1 OŚWIADCZENIE przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż samochodu

Komentarze

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż samochodu
OŚWIADCZENIE
przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
…………………………………………………………………………………………………
NIP, Regon (jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych
…………………………………………………………………………………………………
adres osoby fizycznej lub adres siedziby firmy (ulica, kod, miejscowość)
…………………………………………………………………………………………………
dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………
imię nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy oraz jej funkcja w przypadku
gdy Nabywcą jest osoba prawna
Przystępując do udziału w przetargu ustnym na sprzedaż samochodu osobowego
marki Skoda Oktavia, oświadczam że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem przetargu oraz wszystkimi jego załącznikami,
a w szczególności ze wzorem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego przedmiotem
przetargu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
3. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu w terminie 7 dni od dnia przybicia.
……………………………………
(Imię, nazwisko i podpis Nabywcy lub
osoby/osób uprawnionych do jego
reprezentowania)
1