interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510

Komentarze

Transkrypt

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510
interpretacja indywidualna
Sygnatura IBPB-1-3/4510-183/15/AW, Data 2015.09.29
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Dokonywane na koniec miesiąca wyceny takiego kontraktu, które kwalifikuje
on jako różnice kursowe na potrzeby bilansowe (co jest potwierdzone przez
podmiot uprawniony do badania jego sprawozdań finansowych) stanowić
będą podatkowe różnice kursowe w rozumieniu art. 9b ust. 2 ustawy CIT.
W rezultacie Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania ich
odpowiednio jako przychody podatkowe, bądź koszty uzyskania przychodów.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 613) oraz § 4pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w
sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów,
stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 lipca 2015 r. (data
wpływu do tut. BKIP 10 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in w zakresie ustalenia, czy różnice
kursowe (odpowiednio dodatnie oraz ujemne) powstające w wyniku comiesięcznej wyceny
kontraktu terminowego forward rzeczywistego stanowić będą dla Spółki przychód podatkowy oraz
koszt uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 –zdarzenie przyszłe) – jest
prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 10 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy
różnice kursowe (odpowiednio dodatnie oraz ujemne) powstające w wyniku comiesięcznej wyceny
kontraktu terminowego forward rzeczywistego stanowić będą dla Spółki przychód podatkowy oraz
koszt uzyskania przychodu.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Spółka (dalej również jako: „Wnioskodawca”) jest członkiem międzynarodowej grupy
kapitałowej (dalej: „Grupa”), zajmującej się szeroko pojętymi usługami finansowymi w zakresie
inwestycji. Zgodnie z wymaganiami amerykańskich standardów rachunkowości oraz
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, co do zasady, w Grupie za walutę funkcjonalną
uznawany jest dolar amerykański (USD), stąd Spółka też przyjęła dolara amerykańskiego (USD)
jako walutę funkcjonalną, który jest walutą podstawowego środowiska gospodarczego Spółki
(większość przychodów oraz kapitałów jest denominowana w ww. walucie). Spółka zatem, na
potrzeby sprawozdawczości grupowej, wycenia aktywa, pasywa oraz wszelkie dokonywane
operacje gospodarcze w dolarach amerykańskich (USD). Na potrzeby polskiej sprawozdawczości
finansowej oraz opodatkowania w kraju, Spółka prowadzi księgi rachunkowe w walucie polskiej
(PLN), wyceniając operacje gospodarcze według właściwych kursów walut publikowanych przez
NBP.
Większość dokonywanych przez Spółkę operacji gospodarczych jest denominowana w USD i
PLN, jednak część transakcji wyrażona jest również w innych walutach (np. EUR czy GPB). W
przypadku Spółki, koszty wynagrodzeń pracowników oraz część innych kosztów ponoszona jest w
PLN, natomiast przychody oraz znaczna część transakcji zakupu jest denominowana w USD
2
(transakcje te są zawierane głównie ze spółkami z grupy kapitałowej). Dodatkowo Spółka
zaciągnęła pożyczkę w EUR, w celu sfinansowania kosztów ponoszonych na rozwój działalności
w Polsce.
W przypadku istotnych transakcji wyrażonych w walucie innej niż USD polityka Grupy oraz
przyjęte przez Spółkę dobre praktyki zobowiązują ją do minimalizowania ryzyka walutowego i
zabezpieczenia ryzyka wahań ich kursów względem USD (minimalizowania ich wpływu na wynik
jednostki). Spółka dotychczas zawierała takie kontrakty na potrzeby zabezpieczenia, wspomnianej
powyżej, pożyczki walutowej wyrażonej w EUR zaciągniętej na rozwój jednostki, jednak nie
wyklucza, że w przyszłości transakcje zabezpieczające mogą dotyczyć również innych istotnych
transakcji. W celu minimalizacji ww. ryzyka wynikającego ze zmiany kursów walut Spółka zawiera
kontrakty terminowe typu forward na fizyczny zakup instrumentu bazowego EUR i sprzedaż USD
na równoważną kwotę. Transakcje takie mają charakter rzeczywisty i są każdorazowo
realizowane w okresach miesięcznych.
Jednocześnie Spółka wskazauje, że nie wyklucza, że w przyszłości dokona zmiany swojej waluty
funkcjonalnej na PLN, a przyszłe zabezpieczenia dokonywane będą właśnie w stosunku do tej
waluty.
Spółka zaznacza, że stosuje tzw. metodę rachunkową ustalania różnic kursowych zgodnie z art.
9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa CIT”) i spełnia określone w ustawie warunki, do
stosowania tej metody. Oznacza to, że Spółka zalicza odpowiednio do przychodów podatkowych
lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach różnice kursowe z tytułu transakcji
walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w
walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych.
Spółka wskazuje, że prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z
zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) i
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Sprawozdanie finansowe Spółki podlega
corocznemu badaniu przez podmiot uprawniony. Spółka nie stosuje tzw. rachunkowości
zabezpieczeń, a wynik z realizacji kontraktów terminowych księguje na kontach przychodów i
kosztów finansowych jako różnice kursowe i tak też ujmuje je w rachunku wyników. W przypadku
zatem, gdy wynik z realizacji kontraktu jest dodatni, Spółka traktuje go jako dodatnią różnicę
kursową, która odpowiednio zwiększa przychody finansowe, w przypadku gdy wynik z realizacji
instrumentu finansowego jest ujemny, Spółka traktuje go jako ujemną różnicę kursową, która
zwiększa koszty finansowe. Opisane przez Spółkę różnice kursowe są ewidencjonowane na
kontach przychodów i kosztów finansowych w ramach grupy kont, na których księgowane są
różnice kursowe powstające na poszczególnych rodzajach transakcji, w tym m.in. na tzw.
transakcjach hedgingowych (zabezpieczających). Spółka księguje zrealizowane różnice kursowe
na koncie przychodowym lub kosztowym w dacie zrealizowania kontraktu terminowego. Ponadto,
Spółka dokonuje comiesięcznej wyceny zawieranych kontraktów terminowych, a wynik tej wyceny
również uwzględnia jako dodatnie bądź ujemne różnice kursowe księgowane w zależności od
rodzaju różnicy na kontach kosztowych lub przychodowych.
Sposób powstawania i ustalania różnic kursowych, w tym stosowana przez Spółkę kwalifikacja
wycen i wyników z realizacji kontraktów terminowych jako różnice kursowe jest potwierdzona
przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:
Czy różnice kursowe (odpowiednio dodatnie oraz ujemne) powstające w wyniku comiesięcznej
wyceny kontraktu terminowego forward rzeczywistego stanowić będą dla Spółki przychód
podatkowy oraz koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – zdarzenie
przyszłe)
Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, że stosuje tzw. rachunkową metodę ustalania
różnic kursowych wskazaną w art. 9b ust. 2 ustawy CIT, to bilansowe różnice kursowe powstające
3
w wyniku comiesięcznej wyceny kontraktów terminowych forward rzeczywistych, stanowić będą
koszty uzyskania przychodów (w przypadku ujemnych różnic kursowych) lub przychody
podatkowe (w przypadku dodatnich różnic kursowych).
Zgodnie z brzmieniem art. 9b ust. 2 ustawy CIT, podatnicy mają prawo zaliczać odpowiednio do
przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach różnice kursowe z
tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów
wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcyc. Jak
wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca zawiera kontrakty terminowe
typu forward rzeczywisty walutowy z dostawą instrumentu bazowego w okresach miesięcznych.
Wyceny powyższych kontraktów, dokonywane na koniec każdego miesiąca, zgodnie ze
stosowanymi w Spółce zasadami rachunkowości, księgowane są na kontach właściwych dla
różnic kursowych. Oznacza to, że są ewidencjonowane na kontach przychodów i kosztów
finansowych w ramach grupy kont, na których księgowane są różnice kursowe powstające na
poszczególnych rodzajach transakcji, w tym m.in. na tzw. transakcjach hedgingowych
(zabezpieczających) i tak też są wykazywane w rachunku wyników. Taka kwalifikacja wycen
podobnie jak wyników na realizacji kontraktów jest potwierdzona przez biegłego rewidenta
badającego sprawozdania finansowe Spółki. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca jest
zdania, że zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy CIT w przypadku wyników comiesięcznych wycen
kontraktów terminowych, fakt ich kwalifikacji jako różnice kursowe w księgach Wnioskodawcy oraz
jego rachunku wyników uprawnia go do zaliczenia dodatnich różnic do przychodów podatkowych,
ujemnych natomiast do kosztów uzyskania przychodów.
Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywane na koniec miesiąca wyceny takiego kontraktu, które
kwalifikuje on jako różnice kursowe na potrzeby bilansowe (co jest potwierdzone przez podmiot
uprawniony do badania jego sprawozdań finansowych) stanowić będą podatkowe różnice kursowe
w rozumieniu art. 9b ust. 2 ustawy CIT.
W rezultacie Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania ich odpowiednio jako przychody
podatkowe, bądź koszty uzyskania przychodów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od
uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Ponadto informuje się, że w zakresie przedstawionych we wniosku pytań oznaczonych nr 1 w
zakresie zdarzenia przyszłego oraz nr 1 i 2 w zakresie stanu faktycznego zostały wydane odrębne
rozstrzygnięcia.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim
wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym
skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa
(art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi
się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia
odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił
odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art.
53 § 2 ww. ustawy).
4
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem
skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.