NADNOTECKA GRUPA RYBACKA

Komentarze

Transkrypt

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA
NADNOTECKA GRUPA RYBACKA
OPIS PROJEKTU
„WODY PEŁNE RYB”
Projekt polegać będzie na utworzeniu na obszarze jednej z gmin należących do terenu działania NGR
Parku Ryb Słodkowodnych. Ma to być rodzinne miejsce rozrywki o tematyce rybnej z
ukierunkowaniem na edukację poprzez obcowanie z mieszkańcami okolicznych wód m.in. w postaci
rzeźb z tzw. laminatu (fiberglass). Eksponaty zostaną wykonane w powiększonej skali, celem
dobrego ukazania ich budowy anatomicznej z bardzo dużym naciskiem na realizm odwzorowania.
Modele ryb w wielkości „king” zostaną umieszczone na profilu stalowym wbudowanym w rzeźbę
pozwalającym posadowić ją w podłożu. Montaż figury polega na wylaniu pod instalację niedużego
fundamentu betonowego oraz zakotwienia w nim przygotowanej figury. Wykonanie powyższego nie
wymaga pozwolenia ani zgłoszenia budowlanego. Realizacja tego projektu związana jest z
nawiązaniem współpracy z jedną z gmin obszaru NGR, na terenie której powstanie Park Rybny. Z
założenia projekt ma zostać zrealizowany w miejscu związanym z wodą – najlepiej nad jeziorem.
Wokół jeziora mają zostać umieszczone figury ryb słodkowodnych, przy których dodatkowo zostaną
umiejscowione tabliczki informacyjne na drewnianych stelażach opisujące każdą z prezentowanych
ryb. Gmina na obszarze której nastąpi realizacja projektu przejmie na siebie obowiązek utrzymania
5-letniego okresu trwałości projektu oraz zapewni niezbędną infrastrukturę pozwalającą na
stworzenie z tego miejsca parku rodzinnego – ławostoły, wiaty, plac zabaw, ogrodzone ścieżki
piesze, witacz wjazdowy, tablice informujące o utworzonej atrakcji zamieszczone na dogach
krajowych itp. Elementy, które zostaną dodatkowo sfinansowane przez gminę wraz z terminem ich
realizacji zostaną ujęte w zawartej umowie partnerskiej.
Nadnotecka Grupa Rybacka w ramach projektu planuje sfinansować wykonanie i montaż ok. 10-12
modeli ryb o długości ok. 150-300 cm oraz tabliczek informacyjnych opisujących każdy gatunek ryb.
Gminy chcące nawiązać współpracę z NGR w powyższym zakresie powinny złożyć do NGR swoją
ofertę. NGR podpisze umowę z tą gminą, której oferta będzie najatrakcyjniejsza pod względem
założeń uwzględnionych w poniższych kryteriach. O atrakcyjności oferty zdecyduje liczba
uzyskanych punktów. W przypadku, gdy gminy uzyskają identyczną ilość punktów ostateczną
decyzję podejmie Zarząd NGR (w drodze głosowania lub kolejność zgłoszeń).
Oferta powinna zawierać część opisową projektu, w tym: opis lokalizacji, dane dotyczące
powierzchni, bliskości dróg dojazdowych, atrakcyjności turystycznej obszaru, na którym projekt ma
zostać zrealizowany, oraz inne argumenty przemawiające za wyborem danej gminy jako partnera
projektu.
Ponadto w ofercie powinny zostać ujęte kryteria zamieszczone poniżej, gdzie elementy realizowane
przez gminę należy zaznaczyć krzyżykiem oraz krótko opisać (ilość, wielkość, typ, materiał).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia zakończenia przyjmowania
ofert.
Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8/509, 64-920 Piła
tel +48 67 351 08 55;[email protected]
www.ngr.pila.pl
NIP 764 263 18 46, KRS 0000338900
konto: 64 1240 1705 1111 0010 3693 9137
NADNOTECKA GRUPA RYBACKA
Kryteria wyboru partnera w projekcie „WODY PEŁNE RYB”.
Partnerem w projekcie może być: gmina z obszaru NGR.
KRYTERIA BRZEGOWE:
Każda oferta musi uwzględniać wszystkie kryteria brzegowe. Jedynie w przypadku ich spełnienia
oferta będzie oceniana pod względem pozostałych kryteriów. Jeśli choćby jedno z nich nie zostanie
spełnione oferta zostanie automatycznie odrzucona. Należy wskazać dokładną planowaną lokalizację
projektu np. nazwę jeziora oraz zobowiązać się do spełnienia pozostałych warunków brzegowych.
Lokalizacja Parku: obszar NGR, bezpośrednio przy wodach.
Termin realizacji projektu: I etap do końca 2013 roku, II etap do końca 2014 roku.
Zapewnienie obsługi dokumentacyjnej projektu przez gminę: zgoda na realizację inwestycji,
przedłożenie prawa do dysponowania nieruchomością, zgłoszenia budowlane (jeśli będzie
konieczne), projekty (jeśli będą niezbędne), mapy ewidencyjne.
Trwałość projektu do zachowania której zobowiąże się gmina: do końca 2019 r.
KRYTERIUM ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI PARKU: (0-8 pkt.)
Punkty za to kryterium przyznawać będą członkowie Zarządu NGR w głosowaniu nad wszystkimi
ofertami łącznie. Każdy członek Zarządu może przyznać 1 punkt tylko 1 ofercie. Pod uwagę będzie
brana część opisowa oferty.
KRYTERIA DODATKOWE:
Należy zaznaczyć krzyżykiem, które z wymienionych elementów dodatkowych gmina jest w stanie
sfinansować oraz krótko opisać (ilość, wielkość, typ, materiał). Punkty zostaną przyznane w
zależności od ilości zadeklarowanych elementów (1 wiata - 1 punkt, 4 wiaty – 4 punkty).
Zapewnienie przez gminę dodatkowych elementów projektu:
1. INFRASTRUKTURA:
1.1. wiaty – 1 pkt.,
1.2. ławo – stoły - 1 pkt.,
1.3. ławki - 1 pkt.,
1.4. kosze na śmieci - 1 pkt.,
1.5. wytyczenie ścieżek - 1 pkt.,
1.6. plac zabaw - 1 pkt.,
1.7. stojaki na rowery - 1 pkt.,
1.8. oświetlenie - 1 pkt.,
1.9. parking - 1 pkt.,
1.10. witacz - 1 pkt.,
Opis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8/509, 64-920 Piła
tel +48 67 351 08 55;[email protected]
www.ngr.pila.pl
NIP 764 263 18 46, KRS 0000338900
konto: 64 1240 1705 1111 0010 3693 9137
NADNOTECKA GRUPA RYBACKA
2. PROMOCJA:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
tablica informacyjna przy drogach dojazdowych lub drogach głównych - 1 pkt.,
strzałki kierunkowe - 1 pkt.,
informacja w mediach - 1 pkt.,
informacja na stronie internetowej - 1 pkt.,
ulotki informacyjne - 1 pkt.,
organizacja imprezy na uroczyste otwarcie Parku w roku 2014 – 3 pkt.
Opis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO
3.1. ogrodzenie obiektu - 2 pkt.,
3.2. monitoring - 3 pkt.,
Opis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
4. INNE:
Elementy dodatkowe – nie uwzględnione w kryteriach w/w, zaproponowane przez gminę, np.
elementy edukacyjne.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
……………. - 1 pkt.,
……………. - 1 pkt.,
……………. - 1 pkt.,
……………. - 1 pkt.,
……………. - 1 pkt.,
Opis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8/509, 64-920 Piła
tel +48 67 351 08 55;[email protected]
www.ngr.pila.pl
NIP 764 263 18 46, KRS 0000338900
konto: 64 1240 1705 1111 0010 3693 9137