Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach

Komentarze

Transkrypt

Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Projekty realizowane w trybie systemowym
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 1/30
UWAGA
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej
informacji dotyczącej naboru wniosków, wynikających ze zmian aktów prawnych i procedur
dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zwraca uwagę na konieczność
bieżącego zapoznawania się beneficjenta składającego wniosek o dofinansowanie z dokumentami
dotyczącymi Poddziałania 6.1.3 (projekty systemowe).
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 2/30
SPIS TREŚCI
I. Przedmiot naboru oraz podstawa prawna i dokumenty programowe ............................................ 4
1.1. Przedmiot naboru ................................................................................................................................... 4
1.2 Podstawa prawna i dokumenty programowe. ...................................................................................... 4
II. Informacje ogólne ........................................................................................................................... 7
2.1 Informacje o naborze .............................................................................................................................. 7
2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów............................................................. 7
2.3 Forma finansowania ................................................................................................................................ 8
2.4 Procedura wyboru projektów do realizacji......................................................................................... 11
2.5 Procedura wycofania wniosku.............................................................................................................. 12
III. Wymagania warunkujące realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3. ... 12
3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu................................................. 12
3.2 Wymagania odnośnie grupy docelowej ............................................................................................... 12
3.3 Wymagania czasowe.............................................................................................................................. 14
3.4 Wymagania finansowe .......................................................................................................................... 15
3.5. Reguła proporcjonalności .................................................................................................................... 17
3.6 Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie .................................................... 17
3.7 Wymagania związane z realizacją projektu ........................................................................................ 20
3.8 Wymagane załączniki na etapie podpisywania aneksu do umowy ramowej ................................... 20
IV. Kryteria wyboru projektów systemowych .................................................................................... 20
4.1 Ogólne kryteria formalne ..................................................................................................................... 20
4.2 Szczegółowe kryteria dostępu ............................................................................................................... 21
4.3 Ogólne kryteria horyzontalne............................................................................................................... 22
4.4 Ogólne kryteria merytoryczne ............................................................................................................. 23
4.5 Dodatkowe informacje i kontakt .......................................................................................................... 25
V. Załączniki....................................................................................................................................... 30
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 3/30
I. Przedmiot naboru oraz podstawa prawna i dokumenty programowe
1.1. Przedmiot naboru
Przedmiotem naboru są projekty systemowe określone dla Poddziałania 6.1.3 Priorytetu VI
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierające powiatowe urzędy pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Typami realizowanych projektów są
Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze
środków Funduszu Pracy, obejmujące następujące formy wsparcia:
− szkolenia,
− staże,
− przygotowanie zawodowe dorosłych,
− prace interwencyjne,
− wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
− przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym pomoc
prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
Powyższe instrumenty i usługi rynku pracy realizowane są zgodnie z przepisami odpowiednich
rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
1.2 Podstawa prawna i dokumenty programowe.
1.2.1 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2013 r., poz. 714).
1.2.2 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2010 r. w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie
programowania 2007 - 2013.
1.2.3 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lipca 2013 r. w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1.2.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 19 lipca 2013 r. .
1.2.5 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja obowiązująca
od 1 stycznia 2014 r.
1.2.6 System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję
Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007 r. (z późn. zm.)
1.2.7 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
1.2.8 Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki wersja obowiązująca od 5 grudnia 2013 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 4/30
1.2.9 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja obowiązująca od 1
stycznia 2013 r.
1.2.10 Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z lipca 2013 r.
1.2.11 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja obowiązująca od 1
stycznia 2014 r.
1.2.12 Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
1.2.13 Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z
dnia 10 lutego 2011 r.
1.2.14 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
1.2.15 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity
z 2010 r., Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
1.2.16 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.).
1.2.17 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
1.2.18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz.
952 z późn. zm.)
1.2.19 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy
de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn.
zm.)
1.2.22 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U., Nr 239,
poz. 1598 z późn. zm.)
1.2.21 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o
płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223,
poz. 1786 z późn. zm.).
1.2.22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów
wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846 z późn. zm.).
1.2.23 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia
10 czerwca 2010 r.
1.2.24 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wersja obowiązująca
od 31 grudnia 2013 r.
1.2.25 Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki wersja obowiązująca od 31 grudnia 2013 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 5/30
1.2.26 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki - podręcznik z kwietnia 2010 r.
1.2.27 Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
1.2.28 Podręcznik wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z lipca 2013 r.
1.2.29 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL z dnia
1 stycznia 2014 r.
1.2.30 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do niniejszej ustawy.
1.2.32 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
1.2.31 Plan Działania dla Priorytetu VI na lata 2014 – 2015 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W przypadku zmiany ww. dokumentów w trakcie trwania naboru, Projektodawców
ubiegających się o dofinansowanie oraz realizujących projekty obowiązują wersje aktualne
dokumentów. Ze względu na wprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą PO KL zmian do
dokumentów programowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie możliwość
wprowadzania niezbędnych zmian do dokumentacji konkursowej w zakresie wskazanym w
Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z art. 29
ust. 4 ustawy wprowadzane zmiany nie mogą spowodować pogorszenia zasad konkursu,
warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie
dodatkowych obowiązków. Informacje o przedmiotowych zmianach zostaną każdorazowo
podane do wiadomości publicznej oraz opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl. Przepis art. 29 ust. 4 ustawy nie ma
zastosowania do przypadków, gdy konieczność zmiany wynika ze zobowiązań
międzynarodowych lub przepisów innych ustaw.
Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wszelkich wytycznych Instytucji Pośredniczącej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 6/30
II. Informacje ogólne
2.1 Informacje o naborze
2.1.1 Projekty, na które ogłaszany jest nabór wniosków, realizowane są w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych.
2.1.2 Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w
Warszawie, ul. Wspólna 2/4, kod pocztowy 00-926.
2.1.3 Projekty realizowane są w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VI w województwie wielkopolskim pełni
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, kod pocztowy 60–537.
2.1.4 Nabór w ramach Poddziałania 6.1.3. ogłasza Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
2.1.5 Projekty systemowe finansowane są wyłącznie ze środków Funduszu Pracy, przy czym w
przypadku projektów systemowych dotyczących pomocy publicznej wykazywany jest również
wkład prywatny.
2.1.6 Projekty systemowe muszą być zgodne z Planem działania dla Priorytetu VI na lata 20142015.
2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach naboru dostępna jest kwota
141 635 700,00 PLN.
Należy pamiętać, że wydatki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczą
finansowania z Funduszu Pracy programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
W roku 2014 w ramach projektu można finansować jedynie aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu.
Do realizacji projektu nie jest możliwe wniesienie wkładu własnego Beneficjenta
(Projektodawcy).
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 7/30
2.3 Forma finansowania
2.3.1 Projekty systemowe finansowane są wyłącznie ze środków Funduszu Pracy, przy czym w
przypadku projektów systemowych dotyczących pomocy publicznej wykazywany jest również
wkład prywatny.
2.3.2 Zgodnie z dokumentem Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WUP w Poznaniu wskazuje kwoty środków w kolejnym
roku budżetowym na realizację projektu systemowego przez dany powiatowy urząd pracy
województwa wielkopolskiego. Przy określaniu kwot dofinansowania ze środków będących
w dyspozycji samorządu województwa na poszczególne powiaty, WUP w Poznaniu uwzględnia
wskaźniki, o których mowa w art. 109 ust. 8 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. WUP w Poznaniu wskaże kwoty środków na realizację
projektu systemowego w 2014 r. odrębnymi pismami skierowanymi do poszczególnego
powiatowego urzędu pracy województwa wielkopolskiego.
Dodatkowo, przy podziale środków na powiaty, Wojewódzki Urząd Pracy uwzględnia spełnienie
kryteriów dostępu, w szczególności wykonanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, w
ostatnim zamkniętym roku wdrażania projektu systemowego przez poszczególne powiatowe urzędy
pracy.
2.3.3 Rozliczanie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu systemowego
powiatowego urzędu pracy będzie dokonywane na podstawie wniosku beneficjenta o płatność
zawierającego informację o postępie rzeczowo – finansowym, w tym część sprawozdawczą.
2.3.4 Zasady wypełniania wniosku o płatność zostały zawarte w dokumencie pt. Zasady
finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy czym w przypadku wartości
kumulatywnych wykazywanych we wniosku o płatność, powiatowy urząd pracy przedstawia dane
od początku realizacji projektu systemowego, a nie w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu zatwierdzonego w danym roku.
2.3.5 Beneficjent składa wniosek o płatność w wersji papierowej i elektronicznej (wersja
elektroniczna oznacza wniosek złożony w Generatorze Wniosków Płatniczych udostępnionym przez
Instytucję Pośredniczącą) zgodnie z harmonogramem płatności w terminie 10 dni roboczych od
zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu systemowego.
WUP w Poznaniu dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność
w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym okres ten dotyczy pierwszej
wersji wniosku o płatność oraz 15 dni roboczych w stosunku do każdej kolejnej wersji wniosku o
płatność. W przypadku gdy w ramach Projektu systemowego dokonywana jest kontrola i złożony
został końcowy wniosek o płatność termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do
WUP w Poznaniu podpisanej przez Beneficjenta informacji pokontrolnej lub do dnia odmowy
podpisania informacji pokontrolnej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na potrzeby informacji o naborze nie
uważa się za dni robocze sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.).
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 8/30
Jeżeli ostatni dzień terminu (liczonego w dniach kalendarzowych lub w miesiącach) przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny
dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, WUP w Poznaniu może
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa
Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień
w wyznaczonym terminie, w szczególności WUP w Poznaniu może wezwać beneficjenta do
złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących
Projektu systemowego. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów, lub złożenia pisemnych
wyjaśnień w wyznaczonym przez WUP w Poznaniu terminie. WUP w Poznaniu, po pozytywnym
zweryfikowaniu wniosku o płatność, dokonuje jednocześnie zatwierdzenia całości lub części
wniosku o płatność i informuje pisemnie Beneficjenta o:
1. wydatkach, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
2. zatwierdzonej kwocie rozliczenia środków na finansowanie Projektu systemowego
wynikającej z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o wydatki
niekwalifikowane, o których mowa w pkt. 1.
2.3.6 Beneficjent zobowiązuje się do składania do WUP w Poznaniu wniosku o płatność w wersji
papierowej i elektronicznej według wzoru udostępnionego przez WUP w Poznaniu.
Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność:
1. wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi
w załączniku nr 5 do umowy lub załącznika nr 1 do wniosku o płatność;
2. szczegółowej charakterystyki udzielonego wsparcia.
3. informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, zgodnie załącznikiem nr
5.6 do niniejszej Informacji dotyczącej naboru wniosków.
2.3.7 Zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, każdy wydatek
kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym WUP w Poznaniu w
terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, przy czym wydatek ujęty we wniosku o płatność
zgodnie z ww. terminem to wydatek uwzględniony we wniosku o płatność za okres, w którym został
poniesiony.
2.3.8 Należy dbać aby wszelkie płatności były regulowane z rachunku projektu, a w przypadku
płatności z innego rachunku należy dokonać refundacji środków przed złożeniem wniosku
o płatność.
2.3.9 Wszystkie wydatki ze środków publicznych w ramach projektu systemowego – niezależnie od
źródła ich finansowania – co do zasady powinny być księgowane w 85% z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz w 15% z krajowego współfinansowania, zgodnie z podziałem wynikającym z
tabel finansowych Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dla Działania 6.1, pod warunkiem
zapewnienia w planie finansowym Funduszu Pracy środków w ww. proporcji. W pełnym okresie
realizacji umowy ramowej należy zachować interwencję EFS na poziomie 85% wartości
publicznych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Powiatowe urzędy pracy mają dowolność w wyborze sposobu księgowania wydatków Funduszu
Pracy w ramach projektu z EFS w 2014 r. Dopuszcza się księgowanie wydatków z czwartą cyfrą
paragrafów klasyfikacji budżetowej „9” do kwoty 15% wydatków zatwierdzonych przez IP w roku
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 9/30
2013 (kwota ta wskazana została w „Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” za
okres do 31.12.2013 r.), a następnie księgowanie zgodnie z proporcją 85/15. Jednocześnie możliwe
jest przyjęcie proporcji wynikającej z decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanych
limitach środków Funduszu Pracy na rok 2014. Jedynym ograniczeniem istotnym z punktu widzenia
wdrażania projektów EFS, jest zachowanie proporcji 85/15 na koniec okresu realizacji projektu
systemowego.
2.3.10 Odsetki powstałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, o którym mowa w pkt 8, są
przekazywane na bieżąco na rachunek podstawowy Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy.
Powyższe ma zastosowanie także w przypadku odsetek powstałych z tytułu zwrotu środków
dokonywanych przez uczestników projektu.
2.3.11 Po zatwierdzeniu ostatniego w danym roku budżetowym wniosku o płatność,
uwzględniającym spełnienie reguły proporcjonalności, w odniesieniu do zamkniętego roku
budżetowego sporządzany jest roczny bilans realizacji projektu systemowego, w tym mierzone są
rezultaty osiągnięte w ramach zaplanowanych na dany rok zadań oraz weryfikowana jest faktyczna
wartość poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
Informacje o spełnieniu reguły proporcjonalności, w szczególności wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej, uwzględniane są przy określaniu założeń dotyczących realizacji projektów
systemowych przez powiatowe urzędy pracy w roku następującym po zatwierdzeniu bilansu.
Beneficjent zobowiązuje się do przedłożenia WUP w Poznaniu rocznego bilansu realizacji projektu
systemowego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania ostatecznej1 informacji o wynikach
weryfikacji wniosku o płatność, za ostatni okres rozliczeniowy w danym roku budżetowym.
Po zatwierdzeniu bilansu realizacji projektu systemowego, WUP w Poznaniu dokonuje urealnienia
kwoty wydatków w roku, za który składany jest bilans. Powyższa zmiana wymaga formy aneksu do
umowy ramowej.
2.3.12 Beneficjent zobowiązuje się do:
1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach
w realizacji Projektu systemowego, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich
uczestnikach Projektu systemowego, zgodnie z zakresem informacji określonym przez
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
2.3.13 Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania środków
finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków określają Zasady finansowania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępne na stronie internetowej: www.efs.gov.pl.
1
Za ostateczną informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność należy przyjąć zatwierdzenie wniosku o płatność
za ostatni okres rozliczeniowy w danym roku budżetowym, dokonane po przekazaniu ostatecznych informacji przez
PUP dotyczących wykonania wszystkich wskaźników, w szczególności wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 10/30
2.4 Procedura wyboru projektów do realizacji
2.4.1 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 5 marca 2014 r. od
godziny 7.30 do dnia 21 marca 2014 r., do godziny 15.30.
Zgodnie z kryterium formalnym wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję
prowadzącą nabór projektów, WUP w Poznaniu informuje, iż termin składania wniosków mija w
dniu zamknięcia naboru. Wnioski złożone po godzinie 15.30 ostatniego dnia trwania naboru nie
będą rozpatrywane i zostaną zarchiwizowane w takim stanie, w jakim trafiły do WUP w Poznaniu
(projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).
2.4.2 Wnioski o dofinansowanie projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski
można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków
nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu
wniosku do siedziby Urzędu. Zaznacza się, iż do kompetencji pracownika sekretariatu nie należy
weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.
2.4.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dokona oceny na podstawie:
•
•
karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL,
karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL.
Podczas oceny wniosków stosuje się zasadę „0-1” (spełnia – nie spełnia).
2.4.4 Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny oznacza konieczność poprawienia lub
uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w wyznaczonym terminie.
Niedopuszczalne jest ingerowanie Beneficjenta w treść wniosku oraz dokonywanie jego korekty,
która mogłaby skutkować zmianą sumy kontrolnej, bez zgody WUP w Poznaniu. Wraz
z uzupełnionym wnioskiem Beneficjent składa oświadczenie, iż nie dokonał zmian w pkt. innych niż
wskazane w piśmie WUP w Poznaniu.
2.4.5 Projekt systemowy Powiatowego Urzędu Pracy może nie zostać zatwierdzony,
w szczególności, gdy PUP nie przedłoży skorygowanej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2.4.6 Podstawą realizacji projektu jest zawarta umowa ramowa, do której załączony jest
zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu na pierwszy rok budżetowy.
2.4.7 Powiatowy Urząd Pracy składa w danym roku budżetowym jeden wniosek o dofinansowanie
projektu.
2.4.8 Kolejne wnioski o dofinansowanie są załączane do umowy ramowej w formie aneksu
w terminie 15 dni roboczych2 od ich zatwierdzenia, niemniej jednak nie wcześniej niż po ustaleniu
kwot środków Funduszu Pracy na dany rok budżetowy.
2
Termin 15 dni dotyczy przedstawienia przez WUP aneksu do zatwierdzenia PUP.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 11/30
2.5 Procedura wycofania wniosku
Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do WUP w Poznaniu o
wycofanie złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Wycofanie
wniosku jest skuteczne na każdym etapie oceny, zarówno formalnym, jak i merytorycznym.
Wycofanie wniosku przez Projektodawcę następuje poprzez złożenie podania podpisanego przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną/e w polu 2.6 wniosku.
Podanie zawierające: nazwę Beneficjenta, sumę kontrolną wniosku o dofinansowanie projektu oraz
tytuł projektu, należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.
Wycofanie wniosku o dofinansowanie projektu nie jest równoznaczne z jego odebraniem przez
Beneficjenta. Przedmiotowe wnioski są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do WUP w
Poznaniu.
III. Wymagania warunkujące realizację projektu systemowego
w ramach Poddziałania 6.1.3.
3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać powiatowe urzędy pracy z terenu województwa
wielkopolskiego.
We wniosku (pole 2.1) należy wpisać „Nazwa powiatu – Nazwa Powiatowego Urzędu Pracy”, np.
„Powiat X – Powiatowy Urząd Pracy w X”. Pozostałe dane jednostki dotyczą PUP.
3.2 Wymagania odnośnie grupy docelowej
Projekty systemowe realizowane w ramach Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 muszą być skierowane
bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym
w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione
w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
Beneficjent musi spełnić następujące kryteria dostępu dotyczące grupy docelowej:
Co najmniej 50% uczestników projektu muszą stanowić osoby powyżej 50 roku życia lub
osoby młode poniżej 25 roku życia, w tym minimum 30 % osoby, które nie mają
zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Osoby z kategorii NEET otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej obejmującą przykładowo:
wsparcie w postaci dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub ofertę pracy w
ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Warunki określone w
kryterium dostępu odnoszą się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 12/30
Wsparcie w ramach projektu zostanie zaproponowane wszystkim osobom figurującym w
rejestrze powiatowych urzędów pracy, które uprzednio, przed dniem 1.01.2013, utraciły
zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty. Warunki określone w kryterium dostępu
odnoszą się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej
takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego
PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie). Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do
rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
− wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do
żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%
− dla osób w wieku 15-30 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 40%
− dla osób w wieku 50-64 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 35%
− dla osób w wieku powyżej 50 roku życia - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 35%
− dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 20%
− dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 30%
Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do uczestników/uczestniczek projektu
systemowego, którzy zakończyli udział w projekcie w roku 2014.
Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania.
Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Celem zastosowania IPD dla wszystkich uczestników projektu jest zdiagnozowanie ich ścieżki
rozwoju zawodowego. Objęcie Indywidualnym Planem Działania pozwoli na kompleksową analizę
potrzeb i oczekiwań oraz objęcie wsparciem, które jest uzasadnione realnymi potrzebami
uczestników. Jeżeli dana osoba bezrobotna, rozpoczynając udział w projekcie, jest w trakcie
realizacji Indywidualnego Planu Działania przez PUP, nie ma konieczności jego ponownego
rozpoczynania, a jedynie jego kontynuowanie tak, aby stosownie dopasować formy wsparcia do
indywidualnych potrzeb uczestnika, a tym samym zapewnić większą efektywność podejmowanych
działań.
UWAGA! Wszystkie kryteria dostępu zawarte są w rozdziale IV Kryteria wyboru projektów
systemowych, punkcie 4.2 Szczegółowe kryteria dostępu.
W kolumnie drugiej punktów 3.1.2 i 3.1.3 wniosku należy określić, w jaki sposób mierzona będzie
realizacja celów poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Dla każdego celu należy określić co
najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny umożliwi weryfikację
stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Projektodawca może również określić
większą liczbę wskaźników do celu głównego i celów szczegółowych (maksymalnie pięć dla
każdego z celów). Wskaźniki pomiaru celu można wybrać z listy rozwijanej wyświetlającej się w
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 13/30
Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, która uwzględnia wskaźniki opisane w załączniku nr 2 do
Wniosku beneficjenta o płatność w części 7 – Osiągnięte wartości wskaźników.
Należy podkreślić, że na etapie realizacji projektu obowiązkowe jest monitorowanie wszystkich
wskaźników w podziale na poszczególne kategorie zgodnie z Podręcznikiem Wskaźników PO KL.
Oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników można określić też własne wskaźniki
pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu. Można do tego wykorzystać Zestawienie przykładów
alternatywnych wskaźników wg Poddziałań zamieszczone w Podręczniku wskaźników PO KL 20072013.
We wniosku o dofinansowanie projektu "wartość obecną" zaplanowanych do osiągnięcia
wskaźników należy określić w odniesieniu do bieżącego wniosku. Tym samym nie należy
uwzględniać w wartości obecnej wykonania wskaźnika w ramach poprzednich wniosków o
dofinansowanie realizowanych w zakresie jednego projektu systemowego.
We wniosku należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku
budżetowym w ramach projektu systemowego oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej;
należy zaznaczyć, że w ramach Działania 6.1 wskazane jest objęcie wsparciem osób bezrobotnych,
zwłaszcza będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (patrz art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Ponadto w opisie należy uwzględnić podział na:
osoby, które kontynuują udział w projekcie systemowym (tzn. rozpoczęły udział w projekcie
w poprzednich latach budżetowych i kontynuują realizację form wsparcia w roku
budżetowym, którego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczy) – z podziałem
na poszczególne kategorie grup docelowych;
osoby nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu systemowego w danym
roku budżetowym – z podziałem na poszczególne kategorie grup docelowych.
Należy wskazać jedynie kategorie osób, które faktycznie będą występowały w projekcie, z
pominięciem wartości zerowych, np. Liczba osób w wieku 15-24 lata – 100, liczba bezrobotnych
osób powyżej 50 roku życia – 100, itd.
Aby wniosek spełniał szczegółowe kryteria dostępu, Powiatowy Urząd Pracy w treści wniosku musi
zawrzeć zapis ww. kryteriów, dostosowany odpowiednio do założeń danego projektu.
Do pomiaru kryteriów powinny służyć odpowiednio sformułowane wskaźniki w kategorii „inne” w
załączniku 2 do wniosku o płatność.
Ponadto należy opisać sposób rekrutacji uczestników projektu systemowego.
Uwaga! We wniosku należy opisać grupy docelowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku:
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
We wniosku o płatność w postępie rzeczowym realizacji projektu należy na bieżąco monitorować
działania podjęte na rzecz równości szans płci.
3.3 Wymagania czasowe
3.3.1 Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając
na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą
zostać uznane za kwalifikowalne.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 14/30
3.3.2 Okres realizacji projektu systemowego dotyczy całego okresu wdrażania PO KL i określa go
umowa ramowa.3
3.3.3 Wnioski o dofinansowanie projektów systemowych w roku 2014 realizowane będą w okresie od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3.3.4 Założenia realizacji projektu systemowego w danym roku budżetowym określa zatwierdzony
przez Wojewódzki Urząd Pracy wniosek o dofinansowanie projektu na dany rok budżetowy, który
musi być zgodny z okresem realizacji projektu
3.4 Wymagania finansowe
3.4.1 Wydatki ponoszone przez powiatowy urząd pracy w ramach projektu systemowego muszą być
zgodne z następującą dokumentacją:
a) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
c) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL,
d) Zasady finansowania PO KL,
e) Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl.
3.4.2 W budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PUP przedstawia na
dany rok budżetowy wartość środków na realizację m.in. następujących zadań w ramach projektu
systemowego, mając na uwadze, iż w roku 2014 można finansować jedynie aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu:
− szkolenia (w tym łącznie m.in. koszty zlecenia szkolenia, stypendia szkoleniowe, koszty
badań lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty egzaminów, koszty opieki nad dziećmi lub
osobą zależną);
− staże (w tym łącznie m.in. koszty badań lekarskich, stypendium, koszty przejazdu i
zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi i osobą zależną);
− przygotowanie zawodowe dorosłych (w tym łącznie m.in. koszty badań lekarskich,
stypendium, koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi
i osobą zależną, koszty egzaminów, inne wydatki poniesione na uczestnika przygotowania
zawodowego dorosłych, w tym w szczególności materiały, surowce, odzież roboczą, posiłki
regeneracyjne inne środki niezbędne do realizacji przygotowania zawodowego dorosłych);
− prace interwencyjne (w tym łącznie m.in. refundacja części kosztów poniesionych przez
pracodawcę z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, koszty
opieki nad dziećmi lub osobą zależną; jednocześnie wykazywana jest szacowana wysokość
wkładu przedsiębiorców, do których zostaną skierowane osoby bezrobotne na prace
interwencyjne);
3
Znowelizowany dokument Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki określa, iż okres realizacji projektu systemowego kończy się nie później niż 30 czerwca 2015 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 15/30
− wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy (w tym refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy);
− przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej (w tym m.in.
koszty związane z przyznaniem środków finansowych oraz koszty pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa).
3.4.3 W przypadku wsparcia w ramach prac interwencyjnych związanego z udzielaniem pomocy
publicznej w projektach systemowych wymagane jest wskazanie szacowanej wysokości środków
prywatnych w ramach wkładu własnego. Niewskazanie wkładu prywatnego w wysokości
wynikającej z umowy nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty dofinansowania. Jednocześnie
możliwe jest wykazanie we wniosku o płatność wydatków poniesionych na zadanie „prace
interwencyjne”, których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy, bez konieczności wykazywania
wkładu prywatnego, który w poprzednich wnioskach o płatność został już rozliczony i wykazany w
wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.
3.4.4 W budżecie projektu w części IV we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PUP nie
wykazuje wydatków, o których mowa poniżej, związanych z realizacją innych fakultatywnych
zadań:
− obsługa projektu (w tym łącznie m.in. koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego,
koszty komunikowania się z pracodawcami i bezrobotnymi, koszty pomocy prawnej z tytułu
realizacji zamówień publicznych, koszty zakupu lub amortyzacji sprzętu i wyposażenia,
koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu);
[W ramach projektu systemowego wydatki w ramach cross-financingu wykazywane są
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.]
− promocja projektu (koszty związane z opracowywaniem, wydawaniem i
rozpowszechnianiem informacji o usługach organów zatrudnienia, koszty opracowania i
rozpowszechniania informacji zawodowych, koszty opracowywania i rozpowszechniania
materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności
poszukiwania i uzyskiwania zatrudniania);
− badanie ewaluacyjne (koszty realizacji badania, w tym m.in. zlecanie przeprowadzenia
badania ewaluacyjnego, dystrybucja jego wyników).
Jednocześnie, we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy zaznaczyć, iż działania
związane z promocją projektu, PUP finansować będzie ze środków własnych.
3.4.5 W 2014 roku nie jest wymagane przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. Projekt systemowy
podlega obowiązkowemu badaniu ewaluacyjnemu tylko raz w ciągu jego realizacji. Dodatkowe
badanie ewaluacyjne obejmujące grupę projektów systemowych może zostać przeprowadzone na
zlecenie IZ PO KL lub IP PO KL.
3.4.6 W ramach projektu systemowego nie są wykazywane koszty pośrednie.
3.4.7 Szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL,
sposobu kalkulacji budżetu projektu, określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne
na stronie internetowej: www.efs.gov.pl.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 16/30
3.4.8 Decyzją Instytucji Pośredniczącej koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów
realizowanych w ramach projektów systemowych nie jest kosztem kwalifikowalnym.
3.4.9 Wydatki ze środków publicznych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla
uczestników projektu są ponoszone do kwoty wynikającej z potrzeb zidentyfikowanych w projekcie
realizowanym przez PUP.
3.5. Reguła proporcjonalności
3.5.1 Po zakończeniu każdego roku budżetowego dokonywana jest weryfikacja spełnienia reguły
proporcjonalności w projekcie systemowym, przy czym zatwierdzenie wniosku o płatność za ostatni
okres rozliczeniowy w danym roku budżetowym jest skuteczne pod warunkiem przekazania
ostatecznych informacji za dany rok budżetowy dotyczących wykonania wszystkich wskaźników, w
szczególności wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Na podstawie przekazanych danych należy
zweryfikować spełnienie ww. reguły. W przypadku stwierdzenia, iż reguła proporcjonalności nie
została spełniona należy dokonać korekty zatwierdzonych wydatków w końcowym wniosku o
płatność zgodnie z pkt. 3.5.2 niniejszej Informacji oraz poinformować o tym fakcie Beneficjenta.
3.5.2 Wydatki niekwalifikowalne w związku z niespełnieniem reguły proporcjonalności stanowią
korektę finansową, która jest rejestrowana w Rejestrze obciążeń na projekcie jako:
kwota wycofana – w przypadku wydatków niekwalifikowalnych odnoszących się do
niespełnienia kryteriów dostępu, w tym niezrealizowania wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej; kwota ta nie podlega zwrotowi,
kwota do odzyskania/odzyskana – w przypadku wydatków niekwalifikowalnych
odnoszących się do niespełnienia celu projektu wyrażonego wskaźnikami pomiaru celu
głównego i celu szczegółowego wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
projektu; kwota ta podlega zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy.
Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą
proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli beneficjent o to
wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże
swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu.
3.5.3 Reguła proporcjonalności znajduje zastosowanie wówczas, gdy nieosiągnięcie założeń
merytorycznych projektu wynika z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta. Podczas ustalania
procentu nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu podmiot będący stroną umowy bierze pod
uwagę m.in.: stopień winy lub niedochowania należytej staranności przez Beneficjenta skutkujące
nieosiągnięciem ww. założeń, okoliczności zewnętrzne mające na to wpływ, w szczególności
opóźnienia ze strony podmiotu będącego stroną umowy w zawarciu umowy lub przekazywaniu
środków na finansowanie projektu.
3.6 Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie
3.6.1 Wniosek powinien być wypełniony zgodnie z zamieszczoną na wskazanej stronie internetowej
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL, według
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 17/30
której wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest
przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostępną z poziomu przeglądarki
internetowej,
pod
adresem
http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl
oraz
https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl.
Istnieje również możliwość przygotowania wniosku z wykorzystaniem Generatora Wniosków
Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E). Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
wypełnionego w GWA-E projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku .ZIP_POKL
(plik .XML po kompresji danych) z danymi do GWA dostępnego przez Internet, w celu
dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz wygenerowania pliku .PDF.
Przed złożeniem wniosku do WUP w Poznaniu należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji
papierowej oraz wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu. W tym celu należy:
- utworzyć plik .PDF, z którego drukowana jest papierowa wersja wniosku;
- ponownie wczytać plik .ZIP_POKL (plik .XML po kompresji danych) do generatora dostępnego
w wersji on – line;
- porównać sumy kontrolne (UWAGA: sumy kontrolne wersji elektronicznej i papierowej
muszą być ze sobą zgodne).
3.6.2 Wniosek powinien być podpisany w części V – oświadczenie, w wyznaczonym do tego
miejscu przez upoważnioną osobę, tj. odpowiednio starostę lub dyrektora powiatowego urzędu pracy
w przypadku posiadania przez niego odpowiedniego upoważnienia. Zaznacza się, że
wnioskodawca składając podpis pod oświadczeniem zawartym w pkt V wniosku, oświadcza
jednocześnie, że działania przewidziane w projekcie nie są i nie będą współfinansowane z
innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
3.6.3 Wniosek podpisany i opieczętowany w wyznaczonym polu (pkt V) przez osobę (osoby) do
tego upoważnioną (upoważnione) (wskazaną/e w pkt 2.6 wniosku o dofinansowanie), należy złożyć
jednocześnie w dwóch egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem zgodnie z zapisami pkt 3.8.6 albo 2 oryginały) wraz z wersją elektroniczną
wniosku (na płycie CD/DVD).
3.6.4 Wszystkie załączane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Beneficjenta lub w przypadku dokumentów dotyczących partnera projektu potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub partnera. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem
kopii oznacza złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną (lub czytelne imię i nazwisko osoby
dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z
oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za
zgodność z oryginałem od strony …do strony…” – dokument powinien mieć zaparafowane i
ponumerowane strony oraz być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za
zgodność z oryginałem. Do podpisywania i parafowania dokumentów zaleca się stosowanie
niebieskiego tuszu.
3.6.5 Przy konstruowaniu wniosku na kolejne lata numeracja i nazewnictwo zadań powinny zostać
zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy
rok budżetowy. Nowe zadania należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi. W
przypadku, gdy beneficjent nie planuje realizacji danej formy wsparcia w konkretnym roku
budżetowym we wniosku jako koszt należy wpisywać „0”. Promocję jako zadanie z kosztami
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 18/30
zerowymi należy ująć w zadaniu „Zarządzanie projektem” i przyjąć wymogi stawiane przez
Generator, który zadanie to umieszcza jako ostatnie z zadań budżetu.
3.6.6. Koperta, w której składany jest wniosek oraz nośnik danych, powinny być opisane w sposób
jednoznacznie określający ich zawartość.
Przykład opisania koperty:
Dane Beneficjenta
(pieczęć firmowa projektodawcy)
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (tytuł projektu)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60 – 537 Poznań
Suma kontrolna
Przykład oznaczenia nośnika danych:
<nazwa projektodawcy>
<tytuł projektu>
Poddziałanie
6.1.3
Suma
kontrolna
……………
3.6.7 Pole dotyczące numeru konkursu nie dotyczy projektów systemowych.
3.6.8 Wniosek należy złożyć w tożsamej wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD),
w formacie pliku .XML. O zgodności wersji papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje
jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Wniosek zapisany przez Generator
Wniosków Aplikacyjnych w formacie .XML nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych
aplikacjach (MsWord, Internet Explorer, itp.), gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej wniosku.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 19/30
3.6.9 Koperta, w której składany jest wniosek oraz nośnik danych, powinny być opisane w sposób
jednoznacznie określający ich zawartość.
3.7 Wymagania związane z realizacją projektu
3.7.1 Ubiegający się o dofinansowanie w przypadku zatwierdzenia jego projektu do realizacji
podpisuje z WUP w Poznaniu aneks do umowy ramowej.
3.7.2 Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie System Realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz
www.efs.wup.poznan.pl.
3.8 Wymagane załączniki na etapie podpisywania aneksu do umowy ramowej
Na etapie podpisywania aneksu do umowy ramowej WUP w Poznaniu będzie wymagać od
Beneficjenta, jeśli złożone przez niego przy podpisywaniu umowy ramowej dokumenty dotyczyły
tylko wcześniejszych lat budżetowych, złożenia następujących dokumentów (oryginałów lub kopii
poświadczonych przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem):
- pełnomocnictwa do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany,
gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień
do reprezentowania wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi
do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby);
- uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub innego właściwego
dokumentu organu, który dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach
publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Niezłożenie żądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację
z ubiegania się o dofinansowanie.
IV. Kryteria wyboru projektów systemowych
Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona
w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania.
4.1 Ogólne kryteria formalne
4.1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów
realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą
one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku
zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:
• Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji?
• Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?
• Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą
instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie?
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 20/30
•
•
•
•
Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów?
Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych
instrumentów finansowych?
Czy realizację danego typu projektu w trybie systemowym przewidziano w odpowiednim
Planie działania?
Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL?
4.1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie
spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są kierowane do poprawy.
4.2 Szczegółowe kryteria dostępu
4.2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają
weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty systemowe, które nie spełniają kryteriów
dostępu, są skierowane do poprawy. Kryteria dostępu mogą dotyczyć, np.: wnioskodawcy, grup
docelowych obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W ramach
projektów systemowych w 2014 r. stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:
Co najmniej 50% uczestników projektu muszą stanowić osoby powyżej 50 roku życia lub
osoby młode poniżej 25 roku życia, w tym minimum 30 % osoby, które nie mają
zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Osoby z kategorii NEET otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej obejmującą przykładowo:
wsparcie w postaci dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub ofertę pracy w
ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Warunki określone w
kryterium dostępu odnoszą się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o
dofinansowanie projektu.
Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.
Wsparcie w ramach projektu zostanie zaproponowane wszystkim osobom figurującym w
rejestrze powiatowych urzędów pracy, które uprzednio, przed dniem 1.01.2013, utraciły
zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty. Warunki określone w kryterium dostępu
odnoszą się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o
dofinansowanie projektu.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej
takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego
PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie). Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do
rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o
dofinansowanie projektu.
Zapis wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie – PUP bierze pod uwagę
najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne w ramach przedmiotowego naboru
przyjmuje się dane statystyczne dotyczące miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. w
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 21/30
przypadku złożenia wniosku do 7 marca 2014 r. włącznie powinny to być dane na koniec
stycznia 2014 r., w przypadku złożenia wniosku w okresie od 10 do 21 marca powinny to
być dane na koniec lutego 2014 r.
Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.
Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
− wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do
żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%
− dla osób w wieku 15-30 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 40%
− dla osób w wieku 50-64 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 35%
− dla osób w wieku powyżej 50 roku życia - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 35%
− dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 20%
− dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 30%
Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do uczestników/uczestniczek projektu
systemowego, którzy zakończyli udział w projekcie w roku 2014.
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o
dofinansowanie projektu.
Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania.
Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o
dofinansowanie projektu.
Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem dokumentu
potwierdzającego
umiejętności
i/lub
kompetencje
i/lub
kwalifikacje
uczestników/uczestniczek. Warunkiem zakończenia udziału w projekcie jest udział w
egzaminie mającym na celu weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji
zawodowych nabytych podczas projektu. Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą
się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Ocena spełnienia powyższego kryterium dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o
dofinansowanie projektu.
4.2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „spełnia
– nie spełnia”. Wnioski niespełniające kryterium dostępu są kierowane do poprawy.
4.2.3 Treść wniosku o dofinansowanie musi pozwalać na jednoznaczne stwierdzenie, czy dane
kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej jest spełnione.
4.3 Ogólne kryteria horyzontalne
4.3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach naboru prowadzona będzie w oparciu o następujące
kryteria horyzontalne:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 22/30
•
zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityka równych
szans, zasada równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz
prawodawstwem wspólnotowym;
•
zgodność z prawodawstwem krajowym;
•
zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.
4.3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1”
tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są kierowane do
poprawy.
4.3.3 Na etapie oceny merytorycznej oceniający dokonuje weryfikacji spełniania przez projekt
wszystkich kryteriów horyzontalnych. Jeśli oceniający uzna, że zapisy projektu są niezgodne z
którakolwiek z zasad (przepisów), weryfikowanych podczas oceny merytorycznej (zgodność z
prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, z politykami i zasadami wspólnotowymi) i/lub projekt
nie spełnia standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, odnotowuje ten
fakt na Karcie oceny merytorycznej. Spełnienie powyższego standardu oznacza uzyskanie przez
wniosek co najmniej dwóch pozytywnych odpowiedzi (zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach PO KL oraz kartą oceny merytorycznej).
4.3.4 Ponieważ zgodnie z zastrzeżeniami do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu odnośnie projektu systemowego PUP, punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem nie
dotyczy projektów systemowych PUP, pytanie standardu minimum dotyczące zarządzania
równościowego projektem nie dotyczy niniejszego naboru. Jednakże należy pamiętać, iż organizacja
prac w projekcie powinna być zgodna z zasadami zarządzania równościowego projektem.
4.4 Ogólne kryteria merytoryczne
4.4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności
projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL.
Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów
realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:
-
jakości projektu:
a) wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji
problemowej;
b) wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego
problemu;
c) adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła
weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru;
d) opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu
widzenia istotnych dla projektu cech;
e) uzasadnienie wyboru grupy docelowej;
f) sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady
równości szans, w tym równości płci);
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 23/30
g) opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie
wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych
uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym;
h) trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych
projektu, racjonalność harmonogramu zadań;
i) opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;
j) opis sposobu, w jaki osiągniecie celu głównego przyczyni sie do osiągnięcia
oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;
k) wartość dodana projektu.
-
finansowania projektu:
a) niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,
b) racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego
zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO KL),
c) kwalifikowalność wydatków,
d) prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.
4.4.2. Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów merytorycznych ma postać „0-1”
tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są kierowane do
poprawy.
4.4.3 W sytuacji gdy we wniosku o dofinansowanie występują formy wsparcia objęte zasadami
pomocy publicznej Projektodawca, który jest sam Beneficjentem pomocy lub też występuje w roli
podmiotu udzielającego pomocy na rzecz innych Beneficjentów zobowiązany jest każdorazowo
wskazać w budżecie szczegółowym projektu wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną. Zasada ta
stosowana jest także w przypadku form wsparcia objętych regułami pomocy de minimis.
Wniosek zostanie skierowany do poprawy gdy:
w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie pod względem oceny merytorycznej
zostanie stwierdzone występowanie pomocy publicznej, zaś Beneficjent takiej pomocy we
wniosku nie wykazał;
rodzaj pomocy publicznej lub poziom jej intensywności został niepoprawnie dobrany we
wniosku o dofinansowanie;
wystąpiły błędy w wyliczeniu wartości pomocy publicznej;
wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu zaznacza występowanie pomocy
publicznej natomiast podczas oceny merytorycznej wniosku nie stwierdzi się jej
występowania.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 24/30
4.5 Dodatkowe informacje i kontakt
4.5.1 Uczestnikom projektu systemowego objętych wsparciem, udzielane są usługi rynku pracy w
rozumieniu ustawy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy). Powyższe usługi rynku pracy nie są finansowane w
ramach projektu systemowego.
4.5.2 Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie
Zgodnie z dokumentem Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie w przypadku
projektów systemowych PUP (Poddziałanie 6.1.3 PO KL) efektywność zatrudnieniową należy
mierzyć w oparciu o instrukcję do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS-01. W celu obliczenia
wskaźnika efektu zatrudnieniowego w tego typu projektach do liczby uczestników, którzy podjęli
zatrudnienie należy uwzględniać osoby, które w okresie do trzech miesięcy od momentu
zakończenia udziału w programie wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub w okresie do
trzech miesięcy od czasu zakończenia udziału w programie nie zarejestrowały się w powiatowym
urzędzie pracy, przy czym do przedmiotowego wskaźnika należy wliczać wyłącznie osoby, które po
zakończonym udziale w danej formie wsparcia wyrejestrowały się z PUP w związku z podjęciem
pracy. Mając na uwadze powyższe, jeżeli uczestnik wyrejestrował się z PUP na własny wniosek z
innego powodu niż podjęcie pracy lub został wykreślony z ewidencji osób bezrobotnych z powodu
odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia, wówczas nie należy takiej osoby uwzględniać w liczbie
uczestników, którzy podjęli pracę.
Przyjmuje się, że osoba podjęła zatrudnienie, jeżeli w okresie do trzech miesięcy od zakończenia
udziału w danej formie aktywizacji realizowanej w projekcie nie wróciła do ewidencji osób
bezrobotnych lub jeżeli po zakończeniu udziału w projekcie zarejestrowała się ponownie jako osoba
bezrobotna, a następnie została wyłączona z ewidencja z powodu podjęcia pracy (subsydiowanej lub
niesubsydiowanej), albo rozpoczęła staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Do wskaźnika nie
należy wliczać osób, które zostały wyłączone z takiego powodu, jak: dobrowolna rezygnacja ze
statusu osoby bezrobotnej, podjęcie nauki, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, prawa do
świadczenia przedemerytalnego czy niepotwierdzenie gotowości do pracy.
Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
W przypadku, gdy projekt skierowany jest do kilku grup docelowych, suma wartości wskaźników
wyliczonych w ramach poszczególnych grup uczestników nie musi być równa wartości wskaźnika
ogółem, gdyż jeden uczestnik może jednocześnie należeć do kilku grup, np. być w wieku 15-30 lat
oraz jednocześnie być osobą długotrwale bezrobotną i mieszkać na obszarze wiejskim. Jednocześnie
w przypadku wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, którego wartość docelową określono na
poziomie 45% należy uwzględniać wyłącznie osoby, które nie wpisują się do żadnej z grup
docelowych, tj. osób w wieku 15-30 lat, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz
długotrwale bezrobotnych (np. jeżeli uczestnik jest w wieku 23 lat, wówczas uwzględniamy go w
kategorii osób młodych, natomiast nie wliczamy do wskaźnika dot. pozostałych grup docelowych).
Uwaga: W przypadku osób powracających do projektu, zaleca się analogiczny sposób postępowania
jak w przypadku monitorowania przepływu uczestników projektu, gdzie co do zasady, liczbę osób,
które wcześniej zostały objęte wsparciem i wykazane jako uczestnicy, którzy zakończyli udział w
projekcie należy odpowiednio pomniejszyć o liczbę osób, które powróciły do projektu. W związku z
tym, w przypadku uczestników, którzy powrócili do projektu i dzięki ponownemu uczestnictwu w
projekcie podjęli zatrudnienie (wcześniej zostali już uwzględnieni we wskaźniku), należy
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 25/30
skorygować liczbę osób, które zakończyły udział w projekcie i które znalazły zatrudnienie. Ma to na
celu uniknięcie zawyżenia osiągniętej wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
Przykład: Trzy miesiące po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik przedstawił umowę o pracę i
został uwzględniony w przedmiotowym wskaźniku. Następnie po dwóch miesiącach stracił pracę i
powrócił do projektu, w ramach którego uczestniczył w szkoleniu. Po zakończeniu udziału w
projekcie znów podjął pracę i przedstawił stosowny dokument. W takiej sytuacji, w momencie
powrotu uczestnika do projektu beneficjent powinien pomniejszyć o jeden liczbę osób, które
zakończyły udział w projekcie oraz liczbę osób, które podjęły zatrudnienie. Dopiero po zakończeniu
przez uczestnika udziału w projekcie należy uwzględnić go w liczbie osób, które zakończyły
uczestnictwo w projekcie, a momencie podjęcia przez niego pracy (i przedstawienia stosownego
dokumentu) uwzględnić go w liczbie osób, które podjęły zatrudnienie.
Ostateczną wartość wskaźnika należy podać we wniosku o płatność końcową. Niemniej jednak, w
związku z pomiarem wskaźnika w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym
uczestnik zakończył udział w projekcie, w przypadku osób, które zakończyły udział w projekcie w
końcowym okresie jego realizacji, beneficjent jest zobowiązany do przekazania ostatecznych danych
na temat realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, nie później niż po upływie 100 dni od
zakończenia realizacji projektu.
W przypadku projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, pomiaru efektywności
zatrudnieniowej należy dokonywać w odniesieniu do każdego wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu na dany rok budżetowy (tj. jako relacja liczby osób, które podjęły lub kontynuują
zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie w
danym roku do ogólnej liczby osób, które zakończyły udział w tym projekcie w danym roku).
Jednocześnie w przypadku tych projektów, poprzez wniosek o płatność końcową należy rozumieć
wniosek o płatność za ostatni okres rozliczeniowy w danym roku budżetowym. Oznacza to, że
sporządzenie rocznego bilansu realizacji projektu systemowego, o którym mowa w dokumencie
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL, możliwe będzie dopiero po
otrzymaniu informacji o ostatecznym zatwierdzeniu wniosku o płatność za ostatni okres
rozliczeniowy w danym roku budżetowym.
Jeżeli wniosek o płatność końcową zostanie sporządzony prawidłowo i będzie mógł zostać
zatwierdzony przez WUP w Poznaniu przed upływem tego terminu, wówczas WUP w Poznaniu
przekazuje beneficjentowi Informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność z zastrzeżeniem,
że ostateczne rozliczenie projektu uzależnione jest od weryfikacji wskaźnika przez WUP w
Poznaniu po przesłaniu ostatecznych danych nt. spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej.
Uwaga! W przypadku, gdy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej nie zostanie osiągnięty na
poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie, zastosowanie ma reguła
proporcjonalności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz pkt. 3.5 niniejszej Informacji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 26/30
4.5.3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kryteriów dostępu.
Co najmniej 50% uczestników projektu muszą stanowić osoby powyżej 50 roku życia lub osoby
młode poniżej 25 roku życia, w tym minimum 30 % osoby, które nie mają zatrudnienia ani nie
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Osoby z kategorii NEET otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej obejmującą przykładowo:
wsparcie w postaci dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub ofertę pracy w ciągu 4
miesięcy od zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Warunki określone w kryterium dostępu
odnoszą się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Kryterium należy interpretować jako kryterium odnoszące się do grupy osób powyżej 50 roku życia
oraz osób młodych poniżej 25 roku życia. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację na rynku pracy
tych grup osób, IP zdecydowała się na wprowadzenie przedmiotowego kryterium kierunkującego
wsparcie do obu powyższych grup. Mając na względzie konieczność uwzględnienia specyfiki
rynków pracy konkretnych powiatów, IP nie określiła w kryteriach minimalnych udziałów
wymienionych grup, lecz zobligowała PUP do zapewnienia, aby w każdym projekcie łączny udział
przedstawicieli obu ww. grup nie był niższy niż 50% wszystkich uczestników projektu. Ponadto
młodzież NEET, o której mowa w kryterium to osoby, które na dzień przystąpienia do projektu
(podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie były zatrudnione, nie uczestniczyły w
kształceniu lub szkoleniu. Należy pamiętać o wymogu zaoferowania tej grupie wsparcia w ciągu 4
miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży, dokumentem
opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, osoby młode powinny otrzymać
wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy. W związku z powyższym podobny
wymóg został wprowadzony w ramach kryterium dostępu odnoszącego się do wsparcia osób z
kategorii NEET. Wspomniany zapis oznacza, iż do wymaganego odsetka 30% osób z kategorii
NEET mogą być zaliczane jedynie osoby, w przypadku których ostatnia rejestracja w urzędzie pracy
miała miejsce maksymalnie 4 miesiące wcześniej. Do wspomnianej kategorii NEET mogą być
zaliczane osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy dłużej niż od 4 miesięcy. Osoby takie
mogą uzyskać wsparcie w ramach projektu, ale nie mogą być one zaliczone do wskaźnika 30%
wskazanego w kryterium.
Zgodnie z definicją zawartą w polskiej wersji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, a także w ślad za interpretacją Komisji
Europejskiej z 9 grudnia 2013 r., osoby z kategorii NEET to osoby młode, które spełniają łącznie
trzy warunki, czyli nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie
uczestniczą w kształceniu formalnym) ani nie szkolą. Odnosząc się do ostatniego warunku należy
podkreślić, iż zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do
szkoleń należy zaliczyć pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W procesie oceny czy dana osoba się nie
szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona
udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4
tygodni.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 27/30
Wsparcie w ramach projektu zostanie zaproponowane wszystkim osobom figurującym w rejestrze
powiatowych urzędów pracy, które uprzednio, przed dniem 1.01.2013, utraciły zatrudnienie w
instytucjach sektora oświaty. Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do rekrutacji
prowadzonej w roku 2014.
Wsparcie w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL
może być skierowane do osób, które przed 1 stycznia 2013 roku utraciły zatrudnienie w instytucjach
wykazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572), w tym m.in. szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologicznopedagogicznych a także placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego
oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dla osób dorosłych.
Kryterium zostało zaproponowane do uwzględnienia w ramach Planów działania na lata 2014-2015
dla komponentu regionalnego, z uwagi na obserwowany spadek liczby uczniów, a także
racjonalizację kosztów utrzymania szkół i placówek oświatowych przez jednostki samorządu
terytorialnego, które prowadzą do wzrostu zwolnień wśród pracowników sektora oświaty. Z danych
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (według stanu na dzień 30 czerwca br.) oraz z Systemu
Informacji Oświatowej wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy w skali całego kraju
zwolnionych zostało łącznie 19 458 nauczycieli. Biorąc pod uwagę podstawowy cel wspomnianego
kryterium, jakim było przeciwdziałanie negatywnym trendom dotykającym osoby zatrudnione w
sektorze oświaty, kryterium dotyczące ISO należy traktować szerzej niż poprzez objęcie wsparciem
jedynie nauczycieli. Projekty mogą być skierowane do byłych pracowników i personelu instytucji
wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572), w tym m.in. szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologicznopedagogicznych, itp.
W celu zwiększenia efektywności wsparcia realizowanego w odpowiedzi na negatywne trendy
dotykające osoby pracujące w instytucjach sektora oświaty, należy zastosować kryteria, które
pozwolą na zakwalifikowanie do projektów szerokiego grona uczestników wspomnianej grupy
docelowej. W związku z powyższym okres zatrudnienia przed zwolnieniem, forma zatrudnienia oraz
przyczyny zwolnienia nie powinny być czynnikami decydującymi o możliwości uzyskania wsparcia.
W celu zwiększenia efektywności wsparcia udzielanego z EFS na rzecz wspomnianej grupy osób
nabór do projektu powinien być ciągły i osoby, które będą się rejestrowały w urzędzie pracy na
przestrzeni roku 2014, a utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty przed dniem 1.01.2013,
powinny mieć szansę uzyskania wsparcia w ramach projektu. Wynika z tego, iż liczba osób, które
figurują w rejestrze powiatowych urzędów pracy, które uprzednio, przed dniem 1.01.2013, utraciły
zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty, może być liczbą zmienną, uzależniona od bieżącej
rejestracji osób z tej kategorii. Niemniej jednak zasadnym wydaje się określenie liczby we wniosku
o dofinansowanie projektu na podstawie stanu na dzień złożenia wniosku, a będzie ona podlegała
ewentualnej aktualizacji w składanych wnioskach o płatność wraz z odpowiednim komentarzem.
Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego
umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników/uczestniczek. Warunkiem zakończenia
udziału w projekcie jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację umiejętności i/lub
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 28/30
kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nabytych podczas projektu. Warunki określone w
kryterium dostępu odnoszą się do rekrutacji prowadzonej w roku 2014.
Kryterium dotyczące szkoleń wskazujące na konieczność udziału w egzaminie mającym na celu
weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nabytych podczas
projektu, skupia się na uzyskaniu konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji przez
uczestników/uczestniczki. Kryterium zastosowano w celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń
oraz rzetelnego potwierdzenia zdobytej wiedzy merytorycznej i/lub praktycznej. Beneficjent
powinien dążyć do zapewnienia, aby procedura egzaminacyjna gwarantowała bezstronność i
wiarygodność. Jednocześnie kryterium ma pozwolić na udokumentowanie zdobytej wiedzy.
Wydawane dokumenty nie mogą jedynie potwierdzać uczestnictwo w szkoleniu, ale powinny
potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz
posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.
Wymóg zawarty w kryterium nie odnosi się do posiadania przez podmiot egzaminujący specjalnych
uprawnień (akredytacji) do przeprowadzania egzaminów. Konstrukcja kryterium nie narzuca
obowiązku stosowania jednolitych i powszechnie uznawalnych certyfikatów potwierdzających
zdanie egzaminu zewnętrznego, z uwagi na bardzo szeroki zakres merytoryczny realizowanych
projektów szkoleniowych. Kryterium zostaje spełnione, jeśli podmiot, który przeprowadzi egzamin
kończący szkolenie posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi
szkoleniami, a uprawnienia te zostały jej nadane w drodze akredytacji przez uprawniony do tego
podmiot (instytut egzaminacyjny). Dopuszczalna jest także sytuacja, w której egzamin jest
przeprowadzany przez instytucje, która nie jest certyfikowana/akredytowana przez podmiot
zewnętrzny, o ile zostaną spełnione warunki pozwalające stwierdzić obiektywizm procesu
egzaminowania. Beneficjent powinien zapewnić uczestnikom szkolenia możliwość przystąpienia do
takich form weryfikacji zdobytych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji, które w sposób
obiektywny potwierdzą zdobyte przez nich umiejętności, kompetencje czy kwalifikacje. W
przypadku, gdy Beneficjent zleca realizację szkolenia podwykonawcy, a tym samym – ceduje na
niego cześć obowiązków związanych z prawidłową realizacją szkolenia, najlepszym sposobem
zapewnienia
obiektywizmu
procesu
egzaminacyjnego
i
weryfikacji
nabytych
umiejętności/kompetencji/kwalifikacji jest zlecanie tych zadań podmiotowi zewnętrznemu w
stosunku do podwykonawcy. Jednak do Beneficjenta należy ostateczna decyzja w wyborze sposobu
postępowania, aby zapewnić właściwą weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji
zawodowych nabytych podczas projektu.
4.5.4. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, uczestnik może rozpocząć udział w projekcie tylko
jeden raz w trakcie całego okresu jego realizacji i tylko jeden raz wypełnia deklarację uczestnictwa
w projekcie. Tym samym, wiek uczestnika określony w momencie rozpoczęcia przez niego udziału
w projekcie nie podlega modyfikacji. Niemniej jednak, w związku ze specyfiką Poddziałania 6.1.3
PO KL, wynikającą z podpisania wieloletnich umów ramowych i corocznych wniosków o
dofinansowanie projektu, Instytucja Zarządzająca PO KL, zaproponowała zastosowanie
specyficznego rozwiązania w tego typu projektach. W związku z tym, iż deklaracja uczestnika
projektu jest dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność osoby, której Beneficjent udzielił
wsparcia w projekcie, uczestnik projektu systemowego powinien ponownie podpisać deklarację
uczestnictwa (na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności uczestnika). Taki sposób postępowania
będzie stanowił dla Beneficjenta podstawę kwalifikowalności osoby, która w momencie powrotu do
projektu PUP jest w innej grupie wiekowej, niż odnotowano w Formularzu PEFS 2007. Oznacza to
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 29/30
kwalifikowalność osoby w sytuacji, gdy powracając do projektu spełnia warunki określone w
projekcie systemowym w tym roku, w którym jest ona ponownie włączona do projektu, np.
kwalifikuje się do grupy osób w wieku 50+, w przypadku gdy projekt jest skierowany do tej grupy
wiekowej. Jednocześnie Beneficjent powinien dokonać aktualizacji osiągniętych wartości
wskaźników (np. osobę, która powróciła do projektu w wieku 50+, w momencie zakończenia przez
nią uczestnictwa należy wykazać we wskaźniku dot. liczby osób w wieku 50-64 lata, które
zakończyły udział w projekcie). Niemniej jednak, Beneficjent sporządzając wniosek o płatność
zobowiązany jest wykazywać tę osobę, jako uczestnika poniżej 50. roku życia, wskazując w formie
komentarza do tabeli informację o liczbie uczestników, którzy powrócili do projektu rekrutowani z
tytułu spełnienia kryteriów dot. grupy docelowej. Reasumując, pragnę zaznaczyć, iż na etapie
rekrutacji osoby powracającej do wieloletniego projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3
PO KL Beneficjent powinien brać pod uwagę rzeczywisty wiek oraz status na rynku pracy
uczestnika itp., niemniej we wniosku o płatność należy tę osobę wykazywać w grupie wiekowej, do
której należała w momencie rozpoczęcia udziału w wieloletnim projekcie systemowym. Powyższe
rozwiązanie polegające na ponownej ocenie kwalifikowalności uczestników powracających do
projektu ma zastosowanie wyłącznie w przypadku projektów wieloletnich w ramach Poddziałania
6.1.3 PO KL.
4.5.5. Dodatkowych informacji udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37,
60-537 Poznań, w godzinach od 8.00 do 14.00, tel. 61 846 38 23, e-mail: [email protected]
V. Załączniki
5.1.1 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
5.1.2 Instrukcja wypełniania projektu systemowego
5.2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL
5.3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Informacja dotycząca naboru wniosków Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Strona 30/30