przedmiar - Instytut Włókiennictwa

Komentarze

Transkrypt

przedmiar - Instytut Włókiennictwa
PRZEDMIAR
45300000-O
45311 200-2
45311100-1
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika
Zamówień
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA
:
:
:
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE- LABO
RATORIUM BE
Łódź, ul. Gdańska 118
Instytut Włókiennictwa
Łódź uI.Brzezińska 5/15
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYC
ZNE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
Tomasz Starzomski
10 lipiec 2013
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
:
zł
Słownie:
WYKONAWCA
INWESTOR
/!
Data opracowaoia
10 lipiec 2017
Data zatwierdzema
Dokument został opracowany przy pomocy
programu
NORMA PRO
.
.
-2-
Norra PRO Wersa 438 Nr sery,ny 13299
Przedmiar inst elektr INW BE 0713
Lp.
OBMIAR
Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNR 4-03
1115-03
j.m.
Demontaz przewodów wtynkowych z podłoza ceglanego lub betonowego
I
Poszcz
Razem
m
40
im
40.000
RAZEM
2 KNR 4-03
„Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu
prądu do 63 A ilosc biegunów 2 + O
11 22-06
40.000
szt.
-
8
szt.
8.000
RAZEM
.
3 KNR 4-03
1122-07
Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natęzeniu
prądu do 63 A- ilosć biegunów 3 + O
2
8.000
szt.
lszt.
—
2.000
„
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
6,000.
„RAZEM
6.000
.
4 KNR 4-03
1129-02
Demontaz tablic bezpiecznikowych o
1
.
powierzchni
do 1.0 m2
szt.
„szt.
—.—
I
5 KNR 4-03
Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw
1134-01
sztucznych lub me- szt
talowym
„6
szt.
.
6”KNR4-03
Demontażnów instalacyjnych podtynkowych o natęzeniu prądu do
10 A 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
lii 24-01
szt.
-
2
szt.
2.000
RAZEM
7[KNR 4-03
Demontaz rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej
1
2.000
m
1107-08
15
m
8 KNNR 5
u120705
Wykucie bruzd cUa
rur
RKLG18, RS22 w cegle
180
m
-
KNR
5-08
l80.000i
RAZEM
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2ceg. w ścianach lub
stropach z cegły
otw
25
otw.
i
10
15.000
m
„
9 KNNR 5
1209-08
15.000
RAZEM
„
25.000
RAZEM
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle oblęt.do ldm3
180.000
25.000
szt
.0802-07
szt.
-___________________
1.000
RAZEM
11 KNR 5-08
wykonanie ślepych otworow w cegle
objęt powyżej 1 dm3
Mechaniczne
0802-08
-
szt
49
.___________
12 KNNR 5
0301-08
Przygotowanie podłoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- szt
cenie do konsolek osadzonych w podłozu wykonanie ślepych otworów w
podłozu ceglanym
30
szt
iPrzewody
0206-01
kabelkowe o łącznym przekroju zył do
49.000
30.000
RAZEM
30.000
7 5 mm2 układane n t na m
ibetonie
30
14KNNR 5
0206-01
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju zył do 7 5
betonie
58
15 KNNR 5
mm2 układane n t
na
30.000
RAZEM
30.000
58.000
RAZEM
58.000
76.000
RAZEM
76.000
54.000”
RAZEM
54.000
319000
RAZEM
31 9.000
m
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju zył do 7 5 mm2 układane n.t na m
0206-01
betonie
76
„
16 KNNR 5
0206-01
Przewody kabelkowe
betonie
54
17 KNNR 5
0206-01
o
łącznym
przekroju zył
do 7.5 mm2 układane n t na m
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju zył do 7 5 mm2 układane n t na m
betonie
319
„m
—
I
„
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju zył do 12 5
na betonie
475
-3-
Nurnlj PFO
49.000
RAZEM
-
13 KNNR 5
18 KNNR 5
0206-02
1.000
dodatek za kazdy dm3 szt.
4 38 Nr seryJny 13299
mm2
układane n.t.
m
m
47500
Przedmiar
INW
inst elektr
BE
OBMIAR
0713
19,KNNR 5
0206-03
i
Przewody kabelkoweołacznym przekroju zyłdo 30 mm2 układane nt. na m
betonie
„m
40
—
—
20 KNNR 5
0301-03
j.m.
Opis wyliczenia
Podstawa
Lp.
40000
RAZEM
40000
10.000
RAZEM
I 0.000
14000
RAZEM
14.000
24.000
RAZEM
24.000
Przygotowanie podłoza pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykrę- szt.
cenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
szt
10_._
—
21 „KNNR 5
„0301-02
Przygotowanie podłoza pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykre- szt
„cenie do kołków plastykowych osadzonych w podłozu ceglanym
szt.
14
—
znegowym. 75x75 m 04 wylotach dla rzewoPuszki z tworzywa s
dów o przekroju do 2 5 mm2
22KNNR 5
0303-02
szt
szt.
szt.
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr do 60 mm
23KNNR 5
0302-01
9.000
szt.
.9
Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr do 60 mm
szt
14
szt.
„
I
.
KNNR 5
25
Łączniki
przyciski
puszce
podtynkowew
jednobiegu
„1
14.000
1.000.
RAZEM
1.000
1.000__
RAZEM
1.000
5000
RAZEM
:
6.000
28000.
RAZEM
28.000
2.000
RAZEM
2.000
4.000
RAZEM
4.000
2.000
RAZEM
2.000
30001
RAZEM
3.000
1000
RAZEM
1.000
2.000
„RAZEM
2.000
9.000
RAZEM
9.000
szt.
——
szt.
Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
26KNNR 5
.0306-03
14.000
RAZEM
szt.
instalacyjnej
0306-02
1
iszt.
-—.
—
.
.
27 KNNR 5
0306-04
28 KNNR 5
.0308-06
„
29IKNNR 5
:030806
„Łączniki krzyzowe. dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
szt.
6
szt.
I
azda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3- szt.
biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 Ai przekroju przewodów do
25mm2
szt
28
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
biegunowe przykrecane o obciazalności do 16 A i
25mm2
[2
ochronnym
bryzgoszczelne
przekroju
przewodów
3- szt.
do
szt.
„
-
30KNNR 5
0301-02
Przygotowanie podłoza pod osprzęt instalacyjny mocowan przz przykre- szt
podłozu
do kołków plastykowych
szt
[4
31 KNNR 5
0308-06
.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 37zt
o obciazalnosci do 16 Ai przekro]u przewodów do
„25mm2
szt
2
I
ceglanym
osadzonych w
cenie
biegunowe
przykrecane
Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
wyłączników wentylatorów w digestoriach
3
32 KNNR 5
0307-01
-
montaz
szt
szt
„
33 KNNR 5
0502-01
.
34 KNNR 5
0503-03
35 KNNR 5
0503-03
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowa
kpi.
1
kpI.
-
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
W
2
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
Iw
-4-
PRO
438 Nr
-
świetlóyido 4x40
kpI
kpi.
-
świetłówkowa do 4x40
13299
i
kpI.
„kpi.
9
I
9.000
RAZEM
I
24KNNR 5
0302-02
Razem
47.500
Poszcz
RAZEM
Przedmiar inst elektr INW BF 0713
OBMIAR
Opis wyliczenia
I j.m.
Przygotowanie podłoza pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykrę- szt.
cenie do kołków plastykowych osadzonych w podłozu ceglanym
2
szt.
Lp. Podstawa
36 KNNR 5
0301-02
[
37KNNR 5
0404-01
Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Poszcz
2.000
RAZEM
I
szt
1000
I
„RAZEM
38iniekatalogo- Podłączenie obwodu gniazd komputerowych 230V w rozdzielni TK
wa
analiza indy
widualna
1
kpI
„1000
RAZEM
—____________________
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
pierwszy)
1
41 KNNR 5
1303-01
-
obwód 3-fazowy (pomiar pomiar
pomiari
1.000
42”KNNR 5
1303-02
-
obwód 3-fazowy (kazdy
pomiar
-
5.000
pomiar”
-
1.000
obwód 1-fazowy (każdy
I
pomiar
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
szt
1
szt
—-
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
45
11.000
46 KNNR 5
1305-02
szt.
Sprawdzenie samoczynnego wyłaczania zasilania (pierwsza próba)
prób
11
prob
„Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
1.000
RAZEM
1.000
45.000
RAZEM
45.000
11000
RAZEM
11.000
prób
prob
11.000
RAZEM
-5-
Ncrr PRO Ws
43S Nr sryrry 1325
11.000
szt
:
45 KNNR 5
1 305-0 1
1.000
pomiar
RAZEM
44 KNNR 5
1304-06
5.000
obwód 1-fazowy (pomiar pomiar
U
43KNNR 5
1304-05
1.000
I
RAZEM
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
następny pomiar)
.
pomiar
RAZEM
Pomiar rezystancji izolacll instalacji elektrycznej
pierwszy)
1
1.000
___________
RAZEM
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
następny pomiar)
5
1.000
kpI
.
40 KNNR 5
1 303-04
2.000
szt.
1
.
39 KNNR 5
1303-03
Razem
11.000
Przedmiar inst elnktr INW BE 0713
Opis
jm
Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
obmiar = 40 m
m
Podstawa
Lp.
Nakłady
I
I
1 KNR 4-03
1116-03
R
robocizna
r-g
-/m
I
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych1 szt. I
2KNR 4-03
uszczelnionych o natęzeniu pradu do 63 A
11 22-06
ilość biegunów 2 + O
obmiar = 8 szt
Koszt
jedn.
R
M
S
--
--
2.5200
.
-
--Rrobocizna
1
336001
r-g
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych1 szt
3 KNR 4-03
uszczelnionych o natezeniu pradu do 63 A
1122-07
ilość biegunów 3 + O
obmiar = 2 szt.
-
--Rrobocizna
0462rg/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Demontaz tablic bezpiecznikowych o po4IKNR 4-03
wierzchni do 1.0 m2
1129-02
obmiar = 1 szt
r-g
1
R
robocizna
0_555r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Demontaż łączników instalacyjnych podtyn6KNR 4-03
kowych o natężeniu prądu do 10 A 1 wylot
1 124-01
(wyłącznik lub przełącznik I biegunowy)
obmiar = 2 szt.
--
O 7770
szt.
I
--
1
r-g
3 3300
szt
-
r-g
robocizna
O_1785r-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Demontaz rur winidurowych o śr do 47 mm
7KNR 4-03
1107-08
instalacil natynkowej
obmiar = 15 m
1
--Rrobocizna
O 063r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
r-g
.._
6-
-
36 Nr
syy
13299
O 3570
m
1*
Nir-i RO Wi
_____
I
r-g
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Demontaz opraw świetlówkowych z rastrem
5IKNR 4-03
z tworzyw sztucznych lub metalowym
1134-01
obmiar = 6 szt
0.9240
szt
robocizna
1
I
-____________________
—
O 9450
4
I
Przedmiar inst elektr INW BE 0713
Lp.
Podstawa
Opis
jm
Cena jednostkowa:
8 KNNR 5
Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w
1207-05
„cegle
obmiar
180 m
m
--R-robocizna
r-g
O1m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
91KNNR 5
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do otw.
1209-08
2 1/2 ceg w ścianach lub stropach z cegły „
obmiar = 25 otw.
1*
1*
robocizna
1.31r-g/otw.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
10KNR 5-08
Mechaniczne wykonanie ślepych otworóww
0802-07
cegle objęt.do ldm3
obmiar = 1 szt
r-g
196000
32.7500
szt
R
robocizna
r-g
0_161 7*Q955=Q 54424r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
jednostkowa:_
11 KNR 5-08
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w szt
0802-08
cegle dodatek za kazdy dm3 objet.powyze
1dm3
obmiar = 49 szt
--
Nakłady
--
V
O 1544
-
--Rrobocizna
O 0660 955=0 06303r-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Ceną jednostkowa:
12 KNNR 5
Przygotowanie podłoza pod osprzęt instala0301 -08
cymy mocowany przez przykręcenie do kon
solek osadzonych w podłozu wykonanie
: slepych otworów w podłozu ceglanym
obmiar = 30 szt.
1
„
r-g
30885
szt
-
R
robocizna
O 422r-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
13 KNNR 5
Przewody kabelkowe o lacznym przekroju
0206-01
zyt do 7 5 mm2 układane n t na betonie
obmiar = 30 m
--
--
V
126600
m
R
robocizna
O 402r-g/m
--
1*
r-g
--
„--Mprzewody LgY6
1 04m/m
3
kolki rozporowe plastykowe
2 lszUm
4*
uchwyty
2 7szt/m
5*
materiały pomocnicze
2 5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
2*1
-7-
r-g
12 0600
m
31 2000
szt
81 0000
szt
81 0000
%
2 5000
Koszt
jedn.
R
M
S
Przedmiar inst elektr NW BE 0713
jm I Nakłady
Opis
Podstawa
Lp.
„
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
„Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
14KNNR 5
zył do 7.5 mm2 układane nt. na betonie
0206-01
obmiar = 58 m
--R
robocizna
1*
Koszt
jedn.
R
M
S
m
I
„
r-g
233160
m
60.3200
szt
156.6000.
szt „
156 6000
0.402r-g/m
2*
przewody kabelkowe YDY2x1 „5
„1.04m/m
kołki rozporowe plastykowe
3*
2.7szUm
4*
uchwyty
2.7szt/m
materiały pomocnicze
25%(odM)
5*
2.5000
%
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Ceriajeci_ednostkowa:
Przewody kabelkowe O łącznym przekroju
15”KNNR 5
żył do 7.5 mm2 układane nt. na betonie
0206-01
obmiar = 76 m
-
30 5520
r-g
robocizna
1
O
m
0 402r-g/m
YDY3x1 5
1.04m/m
kołki rozporowe plastykowe
przewody kabelkowe
2H
3*
2.7sztlm
uchwyty
2.7szUm
4
5*
materiały pomocnicze
2 5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
16 KNNR 5
żył do 7,5 mm2 układane n t na betonie
0206-01
obmiar = 54 m
ni
„
79 0400
szt
205 2000
szt
205.2000
%
2 5000
—-
-
R
robocizna
--
1
--
r-g
21 7080
m
561600
szt
1458000
szt
145 8000
0.402r-g/m
„
2*
--Mprzewody kabelkowe YDY4x1
3*
.1.O4mIm
kołki rozporowe plastykowe
2 7sztim
4*
.
5*
ni
.5
uchwyty
27szUm
materiały pomocnicze
„25%(odM)
%
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
17IKNNR 5
żył do 7 5 mm2 układane n t na betonie
0206-01
obmiar
2.5000”
m
319m
R
robocizna
--
1*
r-g
1282380
ni
331 7600
0.402r-glm
2*
przewody kabelkowe YDY3x2 5
1 04m/m
-8-
Nc-”-. PHO Wr- 438 N-.yry 12:
4
_________
___________
___________
___________
________
______
___________
__
___
______
_____
Przedmiar inst elektr INW BE 0713
Lp.
Podstawa
Opis
Nakłady
jm
3*;
„kołki rozporowe plastykowe
2.7sztim
uchwyty
2 7szt/m
5”
materiały pomocnicze
25%(od_M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
18KNNR 5
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
0206-02
zył do 12 5 mm2 układane n.t na betonie
obmiar = 47.5 m
4*
szt
8613000
szt
8613000
I %
r-g
19.4750
2*
przewody kabelkowe YDY5x2,5
1.04m/m
kołki rozporowe plastykowe
2.7sztlm
uchwyty
ni
49.40001
szt
128.2500
szt
128 2500,
%
2.5000
2.7szt/m
5*
„materiały pomocnicze
i25%(od_M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
5
0206-03
19 KNNR
1
3*
4*
--
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
!zył do 30 mm2 układane n.t na betonie
obmiar = 40 m
ni
robocizna
o 428r-g/m
--M
2*
r-g
1712001
m
41 6000
--
przewody kabelkowe LgY16
104m/m
kołki rozporowe plastykowe
2.7sztim
uchwyty
2 7szt/m
materiały pomocnicze
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
20 KNNR 5
Przygotowanie podłoza pod osprzęt instala0301-03
cyjny mocowany przez przykręcenie do koł
„
5*
szt
108 0000
szt
108.0000
%
2 5000
szt
ków plastykowych osadzonych w podłozu
„betonowym
obmiar
1*
=
10 szt
robocizna
r-g
1 2800
szt
20 0000
%
2.5000
0.128 r-g/szt
--M
kolki rozporowe plastykowe”
2szt/szt
3*
materiały pomocnicze
„2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
21 KNNR 5
„Przygotowanie podłoza pod osprzęt instala0301-02
cyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłozu
ceglanym
obmiar = 14 szt
--
2*
I
-9-
Norma PRO Wo* 438 N sor/ny 13299
R
M
m
robocizna
O 41 r-g/m
4*
Koszt
jedn.
2.5000
1*
3*
I
szt
„
„
S
Przedmiar inst elektr INW BE 0713
Koszt
jedn.
Nakłady
jm
Opis
Podstawa
Lp.
I
1
2*:
--Rrobocizna
0.109r-glszt.
r-g
kołki rozporowe plastykowe
szt
152601
28.0000
I
I2sztJszt.
3*
S
M
R
2.5000
materiały pomocnicze
25%fOdM)
I
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75
22KNNR 5
mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju
0303-02
szt.
do25mm2
obmiar = 24 szt.
--
1*
R
--
robocizna
r-g
11.0160
szt
24.4800
„0.459r-g/szt
I
S
--M-2*
puszki P075
1.O2szt/szt.
„
3*1
M)
—_________________________
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze
23 KNNR 5
„o śr.do 60 mm
0302-01
obmiar = 9 szt.
1*
2.5000
%
materiały pomocnicze
„2.5%(od
szt.
robocizna
r-g
0.7560
szt
9 1800
%
2 5000
0.084r-g/szt.
M
PUSZKA lx 60 PK-P/t Z DWOMA WKRETAMI
1 O2szUszt.
1--
2*
3
ł
--
materiały pomocnicze
______
25%(odM)
—__________________
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o
24 KNNR 5
0302-02
:śrdo60mm
obmiar = 14 szt
I
szt.
--Rrobocizna
O 101 r-g/szt.
1*
____
-____________________
M
PUSZKA 2x 60 PK-P/t PODWOJNA Z
WKRETAMI
1 .O2szt/szt
3*
„materiały pomocnicze
I25%(odM)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Łaczniki I przyciski jednobiegunowe podtyn25 KNNR 5
kowe w puszce ;nstalacyjnej
0306-02
obmiar = 1 szt
r-g
1 4140
szt
14 2800
%
2 5000
--
--
2
„
szt.
r-g
robocizna
0.1 58r-glszt
--M
--
10
Ncra PRO Wes,a 4
Nr
ry.iy
1329g
-
0.1580
-
-.
_________________________
___________
________
___________
_______
__
Przedmiar inst elektr INW BE 0713
Lp.
Podstawa
Opis
2*1
jm
łączniki instalacyjne 1-biegunowe białe p/t
1 O2szt/szt.
ramka pojedyńcza do łączników klawiszowych i gniazd 2x2P p/t biała
lszt/szt.
materiały pomocnicze
3*
4*
Nakłady
szt
1.0200
szt
1.0000
%
2.5000
Koszt
jedn.
R
l25%(odry.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
26KNNR 5
Łączniki swiecznikowe podtynkowe w pusz0306-03
ce instalacyjnej
obmiar = 1 szt
I
——
szt
--R
robocizna
O.189r-g/szt.
--
1*
--Młączniki instalacyjne świecznikowe białe p/t
1O2sztlszt
ramka pojedyńcza do łączników klawiszowych i gniazd 2x2P p/t biała
lsztiszt.
materiały pomocnicze
2*
4*
r-g
0.1890
szt
1 „0200
szt
1
%
1 0000
2 5000
Razei koszty bezośrenie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
27 KNNR 5
Łączniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynko- szt.
0306-04
wew puszce instalacyjnej
obmiar = 6 szt
--Rrobocizna
0.231r-g/szt
1*
2*
łaczniki instalacyjne schodowe. białe p/t
1 O2szt/szt
ramka pojedyncza do łaczmkow klawiszowych i gniazd 2x2P p/t biała
Ilsztiszt
4*
materiały pomocncze
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
28 KNNR 5
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
030806
przykręcane o obciązalnosci do 16 Ai prze
kroju przewodow do 2 5 mm2
obmiar = 28 szt
3*
r-g
1 3860
szt
6 1200
szt
6.0000
°!
2
5QQQI
.-------—--..--—
---.
-
szt
--R
robocizna
o 287r-g/szt.
--
1*
r-g
--Mgniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2PPE
łazienkowe p/t białe
1 O2sztiszt
ramka podwójna do łaczn:kow klaw:szowych
gniazd 22P p/t biała
0.Sszt!szt
materiały pomocnicze
2*
3*
4*
2
5%(od
M)
80360
szt I
285600
szt
140000
C/0
2 5000
..—-—-—-————---—-
-.———-—--—
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena
jednostkowa
:
-11
ieo
N
i. śj
-
M
S
Przedmiar inst elektr INW BE 0713
Lp.
Opis
jm
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
przykręcane o obciążalności do 16 A i prze
kroju przewodow do 2.5 mm2
obmiar = 2 szt.
szt
Podstawa I
I
29”KNNR 5
0308-06
1*1
r-g
gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+PE
DATA p/t. białe
1 O2sztlszt.
ramka podwójna do łączników klawiszowych
3
i gniazd 2x2P p/t biała
„0 5szt/szt.
4*
materiały pomocnicze
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cjęd1ostkowa:
Przygotowanie podłoza pod osprzet instala30KNNR 5
cyjny mocowany przez przykręcenie do koł
0301-02
ków plastykowych osadzonych w podłozu
ceglanym
I
obmiar =4 szt
robocizna
0.1 09r-g/szt
--M-kołki rozporowe plastykowe
2sztlszt.
materiały pomocnicze
3*
2.5%(od
O 5740
I
2 0400
szt
2*
2*
Koszt
jedn.
I
robocizna
I0.287r-g/szt.
1*
Nakłady
szt
I
1 0000
I
2 5000,
%
szt.
r-g
04360
szt
8 0000
%
2 5000
M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
31 KNNR 5
ochronnym bryzgoszczelrie 3-biegunowe
0308-06
„przykrecane o obciazalności do 16 A ł prze
I
kroju przewodów do 2 5 mm2
obmiar = 2 szt.
--
szt
r-g
robocizna
V
0.5740
o 287r-g/szt
szt
gniazdo 5x16 z wyłącznikiem 0-1
1 O2szUszt
%
materiały pomocnicze
3
odM_
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
2*
2 0400
2 5000
czelne jednobiegunowe montaz wyłączni
kow wentylatorów w digestoriach
obmiar = 3 szt
0307-01
-
robocizna
O 231 r-g/szt
[r-g
O 6930
szt
3 0600
%
2 5000
--M
łączniki jednobiegunowe bryzgoszczelne
230V JOA n/t
1 .O2szt/szt
materiały pomocnicze
2.5%fod_M)
--
2*
3*
-12
Norm PiO
w.
Ą
38 N ry*y 132i9
*
R
M
S
Przedmiar inst elektr 1NW BE 0713
Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
I
Cena jednostkowa:
33KNNR 5
J5prawy oświetleniowe przykręcane (zwyk7kpl.
0502-01
zarowa
obmiar = 1 kpi.
I
Koszt
jedn.1
R
M
I
-
--Rrobocizna
0.47r-glkpi.
1*
--M-oprawy zarowe lx6OW, 230V
lszUkpi.
żarówki 60W E27, 230V
I1.O4szt/kpi.
materiały pomocnicze
2*i
3*.
4*
2.5%(od
r-g
04700
szt
1.0000
szt
1 0400
%
2 5000
M)
-_____________________
_______
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
34IKNNR 5
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwie0503-03
szanych świetlówkowa do 4x40 W
obmiar = 2 kpi.
I
I
kpi.
-
1*
„
robocizna
„0.7r-g/kpl.
r-g
1 4000i
--Moprawy świetlówkowe wnetrzowe nastropo- szt
we, ze statecznikiem elektronicznym EVG
I
raster prosty, 4x18W, 230V, z atestem
„CNBPOB, z modułem awaryjno-sieciowym
„1 h
„1 szt/kpi.
3*1
Iswietlówki 18W/830. 230V
szt
4.l6sztlkpi.
4*
materiały pomocnicze
%
odM
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
35 KNNR 5
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwiekpi
0503-03
szanych świetiówkowa do 4x40 W
obmiar = 9 kpi
2*
2 0000
„
„
8.3200
2.5000
I
-
--Rrobocizna
O 7r-g/kpi.
1
r-g
--Moprawy świetlówkowe wnętrzowe nastropowe, ze statecznikiem elektronicznym EVG.
raster prosty, 4x18W. 230V,
lsztikpi.
3*
świetlówki 18W/ 830 230V
4.l6szt/kpl
4*
materiały pomocnicze
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
36KNNR 5
Przygotowanie podłoza pod osprzęt instala0301-02
cyjny mocowany przez przykręcenie do koł
ków plastykowych osadzonych w podłozu
ceglanym
obmiar = 2 szt
2*
1*I
„
„
Nr s”,y”y 13299
9.0000
szt
37.4400
%
2.5000
r-g
13
„
szt
robocizna
„0 109r-g/szt
-
Norrrra PRO W.-,
szt
6 3000
-
02180
S
_________
Przedmiar
inst elektr INW BE 0713
--M
2*”
jm
Opis
Podstawa
Lp.
Nakłady
Koszt
jedn.
M
R
S
--
kołki rozporowe plastykowe”
szt
4.0000”
%
2.5000
r-g
2.6300
szt
1.0000
2szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
12.5%(od_M)
I
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
37KNNR5
„0404-01
obmiar = I szt.
1*
robocizna
2.63r-g/szt.
--M
--
tablice rozdzielcze RO
2*1
lszUszt.
Razem koszty bezpośrednie:
I
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
38lniekatalogo- Podłpczenie obwodu gniazd komputerowych kpi
230V w rozdzielni TK
wa
analiza indy
widualna
obmiar = 1 kpi
r-g
robocizna
I
2 0000
2r-g/kpl
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
.-..----—-.
———-——-———-----Cena
jednostkowa:
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwód 3-fazowy tpomiar pierwszy)
39 KNNR 5
1303-03
-
obmiar
pomia
1 pomiar
=
r-g
robocizna
1”
08300
O.83rppar
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
„Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek40 KNNR 5
trycznej obwód 3-fazowy (kazdy nastepny
1303-04
„pomiar)
„obmiar = 5 pomar
po-
-
r-g
robocizna
1,
2 90001
0.58r-g!pomiar
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
poPomiar rezystancji izolacji instalacji elek41 KNNR 5
trycznej obwód 1-fazowy łpomiar pierwszy) mia
1303-01
-
obmiar
=
1 pomiar
r-g
robocizna
1
0.63rg/pomiar
:
bezpośrednie
koszty
Razem
Jednostkowe koszty bezpośrednie;
Cena jednostkowa:
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek42 KNNR 5
trycznej obwód 1-fazowy (kazdy następny
1303-02
pomiar)
obmiar = 11 pomiar
po
mia
r
-
-
Norm, PRO We-s
i
4 38 N seryy 1 39
14
-
0.6300
_______
Przedmiar
Inst elektr INW BE 0713
Podstawa
Lp.
Opis
--
1*
R
jm
Nakłady
Koszt
jedn.
R
M
S
--
r-g
robocizna
46200
0.42r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
43 KNNR 5
Badania i pomiary instalacji skutecznosci ze- szt.
1304-05
rowania (pierwszy pomiar)
obmiar = 1 szt
1*
robocizna
r-g
05000
l0.5gzt.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
441KNNR 5
Badania i pomiary instalacji skutecznosci ze1304-06
rowania (kazdy nastepny pomiar)
I
obmiar =45szt
szt
--R1*
robocizna
r-g
126000
0.28r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
45 KNNR 5
„Sprawdzenie samoczynnego wyłączania za1305-01
silania (pierwsza próba)
obmiar = 11 prób.
1
robocizna
033r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
46 KNNR 5
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania za1305-02
silania (następna proba)
obmiar = 11 prób.
--Rrobocizna
O 27r-g/prób
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
1*
pró
b
r-g
3.6300
pro
b
r-g
2 9700i
--_________________________________________________________________________________
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
CAŁY KOSZTORYS
Materiały
Sprzęt
RAZEM
Koszty posrednie (Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
-
N
.1
PRO Wf
„.
438 N
13299
15-
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Przedmiar inst elektr INW BE 0T13
Robocizna
Nazwa
Lp.
Kosztorys
Sprzęt
Materiały
Z
Kp
RAZEM
I
I
Słownie:
.
.
-
Norr- PO W-
438 N- sr/Jiy 13299
16
-
Przedmiar inst elektr INW BE 0713
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
.
Nazwa
Jm
r-g
1 robocizna
I
Ilość
Cena jedn.
4028709
RAZEM I
Słownie:
-17
Norma PNO Wersja 438 Nr srrry 13299
-
Wartość
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przedmiar inst elektr INW BE 0T13
II wyk.
II mw.
Ilość
Jm
Nazwa
L
p.
I
I
.
-
-
10000
1.ÓÓ00
15.0000
15.0000”
„szt
szt
L
szt
—
-
1686.15
1686.15.
00
1.0000
2.0000
L
i
1.0000
szt
5. tablice rozdzielcze RO
szt
2.0000
6. oprawy świetlówkowe wnętrzowe
nastropowe, ze statecznikiem elek
tronicznym EVG, raster prosty,
L
.4x18W. 230V, z atestem CNBPOB,
modułem awaryjno-sieciowym 1 h
L
9.0000
szt
7.oprawy świetlówkowe wnętrzowe,
nastropowe, ze statecznikiem elek
troficznYm EVG raster prosty,
14x18W, 230V,
sztj J OOOdI
8 oprawy zarowe 1 x6OW 230V
„szt L 45.7600
9.świetlówki 18W/830. 230V.
1.0400
„szt
10.”zarówki 60W, E27, 230V
1 17łączniki jednobiegunowe bryzgosz- szt I 3.0600T
L
czelne 230V. bA. n/t
1.0200
szt
12.Lłączniki instalacyjne 1-biegunowe
jbiałe p/t
1.0200
13.iłączniki instalacyjne świecznikowe „szt
białe p/t
-..—t—”—.—..-—.
6.1200
14.lłączniki instalacyjne schodowe, bia- szt
-
-
9.0000
1 Óoó
45.7600
1.0400
3.0600
.
1.0200
. ..1.0200
- .
_.
—
.
szt
15. gniazda podtynkowe 2-biegunowe
2P+FEDATPp/t.białe
szt
16. gniazda podtynkowe 2-biegunowe
2x2P+PE łaenkowe p/t. białe,
szt
17. gniazdo 5x16 z wyłaznikiem 0-1,
szt
18 puszki P075
szt
DWOMA
1x60.PK-P/tZ
A
19.LPUSZK
WKRETAMI
20 PUSZKA 2x 60 PK-P/t RODWÓJNA szt
ZWKRETAMI
„m
2tprzewody LgY6
m
22. przewody kabelkowe YDY2x1.5
„m
23. przewody kabelkoweYDY3xl,5
m
24.,przewody kabelkowe YDY4x 1,5
m
25.przewody kabelkowe YDY3x2 5
-
-.
26”Tprzewody kabelkoweYDYsx2,5
27 przewody kabelkowe LgY16
28. kołki rozporowe plastykowe
29. kołki rozporowe plastykowe”
30. iinaterialy pomocnicze
2.0400
---„I...
„
28.5600
28.5600
2.0400
- 24.4800
-—
--
6.1200
2.0400
.
——
L
9.1800
2 0400
244800
91800
14.2800
14 2800
312000
3? 2000
60 3200
„79 0400
561600
331 760
60 3200
79.0400
56.1600
331 760
.0
49.4000
m
41.6000
m
szt 1605.15
00
szt 141.000
O
zł
L 49.4000
41.60O0
1605.15
00
:141,000
O
—-.---
-.
—
—
Słownie:
-
No” pP() W” s,
„„1 N sry,ny 1 j,”J9
Dostawca
Grupa
7.0000,
70000
szt
-
-
i
Wartość
I
I
1. tamka pojedyńcza do łączników kla„wiszowychignzd 2x2P p/t biała
2.ramka pojedyńcza do łączników klawiszowychigniazd2x2Pp/t biała
3jramka podwójna do łączników klawiIszowych gniazd 2x2P p/t biała
4.Luchwyty
Ccna
jedn.
18-
RAZEM
Ł
„
Ra- Ra
Ccbat bat
na
zadostaw- ma sto
cy
ksy- so
mawa
I
„Iiiy,ny
Przedmiar inst elektr INW BE 0T13
(Lp.
Słownie:
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Nazwa
Jm
-
PRO V1ersj 438 N
13299
19
Ilość
Cena jedn.
Wartość
7

Podobne dokumenty