TW
WA
A M
MO
OD
DLLIIT
TW
WY
Y
OGÓLNA
Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie
przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Można dyskutować na temat różnic między religiami, biorąc pod uwagę prawdy
wiary czy zasady życia moralnego. To zadanie dla naukowców i przywódców
religijnych. Prawdziwe owoce pokoju i sprawiedliwości może jedynie przynieść
szczery i braterski dialog między ludźmi. Nie jest ważne, że każdy z nich wierzy w
„swojego” Boga i żyje według zasad swojej religii. Pokój i sprawiedliwość to
przecież pragnienie, które jest wpisane w serce każdego człowieka.
ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 1/2016
MISYJNA
Aby poprzez dialog i miłość braterską – dzięki łasce Ducha Świętego
– zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.
Działanie Ducha Świętego widzimy w opisie dnia Pięćdziesiątnicy (zob. Dz 2).
Ludzie mówiący różnymi językami rozumieją i przyjmują z radością prawdę o
zmartwychwstaniu Chrystusa, którą głoszą Apostołowie napełnieni Jego łaską. W
tak podzielonym świecie jedynie łaska Ducha Świętego sprawia, że możliwy staje
się dialog, dzięki któremu przezwyciężone zostaną wszelkie podziały.
ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 1/2016
IIN
NT
TE
EN
NCCJ
JA
A KKR
RU
UCCJ
JA
AT
TY
Y R
RÓ
ÓŻ
ŻA
AŃ
ŃCCO
OW
WE
EJ
J
Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
IIN
NT
TE
EN
NCCJ
JE
E PPA
AR
RA
AFFIIA
ALLN
NE
E
Módlmy się:
 o zdrowie, potrzebne łaski i umocnienie w Duchu Świętym oraz opiekę Matki Bożej
Fatimskiej w Nowym 2016 Roku dla kapłanów posługujących w naszym
Sanktuarium;
 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich rodzin;
 za wszystkich Parafian, aby otworzyli drzwi Chrystusowi, przyjmując kolędowe
błogosławieństwo na Nowy 2016 Rok;
 dziękczynnie za wszelkie dobro i Boże łaski, jakie były naszym udziałem w
minionym 2015 roku;
 za młodzież, zwłaszcza za młodzież naszej parafii, o łaskę dobrego przygotowania
się i przeżycia Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu w Krakowie;
 o uzdrowienie małżeństw przeżywających kryzysy i zagrożonych rozpadem;
 o trafną diagnozę i pomyślny przebieg leczenia dla Krystyny oraz dla Ani;
 o powrót do zdrowia po operacji kolana dla Basi;
 o pomyślny przebieg dalszych badań i łaskę powrotu do zdrowia dla Mieczysława
oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ani;
 o cud uzdrowienia dla Dominiki oraz Boże wspomożenie w rozwiązaniu trudnych
problemów rodzinnych;
 o pomyślny przebieg nowej terapii w leczeniu trudnej choroby neurologicznej dla
Zbigniewa;
 o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie Doroty i Romana;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Zofii Bil;
 o Bożą interwencję oraz opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w
rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych, w sposób szczególny o łaskę poprawy
zdrowia dla Eli;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia dla Basi;
 o pomyślne rozpatrzenie ważnej sprawy dla Alfredy;
 o łaskę powrotu do zdrowia dla Antoniny Mrozińskiej i Mariana Popławskiego;
 o pomyślny przebieg operacji kręgosłupa dla Kingi;
 o potrzebne łaski, pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla
Wiesławy Augustyniak;
 o pomyślny przebieg chemioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla Zdzisława;
 o Boże wspomożenie i łaskę wyleczenia trudnej choroby dla Beaty;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i powrót do zdrowia dla Stanisławy;
 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Boczkowskiej;
 o łaskę zdrowia i Bożą pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych dla Zofii;
 o łaskę zdrowia dla Anny Kołodziejskiej, Ferdynandy Nowak, Zofii Nowak, Apolonii
Bochenek, Anny Hoffman, oraz Marii i Marcela Krasickich;
 o wyleczenie z choroby alkoholizmu dla Romana;
 o łaskę nawrócenia dla Piotra i Marcina;
 dziękczynnie za szczęśliwe rozwiązanie Marty Gil i z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla małej Ewuni, jej rodzeństwa i całej Rodziny;
 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Mateusza Pękali;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i łaskę zdrowia dla Kamila
oraz pomyślny przebieg ciąży dla Martyny;
 o szczęśliwy przebieg operacji dla Anny;
 o łaskę stabilizacji zdrowia dla Barbary;
 o łaskę znalezienia pracy dla Michała;
 o pomyślny rozwój zagrożonej ciąży i łaskę zdrowia dla Joanny;
 o łaskę zdrowia i pomyślny rozwój ciąży dla Beaty;
 o łaskę duchowego uzdrowienia dla Katarzyny;
 o szczęśliwe donoszenie ciąży dla Asi;
 o łaskę szczęśliwego rozwiązania dla wnuczki Agnieszki;
 o zdrowie i pomyślny przebieg ciąży dla Kamili, wnuczki Moniki i Kamili;
 o łaskę upragnionego potomstwa dla Agnieszki i Michała, Sylwii i Tomasza, Beaty I
Marka, oraz dla Magdy i Łukasza;
 o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych dla śp. Ludwiki Wtorek z Róży
Świętej Rodziny oraz dla śp. Jana Godzińskiego;
 o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych dla śp. Stefanii Polit, mamy
ks. Andrzeja Polita;
 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę.
Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok naszego życia.
Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie odebraliśmy
z Twojej łaskawej ojcowskiej ręki.
U progu nowego roku stajemy przed Tobą z ufną modlitwą:
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok.
I choć nie wiemy, co nas w nim spotka, to patrzymy z ufnością w przyszłość,
bo wierzymy, że Ty jesteś z nami, a z Tobą nic złego nie może nam się stać.
Ty, miłujący Ojcze, wszystko wiesz, przenikasz nasze myśli, plany i działania, zanim
jeszcze my sami je poznamy. Wiemy, że Ty pragniesz dla nas tylko dobra, choć to dobro
nie zawsze zgadza się z tym, czego my oczekujemy. Daj nam, prosimy, tak
współpracować w tym roku z Twoją łaską, abyśmy robili tylko to, co się Tobie podoba
i co Ty dla nas przewidziałeś; abyśmy we wszystkim pełnili Twoją świętą wolę.
Uchroń nas przed układaniem swojego życia bez Ciebie. Nie wypuszczaj nas z Twoich
ojcowskich rąk. Oddajemy Ci wszystkie nasze plany i pragnienia na te nowe dni
i prosimy, abyś Ty je ułożył po swojemu - tak aby były dla nas jak najlepsze.
Miej w opiece każdego z nas i prowadź nas po wszystkich ścieżkach, którymi będziemy
chodzić, aby nikt z nas nie zbłądził i abyśmy tymi ścieżkami doszli kiedyś
do Twojego Królestwa, naszego prawdziwego Domu. Amen.
U progu Nowego Roku stajemy z ufną modlitwą również przed Maryją
i prosimy:
Święta Boża Rodzicielko – wspieraj nas
w postrzeganiu i realizacji naszego życia jako planu Bożego,
dopomóż nam kroczyć drogą, którą wybrał nam Bóg,
miej nas w Swej opiece, Matczynej Opiece.
Ktoś, kiedyś zadał pytanie: Czym zajmuje się Matka Boża, gdy Jej ręce nie są złożone do
modlitwy? Odpowiedź znajdziemy kontemplując prezentowany poniżej obraz pt.
„Maryja rozwiązująca węzły”.
Obraz ten namalowany przez Johana Georga Schmidtnera ok. 1700 r., czczony jest w
kościele pw. św. Piotra w Augsburgu, w Niemczech. Autor tego dzieła zainspirował się
medytacją św. Ireneusza z Lyonu, który twierdził że: „Ewa przez swe nieposłuszeństwo
zawiązała węzły nieszczęścia dla ludzkości, a więc Maryja, przeciwnie, przez swe
posłuszeństwo je rozwiązuje” i namalował obraz, na którym widać Świętą Dziewicę
rozwiązującą węzły naszego życia.
Łaskami słynący obraz jego pędzla pozwala nam
dostrzec Boską rzeczywistość miłości, pokoju,
światła, sensu, leżącą niejako w rękach Maryi. Ona
właśnie bierze w swoje ręce poplątane życie ludzkie i
swoim wstawiennictwem u Boga rozwiązuje węzły,
skutecznie krępujące człowieka. To problemy, które
bardzo często nosimy przez lata. Węzły kłótni
rodzinnych, nieporozumienia między rodzicami a
dziećmi, brak szacunku, przemoc; urazy między
małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny,
lęk, rozpacz małżonków po rozwodzie, rozkład
rodziny, węzły bólu spowodowane nałogami dzieci,
ich chorobą, czy oddaleniem się od Boga; węzły
alkoholizmu, narkomanii, pornografii, hazardu; węzły
zranień fizycznych, psychicznych i moralnych zadane
przez innych; zniewoleń duchowych i demonicznych
opętań; niechęć boleśnie nas torturująca; poczucie
winy po dokonanej aborcji, nieuleczalne choroby,
depresja, bezrobocie, strach, samotność, niewiara,
pycha…
Wszystkie one są w naszym życiu konsekwencją
grzechu osobistego bądź społecznego, a także braku rozsądku.
Skuteczną wtedy i pewną modlitwą ratunkową jest Nowenna do Matki Bożej
Rozwiązującej Węzły, ułożona w 1998 r. przez księdza Juana Ramona Celeiro, która
uzyskała akceptację ówczesnego biskupa Buenos Aires Jorge Mario Bergolio, obecnego
papieża Franciszka.
Od tamtej pory nowenna została przetłumaczona na ponad 20 języków świata, w tym na
arabski i Braila. Maryja w tym wezwaniu czczona jest w licznych krajach Europy,
Ameryki Łacińskiej i w Polsce. Od przynajmniej 18 lat odbiera kult w małej miejscowości
o nazwie Kąty Rybackie, na Mierzei Wiślanej, która należała kiedyś do diecezji gdańskiej.
Może i my mamy w życiu jakąś zaplątaną sprawę?
Warto spojrzeć, raz i drugi, na Matkę Bożą Rozwiązującą Węzły...
Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za nami!
1. stycznia Kościół katolicki wita kolejny rok
ŚWIATOWYM DNIEM POKOJU.
Światowy Dzień Pokoju ustanowił Paweł VI listem z dnia 8.
grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli,
nie tylko katolików. Papież zaproponował, aby na całym
świecie początek nowego roku kalendarzowego czczono jako
Dzień Pokoju.
W 2016 roku przypada 49. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU,
którego temat brzmi:
„Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój”
W orędziu wystosowanym na tę okoliczność papież Franciszek apeluje o nawrócenie
serca i przezwyciężenie obojętności, rozwijanie kultury solidarności, miłosierdzia i
współczucia. W sposób szczególny papież apeluje o niewciąganie innych narodów w
konflikty i wojny, o anulowanie lub zrównoważone zarządzanie długiem
międzynarodowym krajów najbiedniejszych oraz wolną od presji ideologicznych
współpracę między narodami, która nie może być wymierzona w prawo nienarodzonych
do życia.
Nawiązując do obchodzonego obecnie Jubileuszu Miłosierdzia papież zachęca wszystkich
do rozpoznania, jak obojętność przejawia się w ich życiu i do podjęcia konkretnego
wysiłku, by przyczynić się do poprawy rzeczywistości, w której żyjemy. Wzywa państwa
do konkretnych czynów na rzecz najsłabszych członków swoich społeczeństw, takich jak
więźniowie, imigranci, bezrobotni i chorzy.
********
9. stycznia przypada 154. rocznica śmierci sługi Bożej
Pauliny
Jaricot –założycielki Żywego Różańca. Z tej okazji ponówmy nasze
modlitwy o cud za jej wstawiennictwem, potrzebny do beatyfikacji.
Modlitwa o Jej beatyfikację:
Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ty
poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich
wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i natchnąłeś ją, by całkowicie
poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy
Różaniec. Spraw by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem
głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją nieskończoną miłość.
Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski………, o którą
szczególnie Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, który uznał
heroiczność jej cnót, mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
O łaskach otrzymanych za przyczyną sł. Bożej Pauliny Jaricot prosimy poinformować :
Papieskie Dzieła Misyjne, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.
10. stycznia we wspólnocie Żywego Różańca
przeżywać będziemy
radość narodzin Bożego Syna
oraz czas wspólnego kolędowania.
Okazją do tego będzie SPOTKANIE OPŁATKOWE
w sali na plebanii
po Mszy św. popołudniowej.
SERDECZNIE
Z A P R A S Z A M Y.
********
Matka Teresa będzie kanonizowana
Watykan potwierdził doniesienia katolickiego
dziennika „Avvenire” o tym, że papież Franciszek
zatwierdził cud wybrany do kanonizacji Matki
Teresy z Kalkuty.
Zostanie ona kanonizowana
4. września 2016 roku.
prawdopodobnie
W dniu swych 79. urodzin, papież podczas
spotkania z prefektem Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych kardynałem Angelo Amato,
wyraził zgodę na publikację dekretu o uznaniu cudu uzdrowienia przypisywanego
wstawiennictwu założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. To definitywny krok
umożliwiający ogłoszenie jej świętą.
Oficjalnie termin kanonizacji zostanie ogłoszony po konsystorzu pod przewodnictwem
papieża. Wszystko wskazuje jednak na to, że odbędzie się ona niemal dokładnie w 19.
rocznicę śmierci laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. Kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty
będzie zatem jednym z najważniejszych wydarzeń trwającego Roku Miłosierdzia.
Kilka dni wcześniej w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jednomyślnie przyjęto w
głosowaniu dokumentację cudu uzdrowienia, niewytłumaczalnego z medycznego punktu
widzenia. Według mediów przypadek ten dotyczy 35-letniego, cierpiącego na chorobę
mózgu Brazylijczyka, który doznał uzdrowienia, będąc w stanie krytycznym.
Zakonnica, urodzona w 1910 roku w Skopje, została beatyfikowana sześć lat po swej
śmierci przez Jana Pawła II w 2003 roku.
Przypomina się, że Franciszek powiedział dziennikarzom podczas podróży do Albanii
przed ponad rokiem, że poznał zakonnicę w 1994 roku w czasie synodu w Watykanie i
zapamiętał ją jako osobę, która „mówiła zawsze to, co chciała”.
– Siedziała koło mnie podczas prac synodu. Podziwiałem jej siłę, zdecydowanie w jej
wystąpieniach – opowiadał papież.
Zażartował też: „Gdyby była moją przełożoną, bałbym się”.
/Za: www.deon.pl./
PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
W styczniu modlitwę różańcową poprowadzą:
04
11
18
25
01
–
–
–
–
–
09
16
23
30
06
stycznia
stycznia
stycznia
stycznia
lutego
-
Róża
Róża
Róża
Róża
Róża
św. Marii Magdaleny
św. Józefa
Świętej Rodziny
Rodziców św. Józefa
św. Franciszka
Zapraszam i zachęcam do wspólnej modlitwy.
W dniu 7. grudnia odeszła do domu Dobrego Ojca w Niebie
śp. Ludwika Wtorek z Róży Świętej Rodziny.
Zmarłą siostrę z naszej Wspólnoty zachowamy w pamięci i w modlitwie.
Msza św. o zbawienie wieczne Jej duszy, zamówiona przez
Żywy Różaniec, odprawiona będzie w dniu 27. lutego o godz. 730.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Ponadto w miesiącu styczniu odprawione będą następujące Msze św.
zamówione przez Żywy Różaniec:
 15. stycznia o godz. 7,30 za śp. Helenę Witos mamę Barbary Wysoczańskiej z
Róży św. Moniki;
 19 stycznia o godz. 7,30 za śp. Leokadię Maj, mamę Zofii Bil z Róży św. Faustyny;
 22. stycznia o godz. 18 za śp. Stanisławę Świeboda, mamę Zuzanny
Ludwikowskiej z Róży św. Rity;
 5. lutego o godz. 18 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i
potrzebne łaski dla Elżbiety Jędruś, zelatorki Róży Świętej Rodziny z racji
minionych Imienin;
W minionym roku w Uroczystość Bożego Narodzenia, w godzinach popołudniowych,
zmarła mama ks. Andrzeja Polita,
który kilka lat temu posługiwał w naszym Sanktuarium.
Zmarłą śp. Stefanię Polit (l. 85) polecaliśmy
i nadal polecajmy miłosiernemu Bogu w naszych modlitwach.
Redakcja: ks. kan. Stanisław Łyp – Proboszcz, Parafialny Moderator Żywego Różańca.
Teresa Duszyc – zelatorka Róży św. Rity

Podobne dokumenty