UniStrip 2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komentarze

Transkrypt

UniStrip 2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI
Urządzenie do odizolowywania kabli
UniStrip 2015
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wydanie 4 (08/01)
SCHLEUNIGER AG
STEINLEN SERVICE POLSKA
Bierigutstrasse 9
3608 Thun
Switzerland
P+41 (0)333340333
F +41 (0)33 334 03 34
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
www.schleuniger.com
[email protected]
Tel. (+48) 32 203 93 54, (+48) 32 201 70 12
Faks (+48) 32 203 94 31
www.steinlen.pl
[email protected]
2
Schleuniger US 2015
Tłumaczenie i opr. tekstu Jacek Bendkowski
na podstawie “UniStrip US 2015 – Wire Stripping Machine. Operating Instructions”
Edition 4, 08/01”
© Copyright for the Polish Translation by Jacek Bendkowski
STEINLEN SERVICE POLSKA
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Tel. (+48) 32 203 93 54
Faks (+48) 32 203 94 31
Schleuniger GmbH
Hesselbachstrasse 13
75242 Neuhausen
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7234 95 40-0
Faks:+49 (0) 7234 95 40-95
[email protected]
© Schleuniger AG Thun, Szwajcaria
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
3
SPIS TREŚCI
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI………………………………
1. Oznaczenia…………………………………………………………………………………
2. Opis rządzenia……………………………………………………………………………..
3. Osoby odpowiedzialne za przeszkolenie pracowników obsługi………………………
4. Wymagane kwalifikacje pracowników obsługi………………………………………….
5. Obszary stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników…………………..
6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy……………………………………………
JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ INSTRUKCJI...............................................................
ELEMENTY OBSŁUGI........................................................................................................
Dysza wydmuchu...........................................................................................................
Wyzwalacz.....................................................................................................................
Płytka centrująca............................................................................................................
Pokrętło regulacji średnicy przewodu………………………………………………………
Wyłącznik główny...........................................................................................................
Pokrętło regulacji długości ściągania izolacji………………………………………………
Pokrętło regulacji długości odizolowania…………………………………………………..
Śruba regulacji zacisku szczęk………………………………………………………………
Rys. 1 Elementy obsługi…………………………………………………………………..
INSTALACJA I URUCHOMIENIE.......................................................................................
Rys. 2 Instalacja US 2015………………………………………………………………....
Praktyczny przykład pracy z UniStripem 2015……………………………………………
Rys. 3 Praktyczny przykład pracy z UniStripem 2015 …………………………………
Rys. 4 Zakładanie kabla i całkowite usunięcie izolacji…………………………………
KONSERWACJA................................................................................................................
Rys. 5 Opróżnianie pojemnika na resztki izolacji………………………….……………
Rys. 6 Czyszczenie głowicy roboczej…………………………………………..……….
DROBNE NAPRAWY/REGULACJA PARAMETRÓW PRACY……………………………
Wymiana noży………………………………………………………………………………..
Rys. 7 Noże - śruby mocujące…………………………………………………………….
Rys. 8 Drążek tłoka…….…………………………………………………………………..
Rys. 9 Zakładanie noży…………………………………………………………………….
Centrowanie noży…………………………………………………………………………….
Rys. 10 Zdjęcie elementów obudowy…………………………………………………….
Rys. 11 Zdjęcie mocowania noży…………………………………………………………
Rys. 12 Centrowanie noży…………………………………………………………………
Rys. 13 Kontrola wielkości rozwarcia noży………………………………………………
Centrowanie szczęk zaciskowych…………………………………………………………..
Rys. 14 Odkręcanie śrub szczęk zaciskowych…………………………………………
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
5
5
5
6
6
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
13
13
14
15
15
16
17
17
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
4
Schleuniger US 2015
Rys. 15 Centrowanie szczęk zaciskowych.................................................................
Regulacja wyzwalacza……………………………………………………………………….
Rys. 16 Regulacja wyzwalacza……………………………………………………………
Rys. 17 Wysięgnik czujnika transportu z wyzwalaczem……………………………….
Hamulec sterujący……………………………………………………………………………
Regulacja hamulca sterującego…………………………………………………………….
Rys. 18 Ustawienia domyślne hamulca sterującego……………………………………
Rys. 19 Regulacja hamulca sterującego……………….………………………………..
USUWANIE USTEREK………………………………………………………………………….
DANE TECHNICZNE…………………………………………………………………………….
SCHEMAT INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ………………………………………………..
CZĘŚCI ZAPASOWE/WYPOSAŻENIE OPCJONALNE…………………………………….
Części zapasowe……………………………………………………………………………..
Wyposażenie opcjonalne……………………………………………………………………
WIDOK ZESPOŁU ROZEBRANEGO………………………………………………………….
Oznaczenie części na rysunku zespołu rozebranego……………………………………
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
22
23
23
24
25
25
25
26
27
28
29
30
30
32
33
35
Schleuniger US 2015
5
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ
EKSPLOATACJI
1. Oznaczenia
Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń oznaczonych niniejszym symbolem. Nieprzestrzeganie powyższej zasady może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia ciała, a w skrajnym przypadku do śmierci.
Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń oznaczonych niniejszym symbolem. Nieprzestrzeganie powyższej zasady może doprowadzić do ciężkiego
uszkodzenia ciała lub awarii urządzenia.
Za pomocą niniejszego symbolu oznaczono porady pracowników działu badań i
rozwoju, produkcji oraz serwisu.
2. Opis urządzenia
UniStrip 2015 to wydajne urządzenie pneumatyczne przeznaczone do precyzyjnego odizolo-
wywania końcówek kabli. Wszystkie parametry pracy takie, jak: długość odizolowywania, długość ściągania izolacji oraz średnica przewodu można łatwo ustawić za pomocą odpowiednich
pokręteł regulacyjnych. Urządzenie pozwala na obróbkę kabli o średnicy od 0,03 mm² do 2,08
mm² (AWG 32-14). Długość odizolowywania wynosi odpowiednio od 1,5 do 20 mm).
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
6
Schleuniger US 2015
3. Osoby odpowiedzialne za przeszkolenie
pracowników obsługi
Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za przeszkolenie wszystkich osób, pracujących z
automatem UniStrip 2015 zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi (instalacja, eksploatacja, konserwacja). Przeszkolenie powinno obejmować następujące kwestie:
•
przeznaczenie urządzenia (por. pkt. 2 „Opis urządzenia”).
•
strefy zagrożenia (por. pkt. 5 „Obszary stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników”).
•
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy (por. pkt. 6 „Zasady dotyczące bezpieczeństwa
pracy”).
•
eksploatacja urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
4. Wymagane kwalifikacje pracowników obsługi
Szkolenie należy przeprowadzić w języku ojczystym pracowników obsługi. Wymagane są następujące kwalifikacje pracowników obsługi:
Montaż, uruchomienie, wydawa- Inżynierowie i technicy, władający językiem niemieckim lub
nie poleceń
angielskim oraz językiem ojczystym pracowników obsługi.
Obsługa
Odpowiednio przeszkoleni pracownicy obsługi (por. pkt. 3
„Osoby odpowiedzialne za przeszkolenie pracowników obsługi").
Konserwacja, serwis
Inżynierowie i technicy, władający językiem niemieckim lub
angielskim.
5. Obszary stanowiące zagrożenie dla zdrowia
i życia pracowników
Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące obszary, mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia i życia pracowników:
• Obszar w pobliżu szczęk zaciskowych (zabezpieczony pokrywą ochronną)
• Obszar w pobliżu noży ściągających izolację (zabezpieczony pokrywą ochronną)
• Całe wnętrze urządzenia. Występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała
przez ruchome elementy maszyny
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
7
6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy
• Konstrukcja urządzenia jest zgodna z normą europejską EN294 dla osób powyżej 14 roku życia. Surowo zabrania się zatrudniania do jego obsługi osób poniżej
14 roku życia.
• Zabrania się eksploatacji urządzenia na obszarze zagrożonym wybuchami i pożarami.
• Urządzenie eksploatować wyłącznie w suchym i czystym pomieszczeniu.
• Zabrania się eksploatacji urządzenia bez pokrywy ochronnej.
• W czasie pracy zawsze korzystać z okularów ochronnych.
• Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych urządzenie odłączyć od
wszelkich źródeł zasilania (prąd, instalacja pneumatyczna).
• Zabrania się eksploatacji urządzenia bez jego wcześniejszego uziemienia.
• Nie dokonywać przeróbek urządzenia. Używać je wyłącznie w przeznaczonym
do tego celu zgodnie z pkt. 2 „Opis urządzenia”. Stosowanie zawijarki w innych
celach jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych postanowień.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi
zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
• Prace związane z uruchomieniem urządzenia mogą prowadzić wyłącznie przeszkoleni i uprawnieni do tego pracownicy.
• Nie nosić rozpuszczonych włosów, luźnych ubrań i ozdób, które mogą zostać
wciągnięte przez maszynę.
• Używać wyłącznie dostarczonych olejów i smarów, zgodnie z niniejszą instrukcją
obsługi.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
8
Schleuniger US 2015
JAK KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI?
Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń oznaczonych niniejszym symbolem. Nieprzestrzeganie powyższej zasady może doprowadzić do ciężkiego
uszkodzenia ciała, a w skrajnym przypadku do śmierci.
Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń oznaczonych niniejszym symbolem. Nieprzestrzeganie powyższej zasady może doprowadzić do ciężkiego
uszkodzenia ciała lub awarii urządzenia.
Za pomocą niniejszego symbolu oznaczono porady pracowników działu badań i
rozwoju, produkcji oraz serwisu.
Jednostki miar
Wszystkie wielkości w tabelach i na rysunkach podano w milimetrach chyba, że zaznaczono inaczej.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
9
ELEMENTY OBSŁUGI
Dysza wydmuchu
Usuwa resztki izolacji z ostrzy noży w trakcie procesu całkowitego
odizolowywania. W pełni efektywna dla długości odizolowywania
powyżej 20 mm.
Wyzwalacz
Jego naciśnięcie powoduje rozpoczęcie procesu odizolowywania.
Płytka centrująca
Jest to płytka regulowana w pionie, na której spoczywa przewód
podczas procesu odizolowywania. Płytka centrująca pozwala na
wyśrodkowanie przewodu przed rozpoczęciem obróbki.
Pokrętło regulacji
Pozwala na ustawienie średnicy przewodu. Noże odizolowujące
średnicy przewodu
nacinają izolację na zadaną głębokość i ściągają z przewodu odcięty odcinek izolacji. Jedna kreska to 0,01 mm, a liczba - 0,1 mm.
Wyłącznik główny
Służy do włączania i wyłączania UniStripa 2015.
Pokrętło regulacji
Służy do ustawienia długości, na którą zostanie ściągnięta izolacja
długości ściągania
izolacji
z przewodu. Podziałka znajduje się z boku urządzenia. Jedna kreska to 0,2 mm.
Pokrętło regulacji
długości odizolowania
Służy do ustawienia długości odizolowania. Jedna kreska to 0,5
mm.
Służy do regulacji siły, z jaką szczęki zaciskają się wokół przewoŚruba regulacji zacisku szczęk
du. Obrót śruby w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
zwiększa siłę nacisku, natomiast w kierunku przeciwnym zmniejsza siłę nacisku szczęk na przewód.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
10
Schleuniger US 2015
Dysza wydmuchu
Noże
Szczęki zaciskowe
Płytka centrująca
ze śrubą radełkowaną
Czujnik transportu
kabla z wyzwalaczem
Śruby mocujące
pokrywę ochronną (2)
Pokrywa
ochronna
Śruba regulacji
zacisku szczęk
Pokrętło regulacji
długości odizolowania
Pokrętło regulacji
średnicy przewodu
Wyłącznik główny
Pojemnik na
resztki izolacji
Skala długości
ściągania izolacji
Pokrętło regulacji długości
ściągania izolacji
Rys. 1 Elementy obsługi
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
11
INSTALACJA I URUCHOMIENIE
•
Przymocować UniStrip 2015 do blatu stołu za pomocą śruby zaciskowej. Dla ułatwienia
regulacji parametrów pracy urządzenia ustawić je przodem w jednej płaszczyźnie z brzegiem stołu.
•
Usunąć zabezpieczenie z przyłącza sprężonego powietrza.
•
Ustawić wyłącznik główny w pozycji OFF (wyłączone).
•
Podłączyć US 2015 do instalacji pneumatycznej.
Złącze instalacji pneumatycznej
Ciśnienie na wejściu
maks. 6 atm
Śruba zaciskowa
Rys. 2 Instalacja US 2015
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
12
Schleuniger US 2015
Należy stosować wyłącznie czyste i suche powietrze. Wielkość porów filtra
instalacji zasilającej nie może przekraczać 5 µm. Ciśnienie na wejściu nie
może być mniejsze niż 4 i większe niż 6 atmosfer.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
13
Praktyczny przykład pracy z UniStripem 2015
Poniżej przedstawiono metodę odizolowania kabla za pomocą UniStripa 2015. Zadanie polega na całkowitym odizolowaniu przewodu po jednej stronie oraz częściowym odizolowaniu
po drugiej stronie. W poniższym przykładzie użyto przewodu o średnicy 0.75² oraz długości
ok. 20 cm. Pozostałe wielkości jak na rysunku.
Długość ściągania
izolacji
Długość
odizolowania
Długość ściągania
izolacji
Długość
odizolowania
Rys. 3 Praktyczny przykład pracy z UniStripem 2015
•
Ustawić wyłącznik główny w pozycji OFF(wyłączony).
•
Ustawić płytkę centrującą przeciągając nad nią przewód i wprowadzają go w otwór roboczy (por. rys. 4), a następnie przesunąć płytkę tak, aby końcówka przewodu znalazła się
nieco poniżej środka wyzwalacza (por. Wyzwalacz, rys. 1 str. 10).
•
Za pomocą suwmiarki z noniuszem zmierzyć średnicę przewodu. Pokrętłem regulacji
ustawić nieznacznie większą średnicę przewodu. Zapobiegnie to uszkodzeniu przewodu
przez noże.
•
Za pomocą pokrętła regulacji ustawić długość odizolowywania na 10 mm.
Pokrętło regulacji długości odizolowywania można ustawić na mniej niż 1 oraz
na wielkości ujemne. W tym wypadku, w celu powrotu do wielkości dodatnich nie
należy kręcić pokrętłem w przeciwnym kierunku, lecz kręcić dalej w tym samym
kierunku do chwili uzyskania żądanej wielkości.
•
Za pomocą pokrętła ustawić długość ściągania izolacji na 12 mm.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
14
Schleuniger US 2015
•
Ustawić wyłącznik główny w pozycji ON (włączony).
•
Wprowadzić przewód w otwór roboczy US 2015 i dotknąć nim delikatnie wyzwalacz. Nastąpi całkowite usunięcie izolacji. Czasami izolacja przewodu zostaje lekko uszkodzona
przez szczęki zaciskowe lub przewód nie jest trzymany we właściwej pozycji. W tym wypadku należy wyregulować siłę zacisku szczęk za pomocą śruby regulującej (por. pkt.
Elementy obsługi, str. 9).
Płytka
centrująca
Rys. 4 Zakładanie kabla i całkowite usunięcie izolacji
•
Ustawić długość ściągania izolacji na 5 mm i przeprowadzić częściowe usunięcie izolacji
po drugiej stronie przewodu.
Uwaga!
• Jeśli długość ściągania izolacji jest krótsza od długości odizolowywania, to
nastąpi częściowe usunięcie izolacji.
• Jeśli długość ściągania izolacji jest dłuższa od długości odizolowywania,
to nastąpi całkowite usunięcie izolacji.
• W wypadku całkowitego usunięcia izolacji długość ściągania izolacji musi
być przynajmniej o 2 mm większa od długości odizolowywania. Zapewni
to czyste usunięcie izolacji.
• Jeśli na nożach pozostaną resztki izolacji, to należy ustawić długość ściągania izolacji na 20 mm. Umożliwi to pełne wykorzystanie mocy dmuchawy i usunięcie resztek za pomocą sprężonego powietrza.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
15
KONSERWACJA
Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od instalacji pneumatycznej.
Konserwacja ogranicza się do czyszczenia głowicy roboczej. Do tego celu najlepiej nadaje
się sprężone powietrze. Można również stosować odkurzacz i pędzelek.
•
Opróżnić pojemnik na resztki izolacji. Pojemnik jest zablokowany przez płytkę centrującą.
Przed wyciągnięciem pojemnika należy go wpierw nacisnąć w dół, co spowoduje zwolnienie blokady.
•
Zdjąć pokrywę ochronną i usunąć resztki izolacji z głowicy roboczej za pomocą sprężonego powietrza.
Pokrywa
ochronna
Śruby mocujące
pokrywę
ochronną
Płytka
centrująca
Pojemnik na
resztki izolacji
Rys. 5 Opróżnianie pojemnika na resztki izolacji
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
16
Schleuniger US 2015
•
Za pomocą pędzelka oczyścić wewnętrzną stronę szczęk zaciskowych. Dla ułatwienia
można zdjąć płytkę centrującą.
•
Założyć pokrywę ochronną i pojemnik na resztki izolacji.
Szczęki
Śruba radełkowana
płytki centrującej
Rys. 6 Czyszczenie głowicy roboczej
Częstotliwość czyszczenia głowicy zależy od stopnia intensywności korzystania
z UniStripa 2015.
Do czyszczenia obudowy nie stosować rozpuszczalników.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
17
DROBNE NAPRAWY
REGULACJA PARAMETRÓW PRACY
Wymiana noży
Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć UniStrip 2015 od instalacji
pneumatycznej oraz pozostałych źródeł zasilania. Poniższe prace mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych w tym zakresie pracowników (pracownicy firmy Schleuniger, przeszkoleni pracownicy użytkownika).
Drążek tłoka ze śrubą regulacji
siły zacisku szczęk
Rys. 7 Noże - śruby mocujące
Rys. 8 Drążek tłoka
•
Ustawić długość ściągania izolacji na 20 mm.
•
Odkręcić śruby A i B przytrzymujące mocowanie noży (śruby sześciokątne, 2,5 mm).
•
Wysunąć do tyłu drążek tłoka ze śrubą regulacji siły zacisku szczęk.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
18
Schleuniger US 2015
Miejsce styku noży
z mocowaniem
Noże mocno
docisnąć do śrub
mocujących
Rys. 9 Zakładanie noży
•
Oczyścić miejsca styku noży z mocowaniem.
•
Założyć nowe noże. Noże mocno docisnąć do śrub mocujących i zakręcić śruby mocujące A i B.
•
Podłączyć instalację pneumatyczną.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
19
Centrowanie noży
Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć UniStrip 2015 od instalacji
pneumatycznej oraz pozostałych źródeł zasilania. Poniższe prace mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych w tym zakresie pracowników (pracownicy firmy Schleuniger, przeszkoleni pracownicy użytkownika).
•
Zdjąć pojemnik na resztki izolacji
(por. rys. 5, str. 15), obudowę,
pokrywę ochronną oraz płytkę
maskującą.
•
Poluzować o ok. ¼ obrotu śruby
przytrzymujące mocowanie noży
(por. rys. 11).
•
Wziąć odizolowany kabel oraz drut
i zmierzyć jego średnicę.
•
Za pomocą pokrętła regulacyjnego
ustawić średnicę przewodu na
zmierzoną wielkość.
Pokrywa ochronna ze
śrubami mocującymi (2)
Obudowa
Płytka maskująca ze
śrubami mocującymi (2)
Rys. 10 Zdjęcie elementów obudowy
Płytka dystansowa 0,5 mm
•
Wsunąć płytkę dystansową
o grubości 0,5 mm pomiędzy
mocowanie noży i szczęki
zaciskowe.
•
Obrócić śrubę regulacji siły zacisku
szczęk o 360º, a następnie wsunąć
drążek tłoka jak najdalej w kierunku
Śruby przytrzymujące
noży (por. rys. 12).
mocowanie noży (2)
Rys. 11 Zdjęcie mocowania noży
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
20
Schleuniger US 2015
•
Przesunąć maksymalnie w przód cylinder pneumatyczny. Łożysko A widoczne na rys. 12
musi dotykać przedniej ścianki obudowy.
•
Przytrzymać drut przewodu pomiędzy nożami. Zaciskać powoli noże, aż ostrza dotkną
przewodu.
•
Dokręcić śruby przytrzymujące mocowanie noży. Śruby należy dociągać stopniowo
naprzemiennie.
•
Wsunąć cylinder pneumatyczny na miejsce i usunąć płytkę dystansową.
Cylinder pneumatyczny
Śruba regulacji
siły zacisku
szczęk
Pokrętło regulacji
średnicy przewodu
Rys. 12 Centrowanie noży
•
•
Wysunąć drążek tłoka i skontrolować
wielkość rozwarcia noży za pomocą szkła
powiększającego. Powinno ono tworzyć
kwadrat. W przeciwnym wypadku należy
powtórzyć całą procedurę centrowania
mocowania noży.
Założyć pojemnik na resztki izolacji,
obudowę, pokrywę ochronną oraz płytkę
maskującą.
prawidłowo
nieprawidłowo
Rys. 13 Kontrola wielkości rozwarcia noży
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
21
Centrowanie szczęk zaciskowych
Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć UniStrip 2015 od instalacji
pneumatycznej oraz pozostałych źródeł zasilania. Poniższe prace mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych w tym zakresie pracowników (pracownicy firmy Schleuniger, przeszkoleni pracownicy użytkownika).
Przymiar
Śruba radełkowana
płytki centrującej
Śruby
Szczęki zaciskowe
(2)
Rys. 14 Odkręcenie śrub szczęk zaciskowych
•
Zdjąć pojemnik na resztki izolacji, pokrywę ochronną oraz płytkę maskującą głowicy roboczej (por. rys. 10, str. 19).
•
Zdjąć płytkę centrującą (por. rys. 1, str. 10).
•
Poluzować śruby mocujące szczęk zaciskowych.
•
Przesunąć drążek tłoka ze śrubą regulacji siły zacisku szczęk (por. rys. 12, str. 20).
•
Przymocować przymiar za pomocą śruby radełkowanej płytki centrującej, przesuwając go
jednocześnie w górę do oporu.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
22
•
Schleuniger US 2015
Docisnąć obie szczęki do mosiężnej końcówki przymiaru, przesuwając je jednocześnie
do przodu.
Przymiar
Szczęki zaciskowe
Rys. 15 Centrowanie szczęk zaciskowych
•
Przykręcić śruby mocujące szczęki. Śruby należy dociągać stopniowo naprzemiennie.
•
Zdjąć przymiar.
•
Założyć płytkę centrującą, płytkę maskującą, pokrywę ochronną oraz pojemnik na resztki
izolacji.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
23
Regulacja wyzwalacza
Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć UniStrip 2015 od instalacji
pneumatycznej oraz pozostałych źródeł zasilania. Poniższe prace mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych w tym zakresie pracowników (pracownicy firmy Schleuniger, przeszkoleni pracownicy użytkownika).
•
Zdjąć pojemnik na resztki izolacji, pokrywę ochronną oraz obudowę (por. rys. 10, str. 19).
•
Ustawić długość odizolowywania na 1 mm.
Pokrętło regulacji
długości
odizolowywania
Rys. 16 Regulacja wyzwalacza
•
Przesunąć maksymalnie w przód cylinder pneumatyczny wraz z drążkiem tłoka (por.
rys. 12, str. 20). Szczęki oraz noże są całkowicie zamknięte.
•
Poluzować śrubę A mocującą wysięgnik czujnika transportu kabla (por. rys. 17).
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
24
•
Schleuniger US 2015
Przesunąć nieznacznie w tył wysięgnik czujnika transportu kabla i wyciągnąć wyzwalacz,
znajdujący się na jego końcu.
Wyzwalacz
Wysięgnik czujnika
transportu
Przesunąć w
tył wysięgnik
Wyciągnąć
wyzwalacz
na zewnątrz
Mocowanie
wysięgnika
czujnika
transportu
kabla
Rys. 17 Wysięgnik czujnika transportu z wyzwalaczem
•
Ostrożnie ponownie przesunąć w przód wysięgnik czujnika transportu kabla tak, aby wyzwalacz lekko dotykał zamknięte noże.
•
Dokręcić śrubę A. Założyć obudowę oraz pokrywę ochronną.
•
Opróżnić i założyć pojemnik na resztki izolacji.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
25
Hamulec sterujący
Odizolowywanie składa się zasadniczo z następujących czterech faz, w kolejności:
1. Noże centrują przewód,
2. Szczęki zaciskają się wokół przewodu i przytrzymują go,
3. Noże nacinają izolację na zadaną głębokość,
4. Następuje ściągnięcie izolacji.
Wszystkie powyższe operacje są wykonywane za pomocą jednego cylindra pneumatycznego. Bez obecności hamulca sterującego, wszystkie te operacje zostałyby wykonane jednocześnie. Hamulec sterujący służy do opóźnienia wykonania dwóch ostatnich operacji, a
przez to do zachowania następującej kolejności wykonywania funkcji: centrowanie, zaciskanie, nacięcie i ściągnięcie. Składa się on z dwóch klocków hamulcowych zaciskających się
na ślizgaczu. Oba klocki hamulcowe dociska do ślizgacza sprężyna. Siłę hamowania reguluje się poprzez zmianę siły docisku sprężyny. Tym samym ma ona wpływ na działanie urządzenia i zapewnia poprawność całego procesu odizolowywania.
Regulacja hamulca sterującego
Regulacja hamulca sterującego jest na przykład konieczna w sytuacji, gdy przewód zsuwa
się ze szczęk podczas usuwania izolacji, a śruba regulacji siły zacisku szczęk jest przykręcona do oporu (por. rys. 1, str. 10). W tym wypadku jedynym wyjściem jest zwiększenie siły
hamowania hamulca sterującego.
Z biegiem czasu okładziny hamulcowe zużywają się. Powierzchnia cierna staje się gładsza,
przez co zwiększa się powierzchnia przylegania. W rezultacie zwiększa się siła hamowania i
wydłuża się czas potrzebny do odizolowania przewodu. W tym wypadku należy zmniejszyć
siłę hamowania.
2 mm
Jeśli z jakichś powodów siła hamowania jest
źle ustawiona, można przywrócić ustawienia
domyślne. W tym wypadku nakrętka regulacji
siły hamowania (por. rys. 19) znajdować się
w odległości ok. 2 mm od końca śruby.
Klocek hamulcowy
Nakrętka regulacji
siły hamowania
Rys. 18 Ustawienia domyślne hamulca sterującego
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
26
Schleuniger US 2015
Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć UniStrip 2015 od źródła zasilania. Poniższe prace mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych w tym zakresie pracowników (pracownicy firmy Schleuniger, przeszkoleni pracownicy użytkownika).
Niewłaściwe ustawienie siły hamowania może doprowadzić do uszkodzenia US
2015. Dlatego poniższe prace powinni przeprowadzać wyłącznie pracownicy
bardzo dobrze znający układ mechaniczny automatu US 2015. Należy przede
wszystkim upewnić się, że siła hamowania nie jest zbyt duża.
•
Zdjąć pokrywę ochronną.
•
Obrócić nakrętkę regulacji siły hamowania w żądanym kierunku:
Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
Przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
Siła nacisku na przewód
zwiększenie
zmniejszenie
Siła cięcia
zwiększenie
zmniejszenie
Prędkość odizolowywania
zmniejszenie
zwiększenie
Siła usuwania izolacji
zmniejszenie
zwiększenie
ślizgacz
klocki hamulcowe
Nakrętka regulacji
siły zacisku
Rys. 19 Regulacja hamulca sterującego
•
Włączyć zasilanie i wykonać kabel próbny. W wypadku stwierdzenia złego ustawienia siły
zaciskania, powtórzyć całą procedurę.
•
Założyć pokrywę ochronną.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
27
USUWANIE USTEREK
Rodzaj usterki
Prawdopodobna przyczyna
wystąpienia usterki
Sposób usunięcia usterki
Ustawiono zbyt małą średnicę
przewodu.
Zwiększyć nieznacznie średnicę
przewodu (por. pokrętło regulacji
średnicy przewodu, str. 10)
Zbyt luźno lub nieprawidłowo
zamocowane noże.
Lekko poluzować śruby mocujące
noże, maksymalnie docisnąć noże
i przykręcić śruby (por. pkt. Wymiana noży, str. 17)
Niewycentrowane noże.
Wycentrować noże (por. str. 19)
Słaba jakość
cięcia
Zużyte noże.
Wymienić noże (por. pkt. Wymiana noży, str. 17)
Zbyt długa
praca
Za niskie ciśnienie powietrza na
wejściu.
Sprawdzić ciśnienie na wejściu.
Powinno ono wynosić 4 - 6 atmosfer.
Źle ustawiony hamulec sterujący.
Wyregulować hamulec sterujący
(por. str. 25)
Przewód spada podczas
odizolowywania lub długość ściągania izolacji jest
za krótka
Zabrudzone rowki na wewnętrznych częściach szczęk.
Oczyścić szczęki (por. pkt. Konserwacja, str. 15).
Za mała siła zacisku szczęk.
Zwiększyć siłę zacisku szczęk
(por. pkt. Śruba regulacji siły zacisku szczęk str. 9).
Twarda izolacja przewodu.
Zastosować szczęki diamentowe
(opcja).
Szczęki miażdżą izolację
Miękka izolacja przewodu.
Zmniejszyć do minimum siłę zacisku szczęk (por. pkt. Śruba regulacji siły zacisku szczęk str. 9).
Zniszczony
przewód
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
28
Schleuniger US 2015
DANE TECHNICZNE
Dopuszczalna średnica kabla
0,03 do 2,08 mm² (AWG 32 - 14)
Długość odizolowywania
do 20 mm
Maksymalna średnica izolacji
3,2 mm
Wydajność
3600 szt./godz.
Długość cyklu roboczego
0,3 s
Zasilanie
czyste i suche sprężone powietrze
4 - 6 atm
Złącze
Szybkozłącze typu Kunke
Maks. zużycie sprężonego powietrza
0,28l/cykl roboczy dla ciśnienia 6 atm
Poziom hałasu
< 75 db (A)
Waga
2 kg
Wymiary
(dł. 265 x szer. 70 x wys. 135 mm)
Obrabiane materiały
PCV, tefcel, teflon, kynar, itp.
Obrabiane przewody
drut, linka
Wielkość podziałki na skali długości odizolowy- 0,5 mm
wania
Wielkość podziałki na skali średnicy przewodu
0,01 mm
Wielkość podziałki na skali długości ściągania 2 mm
izolacji
Rodzaj materiału z którego wykonano noże od- Stal narzędziowa
izolowujące
Niniejsze dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
29
SCHEMAT INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ
1
zawór zwrotny
2
wyzwalacz
3
zawór specjalny
SP 178.0027
4
tłumik
4645 U M5
5
wyłącznik główny
46.001
6
zawór łączący
50.061.01
7
dysza wydmuchu
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
30
Schleuniger US 2015
CZĘŚCI ZAPASOWE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Części zapasowe
Oznaczenie
Nazwa
A4-0345
wyzwalacz
A4-0351
zacisk sprężynowy wyzwalacza
A4-0360
nóż stalowy typu V
A4-0359
BN-272/M3x6
nakrętka, mocowanie noży
śruba, mocowanie noży
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
A4-0350
lewa szczęka
A4-0349
prawa szczęka
AB-0347
płytka centrująca (4 części)
A4-0713
śruba regulacji siły zacisku
szczęk
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
31
32
Schleuniger US 2015
Wyposażenie opcjonalne
Oznaczenie
Nazwa
A4-0360 H
nóż ze stali utwardzonej
A4-0537
noże kształtowe
noże specjalne
A4-0350 D
szczęka diamentowa,
lewa
A4-0349 D
szczęka diamentowa,
prawa
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
WIDOK ZESPOŁU ROZEBRANEGO
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
33
34
Schleuniger US 2015
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
Oznaczenie części na rysunku zespołu rozebranego
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
35
36
Schleuniger US 2015
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
Schleuniger US 2015
STEINLEN SERVICE POLSKA, 40-203 KATOWICE, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188
37

Podobne dokumenty