tutaj

Komentarze

Transkrypt

tutaj
KATALOG zespołu „Kolekcja Unii Wolności”
Wstęp
Kolekcja jest własnością spadkobierczyni Unii Wolności – Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Jako depozyt przechowywana jest w
zbiorach Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka” z siedzibą w Warszawie.
Dokumenty wymienione w niniejszym katalogu stanowią część pierwszą zespołu dokumentów Unii Wolności, partii politycznej
działającej na terenie Polski w latach 1994-2005, oraz dokumentów organizacji, których Unia Wolności była spadkobierczynią, to jest: Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej (1990-1991), Forum Prawicy Demokratycznej (1990-1991), Unii Demokratycznej (1991-1994), Kongresu
Liberalno-Demokratycznego (1990-1994) oraz komitetów wyborczych Tadeusza Mazowieckiego z okresu jego kampanii do wyborów
prezydenckich roku 1990. Całość zespołu obejmuje więc materiały z lat 1990 – 2005, przy czym część pierwsza to komplet dokumentów ROAD,
FPD, komitetów wyborczych Tadeusza Mazowieckiego oraz znaczna część dokumentów Unii Demokratycznej. Pojedyncze dokumenty należące
do tego zespołu to kopie dokumentów wytworzonych przez inne instytucje, włączone do dokumentacji poszczególnych partii-poprzedniczek
UW przez ich kierownictwo i stanowią również świadectwo ich działalności i zainteresowań.
Unia Wolności wywodziła się z ruchu opozycji antykomunistycznej lat 1976-1989 i środowisk związanych z Klubem Inteligencji Katolickiej
oraz miesięcznikiem „Więź” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Jej liderami byli działacze Komitetu Obrony Robotników (Jacek Kuroń, Adam
Michnik, Henryk Wujec, Jan Lityński, Andrzej Celiński) ważni działacze i doradcy ruchu „Solidarność” (oprócz już wymienionych: Tadeusz
Mazowiecki, Bronisław Geremek, Bogdan Borusewicz, Jan Rulewski, Waldemar Kuczyński, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Władysław
Frasyniuk, Janusz Onyszkiewicz, Grażyna Staniszewska, Barbara Labuda) oraz działacze Ruchu Wolność i Pokój (Piotr Niemczyk, Radosław
Gawlik), tak zwani „gdańscy liberałowie” (Donald Tusk, Janusz Lewandowski) i czołowi polscy intelektualiści katoliccy drugiej połowy XX wieku
1
(Jerzy Turowicz, Stanisław Stomma, Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski). Przez stosunkowo krótki okres, obejmujący lata 1991-1992,
jednym z głównych liderów bezpośredniej poprzedniczki Unii Wolności, czyli Unii Demokratycznej, był przywódca Ruchu Młodej Polski,
Aleksander Hall. Ważną rolę w Unii Demokratycznej, a potem Unii Wolności odgrywało też grono ekspertów różnych dziedzin ważnych dla
rozwoju państwa – znawców problematyki samorządu terytorialnego (Jerzy Regulski, ), polityki społecznej (Irena Wóycicka, Joanna StaręgaPiasek), prawa (Irena Lipowicz, Jacek Taylor) czy ekonomii (Leszek Balcerowicz, Marek Dąbrowski, Helena Góralska, Tadeusz Syryjczyk). Od
1990 r. aż do swej śmierci z Ruchem Obywatelskim – Akcją Demokratyczną, a potem Unią Demokratyczną, Unią Wolności i spadkobierczynią ich
wszystkich Partią Demokratyczną – demokraci.pl związany był ponadto dawny działacz Bundu i przywódca powstania w getcie warszawskim z
1943 r. Marek Edelman.
Najstarszą z partii założonych przez środowiska współtworzące historię Unii Wolności było powstałe 27 czerwca 1990 r. Forum Prawicy
Demokratycznej, którego liderem był Aleksander Hall. Dwa dni później zainaugurował swą działalność Kongres Liberalno-Demokratyczny, zaś 16
lipca 1990 r. ogłoszono powstanie Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej. ROAD i Forum Prawicy Demokratycznej na jesieni 1990 r.
zaangażowały się w pierwsze w historii Polski powszechne wybory prezydenckie, współtworząc komitety wyborcze Tadeusza Mazowieckiego,
wówczas pełniącego zarazem rolę szefa rady ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Kongres Liberalno-Demokratyczny popierał wtedy głównego
kontrkandydata Mazowieckiego – Lecha Wałęsę.
Bezpośrednio po odpadnięciu Mazowieckiego z wyścigu o prezydenturę w I turze wyborów jego najbliżsi współpracownicy wystąpili z
inicjatywą połączenia sił wspierających jego kampanię w jeden duży obóz polityczny i założyli Unię Demokratyczną (2 grudnia 1990 r.). W maju
1991 r. w Warszawie odbył się zjazd zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej, w wyniku którego powstała partia o znanej już nazwie „Unia Demokratyczna”, ale różniąca się od swej poprzedniczki znacznie
poszerzonym składem osobowym. Fundamentem tożsamości UD stało się ponadto zagwarantowane w statucie tej partii dopuszczenie istnienia
w jej ramach różnych frakcji. Część byłych działaczy ROAD założyła Frakcję Społeczno-Liberalną UD, natomiast byli działacze Forum Prawicy
2
Demokratycznej utworzyli Frakcję Prawicy Demokratycznej. Z czasem powstała także Frakcja Ekologiczna, a po wystąpieniu z UD Aleksandra
Halla w czerwcu 1992 roku – Frakcja Konserwatywno-Liberalna. Unia Demokratyczna była partią politycznego centrum, skupiającą zarówno
osoby o poglądach centrolewicowych, jak i centroprawicowych. Opowiadała się konsekwentnie za kontynuowaniem kierunku reform
zainicjowanych w 1989 r. przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, czyli budowaniem liberalnej gospodarki wolnorynkowej, decentralizacją
państwa oraz polityką zagraniczną za priorytet uznającą integrację Polski z Paktem Północnoatlantyckim i Unią Europejską.
`
Na jesieni 1993 r. odbyły się wybory parlamentarne (trzecie od przełomowych wyborów z czerwca 1989 r.), w wyniku których Unia
Demokratyczna weszła do parlamentu, ale znalazła się w opozycji do rządzącej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego, natomiast Kongres Liberalno-Demokratyczny stał się siłą pozaparlamentarną. Wkrótce rozpoczęły się rozmowy na temat
zjednoczenia UD z KLD, które doprowadziły do powstania w kwietniu 1994 r. nowej partii – Unii Wolności. Jej pierwszym przewodniczącym
został dotychczasowy przywódca UD Tadeusz Mazowiecki, po czym w 1995 r. zastąpił go na tym stanowisku Leszek Balcerowicz.
Odejście Leszka Balcerowicza z UW w 2000 r. wymuszone jego nominacją na prezesa Narodowego Banku Polskiego postawiło unitów
przed pytaniem o wybór nowego przewodniczącego i sprowokowało debatę o ogólnym kierunku rozwoju partii. Głównymi kandydatami do
objęcia schedy po Balcerowiczu stali się Bronisław Geremek, wieloletni przewodniczący Klubu Parlamentarnego „Unia Demokratyczna”, a
potem klubu parlamentarnego Unii Wolności, oraz główny założyciel i lider Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Po przegranej Tuska z
Geremkiem część działaczy UW wraz z samym Tuskiem postanowiła opuścić UW i przystąpiła do budowania nowej partii centroprawicowej. Na
jesieni 2001 r. odbyły się kolejne wybory parlamentarne, w wyniku których tym razem to partia Geremka znalazła się poza Sejmem, zaś partia
Tuska – Platforma Obywatelska – stała się główną siłą opozycyjną.
Ostatnie cztery lata działalności UW to więc okres jej bytności poza parlamentem. Udało się jej jednak wprowadzić w 2004 r. czterech
swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Krótko po klęsce wyborczej UW z 2001 r. Bronisław Geremek zrzekł się funkcji
przewodniczącego tej partii. Na jego zastępcę wybrano Władysława Frasyniuka, dawnego lidera ROAD. Pod koniec 2004 r. ówczesny zarząd UW
3
podjął decyzję o dokonaniu kolejnego przekształcenia partii, które głównym założeniem miało być tym razem otwarcie się na osoby z
liberalnego skrzydła Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz na część ówczesnej centroprawicy. Efektem tej decyzji było powstanie w 2005 r. Partii
Demokratycznej – demokraci.pl.
Podstawowa bibliografia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Mirosława Marody, Długi finał, Warszawa 1995.
Donald Tusk, Idee gdańskiego liberalizmu, Gdańsk 1998.
Andrzej Chwalba, III Rzeczpospolita: Raport specjalny, Kraków 2005.
Katarzyna Chimiak, Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna: Polityka czasu przełomu, Warszawa 2010.
Aleksander Hall, Osobista historia III Rzeczypospolitej, Warszawa 2011.
Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.
Arkadiusz Nyzio, Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991-1994), Kraków 2014.
4
KATALOG ZESPOŁU „KOLEKCJA UNII WOLNOŚCI” (część I kolekcji)
CBG/UW/01: Dokumenty władz krajowych Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, lipiec 1990-kwiecień 1991.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
CBG/UW/01/001
CBG/UW/01/002
Wzór logo Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej
Deklaracja założycielska Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej, 16 lipca 1990 r.
Decyzja burmistrza dzielnicy Warszawa Śródmieście z dn.
27.07.1990 r. w sprawie udzielenia Zbigniewowi Bujakowi i
Władysławowi Frasyniukowi zezwolenia na zorganizowanie w
dn. 28.07.1990 r. zebrania założycielskiego Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej w budynku Politechniki
Warszawskiej.
Notatka Haliny Bortnowskiej z zebraniu założycielskim Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej w Warszawie w dn.
28.07.1990 r.
1
2
1990-1991
1990-1991
2
1990
1
CBG/UW/01/006
CBG/UW/01/007
CBG/UW/01/003
CBG/UW/01/004
CBG/UW/01/005
CBG/UW/01/008
Typ
dokumentu
(rękopis, druk,
grafika,
fotografia)
Grafika
Druk
Język
dokumentu
Polski
1990
Druk, dopiski
rękopiśmienne
Druk
1
1990
Druk
Polski
Wyciąg z protokołu zebrania założycielskiego Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej w dniu 28.07.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
Lista członków Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej
Lista członków Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej
1
1990-1991
Druk
Polski
2
1990-1991
Druk, dopisek
rękopiśmienny
Polski
Polski
Polski
Polski
5
CBG/UW/01/009
Stenogram zebrania założycielskiego Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej, Politechnika Warszawska, 28.07.1990 r.,
cz. 1.
14
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/010
Stenogram zebrania założycielskiego Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej, Politechnika Warszawska, 28.07.1990 r.,
cz. 2.
Lista posłów i senatorów – członków Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej, 1990 r.
7
1990
Druk
Polski
2
1990-1991
Polski
Lista pełnomocników i przedstawicieli delegowanych na
spotkanie Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej w dn. 1.09.1990 r.
Uchwała Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej z dn. 1.09 w sprawie powołania Komisji
Koordynacyjnej ROAD.
1
1990
Druk, adresy
dopisane
ręcznie
Druk
1
1990
Druk
Polski
Komunikat Biura Prasowego Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej z posiedzenia Rady Założycielskiej ROAD w dn.
1.09.1990 r.
Projekt uchwały Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej w sprawie wprowadzenia religii do szkół,
1990 r.
2
1990
Druk
Polski
1
1990
Druk
Polski
Uchwała Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej z dn. 1.09.1990 r. w sprawie sposobu wyboru
prezydenta RP.
Projekty uchwał Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej z dn. 1.09.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/011
CBG/UW/01/012
CBG/UW/01/013
CBG/UW/01/014
CBG/UW/01/015
CBG/UW/01/016
CBG/UW/01/017
Polski
6
1
Oświadczenie przedstawicieli Sojuszu na rzecz Demokracji w
sprawie wyborów prezydenckich skrócenia kadencji parlamentu,
wrzesień 1990.
2
Protokół z posiedzenia Komisji Koordynacyjnej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej w dn. 2.10.1990 r.
1990
Druk
Polski
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/020
Sprawozdanie organizacyjne Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej, styczeń 1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/021
Lista osób zaproszonych na posiedzenie Rady Założycielskiej
Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej, 1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/022
Lista członków Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej
zgłoszonych do Rady Unii Demokratycznej, 2.12.1990 r.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/023
Protokół z wyborów do Krajowej Komisji Wykonawczej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej w dn. 3.02.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/024
Lista członków Komisji Koordynacyjnej Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej.
Lista członków Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej, brak daty
1
1990-1991
Druk
Polski
3
1990-1991
Polski
CBG/UW/01/026
Lista obecnych na posiedzeniu Komisji Koordynacyjnej Rady
Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej w
dn. 2.10.1990 r.
1
1990
Druk, adresy
dopisane
ręcznie
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/01/027
Lista obecności na posiedzeniu Krajowej Komisji Wykonawczej
Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej w dn. 5.05.1991
r. – „teren”.
13
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/01/018
CBG/UW/01/019
CBG/UW/01/025
Polski
7
CBG/UW/01/028
Lista obecności na posiedzeniu Krajowej Komisji Wykonawczej
Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej w dn. 5.05.1991
r. – „Warszawa”.
4
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/01/029
Lista członków Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej r.
1
1990-1991
Polski
CBG/UW/01/030
Lista członków Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
należących równocześnie do Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej, 1991 r.
2
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/01/031
Lista członków Krajowej Komisji Politycznej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
Lista członków Krajowej Komisji Wykonawczej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej
Lista członków Rady Naczelnej Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej obecnych na posiedzeniu tejże w dn.
16.02.1991 r.
Lista członków Rady Naczelnej Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej.
Lista członków Sądu Koleżeńskiego Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej.
1
1990-1991
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
2
1991
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
4
1991
Druk
Polski
1
1991
Polski
Lista członków Sądu Koleżeńskiego Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej.
Lista członków Sądu Koleżeńskiego Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej.
Lista członków Krajowej Komisji Wykonawczej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
1
1991
Druk,
adnotacje
odręczne
Ksero rękopisu
1
1991
Druk
Polski
2
1991
Polski
Lista członków Krajowej Komisji Wykonawczej Ruchu
1
1991
Druk,
adnotacje
odręczne
Druk
CBG/UW/01/032
CBG/UW/01/033
CBG/UW/01/034
CBG/UW/01/035
CBG/UW/01/036
CBG/UW/01/037
CBG/UW/01/038
CBG/UW/01/039
Polski
Polski
Polski
8
CBG/UW/01/040
CBG/UW/01/041
CBG/UW/01/042
CBG/UW/01/043
CBG/UW/01/044
CBG/UW/01/045
CBG/UW/01/046
CBG/UW/01/047
CBG/UW/01/048
CBG/UW/01/049
CBG/UW/01/050
CBG/UW/01/051
CBG/UW/01/052
CBG/UW/01/053
CBG/UW/01/054
CBG/UW/01/055
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
Lista członków Krajowej Komisji Wykonawczej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
Lista członków Krajowej Komisji Wykonawczej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
Lista członków Krajowej Komisji Wykonawczej Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
Lista członków Sądu Koleżeńskiego Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej i Komisji Rewizyjnej ROAD.
Lista członków Sądu Koleżeńskiego ROAD i Komisji Rewizyjnej
ROAD.
Lista członków Sądu Koleżeńskiego ROAD i Komisji Rewizyjnej
ROAD.
Lista członków Sądu Koleżeńskiego ROAD i Komisji Rewizyjnej
ROAD z autografami.
Lista członków Komisji Rewizyjnej ROAD.
Lista członków Komisji Rewizyjnej ROAD.
Deklaracja programowa Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej, spis treści, 1991 r.
Dokumenty programowe Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej (statut i program), 1991 r.
Dokumenty programowe Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej (statut i program), 1991 r.
Lista poprawek do statutu Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej.
Założenia statutowe Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej
Propozycje założeń statutowych Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej.
Regulamin pracy Rady Naczelnej Ruchu Obywatelskiego - Akcji
1
1991
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
1
1
1
1991
1991
1991
Druk
Druk
Druk
Polski
Polski
Polski
43
1990-1991
Druk
Polski
1990-1991
Druk
Polski
1990-1991
Druk
Polski
1990-1991
Druk
Polski
3
1990-1991
Druk
Polski
4
1991
Druk
Polski
3
9
CBG/UW/01/056
CBG/UW/01/057
CBG/UW/01/058
CBG/UW/01/059
Demokratycznej, marzec 1991 r.
Status Towarzystwa Demokratyczno-Społecznego.
„Warunki brzegowe ROAD”, 11.04.1991 r.
Uchwała Komisji Koordynacyjnej Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej z dn. 8.09.1990 r. w sprawie znaku
„Solidarności”.
Tymczasowa Instrukcja Finansowa Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej.
13
1
1
1991
1991
1991
Druk
Druk
Druk
Polski
Polski
Polski
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/060
Tymczasowa Instrukcja Finansowa Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/061
Oświadczenie pełnomocników ROAD Zbigniewa Bujaka i
Władysława Frasyniuka z dn. 10.08.1990 r. w sprawie sposobu
wyboru prezydenta RP.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/062
Oświadczenie pełnomocników ROAD Zbigniewa Bujaka i
Władysława Frasyniuka z dn. 10.08.1990 r. w sprawie sposobu
wyboru prezydenta RP.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/063
Oświadczenie pełnomocników ROAD Zbigniewa Bujaka i
Władysława Frasyniuka z dn. 10.08.1990 r. w sprawie sposobu
wyboru prezydenta RP.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/064
Oświadczenie pełnomocników ROAD Zbigniewa Bujaka i
Władysława Frasyniuka z dn. 10.08.1990 r. w sprawie sposobu
wyboru prezydenta RP.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/065
Uchwała Komisji Koordynacyjnej ROAD z dn. 8.09.1990 r. w
2
1990
Rękopis
Polski
10
sprawie znaku „Solidarności”.
CBG/UW/01/066
Projekt listu ROAD do Komisji Krajowej i Przewodniczącego NSZZ 1
„Solidarność” z dn. 1.09.1990 r.
Projekty uchwał ROAD z dn. 30.09.1990 r. w sprawie samorządu 1
terytorialnego i skrócenia kadencji parlamentu.
1990
Druk
Polski
1990
Druk
Polski
Projekty uchwał ROAD z dn. 30.09.1990 r. w sprawie
zjednoczenia Niemiec i wyboru prezydenta RP.
Komunikat o powstaniu Sojuszu na Rzecz Demokracji, 1990 r.
1
1990
Druk
Polski
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/070
Uchwała Rady Założycielskiej ROAD z dn. 1.09.1990 r. w sprawie
wyboru prezydenta RP.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/071
List Komisji Koordynacyjnej ROAD do członków ROAD w sprawie
udziału w kampanii wyborczej Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/072
Uchwała Koła Parlamentarnego ROAD z dn. 28.11.1990 r. w
sprawie II tury wyborów prezydenckich.
Oświadczenie Rady Założycielskiej ROAD z dn. 15.12.1990 r. w
sprawie przystąpienia ROAD do Unii Demokratycznej.
Komunikat Biura Krajowego ROAD z dn. 14.01.1991 r. w sprawie
zbiórki pieniędzy na pomoc Litwie.
Komunikat Biura Krajowego ROAD z dn. 27.12.1990 r. w sprawie
zebrania Rady Założycielskiej ROAD.
Komunikat Biura Krajowego ROAD z dn. 27.12.1990 r. w sprawie
zebrania Rady Założycielskiej ROAD.
Komunikat Biura Krajowego ROAD z dn. 27.12.1990 r. w sprawie
zebrania Rady Założycielskiej ROAD.
Komunikat Biura Prasowego ROAD o posiedzeniu Rady
Założycielskiej ROAD z dn. 1.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
1
1990
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
1
1991
Druk
Polski
1
1990
Druk
Polski
1
1990
Druk
Polski
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/067
CBG/UW/01/068
CBG/UW/01/069
CBG/UW/01/073
CBG/UW/01/074
CBG/UW/01/075
CBG/UW/01/076
CBG/UW/01/077
CBG/UW/01/078
11
CBG/UW/01/079
CBG/UW/01/080
CBG/UW/01/081
CBG/UW/01/082
Komunikat Biura Prasowego ROAD o posiedzeniu Rady
Założycielskiej ROAD z dn. 1.12.1990 r.
Książeczka adresowa ROAD
Adam Michnik, „Dlaczego nie oddam głosu na Lecha Wałęsę?”,
broszura Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego, 1990 r.
Lista członków Rady Założycielskiej ROAD.
2
1990
Druk
Polski
50
12
1990-1991
1990
Druk
Druk
Polski
Polski
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/01/083
1990
Komunikat Pełnomocników Krajowych ROAD z dn. 4.12.1990 r.
w sprawie określenia statusu ROAD wobec Unii Demokratycznej.
1
Druk
Polski
CBG/UW/01/084
Oświadczenie Rady Naczelnej ROAD z 10.03.1991 r. w sprawie
skrócenia kadencji parlamentu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/085
Projekt uchwały ROAD w sprawie likwidacji organów
pracowniczych ogródków działkowych.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/086
CBG/UW/01/087
Stanowisko ROAD w sprawie prywatyzacji.
Oświadczenie Rady Założycielskiej ROAD z 6.01.1991 w sprawie
expose premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego.
1
1
1990-1991
1991
Druk
Druk
Polski
Polski
CBG/UW/01/088
Oświadczenie Rady Założycielskiej ROAD z 6.01.1991 w sprawie
expose premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/089
Oświadczenie z 4.01.1991 r. w sprawie powołania Klubu
Parlamentarnego „Unia Demokratyczna”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/090
Oświadczenie Rady Naczelnej ROAD z 3.02.1991 r. w sprawie
sytuacji w Polsce.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/091
Lista członków Krajowej Komisji Wykonawczej ROAD.
1
1991
Druk
Polski
12
CBG/UW/01/092
Zawiadomienie o planowanym na 15.01.1991 r. pochodzie
żałobnym, mającym na celu upamiętnienie ofiar agresji
sowieckiej w Wilnie.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/093
Oświadczenie Klubu ROAD w sprawie trybu tworzenia list
kandydatów ROAD do parlamentu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/094
CBG/UW/01/095
Komunikat zebraniu Klubu ROAD.
Oświadczenie Zbigniewa Bujaka z dn. 2.02.1991 r. w sprawie
powołania Stowarzyszenia Obywatelskiego.
1
1
1991
1991
Druk
Druk
Polski
Polski
CBG/UW/01/096
Uchwała Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej z 9.02.1991 r. w sprawie wyboru delegatów na
Krajowy Zjazd Zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, ROAD i
Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/097
Oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej ROAD z
15.02.1991 r. w sprawie możliwości odmowy służby wojskowej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/098
Oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej ROAD z
22.02.1991 r. w sprawie zawieszenia niezależnego programu
informacyjnego „Obserwator”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/099
Zawiadomienie Biura Krajowego ROAD z 23.04.1991 r. o
organizacji w dniu 5.05.1991 r. w siedzibie Centralnego Urzędu
Planowania zebrania wszystkich delegatów ROAD na Zjazd
Zjednoczeniowy ROAD, UD i FPD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/100
Oświadczenie Rady Naczelnej ROAD z 22.02.1991 r. w sprawie
sporów o zniesienie popiwku.
1
1991
Druk
Polski
13
CBG/UW/01/101
List Pełnomocnika Krajowego ROAD Zbigniewa Bujaka z
14.12.1990 r. do członków ROAD w sprawie wyborów
prezydenckich.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/102
Oświadczenie członków Klubu ROAD w sprawie powołania Klubu 1
ROAD.
1991
Druk
Polski
CBG3UW/01/103
Projekt oświadczenia Rady Założycielskiej ROAD w sprawie
statusu ROAD wobec Unii Demokratycznej, grudzień 1990.
Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
Obywatelskiego, Warszawa, 2.03.1991 r.
Komunikat o powołaniu Sekcji Kobiet ROAD.
1
1991
Druk
Polski
5
1991
Druk
Polski
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/107
CBG/UW/01/108
CBG/UW/01/109
CBG/UW/01/110
Lista członków Sekcji Kobiet ROAD.
Lista członków-założycieli Sekcji Promocji Kobiet ROAD.
2
1
1991
1991
Druk
Druk
Polski
Polski
Regulamin Sekcji Promocji Kobiet ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/111
Lista członków-założycieli Sekcji Praw Kobiet ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/112
Commentaries, President of Poland: Interview with Tadeusz
Mazowiecki, tłumaczenie na jęz. angielski wywiadu „Gazety
Stołecznej” z Tadeuszem Mazowieckim, 3-4.11.1990 r.
10
1990
Druk
Angielski
CBG/UW/01/113
To all members and supporters of Civic Movement-Democratic
Action – tłumaczenie na jęz. angielski listu władz ROAD do
członków i sympatyków ROAD w sprawie wyborów
prezydenckich, 1990.
2
1991
Druk
Angielski
CBG/UW/01/114
Jacek Kuroń, Why ROAD? – tłumaczenie na jęz. angielski tekstu
2
1991
Druk
Angielski
CBG/UW/01/104
CBG/UW/01/105
14
wystąpienia Jacka Kuronia na zebraniu założycielskim ROAD w
dniu 28.07.1990 r.
CBG/UW/01/115
Tłumaczenie na jęz. angielski najważniejszych uchwał i
oświadczeń ROAD.
Projekt oświadczenia ROAD w sprawie III Nadzwyczajnego
Zjazdu Krajowego Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Lista adresowa pełnomocników regionalnych ROAD.
„Rodowód i zasady ideowe ROAD” – deklaracja programowa.
3
1991
Druk
Angielski
1
1990
Druk
Polski
5
4
1991
1990-1991
Druk
Druk
Polski
Polski
CBG/UW/01/119
Projekt „Paktu dla Polski”, na podstawie opracowań Jerzego
Osiatyńskiego, Jacka Tarkowskiego i Andrzeja Wielowieyskiego.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/120
Projekt listu władz ROAD do członków ROAD w sprawie prac nad
programem ROAD.
5
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/121
Projekt materiału do dyskusji dla członków ROAD w sprawach
organizacji wewnętrznej i działań ROAD.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/01/122
Projekt statutu ROAD.
20
1990-1991
Druk
Polski
Adam Michnik, „Why I will not vote for Lech Wałęsa?”,
tłumaczenie na jęz. angielski artykułu opublikowanego
pierwotnie w „Gazecie Wyborczej”, w wyd. z dn. 27-28.1990 r.
8
1990
Druk
Angielski
CBG/UW/01/116
CBG/UW/01/117
CBG/UW/01/118
RAZEM KART
486
CBG/UW/02: Materiały I Krajowego Zjazdu Delegatów Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Warszawie w dn. 26-27.01.1991 r.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
15
CBG/UW/02/001
Zasady wyboru delegatów na krajowy zjazd Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej.
2
dokumentu
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/002
Zawiadomienie Komisji Koordynacyjnej ROAD o terminie i miejscu
zjazdu ROAD (dwie kopie).
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/003
Porządek obrad krajowego zjazdu delegatów ROAD (projekt).
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/004
Porządek obrad krajowego zjazdu delegatów ROAD (projekt).
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/005
Regulamin wyborczy zjazdu krajowego delegatów ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/006
Regulamin obrad zjazdu krajowego delegatów ROAD (projekt).
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/007
Oświadczenie pełnomocnika krajowego ROAD Zbigniewa Bujaka w
sprawie zjazdu krajowego delegatów ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/008
Lista uczestników zjazdu krajowego delegatów ROAD, dzień pierwszy –
26.01.1991 r.
16
1991
Druk,
odręczne
podpisy i
adnotacje
Polski
CBG/UW/02/009
Lista uczestników zjazdu krajowego delegatów ROAD, dzień drugi –
27.01.1991 r.
17
1991
Druk,
odręczne
podpisy i
adnotacje
Polski
CBG/UW/02/010
Lista obserwatorów zjazdu krajowego delegatów ROAD, dzień
pierwszy – 26.01.1991 r.
1
1991
Druk,
odręczne
podpisy i
adnotacje
Polski
16
CBG/UW/02/011
Upoważnienie dla Krzysztofa Wiatrowskiego do uczestnictwa w
krajowym zjeździe delegatów ROAD w roli pełnomocnika
wojewódzkiego w Koninie.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/012
Lista delegatów z województwa konińskiego na krajowy zjazd
delegatów ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/013
Delegatów na krajowy zjazd delegatów ROAD – spis alfabetyczny
według nazwisk.
6
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/014
Delegaci na krajowy zjazd delegatów ROAD – spis alfabetyczny według
nazw regionów.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/015
Delegaci na krajowy zjazd delegatów ROAD – spis alfabetyczny według
nazwisk wraz z danymi teleadresowymi.
20
Druk
Polski
1991
CBG/UW/02/016
Lista członków Rady Naczelnej ROAD (z podpisami).
2
1991
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/02/017
Lista członków Rady Naczelnej ROAD (bez podpisów).
2
Druk
Polski
1991
CBG/UW/02/018
Lista posłów i senatorów – członków Rady Naczelnej ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/019
Lista członków Krajowej Komisji Wykonawczej ROAD
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/020
Lista członków Komisji Rewizyjnej ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/021
Lista członków Sądu Koleżeńskiego ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/022
Wojciech Borowik, „Dylematy ROAD-u”.
8
1991
Druk
Polski
17
CBG/UW/02/023
Zbigniew Bujak, sprawozdanie polityczne władz ROAD przedstawione
na krajowym zjeździe ROAD w dn. 26.01.1990 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/024
Przemówienie przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego na krajowym zjeździe delegatów ROAD, 27.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/025
Przemówienie przewodniczącego Klubu Parlamentarnego „Unia
Demokratyczna” Bronisława Geremka na krajowym zjeździe delegatów
ROAD, 27.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/026
Przemówienie przewodniczącego Forum Prawicy Demokratycznej
Aleksandra Halla na krajowym zjeździe delegatów ROAD, 27.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/027
Przemówienie Jacka Kuronia na krajowym zjeździe delegatów ROAD,
27.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/028
Przemówienie Władysława Frasyniuka na krajowym zjeździe
delegatów ROAD, 27.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/029
Przemówienie Władysława Frasyniuka na krajowym zjeździe
delegatów ROAD – wersja z odręcznymi poprawkami.
1
1991
Druk,
adnotacje
odręczne
Polski
CBG/UW/02/030
Oświadczenie ROAD w sprawie skrócenia kadencji parlamentu i
uchwały krajowego zjazdu ROAD w sprawie zjednoczenia ROAD-u z
Unią Demokratyczną, 27.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/031
Uchwały krajowego zjazdu ROAD w sprawie zjednoczenia z Unią
Demokratyczną, w sprawie interwencji wojsk ZSRR na Litwie i Łotwie w
sprawie ataku Iraku na Izrael, 27.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/032
Uwagi Komisji Koordynacyjnej ROAD dla Komisji Mandatowej
krajowego zjazdu delegatów ROAD.
1
1991
Druk,
adnotacje
Polski
18
odręczne
CBG/UW/02/033
Komunikat nr 1 komisji mandatowej krajowego zjazdu delegatów
ROAD.
2
1991
Druk,
adnotacje
odręczne
Polski
CBG/UW/02/034
Komunikat nr 2 Komisji Mandatowej krajowego zjazdu delegatów
ROAD.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/035
Wniosek złożony do komisji mandatowej krajowego zjazdu ROAD przez
jednego z pełnomocników wojewódzkich ROAD, 26.01.1990 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/036
Wniosek Ludwiki Wujec i Zbigniewa Bujaka z dn. 22.01.1991 r. do
komisji mandatowej krajowego zjazdu ROAD o przyznanie członkom
komisji rewizyjnej ROAD mandatów delegatów na krajowy zjazd ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/037
Wniosek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego ROAD w
województwie pilskim z dn. 25.01.1991 r. do komisji mandatowej
krajowego zjazdu delegatów ROAD o uwzględnienie mandatu na
krajowy zjazd delegatów ROAD członka Wojewódzkiego Komitetu
Założycielskiego ROAD w województwie pilskim, Zygmunta Kufla.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/038
Wniosek delegacji powiatu szczecińskiego na krajowy zjazd delegatów
ROAD do komisji mandatowej krajowego zjazdu delegatów ROAD z dn.
26.01.1991 r. o przyznanie mandatu delegata Zbigniewowi
Wojciechowskiemu.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/039
Protokół komisji skrutacyjnej krajowego zjazdu delegatów ROAD z
wyników wyborów członków Komisji Rewizyjnej ROAD, 27.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/040
Protokół komisji skrutacyjnej krajowego zjazdu delegatów ROAD z
wyników I tury wyborów członków Rady Naczelnej ROAD, 27.01.1991
1
1991
Rękopis
Polski
19
r.
CBG/UW/02/041
Protokół komisji skrutacyjnej krajowego zjazdu delegatów ROAD z
wyników głosowania na kandydatów na przewodniczącego ROAD,
27.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/042
Protokół komisji skrutacyjnej krajowego zjazdu delegatów ROAD z
wyników II tury głosowania składu Rady Naczelnej ROAD, 27.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/043
Wyniki I tury głosowania na kandydatów do Rady Naczelnej ROAD.
3
1991
Druk,
adnotacje
odręczne
Polski
CBG/UW/02/044
Wyniki II tury głosowania na kandydatów do Rady Naczelnej ROAD.
4
1991
Druk,
adnotacje
odręczne
Polski
CBG/UW/02/045
Protokół komisji skrutacyjnej krajowego zjazdu delegatów ROAD z
wyników głosowania na kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego
ROAD, 27.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/046
Lista kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/047
Protokół z zebrania inauguracyjnego krajowego Sądu Koleżeńskiego
ROAD, 27.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/048
Protokół krajowego zjazdu delegatów ROAD – dzień I, 26.01.1991 r.,
cz. 1.
11
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/02/049
Protokół krajowego zjazdu delegatów ROAD – dzień I, 26.01.1991 r.,
cz. 2.
4
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/050
Protokół krajowego zjazdu delegatów ROAD – dzień II, 27.01.1991 r.,
3
1991
Rękopis
Polski
20
cz. 1.
CBG/UW/02/051
Protokół krajowego zjazdu delegatów ROAD – dzień II, 27.01.1991 r.,
cz. 2.
10
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/052
Protokół krajowego zjazdu delegatów ROAD – dzień II, 27.01.1991 r.,
uzupełnienie z wypowiedzią Władysława Frasyniuka.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/053
Protokół I zebrania Komisji Rewizyjnej ROAD, 16.02.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/054
Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/055
Diagram do uchwały dotyczącej relacji ROAD-UD, krajowy zjazd
delegatów ROAD, 26-27.01.1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/02/056
Uchwała Komisji Koordynacyjnej ROAD z dn. 25.01.1991 r. w sprawie
trybu podjęcia przez zjazd ROAD decyzji dotyczącej relacji między
ROAD a Unią Demokratyczną.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/057
Uwagi do statutu ROAD, 27.01.1991 r.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/02/058
Uwagi do statutu ROAD, 27.01.1991 r.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/02/059
Uchwała krajowego zjazdu delegatów ROAD w sprawie relacji między
ROAD a UD, 26.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/060
Uchwała krajowego zjazdu delegatów ROAD w sprawie agresji Iraku na
Izrael, 27.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/061
Oświadczenie ROAD w sprawie skrócenia kadencji parlamentu,
1
1991
Druk
Polski
21
27.01.1991 r.
CBG/UW/02/062
Oświadczenie ROAD w sprawie skrócenia kadencji parlamentu,
27.01.1991 r. (rękopis).
1
1991
Rękopis
CBG/UW/02/063
Uchwała krajowego zjazdu delegatów ROAD w sprawie upoważnienia
Rady Naczelnej ROAD do zebrania uwag na temat projektu deklaracji
programowej ROAD, 27.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/064
Uchwała krajowego zjazdu delegatów ROAD w sprawie upoważnienia
Rady Naczelnej ROAD do zebrania uwag na temat projektu deklaracji
programowej ROAD, 27.01.1991 r. (rękopis)
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/065
Uchwała krajowego zjazdu delegatów ROAD w sprawie potępienia
interwencji wojsk sowieckich na Litwie i Łotwie.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/02/066
Uchwała krajowego zjazdu delegatów ROAD w sprawie potępienia
interwencji wojsk sowieckich na Litwie i Łotwie, 27.01.1991 r. (rękopis)
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/02/067
Projekt uchwały Rady Naczelnej ROAD w sprawie działalności
finansowej ROAD.
1
1991
Druk
Polski
RAZEM KART
180
CBG/UW/03: Listy sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej (nazwiska, adresy, telefony, podpisy), cz. 1
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
CBG/UW/03/1
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD (nazwiska, adresy,
telefony, podpisy); podpisy zebrane w różnych miastach oraz
262
Rok
powstania
dokumentu
1990
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
Druk/rękopis
(autografy
Polski
22
telefonicznie i korespondencyjnie, głównie w lipcu 1990 r.
CBG/UW/03/2
Lista „kandydatów” do ROAD.
RAZEM KART
podpisów)
12
1990
Druk/rękopis
(autografy
podpisów)
Polski
274
CBG/UW/04: Dokumenty struktur regionalnych Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej, cz. 1 (miasta o nazwach rozpoczynających się na litery od „B”
do „O”), 1990-1991.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
2
Rok
powstania
dokumentu
1991
CBG/UW/04/001
Protokół zebrania walnego członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Białymstoku w dn. 8.01.1991 r.
Druk
Polski
CBG/UW/04/002
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Białymstoku.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/003
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Białymstoku.
1
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/004
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Maria Łatka, Bielsko-Biała.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
23
ręcznie
CBG/UW/04/005
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Janusz Okrzesik, Bielsko-Biała.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/006
Protokół zebrania walnego członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. bielskim w dn. 7.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/007
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej regionu
Podbeskidzie, stan na styczeń 1991 r.
2
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/04/008
Lista obecności na zebraniu walnym członków Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w woj. bielskim w dn. 7.01.1991 r.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/009
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Ryszard Helak, Bydgoszcz.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/010
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Ryszard Długołęcki, Bydgoszcz.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/011
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jerzy
Harendarski, Bydgoszcz.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
24
CBG/UW/04/012
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Józef
Herold, Bydgoszcz.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/013
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Marek Jarociński, Bydgoszcz.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/014
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Ryszard Siuda, Bydgoszcz.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/015
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Olgierd Żyromski, Bydgoszcz.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/016
Komunikat Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Bydgoszczy w o ukonstytuowania się Rady
Wojewódzkiej ROAD w Bydgoszczy i planowanych przez nią
działaniach, październik 1990 r.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/017
Notatka pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
na woj. bydgoskie Józefa Herolda dla redakcji „Biuletynu
Informacyjnego ROAD” dot. składu bydgoskiej Rady Wojewódzkiej
ROAD i składu delegacji bydgoskiego ROAD na zjazd krajowy ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/018
List sekretarza Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego – Akcji
1
1991
Druk
Polski
25
Demokratycznej w Bydgoszczy z dn. 6.02.1991 r. do Rady Naczelnej
ROAD w sprawie zmiany adresu kontaktowego ROAD w woj.
bydgoskim.
CBG/UW/04/019
List sekretarza Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Bydgoszczy Tomasza Bajgerowskiego z dn.
6.02.1991 r. do Rady Naczelnej ROAD w sprawie zmiany adresu
kontaktowego ROAD w woj. bydgoskim.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/020
List sekretarza Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Bydgoszczy Tomasza Bajgerowskiego z dn.
10.10.1990 r. do zespołu organizacyjnego Rady Założycielskiej ROAD w
sprawie organizacji pracy ROAD w Bydgoszczy.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/04/021
List Zenona Deskiewicza z koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Inowrocławiu do biura krajowego ROAD w
Warszawie z dn. 15.10.1991 r. – informacja o przesłaniu listy osób
popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na prezydenta
RP.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/04/022
Raport z dn. 4.01.1991 r. o stanie organizacji Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej w Bydgoszczy.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/023
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Bydgoszczy.
6
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/024
Protokół zjazdu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. bydgoskiego w dn. 19.01.1991 r.
10 (2
kopie s.
1)
1991
Druk
Polski
26
CBG/UW/04/025
Protokół zjazdu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. ciechanowskiego w dn. 19.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/026
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Ciechanowie.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/027
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Częstochowie w dn. 18.01.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/028
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Częstochowie, stan na grudzień 1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/04/029
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Częstochowie w dn. 18.01.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/030
Załącznik nr 1 do protokołu zebrania członków Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w Częstochowie w dn. 18.01.1991 r.: lista
obecności.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/031
Załącznik nr 2 do protokołu zebrania członków Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w Częstochowie w dn. 18.01.1991 r.: protokół
komisji skrutacyjnej.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/032
Załącznik nr 3 do protokołu zebrania członków Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w Częstochowie w dn. 18.01.1991 r.:
omówienie wypowiedzi zebranych.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/033
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Częstochowie, stan na grudzień 1990 r.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/034
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Aleksandra Pacho, Częstochowa.
1
1991
Ankieta
drukowana,
Polski
27
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/04/035
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Częstochowie.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/036
Protokół zebrania wyborczego członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Częstochowie w dn. 22.03.1991 r.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/037
Lista obecności na zebraniu wyborczym członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Częstochowie w dn.
22.03.1991 r.
3
1991
Druk, odręczne
podpisy,
kserokopia
Polski
CBG/UW/04/038
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
elbląskim, stan na 12.01.1991 r.
2
1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/039
Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej zebrania członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj. elbląskim w dn.
16.01.1991 r.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/040
Lista członków komitetu wojewódzkiego na rzecz wyboru Tadeusza
Mazowieckiego na prezydenta RP w Elblągu.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/04/041
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. elbląskim w dn. 16.01.1991 r.
1
1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie, faks
Polski
28
CBG/UW/04/042
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Elblągu.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/043
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
gdańskim.
7
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/044
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Gdyni.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/045
Lista członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Gdyni
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/046
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Sopocie.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/047
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Gdańsku.
4
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/048
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. gdańskiego w dn. 9.01.1991 r.
3
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/049
Protokół komisji skrutacyjnej zebrania członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj. gdańskiego w dn.
9.01.1991 r.
2
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/050
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Gdyni w dn. 16.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/051
Uchwała członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Gdyni z dn. 16.01.1991 r. w sprawie wyboru delegatów na zjazd
krajowy ROAD.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
29
CBG/UW/04/052
Oświadczenie pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej na woj. gdańskie Jana Wołosiuka w związku z
wyborem Tomasza Lerocha na delegata na zjazd krajowy ROAD.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/053
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. gdańskie Jana Wołosiuka z dn. 18.01.1991 r. do sekretarz Komisji
Koordynacyjnej ROAD Ludwiki Wujec – informacja o przesłaniu
protokołu zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. gdańskiego w dn. 9.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/054
Podanie przewodniczącej koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Gdyni Ewy Jurewicz z dn. 25.01.1991 r. do komisji
mandatowej zjazdu krajowego ROAD w sprawie mandatu delegatki
Haliny Bubelli.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/055
List przewodniczącej koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Gdyni z dn. 14.02.1991 r. do Rady Wykonawczej
ROAD woj. gdańskiego w sprawie wyboru nowych władz koła.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/056
Protokół zebrania przedstawicieli kół Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Gdańsku i Gdyni w dn. 16.04.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/057
Protokół komisji skrutacyjnej zebrania przedstawicieli kół Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Gdańsku i Gdyni w dn.
16.04.1991 r. z wyborów do rady wojewódzkiej ROAD.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/058
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. gdańskie Jana Wołosiuka z dn. 17.04.1991 r. do
wiceprzewodniczącej ROAD Ludwiki Wujec w sprawie wyników
wyborów do władz ROAD woj. gdańskiego.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/059
List przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego –
1
1991
Druk
Polski
30
Akcji Demokratycznej w Gdańsku z dn. 27.04.1991 r. do
wiceprzewodniczącej ROAD Ludwiki Wujec – informacja o niemożności
uczestnictwa w zebraniu delegatów ROAD na zjazd zjednoczeniowy
ROAD, Unii Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej w dn.
5.05.1991 r., jak również i w samym zjeździe zjednoczeniowym.
CBG/UW/04/060
List Mieczysława Abramowicza do Rady Naczelnej Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z dn. 7.05.1991 r. – informacja
o rezygnacji z mandatu na zjazd zjednoczeniowy ROAD, Unii
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/061
Oświadczenie Andrzeja Piskozuba z dn. 13.05.1991 r. w sprawie
rezygnacji z kontynuowania działalności w Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej po zjednoczeniu tegoż z Unią Demokratyczną i
Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/062
„Błędy popełnione w kampanii prezydenckiej” – uwagi
przewodniczącej koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
w Gdyni Ewy Jurewicz na temat kampanii prezydenckiej Tadeusza
Mazowieckiego, 1990 r.
2
1990
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/063
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Gorzowie Wielkopolskim.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/064
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Gorzowie Wielkopolskim.
1
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/065
Lista kandydatów do komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z
woj. gorzowskiego, wybory prezydenckie 1990 r.
1
1990
Rękopis
Polski
31
CBG/UW/04/066
Protokół I zjazdu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. gorzowskiego w dn. 18.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/067
Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej I zjazdu członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj. gorzowskiego w dn.
18.01.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/068
Lista obecności na I zjeździe członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. gorzowskiego w dn. 18.01.1991 r.
4
1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/069
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Międzyrzeczu.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/070
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Władysław Biernat, Międzyrzecz.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/071
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. jeleniogórskie do Komisji Koordynacyjnej ROAD w sprawie
wyboru delegatów na zjazd krajowy ROAD, styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/072
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. jeleniogórskiego w dn. 17.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/073
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. jeleniogórskiego w dn. 17.01.1991 r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/074
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
1
1991
Druk
Polski
32
woj. jeleniogórskie do Komisji Koordynacyjnej ROAD w sprawie
wyboru delegatów na zjazd krajowy ROAD, styczeń 1991 r.
CBG/UW/04/075
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Jeleniej Górze.
3
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/076
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Jeleniej Górze.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/077
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. kaliskie Leszka Tucholskiego z dn. 16.01.1991 r. do Komisji
Koordynacyjnej ROAD – informacja o przesłaniu listy członków i
wyborze delegatów na zjazd krajowy ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/078
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
kaliskim, stan na 14.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/079
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Kaliszu.
2
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/080
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. kaliskie Leszka Tucholskiego z dn. 11.03.1991 r. do Rady Naczelnej
ROAD w sprawie zjednoczenia ROAD z Unią Demokratyczną.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/081
Koperta listu pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej na woj. kaliskie Leszka Tucholskiego z dn. 11.03.1991
r. do Rady Naczelnej ROAD w sprawie zjednoczenia z ROAD Unią
Demokratyczną.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/082
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
4
1991
Druk,
Polski
33
Katowicach.
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/083
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Bytomiu, stan na 16.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/084
Lista członków-założycieli Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w regionie śląsko-dąbrowskim.
2
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/085
Protokół komisji skrutacyjnej zebrania członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj. kieleckiego w dn.
21.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/086
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Kielcach.
2
1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
faks
CBG/UW/04/087
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Kielcach.
2
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/088
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. kołobrzeskie do Komisji Koordynacyjnej ROAD z dn. 14.01.1991 r.
w sprawie wyboru delegatów na zjazd krajowy ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/089
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD w Kołobrzegu.
1
`1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/090
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Koninie.
1
1990-1991
Druk
Polski
34
CBG/UW/04/091
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Koninie.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/092
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Koninie.
1
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/093
Lista delegatów na zjazd krajowy Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej z woj. konińskiego.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/094
Upoważnienie z dn. 14.01.1991 r. dla Krzysztofa Wiatrowskiego do
uczestnictwa w zjeździe krajowym Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w charakterze pełnomocnika wojewódzkiego ROAD
na woj. konińskie.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/095
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Koszalinie.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/096
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Koszalinie.
2
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/097
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jerzy
Brzozowski, Kraków.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/098
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Cezary Ulasiński, Kraków.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
35
ręcznie
CBG/UW/04/099
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Andrzej Romanowski, Kraków.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/100
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jerzy
Zdrada, Kraków.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/101
Lista osób z Krakowa wybierających się do Warszawy, zapewne na
spotkanie założycielskie Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Warszawie w dn. 28.07.1991.
1
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/102
Lista delegatów na zjazd krajowy Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej z Krakowa.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/103
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Kraków-Krowodrza w dn. 14.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/104
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Kraków-Nowa Huta w dn. 17.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/105
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Kraków-Podgórze w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/106
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Kraków-Podgórze w dn. 17.01.1991 r.
3
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/04/107
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
1
1991
Faks rękopisu
Polski
36
Demokratycznej Kraków-Śródmieście w dn. 19.01.1991 r.
CBG/UW/04/108
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Krakowie, stan na 8.01.1991 r.
8
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/109
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Krakowie.
16
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/110
List członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
Kraków-Krowodrza do Rady Naczelnej ROAD z dn. 25.02.1991 r. w
sprawie przedłużania się dyskusji na temat zjednoczenia ROAD z Unią
Demokratyczną i Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/111
List członków koła osiedlowego Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Kraków-Bronowice Zwierzyniec z dn. 5.03.1991 r. w
sprawie zjednoczenia ROAD z Unią Demokratyczną i Forum Prawicy
Demokratycznej.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/112
List członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
Kraków-Krowodrza do Rady Naczelnej ROAD z dn. 25.02.1991 r. w
sprawie przedłużania się dyskusji na temat zjednoczenia ROAD z Unią
Demokratyczną i Forum Prawicy Demokratycznej.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/113
List Jerzego Olesiaka do Rady Założycielskiej Unii Demokratycznej z dn.
12.12.1990 r. w sprawie powstała Tymczasowej Rady Wojewódzkiej
UD woj. krośnieńskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/114
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Krośnie.
1
1991
Druk
Polski
37
CBG/UW/04/115
Protokół zebrania wyborczego Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. krośnieńskiego w dn. 18.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/116
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Krośnie.
1
1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/117
Deklaracja członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Bogdan Markiewicz, Lublin.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/118
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Lublinie.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/119
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Tadeusz Pokrywka, Legnica.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/120
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Lucjan Sobolewski, Legnica.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/121
Protokół zebrania Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Legnicy w dn. 14.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/122
List do biura krajowego Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
z 15.01.1991 r. w sprawie wyboru delegatów koła ROAD w Legnicy na
1
1991
Druk
Polski
38
zjazd krajowy ROAD.
CBG/UW/04/123
Protokół zebrania Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
legnickiego w Legnicy w dn. 20.02.1991 r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/124
Lista obecności na zebraniu Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. legnickiego w Legnicy w dn. 20.02.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/125
List przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej w Legnicy Tadeusza Pokrywki z dn. 2.05.1991 r.
do Rady Naczelnej ROAD w sprawie zrzeczenia się mandatu na zjazd
zjednoczeniowy ROAD, Unii Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej na rzecz Franciszka Grzywacza.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/126
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. legnickiego w dn. 19.04.1991 r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/127
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Legnicy.
1
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/128
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
legnickim.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
odręczne,
kserokopia
Polski
CBG/UW/04/129
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Legnicy.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/130
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Lesznie.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/131
Sprawozdanie z działalności koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
1
1991
Druk
Polski
39
Demokratycznej w miejscowości Jawor w woj. legnickim, marzec 1991.
CBG/UW/04/132
Notatka dot. działalności Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Lubiniu w woj. legnickim.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/133
List członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Lubiniu z dn. 22.01.1991 r. do Komisji Koordynacyjnej ROAD – prośba
o umożliwienie uczestnictwa w zjeździe krajowym ROAD Tadeuszowi
Wajcowiczowi.
1
1991
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/04/134
Rejestr wpłat składek członkowskich koła Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej w Lubiniu.
1
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/135
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Ryszard Setnik, Lublin.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/136
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Ireneusz Pilipczuk, Lublin.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/137
Wyciąg z protokołu zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. lubelskiego w Lublinie w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/138
Ireneusz Pilipczuk, Notatka dot. liczebności Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej woj. lubelskim.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/139
List Ryszarda Setnika do Ludwiki Wujec w sprawie działalności Ruchu
1
1990-1991
Faks rękopisu
Polski
40
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj. lubelskim, brak daty.
CBG/UW/04/140
Wyciąg z protokołu zebrania wyborczego Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej woj. lubelskiego w Lublinie w dn. 17.01.1991 r.
2
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/04/141
Lista obecności na zebraniu wyborczym Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. lubelskiego w Lublinie w dn. 17.01.1991 r.
3
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/142
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
lubelskim.
3
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/143
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Lublinie.
6
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/144
Lista obecności członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej, brak daty.
1
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/145
List Pawła Drożynera do Ludwiki Wujec z dn. 10.03.1991 r. dot.
działalności Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
łomżyńskim.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/146
Koperta listu Pawła Drożynera do Ludwiki Wujec z dn. 10.03.1991 r. w
sprawie liczebności i działalności Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. łomżyńskim.
2
1991
Rękopis
Polski
41
CBG/UW/04/147
Lista obecności członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Łódź-Śródmieście na zebraniu w dn. 16.01.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/148
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Łódź Fabryczna w dn. 18.01.1991 r.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/149
Lista obecności na zebraniu członków koła Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej Łódź Fabryczna w dn. 18.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/150
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Łódź-Psie Pole i w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/151
Lista obecności na zebraniu członków koła Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej Łódź-Psie Pole i w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/152
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Łódź-Krzyki w dn. 15.01.1991 r
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/153
Lista obecności na zebraniu członków koła Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej Łódź-Krzyki w dn. 15.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/154
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Łódź-Śródmieście w dn. 16.01.1991 r.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/155
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Łódź-Stare Miasto w dn. 14.01.1991 r.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/156
Lista obecności na zebraniu członków koła Ruchu Obywatelskiego –
1
1991
Rękopis
Polski
42
Akcji Demokratycznej Łódź- Stare Miasto w dn. 14.01.1991 r.
CBG/UW/04/157
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. łódzkiego w dn. 16.02.1991 r.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/158
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Łodzi
(kilka osób).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/159
Lista członków poszczególnych komisji Rady Wojewódzkiej Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Łodzi, wiosna 1991 r.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/160
Wzór listu Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Łodzi do członków ROAD w Łodzi.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/161
Lista członków władz Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
woj. łódzkiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/162
Protokół walnego zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. łódzkiego w dn. 16.02.1991 r.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/163
Lista członków Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego w Łodzi, wybory prezydenckie 1990.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/164
Notatka dot. składu władz i stanu liczebności Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej woj. łódzkiego, styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/165
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Marek Edelman, Łódź.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
43
ręcznie
CBG/UW/04/166
Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej zebrania członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj. łódzkiego w dn.
19.01.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/167
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. łódzkiego w dn. 19.01.1991 r.
7
1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/168
Deklaracja członkowska Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Barbara Szubert, Chełm.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/04/169
Deklaracja członkowska Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Jerzy Rudziński, Chełm.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/170
Deklaracja członkowska Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Piotr Morow, Chełm.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/171
Deklaracja członkowska Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Tadeusz Martyniuk, Chełm.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/172
Deklaracja członkowska Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Jarosław Martyniuk, Chełm.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
44
ręcznie
CBG/UW/04/173
Deklaracja członkowska Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Wiesław Stachnik, Chełm.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/174
Deklaracja członkowska Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Andrzej Sawa, Chełm.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/175
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
chełmskim.
1
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/176
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Łodzi płacących systematycznie składki.
8
1990-1991
Druk
CBG/UW/04/177
Lista rzeczywistych członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Łodzi, stan na 13.12.1990 r.
14
1990
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/178
Protokół zebrania członków koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Nowym Sączu w dn. 19.01.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/179
Lista obecności na zebraniu członków koła Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej w Nowym Sączu w dn. 19.01.1991 r.
2
1991
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/04/180
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
1
1990-1991
Druk
Polski
Polski
45
Nowym Sączu.
CBG/UW/04/181
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej we
wschodniej części woj. nowosądeckiego, stan na 6.01.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/182
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
nowosądeckim.
1
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/183
Lista obecności członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. nowosądeckiego na spotkaniu założycielskim
ROAD w Warszawie w dn. 28.07.1990 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/184
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Maria Skrupska, Olsztyn.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/185
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Mariusz Wesołowski, Olsztyn.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/186
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Olsztynie.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/187
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Olsztynie, stan na styczeń 1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/188
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Olsztynie w dn. 20.01.1991 r.
1
1991
Druk,
adnotacje
Polski
46
rękopiśmienne
CBG/UW/04/189
Notatka dot. stanu organizacyjnego Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. opolskim, styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/190
Lista obecności uprawnionych do głosowania na zebraniu członków
Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj. opolskim w dn.
11.01.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/191
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. opolskim w dn. 11.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/192
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
opolskim, stan na 30.12.1990 r.
4
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/193
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
opolskim.
1
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/194
Lista delegatów Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
opolskim na zjazd krajowy ROAD.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/195
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Czesław Dumkiewicz, Prudnik.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/196
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
ostrołęckim.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/197
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Unii Demokratycznej w woj. ostrołęckim w dn.
1
1991
Faks rękopisu
Polski
47
16.01.1991 r.
CBG/UW/04/198
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Unii Demokratycznej w woj. ostrołęckim w dn.
16.01.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/199
Notatka dot. listy członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Unii Demokratycznej w woj. ostrołęckim.
1
1990-1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/04/200
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Unii
Demokratycznej w woj. ostrołęckim.
1
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/201
Komunikat Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Pile w sprawie walnego
zebrania członków ROAD w woj. pilskim w dn. 16.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/202
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. pilskie Justyna Wardalskiego do Rady Założycielskiej ROAD z dn.
16.01.1991 r. w sprawie stanu organizacji ROAD w woj. pilskim.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/203
Protokół zebrania walnego członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Unii Demokratycznej w woj. pilskim w dn.
16.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/204
Lista obecności na zebraniu walnym członków Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej i Unii Demokratycznej w woj. pilskim w dn.
16.01.1991 r.
1
1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie, faks
Polski
CBG/UW/04/205
Notatka dot. ordynacji wyborczej wyboru delegatów Ruchu
1
1990-1991
Druk
Polski
48
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Unii Demokratycznej w woj.
pilskim na zjazd krajowy ROAD.
CBG/UW/04/206
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. pilskie Justyna Wardalskiego do Rady Założycielskiej ROAD z dn.
23.12.1990 r. – informacja dot. danych Strfana Ornocha,
kontaktowych przedstawiciela woj. pilskiego w Radzie Unii
Demokratycznej.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/04/207
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. pilskie Justyna Wardalskiego do Rady Założycielskiej ROAD z dn.
27.12.1990 r. – informacja o liczebności ROAD w woj. pilskim.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/04/208
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
pilskim, stan na koniec grudnia 1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/04/209
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
pilskim.
2
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/210
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. piotrkowskiego w dn. 12.01.1991 r.
3
1991
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/04/211
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. piotrkowskiego w dn. 12.01.1991 r.
4
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/212
List pełnomocnik Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. piotrkowskie Jolanty Bielawnej do biura krajowego ROAD z dn.
13.01.1991 r. – omówienie przebiegu i rezultatów wojewódzkiego
zjazdu ROAD woj. piotrkowskiego z dn. 12.01.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
49
CBG/UW/04/213
Uchwała walnego zgromadzenia wojewódzkiego Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj. piotrkowskiego z dn.
9.03.1991 r. w sprawie zjednoczenia ROAD z Unią Demokratyczną i
Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/214
Protokół walnego zgromadzenia wojewódzkiego Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj. piotrkowskiego w dn.
9.03.1991 r.
5
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/215
Protokół komisji skrutacyjnej zgromadzenia wojewódzkiego Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj. piotrkowskiego w dn.
9.03.1991 r. z wyborów do Rady Wojewódzkiej ROAD w Piotrkowie
Trybunalskim.
2
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/216
Lista obecności na zgromadzeniu wojewódzkim Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej woj. piotrkowskiego w dn. 9.03.1991 r.
3
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/04/217
List pełnomocnik Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
woj. piotrkowskie Jolanty Bielawnej do Rady Naczelnej ROAD z dn.
20.03.1991 r. – informacja o przesłaniu „Oświadczenia Rady Naczelnej
ROAD i Rady Naczelnej Unii Demokratycznej woj. piotrkowskiego”
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/218
Stanowisko zarządu regionalnego NSZZ „Solidarność” woj.
piotrkowskiego z dn. 12.03.1991 r. w sprawie przełożenia terminu
wyborów parlamentarnych.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/219
Oświadczenie Rady Naczelnej ROAD i Rady Naczelnej Unii
Demokratycznej woj. piotrkowskiego z dn. 16.03.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/220
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
1
1990-1991
Druk
Polski
50
piotrkowskim.
CBG/UW/04/221
Lista członków Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim, wybory prezydenckie
1990.
2
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/222
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Kutnie.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/223
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
płockim.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/224
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. płockiego w dn. 17.01.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/225
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
płockim.
1
1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
kserokopia
CBG/UW/04/226
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Stanisław Głowinkowski, Poznań.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/227
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Janusz Nowiński, Poznań.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/228
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Andrzej Machowski, Poznań.
1
1991
Ankieta
drukowana,
Polski
51
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/04/229
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Sławomir P. Halwa, Poznań.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/04/230
Protokół komisji skrutacyjnej walnego zebrania członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj. poznańskim w dn.
9.03.1991 r.
3
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/231
Wyniki głosowania do Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej woj. poznańskiego.
2
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/04/232
Protokół walnego zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. poznańskim w dn. 9.03.1991 r.
3
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/04/233
Notatka dot. składu władz i liczebności Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. poznańskim.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/04/234
Protokół zebrania wyborczego Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. poznańskim w dn. 19.01.1991 r.
1
1991
Druk, faks
Polski
CBG/UW/04/235
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
poznańskim, którzy wpłacili wpisowe, stan na styczeń 1991 r.
6
1991
Druk, faks
Polski
CBG/UW/04/236
Lista obecnych na zebraniu wyborczym Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w woj. poznańskim w dn. 19.01.1991 r.
4
CBG/UW/04/237
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
poznańskim.
3
Druk, faks
1990-1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne,
52
kserokopia
RAZEM KART:
426
CBG/UW/05: Dokumenty struktur regionalnych Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, cz. 2 (miasta o nazwach rozpoczynających się na litery od „P”
do „Ż”).
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
1
Rok
powstania
dokumentu
1990-1991
CBG/UW/05/001
Lista członków koła Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
Przemyślu.
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/002
Lista członków koła Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
Przemyślu.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/003
Protokół z zebrania wyborczego koła Ruchu Obywatelskiego Akcji –
Demokratycznej w Przemyślu w dn. 12.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/004
Lista członków koła Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
Przemyślu.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/005
Lista obecności na zebraniu koła Ruchu Obywatelskiego Akcji –
Demokratycznej w Przemyślu w dn. 12.01.1991 r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/006
Notatka sekretarza Rady Wojewódzkiej Ruchu Obywatelskiego Akcji –
Demokratycznej w Radomiu Macieja Kostrzewy z dn. 5.01.1991 r. dla
Rady Krajowej Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
sprawie stanu liczebnego ROAD w województwie radomskim.
1
1991
Druk
Polski
53
CBG/UW/05/007
Lista członków Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
województwie radomskim, stan na 5.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/008
Lista członków koła Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
Radomiu.
3
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/009
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego Akcji –
Demokratycznej województwa radomskiego, brak daty.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/010
Protokół nr 8 zebrania członków Ruchu Obywatelskiego Akcji –
Demokratycznej województwa radomskiego w dn. 18.01.1991 r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/011
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego Akcji –
Demokratycznej województwa radomskiego w dn. 18.01.1991 r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/012
Lista obecności na zebraniu wyborczym Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Radomiu w dn. 18.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/013
Protokół zebrania wyborczego Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Rzeszowie w dn. 18.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/014
Lista członków Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
Rzeszowie (Imię i Nazwisko, miejsce i data urodzenia, wykształcenie,
przynależność do organizacji społecznych, adres i nr telefonu, miejsce
pracy, znajomość języków obcych).
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/015
Lista członków Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
Rzeszowie.
1
1990-1991
Druk
Polski
54
CBG/UW/05/016
List Stanisława Płachty z dn. 12.12.1990 r. do biura krajowego Ruchu
Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w Warszawie – informacja o
przesłaniu deklaracji członków ROAD w mieście Nowa Sarzyna.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/05/017
Lista członków Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
mieście Nowa Sarzyna (Imię i Nazwisko, zawód, adres, nr telefonu,
podpis, data wstąpienia do ROAD).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/018
Lista członków Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w
powiecie łowickim.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/019
Lista członków Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej w woj.
siedleckim.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/021
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. siedleckiego w Węgrowie w dn. 12.01.1991 r.
1
1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/022
Protokół zebrania Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
siedleckiego w Węgrowie w dn. 12.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/023
Protokół zebrania Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
siedleckiego w Węgrowie w dn. 12.01.1991 r. z wyboru delegata na
zjazd krajowy ROAD.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/024
Notatka pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego Akcji – Demokratycznej
w woj. siedleckim Hanny Szewczyk-Wierzbickiej w sprawie liczebności
ROAD w województwie i rezultatów zebrania wyborczego z dn.
12.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/025
Lista uczestników akcji pomocy dla Litwy zorganizowanej przez Ruch
1
1991
Tabela
Polski
55
Obywatelski – Akcję Demokratyczną i Fundację Helsińską Praw
Człowieka.
drukowana,
wypełniona
odręcznie
CBG/UW/05/026
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Siedlcach.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/027
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Sieradzu.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/028
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. skierniewickiego w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/029
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. skierniewickiego w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/030
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Skierniewicach.
2
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/031
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Słupsku
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/032
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
słupskiego, stan na 16.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/033
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
2
1990-1991
Tabela
Polski
56
Suwałkach.
drukowana,
wypełniona
odręcznie
CBG/UW/05/034
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Węgorzewie.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/035
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Giżycku, stan na 27.07.1990 r.
1
1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/036
Lista członków kół Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Białej Piskiej, Rucianem Nidzie i Ełku.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/037
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Suwałkach.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/038
Lista członków-założycieli Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. szczecińskiego deklarujących udział w spotkaniu
założycielskim ROAD w Warszawie w dn. 28.07.1990 r.
1
1990
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/039
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Szczecinie.
2
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/040
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Szczecinie.
2
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
Polski
57
odręcznie
CBG/UW/05/041
List Stanisława Jerzego Kernera, przedstawiciela Rady Wojewódzkiej
Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Szczecinie, z dn.
18.01.1991 r. do Rady Naczelnej ROAD – informacja o rezultatach
zebrania wyborczego ROAD.
1
1991
Druk, faks
Polski
CBG/UW/05/042
Protokół posiedzenia komisji skrutacyjnej zebrania wyborczego
członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
szczecińskiego w dn. 2.03.1991 r. z głosowania na przewodniczącego
Rady Wojewódzkiej ROAD.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/043
Protokół posiedzenia komisji skrutacyjnej zebrania wyborczego
członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
szczecińskiego w dn. 2.03.1991 r. z wyboru członków Rady
Wojewódzkiej, Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego i Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej ROAD.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/044
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
tarnowskiego.
2
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/045
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. tarnowskiego w dn. 14.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/046
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
tarnowskiego uprawnionych do głosowania.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/047
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. tarnowskiego w dn. 14.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/048
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
toruńskiego.
4
1990-1991
Druk,
adnotacje
Polski
58
rękopiśmienne
CBG/UW/05/049
Komunikat z walnego zebrania członków Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej woj. toruńskiego w dn. 16.02.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/050
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Mokotów, stan na 10.01.1991 r.
11
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/051
Protokół zebrania walnego członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Mokotów w dn. 20.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/052
Protokół komisji skrutacyjnej zebrania walnego członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w dzielnicy WarszawaMokotów w dn. 20.01.1991 r. z wyboru delegatów na zjazd krajowy
ROAD.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/053
Lista obecności na zebraniu walnym członków Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Mokotów w dn.
20.01.1991 r.
8
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/05/057
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Mokotów według podziału na koła.
10
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/05/058
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Ochota, stan na 10.01.1991 r.
29
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/059
Porządek obrad I zebrania walnego członków Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Ochota w dn. 13.01.1991
r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/060
Sprawozdanie komisji mandatowej I zebrania walnego członków
Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-
1
1991
Kserokopia
Polski
59
Ochota w dn. 13.01.1991 r.
rękopisu
CBG/UW/05/061
Protokół I zebrania walnego członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Ochota w dn. 13.01.1991 r.
8
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/062
Protokół komisji skrutacyjnej I zebrania walnego członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej okręgu Warszawa-Ochota w
dn. 13.01.1991 r. z wyborów władz ROAD dzielnicy Warszawa-Ochota.
3
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/063
Protokół komisji skrutacyjnej I zebrania walnego członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Ochota
w dn. 13.01.1991 r. z wyboru delegatów na I krajowy zjazd ROAD.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/064
Wykaz członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Ochota, stan na 11.02.1991 r.
28
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/065
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Praga Południe, stan na 10.01.1991 r.
24
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/066
Protokół komisji skrutacyjnej walnego zebrania członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Praga
Południe w dn. 12.01.1991 r. z wyboru delegatów na I krajowy zjazd
ROAD.
2
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/05/067
Lista obecności na zebraniu walnym członków Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Praga Południe w dn.
12.01.1991 r.
7
1991
Druk,
odręczne
podpisy, faks
Polski
CBG/UW/05/068
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Praga Północ i okolicach, stan na 10.01.1991 r.
6
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/069
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Praga Północ Wiktora Peryta z 15.01.1991 r. do
1
1991
Druk
Polski
60
pełnomocnika ROAD na województwo warszawskie Andrzeja Urbanika
– informacja o przesłaniu kopii dokumentów zebrania walnego
członków ROAD dzielnic Warszawa-Praga Północ w dn. 12.01.1991 r.
CBG/UW/05/070
Zestawienie wpłat składek członkowskich koła nr 1 Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Praga
Północ, stan na 12.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/071
Zestawienie wpłat składek członkowskich koła nr 2 Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Praga
Północ, stan na 12.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/072
Zestawienie wpłat składek członkowskich koła nr 3 Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Praga
Północ, stan na 12.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/073
Zestawienie wpłat składek członkowskich koła nr 4 Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Praga
Północ, stan na 12.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/074
Lista obecności na zebraniu członków koła nr 4 Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Praga Północ w dn.
12.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/075
Protokół komisji skrutacyjnej zebrania członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Praga
Północ w dn. 12.01.1991 r. z wyboru delegatów na zjazd krajowy
ROAD.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/076
Protokół zebrania Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
dzielnicy Warszawa-Praga Północ w dn. 12.01.1991 r.
4
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
61
CBG/UW/05/077
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Wola, stan na 8.01.1991 r.
6
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/078
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Wola w dn. 10.01.1991 r.
6
1991
Druk,
odręczne
podpisy,
kserokopia
Polski
CBG/UW/05/079
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
dzielnicy Warszawa-Śródmieście, stan na 11.01.1991 r.
44
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/05/080
Lista członków koła nr 1 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz, stan na 11.01.1991 r.
4
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/05/081
Lista członków koła nr 2 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz, stan na styczeń 1991
r.
4
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/082
Lista członków koła nr 3 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz, stan na styczeń 1991
r.
3
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/083
Lista członków koła nr 4 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz, stan na styczeń 1991
r.
3
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/084
Lista członków koła nr 5 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
1
1991
Druk,
Polski
62
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz, stan na styczeń 1991
r.
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
CBG/UW/05/085
Lista członków koła nr 6 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz, stan na styczeń 1991
r.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/086
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Łomiankach.
1
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/087
Protokół zebrania członków koła nr 2 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/088
Protokół zebrania członków kół nr 4 i 5 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz w dn. 14.01.1991 r.
1
1991
CBG/UW/05/089
Lista obecności na zebraniu członków kół nr 4 i 5 Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w dzielnicy WarszawaŻoliborz w dn. 14.01.1991 r.
2
1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/090
Protokół komisji skrutacyjnej zebrania członków kół nr 4 i 5 Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w dzielnicy WarszawaŻoliborz w dn. 14.01.1991 r. z wyboru delegatów na zjazd krajowy
ROAD
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/05/091
Protokół zebrania członków kół nr 1 i 6 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz w dn. 16.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/092
Lista obecności na zebraniu członków kół nr 1 i 6 Ruchu
2
1991
Kserokopia
Polski
Polski
63
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w dzielnicy WarszawaŻoliborz w dn. 16.01.1991 r.
rękopisu
CBG/UW/05/093
Protokół zebrania członków kół nr 2 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/094
Lista obecności na zebraniu członków koła nr 2 Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz w dn.
17.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/095
Protokół zebrania członków kół nr 3 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz w dn. 17.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/096
Lista obecności na zebraniu członków koła nr 3 Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz w dn.
17.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/097
Lista obecności na zebraniu członków koła nr 3 Ruchu Obywatelskiego
– Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Żoliborz w dn.
17.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/098
Lista delegatów na zjazd krajowy Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej z województwa warszawskiego.
7
1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/05/099
Sprawozdanie zbiorcze z walnych zebrań członków kół Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z województwa
warszawskiego.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/100
Lista delegatów na zjazd krajowy Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej z Warszawy.
1
1991
Rękopis
Polski
64
CBG/UW/05/100
Tabelaryczne podsumowanie rezultatów zebrań walnych członków
Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z województwa
warszawskiego, styczeń 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/05/101
Lista członków Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej z Warszawy.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/101
List pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
województwo warszawskie Andrzeja Urbanika z dn. 9.01.1991 r. do
pełnomocników terenowych ROAD w woj. warszawskim w sprawie
wyboru delegatów na zjazd krajowy ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/102
Protokół zebrania wyborczego członków Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej w dzielnicy Warszawa-Śródmieście w dn.
21.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/103
Lista obecności członków koła nr 2 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Śródmieście na zebraniu
wyborczym w dn. 21.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/104
Lista obecności członków koła nr 6 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Śródmieście na zebraniu
wyborczym w dn. 21.01.1991 r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/105
Lista obecności członków koła nr 3 Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Śródmieście na zebraniu
wyborczym w dn. 21.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/106
Lista obecności członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Praga Południe na zebraniu
wyborczym w dn. 16.01.1991 r.
4
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
65
CBG/UW/05/107
Uchwała koła Bemowo-Jelonki Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej z dn. 4.01.1991 r. w sprawie statusu ROAD wobec
Unii Demokratycznej.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/108
Protokół komisji skrutacyjnej zebrania walnego członków Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej dzielnicy Warszawa-Wola w
dn. 16.01.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/05/109
Projekt statutu Rady Warszawy Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej, luty 1991 r.
1
1991
Druk,
adnotacje
odręczne
Polski
CBG/UW/05/110
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Andrzej Wielowieyski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/111
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej –
Andrzej Urbanik.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/112
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jerzy
Regulski.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/113
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jerzy
Osiatyński.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
66
CBG/UW/05/114
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jan
Bazyl Lipszyc.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/115
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jan
Lityński
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/116
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jacek
Kuroń.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/117
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Zofia
Kuratowska.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/118
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Jan
Kofman.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/119
Ankieta członka Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej – Piotr
Bratkowski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/05/120
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
1
1991
Druk
Polski
67
Demokratycznej woj. włocławskiego w dn. 18.01.1991 r.
CBG/UW/05/121
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej woj.
włocławskiego.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/122
Lista delegatów Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej na
zjazd krajowy ROAD z Wrocławia, styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/123
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej z Wrocławia.
12
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/05/124
Protokół zebrania członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej woj. zielonogórskiego w dn. 19.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/125
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
zielonogórskim, stan na 19.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/126
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
zamojskim, stan na styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/127
Lista obecności na zebraniu członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w Zamościu w dn. 19.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/05/128
Notatka pełnomocniczki Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej na woj. zamojskie Jadwigi Winiarskiej dla Komisji
Koordynacyjnej ROAD z dn. 22.01.1991 r. w sprawie wyboru
delegatów ROAD woj. zamojskiego na zjazd krajowy ROAD.
1
1991
Druk
Polski
RAZEM KART
364
CBG/UW/06: Rozproszone dokumenty Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Unii Demokratycznej, 1991-1994.
68
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
1
Rok
powstania
dokumentu
1991
CBG/UW/06/001
Lista członków władz (prezydium Rady Krajowej) Unii Demokratycznej.
Druk
Polski
CBG/UW/06/002
Lista członków Rady Krajowej Unii Demokratycznej
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/003
Lista członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Unii
Demokratycznej
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/004
Projekty uchwał Rady Unii Demokratycznej z 4.12.1993 r. w sprawie
zjednoczenia UD z Kongresem Liberalno-Demokratycznym i w sprawie
zwołania III kongresu UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/005
Projekty oświadczeń Rady Unii Demokratycznej z 4.12.1993 r. w
objęcia władzy przez koalicję Sojuszu Lewicy Demokratycznej i
Polskiego Stronnictwa Ludowego i w sprawie zjednoczenia UD z
Kongresem Liberalno-Demokratycznym.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/006
Wykaz numerów fax będących w dyspozycji Unii Demokratycznej.
1
1990-1994
Druk
Polski
CBG/UW/06/007
Schemat systemu łączności faksowej w Unii Demokratycznej.
1
1990-1994
Druk
Polski
CBG/UW/06/008
Zasady wyboru delegatów na kongres krajowy Unii Demokratycznej,
brak daty.
1
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/06/009
Projekt uchwały Rady Unii Demokratycznej w sprawie określenia zasad
wyboru delegatów na kongres krajowy UD.
1
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/06/010
Bogdan Klich, relacja ze spotkania z Tadeuszem Mazowieckim w
Krakowie w dn. 2.02.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/011
Barbara Ciszewska, „Budowanie opozycji” – kserokopia artykułu
1
1991
Druk
Polski
69
opublikowanego w „Rzeczpospolitej” w lutym 1991 r.
CBG/UW/06/012
Helena Witkowska, Informacja dotycząca powstania Unii
Demokratycznej w Gliwicach, 24.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/013
Stanowisko Unii Demokratycznej w sprawie samorządu terytorialnego
– projekt oświadczenia Rady Unii Demokratycznej z 5 grudnia 1991 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/014
Protokół posiedzenia Rady Regionalnej Unii Demokratycznej we
Włocławku w dn. 4.02.1994 r.
1
1993
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/06/015
Kartka z napisem: „Andrzej Szewerniak, Krosno”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/016
Kartka z napisem: „Ryszard Setnik, Lublin”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/017
Kartka z napisem: „Borysław Szlanta, Radom”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/018
Kartka z napisem: „Wiktor Kulerski”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/019
Kartka z napisem: „Iwona Katarasińska, Łódź”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/020
Kartka z napisem: „Andrzej Bierzyński, ROAD, Warszawa-Wola”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/021
Kartka z napisem: „Wiesław Łukomski, Łódź”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/022
Kartka z napisem: „57 osób ma potwierdzone mandaty, 18 nie
przyjechało”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/023
Kartka z napisem: „5725, stan UD na dziś”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/024
Kartka z napisem: „Zdanowicz”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/025
Kartka z napisem: „Pilipczuk Ireneusz, Lublin”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/026
Kartka z napisem: „Marek Matysek, Katowice”.
1
?
Rękopis
Polski
70
CBG/UW/06/027
Kartka z napisem: „Łukasz Abgarowicz, Warszawa”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/028
Kartka z napisem: „Jarosław Matul, Słupsk”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/029
Wizytówka Andrzeja Celińskiego.
1
?
Druk
Polski
CBG/UW/06/030
Kartka z napisem: „Marek Czekalski, Łódź”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/031
Notatka z listą członków proponowanego składu sekretariatu
wykonawczego Unii Demokratycznej.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/032
Kartka z napisem: „Mariusz Herman”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/033
Kartka z napisem: „Do dyskusji – zgłoszenie, Zbigniew Badeński –
Krosno”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/034
Kartka z napisem: „Zgłoszenie do dyskusji, Kazimierz Kobiałko, Opole”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/035
Kartka z napisem: „Tomasz Posadzki, Gdańsk”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/036
Kartka z napisem: „Marek Przygodzki, Szczecin”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/037
Kartka z napisem: „Bogdan Białek, Kielce”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/038
Kartka z napisem: „Sławomir Kozłowski, Milanówek”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/039
Kartka z napisem „Andrzej Pawłowski – woj. kaliskie”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/040
Kartka z napisem: „Paweł Sito”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/041
Kartka z napisem: „Czesław Niewadził, Koszlin”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/042
Kartka z napisem: „Jan Wyrowiński, Toruń”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/043
Kartka z napisem: „Krzysztof Paliński, Białystok”.
1
?
Rękopis
Polski
71
CBG/UW/06/044
Kartka z napisem: „Andrzej Sawa, Chełm”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/045
Kartka z napisem: „Józef Tyniec, Sztum”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/046
Wizytówka Kazimierza Brzezińskiego.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/047
Kartka z napisem: „Kraków prosi o głos, Tomasz Gąsowski”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/048
Kartka z napisem „Waldemar Kuczyński”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/049
Kartka z napisem „Waldemar Kaśkiewicz, Szczecin”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/050
Kartka z napisem: „Wujec”.
1
?
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/051
Lista członków władz Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w
Radomiu.
2
1990-1994
Druk
Polski
CBG/UW/06/052
Biogramy kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu, wybory
parlamentarne 1991.
9
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/053
Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Unii Demokratycznej w dn.
23.11.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/054
List przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Unii Demokratycznej
Bolesława Gleichgewichta do skarbnika UD Piotra Foglera z dn.
23.11.1991 r. w sprawie rozliczenia finansowego kampanii do
wyborów parlamentarnych 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/055
List przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Unii Demokratycznej
Bolesława Gleichgewichta z dn. 23.11.1991 r. do przewodniczących
regionalnych komisji rewizyjnych UD w sprawie rozliczenia
finansowego kampanii do wyborów parlamentarnych 1991 r. (projekt).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/056
Wzór listu sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
1
1993
Druk
Polski
72
Machowskiego do członków Rady UD z dn. 29.11.1993 r. z informacją
o terminie i programie posiedzenia rady w dn. 4-5.12.1993 r.
CBG/UW/06/057
List Jana Wojcewicza do Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w
Legnicy z dn. 10.11.1991 r. – informacja o rezygnacji z członkostwa w
regionalnym sądzie koleżeńskim UD i regionalnej radzie UD.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/06/058
List do biura krajowego Unii Demokratycznej z dn. 4.12.1991 r. w
sprawie sytuacji w lubelskiej UD.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/06/059
List przewodniczącego wojewódzkiej rady Unii Demokratycznej w
Katowicach J. Tomaszewskiego do biura krajowego UD w Warszawie z
dn. 25.11.1991 r. – omówienie dyskusji na spotkaniu członków UD woj.
katowickiego aktywnych w kampanii UD do wyborów parlamentarnych
1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/060
List Tadeusza Tarasiuka do biura krajowego Unii Demokratycznej z dn.
17.02.1994 r. – informacja o odwołaniu Ryszarda Pluty z funkcji
delegata na zjazd UD.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/06/061
List przewodniczącego Rady Regionalnej Unii Demokratycznej
Wiesława Wójcika do prezydium Rady Krajowej UD z dn. 24.03.1994 r.
– zapytanie o możliwość wyboru większej liczby delegatów na zjazd
UD.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/062
List przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Unii Demokratycznej
Bolesława Gleichgewichta do sekretarza generalnego UD Piotra
Nowiny-Konopki z dn. 4.12.1991 r. w sprawie regulaminu komisji
rewizyjnej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/063
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Waldemar Cyll.
1
1993
Ankieta
drukowana,
Polski
73
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/06/064
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Czesław
Fedorowicz.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/065
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Jan Koziołek.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/066
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Andrzej Malewicz.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/067
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Jan Markowski.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/068
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Krzysztof
Nowakowski.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/069
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Maciej Nowicki.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
74
ręcznie
CBG/UW/06/070
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Ryszard Radomski.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/071
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Roman Rzepiela.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/072
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Mieczysław
Szarński.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/073
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Tomasz Szczepuła.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/074
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Elżbieta Szymczyk.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/075
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Ryszard Janusz
Zawada.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
75
CBG/UW/06/076
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Rafał Żuraw.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/077
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Andrzej Żywień.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/078
Ankieta personalna członka Unii Demokratycznej – Mikołaj Jecz.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/06/079
Oświadczenie Aleksandra Halla z dn. 20.09.1991 r. o rezygnacji z
członkostwa w Unii Demokratycznej.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/080
Oświadczenie Rady Unii Demokratycznej z dn. 24.05.1992 r. w sprawie
oceny sytuacji politycznej w kraju.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/081
Wspólne oświadczenie przedstawicieli klubów parlamentarnych
Polskiego Porozumienia Gospodarczego, Kongresu LiberalnoDemokratycznego, Solidarności Pracy i Unii Demokratycznej z dn.
28.05.1992 r. w sprawie lustracji.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/082
Oświadczenie Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka z dn.
4.06.1992 r. w sprawie lustracji.
1
1992
Druk (faks)
Polski
CBG/UW/06/083
Zofia Kuratowska i inni, oświadczenie w sprawie lustracji, 3.06.1992 r.
1
1992
Druk (faks)
Polski
CBG/UW/06/084
„Informacja dla ogniw Unii Demokratycznej o przyczynach
3
1992
Druk
Polski
76
niepowodzenia rozmów na temat «wielkiej koalicji»”, biuro krajowe
Unii Demokratycznej, 23.04.1992 r.
CBG/UW/06/085
„Propozycje porozumienia koalicyjnego” – dokument dotyczący
stanowiska Unii Demokratycznej w rozmowach na temat „wielkiej
koalicji”, kwiecień 1992.
5
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/086
Uchwała Klubu Parlamentarnego „Unia Demokratyczna” z dn.
20.08.1991 r. w sprawie aborcji.
1
1991
Druk (faks)
Polski
CBG/UW/06/087
Poświadczenie zgłoszenia Unii Demokratycznej do ewidencji partii
politycznych, Warszawa, 21.12.1990 r. (kserokopia).
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/06/088
Oświadczenie przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego z dn. 19.08.1991 r. w sprawie sytuacji w ZSRR.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/089
Oświadczenie Rady Unii Demokratycznej z dn. 27.07.1991 r. w sprawie
podwyżek cen za ciepłą wodę.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/090
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 27.07.1991 r. w sprawie
powołania Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/091
Uchwały Rady Unii Demokratycznej z dn. 27.07.1991 r. w sprawie
współpracy wyborczej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym i list
kandydatów UD do parlamentu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/092
Oświadczenie sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra
Nowiny-Konopki z dn. 12.07.1991 r. w sprawie dyskryminowania UD
przez telewizję państwową.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/093
Oświadczenie prezydium Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w
Radomiu w związku z wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego z okazji
1
1991
Druk
Polski
77
rocznicy wydarzeń „radomskiego czerwca” 1976 r.
CBG/UW/06/094
Oświadczenie Rady Unii Demokratycznej z dn. 26.05.1991 r. w sprawie
sytuacji w kraju.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/095
Oświadczenie Tadeusza Mazowieckiego w związku z zamordowaniem
Rajiva Ghandiego, maj 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/096
Deklaracja prezydium Unii Demokratycznej w dwusetną rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 2.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/097
Oświadczenie prezydium Unii Demokratycznej z dn. 31.01.1991 r. w
sprawie zjednoczenia UD z Ruchem Obywatelskim – Akcją
Demokratyczną.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/098
Komunikat sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra
Nowiny-Konopki z dn. 22.01.1991 r. o postanowieniach prezydium UD
z dn. 19.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/099
Oświadczenie Unii Demokratycznej z dn. 12.01.1991 r. w sprawie
sytuacji na Litwie i oświadczenie przewodniczącego UD z dn.
13.01.1991 r. w sprawie sytuacji na Litwie.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/100
Komunikat działu prasowego Krajowego Komitetu Założycielskiego
Unii Demokratycznej o odbyciu w dn. 11.01.1991 r. przez
przewodniczącego UD Tadeusza Mazowieckiego spotkania z
Zbigniewem Brzezińskim.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/101
Stanowisko Rady Unii Demokratycznej z dn. 3.11.1991 r. w sprawie
sytuacji w kraju.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/102
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 15.12.1991 r. w sprawie
1
1991
Druk
Polski
78
kryzysu państwa.
CBG/UW/06/103
Oświadczenie Rady Unii Demokratycznej z dn. 14.09.1991 r w sprawie
odrzucenia przez Sejm proponowanego przez klub parlamentarny UD
projektu o czasowych uprawnieniach prawodawczych dla rządu w
sprawach budżetowych.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/104
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 14.01.1991 r. w sprawie
wyboru kandydatów do listy krajowej UD do Sejmu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/105
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki do członków UD z dn. 28.10.1991 r. w związku z osiągnięciem
przez UD I miejsca w wyborach parlamentarnych 1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/106
Uchwała Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Białymstoku z dn.
17.01.1994 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatury Piotra Fiedorczyka
na delegata na III kongres UD w Warszawie.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/06/107
Uchwała Klubu Parlamentarnego „Unia Demokratyczna” z dn.
5.03.1992 r. w sprawie wszczęcia konsultacji parlamentarnych
mających na celu utworzenia w parlamencie porozumienia na rzecz
reformy państwa.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/108
Stanowisko prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 12.02.1992 .r.
w sprawie przeciwdziałania korupcji.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/109
Zawiadomienie sztabu wyborczego warszawskiej Unii Demokratycznej
o terminach spotkań wyborczych kandydatów UD do parlamentu,
1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/110
Komunikat biura prasowego Unii Demokratycznej z dn. 10.10.1991 r. o
planie pobytu przewodniczącego UD Tadeusza Mazowieckiego w dn.
1
1991
Druk
Polski
79
11-12.10.1991 r na terenie woj. poznańskiego.
Waldemar Kuczyński, „Informacja dla ogniw Unii Demokratycznej o
działaniach kierownictwa UD w celu utworzenia rządu”, Warszawa,
7.07.1992 r.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/111
Fragmenty wystąpień Tadeusza Mazowieckiego i Stanisława Stommy
na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej, brak daty.
1
?
Druk
Polski
CBG/UW/06/112
Informacja o działaniach Unii Demokratycznej w I półroczu 1992 r.
(przed powołaniem rządu Hanny Suchockiej), brak autora i daty.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/113
Oświadczenie Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii Demokratycznej w
związku z zakończeniem zjazdu zjednoczeniowego UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/114
Lista członków Rady Unii Demokratycznej, 26.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/115
Notatka o ustaleniach Rady Unii Demokratycznej dot. kampanii do
wyborów parlamentarnych 1991 r., 26.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/116
Regulamin wyłaniania kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i
senatorów, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/117
Instrukcja o zasadach postępowania przy wyłanianiu kandydatów Unii
Demokratycznej na posłów i senatorów, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/118
Projekt uchwały Rady Unii Demokratycznej z dn. 26.05.1991 r. –
Zalecenie w sprawie regulaminów zjazdów wojewódzkich UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/119
Uwagi Jacka Taylora do statutu Unii Demokratycznej, brak daty.
1
1991 (?)
Rękopis
Polski
CBG/UW/06/120
Wniosek Jacka Taylora w sprawie statutu Unii Demokratycznej, brak
daty.
1
1991 (?)
Rękopis
Polski
80
CBG/UW/06/121
Uchwała Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna z dn.
24.05.1991 r. w sprawie wyłonienia reprezentantów klubu w Radzie
UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/122
Stanowisko prezydium Unii Demokratycznej w sprawie zasad doboru
urzędników państwowych.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/123
Porządek obrad posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn.
26.01.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/124
Oświadczenie prezydium Unii Demokratycznej z dn. 22.06.1991 r. w
sprawie zagrożenia ładu politycznego w kraju – kserokopia str. 1
„Biuletynu Informacyjnego Unii Demokratycznej”, nr 7 z dn. 1.07.1991
r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/125
Oświadczenie prezydium Unii Demokratycznej z dn. 22.06.1991 r. w
sprawie zagrożenia ładu politycznego w kraju.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/126
Stanowisko prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 8.11.1991 r. w
sprawie tworzenia nowego rządu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/06/127
Oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 19.11.1992 r.
w sprawie aborcji.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/128
Oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 24.02.1993 r.
w związku z atakami na ministra spraw zagranicznych Krzysztofa
Skubiszewskiego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/129
Oświadczenie warszawskiego zebrania Frakcji Społeczno-Liberalnej
Unii Demokratycznej z dn. 13.04.1992 r. w sprawie rozmów na temat
utworzenia nowego rządu z udziałem UD.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/06/130
Uchwała Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Poznaniu z dn.
1
1993
Druk
Polski
81
11.10.1993 r w związku z zaproponowaniem przez Radę Krajową UD
zjednoczenia UD z Kongresem Liberalno-Demokratycznym.
CBG/UW/06/131
Oświadczenie Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii Demokratycznej z dn.
13.10.1993 r. w związku z wewnętrznymi dyskusjami o zmianie
charakteru partii.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/132
Oświadczenie zebrania członków Unii Demokratycznej regionu
wrocławsko-wałbrzyskiego z dn. 23.10.1993 r. w sprawie reformy
administracji publicznej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/133
Uchwała walnego zebrania koła Unii Demokratycznej w Katowicach z
dn. 25.10.1993 r. w związku z wewnętrznymi dyskusjami o zmianie
charakteru partii.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/134
Uchwały Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Gdańsku z dn.
29.10.1993 r. w sprawie wyborów samorządowych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/135
Komunikat przedstawicieli Chełmskiego Towarzystwa
Samorządowego, Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Chełmie i
oddziału wojewódzkiego Kongresu Liberalno-Demokratycznego w
Chełmie z dn. 15.11.1993 r. o zawarciu porozumienia w sprawie
wystawienia wspólnej reprezentacji w wyborach samorządowych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/136
Oświadczenie członków Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w
Bielsku-Białej oraz kandydatów do Sejmu w wyborach z 1993 r. w
sprawie sytuacji wewnętrznej w partii.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/137
Oświadczenie koła terenowego Unii Demokratycznej w Pabianicach z
dn. 15.11.1993 r. w sprawie wypowiedzi Barbary Labudy o Tadeuszu
Mazowieckim.
1
1993
Druk
Polski
82
CBG/UW/06/138
Uchwała zebrania koła Unii Demokratycznej Bydgoszcz-WyżynyKapuścińska z dn. 18.11.1993 r. w sprawie sytuacji wewnętrznej w
partii.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/139
Uchwała Rady Unii Demokratycznej Regionu WrocławskoWałbrzyskiego z dn. 20.11.1993 r. w sprawie wyborów
samorządowych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/140
Oświadczenie zebrania członków Unii Demokratycznej w Chełmie z dn.
22.11.1993 r. w sprawie wypowiedzi Barbary Labudy o Tadeuszu
Mazowieckim.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/141
Oświadczenie Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Toruniu z dn.
22.11.1993 r. w związku z wypowiedziami kwestionującymi
przywództwo Tadeusza Mazowieckiego w UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/142
Oświadczenie Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Toruniu z dn.
27.11.1993 r. w sprawie zjednoczenia UD z Kongresem LiberalnoDemokratycznym.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/06/143
Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Unii Demokratycznej oraz
regionalnych komisji rewizyjnych przyjęty przez Radę UD w dn.
19.09.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
RAZEM KART:
207
CBG/UW/07: Listy sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, cz. 3.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
83
CBG/UW/07/001
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Warszawy
(nazwiska, adresy).
106
1990-1991
Druk,
odręczne
adnotacje i
podpisy
Polski
CBG/UW/07/002
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Warszawy
(nazwiska, adresy).
99
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/07/003
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
zamieszkałych za granicą (Finlandia, Szwecja, USA, Australia, Belgia).
1
1990-1991
Druk
Polski
RAZEM KART
206
CBG/UW/08: Dokumenty struktur regionalnych Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, cz. 1: Listy sygnatariuszy deklaracji założycielskiej i
deklaracje przystąpienia do ROAD.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
1
Rok
powstania
dokumentu
1990-1991
CBG/UW/08/001
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych za
granicą (nazwiska, adresy).
Druk
Polski
CBG/UW/08/002
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Bielsku Podlaskim (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/08/003
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Gdańsku (nazwiska, adresy).
5
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
84
CBG/UW/08/004
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Gdańsku (nazwiska, adresy, telefony, podpisy).
2
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/08/005
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Gdańsku i Gdyni (nazwiska, adresy).
3
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/08/006
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Gdańsku (nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/08/007
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Gdańsku i Gdyni (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/08/008
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Ciechanowie (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/08/009
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Toruniu (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/08/010
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Bydgoszczy(nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/08/011
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Olsztynie (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
Polski
85
rękopiśmienne
CBG/UW/08/012
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Gorzowie Wielkopolskim (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/08/013
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Łodzi (nazwiska, adresy).
18
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
, kserokopia
Polski
CBG/UW/08/014
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Zielonej Górze (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/015
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Wałbrzychu (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/016
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Bielsku Podlaskim (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/017
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Białymstoku (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/018
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Bielsku-Białej (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/019
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Bydgoszczy (nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/020
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Elblągu (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/021
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
5
1990-1991
Druk
Polski
86
Gdańsku (nazwiska, adresy).
CBG/UW/08/022
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Gorzowie Wielkopolskim (nazwiska, adresy).
3
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/023
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Jeleniej Górze (nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/024
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Kaliszu (nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/025
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Katowicach (nazwiska, adresy).
7
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/026
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Kielcach (nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/027
0071: Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD
zamieszkałych w Koninie (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/028
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Krakowie (nazwiska, adresy).
16
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/029
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Krośnie (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/030
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Legnicy (nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/031
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Lesznie (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/032
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
6
1990-1991
Druk
Polski
87
Lublinie (nazwiska, adresy).
CBG/UW/08/033
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Łodzi (nazwiska, adresy).
18
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/034
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Nowym Sączu (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/035
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Opole (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/036
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Pile (nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/037
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Piotrków Trybunalski (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk D
Polski
CBG/UW/08/038
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Płocku (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/039
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Poznaniu (nazwiska, adresy).
3
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/040
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Przemyślu (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/041
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Rzeszowie (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/042
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Siedlcach (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/043
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
1
1990-1991
Druk
Polski
88
Sieradzu (nazwiska, adresy).
CBG/UW/08/044
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Skierniewicach (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/045
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Słupsku (nazwiska, adresy).
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/046
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Tarnobrzegu (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/047
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Tarnowie (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/048
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Wałbrzychu (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/049
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Zamościu (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/050
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD zamieszkałych w
Zielonej Górze (nazwiska, adresy).
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/08/051
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Wrocławia.
11
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
RAZEM KART
143
CBG/UW/09: Dokumenty struktur regionalnych Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, cz. 2: Listy sygnatariuszy deklaracji założycielskiej i
deklaracje przystąpienia do ROAD.
89
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
76
Rok
powstania
dokumentu
1990-1991
CBG/UW/09/001
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej z Krakowa (nazwiska, adresy, telefony, podpisy).
Ankieta,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/09/002
Deklaracja przystąpienia do Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Waldemar Rataj, Zofia Radzikowska, Teresa
Dobrowolska
1
1990-1991
Ankieta,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/09/003
Deklaracja przystąpienia do Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Jacek Hennel, Zenon Sułek, Marek Rydzy, Danuta
Drejak, Marek Jeżąbek.
1
1990-1991
Ankieta,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/09/004
Deklaracja przystąpienia do Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Stanisław Szymczyk, Zbigniew Lewandowski,
Zdzisław Lalowicz, Marek Sudnik-Hrynkiewicz.
1
1990-1991
Ankieta,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/09/010
Deklaracja przystąpienia do Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej – Jerzy Bartke.
1
1990-1991
Ankieta,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/09/011
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Jodłowiec.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/012
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Lucjan Zuzia.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/09/013
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Dawid Glaudel.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
90
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/09/014
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Danuta Kowal.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/015
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ewa Glaudel.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/016
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ewa Niewitała.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/017
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Małgorzata Szymczyk i Barbara
Wysocka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/018
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Majerski
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/09/019
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Albin Janik i inni.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/020
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Ewa Niewitała, Danuta Kowal,
Dawid Gaudel, Ewa Gaudel.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
Polski
91
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/09/021
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Lucyna Twardowska.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/09/022
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Marta Kijewska-Trembecka.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/09/023
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Henryk Jacek Schoen.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/09/024
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Maria Bernasik, Jerzy Bernasik,
Władysław Mierzwa.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/025
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Waldemar Rataj, Zofia
Radzikowska, Teresa Dobrowolska.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/09/026
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Dorota Praszałowicz, Michał
Praszałowicz, Dorota Słomińska, Wojciech Słomiński.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/027
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Lesław Czabanowski, Krystyna
Piątkowska, Danuta Różycka.
1
1990-1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/09/028
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Jerzy Bartke.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/029
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Stanisław Szymczyk, Zbigniew
Lewandowski, Zdzisław Lalowicz, Marek Sudnik-Hrynkiewicz.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
92
ręcznie
CBG/UW/09/030
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Jacek Hennel, Zenon Sułek, Marek
Rydzy, Danuta Drejak, Marek Jażąbek.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/031
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bolesław Rutkowski.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/09/032
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Jodłowiec.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/09/033
Deklaracje przystąpienia do ROAD – Anna Buczek, Anna Gawrońska,
Jakub Reszut.
1
1990-1991
Polski
CBG/UW/09/034
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Wojtała, Ewa GaczotReszut, Katarzyna Ziętkiewicz.
1
1990-1991
Polski
RAZEM KART
104
CBG/UW/10: Dokumenty struktur regionalnych Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, cz. 3: Listy sygnatariuszy deklaracji założycielskiej i
deklaracje przystąpienia do ROAD.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
CBG/UW/10/001
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Mariusz Herman.
1
Rok
powstania
dokumentu
1990
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
93
ręcznie
CBG/UW/10/002
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Włodzimierz Grodzicki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/003
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Drabczak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/004
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Leokadia Milewska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/005
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Grzegorz Kosiński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/006
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marian Biały.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/007
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Przenisło.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
94
CBG/UW/10/008
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Kuźnik.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/009
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Jama.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/010
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Władysław Milewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/011
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jadwiga Drobniak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/012
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Kubara.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/013
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Włodzimierz Jędrzejczyk.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/014
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Królikowski.
1
1990
Ankieta
Polski
95
drukowana,
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/015
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Korsak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/016
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wacława Grohman.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/017
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janusz Adam Podczaski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/018
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zbigniew Tajber.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/019
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ireneusz Brzozowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/020
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bogna Jastrzębowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
96
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/021
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Maculewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/022
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Irena Steinhagen.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/023
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zygmunt Adam Kucharczyk.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/024
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Roman Wysmułek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/025
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Jan Sokół. Deklaracja
przystąpienia do ROAD – Paweł Ciepliński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/026
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Krogulecki.
2
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
97
ręcznie
CBG/UW/10/027
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Barturli.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/028
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Biały (druga deklaracja).
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/029
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Grzegorz Kęsicki.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/030
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janina Szewczyk.
2
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/031
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Cezary Żołędowski.
2
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/032
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Joanna Szewczyk-Wierzbicka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
98
CBG/UW/10/033
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bolesław Mateusiak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/034
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zygmunt Sikorski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/035
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Wangrat.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/036
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Małgorzata Świerzewska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/037
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tomasz Świerzewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/038
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jadwiga Dul.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/039
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Julian Jan Stosij.
1
1990
Ankieta
Polski
99
drukowana,
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/040
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Szewczyk.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/041
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bogumiła Koniecko.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/042
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Romuald Koniecko.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/043
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Michał Kaniowski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/044
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Feliks Kędziora.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/045
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Sikorski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
Polski
100
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/046
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Małgorzata Świąć.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/047
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wojciech Sadurski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/048
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Nowakowski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/049
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Czesław Górecki.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/050
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Rogóż.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/051
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jacek Olszewski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
101
ręcznie
CBG/UW/10/052
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zygmunt Jędrasiak.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/053
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Drachel.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/057
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Edward Koztecki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/058
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Matyja.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/059
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Milewska-Matyja.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/060
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Barbara Kantor.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
102
CBG/UW/10/061
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Robert Kantor.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/062
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Jankowiak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/063
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maciej Kędzierski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/064
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bożena Buszewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/065
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krzysztof Buszewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/066
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Kruk.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/067
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zdzisław Oressler.
1
1990
Ankieta
Polski
103
drukowana,
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/068
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Błaszczyk.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/069
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Renata Holeczek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/070
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Grzegorz Garczyński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/071
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Styś.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/072
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jolanta Maślanka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/073
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Malski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
104
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/074
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Fil.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/075
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Józef Pleśnik.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/076
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Jan Wajcowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/077
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Eugeniusz Wajcowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/078
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Moryń.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/079
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Nowak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
105
ręcznie
CBG/UW/10/080
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Ksenicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/081
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Sobolewski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/082
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Ostrowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/083
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Edward Klimka.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/084
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Dariusz Pękała.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/085
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Emilia Sucharzewska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
106
CBG/UW/10/086
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ewa Malczewska.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/087
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Katarzyna M. Piekarska.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/088
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Urszula Mikołajczak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/089
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Czesław Kosior.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/090
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Eugeniusz Gapski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/091
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Władysław Urbanowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/092
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Józef Skrzek.
1
1990
Ankieta
Polski
107
drukowana,
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/093
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Antoni Janusz Skrzewiecki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/094
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zygmunt Kędzierski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/095
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Antoni Sokołowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/096
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zbigniew Moczurek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/097
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Agata Pielas.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/098
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Henryk Sacłowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
108
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/099
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Cezary Gawlik.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/100
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Andrzej Raczyński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/100
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krystyna Ćwiklińska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/101
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marianna Bilska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/101
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bolesław Korpetta.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/102
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Henryka Korpetta.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
109
ręcznie
CBG/UW/10/103
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Józef Misterka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/104
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maria Wasiak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/105
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janusz Lutomski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/106
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wiesława Ignatowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/107
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Ignatowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/108
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janusz Jaroń.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
110
CBG/UW/10/109
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Justyna Jaroń.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/110
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Stawski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/111
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tymon Ignatowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/112
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Pleskot.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/113
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Dorota Jaworska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/114
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zdzisław Andraka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/115
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Lipiński.
1
1990
Ankieta
Polski
111
drukowana,
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/116
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Halina Lipińska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/117
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maciej Ignatowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/118
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Karol Zawadzki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/119
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marian Wachowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/120
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Szary.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/121
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Gabriel Bilski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
112
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/122
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Buliński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/123
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Łochowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/124
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Kruszyński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/125
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Halina Kruszyńska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/126
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Rudecka-Glocka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/127
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Jastrzębski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
113
ręcznie
CBG/UW/10/128
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Paweł Łomnicki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/129
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Biernacki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/130
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Dariusz J. Kwaśniewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/131
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zbigniew Sobol.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/132
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wojciech Kucharczyk.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/133
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bogusław Warchoł.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
114
CBG/UW/10/134
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Michałek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/135
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ireneusz Czarnecki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/136
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janusz Sokołowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/137
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Lubicki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/138
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jakub Maciejewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/139
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marian Pyszczek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/140
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Adam Bartoszewicz.
1
?
Ankieta
Polski
115
drukowana,
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/141
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Borowiec.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/142
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ignacy Kruszyna.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/143
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Józef Spilski.
1
?
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/144
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maciej Kostrzewa.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/145
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Kulczycki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/146
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Tusiński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
116
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/147
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Witold Król.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/148
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maria Bienkiewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/149
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Sławomir Waszkiewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/150
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marian Sobieszczuk.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/151
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Czerwińska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/152
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Mieczysław Baranek.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/10/153
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Leo.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
117
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/154
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Antoni Szeląg.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/155
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Praga.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/156
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bronisław Wiatr.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/157
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Aleksander Piechowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/158
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krzysztof Grębosz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/159
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Czesław Markiewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
118
ręcznie
CBG/UW/10/160
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Gwidon Wójcik.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/161
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wacław Prażuch
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/162
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Roman Ciepiela.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/163
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krzysztof Kurasz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/164
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krzysztof Ławrowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/165
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wiesław Jachimek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
119
CBG/UW/10/166
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krystyna Trybulska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/167
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Dariusz Ciskowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/168
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Antoni Skura.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/169
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zdzisław Janik.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/170
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Mieczysław Panek (?).
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/171
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wiktor Szostało.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
120
CBG/UW/10/172
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Antoni Bernat.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/173
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Błocki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/174
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Beata Appelt.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/175
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anselm Alojzy Młodzik.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/176
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Rozbicki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/177
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jadwiga Peka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/178
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zygmunt Gałązka.
1
1990
Ankieta
Polski
121
drukowana,
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/179
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maria Kobarska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/180
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jadwiga Kammer.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/181
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Wydra.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/182
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Czernicki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/183
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marian Molędowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/184
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maciej Rybarczyk.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
122
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/10/185
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jadwiga Pawluczenko.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/186
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Grodecki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/187
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Gabriela Kowalska-Karaczun.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/188
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Chludziński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/189
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ireneusz Świątczak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/190
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Pawłowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
123
ręcznie
CBG/UW/10/191
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Alicja Adomat.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/192
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Żukowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/193
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jarosław Struś.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/194
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Lesław Radziński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/195
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Gadowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/196
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Sławomir Balcerzak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
124
CBG/UW/10/197
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Leszek Wójtowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/198
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Eugeniusz Smoliński (?).
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/199
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Artur Siwiński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/200
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Czesław Niewadził.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/201
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Juliusz Jaworski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/202
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Fligiel.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/10/203
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Braun
1
1990
Ankieta
Polski
125
drukowana,
wypełniona
ręcznie
RAZEM KART
206
CBG/UW/11: Dokumenty struktur regionalnych Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, cz. 4: Listy sygnatariuszy deklaracji założycielskiej i
deklaracje przystąpienia do ROAD.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
1
Rok
powstania
dokumentu
1990
CBG/UW/11/001
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marian Makowski.
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/002
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Józef Orzechowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/003
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Matysik.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
126
CBG/UW/11/004
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Dariusz Wojciechowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/005
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Roman Cieliszak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/006
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Grażyna Markiewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/007
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Maria Rogalska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/008
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Specjał.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/009
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Katarzyna Rook.
1
1990
Ankieta
Polski
127
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
CBG/UW/11/010
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krzysztof Hartwich.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/011
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Mieczysław Dembowy.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/012
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Waldemar Gruszka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/013
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Mariola Grochowina.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/014
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krzysztof Skrzynecki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
Polski
128
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
CBG/UW/11/015
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Giesle.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/016
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Rusielewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/017
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maria Ignatowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/018
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Danuta Malu….
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/019
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Siedliński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
129
ręcznie,
kserokopia
CBG/UW/11/020
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Teresa Staworko.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/021
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Adam Karol Berwiński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/022
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Józef Baliński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/023
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Izabela Radwan.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/024
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Alfred Bruno Sobczak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
130
kserokopia
CBG/UW/11/025
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Mieczysław Karol Naparty.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/026
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Władysław Lech.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/027
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Kwiatkowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/028
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Gerard Graczyk.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/029
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janusz Stembrowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
131
kserokopia
CBG/UW/11/030
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Adam Nowicki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/031
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Małgorzata Pochylska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/032
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Mirosław Olszewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/033
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tomaszewski Rafał.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/034
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Sierakowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
132
kserokopia
CBG/UW/11/035
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Serocki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/036
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Barbara Spudych.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/037
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kajetan Wróblewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/038
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Konopa.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/039
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Bednarski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
133
kserokopia
CBG/UW/11/040
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Donata Iwańska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/041
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Liżewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/042
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Morawski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/043
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ewa Grzybowska-Łukaszek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/044
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Wróblewska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
134
kserokopia
CBG/UW/11/045
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krystyna Wróblewska-Słowińska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/046
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Częstochowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/047
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wiesław Biernacki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/048
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wojciech Siemiński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/049
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janusz Czwojda.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
135
kserokopia
CBG/UW/11/050
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Przeklasa.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/051
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Michał Klimkiewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/052
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Kijek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/053
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Katarzyna Mróz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/054
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Ostrowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
136
kserokopia
CBG/UW/11/055
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Grzegorz Sitarek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/056
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jacek Madeła.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/057
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Oleg Tychowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/058
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Aleksander Kornak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/059
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Aleksandra Alicja Wronkowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
137
kserokopia
CBG/UW/11/060
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Władysław Meller.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/061
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wojciech Chmara.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/062
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Aleksander Lipski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/063
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Preczeniewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/064
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Jasieniecki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
138
kserokopia
CBG/UW/11/065
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Siuda.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/066
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Wyrzykowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/067
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zdzisław Wieczorek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/068
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jadwiga Świtalska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/069
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Szostak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
139
kserokopia
CBG/UW/11/070
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Teresa Szrek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/071
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marian Szrek.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/072
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Grażyna Sadurska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/073
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Roliński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/074
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zbigniew Pałka.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
140
kserokopia
CBG/UW/11/075
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zenona Pankowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/076
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Aleksander Kmiećkowiak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/077
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Kmiećkowiak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/078
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Władysław Kozłowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/079
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Kazimierz Karkowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
141
kserokopia
CBG/UW/11/080
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Kama.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/081
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Eleonora Harendarska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/082
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wiesław Dobosiewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/083
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bogumił Czechowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/084
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Czechowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
142
kserokopia
CBG/UW/11/085
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Czyż.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/086
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Małgorzata Chmielewska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/087
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Gadziński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/088
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Roman Buczkowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/089
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Mariusz Blank.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
143
kserokopia
CBG/UW/11/090
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Adamczak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/091
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Łukasz Wróblewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/092
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Adam Rokosz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/093
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Eugeniusz Nazar.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/094
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Aleksandra Mikołajczak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
144
kserokopia
CBG/UW/11/095
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Grzegorz Kubacki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/096
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Jerzy Jasiński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/097
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Żmijewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/098
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zenon Deskiewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/099
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ludwik Cichoracki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
145
kserokopia
CBG/UW/11/100
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Nawrocki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/101
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Eugenia Pudelewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/102
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Jaskuła.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/103
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Alicja Bejgerowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/104
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Nowak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
146
kserokopia
CBG/UW/11/105
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ferdynand Feliks Zalewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/106
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Piotr Dy….
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/107
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Grażyna Anna Szymczak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/108
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stefan Grzybowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/109
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Janikowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
147
kserokopia
CBG/UW/11/110
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janusz Zakrzewski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/111
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maria Zajączkowska.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/112
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Urbaniak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/113
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janusz Świtalski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/114
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Sularz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
148
kserokopia
CBG/UW/11/115
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Ostrowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/116
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wiesław Musiał.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/117
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Włodzimierz Moch.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/118
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bogdan Marchlewicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/119
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Leksandrowicz.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
149
kserokopia
CBG/UW/11/120
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Kokot.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/121
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Kaszubski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/122
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Harendarski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/123
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wodzisław Giziński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/124
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Ryszard Długołęcki.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
150
kserokopia
CBG/UW/11/125
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Henryk Cichy.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/126
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Bejgerowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/127
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Edward Antczak.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/128
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Ossowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/129
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wacław Lewandowski.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
Polski
151
kserokopia
CBG/UW/11/130
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Krzysztof Kopyciński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/131
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Jarociński.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/11/132
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Józef Herold.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
RAZEM KART:
132
CBG/UW/12: Dokumenty struktur regionalnych Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, cz. 5: Listy sygnatariuszy deklaracji założycielskiej i
deklaracje przystąpienia do ROAD.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
CBG/UW/12/001
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jadwiga Strumińska.
2
Rok
powstania
dokumentu
1990
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
Rękopis,
deklaracja
Polski
152
wypisana na
recepcie
lekarskiej
CBG/UW/12/002
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Ossowski.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/003
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jan Błoński i Teresa Błońska.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/004
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Cecylia Komandowska.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/005
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Bohdan Kurowski.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/006
Koperta listu nadanego przez Halinę Szymulę.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/007
Koperta listu nadanego przez Jarosława Strusia.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/008
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Tadeusz Wajcowicz.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/009
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Deklaracja przystąpienia do ROAD
– Stanisław Witek, Stanisław Czerniawski, Elżbieta Witek, Jan
Robotycki, Dariusz Borecki.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/010
Wizytówka Zygmunta Furowicza.
2
?
Druk
Polski
CBG/UW/12/011
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Zbigniew Furowicz
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/012
Upoważnienie z dn. 25.07.1990 r. wydane przez Janusza
Malinowskiego jego bratu Witoldowi Malinowskiemu do podpisania w
jego imieniu deklaracji przystąpienia do ROAD.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/013
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Siedlecki.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/014
Upoważnienie z dn. 26.05.1989 r. wydane przez przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie Marianowi
Kalińskiemu do pełnienia funkcji męża zaufania w wyborach do
1
1989
Druk
Polski
153
Senatu.
CBG/UW/12/015
Upoważnienie z dn. 20.07.1990 r. wydane przez Mariana Kalińskiego
jego żonie Ewie Kalińskiej do podpisania w jego imieniu deklaracji
przystąpienia do ROAD.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/016
Upoważnienie z dn. 21.07.1990 r. wydane przez Wojciecha
Jastrzębskiego Jerzemu Hubertowi Modrzejewskiemu do podpisania w
jego imieniu deklaracji przystąpienia do ROAD.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/017
Upoważnienie z dn. 21.07.1990 r. wydane przez Henryka Bronisława
Karpa Jerzemu Hubertowi Modrzejewskiemu do podpisania w jego
imieniu deklaracji przystąpienia do ROAD.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/018
Upoważnienie z dn. 26.07.1990 r. wydane przez Urszulę Merle
Radzicką jej mężowi Józefowi Radzickiemu do podpisania w jej imieniu
deklaracji przystąpienia do ROAD.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/019
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Karina Kowalska.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/020
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Elżbieta Stande.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/021
Upoważnienie z dn. 26.07.1990 r. wydane przez Katarzynę Balcerek
Piotrowi Kulińskiemu do podpisania w jej imieniu deklaracji
przystąpienia do ROAD.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/022
Upoważnienie z dn. 26.07.1990 r. wydane przez Macieja Balcerka
Piotrowi Kulińskiemu do podpisania w jego imieniu deklaracji
przystąpienia do ROAD.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/023
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janina Urbanikowa.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/024
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Janina Wojciechowska.
1
1990
Rękopis
Polski
154
CBG/UW/12/025
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Julian Stryjkowski.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/026
Projekt tymczasowego regulaminu ROAD.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/027
Lista członków Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego ROAD w
Łodzi.
6
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/12/028
Deklaracja przystąpienia do ROAD.
1
1990-1991
Druk,
odręczne
podpis
Polski
CBG/UW/12/029
Deklaracja przystąpienia do ROAD – wzór.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/12/030
Lista członków ROAD w województwie pilskim.
1
1990-1991
CBG/UW/12/031
Tymczasowy regulamin ROAD województwa pilskiego.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/12/032
Lista uzupełniająca członków ROAD w województwie pilskim.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/12/033
Deklaracja przystąpienia do ROAD – 15 osób z Radomia.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/12/034
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Nowocień.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/12/035
Lista członków ROAD w Jaśle.
4
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/036
Lista członków-założycieli ROAD na Górnym Śląsku.
3
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/037
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Opola.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/038
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
2
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
Polski
Polski
155
ręcznie
CBG/UW/12/039
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/040
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/041
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/042
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/043
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/044
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
156
CBG/UW/12/045
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/046
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/047
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Puław.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/048
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
lubelskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/049
Deklaracja założycielska ROAD
3
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/12/050
Zgłoszenie Mariana Magdziarza na członka Rady Założycielskiej ROAD,
Częstochowa, 28.07.1990 r.
1
1990.
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/051
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Częstochowy.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/052
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Torunia
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
Polski
157
wypełniona
ręcznie
CBG/UW/12/053
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Torunia
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/054
Wizytówka Krzysztofa Kułagi.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/055
Wizytówka Andrzeja Pawłowskiego.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/12/056
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Marek Skrupski.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/057
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Maria Skrupska
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/058
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Olsztyna.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/059
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Tarnowa.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/060
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Tarnowa.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/061
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Dębicy.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
Polski
158
ręcznie
CBG/UW/12/062
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Tarnowa.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/063
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Brzeska.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/064
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Tarnowa.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/065
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Ostrołęki.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/066
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Ostrołęki.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/067
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
kaliskiego
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
159
CBG/UW/12/068
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z województwa
kaliskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/069
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Ostrowa
Wielkopolskiego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/070
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Irena Oszmaniec.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/071
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Anna Zagrobelna.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/072
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Andrzej Oszmaniec.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/073
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Wiesław Mazur.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/074
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Stanisław Fert.
1
1990
Druk
Polski
160
CBG/UW/12/075
List Stanisława Fereta do Biura Krajowego ROAD z dn. 1 sierpnia w
sprawie działalności koła ROAD w Rabce Zdroju.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/076
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Rabki Zdroju.
1
1990-1991
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/12/077
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej ROAD z Zakopanego.
1
1990-1991
Tabela
drukowana,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/12/078
Lista członków ROAD w województwie nowosądeckim.
2
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/12/079
Lista członków ROAD w Koninie, wersja drukowana.
3
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/12/080
Lista członków ROAD w Koninie, wersja rękopiśmienna.
5
1990-1991
Tabela
drukowana,
odręczne
podpisy,
kserokopia
Polski
CBG/UW/12/081
Deklaracja przystąpienia do ROAD – mieszkańcy Słupska.
2
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/082
Lista obecności na zebraniu założycielskim ROAD w Słupsku w dn.
24.07.1990 r.
1
1990
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
161
CBG/UW/12/083
Deklaracja przystąpienia do ROAD – Jerzy Jakub Czech.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/084
Lista członków ROAD w Poznaniu.
3
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie,
kserokopia
Polski
CBG/UW/12/085
List pełnomocnika ROAD w województwie suwalskim Wiesława
Sikorskiego z dn. 24.07.1990 r. do wojewody suwalskiego Franciszka
Wasika w sprawie inauguracji działalności ROAD w województwie
suwalskim.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/12/086
Lista członków ROAD w województwie suwalskim
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/087
Lista członków ROAD w województwie suwalskim
2
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/088
Lista członków ROAD w województwie szczecińskim.
5
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
162
CBG/UW/12/089
Lista członków ROAD w Ciechanowie.
1
1990
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/090
Lista członków ROAD w województwie gorzowskim.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/091
Lista członków ROAD w Białej Podlasce.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/092
Lista członków ROAD w Białymstoku.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/093
Lista członków ROAD w województwie sieradzkim.
1
1990-1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
ręcznie
Polski
CBG/UW/12/094
130
CBG/UW/13: Listy członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w poszczególnych regionach i listy obecności członków poszczególnych kół
ROAD na spotkaniu założycielskim ROAD w Warszawie w dn. 28.07.1990 r.
163
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
1
Rok
powstania
dokumentu
1990
CBG/UW/13/001
Listy obecności ROAD – okładka teczki.
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/002
Lista obecności – Biała Podlaska.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/003
Lista obecności – Biała Podlaska.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/004
Lista obecności – Białystok.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/005
Lista obecności – Biała Podlaska, 28.03.1990 r.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/006
Lista obecności – Bielsko-Biała.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/007
Lista obecności – Bielsko-Biała.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/008
Lista obecności – Bielsko-Biała.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/009
Lista obecności – Bydgoszcz.
2
1990
Druk,
adnotacje
Polski
164
rękopiśmienne
CBG/UW/13/010
Lista obecności – woj. chełmskie.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/011
Lista obecności – Ciechanów.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/012
Lista obecności – Częstochowa.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/013
Lista obecności – Częstochowa.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/014
Lista obecności – Częstochowa.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/015
Lista obecności – Elbląg.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/016
Lista obecności – Gdańsk.
4
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/017
Lista obecności – Gorzów Wielkopolski.
2
1990
Druk,
adnotacje
Polski
165
rękopiśmienne
CBG/UW/13/018
Lista obecności – Jelenia Góra.
2
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/019
Lista obecności – Kalisz.
2
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/020
Lista obecności – Kielce.
2
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/021
Lista obecności – Katowice.
4
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/022
Lista członków-założycieli Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w regionie śląsko-dąbrowskim.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/023
Lista obecności – Konin.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/024
Lista uczestników konferencji założycielskiej Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej w Koninie.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
166
CBG/UW/13/025
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Koszalinie.
2
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/026
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Krakowie
14
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/027
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z
Krakowa wybierających się do Warszawy (na spotkanie założycielskiej
ROAD?).
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/028
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Krośnie.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/029
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Krośnie.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/030
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Legnicy.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/031
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Lesznie.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/032
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Lublinie.
5
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
167
CBG/UW/13/033
Lista obecności – woj. lubelskie.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/034
Notatki ze spotkania członków ROAD (Władysław Frasyniuk, Wiesław
Sikorski, Jan Lityński, Stefan Starczewski, Zofia Kuratowska, Ludwik
Turko, Henryk Wujec, A. Urbanik).
4
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/035
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Łodzi.
19
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/036
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Nowym Sączu.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/037
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z woj.
nowosądeckiego obecnych na spotkaniu założycielskim ROAD w
Warszawie w dn. 28.07.1990 r.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/038
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Olsztynie.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/039
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Opolu.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/040
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Ostrołęce.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/041
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w Pile.
2
1990-1991
Druk,
adnotacje
Polski
168
rękopiśmienne
CBG/UW/13/042
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Piotrkowie Trybunalskim.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/043
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Płocku.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/044
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Poznaniu.
3
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/045
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Przemyślu.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/046
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Radomiu.
3
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/047
Lista uczestników zebrania założycielskiego ROAD w Warszawie w dn.
28.07.1990 r. z woj. radomskiego.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/048
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Rzeszowie.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/13/049
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Siedlcach.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
169
CBG/UW/13/050
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Skierniewicach.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/051
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Słupsku.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/13/052
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
sieradzkim.
1
1990-1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/053
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z
Słupska obecnych na spotkaniu założycielskim ROAD w Warszawie w
dn. 28.07.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/13/057
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z
Suwałk obecnych na spotkaniu założycielskim ROAD w Warszawie w
dn. 28.07.1990 r.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/058
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w
Szczecinie.
2
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/059
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z
Szczecina obecnych na spotkaniu założycielskim ROAD w Warszawie w
dn. 28.07.1990 r.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/060
Delegaci Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z woj.
tarnowskiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/061
Lista członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w woj.
tarnobrzeskim.
1
1990
Rękopis
Polski
170
CBG/UW/13/062
Lista obecności członków Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej na spotkaniu założycielskim ROAD w Warszawie w dn.
28.07.1990 r. – Toruń.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/063
Lista obecności – woj. włocławskie.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/064
Lista obecności – woj. sieradzkie.
1
1990
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/13/065
Notatka.
1
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/066
Notatki.
4
1990-1991
Rękopis
CBG/UW/13/067
Notatka z adresem Jerzego Połowicza.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/068
Notatka dla biura ROAD od członka ROAD w Katowicach.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/13/069
Notatka z adresami osób popierających ROAD.
2
1990-1991
Rękopis
Polski
Typ
dokumentu
Język polski
Grafika
Polski
RAZEM KART:
129
CBG/UW/14: Projekty logo Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
CBG/UW/14/02
Projekt logo Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
1
Rok
powstania
dokumentu
1990-1991
CBG/UW/14/02
Projekt logo Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
1
1990-1991
Grafika
Polski
CBG/UW/14/02
Projekt logo Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej.
1
1990-1991
Grafika
Polski
171
RAZEM KART:
3
CBG/UW/15: Wybory prezydenckie 1990, materiały Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, cz. 1.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język polski
1
Rok
powstania
dokumentu
1990
CBG/UW/15/001
„Polska, jakiej wszyscy pragniemy, to Polska, w której chce się żyć” –
tezy programowe Tadeusza Mazowieckiego.
Druk
Polski
CBG/UW/15/002
Projekt wystąpienia programowego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/003
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z młodzieżą w
Szczecinie, 4.11.1990 r.
6
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/004
„Tadeusz Mazowiecki – program dla Polski” – broszura reklamowa
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
15
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/005
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu w Szczecinie,
4.11.1990 r.
13
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/006
„Biuletyn Informacyjny ROAD” nr 4.
19
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/007
Tadeusz Mazowiecki – „Mój program dla Polski”.
9
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/008
Oświadczenie Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego zachęcające do poparcia kandydatury Tadeusza
Mazowieckiego na prezydenta.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/009
Deklaracja poparcia dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta – Joanna Szczepkowska.
1
1990
Rękopis
Polski
172
CBG/UW/15/010
Deklaracja poparcia dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta – Władysław Frasyniuk.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/011
Deklaracja poparcia dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta – Jerzy Turowicz.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/012
Deklaracja poparcia dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta – Lech Janerka.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/013
Deklaracja poparcia dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta – Jacek Kuroń.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/014
Deklaracja poparcia dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta – Krzysztof Skubiszewski.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/015
Adam Michnik, „Dlaczego nie oddam głosu na Lecha Wałęsę?” –
broszura Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
12
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/016
Życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/017
„Uparcie do przodu” – życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/018
Życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/019
Życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/020
Komentarz Tadeusza Mazowieckiego do zakończenia obrad Okrągłego
Stołu.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/021
Życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
19
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/022
Życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
8
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/023
Życiorys Tadeusza Mazowieckiego w jęz. angielskim.
6
1990
Druk
Polski
173
CBG/UW/15/024
Program wyborczy Tadeusza Mazowieckiego w jęz. angielskim.
10
1990
Druk
Angielski
CBG/UW/15/025
Życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/026
Sugestie Adama Szostkiewicza i Zbigniewa Nosowskiego dot. treści
życiorysu Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/027
Życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
9
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/028
Fragment stenogramu 39. posiedzenia Sejmu X kadencji.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/029
Ulotka wyborcza Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/030
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z wyborcami w
Poznaniu w dn. 20.10.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/031
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z młodzieżą w
Poznaniu w dn. 20.10.1990 r.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/032
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego.
13
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/033
Notatka Gabrieli Cwojdzińskiej dotycząca wizyty Tadeusza
Mazowieckiego w Koszalinie.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/034
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z wyborcami w
Krakowie, 14.10.1990 r.
13
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/035
Marian Lemke, Z. Milewski, Uwagi krytyczne o organizacji wizyty
Tadeusza Mazowieckiego w Krakowie w dn. 14.10.1990 r.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/036
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z Unią
Wielkopolan w Poznaniu w dn. 19.10.1990 r.
13
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/037
Program wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Poznaniu w dn. 19-
3
1990
Druk
Polski
174
20.10.1990 r.
CBG/UW/15/038
Szkic programu wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Szczecinie w dn.
4.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/039
Propozycje szefa biura Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego w Szczecinie dot. programu wizyty Tadeusza
Mazowieckiego w Szczecinie w dn. 4.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/040
Relacja z wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Szczecinie w dn.
4.11.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/041
Przemówienia Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniach z wyborami w
Poznaniu w dn. 20.10.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/042
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z wyborcami w
Płocku w dn. 28.10.1990 r.
9
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/043
Wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego w dyskusji na spotkaniu z
wyborcami w Płocku w dn. 28.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/044
Wypowiedź Marka Dąbrowskiego Mazowieckiego na spotkaniu
wyborczym Tadeusza Mazowieckiego w Płocku w dn. 28.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/045
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z wyborcami w
Płocku w dn. 28.10.1990 r.
9
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/046
Sugestie szefa biura Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego w Szczecinie dot. programu wizyty Tadeusza
Mazowieckiego w tym mieście.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/047
Projekt programu wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Szczecinie.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/048
List szefa biura Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
1
1990
Druk
Polski
175
Mazowieckiego Józefa Kowalczyka z dn. 14.10.1990 r. do Tadeusza
Mazowieckiego z prośbą o uwzględnieniu w harmonogramie spotkań
związanych z kampanią wyborczą wizyty w Szczecinie.
CBG/UW/15/049
Zaproszenie dla Tadeusza Mazowieckiego od prezydium sekcji
rolnictwa uspołecznionego NSZZ „Solidarność” regionu Pomorza
Zachodniego na spotkanie z pracownikami KPGR Grzybno oraz
mieszkańcami wsi Grzybno i okolic.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/050
Projekt programu wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Dąbrównie.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/051
Projekt programu wizyty Tadeusza Mazowieckiego na Górnym Śląsku
w dn. 9-10.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/052
Program wizyty Tadeusza Mazowieckiego na Górnym Śląsku w dn. 910.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/053
List przewodniczącego sejmiku samorządowego województwa
katowickiego z dn. 6.11.1990 r. do Tadeusza Mazowieckiego w
sprawie jego wizyty na Górnym Śląsku w dn. 9-10.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/054
Andrzej Wielowieyski, „Notatka dla premiera w sprawie istotnych
propozycji dla Górnego Śląska, 5.11.1990 r. – załącznik nr 1 do listu
przewodniczącego samorządowego województwa katowickiego do
Tadeusza Mazowieckiego z dn. 6.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/055
Stanowisko sejmiku samorządowego województwa katowickiego w
sprawie sytuacji ekologicznej – załącznik nr 2 do listu
przewodniczącego samorządowego województwa katowickiego do
Tadeusza Mazowieckiego z dn. 6.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/56
Projekt strategii polityki rozwoju województwa katowickiego –
4
1990
Druk
Polski
176
załącznik nr 3 do listu przewodniczącego samorządowego
województwa katowickiego do Tadeusza Mazowieckiego z dn.
6.11.1990 r.
CBG/UW/15/057
List otwarty Związku Górnośląskiego do kandydatów na prezydenta,
listopad 1990.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/058
Projekt wystąpienia Tadeusza Mazowieckiego na Uniwersytecie
Śląskim, listopad 1990.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/059
Projekt przemówienia Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z
górnikami w Zabrzu, listopad 1990.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/060
Projekt przemówienia Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu
wyborczym w Rudzie Śląskiej, listopad 1990..
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/061
Przemówienie wygłoszone przez Tadeusza Mazowieckiego na
spotkaniu wyborczym w Rudzie Śląskiej, listopad 1990.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/062
Projekt przemówienia Tadeusza Mazowieckiego do sejmiku Górnego
Śląska, listopad 1990.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/063
Projekt przemówienia Tadeusza Mazowieckiego do sejmiku Górnego
Śląska, listopad 1990.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/064
Przemówienie wygłoszone przez Tadeusza Mazowieckiego w auli
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, listopad 1990.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/065
„Górny Śląsk jako obszar troski dla całego kraju” – opracowanie, autor
nieznany .
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/066
„Zamierzenia rządu w zakresie ochrony środowiska” – opracowanie,
autor nieznany .
3
1990
Druk
Polski
177
CBG/UW/15/067
J. J. Szcz. [Jan Józef Szczepański?], „Propozycja dotycząca spraw węgla
kamiennego i górnictwa” – opracowanie, 1990.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/068
J. J. Szczep. [Jan Józef Szczepański?], opracowanie dotyczące sytuacji
górników, 1990.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/069
Informacje ministerstwa ochrony środowiska i zasobów naturalnych
dot. zagranicznej pomocy i współpracy dla woj. katowickiego w
zakresie ochrony środowiska (list przewodni i opracowanie), wrzesień
1990.
11
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/070
Program wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku w dn.
16.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/071
Piotr Bazylko, Piotr Wysocki, program wizyty Tadeusza Mazowieckiego
w Gdańsku w dn. 16.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/072
Notatki dotyczące wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku w dn.
16.11.1990 r.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/073
Tezy do wystąpienia Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku w dn.
16.11.1990 r., autor nieznany.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/074
Konstanty Gebert, tezy do wystąpienia Tadeusza Mazowieckiego w
Gdańsku w dn. 16.11.1990 r.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/075
Lista osób towarzyszących Tadeuszowi Mazowieckiemu w drodze do
Gdańska, listopad 1990.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/076
Lista osób towarzyszących Tadeuszowi Mazowieckiemu w drodze do
Gdańska – wersja robocza, listopad 1990.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/077
Program wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku w dn.
1
1990
Druk
Polski
178
16.11.1990 r. – wersja robocza.
CBG/UW/15/078
Lista osób towarzyszących Tadeuszowi Mazowieckiemu w drodze do
Gdańska, listopad 1990.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/079
Piotr Bazylko, Piotr Wysocki, program wizyty Tadeusza Mazowieckiego
w Gdańsku w dn. 16.11.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/080
Plan wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Łodzi w dn. 17.11.1990 r. –
wersja robocza.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/081
Plan wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Łodzi w dn. 17.11.1990 r. –
wersja robocza.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/082
Notatki dotyczące planowania wizyty Tadeusza Mazowieckiego w
Łodzi w dn. 17.11.1990 r.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/083
Plan wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Łodzi w dn. 17.11.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/084
Jerzy Czubak, Mirosław Kołakowski, Scenariusz wizyty Tadeusza
Mazowieckiego w Łodzi w dn. 17.11.1990 r. – wersja robocza.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/085
Plan wyjazdu Tadeusza Mazowieckiego w Łodzi w dn. 17.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/086
Uzasadnienie konieczności przyjazdu Tadeusza Mazowieckiego do
Łodzi w ramach kampanii wyborczej, autor nieznany.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/087
Opracowanie dotyczące problemów współczesnej Łodzi, autor
nieznany.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/088
Lista pytań zgłaszanych telefonicznie do Tadeusza Mazowieckiego
przed jego wizytą w Łodzi, listopad 1990.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/089
List wojewody łódzkiego Waldemara Bohdanowicza do ministra
1
1990
Druk
Polski
179
finansów Leszka Balcerowicza z dn. 14.11.1990 r. w sprawie sytuacji
budżetu województwa.
CBG/UW/15/090
Projekt programu wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Bydgoszczy i
Toruniu w dn. 19.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/091
Projekt programu wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Bydgoszczy i
Toruniu w dn. 19.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/092
Projekt scenariusza wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Bydgoszczy w
dn. 19.11.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/093
Lista osób towarzyszących Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas jego
wizyty w Bydgoszczy w dn. 19.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/094
List Ryszarda Musielaka, przewodniczącego zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” w Toruniu do Tadeusza Mazowieckiego w związku z jego
wizytą w Toruniu w dn. 19.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/095
Pytania do kandydata na prezydenta Tadeusza Mazowieckiego, autor
nieznany
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/096
Pytania do kandydata na prezydenta Tadeusza Mazowieckiego, faks
nadany z biura wojewody bydgoskiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/097
Projekt planu spotkania Tadeusza Mazowieckiego z wyborcami w
Warszawie w dn. 21.11.1990 r.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/098
Lista osób towarzyszących Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas
spotkania z wyborcami w Warszawie w dn. 21.11.1990 r.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/099
Lista osób uprawnionych do wjazdu od strony ul. Koszykowej na teren
Politechniki Warszawskiej.
1
1990
Rękopis
Polski
180
CBG/UW/15/100
Harmonogram spotkania Tadeusza Mazowieckiego z wyborcami w
Warszawie w dn. 21.11.1990 r.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/101
Lista osób zaproszonych na spotkanie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z Tadeuszem Mazowieckim w
dn. 25.11.1990 r. – wersja robocza.
5
1990
Druk/Rękopis
Polski
CBG/UW/15/101
Zbigniew Badeński, propozycja programu wizyty Tadeusza
Mazowieckiego na terenie woj. krośnieńskiego w okresie kampanii
wyborczej.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/102
Notatki związane z planowaniem kampanii wyborczej Tadeusza
Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
9
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/103
Henryk Woźniakowski, Wzór zaproszenia na spotkanie z Tadeuszem
Mazowieckim w auli głównej Politechniki Warszawskiej w dn.
21.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/104
Krzysztof Stelągowski, pytanie do Tadeusza Mazowieckiego podczas
spotkania wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/105
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/106
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/107
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/108
Tadeusz Szymański, pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu
podczas spotkania z wyborcami w Łodzi w dn. 17.11.1990 r., rkps.
1
1990
Rękopis
Polski
181
CBG/UW/15/109
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/110
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/112
Tadeusz Szymański, pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu
podczas spotkania z wyborcami w Łodzi w dn. 17.11.1990 r., rkps.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/113
Tadeusz Szymański, pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu
podczas spotkania z wyborcami w Łodzi w dn. 17.11.1990 r., rkps.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/115
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/116
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/117
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/118
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/119
Kalinkowski, pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas
spotkania wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/120
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/121
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/122
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
1
1990
Rękopis
Polski
182
wyborczego, rkps., brak daty.
CBG/UW/15/123
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/124
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/125
Jan Kaban, Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas
spotkania wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/126
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/127
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/128
Alicja Płoszaj, Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas
spotkania wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/129
Mariola Rutkowska, Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu
podczas spotkania wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/130
Pytanie zadane Tadeuszowi Mazowieckiemu podczas spotkania
wyborczego, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/131
List do Tadeusza Mazowieckiego od grupy wyborców, rkps., brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/132
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 31.10.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/133
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 3.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
183
CBG/UW/15/134
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 5.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/135
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 6.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/136
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, brak daty.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/137
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 8.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/138
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 10.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/139
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 12.11.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/140
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 13.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/141
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 14.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/142
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 15.11.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/143
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 16.11.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/144
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 18.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/145
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
3
1990
Druk
Polski
184
Mazowieckiego”, nr z dn. 20.11.1990 r.
CBG/UW/15/146
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”, nr z dn. 21.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/147
Komunikat biura prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego z dn. 13.11.1990 r. w sprawie kradzieży
kaset video będących własnością KKW.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/148
Telegram wyborcy z Zielonej Góry do Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, brak daty.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/149
Komunikat Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego o zebraniu wszystkich członków komitetu oraz
przedstawicieli wojewódzkich komitetów wyborczych w Auditorium
Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 2.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/150
Lista członków Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/151
Lista członków Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego – kserokopia artykułu opublikowanego w „Gazecie
Wyborczej”.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/152
Lista członków Warszawskiego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/153
Lista obecności na spotkaniu członków sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego w dn. 27.10.1990 r.
4
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/154
Notatki związane z planowaniem kampanii wyborczej Tadeusza
Mazowieckiego, rkps.
11
1990
Rękopis
Polski
185
CBG/UW/15/155
Notatki związane z planowaniem kampanii wyborczej Tadeusza
Mazowieckiego, rkps.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/156
Notatka dot. akcji plakatowej Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego, mps.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/157
Instrukcja dot. prowadzenia księgowości Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/158
Notatka związane z planowaniem kampanii wyborczej Tadeusza
Mazowieckiego, rkps.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/15/159
„Pytania i odpowiedzi” – lista pytań do Tadeusza Mazowieckiego jako
kandydata na prezydenta wraz z odpowiedziami, autor nieznany.
14
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/160
Wacław Zagórski, List otwarty do kandydatów na prezydenta,
13.11.1990.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/161
List głównej księgowej Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego Zofii Goetz-Węglarskiej do komitetu wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 8.01.1991
r. dot. rozliczenia kampanii.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/162
Listy głównej księgowej Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego Zofii Goetz-Węglarskiej do komitetów wyborczych
Tadeusza Mazowieckiego w Łodzi i Łowiczu z dn. 8.01.1991 r. dot.
rozliczenia kampanii.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/163
Listy głównej księgowej Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego Zofii Goetz-Węglarskiej do komitetów wyborczych
Tadeusza Mazowieckiego w Łomży i Nowym Sączu z dn. 8.01.1991 r.
dot. rozliczenia kampanii.
1
1990
Druk
Polski
186
CBG/UW/15/164
List głównej księgowej Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego Zofii Goetz-Węglarskiej do komitetu wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego w Elblągu z dn. 8.01.1991 r. dot. rozliczenia
kampanii.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/165
Listy głównej księgowej Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego Zofii Goetz-Węglarskiej do komitetów wyborczych
Tadeusza Mazowieckiego w Zielonej Górze i Wrocławiu z dn.
8.01.1991 r. dot. rozliczenia kampanii.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/166
Lista pytań do Tadeusza Mazowieckiego z dopiskiem „dla Jacka
Skalskiego”, autor nieznany
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/167
Lista osób z Żywca i okolic pragnących przystąpić do Sojuszu na Rzecz
Demokracji.
10
1990
Druk/Rękopis
Polski
CBG/UW/15/168
Kserokopia fotografii Tadeusza Mazowieckiego (portret).
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/15/169
Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 11.10.1990 r. w
sprawie trybu przygotowania i przeprowadzenia wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przez wojewódzkie i obwodowe komisje
wyborcze.
16
1990
Druk
Polski
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
Druk
Polski
RAZEM KART:
540
CBG/UW/16: Wybory prezydenckie 1990, materiały Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, cz. 2.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
CBG/UW/16/001
List członków zespołu konsultantów z 6.11.1990 r. do Krajowego
1
Rok
powstania
dokumentu
1990
187
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego do sztabu
politycznego kampanii z wyjaśnieniem zasad działania tegoż zespołu.
CBG/UW/16/002
Notatka wyjaśniająca cele i zasady działania zespołu promocyjnego
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/003
Notatka dotycząca pracy sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/004
„Uwagi o prowadzeniu kampanii prezydenckiej” – wskazówki dla
lokalnych komitetów wyborczych Tadeusza Mazowieckiego,
październik 1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/005
Ireneusz Krzemiński, „Uwagi i propozycje do przebiegu kampanii
Tadeusza Mazowieckiego”.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/006
L. Turlej, „Ocena prezentacji w Wiadomościach sobotnich spotkań
Mazowieckiego w Poznaniu” – analiza zespołu analiz programów
telewizyjnych Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego (kseropia)
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/007
Harmonogram zaplanowanych na 15.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/008
Harmonogram zaplanowanych na 11.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/009
Harmonogram zaplanowanych na 12.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta.
1
1990
Rękopis
Polski
188
CBG/UW/16/010
Harmonogram zaplanowanych na 13.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/011
Harmonogram zaplanowanych na 14.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/012
Harmonogram zaplanowanych na 15.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/013
Harmonogram zaplanowanych na 16.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/014
Harmonogram zaplanowanych na 17.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/015
Harmonogram zaplanowanych na 18 i 20.11.1990 r. nagrań
wypowiedzi osób popierających kandydaturę Tadeusza
Mazowieckiego na prezydenta.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/016
Harmonogram zaplanowanych na 20.11.1990 r. nagrań wypowiedzi
osób popierających kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/017
Scenariusz filmu reklamowego Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/018
Scenariusz filmu reklamowego Krajowego Komitetu Wyborczego
1
1990
Rękopis
Polski
189
Tadeusza Mazowieckiego.
CBG/UW/16/019
Oferta obsługi video spotkań i imprez organizowanych przez sztab
wyborczy Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/020
Scenariusz reklamy telewizyjnej Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego, reż. Anna Hrynaszkiewicz.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/021
Scenariusz reklamy telewizyjnej Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego, reż. Juliusz Janicki.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/022
Scenariusz reklamy telewizyjnej Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego, reż. Mariusz Kiełbaszczak.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/023
Harmonogram zaplanowanych na 11, 12 i 13.11.1990 r. nagrań
wypowiedzi osób popierających kandydaturę Tadeusza
Mazowieckiego na prezydenta.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/024
Lista członków Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego/ Notatki dotyczące organizacji kampanii.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/025
Notatki dotyczące organizacji kampanii.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/026
Zbiorcze wyniki wyborów prezydenckich z terenu gminy Ząbkowice
Śląskie.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/027
Wyniki sondażu z 25.11.1990 r. przeprowadzonego przez INFAS i
OBOP przed losowo wybranymi lokalami wyborczymi.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/028
„Elektorat na tydzień przed wyborami” – komunikat z badań Centrum
Badania Opinii Społecznej, Warszawa, listopad 1990.
15
1990
Druk
Polski
190
CBG/UW/16/029
„Opinia publiczna o dymisji rządu T. Mazowieckiego” – komunikat z
badań Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, grudzień 1990.
12
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/030
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach I tury wyborów
prezydenckich – tabele i diagramy.
78
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/031
Wojciech Maziarski, „Przegrani i wygrani”, Stefan Bratkowski, „W
jakim kraju chcemy żyć” – kopie artykułów opublikowanych w
„Gazecie Wyborczej”, wyd. z dn. 8.12.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/032
„Kto na kogo głosował” – kopia artykułu opublikowanego w
„Trybunie”, wyd. z dn. 1-2.12.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/033
„Plebiscyt i wybory” – kopia artykułu opublikowanego w „Gazecie
Wyborczej”, wyd. z dn. 14.02.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/034
Tomasz Żukowski, „Między obywatelstwem a wolnością” – kopia
artykułu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”, wyd. z dn.
29.05.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/035
„Kto głosował na «Solidarność»” – kopia artykułu opublikowanego w
„Gazecie Wyborczej”, wyd. z dn. 16.06.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/036
„Kto poszedł, kto nie – socjologowie Andrzej Florczyk, Tomasz
Żukowski i Jarosław Najdowski analizują dla «Gazety Wyborczej»
wyniki wyborów” – kopia artykułu opublikowanego w „Gazecie
Wyborczej”, wyd. z dn. 17.06.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/037
„«Solidarność» lubią, «Centrum» nie znają” – kopia artykułu
opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”, wyd. z dn. 9.07.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/038
„Przybywa zwolenników Mazowieckiemu i Wałęsie” – kopia artykułu
1
1990
Druk
Polski
191
opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”, wyd. z dn. 26.10.1990 r.
CBG/UW/16/039
Kto na kogo” – kopia artykułu opublikowanego w „Gazecie
Wyborczej”, wyd. z dn. 7.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/040
Jerzy Bartkowski, Zbigniew W. Rykowski, „Po co ten zgiełk” – kopia
artykułu opublikowanego w „Życiu Warszawy”, wyd. z dn. 31.101.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/041
Zbigniew W. Rykowski, Tomasz Tracz, „Kandydaci w okienku” – kopia
artykułu opublikowanego w „Życiu Warszawy”, wyd. z dn. 10.1111.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/042
Tomasz Żukowski, „Przesunięcia proporcji” – kopia artykułu
opublikowanego w dwutygodniku „Prawo i życie”, wyd. z dn. 10.1111.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/043
Jerzy Bartkowski, Zbigniew W. Rykowski, „Co odrzuciliśmy? Co
wybrać?” – kopia artykułu opublikowanego w „Rzeczpospolitej”, wyd.
z dn. 3.12.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/044
Radosław Markowski, Tomasz Żukowski, „Krajobraz po bitwie,
krajobraz przed bitwą…” – kopia artykułu opublikowanego w „Życiu
Warszawy”, wyd. z dn. 3.12.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/045
Radosław Markowski, Tomasz Żukowski, „Wróżba dla Polski” – kopia
artykułu opublikowanego w tygodniku „Polityka”, wyd. z dn.
8.12.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/046
„Punktu widzenia” – kopia artykułu opublikowanego w „Życiu
Warszawy”, wyd. z dn. 22.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/047
PAC [Piotr Pacewicz], „Trzy Polski” – kopia artykułu opublikowanego
2
1990
Druk
Polski
192
w „Gazecie Wyborczej”, wyd. z dn. 29.11.1990 r.
CBG/UW/16/048
„Głosujące społeczeństwo” – relacja z dyskusji z udziałem Radosława
Markowskiego, Jacka Młynarskiego, Marka Rymszy, Tomasza
Żukowskiego i Andrzeja Jankowskiego, oprac. Andrzej Jankowski
„Prawo i Życie”, nr 49.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/049
PAC [Piotr Pacewicz], „Trzecie zwycięstwo” – kopia artykułu
opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”, wyd. z dn. 12.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/050
Radosław Markowski, „Smutek wyborów” – kopia artykułu
opublikowanego w „Życiu Warszawy”, wyd. z dn. 12.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/051
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/052
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/053
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/054
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/055
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/056
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/057
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/058
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/059
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
1
1990
Rękopis
Polski
193
CBG/UW/16/060
Komentarz do wyniku wyborów prezydenckich, autor nieznany.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/061
„Chcę dać szansę zaowocowania reformom…” – reklama prasowa
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/062
„Tadeusz Mazowiecki – pierwszym prezydentem wolnej Polski” –
reklama prasowa Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/063
Notatka z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z
dn. 11.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/16/064
Notatki z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
7
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/065
Notatka z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z
dn. 12.10.1990 r.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/066
Notatki z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
8
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/067
Notatka z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z
dn. 15.10.1990 r.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/068
Notatka z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z
dn. 15.10.1990 r.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/069
Notatka z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z
dn. 16.10.1990 r.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/070
Notatka z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z
dn. 23.10.1990 r.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/16/071
Notatki z posiedzenia sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
194
RAZEM KART:
218
CBG/UW/17: Wybory prezydenckie 1990, materiały Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, cz. 3.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
4
Rok
powstania
dokumentu
1990
CBG/UW/17/001
„Jaki jest naprawdę Lech Wałęsa” – broszura wyborcza Porozumienia
Centrum.
Druk
Polski
CBG/UW/17/002
Ulotka nawołująca do głosowania na Lecha Wałęsę.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/003
Relacja ze spotkania Lecha Wałęsy z wyborcami, autor nieznany.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/004
Transkrypcja wypowiedzi Lecha Wałęsy nagranych różnych spotkań z
wyborcami, autor nieznany.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/005
Relacja ze spotkania Lecha Wałęsy z wyborcami w Rzeszowie w dn.
2.11.1990 r., autor nieznany.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/006
Relacja ze spotkania Lecha Wałęsy z wyborcami w Mielcu w dn.
2.11.1990 r., autor nieznany.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/007
Relacja ze spotkania Lecha Wałęsy z wyborcami w Kielcach w dn.
3.11.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/008
Relacja ze spotkania Lecha Wałęsy z wyborcami w Tarnowie w dn.
3.11.1990 r., autor nieznany
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/009
Relacja ze spotkania Lecha Wałęsy z wyborcami w Tarnowie w dn.
1
1990
Druk
Polski
195
3.11.1990 r., wersja skrócona, autor nieznany
CBG/UW/17/010
Relacja ze spotkania Lecha Wałęsy z wyborcami w Opolu w dn.
14.11.1990 r., autor nieznany
8
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/011
Transkrypcja wypowiedzi Jadwigi Staniszkis w telewizyjnym programie
wyborczym Lecha Wałęsy.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/012
Przemówienie Lecha Wałęsy na spotkaniu z intelektualistami w
Krakowie w dn. 17.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/013
Wyciek prasowy z informacją o ogłoszeniu przez Lecha Wałęsę decyzji
o starcie w wyborach prezydenckich, „Gazeta Wyborcza” z dn.
18.09.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/014
Wycinek prasowy z wypowiedzią Lecha Wałęsy dla dziennika „The
Independent”, „Po Prostu” z dn. 20.09.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/015
„Latający holender” – kopia artykułu na temat Lecha Wałęsy
opublikowanego w „Życiu Warszawy” z dn. 21.09.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/016
„Cieszę się z każdego poparcia” – kopia notatki z konferencji prasowej
Lecha Wałęsy opublikowanej w „Gazecie Wyborczej” z dn. 21.09.1990
r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/017
„Król Polski” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie opublikowanego w
„Trybunie” z dn. 22-23.09.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/018
„Nie obawiam się żadnego konkurenta” – kopia artykułu o Lechu
Wałęsie opublikowanego w „Życiu Warszawy” z dn. 22-23.09.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/019
„Prezydent jak społeczeństwo” – kopia notatki z konferencji prasowej
Lecha Wałęsy opublikowanej w „Gazecie Wyborczej” z dn. 29.09.1990
1
1990
Druk
Polski
196
r.
CBG/UW/17/020
Józef Szewczyk, „Niezamierzony skok w historię” – kopia artykułu o
Lechu Wałęsie opublikowanego w „Trybunie” z dn. 2.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/021
„Chcę słyszeć głos ludu” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Gazecie Pomorskiej” z dn. 2.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/022
„Dlaczego podzieliłem «Solidarność»” – kopia artykułu o Lechu
Wałęsie opublikowanego w „Rzeczpospolitej” z dn. 3.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/023
„Lech Wałęsa o prezydenturze” – kopia notatki o Lechu Wałęsie
opublikowanej w „Gazecie Pomorskiej” z dn. 3.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/024
„Plan gry Lecha Wałęsy” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Rzeczpospolitej” z dn. 4.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/025
„Łatwo zwyciężę w wyborach” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Życiu Warszawy”.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/026
Krzysztof Leski, „Wałęsa u Kaszubów” – kopia notatki o Lechu Wałęsie
opublikowanej w „Gazecie Pomorskiej” z dn. 5.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/027
„Kolosy na muzea, Wałęsa na zdjęcia” – kopia notatki o Lechu Wałęsie
opublikowanej w „Gazecie Wyborczej” z dn. 10.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/028
Andrzej Białowąs, „Kampania rozpoczęta – jest pierwsza ofiara” kopia
artykułu o Lechu Wałęsie opublikowanego w „Kurierze Mazowsza” z
dn. 12.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/029
„Wałęsa pod hutą” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie opublikowanego
w „Gazecie Wyborczej” z dn. 10.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/030
Roman Kurkiewicz, „Czyja władza, tego prasa” – kopia artykułu o
1
1990
Druk
Polski
197
Lechu Wałęsie opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z dn.
17.10.1990 r.
CBG/UW/17/031
Roman Kurkiewicz, „Czyja władza, tego prasa” – kopia artykułu o
Lechu Wałęsie opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z dn.
17.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/032
„Toruń wita Wałęsę” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Tygodniku Solidarność” z dn. 12.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/033
Krzysztof Wyszkowski, „Wałęsa na prezydenta!” – kopia artykułu o
Lechu Wałęsie opublikowanego w „Tygodniku Solidarność” z dn.
12.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/034
„Nowy rząd nie od razu” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z dn. 13-14.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/035
„Demokracja jest przed nami” – wywiad Zbigniewa Wróbla z Lechem
Wałęsą (kopia).
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/036
Walerian Ignasiak, „Wspólnie się nie pomylimy” – kopia artykułu o
Lechu Wałęsie opublikowanego w „Głosie Wielkopolskim” z dn. 1314.10.1990 r.1
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/037
„Załóżcie sobie mały interes” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Trybunie” z dn. 15.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/038
„W Koninie i Kaliszu kolejne spotkania Lecha Wałęsy” – kopia artykułu
o Lechu Wałęsie opublikowanego w „Życiu Warszawy” z dn.
15.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/039
Jacek Kowalczyk, „Kampania przy okazji” – kopia artykułu o Lechu
1
1990
Druk
Polski
198
Wałęsie opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z dn. 15.10.1990 r.
CBG/UW/17/040
Romana Brzezińska, „Wałęsa nie zawiódł i nie zawiedzie” – kopia
artykułu o Lechu Wałęsie opublikowanego w „Słowie Powszechnym” z
dn. 15.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/041
Tomasz Wróblewski, „Wałęsa w «Washington Post»: «dziury zatkam
dekretami»” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie opublikowanego w
„Życiu Warszawy” z dn. 16.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/042
Jacek Kalabiński: „Kampania Wałęsy w Stanach” – kopia artykułu o
Lechu Wałęsie opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z dn.
17.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/043
„Sztab Wałęsy «nie gna z podpisami» – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” z dn. 17.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/044
„Zgłoszenie Mazowieckiego w państwowej komisji wyborczej” – kopia
artykułu w „Życiu Warszawy” z dn. 17.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/045
Alicja Balińska, „Stabilność nie pomoże” – relacja z konferencji
prasowej Lecha Wałęsy opublikowana w „Rzeczpospolitej” z dn.
17.10.1990 r. (kopia).
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/046
„Do każdego będę mówił inaczej” – relacja z konferencji prasowej
Lecha Wałęsy opublikowana w „Kurierze Polskim” z dn. 18.10.1990 r.
(kopia).
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/047
„Wałęsa przyspieszył – dziennikarze nie zdążyli” – kopia artykułu o
Lechu Wałęsie opublikowanego w „Echu Krakowa” z dn. 18.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/048
„Wałęsa w Krakowie” – kopia notatki o wizycie Lecha Wałęsy w
1
1990
Druk
Polski
199
Krakowie opublikowanej w „Gazecie Wyborczej” z dn. 18.10.1990 r.
CBG/UW/17/049
Jerzy Sadecki, „Obietnice i owacje” – relacja z wizyty Lecha Wałęsy w
Krakowie opublikowana w „Rzeczpospolitej” z dn. 18.10.1990 r.
(kopia).
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/050
Zbigniew Lesiewski, „Utrzymanie jedności doprowadziłoby do nowego
totalitaryzmu” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie opublikowanego w
„Słowie Powszechnym” z dn. 18.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/051
Ewa Łosińska, Grzegorz Kuliński, „Chcę być silny waszą siłą” – relacja z
wizyty Lecha Wałęsy w Krakowie opublikowana w „Czasie
Krakowskim” z dn. 18.10.1990 r. (kopia).
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/052
„Lech w grodzie Kraka” – relacja z wizyty Lecha Wałęsy w Krakowie
opublikowana w „Dzienniku Polskim” z dn. 18.10.1990 r. (kopia).
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/053
Lesław Maleszka, Konstanty Migdał, Jerzy Sadecki, „Lech Wałęsa w
Krakowie” – relacja z wizyty Lecha Wałęsy w Krakowie opublikowana
w „Gazecie Krakowskiej” z dn. 18.10.1990 r. (kopia).
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/054
Elżbieta Misiak, „Przed hutą” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Tygodniku Solidarność” z dn. 19.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/055
Barbara Cieszewska, „Wałęsa na Śląsku” – kopia artykułu o Lechu
Wałęsie opublikowanego w „Rzeczpospolitej” z dn. 19.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/056
Piotr Adamowicz, „Wałęsa na Śląsku” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w „Życiu Warszawy” z dn. 19.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
200
CBG/UW/17/057
Krzysztof Wyszkowski, „Polska w Europie” – kopia artykułu o Lechu
Wałęsie opublikowanego w „Tygodniku Solidarność” z dn. 19.10.1990
r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/058
Zbigniew Lesiewski, „Szans na jutro jest wiele” – kopia artykułu o
Lechu Wałęsie opublikowanego w „Słowie Powszechnym” z dn. 1921.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/059
„Demokracja zrobi co należy – rozmowa z Lechem Wałęsą” – kopia
wywiadu opublikowanego w „Wiadomościach Dnia” z dn. 1921.10.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/060
Bogusław Mazur, „Licytacja ofert” – kopia artykułu o Lechu Wałęsie
opublikowanego w tygodniku „Wprost” z dn. 21.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/061
„Włączyłem Wałęsę – rozmowa z Lechem Wałęsą, kandydatem na
prezydenta” – kopia wywiadu opublikowanego w tygodniku „Wprost”
z dn. 21.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/062
Apel do głosowania na Lecha Wałęsę – ulotka wydrukowana
Duszpasterstwa Więźniów Obozów Koncentracyjnych i Więzień II
Wojny Światowej.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/063
Apel do duszpasterzy środowisk wiejskich – ulotka wydrukowana
Duszpasterstwa Więźniów Obozów Koncentracyjnych i Więzień II
Wojny Światowej.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/064
Omówienie zawartości tygodnika „NIE” z 1.10.1990 r., opracowanie
Cezarego Trutkowskiego na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
4
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/065
Omówienie zawartości tygodnika „Polityka” z 10.10.1990 r.,
10
1990
Rękopis
Polski
201
opracowanie Cezarego Trutkowskiego na zlecenie sztabu wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego.
CBG/UW/17/066
Omówienie zawartości nr 11 dwutygodnika „Elita”, opracowanie
Marka Kochana na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/067
Omówienie zawartości nr 12 dwutygodnika „Elita”, opracowanie
Marka Kochana na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/068
Omówienie zawartości nr 43 „Tygodnika Gdańskiego”, opracowanie
Mikołaja Jasińskiego na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/069
Omówienie zawartości nr 44 „Tygodnika Solidarność”, opracowanie
Mikołaja Jasińskiego na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/070
Omówienie zawartości nr 44 „Tygodnika Gdańskiego”, opracowanie
Mikołaja Jasińskiego na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/071
Omówienie zawartości nr 45 „Tygodnika Gdańskiego” i nr 43
„Sportowca”, opracowanie Mikołaja Jasińskiego na zlecenie sztabu
wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/072
Omówienie zawartości nr 45 „Tygodnika Solidarność”, opracowanie
Mikołaja Jasińskiego na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/073
Omówienie zawartości nr 44 „Sportowca”, opracowanie Mikołaja
1
1990
Druk
Polski
202
Jasińskiego na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
CBG/UW/17/074
Omówienie zawartości nr 43 „Tygodnika Solidarność”, opracowanie
Mikołaja Jasińskiego na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/075
Omówienie zawartości tygodnika „Przekrój” z dn. 11.11.1990 r.,
opracowanie Agnieszki Winczewskiej na zlecenie sztabu wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/076
Omówienie zawartości tygodnika „Przekrój” z dn. 18.11.1990 r.,
opracowanie Agnieszki Winczewskiej na zlecenie sztabu wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/077
Omówienie zawartości tygodnika „Na przełaj” z dn. 4.11.1990 r.,
opracowanie Marka Kochana na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/078
Omówienie zawartości nr 11 dwutygodnika „Elita” – opracowanie
Marka Kochana na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego (kserokopia).
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/079
Omówienie zawartości nr 27 tygodnika „Na przełaj”, opracowanie
Marka Kochana na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/080
Omówienie zawartości nr 29 tygodnika „Na przełaj”, opracowanie
Marka Kochana na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/081
Omówienie zawartości nr 43 „Zwierciadła”, nr 43 „Przyjaciółki” i nr 43
„Kobiety i Życia”, opracowanie Ewy Skrzypczak na zlecenie sztabu
1
1990
Druk
Polski
203
wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
CBG/UW/17/082
Przegląd prasy z dn. 27.11.1990 r. wykonany na zlecenie Biuletyn Biura
Prasowego Rządu, oprac. zespół pod kierunkiem Andrzeja
Notkowskiego.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/083
Poranny przegląd prasy centralnej z dn. 27.11.1990 r. wykonany na
zlecenie Biuletyn Biura Prasowego Rządu, oprac. zespół pod
kierunkiem Andrzeja Notkowskiego.
7
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/084
Notatki z wypowiedzi uczestników programu „Studio wyborcze
Polskiego Radia” z dn. 19.10.1990 r., program poranny, autor
nieznany.
5
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/085
Notatki z wypowiedzi uczestników programu „Studio wyborcze
Polskiego Radia” z dn. 19.10.1990 r., program popołudniowy, autor
nieznany.
5
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/086
Notatki z wypowiedzi uczestników programu „Studio wyborcze
Polskiego Radia” z dn. 20.10.1990 r., program poranny, autor
nieznany.
5
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/087
Notatki z wypowiedzi uczestników programu „Studio wyborcze
Polskiego Radia” z dn. 20.10.1990 r., program popołudniowy, autor
nieznany.
5
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/088
Notatki z wypowiedzi uczestników programu „Studio wyborcze
Polskiego Radia” z dn. 21.10.1990 r., program poranny, autor
nieznany.
5
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/088
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 30.10-2.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
3
1990
Rękopis
Polski
204
Mazowieckiego.
CBG/UW/17/089
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 3.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/090
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 4.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/091
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 5.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/092
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 3.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/093
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 4.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/094
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 5.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/095
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 6.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/096
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 6.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
2
1990
Rękopis
Polski
205
Mazowieckiego.
CBG/UW/17/097
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 8-9.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/098
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 8,9,11.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/099
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 10-11.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/100
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 10.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/101
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 21.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/102
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 22.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/103
Notatki z audycji w sekcji polskiej BBC z dn. 23.11.1990 r., oprac.
Tomasz Masny na zlecenie sztabu wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/17/104
Notatka dotycząca konkurencji między Tadeuszem Mazowieckim a
Lechem Wałęsą w wyborach prezydenckich 1990 r., autor nieznany
1
1990
Rękopis
Polski
206
CBG/UW/17/105
„Telefoniczna opinia publiczna” z dn. 10.10.1990 r. – omówienie
nagranych wypowiedzi czytelników „Gazety Wyborczej, oprac. Wanda
Sękulska.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/106
„Telefoniczna opinia publiczna” z dn. 11.10.1990 r. – omówienie
nagranych wypowiedzi czytelników „Gazety Wyborczej”, oprac. Anna
Adamkowska.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/107
List sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego do redakcji
„Aftenposten” (projekt) – odpowiedzi na zadane pytania.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/108
List rzecznika prasowego Adama Szostkiewicza Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego z dn. 9.11.1990 r. do redakcji
tygodnika „Rzemieślnik” – odpowiedzi na zadane pytania.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/109
List rzecznika prasowego Adama Szostkiewicza Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego do redakcji „Rzeczpospolitej” –
odpowiedzi na zadane pytania (projekt).
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/110
List rzecznika prasowego Adama Szostkiewicza Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego do redakcji „Rzeczpospolitej” –
odpowiedzi na zadane pytania (projekt).
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/111
List rzecznika prasowego Adama Szostkiewicza Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego do redakcji „Głosu
Nauczycielskiego” – odpowiedzi na zadane pytania (projekt).
6
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/112
Wizytówka Ewy Mazur, dziennikarki tygodnika „Na Przełaj”.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/113
Lista pytań zadanych Tadeuszowi Mazowieckiemu przez tygodnik „Na
Przełaj” w ramach ankiety przed wyborami prezydenckimi
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/114
Odpowiedzi sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego na pytania
1
1990
Druk
Polski
207
tygodnika „Na Przełaj”, autor nieznany.
CBG/UW/17/115
Odpowiedzi sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego na pytania
„Dziennika Łódzkiego”, autor nieznany.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/17/116
Tłumaczenie na jęz. polski wywiadu Tadeusza Mazowieckiego dla
tygodnika „Der Spiegel”, nr 45 z dn. 5.11.1990 r., tł. Danuta
Borkowska.
5
1990
Druk
Polski
RAZEM KART:
246
CBG/UW/18: Wybory prezydenckie 1990, materiały Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, cz. 4: Materiały zespołu analiz
telewizyjnych.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
1
Rok
powstania
dokumentu
1990
CBG/UW/18/001
Lista członków zespołu analiz telewizyjnych Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
Druk
Polski
CBG/UW/18/002
Wzór rachunku za wykonanie analiz telewizyjnych dla Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/003
Umowa-zlecenie z dn. 22.10.1990 r. między Krajowym Komitetem
Wyborczym Tadeusza Mazowieckiego a zespołem analiz
telewizyjnych.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/004
Harmonogram prac zespołu analiz telewizyjnych Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w dniach 14-18.10.1990 r.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/005
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
2
1990
Druk
Polski
208
14.10.1990 r. – opracowanie zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany.
CBG/UW/18/006
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
14.10.1990 r. – opracowanie Agaty Winiarskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
6
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/007
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
17.10.1990 r. – opracowanie Ewy Koźmińskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/18/008
Ireneusz Krzemiński, Sprawozdanie syntetyczne analiz programów
telewizyjnych z dn. 16-18.10.1990 r.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/009
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
21.10.1990 r. – opracowanie Michała Okłota na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/010
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
21.10.1990 r. – opracowanie Magdaleny Majewskiej na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/011
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
24.10.1990 r. – opracowanie Agaty Winiarskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
10
1990
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/18/012
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
25.10.1990 r. – opracowanie Iwony Kożuchowskiej na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/013
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
25.10.1990 r. – opracowanie Ewy Koźmińskiej na zlecenie Krajowego
5
1990
Druk/rękopis
Polski
209
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
CBG/UW/18/014
Harmonogram pracy zespołu analiz telewizyjnych Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w dn. Od 25-27.10.1990 r.
8
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/015
Ireneusz Krzemiński, „Syntetyczne wyniki analizy programu TV”, 2327.10.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/016
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
27.10.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/017
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn. 2627.10.1990 r. – opracowanie Piotra Nowaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/018
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
28.10.1990 r. – opracowanie Rafała Szymczaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/019
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
27.10.1990 r. – opracowanie Rafała Szymczaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/020
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
28.10.1990 r. – opracowanie Magdy Majewskiej na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/021
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
29.10.1990 r. – opracowanie M. Liszewskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
210
CBG/UW/18/022
Ireneusz Krzemiński, „Syntetyczne wyniki analizy programu TV”, 2829.10.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/023
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
29.10.1990 r. – opracowanie Rafała Szymczaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/024
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
29.10.1990 r. – opracowanie Andrzeja Rozesłańca na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/025
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
30.10.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany.
7
1990
Kserokopia
rękopisu,
oryginału brak
Polski
CBG/UW/18/026
Ireneusz Krzemiński, „Syntetyczne wyniki analizy programu TV”,
31.10.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/027
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
31.10.1990 r. – opracowanie Agaty Winiarskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/028
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
1.11.1990 r. – opracowanie Ewy Koźmińskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/029
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
2.11.1990 r. – opracowanie Piotra Nowaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Druk
Polski
211
CBG/UW/18/030
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
2.11.1990 r. – opracowanie Rafała Szymczaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/031
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
5.11.1990 r. – opracowanie Rafała Szymczaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/032
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
4.11.1990 r. – opracowanie Magdaleny Majewskiej na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
6
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/033
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
6.11.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany.
8
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/034
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
7.11.1990 r. – opracowanie Agaty Winiarskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/035
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
8.11.1990 r. – opracowanie Ewy Koźmińskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/036
Ireneusz Krzemiński, „Syntetyczne wyniki analizy programu TV”, 411.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/037
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn. 910.11.1990 r. – opracowanie Piotra Nowaka na zlecenie Krajowego
5
1990
Druk
Polski
212
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
CBG/UW/18/038
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
9.11.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany
3
1990
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/18/039
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
9.11.1990 r. (?) – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany.
2
1990
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/18/040
Raport z dyżuru dziennikarskiego w dn. 9.11.1990 r. – opracowanie
M. Liszewskiej na zlecenie Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/041
Raport z dyżuru dziennikarskiego w dn. 10.11.1990 r. – opracowanie
Franciszka Pietruszewskiego na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/042
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
10.11.1990 r. – opracowanie T. Czajkowskiego na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/043
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
11.11.1990 r. – opracowanie Magdaleny Majewskiej na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/044
Raport z dyżuru dziennikarskiego w dn. 11.11.1990 r. – opracowanie
M. Liszewskiej na zlecenie Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/045
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
11.11.1990 r. – opracowanie Rafała Szymczaka na zlecenie Krajowego
1
1990
Druk
Polski
213
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
CBG/UW/18/046
Omówienie treści nr 45 „Zwierciadła”, nr 45 „Przyjaciółki” i nr 45
„Kobiety i Życia” opracowanie Ewy Szymczak na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/047
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
12.11.1990 r. – opracowanie Andrzeja Rozesłańca na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/048
Raport z dyżuru dziennikarskiego w dn. 12.11.1990 r. – opracowanie
A. Klein na zlecenie Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/049
Ireneusz Krzemiński, „Sprawozdanie syntetyczne analiz programów
telewizyjnych”, 12-13.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/050
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
13.11.1990 r. – opracowanie Iwony Kożuchowskiej na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
8
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/051
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
14.11.1990 r. – opracowanie Agaty Winiarskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
6
1990
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/18/052
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
15.11.1990 r. – opracowanie Ewa Koźmińska na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/18/053
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
16.11.1990 r. – opracowanie Piotra Nowaka na zlecenie Krajowego
6
1990
Druk
Polski
214
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
CBG/UW/18/054
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
17.11.1990 r. – opracowanie Tomasza Czajkowskiego na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/055
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
18.11.1990 r. – opracowanie Rafała Szymczaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/056
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
18.11.1990 r. – opracowanie Magdaleny Majewskiej na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/057
Ireneusz Krzemiński, „Sprawozdanie syntetyczne analiz programów
telewizyjnych”, 14-18.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
5
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/058
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
19.11.1990 r. – opracowanie Rafała Szymczaka na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/059
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
19.11.1990 r. – opracowanie Andrzeja Rozesłańca na zlecenie
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/060
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
19.11.1990 r. – opracowanie Agaty Winiarskiej na zlecenie Krajowego
Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
2
1990
Kserokopia
rękopisu
Polski
2
1990
Druk
Polski
Tekst niekompletny
CBG/UW/18/061
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
215
19.11.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany.
CBG/UW/18/062
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
24.11.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/063
Omówienie treści wybranych programów telewizyjnych z dn.
22.11.1990 r. – opracowanie na zlecenie Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor nieznany.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/18/064
Harmonogram pracy zespołu analiz telewizyjnych Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w dniach od 25.10.1990 r. do
17.11.1990 r.
5
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/18/065
Harmonogram pracy zespołu analiz telewizyjnych Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w dniach od 25.10.1990 r. do
17.11.1990 r., c.d.
8
1990
Rękopis
Polski
RAZEM KART:
262
CBG/UW/19: Wybory prezydenckie 1990, materiały Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, cz. 5: dokumenty dotyczące umów z
firmami poligraficznymi Tryton i Scout (zamówienia na druk ulotek).
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
CBG/UW/19/001
Notatki związane z umową z firmą Tryton.
4
Rok
powstania
dokumentu
1990
Typ
dokumentu
Język polski
Rękopis
Polski
216
CBG/UW/19/002
Umowa między firmą Tryton a Dyrekcją Wojewódzką PPTT.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/003
Korespondencja dot. realizacji umowy z firmą Tryton.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/004
Korespondencja dot. realizacji umowy z firmą Tryton.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/005
Notatka.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/19/006
Cennik usług realizowanych przez Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe „Scout”.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/007
List Jarosława Janasa do Jacka Michałowskiego z dn. 31.10.1990 r. dot.
realizacji umowy między Krajowym Komitetem Wyborczym Tadeusza
Mazowieckiego a firmą Scout.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/008
Notatka.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/19/009
Notatka dot. dystrybucji ulotek Tadeusza Mazowieckiego, autor
nieznany.
2
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/19/010
Harmonogram spotkania Tadeusza Mazowieckiego z wyborcami w
Warszawie w dn. 21.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/011
Umowa między Krajowym Komitetem Wyborczym Tadeusza
Mazowieckiego a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Scout”.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/012
Faktura do umowy między Krajowym Komitetem Wyborczym
Tadeusza Mazowieckiego a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
„Scout”.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/013
Ulotka Tadeusza Mazowieckiego.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/014
List Józefa Figla, przewodniczącego delegatury częstochowskiej
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, do biura
1
1990
Druk
Polski
217
krajowego tegoż komitetu z dn. 29.11.1990 r. – potwierdzenie
realizacji przez firmę „Scout” dystrybucji ulotek na terenie woj.
częstochowskiego.
CBG/UW/19/015
List Danuty Skorenko, przewodniczącej delegatury katowickiej
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, do biura
krajowego tegoż komitetu – ocena sprawności akcji kolportażu ulotek
na terenie woj. katowickiego, brak daty.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/19/016
List Gwidona Wójcika, przewodniczącego delegatury tarnowskiej
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, do biura
krajowego tegoż komitetu z dn. 30.11.1990 r.Ocena sprawności akcji
kolportażu ulotek na terenie woj. tarnowskiego.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/19/017
List Jerzego Ziory, pełnomocnika Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej na woj. częstochowskie, do biura krajowego
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego – ocena
sprawności akcji kolportażu ulotek na terenie woj. częstochowskiego,
brak daty
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/19/018
Zestawienie ilości ulotek rozprowadzonych w poszczególnych
regionach wykonane na potrzebę rozliczenia między Krajowym
Komitetem Wyborczym Tadeusza Mazowieckiego a
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Scout”, cz. 1
13
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/019
Notatki dot. akcji ulotkowej Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego.
3
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/19/020
Faks umowy dot. druku ulotek
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/19/021
Zestawienie ilości ulotek rozprowadzonych w poszczególnych
regionach wykonane na potrzebę rozliczenia między Krajowym
13
1990
Druk
Polski
218
Komitetem Wyborczym Tadeusza Mazowieckiego a
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Scout”, cz. 2
RAZEM KART:
55
CBG/UW/20: Wybory prezydenckie 1990, materiały Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, cz. 6.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
3
Rok
powstania
dokumentu
1990
CBG/UW/20/001
Deklaracje poparcia dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta: Jan Józef Szczepański, Barbara Stahlowa, Stanisława
Grabska, Stanisław Lem.
Druk
Polski
CBG/UW/20/002
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego” z dn. 12.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/003
Przemówienie wygłoszone przez Marka Dąbrowskiego, członka
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, podczas
jego wizyty wraz z Tadeuszem Mazowieckim w Płocku w dn.
28.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/004
Przemówienie wygłoszone przez Tadeusza Mazowieckiego podczas
jego wizyty w Płocku w dn. 28.10.1990 r.
9
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/005
Wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego podczas jego wizyty w Płocku w
dn. 28.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/006
Wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z rolnikami w
Środzie Wielkopolskiej w dn. 20.10.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
219
CBG/UW/20/007
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego podczaj jego spotkania z Unią
Wielkopolan w dn. 19.10.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/008
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza podczaj jego wizyty w Poznaniu w dn. 19.10.1990 r.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/009
Deklaracja poparcia dla kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na
prezydenta: Joanna Szczepkowska.
1
1990
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/20/010
Harmonogram spotkań przedwyborczych Tadeusza Mazowieckiego w
Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy i Warszawie w dn. 16, 17,18 i 22.11.1990
r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/011
Relacja z wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Wielkopolsce w dn. 1920.10.1990 r., autor nieznany.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/012
„Uparcie do przodu” - życiorys Tadeusza Mazowieckiego, broszura
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/013
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego” z dn. 3.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/014
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego” z dn. 31.10.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/015
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego” z dn. 5.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/016
„Biuletyn Biura Prasowego Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego” z dn. 10.11.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/20/017
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na spotkaniu z pracownikami
służby zdrowia w Szczecinie.
4
1990
Druk
Polski
220
CBG/UW/20/018
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na posiedzeniu sejmiku
Górnego Śląska.
RAZEM KART:
1
1990
Druk
Polski
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
Druk
Polski
48
CBG/UW/21: Wybory prezydenckie 1990, materiały Małopolskiego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
CBG/UW/21/001
Sprawozdanie z pracy biura wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w
Krakowie.
2
Rok
powstania
dokumentu
1990
CBG/UW/21/002
Schemat struktury biura wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w
Krakowie.
1
1990
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/21/003
Jan Ciesielski, „Sprawozdanie z działalności zespołu organizacyjnego
delegatury krakowskiej Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego”.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/21/004
Anna Życzkowska, Hanna Porzonna, „Sprawozdanie z organizacji
spotkań przedwyborczych”.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/21/005
Wykaz spotkań zorganizowanych w listopadzie 1990 r. przez
Małopolski Komitet Wyborczy Tadeusza Mazowieckiego w ramach
kampanii wyborczej.
1
1990
Druk
Polski
RAZEM KART:
7
221
CBG/UW/22: Wybory prezydenckie 1990, materiały Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, cz. 7: Materiały promocyjne (broszury,
ulotki).
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
13
Rok
powstania
dokumentu
1990
CBG/UW/22/001
Adam Michnik, „Dlaczego nie oddam głosu na Lecha Wałęsę?” –
broszura wyd. przez Krajowy Komitet Wyborczy Tadeusza
Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
Druk
Polski
CBG/UW/22/002
„Tezy do rolników” – broszura wyd. przez Krajowy Komitet Wyborczy
Tadeusza Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/22/003
„Program dla Polski” – broszura z programem wyborczym Tadeusza
Mazowieckiego wydana przez Krajowy Komitet Wyborczy Tadeusza
Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
9
1990
Druk
Polski
CBG/UW/22/004
„Polska po 1. roku pracy rządu T. Mazowieckiego ma…” – ulotka
Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, wybory
prezydenckie 1990.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/22/005
„Pomyśl – chwilę się zastanów” – ulotka Krajowego Komitetu
Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/22/006
„Prezydent 1990” – nalepka Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
1
1990
Nalepka
Polski
CBG/UW/22/007
Tadeusz Mazowiecki …Wpłacając na konto…popierasz swojego
kandydata” – nalepka Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
1
1990
Nalepka
Polski
CBG/UW/22/007
„Tadeusz Mazowiecki to człowiek, który wziął odpowiedzialność za
przyszłość kraju…” ulotka Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
1
1990
Druk
Polski
222
Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
CBG/UW/22/008
„Prezydent 1990” – ulotka Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza
Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/22/009
„Nasz premier – nasz prezydent – Tadeusz Mazowiecki” – zaproszenie
na spotkanie wyborcze Tadeusza Mazowieckiego w Łodzi w dn.
17.11.1990 r., wybory prezydenckie 1990.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/22/010
„Prezydent 1990” – projekt ulotki Krajowego Komitetu Wyborczego
Tadeusza Mazowieckiego, wybory prezydenckie 1990.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/22/011
„Wybieram Mazowieckiego” – broszura Ruchu Obywatelskiego –Akcji
Demokratycznej, listopad 1990.
24
1990
Druk
Polski
RAZEM KART:
60
CBG/UW/23: Dokumenty Forum Prawicy Demokratycznej (1990-1991) i Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii Demokratycznej, 1991-1992.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
182
Rok
powstania
dokumentu
1989
CBG/UW/23/001
„Polityka Polska”, nr 14/89.
Druk
Polski
CBG/UW/23/002
„Trzy programy: ustrój, gospodarka, polityka” – program Forum
Prawicy Demokratycznej, Warszawa, październik 1990.
24
1990
Druk
Polski
CBG/UW/23/003
Ulotka Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/004
Statut Forum Prawicy Demokratycznej.
30
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/005
Lista członków władz Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1990-1991
Druk
Polski
223
CBG/UW/23/006
Samorząd terytorialny – reforma ustrojowa, dokument programowy
Forum Prawicy Demokratycznej.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/007
„Biuletyn Informacyjny Frakcji Prawicy Demokratycznej”, nr 6,
5.02.1992 r.
7
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/008
„Biuletyn Informacyjny Frakcji Prawicy Demokratycznej, nr 7,
26.02.1992 r.
4
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/009
Ulotka Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/010
„Biuletyn Informacyjny Forum Prawicy Demokratycznej, nr 1,
25.09.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/23/011
Oświadczenie Rady Politycznej Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii
Demokratycznej z dn. 12.02.1992 r. w sprawie propozycji rządu Jana
Olszewskiego dotyczących zmian w polityce podatkowej państwa.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/012
Oświadczenie Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii Demokratycznej z
dn. 20.12.1991 r. wyrażające aprobatę dla stanowiska ministra spraw
zagranicznych RP dotyczącego stosunków polsko-litewskich.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/013
Uchwała II Zgromadzenia Frakcji Prawicy Demokratycznej z dn.
18.01.1992 r.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/014
Komunikat z dn. 4.10.1992 r. o rozwiązaniu Frakcji Prawicy
Demokratycznej, wystąpieniu Aleksandra Halla z Unii Demokratycznej i
utworzeniu Frakcji Konserwatywno-Liberalnej oraz świadczenie
członków byłej Frakcji Prawicy Demokratycznej dotyczące rozwiązania
frakcji.
2
1992
Druk
Polski
224
CBG/UW/23/015
Oświadczenie Aleksandra Halla z dn. 20.09.1992 r. o rezygnacji z
członkostwa w Unii Demokratycznej i planie tworzenia nowej formacji
prawicowej.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/016
Oświadczenie przewodniczącego Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii
Demokratycznej Aleksandra Halla z dn. 13.06.1992 r. w sprawie
powołania rządu Waldemara Pawlaka.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/017
Oświadczenie Rady Politycznej Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii
Demokratycznej z dn. 11.06.1992 r. w sprawie powołania rządu
Waldemara Pawlaka.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/018
Oświadczenie Rady Politycznej Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii
Demokratycznej z dn. 6.05.1992 r. w sprawie obniżania się autorytetu
państwa i tolerowania przez rząd nielegalnej okupacji budynku
ministerstwa rolnictwa.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/019
Komunikat z dn. 12.02.1992 r. o posiedzeniu Rady Politycznej Frakcji
Prawicy Demokratycznej Unii Demokratycznej i oświadczenie tejże w
sprawie propozycji zmian podatkowych wniesionych do Sejmu przez
rząd Jana Olszewskiego.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/020
Uchwała II zgromadzenia Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii
Demokratycznej z dn. 18.01.1992 r. w sprawie ogólnej sytuacji w kraju.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/021
„Biuletyn Informacyjny Frakcji Prawicy Demokratycznej”, nr 4,
2.12.1991.
6
1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/022
„Biuletyn Informacyjny Frakcji Prawicy Demokratycznej”, wydanie
specjalne, 23.12.1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/023
Oświadczenie I Zgromadzenia Frakcji Prawicy Demokratycznej z dn.
2
1991
Druk
Polski
225
30.06.1991 r. w sprawie angażowania się prezydenta RP w wybory
parlamentarne.
CBG/UW/23/024
Zaproszenie na ogólnopolski zjazd Forum Prawicy Demokratycznej w
Katowicach w dn. 3.11.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/23/025
Lista osób uprawnionych do wzięcia udziału w kongresie Forum
Prawicy Demokratycznej.
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/23/026
Fragment listy nazwisk, brak daty
1
Druk
Polski
CBG/UW/23/027
Statut Forum Prawicy Demokratycznej (projekt).
7
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/028
Uchwała prezydium Unii Demokratycznej z dn. 12.11.1992 r. w
związku z rozwiązaniem Frakcji Prawicy Demokratycznej UD i
powołaniem Frakcji Konserwatywno-Liberalnej UD.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/029
List Tadeusza Syryjczyka z dn. 5.10.1992 r. do przewodniczącego Unii
Demokratycznej Tadeusza Mazowieckiego w związku z rozwiązaniem
Frakcji Prawicy Demokratycznej UD i powołaniem Frakcji
Konserwatywno-Liberalnej UD.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/030
Protokół zebrania członków rozwiązanej Frakcji Prawicy
Demokratycznej Unii Demokratycznej pozostających członkami UD w
dn. 4.10.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/23/031
Ulotka Forum Prawicy Demokratycznej.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/23/032
Biogramy członków Forum Prawicy Demokratycznej
1
1990-1991
Druk
Polski
RAZEM KART:
299
226
CBG/UW/24: Dokumenty Unii Demokratycznej – etap przed zjednoczeniem UD z Ruchem Obywatelski – Akcją Demokratyczną i Forum Prawicy
Demokratycznej, grudzień1990 – kwiecień1991.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
2
Rok
powstania
dokumentu
1990-1991
CBG/UW/24/001
„Unia demokratyczna w poszczególnych województwach” –
sprawozdanie dot. stanu rozwoju struktur organizacyjnych UD na
przełomie 1990 i 1991 r.
Druk
Polski
CBG/UW/24/002
List Dolnośląskiego Komitetu Założycielskiego Unii Demokratycznej do
prezydium Unii Demokratycznej i Krajowej Komisji Wykonawczej
ROAD z dn. 4.04.1991 r. w sprawie przygotowań do zjazdu
zjednoczeniowego UD, ROAD i Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/003
Komunikat pełnomocników krajowych Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka z
4.12.1990 r. w związku z pytaniami dotyczącymi statusu ROAD wobec
Unii Demokratycznej.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/004
Komunikat z posiedzenia Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej w dn. 1.12.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/005
Stanowisko Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w sprawie
utrzymania sojuszu sił politycznych popierających kandydaturę
Tadeusza Mazowieckiego na prezydenta, brak daty.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/006
Protokół z posiedzenia prezydium Krajowego Komitetu
Założycielskiego Unii Demokratycznej w dn. 20.12.1990 r
4
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/007
Protokół z posiedzenia prezydium Krajowego Komitetu
4
1990
Druk
Polski
227
Założycielskiego Unii Demokratycznej w dn. 3.01.1990 r.
CBG/UW/24/008
Statut Unii Demokratycznej.
12
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/009
Tymczasowe zasady działania Unii Demokratycznej – instrukcja.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/010
Piotr Krawczyk, Paweł Czartoryski, Komentarz do projektu statutu Unii
Demokratycznej, 1990/1991.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/011
Lista członków Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej.
6
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/012
Lista członków Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej według podziału na województwa.
6
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/013
Projekt statutu Unii Demokratycznej.
15
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/014
Projekt deklaracji programowej Unii Demokratycznej, cz. 5: Polityka
zagraniczna.
4
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/015
Odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej dotyczące Unii
Demokratycznej.
4
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/016
Uchwała Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii Demokratycznej z
dn. 9.02.1991 r. w sprawie zwrócenia się do władz wojewódzkich UD,
Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej o przeprowadzenie w terminie do 18.03.1991 r.
wyboru delegatów na zjazd zjednoczeniowy.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/017
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki z 3.04.1991 r. do Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Unii
Demokratycznej w Chełmie do wzięcia udziału w posiedzeniu
Krajowego Komitetu Założycielskiego UD w dn. 13.04.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
228
CBG/UW/24/018
Ankieta Polskiej Agencji Prasowej dotycząca polskich partii
politycznych – pytania i odpowiedzi Unii Demokratycznej, 1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/019
Tymczasowa instrukcja finansowa Unii Demokratycznej, 5.01.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/020
Instrukcja dot. realizacji uchwały Krajowego Komitetu Założycielskiego
Unii Demokratycznej z dn. 9.02.1991 r. w sprawie wyboru delegatów
na zjazd zjednoczeniowy UD, Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/021
Oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 31.01.1991
r. w sprawie zjednoczenia UD z Ruchem Obywatelskim – Akcją
Demokratyczną.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/022
Wyciąg z protokołu posiedzenia prezydium Krajowego Komitetu
Założycielskiego Unii Demokratycznej z dn. 20.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/023
„Trzy zasady stanowiące podstawy funkcjonowania struktur państwa
demokratycznego” – tezy programowe Unii Demokratycznej, autor
nieznany.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/024
„Ustrój polityczny według preferencji obywateli” – tezy programowe
Unii Demokratycznej, autor nieznany.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/025
Marek Przygodzki, Uwagi do projektu „Deklaracji ideowoprogramowej Unii Demokratycznej”, 4.01.1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/026
Ireneusz Pilipczuk, Propozycje dotyczące organizacji pracy komisji
programowej Unii Demokratycznej opracowane na podstawie dyskusji
w gronie członków UD w Lublinie
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/027
„Program gospodarczy dla Lubelszczyzny” – projekt dokumentu
3
1990-1991
Druk
Polski
229
programowego Unii Demokratycznej
CBG/UW/24/028
Marek Dąbrowski, „Propozycje do deklaracji ideowej Unii
Demokratycznej w części «ustrój gospodarczy»
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/029
Uwagi do tekstu „Wstępny projekt tez do deklaracji zasad Unii
Demokratycznej”
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/030
Deklaracja zasad Unii Demokratycznej – tekst przyjęty na posiedzeniu
komisji programowej UD w dn. 9.12.1991 r.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/031
Kalendarium posiedzeń komisji programowej Unii Demokratycznej,
2.01.1991 r. – 8.02.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/032
Wnioski z posiedzenia komisji programowej Unii Demokratycznej z dn.
2.12.1991 r., autor nieznany
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/033
Tekst „Wstępny projekt tez do deklaracji zasad Unii Demokratycznej”,
autor nieznany.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/034
Projekt uchwały Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej dotyczącej zasad przeprowadzenia procesu
zjednoczeniowego UD, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
i Forum Prawicy Demokratycznej.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/035
Projekt uchwały Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej dotyczącej zasad przeprowadzenia procesu
zjednoczeniowego UD, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
i Forum Prawicy Demokratycznej.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/036
Statut Unii Demokratycznej.
12
1990-1994
Druk
Polski
CBG/UW/24/037
Schemat struktury organizacyjnej Unii Demokratycznej.
1
1990-1994
Druk
Polski
230
CBG/UW/24/038
Schemat struktury organizacyjnej Unii Demokratycznej (druga wersja).
1
1990-1994
Druk
Polski
CBG/UW/24/039
Schemat procedury wyłaniania władz Unii Demokratycznej.
1
1990-1994
Druk
Polski
CBG/UW/24/040
Deklaracja zasad Unii Demokratycznej, tekst przyjęty przez Krajowy
Komitet Założycielski UD jako podstawa do dyskusji i przygotowania
tez programowych na zjazd zjednoczeniowy UD, Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/041
Uwagi do rozdziału programu Unii Demokratycznej dotyczącego
ustroju – tekst opracowany na posiedzenie komisji programowej
komitetu organizacyjnego UD w dn. 20.03.1991 r., autor nieznany.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/042
Uwagi do rozdziału programu Unii Demokratycznej dotyczącego
ustroju, autor nieznany.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/043
„Założenia ustroju politycznego” – projekt części programu Unii
Demokratycznej, autor nieznany.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/044
„Projekt ustroju politycznego” – projekt części pierwszej deklaracji
programowej Unii Demokratycznej, autor nieznany.
6
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/045
„Ustrój i polityka gospodarcza” – projekt części drugiej deklaracji
programowej Unii Demokratycznej, autor nieznany, 2.05.1991 r.
12
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/046
„Nowy model polityki społecznej” – projekt części trzeciej deklaracji
programowej Unii Demokratycznej, autor nieznany, 2.05.1991 r.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/047
Marek Dąbrowski, Jerzy Osiatyński, „Projekt programu gospodarczego
– wersja III”, projekt programu gospodarczego Unii Demokratycznej
oprac. w oparciu o wyniki dyskusji na posiedzeniach zespołu
13
1991
Druk
Polski
231
programowego UD w dn. 17 i 18.04.1991 r.
CBG/UW/24/048
„Założenia ustroju politycznego” – projekt części programu Unii
Demokratycznej, autor nieznany.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/049
„Trzy zasady stanowiące podstawę funkcjonowania politycznych
struktur państwa demokratycznego” – tezy do programu Unii
Demokratycznej, autor nieznany.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/050
„Ustrój polityczny według preferencji obywateli” – tezy do programu
Unii Demokratycznej, autor nieznany.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/051
Regulamin Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna.
6
1990-1994
Druk
Polski
CBG/UW/24/052
List do sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki z 15.02.1991 r. dotyczący przygotowań do zjednoczenia UD z
Ruchem Obywatelskim - Akcją Demokratyczną i Forum Prawicy
Demokratycznej.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/053
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na zjeździe zjednoczeniowym
Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej, 11-12.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/054
Mapa obrazująca stan przygotowań do zjednoczenia Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej w poszczególnych województwach.
1
Grafika
Druk
Polski
CBG/UW/24/055
„Unia demokratyczna w poszczególnych województwach” –
sprawozdanie dot. stanu rozwoju struktur organizacyjnych UD na
przełomie 1990 i 1991 r. i stanu przygotowań do zjednoczenia Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej w poszczególnych województwach.
2
1991
Druk
Polski
232
CBG/UW/24/056
Wzór formularza do rejestracji wpłat składek członkowskich Unii
Demokratycznej.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/057
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki do Rady Naczelnej ROAD z dn. 31.01.1991 r. – informacja o
stanowisku prezydium Rady Unii Demokratycznej w sprawie uchwały
dot. zjednoczenia z Unią Demokratyczną podjętej na zjeździe
krajowym ROAD w dn. 27.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/058
Komunikat biura prasowego Unii Demokratycznej z posiedzenia
prezydium Krajowego Komitetu Założycielskiego UD w dn. 3.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/059
Plakat reklamujący „otwarte regaty żeglarskie o puchar
przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza Mazowieckiego”
organizowane w Giżycku w dn. 21.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/060
List członków Inicjatywy Obywatelskiej w Brukseli z dn. 18.01.1991 r.
do sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki omawiający działalność Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz
kandydatury Tadeusza Mazowieckiego w Brukseli.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/061
Oświadczenie koła Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Unii Demokratycznej w Iławie w sprawie oceny działalności byłych
działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, brak daty.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/062
Projekt apelu Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej do członków UD o zakładanie lokalnych komitetów
organizacyjnych UD.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/063
Projekt oświadczenia Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej w sprawach programowych.
2
1990-1991
Druk
Polski
233
CBG/UW/24/064
Projekt przemówienia [Tadeusza Mazowieckiego ?] do członków i
sympatyków Unii Demokratycznej.
5
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/065
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki z dn. 15.02.1991 r. do działaczy regionalnych komitetów
założycielskich UD w przygotowań do zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej oraz prac nad programem nowej
partii.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/066
Komunikat biura prasowego Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej o posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 20.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/067
Komunikat biura Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej z dn. 15.12.1990 r. w sprawie przekształcenia Rady
UD w Krajowy Komitet Założycielski UD oraz konkluzje ze spotkania
założycielskiego UD w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Warszawskiego w dn. 2.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/068
Komunikat biura prasowego Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej o posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 15.12.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/069
Oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej z dn. 9.02.1991 r. w związku z uchwałą Komitetu
Założycielskiego Unii Demokratycznej w sprawie wyboru delegatów na
zjazd zjednoczeniowy.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/070
Projekt oświadczenia Rady Założycielskiej Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej z dn. 15.12.1990 r. w sprawie przystąpienia
2
1990
Druk
Polski
234
ROAD do Unii Demokratycznej.
CBG/UW/24/071
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego do uczestników spotkania
założycielskiego Unii Demokratycznej w Auditorium Maximum
Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 2.12.1990 r.
3
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/072
Konkluzje ze spotkania założycielskiego Unii Demokratycznej w
Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 2.12.1990
r. i wzór deklaracji przystąpienia do UD.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/073
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki z dn. 3.12.1990 r. do redakcji Wiadomości Wieczornych I
programu Telewizji Polskiej w sprawie sprostowania informacji na
temat utworzenia UD.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/074
Notatki z posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 15.12.1990 r.
1
1990
Rękopis
Polski
CBG/UW/24/075
Wyciąg z protokołu posiedzenia prezydium Krajowego Komitetu
Założycielskiego Unii Demokratycznej z dn. 15.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/076
Komunikat sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra
Nowiny-Konopki z posiedzenia prezydium Krajowego Komitetu
Założycielskiego UD w dn. 19.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/077
Notatki dotyczące przygotowań do zjednoczenia Unii Demokratycznej,
Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej.
15
1990-1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/24/078
Lista członków Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej (zapewne chodzi o
osoby proponowane do władz krajowych nowej partii).
3
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/079
Lista delegatów na zjazd krajowy Ruchu Obywatelskiego – Akcji
4
1991
Druk
Polski
235
Demokratycznej.
CBG/UW/24/080
Lista członków Rady Naczelnej Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej.
3
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/24/081
Lista członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/24/082
List biura krajowego Ruchu Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej z
dn. 11.02.1991 r. do biura krajowego Unii Demokratycznej –
informacja o przesłaniu listy delegatów na zjazd krajowy ROAD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/083
Lista delegatów na zjazd krajowy Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej, 26-27.01.1991 r.
6
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/084
Lista delegatów na zjazd zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej, 11-12.05.1991 r.
13
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/085
Notatka dot. przygotowań do zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej, 11-12.05.1991 r.
16
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/086
Komunikaty biura prasowego Krajowego Komitetu Założycielskiego
Unii Demokratycznej z posiedzeń prezydium KKZ UD w dn. 20.12.1990
r. i 10.01.1991 r. i 19.01.1991 r. oraz oświadczenie UD z dn.
12.01.1991 r. w sprawie sytuacji na Litwie.
2
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/087
Projekt oświadczenia Unii Demokratycznej w sprawie zjednoczenia UD
z Ruchem Obywatelskim - Akcją Demokratyczną, brak daty.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/088
Projekt apelu Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej do władz wojewódzkich UD, Ruchu Obywatelskiego -
1
1990-1991
Druk
Polski
236
Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej o
przeprowadzenie w terminie do 18.02.1991 r. wyboru delegatów na
zjazd zjednoczeniowy.
CBG/UW/24/089
Projekt Doroty Praszałowicz z koła osiedlowego Ruchu
Obywatelskiego - Akcji Demokratycznej i Unii Demokratycznej Kraków,
Bronowice – Zwierzyniec z dn. 5.03.1991 r. do Rady Naczelnej ROAD –
informacja o przesłaniu oświadczenia.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/090
Oświadczenie członków koła osiedlowego Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej Kraków – Czarna Wieś w sprawie przygotowań
do zjazdu zjednoczeniowego ROAD, Unii Demokratycznej i Forum
Prawicy Demokratycznej, brak daty.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/091
Uchwała konferencji Unii Demokratycznej Polski południowej z dn.
10.03.1991 r. w sprawie przygotowań do zjazdu zjednoczeniowego
ROAD, Unii Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/092
List wiceprzewodniczącej Ruchu Obywatelskiego - Akcji
Demokratycznej Ludwiki Wujec z dn. 20.02.1991 r. do
przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza Mazowieckiego w
sprawie przygotowań do zjazdu zjednoczeniowego ROAD, Unii
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/093
Stanowisko Unii Demokratycznej w sprawie oceny działań wojewody
częstochowskiego Jerzego Guły, brak daty.
1
1990-1994
Druk
Polski
CBG/UW/24/094
Oświadczenie Unii Demokratycznej z dn. 19.02.1991 r. w sprawie
likwidacji programu informacyjnego „Obserwator”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/095
Krzysztof Görlich, Tezy do wystąpień i dyskusji na spotkaniu z Unią
Demokratyczną i z udziałem Tadeusza Mazowieckiego w Nowohuckim
2
1991
Druk
Polski
237
Centrum Kultury w dn. 2. 02. 1991 r.
CBG/UW/24/096
Waldemar Rataj, Jacek Mroz, Propozycje dotyczące formuły spotkań
publicznych Tadeusza Mazowieckiego w Krakowie w dn. 2.02.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/097
„Tezy Rokity” – propozycje Jana Marii Rokity dot. przemówienia
Tadeusza Mazowieckiego podczas jego wizyty w Krakowie w dn.
2.02.1991 r.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/098
Zaproszenie na spotkanie Klubu Unii Demokratycznej z
przewodniczącym Unii Demokratycznej Tadeuszem Mazowieckim w
kawiarni „U Starego” w Krakowie w dn. 2.02.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/099
Zaproszenie na obiad z udziałem przewodniczącego Unii
Demokratycznej Tadeusza Mazowieckiego i przedstawicieli świata
gospodarki i polityki w sali bankietowej hotelu Royal w dn. 2.02.1991
r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/100
Konkluzje ze spotkania przedstawicieli gminnych i dzielnicowych kół
Unii Demokratycznej w województwie warszawskim i reprezentacji
Forum Prawicy Demokratycznej w dn. 2.02.1991 r., oprac. Marek
Łaskawiec.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/101
Sprawozdanie dot. spotkań warszawskich kół dzielnicowych Unii
Demokratycznej w dn. 29.12.1990 r., autor nieznany.
9
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/102
Lista lokali zarezerwowanych na spotkania warszawskich kół
dzielnicowych Unii Demokratycznej w dn. 29.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/103
Projekt tymczasowego regulaminu zarządu krakowskiego Unii
Demokratycznej.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/24/104
Komunikat biura krajowego Unii Demokratycznej w sprawie spotkań
1
1990
Druk
Polski
238
warszawskich kół dzielnicowych Unii Demokratycznej w dn.
29.12.1990 r.
CBG/UW/24/105
Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne koła Unii Demokratycznej
Warszawa-Śródmieście w dn. 29.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/106
Komunikat biura krajowego Unii Demokratycznej z dn. 19.12.1990 r. w
sprawie spotkanie inauguracyjne koła Unii Demokratycznej WarszawaŚródmieście.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/24/107
Lista członków Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ
„Solidarność” Lechu Wałęsie, stan do czerwca 1990 r.
1
1987-1990
Druk
Polski
RAZEM KART:
324
CBG/UW/25/1: Dokumenty zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej
w Warszawie w dn. 11-12.05.1991 r.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/25/1/001
Lista obecności delegatów na Zjazd Zjednoczeniowy, dzień pierwszy –
11.05.1991 r.
44
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/002
Lista obecności delegatów na Zjazd Zjednoczeniowy, dzień drugi –
11.05.1991 r.
44
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/003
Lista zaproszonych na Zjazd Zjednoczeniowy przedstawicieli
komitetów wyborczych Tadeusza Mazowieckiego.
2
1991
Druk
Polski
239
CBG/UW/25/1/004
Lista zaproszonych na Zjazd Zjednoczeniowy przedstawicieli ambasad.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/005
Protokół Zjazdu Zjednoczeniowego Unii Demokratycznej, Forum
Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej, Warszawa, 11-12.05.1991 r.
32
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/006
Porządek obrad Zjazdu Zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/007
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na Zjeździe Zjednoczeniowym
Unii Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, 11.05.1991 r.
21
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/008
Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego na Zjeździe Zjednoczeniowym
Unii Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, 11.05.1991 r.
8
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/009
Przemówienie Władysława Frasyniuka na Zjeździe Zjednoczeniowym
Unii Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, 11.05.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/010
Przemówienie Aleksandra Halla na Zjeździe Zjednoczeniowym Unii
Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, 11.05.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/011
Regulamin obrad Zjazdu Zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej, 11-12.05.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/012
Uchwała programowa Zjazdu Zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
29
1991
Druk
Polski
240
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej.
CBG/UW/25/1/013
Lista członków Komisji Programowej Zjazdu Zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/014
Lista osób zgłoszonych do komisji Zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/015
Wycinki prasowe z notatkami o Unii Demokratycznej („Życie
Warszawy”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/016
Tezy wypowiedzi Andrzeja Wielowieyskiego na zjeździe
zjednoczeniowym Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej i autopoprawka
komisji programowej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/017
Krzysztof Wojcieszyk, Sprawozdanie z działalności Unii
Demokratycznej w Słupsku.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/018
Aleksander Smolar, tekst przemówienia na zjeździe zjednoczeniowym
Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej, 11.05.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/019
Projekt uchwały Zjazdu Zjednoczeniowego w sprawie reprywatyzacji.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/020
Projekt uchwały zjednoczeniowej Unii Demokratycznej, Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
241
CBG/UW/25/1/021
Statut Unii Demokratycznej.
14
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/022
Autopoprawka komisji programowej Unii Demokratycznej do statutu
UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/023
Autopoprawka komisji programowej Unii Demokratycznej do statutu
UD.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/024
Statut Unii Demokratycznej – projekt datowany na kwiecień 1991.
21
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/025
Jan Rokita, propozycja uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej w sprawie opracowania programu
UD, 11.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/026
Regulamin wyborczy zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej, 11-12.05.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/027
Regulamin obrad zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i Forum Prawicy
Demokratycznej, 11-12.05.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/028
Spis załączników 16-20 do protokołu z II dnia zjazdu zjednoczeniowego
Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej, 12.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/029
Załącznik nr 16 do protokołu II dnia zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej, 12.05.1991 r.: posłanie zjazdu
zjednoczeniowego „Do Narodów Europy Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/030
Projekt posłania zjazdu zjednoczeniowego „Do Narodów Europy
1
1991
Druk
Polski
242
Środkowej i Wschodniej”.
CBG/UW/25/1/031
Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Unii Demokratycznej oraz
regionalnych komisji rewizyjnych przyjęty 14.09.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/032
Lista kandydatów Platformy Młodych – Unia Demokratyczna –
Następne Pokolenie do Rady Krajowej i Sądu Koleżeńskiego Unii
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/033
Lista rekomendowanych przez Ruch Obywatelski – Akcję
Demokratyczną kandydatów do Rady Unii Demokratycznej, Sądu
Koleżeńskiego Unii Demokratycznej, Komisji Rewizyjnej Unii
Demokratycznej oraz 30-sto osobowej „wspólnej listy preferencyjnej
UD”.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/034
Uchwała Komitetu Założycielskiego Unii Demokratycznej w sprawie
wyboru delegatów na Zjazd Zjednoczeniowy Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/035
Protokół komisji uchwał i wniosków Zjazdu Założycielskiego Unii
Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/036
Protokół komisji uchwał i wniosków z pierwszego dnia Zjazdu
Założycielskiego Unii Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej
i Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, 11.05.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/037
Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w sprawie sytuacji narodu kurdyjskiego.
1
1991
Druk
Polski
243
CBG/UW/25/1/038
Wniosek uznanie przemówienia Tadeusza Mazowieckiego za
dokument zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej, Forum
Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/039
Anna Bogucka-Skowrońska, Bogusław Bek, Komunikat grupy I komisji
uchwał i wniosków zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej o przebiegu prac grupy.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/040
List gratulacyjny oddziału polskiego Zrzeszenia Studentów Kurdystanu
w Europie do uczestników Zjazdu Założycielskiego Unii
Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, 11.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/041
List gratulacyjny oddziału polskiego Frontu Kurdystanu Irackiego do
ROAD i Unii Demokratycznej z okazji zjednoczenia ROAD, UD i Forum
Prawicy Demokratycznej, 11.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/042
Projekt uchwały Zjazdu Założycielskiego Unii Demokratycznej, Forum
Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w sprawie upoważnienia Rady Unii Demokratycznej
do powołania Komisji Powierniczej UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/043
Projekt uchwały Zjazdu Założycielskiego Unii Demokratycznej, Forum
Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w sprawie propozycji programowych adresowanych
do młodych.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/044
Jan Rokita, Projekt uchwały Zjazdu Założycielskiego Unii
Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
1
1991
Druk
Polski
244
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w sprawie opracowania
programu Unii Demokratycznej, 11.05.1991 r.
CBG/UW/25/1/045
Uwagi Pawła Zalewskiego do projektu posłania „do Narodów Europy
Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Rękopis.
Polski
CBG/UW/25/1/046
Uwagi Haliny Bortnowskiej, Tomasza Białego i Andrzeja Urbanika do
projektu posłania „do Narodów Europy Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/047
Uwagi Tomasza Świerzewskiego do projektu posłania „do Narodów
Europy Środkowej i Wschodniej”.
2
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/048
Uwagi E. Jurewicz do projektu posłania „do Narodów Europy
Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/049
Projekt posłania „Do Narodów Europy Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/050
Uwagi W. Cichomskiego do projektu posłania „do Narodów Europy
Środkowej i Wschodniej”.
2
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/051
Uwagi Zofii Brudnik do projektu posłania „do Narodów Europy
Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/052
Wniosek Ludwika Warcińskiego dot. statutu Unii Demokratycznej
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/053
Uwagi Jacka Cybusza do projektu posłania „do Narodów Europy
Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/054
Uwagi Kazimierza Załuskiego do projektu posłania „do Narodów
Europy Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/055
Uwagi Andrzeja Kaliszewskiego do projektu posłania „do Narodów
Europy Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Rękopis
Polski
245
CBG/UW/25/1/056
Uwagi Andrzeja Dąbrowskiego do projektu posłania „do Narodów
Europy Środkowej i Wschodniej”.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/057
Wniosek Konstantego Tukałły, Sławomira Malwy, Ryszarda
Sobkowiaka i Wiesława Blumskiego o powołanie komisji do spraw
ochrony zdrowia, ekologii i ubezpieczeń społecznych.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/058
Ludomir Krzysztolik, projekt oświadczenia zjazdu zjednoczeniowego
Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej w najważniejszych sprawach
gospodarczych.
3
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/059
Wniosek Ludwika Warecińskiego o podjęcie przez zjazd
zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej uchwały w sprawie
oceny działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej
politycznych spadkobierców.
1
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/060
Wniosek delegatów z woj. słupskiego na zjazd zjednoczeniowy Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej o włączenie tekstu przemówienia
Tadeusza Mazowieckiego do oficjalnych dokumentów zjazdu.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/061
Krzysztof Dołowy, propozycja uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej w sprawie dążeń niepodległościowych
narodu kurdyjskiego
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/062
Protokół komisji uchwał i wniosków zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej z II dnia obrad zjazdu, 12.05.1991 r.
1
1991
Druk
Rękopis
246
CBG/UW/25/1/063
Protokół komisji uchwał i wniosków zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej z II dnia obrad zjazdu, 12.05.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/064
Wniosek Haliny Bortnowskiej o uchwalenie przez zjazd
zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej uchwały uznającej
poszukiwanie konsensusu za właściwą metodę podejmowania
wspólnych decyzji i o powołanie komisji problemowych rady UD.
1
1991
Druk
Rękopis
CBG/UW/25/1/065
Wniosek Haliny Bortnowskiej o uchwalenie przez zjazd
zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej uchwały uznającej
poszukiwanie konsensusu za właściwą metodę podejmowania
wspólnych decyzji i o powołanie komisji problemowych rady UD
(druga wersja).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/066
Wniosek Piotra Amserdamskiego o podjęcie przez zjazd
zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej uchwały w sprawie
referendum dot. ustawy o aborcji.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/067
Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji dot.
stosunków państwo-kościół.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/068
Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej wyrażającej dezaprobatę wobec wykorzystywania
kościołów jako miejsc agitacji politycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
247
CBG/UW/25/1/069
Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej oddającej hołd działaczom Polskiego Stronnictwa
Ludowego represjonowanym w czasach komunistycznych.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/070
Protokół komisji uchwał i wniosków zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej z części popołudniowej II dnia
obrad zjazdu, 12.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/071
Uchwała zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej, Forum
Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w sprawie praw mniejszości narodowych.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/072
Uchwała zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej, Forum
Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w sprawie działalności środowisk młodzieżowych UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/073
Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej adresowanej do młodzieży.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/074
Jadwiga Przedrzymirska-Troszyńska, Uwagi dot. bezrobocia i metod
jego zwalczania, Opole, maj 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/075
Andrzej Machowski i inni, Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego
Unii Demokratycznej, Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej w sprawie ochrony zdrowia.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/076
Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
1
1991
Rękopis
Polski
248
Demokratycznej w sprawie stanu zdrowia społeczeństwa.
CBG/UW/25/1/077
Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w sprawie praw mniejszości narodowych.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/078
Autopoprawka komisji programowej Unii Demokratycznej do statutu
UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/079
Andrzej Zbierski, Program Unii Demokratycznej dla Pomorza
Wschodniego, Gdańsk, kwiecień 1991.
4
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/25/1/080
Projekt uchwały zjazdu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej,
Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
Demokratycznej w sprawie ustawy o aborcji.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/081
Tymczasowa Instrukcja Finansowa Unii Demokratycznej, kwiecień
1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/082
Informacja o kandydatach Unii Demokratycznej do parlamentu – dane
statystyczne, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/083
Uchwała Rady Unii Demokratycznej w sprawie sytuacji w kraju.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/084
Regulamin Rady Unii Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/085
Lista członków władz Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/086
Oświadczenia Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii Demokratycznej z dn.
12.05.1991 r. w sprawie ustawy o aborcji, referendum dot. aborcji
oraz zniesienia kary śmierci.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/087
Deklaracja programowa komitetu organizacyjnego Frakcji Społeczno-
2
1991
Druk
Polski
249
Liberalnej Unii Demokratycznej z dn. 27.04.1991 r.
CBG/UW/25/1/088
Oświadczenie Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii Demokratycznej w
sprawie wyników zjazdu zjednoczeniowego UD, ROAD i FPD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/089
Projekt deklaracji programowej Platformy Społeczno-Liberalnej ROAD,
Warszawa, maj 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/090
Ulotka Forum Prawicy Demokratycznej.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/091
Lista sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Frakcji Prawicy
Demokratycznej Unii Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/092
Deklaracja założycielska Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii
Demokratycznej.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/093
„Odrodzenie Polski lokalnej” – manifest programowy Frakcji Prawicy
Demokratycznej Unii Demokratycznej.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/094
Deklaracja zasad Unii Demokratycznej – tekst przyjęty przez Krajowy
Komitet Założycielski UD jako podstawa do dyskusji i przygotowania
tez programowych UD na zjazd zjednoczeniowy UD, ROAD i FPD.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/095
Karta do głosowania na kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego Unii Demokratycznej, zjazd zjednoczeniowy UD, ROAD i
FPD, 11-12.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/096
Karta do głosowania na kandydatów na wiceprzewodniczących Unii
Demokratycznej, zjazd zjednoczeniowy UD, ROAD i FPD, 1112.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/097
Wyniki głosowania na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego Unii
Demokratycznej, zjazd zjednoczeniowy UD, ROAD i FPD, 11-
1
1991
Druk
Polski
250
12.05.1991 r.
CBG/UW/25/1/098
Wyniki głosowania na kandydatów do Komisji Rewizyjnej Unii
Demokratycznej, zjazd zjednoczeniowy UD, ROAD i FPD, 1112.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/099
Karta do głosowania na kandydata na przewodniczącego Unii
Demokratycznej, zjazd zjednoczeniowy UD, ROAD i FPD, 1112.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/100
Wyniki głosowania na kandydatów do Rady Unii Demokratycznej,
zjazd zjednoczeniowy UD, ROAD i FPD, 11-12.05.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/101
Schemat powstania Unii Demokratycznej.
1
Grafika
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/102
„Unia dla Polski” – program Unii Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/1/103
Tekst przemówienia Tadeusza Mazowieckiego na zjeździe
zjednoczeniowym UD, ROAD i FPD w dn. 12.05.1991 r., tłumaczenie na
jęz. angielski
10
1991
Druk
Angielski
RAZEM KART
362
CBG/UW/25/2: Protokoły posiedzeń prezydium Rady Unii Demokratycznej w okresie od grudnia 1990 r. do grudnia 1991 r. wraz z dokumentami i
omawianymi na tych posiedzeniach.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/25/2/001
Plan posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w Warszawie, w dn.
4
1990
Druk
Polski
251
15.12.1990 r.
CBG/UW/25/2/002
Komunikat Biura Prasowego Unii Demokratycznej z posiedzenia Rady
Unii Demokratycznej w dn. 15.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/003
Protokół z posiedzenia Prezydium Krajowego Komitetu
Założycielskiego Unii Demokratycznej w dn. 20.12.1990 r.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/004
Wniosek z 20.12.1990 r. o wpisanie Unii Demokratycznej do rejestru
partii politycznych.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/005
Porządek obrad prezydium Unii Demokratycznej w dn. 20.12.1990 r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/006
Lista sygnatariuszy wniosku o wpisanie Unii Demokratycznej do
rejestru partii politycznych.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/007
Komunikat z posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.12.1990
r.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/008
Lista członków Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej.
2
1990
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/009
Mapa prezentująca podział mandatów na zjazd zjednoczeniowy UD,
ROAD i FPD w poszczególnych regionach.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/25/2/010
Lista kandydatów do Rady Unii Demokratycznej uzgodniona przed
zjazdem zjednoczeniowym UD, ROAD i FPD w maju 1991 r. – nazwiska
według alfabetu.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/011
Lista kandydatów do Rady Unii Demokratycznej uzgodniona przed
zjazdem zjednoczeniowym UD, ROAD i FPD w maju 1991 r. – według
miast.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/012
Mapa prezentująca podział mandatów na zjazd zjednoczeniowy UD,
1
1990
Grafika
Polski
252
ROAD i FPD w poszczególnych regionach.
CBG/UW/25/2/013
Preliminarz wydatków biura krajowego Unii Demokratycznej za okres
od grudnia 1990 r. do stycznia 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/014
Protokół z posiedzenia prezydium Biura Krajowego Unii
Demokratycznej w dn. 3.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/015
Projekt uchwały Unii Demokratycznej w sprawie sytuacji w kraju,
styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/016
Uchwała prezydium Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej w sprawie sytuacji w kraju, styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/017
Porządek obrad prezydium Unii Demokratycznej w dn. 3.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/018
Projekt uchwały Unii Demokratycznej w sprawie sytuacji w kraju,
styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/019
Wykaz przedstawicieli Unii Demokratycznej w poszczególnych
regionach przez zjazdem zjednoczeniowym z ROAD i FPD, pocz. 1991
r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/020
Projekt uchwały Unii Demokratycznej w sprawie sytuacji w kraju,
styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/021
Projekt uchwały Unii Demokratycznej w sprawie powołania Klubu
Parlamentarnego Unia Demokratyczna.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/022
Protokół z posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
10.01.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/023
Porządek obrad prezydium Unii Demokratycznej w dn. 10.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
253
CBG/UW/25/2/024
Notatki z posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
10.01.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/2/025
Sprawozdanie z działalności prezydium Unii Demokratycznej w okresie
od 20.12.1990 r. do 8.02.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/026
Komunikaty Działu Prasowego Krajowego Komitetu Założycielskiego
Unii Demokratycznej z dn. 14.01.1991 r. w sprawie spotkań Tadeusza
Mazowieckiego ze Zbigniewem Brzezińskim w dn. 11.01.1991 r. i
prymasem Józefem Glempem w dn. 14.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/027
Komunikat biura prasowego Unii Demokratycznych o posiedzeniu
prezydium UD w dn. 3.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/028
Wykaz spotkań sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra
Nowiny-Konopki w okresie od 9.01 do 7.02.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/029
Wykaz spotkań przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego w okresie od 8.01 do 5.02.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/030
Wykaz wyjazdów Tadeusza Mazowieckiego, Piotra Nowin-Konopki,
Aleksandra Halla i Michała Olszewskiego w okresie od 17.12.1990 r.
do 17.02.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/031
Porządek obrad prezydium Unii Demokratycznej w dn. 31.01.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/032
Projekt oświadczenia prezydium Unii Demokratycznej w sprawie
decyzji zjazdu krajowego Ruchu Obywatelskiego – Akcja
Demokratyczna o budowaniu nowej partii razem z UD, styczeń 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/033
Oświadczenie prezydium Unii Demokratycznej w sprawie decyzji
zjazdu krajowego Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokratyczna o
1
1991
Druk
Polski
254
budowaniu nowej partii razem z UD, styczeń 1991 r.
CBG/UW/25/2/034
Uwagi do statutu Unii Demokratycznej, autor nieznany.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/035
Projekt apelu Unii Demokratycznej w sprawie likwidacji Robotniczej
Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/036
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
31.01.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/037
Porządek obrad prezydium Unii Demokratycznej w dn. 8.02.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/038
Protokół z posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
8.02.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/039
Lista członków Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii
Demokratycznej, 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/040
Oświadczenie Forum Prawicy Demokratycznej z dn. 8.02.1991 r. w
sprawie budowania Unii Demokratycznej i udziału w wyborach
parlamentarnych w ramach UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/041
Program posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
14.03.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/042
Uchwała Konferencji Unii Demokratycznej Polski Południowej z dn.
10.03.1991 r. w sprawie zjednoczenia Unii Demokratycznej z Forum
Prawicy Demokratycznej i Ruchem Obywatelskim – Akcją
Demokratyczną.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/043
Uchwała prezydium Unii Demokratycznej z dn. 26.02.1991 r. w
sprawie prac nad wspólnym programem Unii Demokratycznej, Forum
Prawicy Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego – Akcji
1
1991
Druk
Polski
255
Demokratyczna.
CBG/UW/25/2/044
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
26.05.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/2/045
Protokół z posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
26.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/046
Lista ustaleń prezydium dot. kampanii przed wyborami
parlamentarnymi, 26.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/047
Zasady postępowania przy wyłanianiu kandydatów Unii
Demokratycznej na posłów i senatorów – instrukcja dla lokalnych kół
UD, 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/048
Regulamin wyłaniania kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i
senatorów, 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/049
Juliusz Braun, „Ład informacyjny” – projekt fragmentu programu UD
dot. mediów, 25.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/050
Jan Dworak, „Opinia publiczna, prasa, radio, telewizja” – projekt
fragmentu programu UD dot. mediów, 25.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/051
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/052
Porządek obrad prezydium Unii Demokratycznej w dn. 29.05.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/2/053
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
10.06.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/054
Ludwik Turko, Uwagi do koncepcji kampanii wyborczej Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych opracowane na
1
1991
Druk
Polski
256
prezydium UD w dn. 10.06.1991 r.
CBG/UW/25/2/055
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
11.06.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/056
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
22.06.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/057
Oświadczenie prezydium Unii Demokratycznej z dn. 22.06.1991 r. w
sprawie zagrożenia ładu politycznego w kraju.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/058
„Dziesięć punktów Kuronia” – uwagi Jacka Kuronia dot. programu Unii
Demokratycznej, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/059
Uwagi Pawła Zalewskiego dot. programu Unii Demokratycznej, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/060
„Cztery punkty Kazika” – uwagi Kazimierza Michała Ujazdowskiego
dot. programu Unii Demokratycznej, 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/25/2/061
„Pięć punktów Kazika Ujazdowskiego” – uwagi Kazimierza Michała
Ujazdowskiego dot. programu Unii Demokratycznej, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/062
Uwagi Zofii Kuratowskiej dot. programu Unii Demokratycznej, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/063
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
22.06.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/064
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
22.06.1991 r.
4
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/25/2/065
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
1
1991
Druk
Polski
257
26.06.1991 r.
CBG/UW/25/2/066
Raport dot. sporów o nową ordynację wyborczą do parlamentu w
okresie między jesienią 1990 w latem 1991, autor nieznany, 1991.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/067
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
26.06.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/068
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
3.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/069
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
10.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/070
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
18.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/071
Oświadczenie prezydium Unii Demokratycznej z 11.07.1991 r. w
sprawie możliwości utworzenia wspólnej listy kandydatów UD i
Kongresu Liberalno-Demokratycznego do Senatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/072
Oświadczenie zarządu głównego Kongresu LiberalnoDemokratycznego z 11.07.1991 r. w sprawie w sprawie możliwości
utworzenia wspólnej listy kandydatów UD i Kongresu LiberalnoDemokratycznego do Senatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/073
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
18.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/074
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
24.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/075
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
1
1991
Druk
Polski
258
27.07.1991 r.
CBG/UW/25/2/076
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
27.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/077
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
31.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/078
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
31.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/079
Notatka dot. tworzenia list kandydatów Unii Demokratycznej do
parlamentu, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/2/080
Projekt ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/081
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
7.08.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/082
Opracowanie senatora Unii Demokratycznej Macieja Krzanowskiego
dotyczące projektu systemu ochrony zdrowia, 1991.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/083
Opracowanie senatora Unii Demokratycznej Macieja Krzanowskiego
dotyczące projektu systemu ochrony zdrowia (wersja druga,
datowana na 1.08.1991 r.).
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/084
Memoriał Związku Bezdomnych i Komitetu Obrony Bezrobotnych w
sprawie sytuacji społecznej w Polsce, 17.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/085
List Związku Bezdomnych do Tadeusza Mazowieckiego z dn.
24.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/086
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
3
1991
Druk
Polski
259
13.08.1991 r.
CBG/UW/25/2/087
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
13.08.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/088
Artykuł o stosunkach Państwo-Kościół, autor nieznany.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/089
Notatka dot. tworzenia list kandydatów Unii Demokratycznej do
parlamentu opracowana na posiedzenie prezydium Unii
Demokratycznej w dn. 13.08.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/2/090
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
21.08.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/091
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
21.08.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/092
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki i skarbnika Unii Demokratycznej Piotra Foglera z dn.
19.08.1991 r. do przewodniczących rad regionalnych UD w sprawie
otwierania kont bankowych przez rady regionalne UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/093
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
28.08.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/094
Wyniki wyborów w „księstwie opinii” – graficzne opracowanie
wyników badań socjologicznych Pentor z sierpnia 1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/25/2/095
Zwolennicy partii w „księstwie opinii” – graficzne opracowanie
wyników badań socjologicznych Pentor z sierpnia 1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/25/2/096
Nieznajomość partii w „księstwie opinii” – graficzne opracowanie
wyników badań socjologicznych Pentor z sierpnia 1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
260
CBG/UW/25/2/097
Przeciwnicy partii w „księstwie opinii” – graficzne opracowanie
wyników badań socjologicznych Pentor z sierpnia 1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/25/2/098
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
28.08.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/099
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
4.09.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/100
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
10.09.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/101
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
10.09.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/102
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
2.10.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/103
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn. 2.10.1991
r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/104
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.10.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/105
Opracowanie: „Podstawy gospodarcze uczestnictwa Unii w koalicji lub
jej poparcia”, autor nieznany, 29.10.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/106
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.10.1991 r.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/107
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn. 6.11.1991
r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/108
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
1
1991
Druk
Polski
261
6.11.1991 r.
CBG/UW/25/2/109
Regulamin klubu parlamentarnego Unii Demokratycznej (projekt).
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/110
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn. 8.11.1991
r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/111
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
13.11.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/112
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
13.11.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/113
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
19.11.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/114
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
19.11.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/115
Regulamin klubu parlamentarnego Unii Demokratycznej (projekt).
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/116
Regulamin klubu parlamentarnego Unii Demokratycznej (projekt).
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/117
Kościół i wybory” – kopia artykułu z „Tygodnika Powszechnego”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/118
„Milczący odwet i krzykliwa krytyka”, kopia artykułu ks. Józefa
Tischnera opublikowanego w „Tygodniku Powszechnym”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/119
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
27.11.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/120
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn. 3.12.1991
r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/121
„Na Rozdrożu” – kopia artykułu Marka Budzisza o Unii
1
1991
Druk
Polski
262
Demokratycznej.
CBG/UW/25/2/122
Kopia fragmentu konstytucji RP.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/123
Protokół z posiedzenia połączonych prezydiów Unii Demokratycznej i
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w dn. 12.12.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/124
Wzór zaproszenia na walne nadzwyczajne zebranie Unii
Demokratycznej w Częstochowie w dn. 13.12.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/125
Zawiadomienie o na walnym nadzwyczajnym zebranie Unii
Demokratycznej w Częstochowie w dn. 13.12.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/126
Uchwała Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Łodzi z dn.
22.11.1991 r. w sprawie sposobu podejmowania decyzji wewnątrz UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/127
Uchwała Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Opolu z dn.
22.11.1991 r. w sprawie uczestnictwa władz UD w rozmowach na
temat składu koalicji rządowej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/128
Regulamin Rady Unii Demokratycznej (projekt).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/129
Projekt oświadczenia Unii Demokratycznej w sprawie stanu państwa i
finansów publicznych.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/130
„Uwagi do programu działania Unii Demokratycznej” – artykuł Jacka
Kuronia (?) z 8.12.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/131
Lista obecnych na połączonym posiedzeniu prezydiów Unii
Demokratycznej i Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w dn.
19.12.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/132
Protokół połączonego posiedzenia prezydiów Unii Demokratycznej i
4
1991
Druk
Polski
263
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w dn. 19.12.1991 r.
CBG/UW/25/2/133
Notatki z połączonego posiedzenia prezydiów Unii Demokratycznej i
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w dn. 19.12.1991 r.
33
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/25/2/134
Opracowanie na temat systemów wyborczych, autor nieznany, 1991.
4
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/25/2/135
„Uwagi do programu Unii Demokratycznej” – artykuł Piotra NowinyKonopki, 1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/136
Uwagi Jacka Kuronia o programie działania Unii Demokratycznej,
8.12.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/137
Uchwała prezydium Sejmu z dn. 10.12.1991 r. w sprawie biur
poselskich oraz sekretariatów klubów parlamentarnych.
7
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/138
Protokół połączonego posiedzenia prezydiów Unii Demokratycznej i
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w dn. 22.12.1991 r. o
godz. 19:00.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/139
„Opinia publiczna o miejscu i roli partii w systemie politycznym kraju”
– komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej, grudzień 1991
r.
9
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/140
„Po wyborach – deklarowane zachowania wyborcze społeczeństwa” –
komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej, grudzień 1991 r.
13
1991
Druk
Polski
CBG/UW/25/2/141
„Kto nie poszedł na wybory?” – komunikat z badań Centrum Badań
5
1991
Druk
Polski
264
Opinii Społecznej, grudzień 1991 r.
RAZEM KART:
290
CBG/UW/26: Protokoły posiedzeń prezydium Rady Unii Demokratycznej w r. 1992 wraz z dokumentami i omawianymi na tych posiedzeniach.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/26/001
Protokół z posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
16.01.1992 r.
3
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/002
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
16.01.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/003
„Wybory parlamentarne ‘91” – opracowanie Tomasza Żukowskiego.
43
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/004
„Wyniki wyborcze Unii Demokratycznej w świetle badań” –
opracowanie zespołu por kierunkiem Tomasza Żukowskiego.
8
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/005
„Korupcja w świetle badań” – opracowanie.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/006
„Bezrobocie i prywatyzacja w świetle badań” – opracowanie.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/007
Zaufanie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – opracowanie.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/008
Kościół katolicki w świetle badań – opracowanie.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/009
„Podsumowanie kampanii wyborczej” – opracowanie.
6
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/010
Wybory parlamentarne 1991 – dokumenty dotyczące rozliczenia
3
1992
Druk
Polski
265
finansowego kampanii.
CBG/UW/26/011
Protokół z posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.01.1992 r.
4
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/012
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.01.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/013
Dokument dotyczący podziału kompetencji w ramach sekretariatu
generalnego Unii Demokratycznej.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/014
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 26.01.1992 r. w sprawie
budowy społecznej gospodarki rynkowej.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/015
Zawiadomienie Rady Warszawskiej Unii Demokratycznej o podjęciu w
dn. 27.01.1992 r. uchwały w sprawie bieżącej sytuacji politycznej i
sytuacji wewnątrz UD.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/016
Uchwała Warszawskiej Rady Unii Demokratycznej z dn. 27.01.1992 r.
w sprawach programowych
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/017
Uchwała koła nr 4 dzielnicy Warszawa-Mokotów z dn. 8.11.1992 r. w
sprawie oceny przebiegu kampanii wyborczej do parlamentu.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/018
Fragment oświadczenia w sprawie wewnętrznej organizacji prac Unii
Demokratycznej, 1991.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/019
Sprawozdanie Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna” dla
Państwowej Komisji Wyborczej, wybory parlamentarne 1991.
4
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/020
Wyciąg z protokołu posiedzenia Warszawskiej Rady Unii
Demokratycznej w dn. 27.01.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/021
Komunikat Biura Prasowego Unii Demokratycznej z dn. 20.02.1992 r. z
1
1992
Druk
Polski
266
połączonego posiedzenia prezydium UD i Klubu Parlamentarnego Unia
Demokratyczna.
CBG/UW/26/022
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
22.02.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/26/023
Komunikat Biura Prasowego Unii Demokratycznej z posiedzenia
prezydium UD w dn. 27.02.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/024
Informacja Ludwiki Wujec o podjęciu decyzji o niespisywaniu
protokołu posiedzenia Unii Demokratycznej z dn. 2.03.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/26/025
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
4.03.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/026
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
12.03.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/027
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
14.03.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/028
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
31.03.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/029
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
24.04.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/26/030
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
30.04.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/031
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
30.04.1992 r.
11
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/032
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
6
1992
Druk
Polski
267
23.05.1992 r.
CBG/UW/26/033
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
23.05.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/034
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
28.05.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/035
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
28.05.1992 r.
6
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/036
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.05.1992 r.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/037
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.05.1992 r.
5
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/038
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
9.06.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/039
„Minimum programowe” Unii Demokratycznej – dokument mający
służyć jako podstawa w rozmowach na temat wejścia UD do koalicji
rządowej, 1992.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/040
Notatka dot. rozmów na temat wejścia Unii Demokratycznej do
koalicji rządowej, 1992.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/041
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
10.06.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/042
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
10.06.1992 r.
4
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/043
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
1
1992
Druk
Polski
268
12.06.1992 r.
CBG/UW/26/044
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
12.06.1992 r.
8
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/045
Komunikat Biura Prasowego Unii Demokratycznej z posiedzenia
prezydium Unii Demokratycznej w dn. 12.06.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/046
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
23.06.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/047
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
23.06.1992 r.
6
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/048
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
24.06.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/049
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
24.06.1992 r.
6
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/050
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.06.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/051
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
29.06.1992 r.
5
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/052
List premiera Waldemara Pawlaka z czerwca 1992 r. do
przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna
Bronisława Geremka.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/053
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
30.06.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/054
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
2
1992
Druk
Polski
269
30.06.1992 r.
CBG/UW/26/055
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
2.07.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/056
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn. 2.07.1992
r.
14
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/057
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
6.07.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/058
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn. 6.07.1992
r.
5
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/059
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
9.07.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn. 6.07.1992
r.
8
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/060
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
24.07.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/26/061
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
30.07.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/062
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
3.09.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/26/063
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
4.09.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/26/064
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
1
1992
Druk
Polski
270
23.09.1992 r.
CBG/UW/26/065
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
23.09.1992 r.
5
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/066
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
2.10.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/067
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn. 2.10.1992
r.
13
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/068
Oświadczenie prezydium Unii Demokratycznej z 6.10.1992 r. w
sprawie debaty nad założeniami polityki społeczno-gospodarczej w
roku 1993.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/069
Lista obecnych na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej w dn.
12.11.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/070
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej w dn.
12.11.1992 r.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/071
List Tadeusza Syryjczyka do przewodniczącego Unii Demokratycznej
Tadeusza Mazowieckiego w sprawie wystąpienia z UD Aleksandra
Halla i utworzenia Frakcji Konserwatywno-Liberalnej Unii
Demokratycznej.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/072
Kopia wywiadu Ewy Milewicz z Władysławem Frasyniukiem p.t. „Kto
się boi księdza proboszcza?”, „Gazeta Wyborcza”, 2.11.1992 r.
2
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/073
Kopia wywiadu z Małgorzaty Subotić z Władysławem Frasyniukiem p.t.
„Mężczyźni po trzydziestce”, „Rzeczpospolita”, 6.11.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/074
List wiceprzewodniczącego Unii Demokratycznej Władysława
1
1992
Druk
Polski
271
Frasyniuka z dn. 19.11.1992 r. do przewodniczących rad regionalnych
UD w sprawie debaty nad ustawą antyaborcyjną.
CBG/UW/26/075
Oświadczenie prezydium Unii Demokratycznej z dn. 19.11.1992 r. w
sprawie prac nad ustawą antyaborcyjną.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/076
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Unii Demokratycznej z dn.
28.11.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/26/077
Protokół posiedzenia prezydium Unii Demokratycznej z dn.
28.11.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/26/078
Lista obecnych na wspólnym posiedzeniu prezydium Unii
Demokratycznej i Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w dn.
18.12.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/26/079
Lista obecnych na wspólnym posiedzeniu prezydium Unii
Demokratycznej i Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w dn.
18.12.1992 r.
1
1992
Rękopis
Polski
RAZEM KART:
242
CBG/UW/27: Protokoły posiedzeń prezydium Rady Unii Demokratycznej w r. 1993 wraz z dokumentami i omawianymi na tych posiedzeniach.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/27/001
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 6.01.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
272
CBG/UW/27/002
Protokół z posiedzenia prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
6.01.1993 r.
19
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/27/003
Oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 6.01.1993 r.
w związku z artykułami prasowymi sugerującymi prowadzenie przez
wicepremiera RP Henryka Goryszewskiego rozmów na temat
przystąpienia Polskiego Stronnictwa Ludowego do koalicji rządowej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/004
Notatki z posiedzenia prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
20.01.1991 r.
14
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/27/005
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 23.01.1993 r.
1
1993
Rękopis
CBG/UW/27/006
Protokół posiedzenia prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
23.01.1991 r.
7
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/27/007
Propozycja prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 23.01.1991 r.
dotycząca stanowiska Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
sprawie projektu ustawy o upoważnieniu rady ministrów do
wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/008
Stanowisko prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 23.01.1991 r.
w sprawie projektu ustawy o upoważnieniu Rady Ministrów RP do
wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/009
List prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 23.01.1991 r. do
premier RP Hanny Suchockiej w sprawie stanowiska prezydium UD
dot. projektu ustawy o upoważnieniu Rady Ministrów RP do
wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/010
Projekt listu Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna do ministra
1
1993
Druk
Polski
273
rządu RP Jerzego Kamińskiego dotyczący uwag Unii Demokratycznej
do rządowego projektu ustawy o pełnomocnictwach.
CBG/UW/27/011
Stanowisko prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 23.01.1991 r.
w sprawie zmiany treści art. 16 i 16a Ustawy Zasadniczej Republiki
Federalnej Niemiec.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/012
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 24.02.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/013
Protokół z posiedzenia prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
24.02.1993 r.
12
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/27/014
„Rozwiązania organizacyjne służące należytemu przepływowi
informacji w trójkącie rząd – Unia – Klub przedstawione celem
uniknięcia nieporozumień, szkodliwych zaskoczeń oraz dla uzyskania
stanu zgody powszechnej i publicznej szczęśliwości” – projekt zaleceń
prezydium Rady Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/015
Komunikat biura prasowego Unii Demokratycznej z dn. 24.02.1993 r. z
oświadczeniem prezydium Rady Unii Demokratycznej z 24.02.1993 r.
w sprawie ataków na ministra spraw zagranicznych RP i politykę
zagraniczną rządu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/016
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 11.03.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/017
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 24.03.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
Polski
274
podpisy
CBG/UW/27/018
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 7.04.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/019
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 16.04.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/27/020
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 11.05.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/021
Notatka dotycząca ustaleń prezydium Rady Unii Demokratycznej w
sprawie organizacji prac prezydium i współpracy z rządem RP.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/022
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
11.05.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/023
Protokół z wyboru zastępców sekretarza generalnego Unii
Demokratycznej na posiedzeniu Rady UD w 11.05.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/024
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 25.05.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/025
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 1.06.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/026
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 4.06.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
Polski
275
podpisy
CBG/UW/27/027
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 5.06.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/028
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 5.05.1993 r. w sprawie
rozwiązania parlamentu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/029
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 16.06.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/030
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
16.06.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/031
Uchwała prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 16.06.1993 r. w
sprawie powołania Bronisława Geremka na szefa sztabu wyborczego
Unii Demokratycznej w wyborach parlamentarnych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/032
Uchwała prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 16.06.1993 r. w
sprawie upoważnienia Bronisława Geremka, Andrzeja Celińskiego,
Andrzeja Machowskiego i Ludwika Turko do podejmowania czynności
związanych z funkcjonowaniem konta bankowego komitetu
wyborczego Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/033
Harmonogram regionalnych konwencji wyborczych Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/034
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 23.06.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
276
CBG/UW/27/035
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
23.06.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/27/036
Komunikat biura prasowego Unii Demokratycznej z dn. 23.06.1993 r. z
oświadczeniem prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 23.06.1993
r. w sprawie polityki podatkowej rządu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/037
Harmonogram regionalnych konwencji wyborczych Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993, cz. 2.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/038
Notatka dotycząca postanowień prezydium Rady Unii Demokratycznej
w sprawie okręgowych list kandydatów Unii Demokratycznej na
posłów i senatorów, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/039
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 2.07.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/040
Uchwała prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 2.07.1993 r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie kosztów
kampanii przed wyborami parlamentarnymi.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/041
Uchwała prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 2.07.1993 r. w
sprawie założenia odrębnego konta bankowego służącego obsłudze
finansowej kampanii przed wyborami parlamentarnymi.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/042
Oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 2.07.1993 r.
w sprawie poparcia ogłoszonej przez rząd RP Karty Zasad
Gospodarczych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/043
Harmonogram regionalnych konwencji wyborczych Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993, cz. 3.
1
1993
Druk
Polski
277
CBG/UW/27/044
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 10.07.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/045
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 14.07.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/046
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 17.07.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/047
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 28.07.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/048
Notatka dotycząca propozycji prezydium Rady Unii Demokratycznej w
sprawie składu okręgowych list kandydatów UD na posłów i
senatorów, wybory parlamentarne 1993.
4
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/049
Notatka Ludwika Turki z dn. 23.07.1993 r. dot. list kandydatów Unii
Demokratycznej do parlamentu, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/27/050
Opinia przewodniczącego Rady Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego w sprawie składu okręgowych list kandydatów UD na
posłów i senatorów, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/051
Oświadczenie prezydium Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w
Poznaniu w sprawie przedłużania się dyskusji na temat składu
okręgowych list kandydatów UD na posłów i senatorów, wybory
parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
278
CBG/UW/27/052
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 9.08.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/053
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 20.08.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/054
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 18.09.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/055
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 20.09.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/056
Oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 20.09.1993
r. w sprawie rezultatów wyborów parlamentarnych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/057
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 27.09.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/058
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 6.10.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/059
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 12.10.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/060
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
2
1993
Druk,
Polski
279
w dn. 19.10.1993 r.
odręczne
podpisy
CBG/UW/27/061
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 26.10.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/062
Wspólne oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej i Klubu
Parlamentarnego Unii Demokratycznej z dn. 26.10.1993 r. w sprawie
oceny pierwszych decyzji rządu Waldemara Pawlaka.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/063
Projekt zasad pracy prezydium Rady Unii Demokratycznej opracowany
przez Marka Balickiego.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/064
Projekt podziału zadań zespołów działających w ramach prezydium
Rady Unii Demokratycznej, 23.10.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/065
Projekt listy krajowej Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne
1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/066
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 3.11.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/067
Memorandum Jana Rokity dla członków prezydium Rady Unii
Demokratycznej, 2.10.1993 r.
5
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/068
„Tezy do myśli o programie działania” – memorandum Jacka Kuronia
dla członków prezydium Rady Unii Demokratycznej, 1993.
4
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/069
„Myśli o programie działania” – memorandum Jacka Kuronia dla
członków prezydium Rady Unii Demokratycznej, 1993.
40
1993
Druk
Polski
280
CBG/UW/27/070
Komunikat biura prasowego Unii Demokratycznej z posiedzenia
prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 3.11.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/071
Oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 3.11.1993 r.
w sprawie wizyty w Polsce prezydenta Turcji – apel o powstrzymanie
masakry tureckich Kurdów.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/072
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 17.11.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/27/073
Oświadczenie prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 17.11.1993
r. wyrażające aprobatę dla działań zespołu UD do spraw rozmów z
Kongresem Liberalno-Demokratycznym i dla decyzji KLD w sprawie
propozycji zjednoczenia z UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/074
Notatka dla członków prezydium Rady Unii Demokratycznej w sprawie
przygotowań do wyborów samorządowych w maju 1994 r. oprac. na
posiedzenie prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 17.11.1993 r.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/075
Notatka dla członków prezydium Rady Unii Demokratycznej dotycząca
powołania przez UD grupy eksperckiej ds. programów lokalnych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/076
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 1.12.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/077
Memorandum Tadeusza Syryjczyka z dn. 27.11.1993 r. dla członków
prezydium Rady Unii Demokratycznej w sprawie zasad procesu
zjednoczenia Unii Demokratycznej z Kongresem LiberalnoDemokratycznym.
5
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/078
Sprawozdanie Bronisława Geremka, przewodniczącego sztabu
3
1993
Druk
Polski
281
wyborczego Unii Demokratycznej w wyborach parlamentarnych 1993
r., z przebiegu kampanii wyborczej.
CBG/UW/27/079
Projekt deklaracji Unii Demokratycznej w sprawie rezultatów
wyborów parlamentarnych 1993 r. i planu zjednoczenia UD z
Kongresem Liberalno-Demokratycznym.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/080
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 7.12.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/081
Projekt zasad organizacji pracy prezydium Rady Unii Demokratycznej
oprac. przez Marka Balickiego, Andrzeja Machowskiego, Ludwika
Turko i Ludwikę Wujec.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/082
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 17.12.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/27/083
Omówienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna
w sprawie podatku dochodowego, 17.12.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/084
Notatka sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego powołania na mocy uchwały prezydium Rady Unii
Demokratycznej komisji organizacyjnej UD odpowiedzialnej z
przygotowania do zjazdu zjednoczeniowego UD i Kongresu LiberalnoDemokratycznego.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/085
Uwagi Piotra Nowiny-Konopki do programu Unii Demokratycznej,
grudzień 1993.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/086
Uwagi Cezarego Ulasińskiego na temat relacji między Unią
2
1993
Druk
Polski
282
Demokratyczną a Klubem Parlamentarnym Unia Demokratyczna,
grudzień 1993.
CBG/UW/27/087
Uwagi Tomasza Jarnota na temat relacji między Unią Demokratyczną a
Klubem Parlamentarnym Unia Demokratyczna, grudzień 1993.
4
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/088
Uwagi na temat metod działań informacyjnych Unii Demokratycznej,
grudzień 1993, autor nieznany.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/089
Z. M., Projekt założeń polityki informacyjnej Unii Demokratycznej,
grudzień 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/090
Notatka Tomasza Jarnota dla biura prasowego Unii Demokratycznej –
informacja o przesłaniu materiałów z konwencji dotyczącej relacji
między Unią Demokratyczną a Klubem Parlamentarnym Unia
Demokratyczna, grudzień 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/091
Projekt regulaminu Rady Unii Demokratycznej, 15.12.1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/092
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 15.12.1993 r. w sprawie
stanu finansów publicznych i samorządu terytorialnego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/093
Uwagi na temat relacji między Unią Demokratyczną a Klubem
Parlamentarnym Unia Demokratyczna, grudzień 1993.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/094
Notatka Tomasza Jarnota dla biura prasowego Unii Demokratycznej –
informacja o przesłaniu materiałów z konwencji UD Polski
południowej z 6.12.1991 r., które stanowiły materiał do dyskusji w
trakcie konwencji z grudnia 1993 r. dotyczącej relacji między Klubem
Parlamentarnym UD a UD.
1
1993
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/27/095
Projekt regulaminu Rady Unii Demokratycznej z dn. 15.12.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
283
CBG/UW/27/096
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 15.12.1991 r. w sprawie
sytuacji w państwie.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/27/097
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 15.12.1991 r. w sprawie
sytuacji w państwie.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/27/098
Uchwały Konwencji Unii Demokratycznej Polski Południowej z dn.
7.12.1991 r. w sprawie polityki informacyjnej UD i oceny pracy władz
UD.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/27/098
Komunikat biura prasowego Unii Demokratycznej z posiedzenia
prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 15.12.1991 r.
1
1993
Druk
Polski
RAZEM KART:
244
CBG/UW/28: Protokoły posiedzeń prezydium Rady Unii Demokratycznej w r. 1994 wraz z dokumentami i omawianymi na tych posiedzeniach.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/28/001
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 7.01.1994 r.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/28/002
Porządek obrad prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 7.01.1994
r.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/28/003
Komunikat z 7.01.1994 r. o pracy wspólnej komisji programowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/004
Uchwała prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 7.01.1994 r. w
1
1994
Druk
Polski
284
sprawie utworzenia funduszu wyborczego.
CBG/UW/28/005
Porządek obrad prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 7.01.1994
r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/006
Komunikat z 7.01.1994 r. o pracy wspólnej komisji programowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/007
Uchwała prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 7.01.1994 r. w
sprawie utworzenia funduszu wyborczego.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/008
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 18.01.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/009
Notatka z obrad prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
18.01.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/010
I sprawozdanie z prac wspólnej komisji statutowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, 18.01.1994 r.
5
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/011
Schemat organizacyjny i harmonogram przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów samorządowych, 1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/012
Zasady uczestnictwa Unii Demokratycznej w samorządowej kampanii
wyborczej, 1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/013
Schemat organizacyjny i harmonogram przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów samorządowych, 1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/014
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 27.01.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/015
Porządek obrad prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
1
1994
Rękopis
Polski
285
27.01.1994 r.
CBG/UW/28/016
Notatka z obrad prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
27.01.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/017
Protokół uzgodnień komisji organizacyjnej Unii Demokratycznej i
Kongresu Liberalno-Demokratycznego z dn. 20.01.1994 r.
4
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/018
I sprawozdanie z prac wspólnej komisji statutowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, 21.01.1994 r.
6
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/019
Komunikat Biura Prasowego Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii
Demokratycznej z dn. 26.01.1994 r. o założeniu Stowarzyszenia
Klubów Społeczno-Liberalnych im. Gabriela Narutowicza.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/020
Komunikat Biura Prasowego Unii Demokratycznej z dn. 26.01.1994 r. o
powstaniu Obywatelskiego Forum Samorządowego „Nowa Łódź”.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/021
Zasady wyłaniania kandydatów Unii Demokratycznej na radnych, 1994
r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/022
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej z
dn. 8.02.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/023
Porządek obrad posiedzenia prezydium Rady Unii Demokratycznej w
dn. 8.02.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/024
Notatka z obrad prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
8.02.1994 r.
3
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/025
Porządek obrad III Kongresu Unii Demokratycznej (projekt).
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/026
Projekt statutu Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-
20
1994
Druk
Polski
286
Demokratycznego po zjednoczeniu, luty 1994 r.
CBG/UW/28/027
III sprawozdanie z prac wspólnej komisji statutowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, 28.01.1994 r.
5
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/028
Uchwała IV zjazdu regionalnego Unii Demokratycznej w Elblągu z dn.
29.01.1994 r. w sprawie zjednoczenia UD z Kongresem LiberalnoDemokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/029
Oświadczenie IV nadzwyczajnego zjazdu regionalnego Unii
Demokratycznej w Bielsku Białej z dn. 31.01.1994 r. w sprawie
zjednoczenia UD z Kongresem Liberalno-Demokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/030
Uchwała delegatów Unii Demokratycznej województwa
piotrkowskiego z dn. 19.02.1994 r. w sprawie zjednoczenia UD z
Kongresem Liberalno-Demokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/031
Uchwała IV regionalnego zjazdu Unii Demokratycznej w Poznaniu z dn.
19.02.1994 r. w sprawie zjednoczenia UD z Kongresem LiberalnoDemokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/032
Uchwała rady regionalnej Unii Demokratycznej w Krakowie z dn.
21.02.1994 r. w sprawie zjednoczenia UD z Kongresem LiberalnoDemokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/033
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 15.02.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/034
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
15.02.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/035
Notatka z obrad prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
1
1994
Druk
Polski
287
15.02.1994 r.
CBG/UW/28/036
III sprawozdanie z prac wspólnej komisji statutowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, 28.01.1994 r.
4
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/037
Projekt uchwały III Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej z dn.
5.03.1994 r. w sprawie zjednoczenia UD z Kongresem LiberalnoDemokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/038
Zasady uczestnictwa w zjeździe zjednoczeniowym Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego tzw. gościdelegatów, materiał przyjęty na spotkaniu komisji organizacyjnej
UD/KLD w dn. 15.02.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/039
Deklaracja zjednoczeniowa Unii Demokratycznej i Kongresu LiberalnoDemokratycznego (projekt).
13
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/040
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 22.02.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/041
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
22.02.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/042
Notatka z obrad prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
22.02.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/043
Zasady uczestnictwa w zjeździe zjednoczeniowym Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego tzw. gościdelegatów, materiał przyjęty na spotkaniu komisji organizacyjnej
UD/KLD w dn. 16.02.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/044
Proponowany porządek obrad zjazdu zjednoczeniowego Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, materiał
2
1994
Druk
Polski
288
przyjęty na spotkaniu komisji organizacyjnej UD/KLD w dn. 16.02.1994
r.
CBG/UW/28/045
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 24.02.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/046
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 2.03.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/047
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
24.02.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/048
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 17.03.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/049
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
17.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/050
Sprawozdanie dla III kongresu Unii Demokratycznej z wyników prac
komisji organizacyjnej UD/KLD.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/051
Sprawozdanie dla III kongresu Unii Demokratycznej z wyników prac
wspólnej komisji statutowej Unii Demokratycznej i Kongresu
Liberalno-Demokratycznego.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/052
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 24.03.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/053
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
24.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/054
Notatka sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.03.1994 r. dla członków prezydium Rady Unii
1
1994
Druk
Polski
289
Demokratycznej z jego rozmowy z przewodniczącym UD, Tadeuszem
Mazowieckim w sprawie zjednoczenia UD i Kongresu LiberalnoDemokratycznego.
CBG/UW/28/055
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 5.04.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/056
Porządek obraz prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 5.04.1994
r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/057
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 6.04.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/058
Stanowisko Klubu Konserwatywno-Liberalnego Unii Demokratycznej
przed kongresem zjednoczeniowym, 10.04.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/059
Deklaracja Klubu Konserwatywno-Liberalnego Unii Demokratycznej,
10.04.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/060
Lista obecności na posiedzeniu prezydium Rady Unii Demokratycznej
w dn. 13.04.1994 r.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/061
Protokół z posiedzenia prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn.
13.04.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/28/062
Regulamin obrad kongresu zjednoczeniowego Unii Demokratycznej i
Kongresu Liberalno-Demokratycznego, 13.04.1994 r. (projekt).
2
1994
Druk
Polski
RAZEM KART:
130
CBG/UW/29: Protokoły posiedzeń Rady Unii Demokratycznej w r. 1991 wraz z dokumentami i omawianymi na tych posiedzeniach.
290
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/29/001
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
26.05.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/002
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
26.05.1991 r., cz. 2.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/003
Lista obecności obserwatorów i zaproszonych gości na posiedzeniu
Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/004
Porządek obrad posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn.
26.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/005
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
15
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/006
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
(kopia)
15
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/007
Protokół komisji skrutacyjnej Rady Unii Demokratycznej z I tury
wyborów sekretarza generalnego, skarbnika i innych członków
prezydium Unii Demokratycznej, 26.05.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/008
Protokół komisji skrutacyjnej Rady Unii Demokratycznej z II tury
wyborów sekretarza generalnego, skarbnika i innych członków
prezydium Unii Demokratycznej, 26.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/009
Protokół komisji skrutacyjnej Rady Unii Demokratycznej z II tury
wyborów sekretarza generalnego, skarbnika i innych członków
prezydium Unii Demokratycznej, 26.05.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
291
CBG/UW/29/010
Oświadczenie Rady Unii Demokratycznej z dn. 26.05.1991 r. w sprawie
oceny sytuacji w kraju.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/011
Wybory do prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
– karta do głosowania.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/012
Wybory do prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
– karta do głosowania.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/013
Wybory do prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
– karta do głosowania.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/014
Wybory do prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
– karta do głosowania.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/015
Wybory do prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
– karta do głosowania.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/016
Wybory do prezydium Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r.
– karta do głosowania.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/017
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Wiesława Beka.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/018
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Lidii Białek.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/019
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Anny Boguckiej-Skowrońskiej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/020
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Andrzeja Kołacza.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/021
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
1
1991
Druk
Polski
292
Jarosława Kapsa.
CBG/UW/29/022
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Zofii Kuratowskiej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/023
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Barbary Labudy.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/024
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Henryka Michalaka.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/025
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Jerzego Osiatyńskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/026
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Andrzeja Tyca.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/027
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Gwidona Wójcika.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/028
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Jana Wyrowińskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/029
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Juliusza Brauna.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/030
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Krzysztofa Dowgiałło.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/031
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
Stanisława Żaka.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/032
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.05.1991 r. – mandat
1
1991
Druk
Polski
293
Bronisława Geremka.
CBG/UW/29/033
Deklaracja Jerzego Osiatyńskiego z dn. 25.05.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do prezydium Rady Unii
Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/29/034
Deklaracja Barbary Labudy z dn. 20.05.1991 r. w sprawie wyrażenia
zgody na kandydowanie do prezydium Rady Unii Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/29/035
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
27.07.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/036
Lista obecności obserwatorów i zaproszonych gości na posiedzeniu
Rady Unii Demokratycznej w dn. 27.07.1991 r.
2
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/29/037
Projekt uchwały Rady Unii Demokratycznej z dn. 27.07.1991 r. w
sprawie powołania Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/038
Projekt porządku obrad posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn.
27.07.1991 r. i kalendarz wyborczy.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/039
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 27.07.1991 r.
13
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/040
Informacja o terminach zjazdów regionalnych Unii Demokratycznej w
r. 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/041
Sprawozdanie z prac komisji powierniczej Unii Demokratycznej, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/042
Wzór listu władz Unii Demokratycznej z dn. 26.07.1991 r. do
wojewódzkich sztabów wyborczych Unii Demokratycznej w sprawie
przygotowania ulotek kandydatów UD do parlamentu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/043
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 27.07.1991 r. w sprawie
2
1991
Druk
Polski
294
powołania Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna” (projekt).
CBG/UW/29/044
Notatki dotyczące zjazdów regionalnych Unii Demokratycznej w r.
1991.
11
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/29/045
„Kalendarz wyborczy” – instrukcja dla członków regionalnych sztabów
wyborczych Unii Demokratycznej dotycząca organizacji kampanii,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/046
„Zadania sztabów” ” – instrukcja dla członków regionalnych sztabów
wyborczych Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/047
Projekt uchwał Rady Unii Demokratycznej z dn. 27.07.1991 r. w
sprawie współpracy upoważnienia władz regionalnych UD do
prowadzenia rozmów z innymi partiami na temat nawiązania
współpracy w wyborach do Senatu i w sprawie uczczenia pamięci
członka Rady UD, Kazimierza Kobiałki oraz statut Funduszu
Koleżeńskiego Rady Unii Demokratycznej im. Kazimierza Kobiałki.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/048
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 27.07.1991 r. w sprawie
powołania Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/049
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
25.08.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/050
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 25.08.1991 r.
13
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/051
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
14.09.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/052
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i
przewodniczących rad regionalnych Unii Demokratycznej oraz
zaproszonych gości na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
2
1991
Druk/Rękopis
Polski
295
14.09.1991 r.
CBG/UW/29/053
Projekt porządku obrad posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn.
14.09.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/054
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 14.09.1991 r.
13
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/055
Projekt uchwały Rady Unii Demokratycznej w sprawie list kandydatów
UD na posłów i senatorów, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/056
Oświadczenie Rady Unii Demokratycznej w sprawie odrzucenia przez
Sejm propozycji Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna
dotyczących zasad kształtowania przez rząd polityki budżetowej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/057
Projekt listy krajowej Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/058
Lista obecności zaproszonych gości na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 25.08.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/29/059
Projekt porządku obrad posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn.
25.08.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/060
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
3.11.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/061
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i
przewodniczących rad regionalnych Unii Demokratycznej oraz
zaproszonych gości na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
3.11.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/062
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 14.09.1991 r.
23
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/063
Notatka dotycząca warunków uczestniczenia Unii Demokratycznej w
1
1991
Druk
Polski
296
koalicji rządowej lub jej poparcia, 1991 , 29.10.1991 r.
CBG/UW/29/064
Notatka dotycząca warunków uczestniczenia Unii Demokratycznej w
koalicji rządowej lub jej poparcia, 1991 (druga wersja), 3.11.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/065
Lista obecności przewodniczących rad regionalnych Unii
Demokratycznej na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
3.11.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/066
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
15.12.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/067
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i
przewodniczących rad regionalnych Unii Demokratycznej oraz
zaproszonych gości na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
15.12.1991 r.
3
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/29/068
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 15.12.1991 r.
30
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/069
Przemówienie Aleksandra Halla na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 15.12.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/070
Porządek obrad posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn.
15.12.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/29/071
Uwagi Jacka Kuronia dotyczące programu działania Unii
Demokratycznej, 8.12.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
RAZEM KART:
228
CBG/UW/30: Protokoły posiedzeń Rady Unii Demokratycznej w r. 1992 wraz z dokumentami i omawianymi na tych posiedzeniach.
297
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/30/001
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
26.01.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/002
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
przewodniczących rad regionalnych oraz gości zaproszonych na
posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.01.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/003
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 26.01.1992 r.
27
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/004
Przemówienie Jerzego Osiatyńskiego na posiedzeniu plenarnym Sejmu
w dn. 23.01.1992 r.
9
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/005
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 26.01.1992 r. w sprawie
polityki gospodarczej.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/006
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 26.01.1992 r. w sprawie
polityki gospodarczej (ten sam tekst, inna czcionka).
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/007
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
15.03.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/008
Lista obecności posłów i senatorów na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 15.03.1992 r.
3
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/009
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
przewodniczących rad regionalnych oraz gości zaproszonych na
4
1992
Druk,
odręczne
Polski
298
posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 15.03.1992 r.
podpisy
CBG/UW/30/010
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra NowinyKonopki do posła Henryka Wujca – informacja o posiedzeniu Unii
Demokratycznej w dn. 15.03.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/011
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 15.03.1992 r.
29
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/012
Projekt uchwały Rady Unii Demokratycznej w sprawie odrzucenia
przez Sejm założeń społeczno-gospodarczych przedłożonych przez
rząd.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/013
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
5.04.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/014
Lista obecności posłów i senatorów na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 5.04.1992 r.
3
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/015
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
przewodniczących rad regionalnych oraz gości zaproszonych na
posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 5.04.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/016
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 5.04.1992 r.
26
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/017
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 5.04.1992 r. wyrażająca
poparcie dla stanowiska Tadeusza Mazowieckiego w sprawie
negocjacji nad tworzeniem nowego rządu.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/018
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
24.05.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
Polski
299
podpisy
CBG/UW/30/019
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
przewodniczących rad regionalnych oraz gości zaproszonych na
posiedzenie Unii Demokratycznej w dn. 24.05.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/020
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 24.05.1992 r.
30
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/021
Oświadczenie Rady Krajowej Unii Demokratycznej z dn. 24.05.1992 r.
o potrzebie powstania nowego rządu.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/022
Oświadczenie Rady Krajowej Unii Demokratycznej z dn. 24.05.1992 r.
o potrzebie powstania nowego rządu.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/023
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
12.07.1992 r.
5
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/024
Lista obecności posłów i senatorów na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 12.07.1992 r.
3
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/025
Lista obecności posłów i senatorów na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 12.07.1992 r.
3
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/026
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
przewodniczących rad regionalnych oraz gości zaproszonych na
posiedzenie Unii Demokratycznej w dn. 12.07.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/027
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 12.07.1992 r.
24
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/028
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z dn. 12.07.1992 r. w sprawie
2
1992
Druk
Polski
300
powołania rządu koalicyjnego.
CBG/UW/30/029
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
20.09.1992 r.
3
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/030
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
przewodniczących rad regionalnych oraz gości zaproszonych na
posiedzenie Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r.
4
1992
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/30/031
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r.
32
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/032
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/033
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/034
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/035
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/036
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/037
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
301
głosowania.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/038
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/039
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/040
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/041
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/042
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/043
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/044
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/045
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
302
głosowania.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/046
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/047
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/048
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/049
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/050
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/051
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/052
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/053
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
303
głosowania.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/054
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/055
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/056
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/057
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/058
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/059
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/060
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/061
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
304
głosowania.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/062
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/063
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/064
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/065
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/066
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/067
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/068
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/069
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
305
głosowania.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/070
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/071
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/072
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/073
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/074
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/075
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/076
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/077
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
306
głosowania.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/078
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/079
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/080
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/081
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/082
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/083
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/084
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/085
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
307
głosowania.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/086
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/087
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/088
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/089
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/090
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/091
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/092
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/093
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
308
głosowania, wybory do prezydium UD.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/094
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/095
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/096
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/097
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/098
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/099
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/100
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/101
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
309
głosowania, wybory do prezydium UD.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/102
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/103
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/104
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/105
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/106
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/107
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/108
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/109
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
310
głosowania, wybory do prezydium UD.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/110
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/111
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/112
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/112
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/113
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/114
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/115
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/116
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
311
głosowania, wybory do prezydium UD.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/117
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/118
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/119
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/120
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/121
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/122
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/123
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/124
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
312
głosowania, wybory do prezydium UD.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/125
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/126
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/127
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/128
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/129
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/130
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/131
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/132
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
1
1992
Druk,
Polski
313
głosowania, wybory do prezydium UD.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/133
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/134
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/135
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/136
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/137
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/138
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/139
Posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn. 20.09.1992 r. – karta do
głosowania, wybory do prezydium UD.
1
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/140
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
4
1992
Druk,
Polski
314
29.11.1992 r.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/30/141
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
przewodniczących rad regionalnych oraz gości zaproszonych na
posiedzenie Unii Demokratycznej w dn. 29.11.1992 r.
4
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/142
Lista obecności posłów i senatorów na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 29.11.1992 r.
3
1992
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/30/143
Wzór zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Rady Unii
Demokratycznej w dn. 29.11.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/144
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 29.11.1992 r.
20
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/145
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 29.11.1992 r
(wersja skrócona).
10
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/146
Projekt uchwały Rady Unii Demokratycznej w sprawie trybu
wyłaniania kandydatów na kongres.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/30/147
Relacja ze spotkania przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego z przewodniczącymi rad regionalnych UD i prezydium
UD.
3
1992
Druk
Polski
RAZEM KART:
397
CBG/UW/31: Protokoły posiedzeń Rady Unii Demokratycznej w r. 1993 wraz z dokumentami i omawianymi na tych posiedzeniach.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
Rok
Typ
Język
315
kart
powstania
dokumentu
dokumentu
dokumentu
CBG/UW/31/001
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
24.01.1993 r.
3
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/002
Lista obecności posłów i senatorów na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 24.01.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/003
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej Demokratycznej, Sądu
Koleżeńskiego Demokratycznej, przewodniczących rad regionalnych
Demokratycznej i zaproszonych gości na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 24.01.1993 r.
4
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/004
Protokół posiedzenia Unii Demokratycznej w dn. 24.01.1993 r.
26
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/005
List Waldemara Kuczyńskiego, przewodniczącego zespołu ds.
przygotowania programu Unii Demokratycznej, z dn. 18.01.1993 r. do
przewodniczących rad regionalnych Unii Demokratycznej w sprawie
zebrania tegoż zespołu (wzór).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/006
Stanowisko zespołu ds. przygotowania programu UD – podstawa do
dyskusji na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn. 24.01.1993 r
(projekt).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/007
Schemat struktury organizacyjnej zespołu ds. przygotowania
programu Unii Demokratycznej.
4
1993
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/31/008
Schemat łączności faksowej między Biurem Krajowym Unii
Demokratycznej a biurami regionalnymi UD (projekt).
1
1993
Druk
Polski
316
CBG/UW/31/009
Wykaz numerów fax poszczególnych biur regionalnych Krajowym Unii
Demokratycznej.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/010
Kalendarium Unii Demokratycznej, lata 1990-1993.
12
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/011
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
27.03.1993 r.
3
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/012
Lista posłów i senatorów na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w
dn. 27.03.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/013
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej Demokratycznej, Sądu
Koleżeńskiego Demokratycznej, przewodniczących rad regionalnych
Demokratycznej i zaproszonych gości na posiedzeniu Rady Unii
Demokratycznej w dn. 27.03.1993 r.
4
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/014
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 27.03.1993 r.
18
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/015
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
21.08.1993 r.
8
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/016
Lista obecności przewodniczących rad regionalnych Unii
Demokratycznej na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
21.08.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/017
Lista obecności członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Unii
Demokratycznej na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
21.08.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/018
Lista obecności członków Sądu Koleżeńskiego Unii Demokratycznej na
2
1993
Druk,
Polski
317
posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn. 21.08.1993 r.
odręczne
podpisy
CBG/UW/31/019
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 21.08.1993 r.
20
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/020
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
2.10.1993 r.
8
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/021
Lista obecności przewodniczących rad regionalnych Unii
Demokratycznej na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
2.10.1993 r.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/022
Lista obecności członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Unii
Demokratycznej na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
2.10.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/023
Lista obecności członków Sądu Koleżeńskiego Unii Demokratycznej na
posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn. 2.10.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/024
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
2.10.1993 r.
3
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/025
Wzór zaproszenia na posiedzenie Rady Unii Demokratycznej w dn.
2.10.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/026
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 2.10.1993 r.
59
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/027
Porządek obrad posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 45.12.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
318
CBG/UW/31/028
Przemówienie przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
4.12.1993 r.
12
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/029
Tekst Ludwika Turko napisany na posiedzenie Rady Unii
Demokratycznej w dn. 2.10.1993 r.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/030
Przemówienie przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
4.12.1993 r.
12
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/031
Sprawozdanie władz Unii Demokratycznej za okres od zjazdu
zjednoczeniowego Unii Demokratycznej, Forum Prawicy
Demokratycznej i Ruchu Obywatelskiego- Akcji Demokratycznej (maj
1991) do III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej (kwiecień
1993).
12
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/032
Bronisław Geremek, Sprawozdanie z kampanii Unii Demokratycznej do
wyborów parlamentarnych, czerwiec-wrzesień 1993.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/033
Oświadczenia Rady Unii Demokratycznej z dn. 4.12.1993 r. w sprawie
stosunku UD do koalicji rządzącej i w sprawie planowanego
zjednoczenia UD z Kongresem Liberalno-Demokratycznym (projekty).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/034
Uchwały Rady Unii Demokratycznej z dn. 4.12.1993 r. w sprawie
przygotowań do zjednoczenia z Kongresem LiberalnoDemokratycznym i w sprawie zwołania na 26-27.02.1994 r. kongresu
UD w Warszawie (projekty).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/035
Stanowisko Unii Demokratycznej w sprawie samorządu terytorialnego,
5.12.1993 r. (projekt).
1
1993
Druk
Polski
319
CBG/UW/31/036
Projekt deklaracji w sprawie zjednoczenia Unii Demokratycznej z
Kongresem Liberalno-Demokratycznym zgłoszony przez grupę posłów
należących do Frakcji Społeczno-Liberalnej UD.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/037
Regulamin działania sądów koleżeńskich Unii Demokratycznej
(projekt).
7
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/038
„Unia w Wyborach ’93 – ciągłość i zmiany” – analiza Tomasza
Żukowskiego.
8
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/039
Wystąpienie posła Juliusza Brauna na posiedzeniu Sejmu w dn.
24.11.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/040
Wystąpienie posła Jana Marii Rokity na posiedzeniu Sejmu w dn.
24.11.1993 r.
4
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/041
Wystąpienie posła Grzegorza Figury na posiedzeniu Sejmu w dn.
24.11.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/042
Deklaracja polityczna Rady Unii Demokratycznej, 4.12.1993 r.
(projekt).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/31/043
Lista obecności na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
30.01.1994 r.
8
1994
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/044
Lista obecności przewodniczących rad regionalnych na posiedzeniu
Rady Unii Demokratycznej w dn. 30.01.1994 r.
2
1994
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/045
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej Unii Demokratycznej na
posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn. 30.01.1994 r.
1
1994
Druk,
odręczne
Polski
320
podpisy
CBG/UW/31/046
Lista obecności członków Sądu Koleżeńskiego Unii Demokratycznej na
posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn. 30.01.1994 r.
1
1994
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/047
Lista obecności posłów i senatorów Klubu Parlamentarnego Unii
Demokratycznej na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w dn.
30.01.1994 r.
2
1994
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/31/048
Lista obecności dziennikarzy na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej
w dn. 30.01.1994 r.
2
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/31/049
Protokół posiedzenia Rady Unii Demokratycznej w dn. 30.01.1994 r.
50
1994
Druk
Polski
CBG/UW/31/050
Zasady wyłaniania kandydatów Unii Demokratycznej na radnych,
30.01.1994 r. (projekt uchwały).
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/31/051
Zasady wyłaniania kandydatów Unii Demokratycznej na radnych,
30.01.1994 r. (projekt uchwały).
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/31/052
Projekt uchwały Rady Unii Demokratycznej z dn. 30.01.1994 r. w
sprawie samorządu powiatowego.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/31/053
Projekt uchwały Rady Unii Demokratycznej z dn. 30.01.1994 r. w
sprawie oceny sytuacji gospodarczej i polityki koalicji Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/31/054
Notatka zastępczyni sekretarza generalnego Unii Demokratycznej
Ludwiki Wujec z dn. 29.01.1994 r. dla przewodniczących rad
regionalnych Unii Demokratycznej w sprawie możliwości uzyskania
uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu
2
1994
1994
Druk
321
państwa.
CBG/UW/31/055
„Samorząd terytorialny u progu drugiej kadencji” – opracowanie
Piotra Buczkowskiego.
10
CBG/UW/31/056
Wzór ankiety dla kandydata Unii Demokratycznej na kurs dla
kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych
spółkach skarbu państwa.
1
CBG/UW/31/057
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów,
wybory parlamentarne 1993.
20
RAZEM KART:
1994
1993
Druk
Polski
Druk
Polski
Druk
Polski
362
CBG/UW/32: Dokumenty II Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., cz. 1
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/32/001
Lista obecności delegatów na II kongresie Unii Demokratycznej w
Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r. – I dzień obrad.
38
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/002
Lista obecności członków obsługi kongresu na II kongresie Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r. – I dzień obrad.
4
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/003
Lista obecności obserwatorów kongresu na II kongresie Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r. – I dzień obrad
(dwie kopie).
2
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/004
Lista delegatów na II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn.
26
1993
Druk
Polski
322
24-25.04.1993 r. – nazwiska i adresy.
CBG/UW/32/005
Lista ambasadorów zaproszonych na II kongres Unii Demokratycznej w
Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/006
Lista obecności delegatów na II kongresie Unii Demokratycznej w
Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r. – II dzień obrad.
38
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/007
Lista obecności członków obsługi kongresu na II kongresie Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r. – II dzień obrad.
5
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/008
Lista obecności członków obsługi kongresu na II kongresie Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r. – II dzień obrad.
4
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/009
Lista obecności obserwatorów kongresu na II kongresie Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r. – II dzień obrad
(dwie kopie).
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/010
Alfabetyczna lista delegatów na II kongres Unii Demokratycznej w
Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
12
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/011
Statut Unii Demokratycznej – tekst uchwalony przez II kongres Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
15
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/012
Regulamin obrad II kongresu Unii Demokratycznej w Warszawie w dn.
24-25.04.1993 r.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/013
Porządek obrad II kongresu Unii Demokratycznej w Warszawie w dn.
24-25.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/014
Lista członków władz Unii Demokratycznej – nazwiska i adresy.
8
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/015
Regulamin wyborczy II kongresu Unii Demokratycznej w Warszawie w
1
1993
Druk
Polski
323
dn. 24-25.04.1993 r.
CBG/UW/32/016
Projekt wystąpienia Hanny Suchockiej na II kongresie Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
5
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/017
Sprawozdanie prezydium i rady Unii Demokratycznej za okres od
zjazdu zjednoczeniowego (11-12.05.1991 r.) do II kongresu UD (2425.04.1993 r.) – tekst zatwierdzony przez prezydium Unii
Demokratycznej w dn. 7.04.1993 r.
12
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/018
„Stabilizacja i rozwój – program Unii Demokratycznej”, rozdział 1:
„Unia o sobie”, projekt datowany na kwiecień 1993 r.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/019
„Stabilizacja i rozwój – program Unii Demokratycznej”, rozdział 2:
„Unia o państwie”, projekt datowany na kwiecień 1993 r.
5
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/020
„Stabilizacja i rozwój – program Unii Demokratycznej”, rozdział 3:
„Unia o gospodarce”, projekt datowany na kwiecień 1993 r.
10
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/021
„Stabilizacja i rozwój – program Unii Demokratycznej”, rozdział 4:
„Unia o problemach socjalnych”, projekt datowany na kwiecień 1993
r.
6
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/022
„Stabilizacja i rozwój – program Unii Demokratycznej”, rozdział 5:
„Unia o edukacji, nauce i kulturze narodowej”, projekt datowany na
kwiecień 1993 r.
4
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/023
„Stabilizacja i rozwój – program Unii Demokratycznej”, rozdział 6:
„Unia o zielonej Polsce”, projekt datowany na kwiecień 1993 r.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/024
„Stabilizacja i rozwój – program Unii Demokratycznej”, rozdział 7:
4
1993
Druk
Polski
324
„Unia Polsce w świecie”, projekt datowany na kwiecień 1993 r.
CBG/UW/32/025
„Stabilizacja i rozwój – program Unii Demokratycznej”, rozdział 8:
„Unia w środowiskach społecznych”, projekt datowany na kwiecień
1993 r.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/026
Lista osób uczestniczących w opracowaniu projektu „Stabilizacja i
rozwój – program Unii Demokratycznej” z kwietnia 1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/027
Protokół z ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej II kongresu Unii
Demokratycznej, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/028
Lista członków komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej,
Warszawa, 24-25.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/029
Protokół z ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej II kongresu Unii
Demokratycznej, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/030
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z I tury
wyborów wiceprzewodniczących UD, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/031
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z I tury
wyborów wiceprzewodniczących UD, 24.04.1993 r. (druga kopia)
1
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/032
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z II tury
wyborów wiceprzewodniczących UD, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/033
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z II tury
wyborów wiceprzewodniczących UD, 24.04.1993 r. (druga kopia)
1
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/034
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z
wyborów przewodniczącego UD, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/035
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z I tury
2
1993
Druk, odręczne
Polski
325
wyborów członków Sądu Koleżeńskiego UD, 25.04.1993 r.
podpisy
CBG/UW/32/036
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z I tury
wyborów członków Sądu Koleżeńskiego UD, 25.04.1993 r. (druga
kopia)
2
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/037
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z II tury
wyborów członków Sądu Koleżeńskiego UD, 25.04.1993 r.
2
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/038
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z II tury
wyborów członków Sądu Koleżeńskiego UD, 25.04.1993 r. (druga
kopia)
2
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/039
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z I tury
wyborów do Rady Krajowej UD, 25.04.1993 r.
5
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/040
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z I tury
wyborów do Rady Krajowej UD, 25.04.1993 r. (druga kopia)
5
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/041
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z II tury
wyborów do Rady Krajowej UD, 25.04.1993 r.
3
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/042
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z II tury
wyborów do Rady Krajowej UD, 25.04.1993 r. (druga kopia)
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/043
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z I tury
wyborów do Komisji Rewizyjnej UD, 25.04.1993 r.
2
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/044
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z I tury
wyborów do Komisji Rewizyjnej UD, 25.04.1993 r. (druga kopia)
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/045
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z II tury
wyborów do Komisji Rewizyjnej UD, 25.04.1993 r.
1
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
326
CBG/UW/32/046
Protokół komisji skrutacyjnej II kongresu Unii Demokratycznej z II tury
wyborów do Komisji Rewizyjnej UD, 25.04.1993 r. (druga kopia)
2
1993
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/32/047
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., II
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/048
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/049
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
zgłoszenia kandydata na wiceprzewodniczącego UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/050
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
zgłoszenia kandydata do Sądu Koleżeńskiego UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/051
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
zgłoszenia kandydata do Rady Krajowej UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/052
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
zgłoszenia kandydata do Komisji Rewizyjnej UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/053
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
zgłoszenia kandydata na przewodniczącego UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/054
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
1
1993
Druk
Polski
327
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na kandydatów do Komisji Rewizyjnej UD.
CBG/UW/32/055
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na kandydatów do Komisji Rewizyjnej UD, II tura.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/056
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/057
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na przewodniczącego UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/058
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego UD, II tura.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/059
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na kandydatów na wiceprzewodniczących UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/060
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na kandydatów do Rady Krajowej UD.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/061
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/062
II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., I
1
1993
Druk
Polski
328
tura wyborów do rady krajowej Unii Demokratycznej – wzór karty do
głosowania na kandydatów do Komisji Rewizyjnej UD.
CBG/UW/32/063
Notatka dot. braku oryginałów protokołów nr 3 i 6 komisji
mandatowo-wyborczej II kongresu Unii Demokratycznej w Warszawie
w dn. 24-25.04.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/064
Protokół komisji mandatowo-wyborczej II kongresu Unii
Demokratycznej z dn. 25.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/065
Protokół komisji mandatowo-wyborczej II kongresu Unii
Demokratycznej z dn. 25.04.1993 r. (druga kopia).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/066
Protokół nr 1 komisji mandatowo-wyborczej II kongresu Unii
Demokratycznej z dn. 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/067
Protokół nr 2 komisji mandatowo-wyborczej II kongresu Unii
Demokratycznej z dn. 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/068
Protokół nr 3 komisji mandatowo-wyborczej II kongresu Unii
Demokratycznej z dn. 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/069
Protokół nr 4 komisji mandatowo-wyborczej II kongresu Unii
Demokratycznej z dn. 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/070
Protokół nr 5 komisji mandatowo-wyborczej II kongresu Unii
Demokratycznej z dn. 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/071
Protokół nr 6 komisji mandatowo-wyborczej II kongresu Unii
Demokratycznej z dn. 24.04.1993 r.
5
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/072
Lista uchwał II kongresu Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 2425.04.1993 r.
4
1993
Druk
Polski
329
CBG/UW/32/073
Uchwała nr 1 II kongresu Unii Demokratycznej z dn. 25.01.1993 r. w
sprawie poparcia polityki rządu Hanny Suchockiej.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/074
Uchwała nr 2 II kongresu Unii Demokratycznej z dn. 25.01.1993 r. w
sprawie powołania stałych zespołów problemowych UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/075
Uchwała nr 3 II kongresu Unii Demokratycznej z dn. 25.01.1993 r. w
sprawie wyrażenia poparcia dla działań rzecznika praw obywatelskich
Tadeusza Zielińskiego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/076
Uchwała nr 4 II kongresu Unii Demokratycznej z dn. 25.01.1993 r. w
sprawie konfliktu na Bałkanach.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/077
Uchwała nr 5 II kongresu Unii Demokratycznej z dn. 25.01.1993 r. w
sprawie wyrażenia poparcia dla polityki ministra spraw zagranicznych
Krzysztofa Skubiszewskiego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/078
Uchwała nr 6 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
zobowiązania Klubu Parlamentarnego UD do przedłożenia Sejmowi
projektu konstytucji RP.
1
1993
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne.
CBG/UW/32/079
Uchwała nr 7 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
przystąpienia do realizacji koncepcji ekorozwoju Polski południowowschodniej (zwanej programem "zielone płuca”).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/080
Uchwała nr 8 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie polityki
regionalnej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/081
Notatka dot. protokołu komisji uchwał i wniosków II kongresu Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/082
Komunikat końcowy komisji uchwał i wniosków II kongresu Unii
2
1993
Druk, odręczne
Polski
330
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
podpisy
CBG/UW/32/083
Protokół I posiedzenia komisji uchwał i wniosków II kongresu Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/084
Uchwała nr 1 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie poparcia
polityki rządu Hanny Suchockiej.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/085
Uchwała nr 2 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie powołania
stałych zespołów problemowych UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/086
Uchwała nr 3 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie wyrażenia
poparcia dla działań rzecznika praw obywatelskich Tadeusza
Zielińskiego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/087
Uchwała nr 4 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie konfliktu na
Bałkanach.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/088
Uchwała nr 5 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie wyrażenia
poparcia dla polityki ministra spraw zagranicznych Krzysztofa
Skubiszewskiego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/089
Uchwała nr 6 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
zobowiązania Klubu Parlamentarnego UD do przedłożenia Sejmowi
projektu konstytucji RP.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/090
Uchwała nr 7 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
przystąpienia do realizacji koncepcji ekorozwoju Polski południowowschodniej (zwanej programem "zielone płuca”).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/091
Uchwała nr 8 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie polityki
regionalnej.
1
1993
Druk
Polski
331
CBG/UW/32/092
Uchwała nr 9 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
zobowiązania Rady Unii do opracowania procedury wyłaniania władz
UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/093
Projekt uchwały nr 1 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
wyrażenia poparcia dla polityki rządu Hanny Suchockiej.
2
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/094
Projekt uchwały nr 2 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
powołania stałych zespołów problemowych UD.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/095
Projekt uchwały nr 3 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
wyrażenia poparcia dla działań rzecznika praw obywatelskich
Tadeusza Zielińskiego.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/096
Projekt uchwały nr 4 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
konfliktu na Bałkanach.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/097
Projekt uchwały nr 5 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
wyrażenia poparcia dla polityki ministra spraw zagranicznych
Krzysztofa Skubiszewskiego.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/098
Projekt uchwała nr 6 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
zobowiązania Klubu Parlamentarnego UD do przedłożenia Sejmowi
projektu konstytucji RP.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/099
Projekt uchwała nr 7 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
przystąpienia do realizacji koncepcji ekorozwoju Polski południowowschodniej (zwanej programem "zielone płuca”).
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
332
CBG/UW/32/100
Projekt uchwała nr 8 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
polityki regionalnej.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/101
Komunikat rzecznika prasowego Unii Demokratycznej z I dnia II
kongresu UD w Warszawie, 24.04.1993 r.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/102
Notatka dot. protokołu komisji uchwał i wniosków II kongresu Unii
Demokratycznej w Warszawie, 24-25.04.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/103
Wniosek Jana Kossakowskiego z dn. 25.04.1993 r. do komisji uchwał i
wniosków II kongresu Unii Demokratycznej o uchwalenie przez
kongres uchwały dot. przeciwdziałanie skutkom bezrobocia.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/104
Uchwała nr 6 frakcji społeczno-liberalnej Unii Demokratycznej z dn.
17.04.1993 r. w sprawie sytuacji nauczycieli szkolnych i akademickich.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/105
Projekt uchwały nr 2 II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
powołania stałych zespołów problemowych UD.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/106
Wniosek Krzysztofa Podemskiego o uchwalenie przez II kongres Unii
Demokratycznej uchwały zobowiązującej Radę Krajową UD do
powołania komisji, która opracuje projekt reformy sfery budżetowej.
2
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/107
Projekt uchwały nr 2 II kongres Unii Demokratycznej w sprawie
powołania stałych zespołów programowych UD.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/108
Wniosek Andrzeja Michalskiego o zajęcie przez II kongres Unii
Demokratycznej stanowiska w sprawie służby zdrowia.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
333
CBG/UW/32/109
Wniosek Andrzeja Michalskiego o zajęcie przez II kongres Unii
Demokratycznej stanowiska w sprawie służby zdrowia.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/110
Romana Orlikowska-Wrońska, projekt uchwały II kongres Unii
Demokratycznej w sprawie działalności rzecznika praw obywatelskich.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/111
Anna Bogucka-Skowrońska i inni, projekt uchwały II kongres Unii
Demokratycznej w sprawie działalności rzecznika praw obywatelskich.
2
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/112
Frakcja Społeczno-Liberalna Unii Demokratycznej, oddział w
Częstochowie, projekt uchwały II kongres Unii Demokratycznej w
sprawie działalności rzecznika praw obywatelskich.
2
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/113
Cezary Możeński i inni, projekt uchwały II kongres Unii
Demokratycznej w sprawie działalności rzecznika praw obywatelskich.
2
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/114
Projekt uchwały II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie konfliktu
na Bałkanach.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/115
Piotr Nowina-Konopka, projekt uchwały II kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie konfliktu na Bałkanach.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/116
Jan Król, projekt uchwały II kongresu Unii Demokratycznej
zobowiązującej Klub Parlamentarny UD do przedłożenia Sejmowi
projektu konstytucji RP.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/117
Stefan Starczewski, projekt uchwały II kongresu Unii Demokratycznej
w sprawie edukacji obywatelskiej.
2
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/118
Barbara Labuda i inni, projekt uchwały II kongresu Unii
2
1993
Rękopis
Polski
334
Demokratycznej w sprawie programu „zielone płuca Polski”.
CBG/UW/32/119
Tomasz Kęsy i inni, projekt uchwały II kongresu Unii Demokratycznej
w sprawie polityki regionalnej.
2
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/120
Jan Kossakowski, wniosek o uchwalenie przez II kongres Unii
Demokratycznej uchwały zobowiązującej Radę Krajową UD do
wypracowania procedury wyboru do władz UD.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/121
Notatka dot. protokołu komisji uchwał i wniosków II kongresu Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/122
Franciszek Połomski, uwagi do programu Unii Demokratycznej (2
kopie).
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/123
Stanisław Mecych i inni, uwagi do programu Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/124
Michał Siuda, uwagi do programu Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/125
Rafał Szymczak, uwagi do programu Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/126
Franciszek Połomski, uwagi do programu Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/127
Stanisław Mecych i inni, uwagi do programu Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/128
Notatka dot. protokołu komisji uchwał i wniosków II kongresu Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/129
Wniosek Konstantego Tukałły o odbycie przez II kongresu Unii
1
1993
Rękopis
Polski
335
Demokratycznej dyskusji o programie dot. ochrony zdrowia.
CBG/UW/32/130
Notatka dot. stanowiska Unii Demokratycznej w sprawie ochrony
zdrowia.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/131
Michał Siuda, projekt uchwały II kongresu Unii Demokratycznej
zobowiązującej Radę Krajową UD do rozpatrzenia kontrowersyjnych
projektów ustawy o ochronie zdrowia.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/132
Jan Kossakowski i inni, projekt uchwały II kongresu Unii
Demokratycznej wyrażającej poparcie dla działań ministra zdrowia
Marka Balickiego.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/133
Notatka dot. protokołu komisji uchwał i wniosków II kongresu Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/134
Ludwik Górski, wniosek do II kongresu Unii Demokratycznej o
zobowiązanie władz UD do dostarczania materiałów zjazdowych
kołom terenowym przed zjazdem, tak aby mogły one zostać wcześniej
przedyskutowane.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/135
Wniosek Marcina Wesołowskiego z 25.04.1993 r. dot. organizacji
wewnętrznej pracy Unii Demokratycznej.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/136
Marcin Święcicki, Zofia Kuratowska i inni, projekt uchwały II kongresu
Unii Demokratycznej upoważniającej prezydium UD do podjęcia
rozmów na temat przystąpienia UD do międzynarodówki liberalnej.
2
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/137
Uchwała rady politycznej Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii
Demokratycznej z dn. 17.04.1993 r. w sprawie poparcia wniosku o
upoważnieniu przez II kongres UD prezydium UD do podjęcia rozmów
na temat przystąpienia UD do międzynarodówki liberalnej.
1
1993
Druk
Polski
336
CBG/UW/32/138
Projekt uchwały o upoważnieniu przez II kongres UD prezydium UD do
podjęcia rozmów na temat przystąpienia UD do międzynarodówki
liberalnej.
1
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/32/139
Bolesław Gleichgewicht, projekt uchwały II kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie wysokości składek członkowskich UD.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/140
Andrzej Celiński projekt uchwały II kongresu dot. sposobu elekcji
prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/141
Zofia Radzikowska, propozycja dot. opracowania poprawki do ustawy
o związkach zawodowych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/142
Zofia Radzikowska, propozycja dot. opracowania poprawki do ustawy
o związkach zawodowych.
1
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/32/143
Uchwały zjazdu regionalnego Unii Demokratycznej woj. katowickiego.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/144
Informacja biura prasowego Unii Demokratycznej o przebiegu II dnia
obrad II kongresu UD w Warszawie, 25.04.1993 r.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/145
List prezydenta RP Lecha Wałęsy z dn. 24.04.1993 r. do uczestników II
kongresu Unii Demokratycznej w Warszawie.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/146
List zastępczyni sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Ludwiki
Wujec do komendanta stołecznego policji nadkomisarza Wiktora
Mikusińskiego z dn. 22.04.1993 r. w sprawie II kongresu UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/147
List zastępczyni sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Ludwiki
Wujec do burmistrza gminy Warszawa-Śródmieście Jana Rutkiewicza z
dn. 22.04.1993 r. w sprawie II kongresu UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/32/148
Wzór zaproszenia na II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie w
1
1993
Druk
Polski
337
dn. 24-25.04.1993 r.
CBG/UW/32/149
Wzór informacji władz Unii Demokratycznej o II kongresie Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r. dla delegatów
na kongres.
RAZEM KART:
1
1993
Druk
Polski
420
CBG/UW/33: Dokumenty II Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., cz. 2
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/33/001
Protokół I dnia obrad II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w
Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
68
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/002
Protokół II dnia obrad II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w
Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
43
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/003
Przemówienie przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego na II Krajowym Kongresie UD, 24.04.1993 r.
6
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/004
Regulamin obrad II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej
(projekt).
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/005
Przemówienie Hanny Suchockiej na II Krajowym Kongresie Unii
Demokratycznej.
5
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/006
Protokół z ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej II Krajowego
Kongresu Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk
Polski
338
CBG/UW/33/007
Lista członków komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/008
Protokół nr 1 komisji mandatowo-wyborczej II Krajowego Kongresu
Unii Demokratycznej, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/009
Protokół nr 1 komisji uchwał i wniosków II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/010
Statut Unii Demokratycznej, kwiecień 1993 r.
17
1993
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/33/011
Wykaz poprawek do statutu wymagających przegłosowania przez
kongres.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/012
Protokół nr 2 komisji mandatowo-wyborczej II Krajowego Kongresu
Unii Demokratycznej, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/33/013
Jan Król, projekt uchwały II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej
zobowiązującej klub parlamentarny Unii Demokratycznej do
przedłożenia komisji konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w
trybie pilnym projektu konstytucji RP.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/014
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej z wyborów przewodniczącego UD.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/33/015
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej z wyborów wiceprzewodniczących UD.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
339
CBG/UW/33/016
Protokół nr 4 komisji mandatowo-wyborczej II Krajowego Kongresu
Unii Demokratycznej, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/33/017
Protokół nr 5 komisji mandatowo-wyborczej II Krajowego Kongresu
Unii Demokratycznej, 24.04.1993 r.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/33/018
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej z II tury wyborów wiceprzewodniczących UD.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/33/019
List Jarosława Wolskiego, delegata na II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, do przewodniczącego UD w sprawie „listy
międzyregionalnej”.
3
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/33/020
„Lista międzyregionalna”.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/021
Lista kandydatów do Krajowej Rady Unii Demokratycznej.
8
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/022
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej z I rundy wyborów do Krajowej Rady Unii
Demokratycznej.
5
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/023
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej z II rundy wyborów do Krajowej Rady Unii
Demokratycznej.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/024
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej z I tury wyborów do Sądu Koleżeńskiego Unii
Demokratycznej.
2
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/33/025
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
2
1993
Druk
Polski
340
Demokratycznej z I tury wyborów do Komisji Rewizyjnej Unii
Demokratycznej.
CBG/UW/33/026
Projekt uchwały II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej
wyrażającej poparcie dla działań rządu Hanny Suchockiej.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/027
Uchwała nr 1 II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
powołania stałych zespołów programowych UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/028
Uchwały III zjazdu regionalnego Unii Demokratycznej woj.
katowickiego, 1993.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/029
Rejestr uchwał II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w
Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/030
Projekt uchwały II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w
Warszawie wyrażającej poparcie dla działań ministra zdrowia Marka
Balickiego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/031
Projekt uchwały II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w
Warszawie wyrażającej poparcie dla działań rzecznika praw
obywatelskich Tadeusza Zielińskiego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/032
Piotr Nowina Konopka, Piotr uchwały II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie konfliktu na Bałkanach.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/033
Projekt uchwały II Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w
Warszawie w sprawie polityki regionalnej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/034
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej z II tury wyborów do Komisji Rewizyjnej Unii
Demokratycznej.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
341
CBG/UW/33/035
Protokół komisji skrutacyjnej II Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej z I tury wyborów do Sądu Koleżeńskiego Unii
Demokratycznej.
1
1993
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/33/036
Projekt programu Unii Demokratycznej opracowany w kwietniu 1993
r., rozdział 1: „Unia o sobie”.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/037
Projekt programu Unii Demokratycznej opracowany w kwietniu 1993
r., rozdział 2: „Unia o państwie”.
4
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/038
Projekt programu Unii Demokratycznej opracowany w kwietniu 1993
r., rozdział 3: „Unia o gospodarce”.
10
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/039
Projekt programu Unii Demokratycznej opracowany w kwietniu 1993
r., rozdział 4: „Unia o problemach socjalnych”.
4
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/040
Projekt programu Unii Demokratycznej opracowany w kwietniu 1993
r., rozdział 5: „Unia o edukacji i kulturze narodowej”.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/041
Projekt programu Unii Demokratycznej opracowany w kwietniu 1993
r., rozdział 6: „Unia o zielonej Polsce”.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/042
Projekt programu Unii Demokratycznej opracowany w kwietniu 1993
r., rozdział 7: „Unia o Polsce w świecie”.
4
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/043
Projekt programu Unii Demokratycznej opracowany w kwietniu 1993
r., rozdział 8: „Unia w środowiskach społecznych”.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/044
Lista osób uczestniczących w opracowaniu projektu programu Unii
Demokratycznej z kwietnia 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/045
Sprawozdanie prezydium i rady Unii Demokratycznej z okresu między
zjazdem zjednoczeniowym a II kongresem UD (maj 1991 – kwiecień
12
1993
Druk
Polski
342
1993).
CBG/UW/33/046
Alfabetyczna lista delegatów na II kongres Unii Demokratycznej w
Warszawie, 24-25.04.1993 r.
12
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/047
Kalendarium Unii Demokratycznej, maj 1991 – kwiecień 1993.
12
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/048
Telegram Jana Janowskiego, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, do uczestników II kongresu kongres Unii Demokratycznej w
Warszawie, 24-25.04.1993 r.
2
1993
Karta
pocztowa
Polski
CBG/UW/33/049
Projekt uchwały II kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
powołania stałych zespołów problemowych UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/050
Andrzej Michalski, wniosek do II kongresu Unii Demokratycznej o
zajęcie stanowiska w sprawie ochrony zdrowia.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/051
Franciszek Połomski, uwagi do projektu programu Unii
Demokratycznej, 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/052
Stanisław Mecych i inni, uwagi do projektu programu Unii
Demokratycznej, 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/054
Michał Siuda, uwagi do projektu programu Unii Demokratycznej,
1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/055
Michał Wieczorek i inni, projekt poprawki do statutu Unii
Demokratycznej, kwiecień 1993.
2
1993
Rękopis
Polski
CBG/UW/33/056
List Andrzeja Gaberle do przewodniczącego Unii Demokratycznej
Tadeusza Mazowieckiego z dn. 22.04.1993 r. w sprawie II kongresu
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/053
343
UD.
CBG/UW/33/057
Lista kandydatów do komisji uchwał i wniosków II kongresu Unii
Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r.
1
1993
Ksero rękopisu
Polski
CBG/UW/33/058
Biogram Jana Narożniaka – kandydata do Rady Krajowej Unii
Demokratycznej, II kongres Unii Demokratycznej w Warszawie, 2425.04.1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/059
Stanowisko rady Frakcji Konserwatywno-Liberalnej Unii
Demokratycznej w sprawie struktury frakcyjnej UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/060
„Biuletyn Informacyjny Unii Demokratycznej”, nr 7, 31.05.1993 r.
28
1993
Druk
Polski
CBG/UW/33/061
Wzór zaproszenia na II kongres Unii Demokratycznej.
1
1993
Druk
Polski
RAZEM KART:
311
CBG/UW/34: Dokumenty III Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 5-6.03.1994 r.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język Polski
CBG/UW/34/001
Przemówienie przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego na III Krajowym Kongresie Unii Demokratycznej,
5.03.1994 r.
3
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/002
Lista obecności delegatów na III Krajowym Kongresie Unii
Demokratycznej, I dzień obrad: 6.03.1994 r.
34
1994
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
344
CBG/UW/34/003
Lista obecności delegatów na III Krajowym Kongresie Unii
Demokratycznej, II dzień obrad: 5.03.1994 r.
34
1994
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/34/004
Lista delegatów na II Krajowym Kongresie Unii Demokratycznej
według podziału na regiony.
5
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/005
Lista gości III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej, 5-6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/006
Lista obecności obserwatorów III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 5.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/007
Wizytówki członków obsługi III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 5-6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/008
Wizytówki członków obsługi III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 5-6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/009
Wizytówki członków obsługi III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 5-6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/010
Wizytówki członków obsługi III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 5-6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/011
Wizytówki członków obsługi III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 5-6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/012
Wizytówki członków obsługi III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 5-6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/013
Wizytówki członków obsługi III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej, 5-6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/014
Protokół III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej, dzień I,
39
1994
Druk
Polski
345
5.03.1994 r.
CBG/UW/34/015
Protokół III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej, dzień II,
5.03.1994 r.
18
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/016
Deklaracja zjednoczeniowa Unii Demokratycznej i Kongresu LiberalnoDemokratycznego (projekt).
5
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/017
Przemówienie przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego na II Krajowym Kongresie Unii Demokratycznej,
5.06.1994 r.
3
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/018
Informacja o działaniach Unii Demokratycznej od II Krajowego
Kongresu UD (kwiecień 1993) do III Krajowego Kongresu UD (marzec
1994).
4
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/019
Regulamin obrad III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej
(projekt).
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/020
Porządek obrad III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/021
„Minimum liberalne KLD” – zarys deklaracji programowej Kongresu
Liberalno-Demokratycznego.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/022
Sprawozdanie dla III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z
wyników prac Komisji Organizacyjnej Unii Demokratycznej i Kongresu
Liberalno-Demokratycznego.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/023
Sprawdzanie dla III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z
wyników prac Wspólnej Komisji Statutowej Unii Demokratycznej i
Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/024
Protokół nr 1 Komisji Mandatowej III Krajowego Kongresu Krajowego
1
1994
Druk
Polski
346
Unii Demokratycznej z dn. 5.03.1994 r.
CBG/UW/34/025
Protokół nr 1 Komisji Skrutacyjnej III Krajowego Kongresu Krajowego
Unii Demokratycznej z dn. 5.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/026
Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowej III Kongresu
Krajowego Unii Demokratycznej z dn. 5.03.1994 r. i wyborze na jej
przewodniczącego Jana Lityńskiego.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/027
„Biuletyn Informacyjny Unii Demokratycznej” nr 3, 31.03.1994 r.
24
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/028
Projekt uchwały III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w
sprawie zjednoczenia Unii Demokratycznej z Kongresem LiberalnoDemokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/029
Protokół nr 2 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 5.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/030
Uchwała III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w sprawie
wyboru dodatkowych delegatów na zjazd zjednoczeniowy (projekt).
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/031
Protokół nr 3 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/032
Protokół nr 4 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/033
Protokół nr 5 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
347
CBG/UW/34/034
Protokół nr 6 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/035
Protokół nr 7 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/036
Deklaracja III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej (projekt).
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/037
Protokół nr 8 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/038
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Unii Demokratycznej z 4.03.1994 r.
na użytek III Krajowego Kongresu UD.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/039
Protokół nr 9 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/040
Protokół nr 10 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/041
Protokół nr 11 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/042
Protokół nr 12 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
348
CBG/UW/34/043
Protokół nr 14 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/044
Protokół nr 15 Komisji skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/045
Protokół nr 2 Komisji Mandatowej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/046
Informacje organizacyjne dla uczestników III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/047
Lista członków prezydium III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/048
Propozycje dot. obsady prezydium i poszczególnych komisji III
Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/049
Informacja o działalności Unii Demokratycznej w okresie między II a III
Kongresem.
2
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/050
Kalendarium Unii Demokratycznej, kwiecień 1993 – marzec 1994.
8
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/051
Spis protokołów Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/052
Protokół nr 1 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 5.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/053
Protokół nr 2 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
1
1994
Druk,
Polski
349
Demokratycznej, 5.03.1994 r.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/34/054
Protokół nr 3 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/055
Protokół nr 4 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/056
Protokół nr 6 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/057
Protokół nr 5 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/058
Protokół nr 8 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/059
Protokół nr 7 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/060
Protokół nr 9 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/061
Protokół nr 10 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
1
1994
Druk,
Polski
350
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/34/062
Protokół nr 22 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/063
Protokół nr 12 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/064
Protokół nr 13 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/065
Protokół nr 14 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/066
Protokół nr 15 Komisji Skrutacyjnej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/067
Protokół nr 1 Komisji Mandatowej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 5.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/068
Protokół nr 2 Komisji Mandatowej III Kongresu Krajowego Unii
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/069
Protokół z ukonstytuowania się Komisji Uchwał i Wniosków III
Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej, 5.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/070
Protokół uchwał i wniosków III Kongresu Krajowego Unii
3
1994
Druk
Polski
351
Demokratycznej, 6.03.1994 r.
CBG/UW/34/071
Uwagi Stanisława Huskowskiego do statutu zjednoczonych Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
2
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/072
Wniosek Tomasza Pokrywki, Jerzego Święcickiego, Wiktora
Konstantinidisa i Stanisława Pawlaka o dotyczący statutu
zjednoczonych Unii Demokratycznej i Kongresu LiberalnoDemokratycznego.
2
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/073
Wniosek Macieja Miszewskiego o poddanie pod głosowanie przez III
kongres Unii Demokratycznej uchwały dot. odstąpienia od zasady
przyznawania automatycznego członkostwa w Radzie Krajowej UD
desygnowanym do rządu ministrom i wiceministrom.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/074
Wniosek Macieja Miszewskiego dotyczący projektu statutu Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego po
zjednoczeniu.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/075
Wniosek dotyczący projektu statutu Unii Demokratycznej i Kongresu
Liberalno-Demokratycznego po zjednoczeniu.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/076
Wniosek projektu statutu Unii Demokratycznej i Kongresu LiberalnoDemokratycznego po zjednoczeniu.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/077
Wniosek Zofii Kuratowskiej do Komisji Uchwał i Wniosków III
Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej o podjęcie przez kongres
uchwały o utrzymaniu w nowej partii zasady możliwości istnienia
różnych frakcji (wersja drukowana).
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/078
Wniosek Zofii Kuratowskiej do Komisji Uchwał i Wniosków III
Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej o podjęcie przez kongres
1
1994
Rękopis
Polski
352
uchwały o utrzymaniu w nowej partii zasady możliwości istnienia
różnych frakcji (wersja rękopiśmienna).
CBG/UW/34/079
Wniosek Antoniego Platowskiego do Komisji Statutowej III Krajowego
Kongresu Unii Demokratycznej dot. preambuły statutu nowej partii.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/080
Wniosek Antoniego Platowskiego do Komisji Statutowej III Krajowego
Kongresu Unii Demokratycznej dot. statutu nowej partii.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/081
Wniosek Stanisława Mecycha w sprawie sesji wyjazdowych Klubu
Parlamentarnego Unii Demokratycznej poza Warszawie.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/082
Wniosek Ludwika Górskiego do Komisji Uchwał i Wniosków III
Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/083
Wniosek Jacka Taylora do Komisji Uchwał i Wniosków III Krajowego
Kongresu Unii Demokratycznej o opracowanie projektu uchwały
zawierającej zbiór zasad postępowania Unii Demokratycznej.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/084
Uchwała Rady Regionalnej Unii Demokratycznej województwa
piotrkowskiego w sprawie programu Unii Demokratycznej
zjednoczonej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/085
Wniosek Jana Kossakowskiego do Komisji Uchwał i Wniosków III
Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej dot. statutu nowej partii.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/086
Wniosek Jana Kossakowskiego do Komisji Uchwał i Wniosków III
Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej o przegłosowanie przez
kongres uchwały o zasadach wyboru nowych delegatów Unii
Demokratycznej na zjazd zjednoczeniowy UD i Kongresu LiberalnoDemokratycznego.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/087
Projekt uchwały Komisji Uchwał i Wniosków III Krajowego Kongresu
2
1994
Rękopis
Polski
353
Unii Demokratycznej zobowiązującej prezydium UD do przekazania
organizacjom regionalnym partii projektów uchwały programowej i
statutu opracowanych przez wspólne komisje programowe UD i
Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
CBG/UW/34/088
Projekt uchwały Komisji Uchwał i Wniosków III Krajowego Kongresu
Unii Demokratycznej o odrzuceniu przez kongres w całości
zaproponowanego projektu deklaracji III kongresu UD.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/089
Uchwała III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej w sprawie zasad
wyboru dodatkowych delegatów UD na Zjazd Zjednoczeniowy.
1
1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/34/090
Projekt zmiany uchwały III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej
w sprawie zasad wyboru dodatkowych delegatów UD na Zjazd
Zjednoczeniowy.
2
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/091
Zofia Radzikowska, Projekt uchwały III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie udziału w kongresie gości-delegatów z
prawem głosu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/092
Maria Zajączkowska i inni, projekt uchwały III Krajowego Kongresu
Unii Demokratycznej w sprawie programu dla wsi i rolnictwa.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/093
Wniosek Antoniego Platowskiego do Komisji Uchwał i Wniosków III
Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej o podjęcie przez kongres
uchwały zalecającej opracowanie projektu nowego logo partii.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/094
Wniosek Juliusza Brauna do Komisji Uchwał i Wniosków III Krajowego
Kongresu Unii Demokratycznej o podjęcie przez kongres uchwały w
sprawie obrony niezależności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1
1994
Rękopis
Polski
354
CBG/UW/34/095
Marek Edelman, Wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków III Krajowego
Kongresu Unii Demokratycznej dot. wyjaśnienia sprawy śmierci
Stanisława Pyjasa.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/096
Ludomir Krzystek, projekt uchwały III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie potępienia akcji strajkowej organizowanej
przez NSZZ „Solidarność”.
3
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/097
Ewa Jurewiczowa, projekt uchwały III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie sytuacji w obwodzie kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/098
Notatka Jana Marii Rokity dot. polityki władz partii.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/099
Janusz Hryniewicz, projekt uchwały III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie reformy administracyjnej państwa.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/100
Janusz Hryniewicz, projekt uchwały III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie niszczenia demokracji lokalnej przez
koalicję Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/101
Radosław Gawlik, projekt uchwały III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej w sprawie ochrony środowiska.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/102
Notatka Marka Balickiego w sprawie zgłoszenia do projektów
deklaracji III kongresu Unii Demokratycznej oraz deklaracji
zjednoczeniowej UD i Kongresu Liberalno-Demokratycznego uchwał
programowych walnego zebrania Frakcji Społeczno-Liberalnej UD z
dn. 26.02.1991 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/103
Uchwała walnego zebrania Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii
1
1994
Druk
Polski
355
Demokratycznej w dn. 26.02.1991 r. w sprawie zjednoczenia UD i
Kongresu Liberalno-Demokratycznego
CBG/UW/34/104
Uchwały walnego zebrania Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii
Demokratycznej w dn. 26.02.1991 r. w sprawie kultury, edukacji,
nauki i szkolnictwa wyższego oraz opieki zdrowotnej.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/105
Wniosek Antoniego Platowskiego o podjęcie przez III kongres krajowy
Unii Demokratycznej uchwały w sprawie samorządu terytorialnego.
2
1994
Rękopis
CBG/UW/34/106
Zbigniew Janas i inni, Wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków III
Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej o dodanie do deklaracji
zjednoczeniowej Unii Demokratycznej i Kongresu LiberalnoDemokratycznego akapitu dotyczącego problemów osób
niepełnosprawnych.
2
1994
Druk,
odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/34/107
Uwagi Zbigniewa Janasa do deklaracji zjednoczeniowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/108
Uwagi Radosława Gawlika do deklaracji zjednoczeniowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/109
Uwagi Krzysztofa Dołowego do deklaracji zjednoczeniowej Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/110
Wniosek Andrzeja Nadolnego o nadanie partii powstałej z połączenia
Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego nazwy
„Nowa Polska”.
1
1994
Rękopis
Polski
CBG/UW/34/111
Wniosek Michała Siudy o nadanie partii powstałej z połączenia Unii
Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego nazwy
„Polskie Forum Demokratyczne”.
1
1994
Rękopis
Polski
356
CBG/UW/34/112
Spis uchwał podjętych podczas obrad III Krajowego Kongresu Unii
Demokratycznej.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/113
Uchwała nr 1 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 5.03.1994
r. w sprawie zjednoczenia UD z Kongresem LiberalnoDemokratycznym.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/114
Uchwała nr 2 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 5.03.1994
r w sprawie zwrócenia się przez Kongres do ministra spraw
wewnętrznych RP o natychmiastowe udostępnienie prokuraturze
dokumentów dotyczących śmierci Stanisława Pyjasa.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/115
Uchwała nr 3 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 6.03.1994
r w sprawie zasad wyboru dodatkowych delegatów UD na zjazd
zjednoczeniowy UD i KLD.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/116
Uchwała nr 3 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 6.03.1994
r. w sprawie zasad wyboru dodatkowych delegatów UD na zjazd
zjednoczeniowy UD i KLD (tabela).
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/117
Uchwała nr 4 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 6.03.1994
r. w sprawie zasad uczestnictwa w kongresie zjednoczeniowym UD i
KLD posłów i senatorów UD niebędących członkami UD.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/118
Uchwała nr 5 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 6.03.1994
r. – posłanie do członków i sympatyków UD w związku z
zjednoczeniem UD z KLD.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/119
Uchwała nr 7 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 6.03.1994
r. w związku podważaniem zasady niezawisłości Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji.
1
1994
Druk
Polski
357
CBG/UW/34/120
Uchwała nr 8 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 6.03.1994
r. potępiająca próby centralizacji zarządzania państwem i ograniczania
suwerenności samorządu terytorialnego przez rząd Waldemara
Pawlaka.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/121
Uchwała nr 9 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z 6.03.1994
r. zobowiązująca prezydium UD do przekazania organizacjom
regionalnym UD projektów uchwały programowej i projektu statutu
opracowanych przez wspólne komisje UD i KLD.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/122
Uchwała nr 10 III Krajowego Kongresu Unii Demokratycznej z
6.03.1994 r. w związku z falą strajków w kraju.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/123
Informacja o powstaniu stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”,
4.03.1994 r.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/124
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 21.12.1993 r. do członków Rady Unii
Demokratycznej w sprawie przełożenia terminu III Krajowego
Kongresu Unii Demokratycznej.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/125
Wzór zaproszenia na III Krajowy Kongres Unii Demokratycznej, wersja
dla panów.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/126
Wzór zaproszenia na III Krajowy Kongres Unii Demokratycznej, wersja
dla pań.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/127
Wzór zaproszenia na III Krajowy Kongres Unii Demokratycznej, wersja
dla pań skrócona.
1
1994
Druk
Polski
CBG/UW/34/128
Wzór listu sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 11.02.1994 r. do przewodniczących rad
1
1994
Druk
Polski
358
regionalnych UD w związku z III Krajowym Kongresem UD.
CBG/UW/34/129
Posłanie do członków i sympatyków Unii Demokratycznej z dn.
6.03.1994 r. w związku z zjednoczeniem UD i KLD.
RAZEM KART:
1
1994
Druk
Polski
332
CBG/UW/35: Materiały promocyjne Unii Demokratycznej.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/35/001
Projekty logo i wzorów materiałów promocyjnych Unii
Demokratycznej
23
1991-1994
Druk
Polski
RAZEM KART:
23
CBG 36: Materiały promocyjne Unii Demokratycznej i innych partii, wybory parlamentarne 1991 i 1993.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/36/001
Kandydaci Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w okręgu nr 2
(woj. warszawskie z wyłączeniem Warszawy), wybory parlamentarne
1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/002
Ulotka wyborcza Jerzego Sygniewicza – kandydata Unii
2
1991
Druk
Polski
359
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/36/003
Ulotka wyborcza Marii Dmochowskiej – kandydatki Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/004
Ulotka wyborcza Marka Czekalskiego – kandydata Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/005
Ulotka wyborcza Grzegorza Łobody – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/006
Ulotka wyborcza Stanisława Mecycha – kandydata Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/007
Ulotka wyborcza Witolda Rosseta – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/008
Ulotka wyborcza Iwony Katarasińskiej – kandydatki Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/009
Ulotka wyborcza Henryka Michalaka – kandydata Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/010
Ulotka wyborcza Teresy Romanowskiej – kandydatki Unii
Demokratycznej do Senatu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/011
Ulotka wyborcza Andrzeja Banata – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/012
Ulotka wyborcza Bogdana Latera – kandydata Unii Demokratycznej do
Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/013
Ulotka wyborcza Marka Budzisza – kandydata Unii Demokratycznej do
2
1991
Druk
Polski
360
Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/36/014
Ulotka wyborcza Witolda Rosseta – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/015
Ulotka wyborcza Henryka Michalaka – kandydata Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/016
„Świadectwo II” – broszura wyborcza Jana Króla, kandydata Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
21
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/017
Ulotka wyborcza Andrzeja Olbrysza – kandydata Akcji Wyborczej
Katolickiej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/018
„Ludzie Bieleckiego i Uniwersytetu Warszawskiego” – ulotka wyborcza
Kongresu Liberalno-Demokratycznego, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/019
Ulotka wyborcza Marka Białego – kandydata Unii Demokratycznej do
Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/020
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w
okręgu wyborczym nr 37 (woj. katowickie), wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/021
Ulotka wyborcza Marii Sentycz, kandydatki Unii Demokratycznej do
Sejmu z okręgu wyborczego nr 37 (woj. katowickie), wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/022
Program regionalny Unii Demokratycznej – Region Podbeskidzie,
wybory parlamentarne 1991.
10
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/023
Ulotka krakowskiej Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/024
Ulotka wyborcza Marka Białego – kandydata Unii Demokratycznej do
2
1991
Druk
Polski
361
Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/36/025
Ulotka wyborcza Pawła Zalewskiego – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/026
Ulotka wyborcza Sławomira Kuligowskiego – kandydata Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/027
Broszura z biogramami kandydatów Unii Demokratycznej do
parlamentu z ziemi radomskiej, wybory parlamentarne 1991.
12
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/028
„Unia Demokratyczna – jestem za!” – nalepka.
1
1993
Nalepka
Polski
CBG/UW/36/029
„Unia Demokratyczna – lista nr 9” – nalepka, wybory parlamentarne
1993.
1
1993
Nalepka
Polski
CBG/UW/36/030
„Tadeusz Mazowiecki” – nalepka.
1
?
Nalepka
Polski
CBG/UW/36/031
„Unia Demokratyczna” – nalepka.
1
?
Nalepka
Polski
CBG/UW/36/032
„PL – jestem za!” – nalepka.
1
1991
Nalepka
Polski
CBG/UW/36/033
Plakat Tadeusza Mazowieckiego.
1
1991
Plakat
Polski
CBG/UW/36/034
„Unia Demokratyczna” – nalepki prostokątne (arkusz).
1
1991-1993
Nalepka
Polski
CBG/UW/36/035
„Szanse dla ambitnych, pomoc dla słabych” – ulotka wyborcza
kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu z woj. olsztyńskiego,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/036
„Kandydaci Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w
województwie warszawskim” – ulotka, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/037
„Dla Polski i dla Dolnego Śląska” – ulotka wyborcza Unii
2
1991
Druk
Polski
362
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/36/038
„Głosuj na listę nr 54 – to numer Unii Demokratycznej” – ulotka
wyborcza warszawskich kandydatów Unii Demokratycznej do
parlamentu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/039
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu z woj.
legnickiego, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/040
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu z woj.
wrocławskiego, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/041
„Za czym jesteśmy” – ulotka wyborcza Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/042
Ulotka wyborcza Kongresu Liberalno-Demokratycznego, wybory
parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/043
„Zbyszek Janas –poseł dla nas” – ulotka wyborcza Zbigniewa Janasa,
kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne
1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/044
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu z okręgu
wyborczego nr 28 (woj. lubelskie), wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/045
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu z Gliwic,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/046
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu, wybory
parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/047
Ulotka wyborcza Ryszarda Setnika – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu z Lublina, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
363
CBG/UW/36/048
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu z woj.
katowickiego, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/049
Ulotka wyborcza Krzysztofa Luksa – kandydata Unii Demokratycznej
na senatora, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/050
Ulotka wyborcza Krzysztofa Marka Balickiego – kandydata Unii
Demokratycznej na senatora, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/051
Ulotka wyborcza Stanisława Konzala – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu z okręgu wyborczego nr 37, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/052
Ulotka wyborcza Pawła Zalewskiego – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/053
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu z okręgu
toruńsko-włocławskiego, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/054
„Kurier Wyborczy”, biuletyn informacyjny regionu toruńskowłocławskiego Unii Demokratycznej, nr 5, 22.10.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/055
„Kurier Wyborczy”, biuletyn informacyjny regionu toruńskowłocławskiego Unii Demokratycznej, nr 4, 22.10.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/056
„Kurier Wyborczy”, biuletyn informacyjny regionu toruńskowłocławskiego Unii Demokratycznej, nr 3, 22.10.1991 r.
8
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/057
Ulotka wyborcza Tadeusza Mazowieckiego – kandydata Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/058
Projekt ulotki Tadeusza Mazowieckiego – kandydata Unii
Demokratycznej do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/36/059
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu w okręgu
1
1991
Druk
Polski
364
nowosądeckim, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/36/060
Ulotka wyborcza Grzegorza Tomaszewskiego – kandydata Unii
Wielkopolan do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/061
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu w okręgu
wyborczym nr 19 (woj. gorzowskie i pilskie), wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/062
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu z woj.
krośnieńskiego, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/063
Informacja o kandydatach na posłów z listy Unii Demokratycznej w
Opolu (biogramy), wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/064
Lista kandydatów na posłów z listy Unii Demokratycznej z woj.
piotrkowskiego, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/065
Lista kandydatów do parlamentu z listy Unii Demokratycznej w okręgu
nr 27 (woj. zamojskie i chełmskie).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/066
Ulotka Hipolita Muchy – kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/067
Ulotka Stanisława Bienia – kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/068
Ulotka Włodzimierza Gajewskiego – kandydata Unii Demokratycznej
do Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/069
Ulotka Andrzeja Jędrzejewskiego – kandydata Unii Demokratycznej do
Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/070
Ulotka Marka Obratyńskiego – kandydata Unii Demokratycznej do
2
1991
Druk
Polski
365
Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/36/071
Ulotka Ryszarda Stalewskiego – kandydata Unii Demokratycznej do
Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/072
Ulotka Ryszarda Pietrasa – kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/073
Ulotka Stanisława Żaka – kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/074
Lista kandydatów do Senatu z list Unii Demokratycznej w okręgu
wyborczym nr 9 (woj. częstochowskie).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/075
„Pozostańmy razem” – projekt plakatu wyborczego Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/36/076
„Pozostańmy razem” – projekt plakatu wyborczego Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
RAZEM KART:
184
CBG 37: „Unia o…” – deklaracja programowa Unii Demokratycznej, sierpień 1991.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/37/001
„Unia o…” – deklaracja programowa Unii Demokratycznej, sierpień
1991.
42
1991
Druk
Polski
366
RAZEM KART:
42
CBG/UW/38: Wybory parlamentarne 1991, listy kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów i ich biogramy.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/38/001
Listy kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w
okręgu białostocko-suwalskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/002
Notatka Jolanty Skowrońskiej o konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej regionu białostockiego w dn.8.08.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/003
Życiorys Jerzego Kopani, kandydata Unii Demokratycznej na posła w
okręgu białostocko-suwalskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/004
Notatka o słabych i złych stronach Jerzego Kopani jako kandydata Unii
Demokratycznej na posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/005
Życiorys Krzysztofa Sacharczuka, kandydata Unii Demokratycznej na
posła w okręgu białostocko-suwalskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/006
Notatka o słabych i złych stronach Krzysztofa Sacharczuka jako
kandydata Unii Demokratycznej na posła, wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/007
Życiorys Józefa Klima, kandydata Unii Demokratycznej na posła w
okręgu białostocko-suwalskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/008
Notatka o słabych i złych stronach Józefa Klima jako kandydata Unii
1
1991
Rękopis
Polski
367
Demokratycznej na posła, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/38/009
Notatka o słabych i złych stronach Janusza Doleckiego jako kandydata
Unii Demokratycznej na senatora, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/010
Życiorys Jerzego Michała Falkowskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/011
Życiorys Krzysztofa Wolframa.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/012
Życiorys Wiesława Sikorskiego.
1
1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne.
CBG/UW/38/013
Życiorys Franciszka Wasika.
1
1991
Faks rękopisu
CBG/UW/38/014
Życiorys Wojciecha Krzywińskiego.
1
1991
Faks rękopisu
CBG/UW/38/015
Życiorys Emanuela Trembaczowskiego, kandydata Unii
Demokratycznej na senatora w okręgu białostocko-suwalskim, wybory
parlamentarne 1993.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/016
Życiorys Jana Kwasowskiego, kandydata Unii Demokratycznej na posła
w okręgu białostocko-suwalskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/017
Życiorys Wiesława Sikorskiego.
1
1991
Rękopis.
Polski
CBG/UW/38/018
Życiorys Krzysztofa Palińskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posław okręgu białostocko-suwalskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/019
Życiorys Krzysztofa Palińskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła w okręgu białostocko-suwalskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis.
Polski
CBG/UW/38/020
Życiorys Janusza Doleckiego, kandydata Unii Demokratycznej na
senatora w okręgu białostocko-suwalskim, wybory parlamentarne
1
1991
Druk
Polski
368
1991.
CBG/UW/38/021
List wiceprzewodniczącej wojewódzkiej rady Unii Demokratycznej w
Giżycku Haliny Sarul do biura krajowego UD z dn. 27.07.1991 r. w
sprawie wojewódzkiej konwencji wyborczej UD w Giżycku.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/022
Życiorys Haliny Bortnowskiej-Dąbrowskiej – kandydatki Unii
Demokratycznej do Senatu, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/023
Oświadczenie Haliny Bortnowskiej-Dąbrowskiej z dn. 13.08.1991 r. w
sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie do Senatu z listy Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/024
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu w okręgu
bielskim.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/025
Protokół konwencji wyborczej regionu bydgoskiego Unii
Demokratycznej w Bydgoszczy w dn. 13.07.1991 r.
8
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/026
Projekt porządku obrad konwencji wyborczej regionu bydgoskiego
Unii Demokratycznej w Bydgoszczy w dn. 13.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/027
List wiceprzewodniczącego rady wojewódzkiej Unii Demokratycznej w
Bydgoszczy do biura krajowego UD w Warszawie z dn. 27.07.1991 r. w
sprawie zatwierdzenia bydgoskiej listy kandydatów UD do
parlamentu.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/028
Protokół z posiedzenia Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w
Bydgoszczy w dn. 24.07.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/029
Odpis protokołu komisji skrutacyjnej posiedzenia Rady Wojewódzkiej
Unii Demokratycznej w Bydgoszczy w dn. 24.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
369
CBG/UW/38/030
Lista preferencyjna kandydatów na posłów ustalona na posiedzeniu
Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w Bydgoszczy w dn.
24.07.1991 r.
6
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/031
List Tadeusza Bejgerowskiego do Rady Wojewódzkiej Unii
Demokratycznej w Bydgoszczy z dn. 1.09.1991 r. w sprawie wycofania
się tegoż z zamiaru kandydowania na posła z listy UD.
6
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/38/032
Oświadczenie Emanuela Trembaczowskiego w sprawie wyrażenia
zgody na kandydowanie do Senatu z listy Unii Demokratycznej,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/38/033
Oświadczenie Jana Kwasowskiego w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/38/034
Oświadczenie Józefa Klima w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/38/035
Oświadczenie Krzysztofa Palińskiego w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/38/036
Oświadczenie Jerzego Michała Falkowskiego w sprawie wyrażenia
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/38/037
Oświadczenie Janusza Doleckiego w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Senatu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
370
CBG/UW/38/038
Oświadczenie Jerzego Kopani w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/38/039
Oświadczenie Ludwika Rychlika w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/040
Oświadczenie Wojciecha Krzywińskiego w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/38/041
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów w okręgu nr 24
obejmującym woj. ciechanowskie, łomżyńskie i ostrołęckie, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/042
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w
okręgu nr 24 obejmującym woj. ciechanowskie, łomżyńskie i
ostrołęckie, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/043
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na posła z listy Unii
Demokratycznej – Karol Pękul, Wincenty Rybaczyk, Jan Piskorski,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/044
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na posła z listy Unii
Demokratycznej – Maciej Naralewski, Wojciech Więckowski, Kazimierz
M. Ujazdowski, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/045
Oświadczenie Antoniego Dudzińskiego z dn. 11.07.1991. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
371
CBG/UW/38/046
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej w
Pułtusku w dn. 20.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/047
Lista obecności elektorów na regionalnej konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej w Pułtusku w dn. 20.07.1991 r. (kserokopia).
1
1991
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/38/048
Protokół posiedzenia regionalnej rady Unii Demokratycznej woj.
ciechanowskiego w Płońsku w dn. 21.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/049
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w
okręgu nr 24, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/050
Maciej Madaliński, Sprawozdanie z regionalnej konwencji wyborczej
Unii Demokratycznej w Pułtusku w dn. 20.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/051
Życiorys Macieja Naralewskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/052
Oświadczenie Janusza Szyłkowskiego z dn. 20.08.1991 r. o wyrażeniu
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/053
Życiorys Janusza Szyłkowskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/054
Życiorys Jana Piskorskiego, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/38/055
Życiorys Wojciecha Więckowskiego, kandydata Unii Demokratycznej
na posła, wybory parlamentarne 1991.
6
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/056
Życiorys Antoniego Dudzińskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
1
1991
Rękopis
Polski
372
posła, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/38/057
Życiorys Antoniego Dudzińskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
5
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/058
Życiorys Kazimierza Michała Ujazdowskiego, kandydata Unii
Demokratycznej na posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/059
Życiorys Jana Rosochackiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/38/060
Życiorys Karola Pękula, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/061
Oświadczenie o wiceprzewodniczącego zarządu regionu
ciechanowsko-ostrołęckiego Unii Demokratycznej Karola Pękula o
wyrażeniu zgody na kandydowanie Barbary Bielskiej do Senatu z listy
UD.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/062
Życiorys Wincentego Rybarczyka, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/063
Życiorys Stefana Bienieckiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/064
Oświadczenie Stefana Bienieckiego z dn. 20.07.1991 r. o wyrażeniu
zgody na kandydowaniu na posła z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/065
Życiorys Zygmunta Lenkiewicza, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
373
CBG/UW/38/066
Życiorys Barbary Tanianis Bielskiej, kandydatki Unii Demokratycznej
do Senatu, wybory parlamentarne 1991.
4
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/067
Oświadczenie Barbary Tanianis Bielskiej o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Senatu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/068
Życiorys Barbary Tanianis Bielskiej, kandydatki Unii Demokratycznej
do Senatu, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/069
Oświadczenie Sławomira Kuligowskiego o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/070
Życiorys Anny Bartnik-Jabłońskiej, kandydatki Unii Demokratycznej do
Sejmu, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/071
Protokół komisji mandatowej regionalnej konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej w Częstochowie w dn. 26.07.1991 r.
2
1991
Ksero rękopisu
Polski
CBG/UW/38/072
Lista obecności na konwencji regionalnej konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej w Częstochowie w dn. 26.07.1991 r.
3
1991
Ksero rękopisu
Polski
CBG/UW/38/073
Pytania do kandydatów na posłów i senatorów z regionalnej
konwencji wyborczej Unii Demokratycznej w Częstochowie w dn.
26.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/074
Porządek obrad regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej
w Częstochowie w dn. 26.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/075
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów w regionie
częstochowskim, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Druk
Polski
374
CBG/UW/38/076
List przewodniczącego Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w
Częstochowie do biura krajowego UD w Warszawie z dn. 5.04.1992 r.
w sprawie zorganizowanego przez rzeczoną radę spotkania dot.
problemów mieszkalnictwa.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/077
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na senatorów w regionie
częstochowskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/078
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów w regionie
częstochowskim, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/079
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej w
Częstochowie w dn. 26.07.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/080
Życiorys Jerzego Ziory, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/38/081
Życiorys Waldemara Kocwina, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/082
Życiorys Bohdana Jastrzębskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/083
Życiorys Marka Maculewicza, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/084
Życiorys Marcelego Antoniewicza, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/085
Protokół konwencji wyborczej Unii Demokratycznej regionu
elbląskiego w Elblągu w dn. 12.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/086
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów
1
1991
Druk
Polski
375
regionie elbląskim, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/38/087
Oświadczenie Rafała Kasprzyckiego z dn. 13.07.1991 r. o wyrażeniu
zgody na kandydowanie na posła z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/088
List Krystyny Malinowskiej z informacją o wysłaniu życiorysów
kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu w regionie
elbląskim.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/089
List szefowej sztabu wyborczego Unii Demokratycznej w Elblągu
Teresy Wojcinowicz do centralnego sztabu wyborczego UD w
Warszawie z dn. 4.10.1991 r. w sprawie wydatków poniesionych przez
elbląską UD w związku z kampanią do wyborów parlamentarnych.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/090
Uwagi Krzysztofa Luksa do programu Unii Demokratycznej w sprawie
rolnictwa i wsi, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/091
Sprawozdanie z działalności regionalnego sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej w Elblągu, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/092
Oświadczenie przewodniczącego Unii Demokratycznej w Elblągu
Rafała Kasprzyckiego z dn. 3.09.1991 r. w sprawie powołania
regionalnego sztabu wyborczego UD, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/093
Życiorys Cezarego Balbuzy, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/094
Życiorys Józefa Tyńca, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/095
Życiorys Mirosława Ślesińskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
1
1991
Rękopis
Polski
376
posła, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/38/096
Życiorys Marii Ślązak, kandydatki Unii Demokratycznej na posłankę,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/097
Życiorys Krzysztofa Luksa, kandydata Unii Demokratycznej na
senatora, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/098
Życiorys Rafała Kasprzyckiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/099
Życiorys Józefa Tyńca, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/100
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu w okręgu olsztyńskoelbląskim, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/101
Życiorys Rafała Kasprzyckiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/102
Życiorys Kazimierza Ulanieckiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/103
Życiorys Zbigniewa Błaszczaka, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/104
Życiorys Pawła Onysika, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/38/105
Oświadczenie Andrzeja Zdanowskiego z dn. 31.07.1991 r. o wyrażeniu
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/106
List Andrzeja Zdanowskiego do centralnego sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej w Warszawie z dn. 8.07.1991 r. w sprawie powołania
1
1991
Rękopis
Polski
377
regionalnego sztabu wyborczego UD w Ełku, wybory parlamentarne
1991.
CBG/UW/38/107
List Wiceprzewodniczącej Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w
Giżycku Haliny Sarul do biura krajowego Unii Demokratycznej w
Warszawie z dn. 22.07.1991 r. w sprawie regionalnej konwencji
wyborczej UD woj. suwalskiego w Giżycku.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/108
Oświadczenie Wiesława Sikorskiego z dn. 31.07.1991 r. o wyrażeniu
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/109
Życiorys Ludwika Rychlika, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/110
List Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Gdańsku do biura
krajowego UD w Warszawie z dn. 25.06.1991 r. w sprawie wyłonienia
na zjeździe regionalnym UD w Gdańsku w dn. 15.06.1991 r. nowych
władz regionalnych UD.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/111
Protokół komisji skrutacyjnej regionalnej konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej woj. gdańskiego w Gdańsku w dn. 21.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/112
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej woj.
gdańskiego w Gdańsku w dn. 21.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/113
Protokół posiedzenia Regionalnej Rady Unii Demokratycznej w
Gdańsku w dn. 21.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/114
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej
Pomorza Zachodniego w Koszalinie w dn. 12.07.1991 r.
9
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/115
List obecności na regionalnej konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej Pomorza Zachodniego w Koszalinie w dn. 12.07.1991
2
1991
Kserokopia
Polski
378
r.
rękopisu
CBG/UW/38/116
Protokół komisji skrutacyjnej regionalnej konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej Pomorza Zachodniego w Koszalinie w dn. 12.07.1991
r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/117
Oświadczenie Marii Ślązak z 12.07.1991 r. o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/118
Oświadczenie Cezarego Balbuzy z 12.07.1991 r. o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/119
Oświadczenie Józefa Tyńca z 12.07.1991 r. o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/120
Oświadczenie Kazimierza … z 12.07.1991 r. o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/121
Oświadczenie Mirosława Ślesińskiego z 12.07.1991 r. o wyrażeniu
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/122
Oświadczenie Jacka Taylora z 1.08.1991 r. o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/123
Oświadczenie Grzegorza Jerzego Karziewicza z 1.08.1991 r. o
wyrażeniu zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
1
1991
Druk
Polski
379
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/38/124
Oświadczenie Jerzego Radomskiego z 21.07.1991 r. o wyrażeniu zgody
na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/125
Oświadczenie Zbigniewa Trzebiatowskiego z 1.08.1991 r. o wyrażeniu
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/126
Życiorys Mariusza Macieja Żydowo, kandydata Unii Demokratycznej
na senatora, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/127
Życiorys Mariusza Macieja Żydowo, kandydata Unii Demokratycznej
na senatora, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/128
Oświadczenie Krzysztofa Lutego z 31.07.1991 r. o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Senatu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/129
Życiorys Zbigniewa Trzebiatowskiego, kandydata Unii Demokratycznej
na posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/130
Życiorys Lecha Dziedzica, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/131
Życiorys Ewy Jurewiczowej, kandydatki Unii Demokratycznej na
posłankę, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/132
Życiorys Barbary Kapaczyńskiej, kandydatki Unii Demokratycznej na
posłankę, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/133
Życiorys Grzegorza Jerzego Karziewicza, kandydata Unii
1
1991
Druk
Polski
380
Demokratycznej na posła, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/38/134
Życiorys Zdzisława Kostkiewicza, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/135
Życiorys Aliny Kowalewskiej-Wołowskiej, kandydatki Unii
Demokratycznej na posłankę, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/136
Życiorys Tomasza Lerocha, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/137
Życiorys Tomasza Posadzkiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/138
Życiorys Jerzego Radomskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/139
Życiorys Jacka Taylora, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/140
Życiorys Józefa Borzyszkowskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
senatora, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/141
Życiorys Mirosława Gintera, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/142
Oświadczenia Aliny Kowalewskiej-Wołowskiej, Tomasza Posadzkiego i
Tomasza Lerocha w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/143
Oświadczenie Mirosława Gintera w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
381
CBG/UW/38/144
Oświadczenie Ewy Jurewiczowej w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/145
Oświadczenie Ireny Jedwabskiej w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/146
Oświadczenie Zdzisława Kostkiewicza w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/147
Oświadczenie Barbary Karaczyńskiej w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/148
Protokół z wyborów delegatów na zjazd zjednoczeniowy Unii
Demokratycznej, Ruchu-Obywatelskiego Akcji Demokratycznej i
Forum Prawicy Demokratycznej w Gorzowie Wielkopolskim w dn.
11.03.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/149
Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów delegatów na zjazd
zjednoczeniowy Unii Demokratycznej, Ruchu-Obywatelskiego Akcji
Demokratycznej i Forum Prawicy Demokratycznej w Gorzowie
Wielkopolskim w dn. 11.03.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/150
Lista obecności na regionalnej konwencji wyborczej RuchuObywatelskiego Akcji Demokratycznej i Unii Demokratycznej w
Gorzowie Wielkopolskim w dn. 11.03.1991 r.
4
1991
Druk, odręczne
podpisy
Polski
CBG/UW/38/151
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w
6
1991
Rękopis/druk
Polski
382
okręgu jeleniogórskim, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/38/152
Wykaz członków Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Jeleniej
Górze.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/153
Oświadczenie Michała Kalitowskiego o wyrażeniu zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/154
Życiorys Michała Kalitowskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/155
Życiorys Michała Kalitowskiego (wersja skrócona), kandydata Unii
Demokratycznej na posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/156
Życiorys Wojciecha Sarnowicza, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/38/157
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej woj.
kieleckiego w Kielcach w dn. 13.07.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/158
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w
okręgu nr 8 (woj. kieleckie), wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/159
Protokół zebrania Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Kielcach w
dn. 20.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/160
Oświadczenie Stanisława Żaka z dn. 6.08.1991 r. w sprawie wyrażenia
zgody na kandydowanie do Senatu z listy Unii Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/161
Życiorys Stanisława Żaka, kandydata Unii Demokratycznej na senatora,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/162
Oświadczenie Marii Stolzman o wyrażeniu zgody na kandydowanie do
1
1991
Rękopis
Polski
383
Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/38/163
Notatka dot. kampanii wyborczej Unii Demokratycznej, nazwisko
autora nieczytelne.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/164
Życiorys Tadeusza Świącika.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/165
Oświadczenie z dn. 11.08.1991 r. o zgłoszeniu przez zarząd koła Unii
Demokratycznej w Lublinie kandydatury Andrzeja Kaźmierowskiego na
senatora.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/166
Oświadczenie z dn. 11.08.1991 r. o zgłoszeniu przez zarząd koła Unii
Demokratycznej w Lublinie kandydatury Andrzeja Kaźmierowskiego na
senatora.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/167
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej w
Lublinie w dn. 13.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/168
Protokół komisji skrutacyjnej regionalnej konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej w Lublinie w dn. 13.07.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/169
Lista przewodniczącego Unii Demokratycznej w Lublinie Ryszarda
Setnika do biura krajowego UD w Warszawie z dn. 25.07.1991 r. –
informacja o wysłaniu listy kandydatów na posłów i senatorów
zgłoszonych na regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej
w Lublinie w dn. 13.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/170
Życiorys Ryszarda Setnika, kandydata Unii Demokratycznej na posła,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/171
Życiorys Radosława Łukasza Drwala, kandydata Unii Demokratycznej
na posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
384
CBG/UW/38/172
Lista osób zgłaszających kandydaturę Życiorys Radosława Łukasza
Drwala na posła, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/173
Biogram Wojciecha Samolińskiego, kandydata Unii Demokratycznej na
posła, i lista osób zgłaszających jego kandydaturę, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk/rękopis
Polski
CBG/UW/38/174
Oświadczenie Wojciecha Samolińskiego z dn. 4.07.1991 r. o wyrażeniu
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/175
List przewodniczącego koła Unii Demokratycznej w Kraśniku do Rady
Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w Lublinie z dn. 27.06.1991 r. –
informacja o wysłaniu dokumentów Romana Madresa, kandydata na
posła rekomendowanego przez koło UD w Kraśniku.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/176
Oświadczenie koła Unii Demokratycznej w Kraśniku z dn. 26.06.1991 r.
w sprawie zgłoszenia kandydatury Romana Madrasa na posła.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/177
Życiorys Romana Madrasa.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/178
Życiorys Romana Madrasa (autobiografia).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/179
Oświadczenie Romana Madrasa z dn. 2.07.1991 r. o wyrażeniu zgody
na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/180
List Cezarego Możeńskiego z koła Unii Demokratycznej w Puławach do
Rady Wojewódzkiej UD w Lublinie w sprawie zgłoszenia kandydatur na
wojewódzką listę kandydatów UD do Sejmu i Senatu.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/181
Oświadczenia Andrzeja Kuby i Stanisława Zadury w sprawie wyrażenia
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
385
CBG/UW/38/182
Oświadczenia Stanisława Głażewskiego i Józefa Stopki w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/183
Życiorys Stanisława Zadury.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/184
Życiorys Andrzeja Kuby.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/185
Życiorys Stanisława Głażewskiego.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/186
Życiorys Jana Józefa Stopki.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/187
Życiorys Andrzeja Zielińskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/188
Lista osób zgłaszających kandydaturę Andrzeja Zielińskiego na posła.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/189
Oświadczenie Andrzeja Zielińskiego z dn. 30.06.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/190
Życiorys Stanisława Osiniaka.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/191
Oświadczenie Andrzeja Zielińskiego z dn. 25.07.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/192
Życiorys Jana Gosia.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/193
Życiorys Andrzeja Sokołowskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/194
Życiorys Marka Stankiewicza.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/195
Oświadczenie Marka Stankiewicza z dn. 25.06.1991 r. w sprawie
1
1991
Druk
Polski
386
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
CBG/UW/38/196
Lista osób zgłaszających kandydaturę Marka Stankiewicza na posła.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/197
Zgłoszenie okręgowej listy kandydatów na posłów Komitetu
Wyborczego „Unia Demokratyczna”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/198
Zgłoszenie Bogdana Schmidta na pełnomocnika okręgowego listy
kandydatów Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna” w okręgu
łódzkim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/199
Zgłoszenie Teresy Romanowskiej na kandydatkę Komitetu
Wyborczego „Unia Demokratyczna” do Senatu w okręgu łódzkim,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/200
Upoważnienie Bogdana Schmidta do wykonywania czynności
związanych z obowiązkami okręgowego pełnomocnika Komitetu
Wyborczego „Unia Demokratyczna” wystawione przez Jerzego
Ciemniewskiego, pełnomocnika krajowego tegoż komitetu, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/201
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów w okręgu łódzkim,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/202
Życiorys Marii Dmochowskiej.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/203
Oświadczenie Marii Dmochowskiej w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/204
Życiorys Marka Czekalskiego.
1
1991
Druk
Polski
387
CBG/UW/38/205
Oświadczenie Marka Czekalskiego w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/206
Życiorys Andrzeja Banata.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/207
Oświadczenie Andrzeja Banata w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/208
Życiorys Witolda Rosseta.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/209
Oświadczenie Witolda Rosseta w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/210
Życiorys Jerzego Sygniewicza.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/211
Oświadczenie Jerzego Sygniewicza w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/212
Życiorys Stanisława Mecycha.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/213
Oświadczenie Stanisława Mecycha w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/214
Życiorys Wiesława Zbyszka Łukomskiego.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/215
Oświadczenie Wiesława Zbyszka Łukomskiego w sprawie wyrażenia
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
1
1991
Druk
Polski
388
parlamentarne 1991
CBG/UW/38/216
Życiorys Grzegorza Łobody.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/217
Oświadczenie Grzegorza Łobody w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/218
Oświadczenie Teresy Romanowskiej w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/219
Oświadczenie Bogdana Latera w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/220
Oświadczenie Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w sprawie wyrażenia
zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/221
Oświadczenie Marka Budzisza w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/222
Oświadczenie Henryka Michalaka w sprawie wyrażenia zgody na
kandydowanie do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/223
Życiorys Andrzeja Pawelca.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/224
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej w
Nowym Sączu w dn. 21.07.1991 r.
7
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
389
CBG/UW/38/225
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej w
Olsztynie w dn. 20.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/226
Biogram Tomasza Szczepuły.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/227
Protokół komisji skrutacyjnej regionalnej konwencji wyborczej Unii
Demokratycznej w Olsztynie w dn. 20.07.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/228
Protokół wyborów uzupełniających kandydatów na posłów i
senatorów Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna w woj.
olsztyńskim, 6.08.1991 r.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/229
List Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Olsztynie do biura
krajowego UD w Warszawie z dn. 20.07.1991 r. w sprawie zgłoszenia
listy kandydatów na posłów.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/230
Życiorys Mariana Wesołowskiego.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/231
Oświadczenie Mariana Wesołowskiego z dn. 20.07.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/232
Życiorys Mariana Leopolda.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/233
Oświadczenie Mariana Leopolda z dn. 20.07.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/234
Życiorys Andrzeja Bobera.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/235
Oświadczenie Andrzeja Bobera z dn. 20.07.1991 r. w sprawie
1
1991
Rękopis
Polski
390
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
CBG/UW/38/236
Życiorys Tomasza Starowieyskiego.
2
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/38/237
Oświadczenie Tomasza Starowieyskiego z dn. 20.07.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/238
Życiorys Wojciecha Zawiślaka.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/239
Oświadczenie Wojciecha Zawiślaka z dn. 20.07.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/240
Życiorys Elżbiety Wierzbowskiej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/241
Oświadczenie Elżbiety Wierzbowskiej z dn. 20.07.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/242
Życiorys Waldemara Kisielińskiego.
2
1991
Kserokopia
rękopisu.
Polski
CBG/UW/38/243
Oświadczenie Waldemara Kisielińskiego z dn. 20.07.1991 r. w sprawie
wyrażenia zgody na kandydowanie do Sejmu z listy Unii
Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/38/244
Życiorys Jarosława Szostka.
1
1991
Kserokopia
rękopisu.
Polski
CBG/UW/38/245
Protokół regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej w
3
1991
Druk
Polski
391
Olsztynie w dn. 6.08.1991 r.
CBG/UW/38/246
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Senatu w woj. olsztyńskim,
wybory parlamentarne 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/247
Życiorys Jarosława Bartnika.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/248
Życiorys Danuty Tomowicz-Słaboń.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/38/249
Życiorys Mirosława Czecha.
1
1991
Druk
Polski
RAZEM KART:
368
CBG/UW/39: Wybory parlamentarne 1991, materiały struktur regionalnych Unii Demokratycznej.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart.
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/39/001
Protokół z posiedzenia Rady Regionalnej Unii Demokratycznej woj.
skierniewickiego w dn. 29.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/002
Upoważnienie dla Marka Gołkowskiego z dn. 15.12.1990 r. do
tworzenia struktur lokalnych Unii Demokratycznej na terenie
Sochaczewa.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/003
Komunikat z posiedzenia Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Unii
Demokratycznej woj. skierniewickiego w dn. 18.03.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/004
List przewodniczącego komisji organizacyjnej wojewódzkiego zjazdu
Unii Demokratycznej w Skierniewicach do członków Tymczasowej
Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej woj. skierniewickiego w
1
1991
Druk
Polski
392
sprawie terminu zjazdu wojewódzkiego.
CBG/UW/39/005
Biogram Andrzeja Michalskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/006
Biogram Andrzeja Michalskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/007
Oświadczenie Andrzeja Michalskiego z dn. 30.07.1991 r. w sprawie
kandydowania do Sejmu z listy Unii Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/008
Biogram Mirosława Trzepiecińskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/009
Oświadczenie Mirosława Trzepiecińskiego w sprawie kandydowania
do Sejmu z listy Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/010
Biogram Andrzeja Paszta.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/011
Oświadczenie Andrzeja Paszta w sprawie kandydowania do Sejmu z
listy Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/012
Biogram Marka Kaweckiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/013
Oświadczenie Marka Kaweckiego w sprawie kandydowania do Sejmu
z listy Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/014
Biogram Ryszard Chudzika.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/015
Oświadczenie Ryszard Chudzika w sprawie kandydowania do Senatu z
listy Unii Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/016
Protokół posiedzenia Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w
Szczecinie w dn. 13.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/017
Protokół konwentu wyborczego Unii Demokratycznej w Szczecinie w
dn. 13.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
393
CBG/UW/39/018
Protokół komisji skrutacyjnej konwentu wyborczego Unii
Demokratycznej w Szczecinie w dn. 13.07.1991 r.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/019
Biogramy kandydatów Unii Demokratycznej regionu szczecińskiego do
Sejmu i Senatu, wybory parlamentarne 1991.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/020
Oświadczenie Wiesława Jaszczyńskiego w sprawie kandydowania do
Senatu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/021
Oświadczenie Włodzimierza Puzyny w sprawie kandydowania do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/022
Oświadczenie Józefa Kowalczyka w sprawie kandydowania do Sejmu z
listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania udziału w
pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie
otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/023
Oświadczenie Jacka Ambroziaka w sprawie kandydowania do Sejmu z
listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania udziału w
pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie
otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/024
Oświadczenie Ryszarda Brodzińskiego w sprawie kandydowania do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/025
Oświadczenie Grzegorza Jankowskiego w sprawie kandydowania do
1
1991
Druk
Polski
394
Sejmu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
CBG/UW/39/026
Oświadczenie Waldemara Kaśkiewicza w sprawie kandydowania do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/027
Oświadczenie Dariusza Bernackiego w sprawie kandydowania do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/028
Oświadczenie Sylwestra Woronieckiego w sprawie kandydowania do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/029
Oświadczenie Jerzego Wybieralskiego w sprawie kandydowania do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/030
Oświadczenie Krzysztofa Krauze w sprawie kandydowania do Sejmu z
listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania udziału w
pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie
otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/031
Oświadczenie Ewy Gruner-Żarnoch w sprawie kandydowania do
Sejmu z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania
1
1991
Druk
Polski
395
udziału w pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w
razie otrzymania mandatu.
CBG/UW/39/032
Oświadczenie Jarosława Kobzdeja w sprawie kandydowania do Sejmu
z listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania udziału w
pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie
otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/033
Zobowiązanie Leona Sukiennika brania udziału w pracach Klubu
Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/034
Oświadczenie Leona Sukiennika w sprawie kandydowania do Senatu z
listy Unii Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/035
Oświadczenie Jerzego Chmury w sprawie kandydowania do Senatu z
listy Unii Demokratycznej i zobowiązanie tegoż do brania udziału w
pracach Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie
otrzymania mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/036
Sprawozdanie z regionalnej konwencji wyborczej Unii Demokratycznej
w Tarnowie w dn. 22.07.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/037
Biogramy kandydatów Unii Demokratycznej woj. tarnowskiego do
Sejmu i Senatu, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/038
List przewodniczącego Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w
Tarnowie z dn. 30.07.1991 r. do skarbnika UD Piotra Foglera z prośbą
o przyznanie funduszy niezbędnych do prowadzenia kampanii
wyborczej.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/039
Lista obecności na posiedzeniu Rady Regionalnej Unii Demokratycznej
woj. toruńskiego w dn. 13.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
396
CBG/UW/39/040
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Regionalnej Unii Demokratycznej
woj. toruńskiego z dn. 13.07.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/041
Protokół posiedzenia Rady Regionalnej Unii Demokratycznej woj.
toruńskiego w dn. 13.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/042
Lista obecności na konwencji wyborczej Unii Demokratycznej woj.
toruńskiego w dn. 13.07.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/043
Sprawozdanie z konwencji wyborczej Unii Demokratycznej woj.
toruńskiego w dn. 13.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/044
Uchwała prezydium Rady Regionalnej Unii Demokratycznej woj.
toruńskiego z dn. 13.07.1991 r. w sprawie wyłonienia listy
kandydatów UD woj. toruńskiego do parlamentu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/045
Zgłoszenie Wiktora Kulerskiego na kandydata Unii Demokratycznej na
posła.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/046
Zgłoszenie Romana Gąsiorowskiego na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. toruńskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/047
Życiorys Romana Gąsiorowskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/048
Zgłoszenie Zbigniewa Bobińskiego na kandydata Unii Demokratycznej
na posła z woj. toruńskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/049
Biogram Zbigniewa Bobińskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/050
Zgłoszenie Wiktora Kulerskiego na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. toruńskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
Polski
397
wypełniona
odręcznie
CBG/UW/39/051
Uzasadnienie zgłoszenia Juliusza Regela na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. toruńskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/052
Zgłoszenie Juliusza Regela na kandydata Unii Demokratycznej na posła
z woj. toruńskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/053
Życiorys Józefa Wierniewskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/054
Życiorys Stanisława Salamonowicza.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/055
Zgłoszenie Władysława Bojarskiego na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. toruńskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/056
Zgłoszenie Jana Wyrowińskiego na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. toruńskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/057
Życiorys Jana Wyrowińskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/058
Zgłoszenie Józefa Wierniewskiego na kandydata Unii Demokratycznej
na posła z woj. toruńskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/059
Zgłoszenie Andrzeja Tyca na kandydata Unii Demokratycznej na
1
1991
Ankieta
Polski
398
senatora z woj. toruńskiego.
drukowana,
wypełniona
odręcznie
CBG/UW/39/060
Życiorys Andrzeja Tyca.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/061
Zgłoszenie Stanisława Salamonowicza na kandydata Unii
Demokratycznej na senatora z woj. toruńskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/062
Lista kandydatów Unii Demokratycznej woj. warszawskiego na posłów
i senatorów.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/063
Zgłoszenie Marka Dąbrowskiego, Bronisława Geremka i Jana
Latkowskiego na kandydatów Unii Demokratycznej woj.
warszawskiego na posłów.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/064
Uzasadnienie kandydatury Zofii Kuratowskiej na senator RP.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/065
List przewodniczącego Warszawskiej Rady Unii Demokratycznej
Michała Olszewskiego i sekretarza Warszawskiej Rady Unii
Demokratycznej Jarosława Szostakowskiego z dn. 25.07.1991 r. do
Rady UD z prośbą o zatwierdzenie listy kandydatów UD woj.
warszawskiego do parlamentu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/066
Uchwała Warszawskiej Rady Unii Demokratycznej z dn. 25.07.1991 r.
w sprawie ustalenia listy kandydatów na posłów i senatorów z woj.
warszawskiego.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/067
Uchwała koła nr 4 dzielnicy Warszawa-Mokotów z dn. 8.11.1991 r. w
sprawie oceny rezultatów wyborów parlamentarnych.
1
1991
Druk
Polski
399
CBG/UW/39/068
Fragment oświadczenia jednego z warszawskich kół Unii
Demokratycznej w sprawach programowych, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/069
Fragment oświadczenia jednego z warszawskich kół Unii
Demokratycznej w sprawach programowych, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/070
Zgłoszenie Łukasza Abgarowicza na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/071
Zgłoszenie Marka Balickiego na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/072
Biogram Stanisława Bielińskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/073
Zgłoszenie Stanisława Bielińskiego na kandydata Unii Demokratycznej
na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/074
Zgłoszenie Krzysztofa Bitnera na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/075
Uzasadnienie zgłoszenia Krzysztofa Bitnera na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/076
Zgłoszenie Jolanty Chodakowskiej na kandydatkę Unii Demokratycznej
na posłankę z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/077
Uzasadnienie zgłoszenia Jolanty Chodakowskiej na kandydatkę Unii
Demokratycznej na posłankę z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/078
Zgłoszenie Romana Czarnoty-Bojarskiego i Zbigniewa Janasa na
kandydatów Unii Demokratycznej na posłów z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/079
Biogram Romana Czarnoty-Bojarskiego.
1
1991
Druk
Polski
400
CBG/UW/39/080
Uzasadnienie zgłoszenia Zbigniewa Janasa na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/081
Zgłoszenie Pawła Czartoryskiego na kandydata Unii Demokratycznej
na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/082
Lista osób popierających kandydaturę Tomasza Dąbskiego na posła..
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/083
Biogram Tomasza Dąbskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/084
Lista osób popierających kandydaturę Krzysztofa Dołowego na posła.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/085
Uzasadnienie zgłoszenia Krzysztofa Dołowego na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/086
Uzasadnienie zgłoszenia Stanisława Falińskiego na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/087
Zgłoszenie Piotra Foglera na kandydata Unii Demokratycznej na posła
z okręgu nr 2 (woj. warszawskie z wyłączeniem Warszawy).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/088
Zgłoszenie Jana Janowskiego na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/089
Zgłoszenie Jana Janowskiego na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/090
Zgłoszenie Jacka Kuronia na kandydata Unii Demokratycznej na posła z
woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/091
Biogram Jana Latkowskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/092
Zgłoszenie Krzysztofa Piotra Nowakowskiego na kandydata Unii
1
1991
Ankieta
Polski
401
Demokratycznej na posła z woj. warszawskiego.
drukowana,
wypełniona
odręcznie
CBG/UW/39/093
Uzasadnienie zgłoszenia Piotra Nowakowskiego na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/094
Zgłoszenie Michała Olszewskiego na kandydata Unii Demokratycznej
na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/095
Zgłoszenie Liliany Schwartz na kandydatkę Unii Demokratycznej do
Sejmu z woj. warszawskiego.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/096
Zgłoszenie Stefana Starczewskiego na kandydata Unii Demokratycznej
na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/097
Uzasadnienie zgłoszenia Joanny Szulc na kandydatkę Unii
Demokratycznej do Sejmu z woj. warszawskiego.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/098
Lista delegatów Warszawskiej Konwencji Wyborczej popierających
kandydaturę Joanny Szulc na posłankę z woj. warszawskiego.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/099
Zgłoszenie Michała Tomczyka na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/100
Życiorys Michała Tomczyka.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/101
Zgłoszenie Andrzeja Urbanika na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/102
Biogram Andrzeja Urbanika.
1
1991
Druk
Polski
402
CBG/UW/39/103
Zgłoszenie Andrzeja Wielowieyskiego na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/104
Uzasadnienie zgłoszenia Andrzeja Wielowieyskiego na kandydata Unii
Demokratycznej na posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/105
Zgłoszenie Marka Balickiego na kandydata Unii Demokratycznej na
posła z woj. warszawskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/106
Zgłoszenie kandydatury Marka Edelmana na senatora.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/107
Protokół z zebrania członków Unii Demokratycznej woj. włocławskiego
w dn. 18.07.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/108
Protokół z zebrania Rady Regionalnej Unii Demokratycznej woj.
włocławskiego w dn. 1.08.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/109
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu w okręgu
włocławsko-toruńskim.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/110
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu w okręgu
włocławsko-toruńskim.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/111
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu w okręgu
włocławsko-toruńskim.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/112
Biogramy kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu w
1
1991
Druk
Polski
403
okręgu włocławsko-toruńskim.
CBG/UW/39/113
Kwestionariusz kandydata Unii Demokratycznej do parlamentu –
Zbigniew Szabłowski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/114
Zobowiązanie Zbigniewa Szabłowskiego do uczestniczenia w pracach
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania
mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/115
Życiorys Zbigniewa Szabłowskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/116
Kwestionariusz kandydata Unii Demokratycznej do parlamentu – Jacek
Marek Krzyżyński.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/117
Zobowiązanie Jacka Marka Krzyżyńskiego do uczestniczenia w pracach
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania
mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/118
Życiorys Jacka Marka Krzyżyńskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/119
Kwestionariusz kandydata Unii Demokratycznej do parlamentu –
Andrzej Napiórkowski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/120
Zobowiązanie Andrzeja Napiórkowskiego do uczestniczenia w pracach
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania
mandatu.
1
1991
Druk
Polski
404
CBG/UW/39/121
Życiorys Andrzeja Napiórkowskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/122
Kwestionariusz kandydata Unii Demokratycznej do parlamentu – Jerzy
Kolanowski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/122
Zobowiązanie Jerzego Kolanowskiego do uczestniczenia w pracach
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania
mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/123
Życiorys Jerzego Kolanowskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/124
Kwestionariusz kandydata Unii Demokratycznej do parlamentu –
Aleksander Herzog.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/125
Zobowiązanie Aleksandra Herzoga do uczestniczenia w pracach Klubu
Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania mandatu.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/126
Kwestionariusz kandydata Unii Demokratycznej do parlamentu –
Henryk Samsonowicz.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/127
Zobowiązanie Henryka Samsonowicza do uczestniczenia w pracach
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania
mandatu.
1
1991
Druk
Polski
405
CBG/UW/39/128
Życiorys Henryka Samsonowicza.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/129
Kwestionariusz kandydata Unii Demokratycznej do parlamentu –
Andrzej Świtkowski.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/130
Zobowiązanie Andrzeja Świtkowskiego do uczestniczenia w pracach
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania
mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/131
Życiorys Andrzeja Świtkowskiego.
3
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/132
Kwestionariusz kandydata Unii Demokratycznej do parlamentu –
Franciszek Żmudziński.
1
1991
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/39/133
Zobowiązanie Franciszka Żmudzińskiego do uczestniczenia w pracach
Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna w razie otrzymania
mandatu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/134
Sprawozdanie z konwencji wyborczych Unii Demokratycznej w
regionie wrocławsko-wałbrzyskim, wybory parlamentarne 1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/135
Biogram Jadwigi Bałtakis.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/136
Biogram Jana Lityńskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/137
Biogram Jerzego Świteńki.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/138
Biogram Artura Sieszputowskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/139
Biogram Andrzeja Kosióra.
1
1991
Druk
Polski
406
CBG/UW/39/140
Biogram Józefa Repela.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/141
Biogram Bożeny Kościk.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/142
Biogram Waldemara Szumniaka.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/143
Biogramy kandydatów Unii Demokratycznej na posłów z Wrocławia.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/144
Biogram Romualda Siepsiaka.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/39/145
Biogram Danuty Cygan.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/146
Komunikat z Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej w Świdnicy w
dn. 3.08.1991 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatury Danuty Cygan
na posłankę.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/147
Komunikat Rady Regionalnej Unii Demokratycznej woj.
zielonogórskiego w dn. 15.07.1991 r. w sprawie zatwierdzenia listy
kandydatów UD do parlamentu.
2
1991
Faks rękopisu
Polski
CBG/UW/39/148
List Wojciecha Czerepińskiego do członków prezydium Rady
Regionalnej Unii Demokratycznej woj. zielonogórskiego z dn.
15.07.1991 r. w sprawie rezygnacji tegoż z kandydowania na posła i z
pełnienia funkcji przewodniczącego tejże rady.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/149
List Rady Regionalnej Unii Demokratycznej woj. zielonogórskiego do
Wojciecha Czerepińskiego z dn. 24.07.1991 r. w sprawie przyjęcia
rezygnacji tegoż z kandydowania na posła i z pełnienia funkcji
przewodniczącego tejże rady.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/150
Protokół zebrania Rady Regionalnej Unii Demokratycznej woj.
1
1991
Druk
Polski
407
zielonogórskiego w dn. 22.07.1991 r.
CBG/UW/39/151
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu z okręgu
zielonogórsko-leszczyńskiego.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/152
Biogram Krzysztofa Prucnala.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/153
Biogram Jana Putro.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/154
Biogram Benedykta Banaszaka.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/155
Biogram Andrzeja Kawali.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/156
Biogram Zdzisława Biegańskiego.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/157
Ulotka Zbigniewa Wawrzyniaka – niezależnego kandydata do Sejmu.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/158
Biogram Ryszarda Lorycha.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/159
Biogram Marka Cieślaka.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/160
Życiorys Jana Marniewicza.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/39/161
Życiorys Ignacego Dryjańskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/162
Życiorys Ignacego Dryjańskiego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/163
Życiorys Tomasza Szczepuły.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/164
Życiorys Michała Ganowicza.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/165
Życiorys Bolesława Szudejki.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/39/166
Życiorys Witolda Kaweckiego.
2
1991
Druk
Polski
408
CBG/UW/39/167
Życiorys Witolda Cywińskiego.
RAZEM AKT:
2
1991
Druk
209
Polski
Polski
CBG/UW/40: Wybory parlamentarne 1991, materiały centralnego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej.
Sygnatura
Opis Dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/40/001
Spis materiałów przeznaczonych dla łączników sztabu wyborczego
Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/002
Wykaz gazet, w których zamówiona została publikacja reklamy
wyborczej Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/003
Mapa prezentująca lokalizację punktów zbornych sztabu wyborczego
Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/004
Mapa prezentująca stan zaawansowania przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych w okresie między
31.08 a 2.09.1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/005
Mapa prezentująca stan zaawansowania przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych, 30.08.1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/006
Mapa prezentująca stan zaawansowania przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych, 30.08.1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/007
Mapa prezentująca stan zaawansowania przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych, 29.08.1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
409
CBG/UW/40/008
Mapa prezentująca stan zawansowania przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych, 29.08.1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/009
Mapa prezentująca stan zaawansowania przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych w dn. 28.08.1991 r. w
godz. wieczornych.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/010
Mapa prezentująca stan zaawansowania przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych w dn. 28.08.1991 r. w
godz. porannych.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/011
Notatki do. stanu przygotowań Unii Demokratycznej do wyborów
parlamentarnych.
5
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/012
Mapa prezentująca stan zaawansowania przygotowań Unii
Demokratycznej do wyborów parlamentarnych w dn. 27.08.1991 r.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/013
Wzór listu rekomendacyjnego dla łącznika między centralnym sztabem
wyborczym Unii Demokratycznej a regionalnym sztabem wyborczym,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/014
„Co to jest łącznik?” – materiał instruktarzowy dla łączników sztabów
wyborczych Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
9
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/40/015
Instrukcja łącznika sztabu wyborczego Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/016
Instrukcja finansowa dla członków sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/017
Wykaz okręgów wyborczych.
8
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/018
„Przeczytaj! Przynajmniej jeden punkt przeznaczony jest dla ciebie!” –
3
1991
Druk
Polski
410
ulotka wyborcza Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991 r.
CBG/UW/40/019
Zarządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 3.07.1991 r. w
sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/020
Lista adresowa członków centralnego sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/021
Instrukcja dot. zadań lokalnych sztabów wyborczych Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/022
Propozycje dot. działań lokalnych sztabów wyborczych Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/023
Propozycje dot. lokalizacji nowych punktów zbornych sztabu
wyborczego Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/024
Sugestie dot. organizacji i wyposażenia punktów informacyjnych
sztabu wyborczego Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne
1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/025
Notatka dot. koszulek promocyjnych Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/026
Adres spółki PHP Ditkom w Zielonce.
1
Druk
Polski
CBG/UW/40/027
Notatka dot. akcji plakatowej Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/028
Wzór listu centralnego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej do
łączników sztabów wyborczych UD z 6.08.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/029
Notatka dot. akcji ulotkowej Unii Demokratycznej, wybory
1
1991
Druk
Polski
411
parlamentarne 1991.
CBG/UW/40/030
Sugestie dot. sesji zdjęciowej kandydatów Unii Demokratycznej na
posłów i senatorów, , wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/031
„Podstawowe zasady zachowania się w telewizji” - instrukcja dla
kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów, , wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/032
Zasady dostępu do radia i telewizji w trakcie kampanii wyborczej,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/033
Założenia programowe kampanii Unii Demokratycznej w mediach,
wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/034
Plan pracy biura prasowego Unii Demokratycznej w trakcie kampanii
wyborczej, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/035
Notatka z 26.07.1991 r. dot. przygotowań do akcji ulotkowej wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/036
Wzór formularza do zbierania podpisów potrzebnych do rejestracji
„Komitetu Wyborczego Unia Demokratyczna”, wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/037
„Unia dla Polski” – program wyborczy Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/038
Ulotka kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów w
woj. warszawskim.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/039
„Unia o…” – program Unii Demokratycznej, sierpień 1991.
47
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/040
Spis treści pakietu informacyjnego dla kandydatów Unii
1
1991
Rękopis
Polski
412
Demokratycznej na posłów i senatorów, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/40/041
Regulamin wyłaniania kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i
senatorów, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/042
Zasady postępowania przy wyłanianiu kandydatów Unii
Demokratycznej na posłów i senatorów, wybory parlamentarne 1991
(instrukcja).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/043
Sugestie dot. sesji zdjęciowej kandydatów Unii Demokratycznej na
posłów i senatorów, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/044
Notatka z dn. 26.07.1991 r. dot. przygotowań do akcji ulotkowej Unii
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/045
Wzór formularza do zbierania podpisów potrzebnych do rejestracji
Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna”, wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/046
„Podstawowe zasady zachowania się w telewizji” - instrukcja dla
kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/047
Lista pytań zadanych kandydatom na posłów na konwencji wyborczej
Unii Demokratycznej w Krakowie, wybory parlamentarne 1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/048
Spis treści pakietu dokumentów z materiałami programowymi Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/049
Wzór deklaracji przystąpienia do Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/050
„Przeczytaj! Przynajmniej jeden punkt przeznaczony jest dla ciebie…”
3
1991
Druk
Polski
413
– ulotka wyborcza Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/40/051
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów w okręgu
zielonogórsko-leszczyńskim, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/052
„Z programu Unii Demokratycznej…” – wzór ulotki wyborcza Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/053
„Z programu Unii Demokratycznej…” – wzór ulotki wyborcza Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/054
„Unia dla Polski” – wzór ulotki wyborcza Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/055
Spis treści pakietu materiałów dot. podziału Polski na okręgi
wyborcze, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/056
Wykaz okręgów wyborczych.
8
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/057
Projekt podziału kraju na 35 wielomandatowych okręgów wyborczych
i 115 podokręgów, 15.04.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/058
Spis treści pakietu materiałów dot. kalendarza kampanii wyborczej,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/059
Zadania sztabów wyborczych (instrukcja), wybory parlamentarne
1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/060
Zarządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 3.07.1991 r. w
sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/061
Kopia notatki dot. kalendarza wyborczego opublikowanej w
1
1991
Druk
Polski
414
„Rzeczpospolitej”.
CBG/UW/40/062
Plan pracy zespołu ds. współpracy międzyregionalnej sztabu
wyborczego Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/063
Kalendarz wyborczy Unii Demokratycznej – instrukcja dla członków
sztabów wyborczych, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/064
Kalendarz wyborczy Unii Demokratycznej i instrukcja dla łącznika
sztabu wyborczego Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne
1991.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/065
Spis treści pakietu dokumentów dot. punktów zbornych sztabu
wyborczego Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/066
Lista punktów zbornych sztabu wyborczego Unii Demokratycznej,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/067
Adresy punktów zbornych sztabu wyborczego Unii Demokratycznej,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/068
Sugestie dot. lokalizacji nowych punktów zbornych sztabu wyborczego
Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/069
Spis mapek Polski z podziałem na makroregiony, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/070
Mapa obrazująca przyporządkowanie łączników sztabów wyborczych
Unii Demokratycznej do poszczególnych makroregionów Polski,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/071
Podział kraju według makroregionalnych zespołów eksperckich –
mapa.
1
1991
Grafika
Polski
415
CBG/UW/40/072
Podział kraju według makroregionalnych zespołów eksperckich –
mapa.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/073
Mapa Polski – podział na makroregiony.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/40/074
Spis ankiet dot. kampanii wyborczej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/075
Wzór ankiety dla sztabów regionalnych Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/076
Wzór kwestionariusza osobowego dla członków sztabów Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/077
„Firmy zagraniczne i ich przedstawicielstwa w Polsce” – ankieta.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/078
Wzór ankiety dot. obowiązków i kompetencji posłów i senatorów.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/079
Spis treści pakietu dokumentów dot. finansów sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej w wyborach parlamentarnych 1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/080
Seria zdjęć kandydata Unii Demokratycznej na posła lub senatora.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/081
Seria zdjęć Andrzeja Celińskiego – kandydata Unii Demokratycznej na
senatora.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/082
Seria zdjęć kandydata Unii Demokratycznej na posła lub senatora.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/083
Seria zdjęć kandydata Unii Demokratycznej na posła lub senatora.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/084
Seria zdjęć kandydatki Unii Demokratycznej do Sejmu lub Senatu.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/085
Seria zdjęć kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu lub Senatu.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/086
Seria zdjęć kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu lub Senatu.
1
1991
Fotografia
Polski
416
CBG/UW/40/087
Zdjęcie kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu lub Senatu.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/088
Seria zdjęć kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu lub Senatu.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/089
Seria zdjęć kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu lub Senatu.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/090
Seria zdjęć kandydata Unii Demokratycznej do Sejmu lub Senatu.
1
1991
Fotografia
Polski
CBG/UW/40/091
Instrukcja finansowa Unii Demokratycznej.
7
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/092
Spis treści pakietu materiałów dot. umów zawieranych przez Unię
Demokratyczną w związku z kampanią wyborczą, wybory
parlamentarne 1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/093
Kopia artykułu p.t. „Pochwała GUI [graphical user interface]”
opublikowanego w czasopiśmie PC Kurier z dn. 2.05.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/094
Wizytówka spółki PHP Ditkom w Zielonce.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/095
Oferta handlowa stowarzyszonych firm Korporacja ProdukcyjnoHandlowej Carmaco i Prohaus sp. z o. o. z dn. 4.06.1991 r. dla Unii
Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/096
Koperta listu z ofertą handlową stowarzyszonych firm Korporacja
Produkcyjno-Handlowej Carmaco i Prohaus sp. z o. o. z dn. 4.06.1991
r. dla Unii Demokratycznej.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/097
Spis materiałów dot. promocji Unii Demokratycznej.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/098
List Arkadiusza Kociejewskiego z dn. 10.03.1991 r. do Unii
Demokratycznej (oferta handlowa).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/099
Koperta listu Arkadiusza Kociejewskiego z dn. 10.03.1991 r. do Unii
1
1991
Druk
Polski
417
Demokratycznej.
CBG/UW/40/100
Wzór rachunku dla firmy PHP Ditkom.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/101
Wzór umowy- zlecenia zawartej z firmą PHP Ditkom.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/102
Propozycje dot. organizacji kampanii wyborczej Unii Demokratycznej,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/103
Propozycje dot. organizacji kampanii wyborczej Unii Demokratycznej,
wybory parlamentarne 1991.
3
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/40/104
Tekst piosenki wyborczej Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/105
Spis materiałów dot. kontaktów sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej z mediami, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/106
Plan pracy biura prasowego Unii Demokratycznej w trakcie kampanii
wyborczej, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/107
Spis materiałów dot. kampanii Unii Demokratycznej w radiu i telewizji,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/108
Notatka dot. zasad dostępu kandydatów na posłów i senatorów do
radia i telewizji, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/109
Plan pracy biura prasowego Unii Demokratycznej w trakcie kampanii
wyborczej, wybory parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/110
Założenia programowe kampanii w mediach, wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/111
Spis materiałów dot. kampanii plakatowej Unii Demokratycznej,
1
1991
Rękopis
Polski
418
wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/40/112
Wykaz dot. zapotrzebowania poszczególnych regionów Unii
Demokratycznej na ulotki wyborcze, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/113
Notatka dot. akcji plakatowej Unii Demokratycznej, wybory
parlamentarne 1991.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/114
Wykaz dot. zapotrzebowania poszczególnych regionów Unii
Demokratycznej na plakaty wyborcze, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/115
Spis materiałów dot. spotkań i festynów wyborczych Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/116
Wzór zaproszenia na spotkanie przedstawicieli regionalnych sztabów
wyborczych z szefem sztabu wyborczego Unii Demokratycznej Jackiem
Kuroniem w dn. 14-15.06.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/117
Wzór zaproszenia na spotkanie przedstawicieli regionalnych sztabów
wyborczych z szefem sztabu wyborczego Unii Demokratycznej Jackiem
Kuroniem w dn. 14-15.06.1991 r. (druga wersja).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/118
Informacja zespołu międzyregionalnego Unii Demokratycznej o
spotkaniu przedstawicieli regionalnych sztabów wyborczych z szefem
sztabu wyborczego Unii Demokratycznej Jackiem Kuroniem w dn. 1415.06.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/119
Informacja zespołu międzyregionalnego Unii Demokratycznej o
spotkaniu przedstawicieli regionalnych sztabów wyborczych z szefem
sztabu wyborczego Unii Demokratycznej Jackiem Kuroniem w dn. 1415.06.1991 r. (druga wersja).
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/120
Karta tytułowa rejestru korespondencji związanej z kampanią
1
1991
Rękopis
Polski
419
wyborczą, wybory parlamentarne 1991.
CBG/UW/40/121
Wzór listu zespołu międzyregionalnego Unii Demokratycznej z prośbą
o wypełnienie i przekazanie do centralnego sztabu wyborczego UD
kwestionariusza osobowego dla członków sztabów wyborczych.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/122
Wzór listu zespołu międzyregionalnego Unii Demokratycznej do
regionalnych sztabów wyborczych z prośbą o przekazanie informacji
dot. danych kontaktowych sztabu.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/122
Spis komunikatów dot. kampanii wyborczej, wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/123
Wzór komunikatu o rozpoczęciu akcji plakatowej Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/124
Oświadczenie przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza
Mazowieckiego z dn. 19.08.1991 r. w sprawie wprowadzenia stanu
wyjątkowego w ZSRR.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/125
Spis dokumentów dot. spotkania regionalnych sztabów wyborczych
Unii Demokratycznej w dn. 14.06.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/126
Projekt porządku dziennego zebrania szefów regionalnych sztabów
wyborczych Unii Demokratycznej w dn. 14.06.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/127
Spis dokumentów dot. spotkania przedstawicieli regionalnych sztabów
wyborczych z szefem sztabu wyborczego Unii Demokratycznej Jackiem
Kuroniem w dn. 14-15.06.1991 r.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/40/128
Wzór zaproszenia na spotkanie przedstawicieli regionalnych sztabów
wyborczych z szefem sztabu wyborczego Unii Demokratycznej Jackiem
2
1991
Druk
Polski
420
Kuroniem w dn. 14-15.06.1991 r.
CBG/UW/40/129
Wzór zaproszenia na spotkanie przedstawicieli regionalnych sztabów
wyborczych z szefem sztabu wyborczego Unii Demokratycznej Jackiem
Kuroniem w dn. 14-15.06.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/130
Wzór listu zespołu międzyregionalnego Unii Demokratycznej do
regionalnych sztabów wyborczych z szefem sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej Jackiem Kuroniem w dn. 14-15.06.1991 r. w związku
z organizacją rzeczonego spotkania.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/131
Informacja Jacka Kuronia o założeniach kampanii wyborczej
wygłoszona na spotkaniu szefów i przedstawicieli regionalnych
sztabów wyborczych Unii Demokratycznej w dn. 14.06.1991 r.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/132
Program spotkania regionalnych sztabów wyborczych Unii
Demokratycznej z Jackiem Kuroniem w dn. 14.06.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/40/133
Lista osób obecnych na spotkaniu regionalnych sztabów wyborczych
Unii Demokratycznej z Jackiem Kuroniem w dn. 14.06.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
RAZEM KART:
280
CBG/UW/41: Materiały centralnego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej w wyborach parlamentarnych 1991 r. i inne materiały o Unii Demokratycznej z
lat 1991-1992.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/41/001
Lista krajowa kandydatów Unii Demokratycznej na posłów, wybory
5
1991
Druk,
Polski
421
parlamentarne 1991.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/41/002
Lista krajowa kandydatów Unii Demokratycznej na posłów, wybory
parlamentarne 1991.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/41/003
Lista krajowa kandydatów Unii Demokratycznej na posłów, wybory
parlamentarne 1991.
2
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/41/004
Wykaz punktów zbornych sztabu wyborczego Unii Demokratycznej,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk, grafika
Polski
CBG/UW/41/005
Instruktaż dla kandydatów do parlamentu.
3
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/41/006
„Kalendarz prac sztabów wyborczych wynikający z ordynacji” –
instrukcja dla regionalnych sztabów wyborczych Unii Demokratycznej,
14.07.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/007
„Sugestie dotyczące organizacji i wyposażenia punktów
informacyjnych oraz kontaktów z wyborcami” – instrukcja dla
regionalnych sztabów wyborczych Unii Demokratycznej, 14.07.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/008
„Wyniki wyborcze Unii Demokratycznej w świetle badań” –
opracowanie Tomasza Żukowskiego, 1991.
8
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/009
Mapa prezentująca stan zaawansowania przygotowań do
zjednoczenia Unii Demokratycznej z Ruchem Obywatelskim – Akcją
Demokratyczną i Forum Prawicy Demokratycznej, wiosna 1991.
1
1991
Grafika
Polski
CBG/UW/41/010
„Unia Demokratyczna w poszczególnych województwach” – raport
dot. stanu zaawansowania przygotowań do zjednoczenia Unii
2
1991
Druk
Polski
422
Demokratycznej z Ruchem Obywatelskim – Akcją Demokratyczną i
Forum Prawicy Demokratycznej i kondycji struktur organizacyjnych UD
w poszczególnych regionach Polski, wiosna 1991.
CBG/UW/41/011
J.N., Koncepcja ostatniego etapu kampanii Unii Demokratycznej w
telewizji, wybory parlamentarne 1991.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/012
„Podsumowanie kampanii wyborczej – działalność sztabów
okręgowych”, raport dot. przebiegu kampanii wyborczej Unii
Demokratycznej do parlamentu, 28.11.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/013
Lista kandydatów Unii Demokratycznej na posłów i senatorów z woj.
warszawskiego
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/014
„Społeczeństwo o politykach – krajobraz po przesileniu” –
opracowanie Tomasza Żukowskiego, 1992
8
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/015
Opracowanie Tomasza Żukowskiego z 1992 r. dot. kształtowanie się
poglądów społeczeństwa polskiego na temat wybranych kwestii i grup
politycznych w latach 1991-1992.
18
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/016
Monika Łyszkowska, Agnieszka Grobelna, „Percepcja społeczna
polityków” – opracowanie wyników badań socjologicznych, 1992.
17
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/017
„Opinia publiczna o politykach: maj ‘92” – wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/018
„Opinia publiczna o politykach: czerwiec ‘92” – wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/019
„Opinia publiczna o politykach: lipiec ‘92” – wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
423
CBG/UW/41/020
„Opinia publiczna o W. Chrzanowskim: maj ‘92” - wyniki badań
Centrum Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad
Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/021
„Opinia publiczna o W. Chrzanowskim: lipiec ‘92” - wyniki badań
Centrum Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad
Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/022
„Opinia publiczna o J. Kaczyńskim: lipiec ‘92” - wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/023
„Opinia publiczna o M. Krzaklewskim: lipiec ‘92” - wyniki badań
Centrum Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad
Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/024
„Opinia publiczna o J. Kuroniu: lipiec ‘92” - wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/025
„Opinia publiczna o A. Lepperze: lipiec ‘92” - wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/026
„Opinia publiczna o A. Macierewiczu: lipiec ‘92” - wyniki badań
Centrum Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad
Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/027
„Opinia publiczna o T. Mazowieckim: lipiec ‘92” - wyniki badań
Centrum Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad
Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/028
„Opinia publiczna o L. Moczulskim: lipiec ‘92” - wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/029
„Opinia publiczna o J. Olszewskim: maj ‘92” - wyniki badań Centrum
1
1992
Druk
Polski
424
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
CBG/UW/41/030
„Opinia publiczna o J. Olszewskim: czerwiec ‘92” - wyniki badań
Centrum Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad
Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/031
„Opinia publiczna o W. Pawlaku: maj ‘92” - wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/032
„Opinia publiczna o W. Pawlaku: czerwiec ‘92” - wyniki badań
Centrum Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad
Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/033
„Opinia publiczna o W. Pawlaku: lipiec ‘92” - wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/034
„Opinia publiczna o E. Spychalskiej: lipiec ‘92” - wyniki badań
Centrum Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad
Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/035
„Opinia publiczna o H. Suchockiej: lipiec ‘92” - wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/036
„Opinia publiczna o L. Wałęsie: lipiec ‘92” - wyniki badań Centrum
Badań Opinii Społecznej i Towarzystwa Studiów nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/037
Monika Łyszkowska, Agnieszka Grobelna, Raport o klubach
parlamentarnych powstałych w następstwie wyborów
parlamentarnych 1991 r., 1992.
11
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/038
„Podział mandatów w Sejmie uzyskanych przez poszczególne listy
wyborcze” - tabela.
1
1991
Druk
Polski
425
CBG/UW/41/039
„Podział mandatów w Sejmie uzyskanych przez poszczególne
ugrupowania z uwzględnieniem list zblokowanych i pokrewnych” tabela.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/040
„Podział mandatów uzyskanych w Senacie – główne ugrupowania” –
tabela.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/041
„Liczebność poszczególnych klubów parlamentarnych” – tabela.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/042
„Partie na scenie politycznej – stosunek do kościoła i dekomunizacji”,
grudzień 1991 – diagram na podstawie danych Instytutu Studiów
Politycznych PAN.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/043
„Partie na scenie politycznej – stosunek do kościoła i liberalnej
gospodarki rynkowej”, grudzień 1991 – diagram na podstawie danych
Instytutu Studiów Politycznych PAN.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/044
„Partie na scenie politycznej – stosunek do kościoła i liberalnej
gospodarki rynkowej”, lipiec 1992 – diagram na podstawie danych
Pracowni Badań Społecznych i Towarzystwa Badań nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/045
„Poglądy zwolenników 21 organizacji na temat prezydenta RP”, lipiec
1992 – diagram na podstawie danych Pracowni Badań Społecznych i
Towarzystwa Badań nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/046
„Poglądy zwolenników 21 organizacji na temat planu Balcerowicza”,
lipiec 1992 – diagram na podstawie danych Pracowni Badań
Społecznych i Towarzystwa Badań nad Demokracją.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/41/047
Tomasz Żukowski, „Wybory parlamentarne ’91: wstępny raport
przygotowany przy pomocy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i
Klubu Parlamentarnego «Unia Demokratyczna» oraz Towarzystwa
45
1991
Druk
Polski
426
Studiów nad Demokracją”, Warszawa, grudzień 1991.
CBG/UW/41/048
Tomasz Żukowski, „Wyniki wyborcze Unii Demokratycznej w świetle
badań”, 1991.
6
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/049
Raport pracowni SMG/KRC dla sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej dot. wyników testu popularności haseł i plakatów
wyborczych, czerwiec 1991.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/050
Uwagi dotyczące strategii kampanii wyborczej, autor nieznany, brak
daty (zapewne z 1991 r.).
4
1991-1993
Druk
Polski
CBG/UW/41/051
Tomasz Żukowski, „Opinia publiczna o partiach i ksenofobii”, 1991.
9
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/052
Tomasz Żukowski, „Polska scena polityczna przed wyborami
parlamentarnymi”, wiosna 1991.
28
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/053
„O zasadach konstruowania listy krajowej – stanowisko prezydium
regionu wrocławsko-wałbrzyskiego Unii Demokratycznej”, Wrocław,
27.08.1991 r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/054
List wiceprzewodniczącego regionu wrocławsko-wałbrzyskiego Unii
Demokratycznej Aleksandra Labudy do prezydium Rady Unii
Demokratycznej – informacja dot. dyskusji nad zasadami tworzenia
listy krajowej kandydatów do Sejmu, sierpień 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/055
Ankieta dla działaczy struktur regionalnych Unii Demokratycznej –
odpowiedzi regionu szczecińskiego UD, maj 1991.
2
1991
Druk
Polski
427
CBG/UW/41/056
Kwestionariusz osobowy członka sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej – Jerzy Kerner, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/057
Kwestionariusz osobowy członka sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej – Jerzy Łuczak, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/058
Kwestionariusz osobowy członka sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej – Jerzy Borowiec, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/059
Kwestionariusz osobowy członka sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej – Jerzy Dunowski, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/060
Kwestionariusz osobowy członka sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej – Leon Sukiennik, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/061
Wzór listu Jacka Kuronia, szefa sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej w wyborach parlamentarnych 1991 r., do
kandydatów na posłów i senatorów – prośba o przesłanie haseł do
ulotek i plakatów wyborczych.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/062
List przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Andrzeja Zolla
do pełnomocnika Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna”
Jerzego Ciemniewskiego z dn. 6.08.1991 r. w sprawie procedur
zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów i senatorów,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/063
Wzór listu pełnomocnika Komitetu Wyborczego „Unia
3
1991
Druk
Polski
428
Demokratyczna” Jerzego Ciemniewskiego do pełnomocników list
okręgowych kandydatów na posłów z dn. 19.08.1991 r. w sprawie
rejestrowania list wyborczych.
CBG/UW/41/064
Wzór listu pełnomocnika Komitetu Wyborczego „Unia
Demokratyczna” Jerzego Ciemniewskiego do wojewódzkich sztabów
wyborczych Unii Demokratycznej z dn. 19.08.1991 r. w sprawie
wyjaśnienia kompetencji pełnomocników okręgowych list wyborczych,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/065
Wzór oświadczenia kandydata Unii Demokratycznej na posła, wybory
parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/066
Wzór oświadczenia kandydata Unii Demokratycznej na senatora,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/067
Wzór listu sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra
Nowiny-Konopki i skarbnika UD Piotra Foglera do przewodniczących
rad regionalnych UD z dn. 19.08.1991 r. w sprawie otwierania kont
bankowych przez rady regionalne UD.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/068
Odezwa sztabu wyborczego Unii Demokratycznej do łączników
regionalnych sztabów wyborczych, 9.09.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/069
Oświadczenie pełnomocnika wojewódzkiego sztabu wyborczego Unii
Demokratycznej w Elblągu z dn. 9.10.1991 r. sprawach finansów
sztabu.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/41/070
List szefowej wojewódzkiego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej
w Elblągu Teresy Wójcinowicz do szefa centralnego sztabu
1
1991
Druk
Polski
429
wyborczego UD Jacka Kuronia z dn. 30.09.1991 w sprawie wydatków
sztabu elbląskiego.
CBG/UW/41/071
Wykaz lokali i punktów kontaktowych Unii Demokratycznej.
1
1991-1994
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/41/072
„Sugestie dotyczące organizacji i wyposażenia punktów
informacyjnych oraz kontaktów z wyborcami” – instrukcja dla sztabów
wyborczych Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1991.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/073
Projekt porządku dziennego zebrania szefów sztabów wyborczych Unii
Demokratycznej w dn. 14.06.1991 r.
1
1991
Kserokopia
rękopisu
Polski
CBG/UW/41/074
Instrukcja dla łączników sztabów wyborczego Unii Demokratycznej,
wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/075
Dokument bez tytułu i daty; prawdopodobnie wzór listy obecności
uczestników zebrania szefów i przedstawicieli regionalnych sztabów
wyborczych Unii Demokratycznej w dn. 14.06.1991 r.
9
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/41/076
„Informacja Jacka Kuronia o założeniach kampanii wyborczej
wygłoszona na spotkaniu szefów i przedstawicieli regionalnych
sztabów wyborczych”, 14.06.1991 r.
5
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/077
Wykaz adresów i numerów telefonów punktów kontaktowych
sztabów wyborczych Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne
1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/078
Notatki dot. kampanii wyborczej Unii Demokratycznej.
3
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/41/079
„Lista osób, które otrzymały ankiety” – dokument bez daty,
1
1991
Druk,
Polski
430
prawdopodobnie chodzi o ankiety na działaczy struktur regionalnych
Unii Demokratycznej rozsyłane przez biuro krajowe UD w maju 1991 r.
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/41/080
Wykaz terminów zjazdów regionalnych Unii Demokratycznej, 1991.
1
1991
Druk,
adnotacje
rękopiśmienne
Polski
CBG/UW/41/081
Notatki odręczne dot. działalności struktur regionalnych Unii
Demokratycznej, wiosna 1991.
5
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/41/082
Wykaz adresów lokali i punktów kontaktowych Unii Demokratycznej w
poszczególnych regionach, brak daty.
3
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/41/083
Sprawozdanie finansowe regionu lubelskiego Ruchu Obywatelskiego –
Akcji Demokratycznej za okres od sierpnia 1990 r. do czerwca 1991 r.
1
1990-1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/084
Lista uczestników sesji „Wybory ‘91” zorganizowanej przez Ruch
Obywatelski – Akcję Demokratyczną w dn. 5-6.01.1991 r.
4
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/085
Wzór ankiety dla pełnomocników wojewódzkich Ruchu
Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, wybory prezydenckie 1990.
1
1990
Druk
Polski
CBG/UW/41/086
Wzór listu sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Piotra
Nowiny-Konopki do zarządów wojewódzkich UD z dn. 15.07.1991 r. w
sprawie organizacji konferencji „Rola kapitału polskiego w rozwoju
gospodarczym kraju”.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/087
Notatki dot. listy krajowej Unii Demokratycznej w wyborach do Sejmu,
sierpień 1991.
2
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/41/088
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników ankiety dot. szans wyborczych Unii
Demokratycznej przeprowadzonej w dn. 21-23.09.1991 r.
3
1991
Druk
Polski
431
CBG/UW/41/089
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników badań dot. popularności
poszczególnych działaczy Unii Demokratycznej, Warszawa, 7.10.1991
r.
2
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/090
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników badań socjologicznych dot.
percepcji Olgi Krzyżanowskiej i Zofii Kuratowskiej, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/091
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników badań socjologicznych dot.
percepcji Tadeusza Mazowieckiego, 9.10.1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/092
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników badań socjologicznych dot.
percepcji Jacka Kuronia, 9.10.1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/093
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników badań socjologicznych dot.
percepcji Aleksandra Halla, 9.10.1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/094
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników badań socjologicznych dot.
percepcji Bronisława Geremka, 8.10.1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/095
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników badań socjologicznych dot.
percepcji Władysława Frasyniuka, 1991.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/41/096
AG, MŁ, MJ, Omówienie wyników badań socjologicznych dot.
percepcji Piotra Nowiny-Konopki, 1991.
1
1991
Druk
Polski
Rok
powstania
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
RAZEM KART:
319
CBG/UW/42: Wybory parlamentarne 1991, analizy socjologiczne Tomasza Żukowskiego.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
432
dokumentu
CBG/UW/42/001
Wyniki wyborcze Unii Demokratycznej w świetle badań” –
opracowanie Tomasza Żukowskiego.
9
1991
Druk
Polski
CBG/UW/42/002
„Wybory parlamentarne ’91: Wstępny raport przygotowany przy
pomocy Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Klubu
Parlamentarnego „Unia Demokratyczna” oraz Towarzystwa Studiów
nad Demokracją” – opracowanie Tomasza Żukowskiego, grudzień
1991.
45
1991
Druk
Polski
RAZEM KART:
54
CBG/UW/45: Wybory parlamentarne 1993, materiały centralnego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/45/001
„Stabilizacja i rozwój” – uchwała programowa przyjęta na II kongresie
Unii Demokratycznej w Warszawie w dn. 24-25.04.1993 r., wydana na
potrzebę kampanii do wyborów parlamentarnych r. 1993 w formie
broszury p.t. „Unia demokratyczna: program wybory 1993”.
41
1993
Druk
Polski
CBG/UW/45/002
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu według
podziału na okręgi wyborcze, wybory parlamentarne 1993.
17
1993
Druk
Polski
CBG/UW/45/003
„Lista ogólnopolska prezydium Unii Demokratycznej” – Lista krajowa
kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu zatwierdzona przez
prezydium Rady Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993.
5
1993
Druk
Polski
433
CBG/UW/45/004
Lista lekarzy kandydujących do parlamentu z list Unii
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/45/005
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu według
podziału na okręgi wyborcze, wybory parlamentarne 1993.
21
1993
Druk
Polski
CBG/UW/45/006
Lista obecności kandydatów Unii Demokratycznej do parlamentu na
konwencji wyborczej UD, wybory parlamentarne 1993.
12
1993
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/45/007
Lista działaczy samorządowych kandydujących do parlamentu z list
Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993 (dwie
nieidentyczne kopie).
10
1993
Druk
Polski
CBG/UW/45/008
Lista działaczy Unii Demokratycznej, brak tytułu i daty.
1
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/45/009
Lista kandydatów Unii Demokratycznej do Senatu, wybory
parlamentarne 1993.
8
1993
Druk
Polski
CBG/UW/45/010
Kandydaci Unii Demokratycznej do Senatu – podsumowanie
statystyczne, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/45/011
„Lista ogólnopolska kandydatów na posłów prezydium Rady Unii
Demokratycznej” – poselska lista krajowa zatwierdzona przez
prezydium UD, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
RAZEM KART:
156
CBG/UW/63: Ankiety dotyczące oceny pracy poszczególnych struktur regionalnych Unii Wolności wypełniane na przełomie 1997 i 1998 r.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
Rok
Typ
Język
434
kart
powstania
dokumentu
dokumentu
dokumentu
CBG/UW/63/001
Ocena pracy regionu bialskopodlaskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/002
Ocena pracy regionu białostockiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/003
Ocena pracy regionu bielskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/004
Ocena pracy regionu bydgoskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/005
Ocena pracy regionu chełmskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/006
Ocena pracy regionu ciechanowskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
435
odręcznie
CBG/UW/63/007
Ocena pracy regionu częstochowskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/008
Ocena pracy regionu elbląskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/009
Ocena pracy regionu gdańskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/010
Ocena pracy regionu gorzowskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/011
Ocena pracy regionu jeleniogórskiego Unii Wolności
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/012
Ocena pracy regionu kaliskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
436
CBG/UW/63/013
Ocena pracy regionu katowickiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/014
Ocena pracy regionu kieleckiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/015
Ocena pracy regionu konińskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/016
Ocena pracy regionu koszalińskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/017
Ocena pracy regionu krakowskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/018
Ocena pracy regionu krośnieńskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/019
Ocena pracy regionu legnickiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
Polski
437
drukowana,
wypełniona
odręcznie
CBG/UW/63/020
Ocena pracy regionu leszczyńskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/021
Ocena pracy regionu lubelskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/022
Ocena pracy regionu łomżyńskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/023
Ocena pracy regionu łódzkiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/024
Ocena pracy regionu nowosądeckiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/025
Ocena pracy regionu olsztyńskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
Polski
438
wypełniona
odręcznie
CBG/UW/63/026
Ocena pracy regionu opolskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/027
Ocena pracy regionu ostrołęckiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/028
Ocena pracy regionu pilskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/029
Ocena pracy regionu piotrkowskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/030
Ocena pracy regionu płockiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/031
Ocena pracy regionu poznańskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
Polski
439
odręcznie
CBG/UW/63/032
Ocena pracy regionu przemyskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/033
Ocena pracy regionu radomskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/034
Ocena pracy regionu rzeszowskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/035
Ocena pracy regionu siedleckiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/036
Ocena pracy regionu sieradzkiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/037
Ocena pracy regionu skierniewickiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
440
CBG/UW/63/038
Ocena pracy regionu słupskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/039
Ocena pracy regionu suwalskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/040
Ocena pracy regionu szczecińskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/041
Ocena pracy regionu tarnobrzeskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/042
Ocena pracy regionu tarnowskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/043
Ocena pracy regionu toruńskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/044
Ocena pracy regionu wałbrzyskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
Polski
441
drukowana,
wypełniona
odręcznie
CBG/UW/63/045
Ocena pracy regionu warszawskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/046
Ocena pracy regionu włocławskiego Unii Wolności.
1
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/047
Ocena pracy regionu wrocławskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/048
Ocena pracy regionu zamojskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/049
Ocena pracy regionu zielonogórskiego Unii Wolności.
2
1997/1998
Ankieta
drukowana,
wypełniona
odręcznie
Polski
CBG/UW/63/050
List sekretarza generalnego Unii Wolności Mirosława Czecha do
przewodniczących i zarządów regionalnych struktur UW oraz do
1
1997
Druk
Polski
442
parlamentarzystów UD z dn. 21.07.1997 r. z prośbą o rozpoczęcie
akcji zbierania podpisów członków i sympatyków UW.
RAZEM KART:
86
CBG/UW/71: Korespondencja między biurem krajowym Unii Demokratycznej a strukturami regionalnymi Unii Demokratycznej, 1993.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/71/001
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 8.06.1993 r. do przewodniczących rad
regionalnych UD w związku z przygotowaniami do kampanii do
wyborów parlamentarnych 1993 r.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/002
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 8.06.1993 r. do przewodniczących rad
regionalnych UD w związku z przygotowaniami do kampanii do
wyborów parlamentarnych 1993 r.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/003
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 8.06.1993 r. do przewodniczących rad
regionalnych UD w związku z przygotowaniami do kampanii do
wyborów parlamentarnych 1993 r.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/004
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 9.07.1993 r. do przewodniczącego koła UD w
Radziejowie Krzysztofa Kępskiego w związku z zmianami na
1
1993
Druk
Polski
443
włocławskiej liście kandydatów UD do Sejmu.
CBG/UW/71/005
List przewodniczącego koła UD w Radziejowie Krzysztofa Kępskiego z
dn. 8.07.1993 r. do sekretarza generalnego Unii Demokratycznej
Andrzeja Machowskiego w związku z zmianami na włocławskiej liście
kandydatów UD do Sejmu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/006
List Andrzeja Pawłowskiego, przewodniczącego Rady Regionalnej
Unii Demokratycznej w Kaliszu, z 9.06.1993 r. do ministra Tadeusza
Syryjczyka – prośba o przekazanie premier Hannie Suchockiej
załączonego listu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/007
List Andrzeja Pawłowskiego, przewodniczącego Rady Regionalnej
Unii Demokratycznej w Kaliszu z dn. 9.06.1993 r. do Hanny
Suchockiej – zaproszenie do kandydowania do parlamentu w okręgu
wyborczym adresata.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/008
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z 15.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej UD w
Szczecinie w sprawie zasad wypełniania ankiety personalnej dla
kandydatów UD w wyborach parlamentarnych.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/009
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z 17.06.1993 r. do przewodniczących rad
regionalnych UD w sprawie udziału parlamentarzystów UD i
przewodniczącego Klubu Parlamentarnego UD w prezydium Rady UD
po rozwiązaniu parlamentu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/010
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z 17.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej UD w
Kaliszu – odpowiedź na zapytanie o możliwość uczestniczenia w
2
1993
Druk
Polski
444
konwencji wyborczej nowych członków UD.
CBG/UW/71/011
List Andrzeja Pawłowskiego, przewodniczącego Rady Regionalnej
Unii Demokratycznej w Kaliszu z dn. 24.06.1993 r. do sekretarza
generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja Machowskiego w
sprawie udziału nowych członków UD w konwencji wyborczej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/012
List Andrzeja Pawłowskiego, przewodniczącego Rady Regionalnej
Unii Demokratycznej w Kaliszu z dn. 21.06.1993 r. do sekretarza
generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja Machowskiego w
sprawie udziału nowych członków UD w konwencji wyborczej.
3
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/013
Uchwała prezydium Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Kaliszu
z dn. 7.06.1993 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na
posłów i senatorów oraz organizacji konwencji wyborczej.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/014
Uchwała prezydium Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Kaliszu
z dn. 10.06.1993 r. w sprawie udziału w konwencji wyborczej
nowych członków UD.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/015
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 22.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Kaliszu – odpowiedź na zapytanie w sprawie interpretacji
zawartych w Regulaminie Wyborczym kryteriów określających
czynne prawo wyborcze w przypadku konwencji organizowanej w
formie zjazdu walnego.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/016
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Radomiu – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady Unii
Demokratycznej rekomendacji Andrzejowi Paśniewskiemu w sprawie
1
1993
Druk
Polski
445
umieszczenia jego nazwiska na radomskiej liście kandydatów UD do
Sejmu.
CBG/UW/71/017
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Jeleniej Górze – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady
Unii Demokratycznej rekomendacji Antoniemu Jeżowskiemu w
sprawie umieszczenia jego nazwiska na jeleniogórskiej liście
kandydatów UD do Sejmu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/018
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Katowicach – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady
Unii Demokratycznej rekomendacji Jerzemu Zdradzie w sprawie
umieszczenia jego nazwiska na liście kandydatów UD do Sejmu w
Sosnowcu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/019
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Katowicach – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady
Unii Demokratycznej rekomendacji Irenie Lipowicz i Andrzejowi
Czerneckiemu w sprawie umieszczenia ich nazwisk na liście
kandydatów UD do Sejmu w Katowicach.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/020
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Pile – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady Unii
Demokratycznej rekomendacji Bronisławowi Komorowskiemu w
sprawie umieszczenia jego nazwiska na liście kandydatów UD do
Sejmu w Pile.
1
1993
Druk
Polski
446
CBG/UW/71/021
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Ostrołęce – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady Unii
Demokratycznej rekomendacji Wojciechowi Arkuszewskiemu w
sprawie umieszczenia jego nazwiska na liście kandydatów UD do
Sejmu w Ostrołęce.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/022
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Gdańsku – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady Unii
Demokratycznej rekomendacji Oldze Krzyżanowskiej i Jackowi
Taylorowi w sprawie umieszczenia ich nazwisk na gdańskiej liście
kandydatów UD do Sejmu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/023
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Bydgoszczy – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady
Unii Demokratycznej rekomendacji Marii Zajączkowskiej i Janowi
Rulewskiemu w sprawie umieszczenia ich nazwisk na Bydgoskiej
liście kandydatów UD do Sejmu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/024
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Koszalinie – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady Unii
Demokratycznej rekomendacji Mirosławowi Czechowi w sprawie
umieszczenia jego nazwiska na radomskiej liście kandydatów UD w
Koszalinie.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/025
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Poznaniu – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady Unii
1
1993
Druk
Polski
447
Demokratycznej rekomendacji Piotrowi Buczkowskiemu w sprawie
umieszczenia jego nazwiska na poznańskiej liście kandydatów UD do
Sejmu.
CBG/UW/71/026
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 24.06.1993 r. do prezydium Rady Regionalnej
UD w Gorzowie – informacja o udzieleniu przez prezydium Rady Unii
Demokratycznej rekomendacji Markowi Zielińskiemu w sprawie
umieszczenia jego nazwiska na liście kandydatów UD do Sejmu w
Gorzowie.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/027
List zastępczyni sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Ludwiki
Wujec z dn. 28.06.1993 r. do przewodniczących rad regionalnych –
informacja o spotkaniu sztabu wyborczego UD z osobami
odpowiedzialnymi za przeprowadzenie kampanii wyborczej w
regionach, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/028
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 1.07.1993 r. do przewodniczących regionalnych
sądów koleżeńskich – informacja o przesłaniu projektu regulaminu
Sądu Koleżeńskiego UD, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/029
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 1.07.1993 r. do przewodniczącego Rady
Regionalnej UD w Jeleniej Górze Jerzego Modrzejewskiego –
informacja o decyzji w sprawie składu listy kandydatów UD na
posłów i senatorów w okręgu wyborczym Jelenia Góra, wybory
parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/030
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 1.07.1993 r. do przewodniczącego Rady
1
1993
Druk
Polski
448
Regionalnej UD w Krośnie Karola Helińskiego – informacja o decyzji
w sprawie składu listy kandydatów UD na posłów w okręgu
wyborczym Krosno, wybory parlamentarne 1993.
CBG/UW/71/031
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 1.07.1993 r. do przewodniczącego Rady
Regionalnej UD w Łodzi Marka Czekalskiego – informacja o decyzji w
sprawie składu listy kandydatów UD na posłów w Łodzi, wybory
parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/032
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 1.07.1993 r. do przewodniczącego Rady
Regionalnej UD w Częstochowie Jerzego Ziory – informacja o decyzji
w sprawie składu listy kandydatów UD na posłów w Częstochowie,
wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/033
List skarbnika Unii Demokratycznej Ludwika Turko z dn. 1.07.1993 r.
do rady regionalnych UD i regionalnych sztabów wyborczych –
informacja o przesłaniu instrukcji finansowej dla regionalnych
sztabów wyborczych, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/034
Instrukcja finansowa dotycząca zasad prawidłowego
udokumentowania i rozliczenia kampanii wyborczej regionalnych
sztabów wyborczych Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne
1993.
2
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/035
Wzór formularza dla osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kampanii
wyborczej regionalnego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej,
wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/036
Wzór rachunku wystawionego przez regionalny sztab wyborczy Unii
1
1993
Druk
Polski
449
Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993.
CBG/UW/71/037
Wzór protokołu z otwarcia puszki do zbiórki publicznej na fundusz
wyborczy Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/038
Wzór umowy – zlecenie wystawionej przez regionalny sztab
wyborczy Unii Demokratycznej, wybory parlamentarne 1993.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/039
List Juliusza Brauna i Stanisława Żaka z 29.07.1993 r. do księdza
[nazwisko nieznane] – informacja o przesłaniu fragmentów uchwały
programowej kongresu Unii Demokratycznej i przemówienia
Tadeusza Mazowieckiego z tego samego kongresu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/040
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 4.07.1993 r. do przewodniczącej Rady
Regionalnej Unii Demokratycznej we Włocławku – informacja o
zamianie kolejności na liście kandydatów UD do Sejmu w okręgu
wyborczym Włocławek.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/041
List sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja
Machowskiego z dn. 4.07.1993 r. do przewodniczącego Rady
Regionalnej UD w Opolu Kazimierza Szczygielskiego – informacja o
decyzji w sprawie składu opolskiej listy kandydatów UD do Senatu.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/042
List do regionalnego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej z dn.
29.07.1993 r. – informacja o przesłaniu kasety magnetofonowej z
nagraniem konferencji prasowej (wzór).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/043
List do regionalnego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej z dn.
29.07.1994 r. – informacja spotkaniu w Warszawie wszystkich
kandydatów UD do Sejmu i Senatu (wzór).
1
1993
Druk
Polski
450
CBG/UW/71/044
List do regionalnego sztabu wyborczego Unii Demokratycznej z dn.
29.07.1994 r. – informacja spotkaniu w Warszawie wszystkich
kandydatów UD do Sejmu i Senatu (wzór – krótsza wersja).
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/71/045
List zastępczyni sekretarza generalnego Unii Demokratycznej Ludwiki
Wujec do przewodniczących rad regionalnych UD – informacje
dotyczące organizacji w Warszawie w dn. 26.08.1993 r.
ogólnopolskiej konwencji wyborczej UD.
1
1993
Druk
Polski
RAZEM KART:
52
CBG/UW/72: Korespondencja Unii Demokratycznej z mediami (sprostowania, prośby o publikację, odpowiedzi na pytania dziennikarzy itp.), 1991-1994.
Sygnatura
Opis dokumentu
Liczba
kart
Rok
powstania
dokumentu
Typ
dokumentu
Język
dokumentu
CBG/UW/72/001
List Jacka Kuronia z 6.08.1991 r. do redakcji „Życia Warszawy” w
związku oklejaniem plakatami Unii Demokratycznej słupów należących
do przedsiębiorstwa Warexpo.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/72/002
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej z dn. 15.05.1991 r. do red.
Małgorzaty Subotić – prośba o wykorzystanie tekstu przemówienia
Tadeusza Mazowieckiego wygłoszonego na zjeździe UD.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/72/003
Notatka Biura Prasowego Unii Demokratycznej dla Małgorzaty Subotić.
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/72/004
Notatka Biura Prasowego Unii Demokratycznej dla Andrzeja Jamrozka,
szefa sztabu wyborczego UD we Wrocławiu, w sprawach dot. kampanii
wyborczej, wybory parlamentarne 1991.
1
1991
Rękopis
Polski
451
CBG/UW/72/005
Oświadczenie Tadeusza Mazowieckiego w związku z zabójstwem w dn.
21.05.1991 r. byłego premiera Indii, Rajiva Gandhi.
1
1991
Druk
Angielski
CBG/UW/72/006
Uchwała Rady Unii Demokratycznej z 15.03.1993 r. w sprawie
odrzucenia przez Sejm projektu rządowych założeń społecznogospodarczych i oświadczenie Rady Unii Demokratycznej w sprawie
sytuacji materialnej inteligencji.
1
1993
Druk
Polski
CBG/UW/72/007
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej z 16.03.1992 r. do redakcji
„Gazety Stołecznej” – prośba o publikację informacji o zebraniu koła
Unii Demokratycznej w Pruszkowie.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/72/008
Życzenia z okazji Bożego Narodzenia od Biura Prasowego Unii
Demokratycznej, brak daty.
1
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/72/009
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej z dn. 18.01.1992 r. w
sprawie wykorzystania w publikacji tekstu uchwały II zgromadzenia
Frakcji Prawicy Demokratycznej Unii Demokratycznej.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/72/010
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej z dn. 7.01.1992 r. do red.
Romy Kaleckiej w związku z decyzją ministra Jerzego Kropiwnickiego o
zwolnieniu ze stanowiska Joanny Staręgi-Piasek.
2
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/72/011
List przewodniczącego Koła Praga-Północ Grzegorza Zawistowskiego z
dn. 15.01.1992 r. do redakcji „Gazety Wyborczej” – prośba o publikacji
informacji o zebraniu koła UD Praga-Północ.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/72/012
List Krzysztofa Snopińskiego z biura prasowego Unii Demokratycznej
adresata z dn. 12.02.1992 r. do nieznanego adresata – informacja o
przesłaniu tekstu interpelacji posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/72/013
Stanowisko Rady Unii Demokratycznej w sprawie polityki gospodarczej,
1
1991-1994
Druk
Polski
452
brak daty
CBG/UW/72/014
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej do redakcji tygodnika
„Wprost” w sprawie ankiety „Człowiek roku” – odpowiedź
wiceprzewodniczącego UD Aleksandra Halla na pytanie zadane w
ankiecie, brak daty
1
1991-1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/72/015
Komunikat Biura Prasowego Unii Demokratycznej w sprawie wizyty
wiceprzewodniczącego Unii Demokratycznej Aleksandra Halla w
Londynie w dn. 11-12.10.1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/72/016
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej z dn. 12.02.1992 r. do
nieznanego adresata – informacja o przesłaniu stanowiska prezydium
Unii Demokratycznej i oświadczenia Frakcji Prawicy Demokratycznej.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/72/017
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej z dn. 5.05.1992 r. do
nieznanego adresata – informacja o przesłaniu tekstu wystąpienia
Tadeusza Mazowieckiego na posiedzeniu Rady Unii Demokratycznej w
dn. 5.04.1992 r.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/72/018
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej do redaktora czasopisma
„Nowa Europa” Krzysztofa Kaszyńskiego – odpowiedzi na pytania dot.
współpracy UD z mediami, brak daty.
1
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/72/019
Informacja dla kół lokalnych Unii Demokratycznej o przyczynach
niepowodzenia rozmów na temat „wielkiej koalicji”, brak daty.
1
1991-1993
Druk
Polski
CBG/UW/72/020
List przewodniczącego koła Unii Demokratycznej Warszawa PragaPołudnie z 20.05.1992 r. do redakcji „Gazety Wyborczej” – prośba o
publikację komunikatu o zebraniu koła.
1
1992
Druk
Polski
CBG/UW/72/021
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej do redakcji „Gazety
1
1991
Rękopis
Polski
453
Stołecznej” – prośba o publikację komunikatów o festynie
organizowanym przez UD w Warszawie w dn. 20.10.1991 r.
CBG/UW/72/022
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej do redakcji „Gazety
Stołecznej” – prośba o publikację komunikatu o spotkaniu wyborczym
kandydata UD do Sejmu (wybory parlamentarne 1991).
1
1991
Rękopis
Polski
CBG/UW/72/023
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej do redakcji „Czasu
Krakowskiego” – dementi informacji o udziale Bronisława Geremka w
zjeździe międzynarodówki socjalistycznej w Berlinie w dn. 1517.09.1992.
1
1992
Rękopis
Polski
CBG/UW/72/024
List Biura Prasowego Unii Demokratycznej do redakcji „Wiadomości” –
informacja w sprawie spotkania przewodniczącego UD Tadeusza
Mazowieckiego z przewodniczącym międzynarodówki liberalnej
Ottonem Lambsdorfem, 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/72/025
Program pobytu Tadeusza Mazowieckiego w woj. katowickim, opolskim
i poznańskim, 1991 r.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/72/026
List biura prasowego Unii Demokratycznej do red. Barbary Kolis
(„Wiadomości”) – odpowiedzi na zadane pytania, brak daty.
1
1991-1994
Druk
Polski
CBG/UW/72/027
List Jana Dworaka z biura prasowego Unii Demokratycznej do kół
lokalnych UD – prośba o kolportaż wśród członków UD tekstu
załączonego do listu, brak daty i listu właściwego.
1
1991
Druk
Polski
CBG/UW/72/028
List biura prasowego Unii Demokratycznej do red. Ryszardy Sochy –
odpowiedzi na zadane pytania, brak daty.
1
1991
Druk,
Polski
adnotacje
rękopiśmienne
CBG/UW/72/029
Komunikat Waldemara Kuczyńskiego z dn. 7.01.1994 r. o pracy
1
1994
Druk
Polski
454
wspólnej komisji programowej Unii Demokratycznej i Kongresu
Liberalno-Demokratycznego.
CBG/UW/72/030
RAZEM KART:
List asystenta wicepremiera Henryka Goryszewskiego do Tadeusza
Mazowieckiego – sprostowanie opublikowanej przez „Życie Warszawy”
informacji jakoby Henryk Goryszewski proponował Polskiemu
Stronnictwu Ludowemu udział w pracach rządzącej koalicji.
1
1993
Druk
Polski
31
455

Podobne dokumenty