Lista pozytywnych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej

Komentarze

Transkrypt

Lista pozytywnych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej
Załącznik nr 6a do Regulaminu KOP
Lista pozytywnych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej
w ramach V Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych
Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” RPO WM
Lp.
1
Nr wniosku o
dofinansowanie
RPMA.10.01.04-14-1097/15
Nazwa Wnioskodawcy
Status wniosku
Gmina Bielsk
Oceniony pozytywnie

Podobne dokumenty